کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان چهارمحال و بختیاری

Checklist of the birds of Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

تهیه وتنظیم: هوشنگ پورزال، روح الله عسگری، محمد توحیدی فر و کرامت حافظی

By: Hooshang Poorzal, Ruhollah Asgari, Mohammad Tohidifar Keramat Hafezi

 

آخرین به روزرسانی: 31 خرداد 1398

Last updated: 21 June 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 131 گونه ثبت و سپس نتایج بررسی های پروژه زاگرس و مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست 265 گونه از پرندگان استان چهارمحال و بختیاری می باشد.

List of 265 bird species of Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

1.       Greylag Goose Anser anserغاز خاکستری

2.       Greater White-fronted Goose Anser albifronsغاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.       Mute Swan Cygnus olorقوی گنگ

4.       Tundra Swan Cygnus columbianusقوی کوچک

5.       Common ShelduckTadorna tadornaتنجه

6.       Ruddy Shelduck Tadorna ferrugineaآنقوت

7.       Gadwall Anas streperaاردک ارده‌ای

8.       Eurasian Wigeon Anas penelopeگیلار

9.       Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز

10.   Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن

11.   Northern Pintail Anas acutaفیلوش

12.   Garganey Anas querquedulaخوتکای ابروسفید

13.   Eurasian Teal Anas creccaخوتکای معمولی

14.   Red-crested Pochard Netta rufinaاردک تاجدار

15.   Common Pochard Aythya ferinaاردک سرحنایی

16.   Ferruginous Duck Aythya nyrocaاردک بلوطی

17.   Tufted Duck Aythya fuligulaاردک سیاه‌کاکل

18.   Common Goldeneye Bucephala clangulaاردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

19.   White-headed Duck Oxyura leucocephalaاردک سرسفید

20.   Caspian SnowcockTetraogallus caspiusکبک دری

21.   Chukar Partridge Alectoris chukarکبک معمولی

22.   See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو

23.   Common Quail Coturnix coturnixبلدرچین

24.   Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک

25.   Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ

26.   Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه

27.   Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

28.   Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه

29.   White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

30.   Glossy Ibis Plegadis falcinellusاکراس سیاه

31.   Eurasian Spoonbill Platalea leucorodiaکفچه نوک

32.   Eurasian Bittern Botaurus stellarisبوتیمار بزرگ

33.   Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک

34.   Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticoraxحواصیل شب

35.   Squacco Heron Ardeola ralloidesحواصیل زرد

36.   Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

37.   Grey Heron Ardea cinereaحواصیل خاکستری

38.   Purple Heron Ardea purpureaحواصیل ارغوانی

39.   Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

40.   Little Egret Egretta garzettaاگرت (حواصیل) کوچک

41.   Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره غاز) بزرگ

42.   Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر

43.   Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

44.   Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما

45.   Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس مصری (کوچک)

46.   European Honey Buzzard Pernis apivorusسارگپه جنگلی معمولی

47.   Griffon Vulture Gyps fulvusدال (کرکس) معمولی

48.   Cinereous Vulture Aegypius monachusدال (کرکس) سیاه

49.   Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخور

50.   Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)

51.   Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی

52.   Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی (شاه باز)

53.   Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی

54.   Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک

55.   Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

56.   Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان

57.   Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی معمولی

58.   Northern Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری

59.   Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید

60.   Montagu's Harrier Circus pygargusسنقر گندم‌زار

61.   Black Kite Milvus migransکورکور سیاه

62.   White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید

63.   Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند

64.   Common Buzzard Buteo buteoسارگپه معمولی (صحرایی)

65.   Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

66.   Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی

67.   Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار

68.   Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ

69.   Eurasian Coot Fulica atraچنگر معمولی

70.   Demoiselle Crane Grus virgoدرنای طناز (کوچک)

71.   Common Crane Grus grusدرنای معمولی

72.   Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا

73.   Pied Avocet Recurvirostra avosettaآووست

74.   Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کولی معمولی

75.   Spur-winged Lapwing Vanellus spinosusخروس کولی سینه‌سیاه

76.   Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

77.   Sociable Lapwing Vanellus gregariusخروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

78.   White-tailed Lapwing Vanellus leucurusخروس کولی دم‌سفید

79.   Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ (معمولی)

80.   Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک

81.   Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

82.   Greater Sand Plover Charadrius leschenaultiiسلیم شنی بزرگ

83.   Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا

84.   Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

85.   Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی

86.   Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

87.   Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ

88.   Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

89.   Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ

90.   Marsh Sandpiper Tringa stagnatilisآبچلیک تالابی

91.   Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز

92.   Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی

93.   Wood Sandpiper Tringa glareolaآبچلیک خالدار پاسبز

94.   Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان

95.   Little Stint Calidris minutaتلیله کوچک

96.   Curlew Sandpiper Calidris ferrugineaتلیله بلوطی (نوک‌دراز)

97.   Dunlin Calidris alpinaتلیله شکم‌سیاه

98.   Ruff Philomachus pugnaxآبچلیک شکیل

99.   Red-necked Phalarope Phalaropus lobatusفالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

100.  Collared Pratincole Glareola pratincolaگلاریول بال‌سرخ

101.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی

102.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک

103.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetusکاکایی سرسیاه بزرگ

104.  Caspian Gull Larusca chinnansکاکایی خزری

105.  Armenian Gull Larus armenicusکاکایی ارمنی

106.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscusکاکایی پشت‌سیاه کوچک

107.  Gull-billed Tern Gelochelidon niloticaپرستودریایی نوک‌کاکایی

108.  Common Tern Sterna hirundoپرستودریایی معمولی

109.  Whiskered Tern Chlidonias hybridaپرستودریایی تیره

110.  White-winged Tern Chlidonias leucopterusپرستودریایی بال‌سفید

111.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalisباقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

112.  Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی

113.  Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی

114.  European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی

115.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

116.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی

117.  Great Spotted Cuckoo Clamator glandariusکوکوی خالدار

118.  Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی

119.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

120.  Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق معمولی

121.  Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف

122.  Little Owl Athene noctuaجغد کوچک

123.  Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز

124.  European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی

125.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

126.  Common Swift Apus apusبادخورک معمولی

127.  Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک

128.  European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی

129.  Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک

130.  Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق

131.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicusزنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

132.  European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی

133.  Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه به سر)

134.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

135.  Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos mediusدارکوب سرسرخ

136.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب سوری (باغی)

137.  Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجه کوچک

138.  Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجه معمولی

139.  Merlin Falco columbariusترم‌تای معمولی

140.  Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل

141.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

142.  Peregrine Falcon Falco peregrinusبحری

143.  Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ

144.  Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ

145.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی

146.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

147.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

148.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

149.  Masked Shrike Lanius nubicusسنگ‌چشم پیشانی‌سفید

150.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ

151.  Eurasian Jay Garrulus glandariusجی‌جاق

152.  Eurasian Magpie Pica picaزاغی

153.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocoraxکلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

154.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculusکلاغ (زاغ) نوک‌زرد

155.  Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه

156.  Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق

157.  Northern Raven Corvus coraxغراب معمولی

158.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه

159.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

160.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleusچرخ‌ریسک سرآبی

161.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinusچرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

162.  Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی (سنگلاخ)

163.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

164.  Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ

165.  Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی

166.  Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار

167.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه

168.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی

169.  Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

170.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک کوچک (سینه‌خط‌دار)

171.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

172.  Sand Martin Riparia ripariaچلچله رودخانه‌ای

173.  Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی معمولی

174.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی

175.  Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید

176.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی

177.  Cetti's Warbler Cettia cettiسسک دم‌پهن

178.  Scrub Warbler Scotocerca inquietaسسک جنبان

179.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatusچرخ‌ریسک دم‌دراز

180.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

181.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybitaسسک چیف‌چاف معمولی

182.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectusسسک بیدی کوچک (کوچک)

183.  Green Warbler Phylloscopus nitidusسسک سبز بیدی

184.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceusسسک نیزار (تالابی) بزرگ

185.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreusسسک نیزار (تالابی) پرصدا

186.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogonسسک ابروسفید

187.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی

188.  Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ

189.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه

190.  Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه

191.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

192.  Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

193.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی

194.  Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید معمولی

195.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytesالیکایی

196.  Eurasian Nuthatch Sitta europaeaکمرکُلی جنگلی (درختی)

197.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک

198.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ

199.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

200.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

201.  Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه

202.  Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه

203.  Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی

204.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

205.  Spotted Flycatcher Muscicapa striataمگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

206.  European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ اروپایی

207.  Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی

208.  Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل معمولی (هزاردستان)

209.  White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی

210.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquataمگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

211.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

212.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

213.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی

214.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی

215.  Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)

216.  Whinchat Saxicola rubetraچک بوته‌ای

217.  European Stonechat Saxicola rubicolaچک اروپایی

218.  Siberian Stonechat Saxicola maurusچک سیبری

219.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی

220.  Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی

221.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)

222.  Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق معمولی

223.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanicaچکچک گوش‌سیاه

224.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

225.  Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی

226.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید

227.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

228.  White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک

229.  House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی

230.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه

231.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanusگنجشک درختی

232.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی

233.  Rock Sparrow Petronia petroniaگنجشک کوهی

234.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی

235.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

236.  Western Yellow Wagtail Motacilla flavaدم‌جنبانک شکم‌زرد

237.  Citrine Wagtail Motacilla citreolaدم‌جنبانک سرزرد

238.  Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری

239.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

240.  Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی (دشتی)

241.  Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز

242.  Tree Pipit Anthus trivialisپیپت درختی

243.  Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ

244.  Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی

245.  Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی

246.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

247.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustesسهره نوک‌بزرگ

248.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ

249.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی

250.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus

251.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز

252.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی

253.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

254.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ

255.  European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی

256.  Red-fronted SerinSerinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ

257.  European SerinSerinus serinusسهره دمگاه‌زرد

258.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

259.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه

260.  Yellowhammer Emberiza citrinellaزردپره لیمویی

261.  Rock Bunting Emberiza ciaزردپره کوهی

262.  Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری

263.  Ortolan Bunting Emberiza hortulanaزردپره سرزیتونی (گلوزرد)

264.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه

265.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره تالابی

----------