کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان چهارمحال و بختیاری

Checklist of the birds of Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

تهیه وتنظیم: هوشنگ پورزال، روح الله عسگری، محمد توحیدی فر و کرامت حافظی

By: Hooshang Poorzal, Ruhollah Asgari, Mohammad Tohidifar Keramat Hafezi

 

آخرین به روزرسانی: 26 بهمن 1397

Last updated: 15 February 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 131 گونه ثبت و سپس نتایج بررسی های پروژه زاگرس و مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست 256 گونه از پرندگان استان چهارمحال و بختیاری می باشد.

List of 256 bird species of Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

1.       Greylag Goose Anser anserغاز خاکستری

2.       Greater White-fronted Goose Anser albifronsغاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.       Mute Swan Cygnus olorقوی گنگ

4.       Tundra Swan Cygnus columbianusقوی کوچک

5.       Common ShelduckTadorna tadornaتنجه

6.       Ruddy Shelduck Tadorna ferrugineaآنقوت

7.       Gadwall Anas streperaاردک ارده‌ای

8.       Eurasian Wigeon Anas penelopeگیلار

9.       Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز

10.    Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن

11.    Northern Pintail Anas acutaفیلوش

12.    Garganey Anas querquedulaخوتکای ابروسفید

13.    Eurasian Teal Anas creccaخوتکای معمولی

14.    Red-crested Pochard Netta rufinaاردک تاجدار

15.    Common Pochard Aythya ferinaاردک سرحنایی

16.    Ferruginous Duck Aythya nyrocaاردک بلوطی

17.    Tufted Duck Aythya fuligulaاردک سیاه‌کاکل

18.    Common Goldeneye Bucephala clangulaاردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

19.    White-headed Duck Oxyura leucocephalaاردک سرسفید

20.    Caspian SnowcockTetraogallus caspiusکبک دری

21.    Chukar Partridge Alectoris chukarکبک معمولی

22.    See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو

23.    Common Quail Coturnix coturnixبلدرچین

24.    Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک

25.    Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ

26.    Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه

27.    Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

28.    Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه

29.    White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

30.    Glossy Ibis Plegadis falcinellusاکراس سیاه

31.    Eurasian Spoonbill Platalea leucorodiaکفچه نوک

32.    Eurasian Bittern Botaurus stellarisبوتیمار بزرگ

33.    Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک

34.    Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticoraxحواصیل شب

35.    Squacco Heron Ardeola ralloidesحواصیل زرد

36.    Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

37.    Grey Heron Ardea cinereaحواصیل خاکستری

38.    Purple Heron Ardea purpureaحواصیل ارغوانی

39.    Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

40.    Little Egret Egretta garzettaاگرت (حواصیل) کوچک

41.    Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره غاز) بزرگ

42.    Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر

43.    Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

44.    Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما

45.    Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس مصری (کوچک)

46.    European Honey Buzzard Pernis apivorusسارگپه جنگلی

47.    Griffon Vulture Gyps fulvusدال (کرکس) معمولی

48.    Cinereous Vulture Aegypius monachusدال (کرکس) سیاه

49.    Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخور

50.    Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)

51.    Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی

52.    Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی (شاه باز)

53.    Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی

54.    Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک

55.    Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

56.    Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان

57.    Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی معمولی

58.    Northern Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری

59.    Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید

60.    Montagu's Harrier Circus pygargusسنقر گندم‌زار

61.    Black Kite Milvus migransکورکور سیاه

62.    White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید

63.    Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند

64.    Common Buzzard Buteo buteoسارگپه معمولی (صحرایی)

65.    Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی

66.    Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار

67.    Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ

68.    Eurasian Coot Fulica atraچنگر معمولی

69.    Demoiselle Crane Grus virgoدرنای طناز (کوچک)

70.    Common Crane Grus grusدرنای معمولی

71.    Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا

72.    Pied Avocet Recurvirostra avosettaآووست

73.    Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کولی معمولی

74.    Spur-winged Lapwing Vanellus spinosusخروس کولی سینه‌سیاه

75.    Sociable Lapwing Vanellus gregariusخروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

76.    White-tailed Lapwing Vanellus leucurusخروس کولی دم‌سفید

77.    Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ (معمولی)

78.    Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک

79.    Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

80.    Greater Sand Plover Charadrius leschenaultiiسلیم شنی بزرگ

81.    Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا

82.    Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

83.    Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی

84.    Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

85.    Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ

86.    Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

87.    Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ

88.    Marsh Sandpiper Tringa stagnatilisآبچلیک تالابی

89.    Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز

90.    Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی

91.    Wood Sandpiper Tringa glareolaآبچلیک خالدار پاسبز

92.    Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان

93.    Little Stint Calidris minutaتلیله کوچک

94.    Curlew Sandpiper Calidris ferrugineaتلیله بلوطی (نوک‌دراز)

95.    Dunlin Calidris alpinaتلیله شکم‌سیاه

96.    Ruff Philomachus pugnaxآبچلیک شکیل

97.    Red-necked Phalarope Phalaropus lobatusفالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

98.    Collared Pratincole Glareola pratincolaگلاریول بال‌سرخ

99.    Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی

100.   Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک

101.   Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetusکاکایی سرسیاه بزرگ

102.   Caspian Gull Larusca chinnansکاکایی خزری

103.   Armenian Gull Larus armenicusکاکایی ارمنی

104.   Lesser Black-backed Gull Larus fuscusکاکایی پشت‌سیاه کوچک

105.   Gull-billed Tern Gelochelidon niloticaپرستودریایی نوک‌کاکایی

106.   Common Tern Sterna hirundoپرستودریایی معمولی

107.   Whiskered Tern Chlidonias hybridaپرستودریایی تیره

108.   White-winged Tern Chlidonias leucopterusپرستودریایی بال‌سفید

109.   Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalisباقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

110.   Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی

111.   Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی

112.   European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی

113.   Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی

114.   Great Spotted Cuckoo Clamator glandariusکوکوی خالدار

115.   Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی

116.   Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق معمولی

117.   Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف

118.   Little Owl Athene noctuaجغد کوچک

119.   Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز

120.   European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی

121.   Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

122.   Common Swift Apus apusبادخورک معمولی

123.   Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک

124.   European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی

125.   Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک

126.   Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق

127.   Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicusزنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

128.   European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی

129.   Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه به سر)

130.   Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

131.   Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos mediusدارکوب سرسرخ

132.   Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب سوری (باغی)

133.   Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجه کوچک

134.   Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجه معمولی

135.   Merlin Falco columbariusترم‌تای معمولی

136.   Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل

137.   Peregrine Falcon Falco peregrinusبحری

138.   Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ

139.   Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ

140.   Red-tailed Shrike (Turkestan Shrike) Lanius phoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی

141.   Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

142.   Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

143.   Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

144.   Masked Shrike Lanius nubicusسنگ‌چشم پیشانی‌سفید

145.   Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ

146.   Eurasian Jay Garrulus glandariusجی‌جاق

147.   Eurasian Magpie Pica picaزاغی

148.   Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocoraxکلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

149.   Alpine Chough Pyrrhocorax graculusکلاغ (زاغ) نوک‌زرد

150.   Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه

151.   Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق

152.   Northern Raven Corvus coraxغراب معمولی

153.   Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه

154.   Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

155.   Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleusچرخ‌ریسک سرآبی

156.   Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinusچرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

157.   Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی (سنگلاخ)

158.   Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

159.   Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی

160.   Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی

161.   Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار

162.   Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه

163.   Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی

164.   Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

165.   Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک کوچک (سینه‌خط‌دار)

166.   White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

167.   Sand Martin Riparia ripariaچلچله رودخانه‌ای

168.   Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی معمولی

169.   Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی

170.   Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید

171.   Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی

172.   Cetti's Warbler Cettia cettiسسک دم‌پهن

173.   Scrub Warbler Scotocerca inquietaسسک جنبان

174.   Long-tailed Tit Aegithalos caudatusچرخ‌ریسک دم‌دراز

175.   Common Chiffchaff Phylloscopus collybitaسسک چیف‌چاف

176.   Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectusسسک بیدی کوچک (کوچک)

177.   Green Warbler Phylloscopus nitidusسسک سبز بیدی

178.   Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceusسسک نیزار (تالابی) بزرگ

179.   Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreusسسک نیزار (تالابی) پرصدا

180.   Moustached Warbler Acrocephalus melanopogonسسک ابروسفید

181.   Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی

182.   Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ

183.   Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه

184.   Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه

185.   Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

186.   Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی

187.   Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید معمولی

188.   Eurasian Wren Troglodytes troglodytesالیکایی

189.   Eurasian Nuthatch Sitta europaeaکمرکُلی جنگلی (درختی)

190.   Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک

191.   Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ

192.   Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

193.   Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه

194.   Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه

195.   Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی

196.   Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

197.   Spotted Flycatcher Muscicapa striataمگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

198.   European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ

199.   Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی

200.   Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل معمولی (هزاردستان)

201.   White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی

202.   Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquataمگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

203.   Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

204.   Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

205.   Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی

206.   Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی

207.   Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)

208.   Whinchat Saxicola rubetraچک بوته‌ای

209.   European Stonechat Saxicola rubicolaچک اروپایی

210.   Siberian Stonechat Saxicola maurusچک سیبری

211.   Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی

212.   Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی

213.   Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)

214.   Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق معمولی

215.   Black-eared Wheatear Oenanthe hispanicaچکچک گوش‌سیاه

216.   Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی

217.   Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید

218.   Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

219.   White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک

220.   House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی

221.   Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه

222.   Eurasian Tree Sparrow Passer montanusگنجشک درختی

223.   Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی

224.   Rock Sparrow Petronia petroniaگنجشک کوهی

225.   White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی

226.   Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

227.   Western Yellow Wagtail Motacilla flavaدم‌جنبانک شکم‌زرد

228.   Citrine Wagtail Motacilla citreolaدم‌جنبانک سرزرد

229.   Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری

230.   White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

231.   Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی (دشتی)

232.   Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز

233.   Tree Pipit Anthus trivialisپیپت درختی

234.   Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ

235.   Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی

236.   Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی

237.   Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

238.   Hawfinch Coccothraustes coccothraustesسهره نوک‌بزرگ

239.   Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ

240.   Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی

241.   Common RosefinchCarpodacus erythrinus

242.   European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز

243.   Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی

244.   Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

245.   Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ

246.   European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی

247.   Red-fronted SerinSerinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ

248.   European SerinSerinus serinusسهره دمگاه‌زرد

249.   Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

250.   Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه

251.   Yellowhammer Emberiza citrinellaزردپره لیمویی

252.   Rock Bunting Emberiza ciaزردپره کوهی

253.   Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری

254.   Ortolan Bunting Emberiza hortulanaزردپره سرزیتونی (گلوزرد)

255.   Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه

256.   Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره تالابی

----------