کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان چهارمحال و بختیاری

Checklist of the birds of Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

تهیه وتنظیم: هوشنگ پورزال، روح الله عسگری، محمد توحیدی فر و کرامت حافظی

By: Hooshang Poorzal, Ruhollah Asgari, Mohammad Tohidifar Keramat Hafezi

 

آخرین به روزرسانی: 31 فروردین 1398

Last updated: 20 April 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 131 گونه ثبت و سپس نتایج بررسی های پروژه زاگرس و مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست 259 گونه از پرندگان استان چهارمحال و بختیاری می باشد.

List of 259 bird species of Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

1.       Greylag Goose Anser anserغاز خاکستری

2.       Greater White-fronted Goose Anser albifronsغاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.       Mute Swan Cygnus olorقوی گنگ

4.       Tundra Swan Cygnus columbianusقوی کوچک

5.       Common ShelduckTadorna tadornaتنجه

6.       Ruddy Shelduck Tadorna ferrugineaآنقوت

7.       Gadwall Anas streperaاردک ارده‌ای

8.       Eurasian Wigeon Anas penelopeگیلار

9.       Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز

10.   Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن

11.   Northern Pintail Anas acutaفیلوش

12.   Garganey Anas querquedulaخوتکای ابروسفید

13.   Eurasian Teal Anas creccaخوتکای معمولی

14.   Red-crested Pochard Netta rufinaاردک تاجدار

15.   Common Pochard Aythya ferinaاردک سرحنایی

16.   Ferruginous Duck Aythya nyrocaاردک بلوطی

17.   Tufted Duck Aythya fuligulaاردک سیاه‌کاکل

18.   Common Goldeneye Bucephala clangulaاردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

19.   White-headed Duck Oxyura leucocephalaاردک سرسفید

20.   Caspian SnowcockTetraogallus caspiusکبک دری

21.   Chukar Partridge Alectoris chukarکبک معمولی

22.   See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو

23.   Common Quail Coturnix coturnixبلدرچین

24.   Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک

25.   Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ

26.   Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه

27.   Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

28.   Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه

29.   White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

30.   Glossy Ibis Plegadis falcinellusاکراس سیاه

31.   Eurasian Spoonbill Platalea leucorodiaکفچه نوک

32.   Eurasian Bittern Botaurus stellarisبوتیمار بزرگ

33.   Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک

34.   Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticoraxحواصیل شب

35.   Squacco Heron Ardeola ralloidesحواصیل زرد

36.   Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

37.   Grey Heron Ardea cinereaحواصیل خاکستری

38.   Purple Heron Ardea purpureaحواصیل ارغوانی

39.   Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

40.   Little Egret Egretta garzettaاگرت (حواصیل) کوچک

41.   Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره غاز) بزرگ

42.   Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر

43.   Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

44.   Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما

45.   Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس مصری (کوچک)

46.   European Honey Buzzard Pernis apivorusسارگپه جنگلی معمولی

47.   Griffon Vulture Gyps fulvusدال (کرکس) معمولی

48.   Cinereous Vulture Aegypius monachusدال (کرکس) سیاه

49.   Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخور

50.   Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)

51.   Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی

52.   Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی (شاه باز)

53.   Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی

54.   Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک

55.   Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

56.   Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان

57.   Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی معمولی

58.   Northern Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری

59.   Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید

60.   Montagu's Harrier Circus pygargusسنقر گندم‌زار

61.   Black Kite Milvus migransکورکور سیاه

62.   White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید

63.   Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند

64.   Common Buzzard Buteo buteoسارگپه معمولی (صحرایی)

65.   Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

66.   Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی

67.   Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار

68.   Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ

69.   Eurasian Coot Fulica atraچنگر معمولی

70.   Demoiselle Crane Grus virgoدرنای طناز (کوچک)

71.   Common Crane Grus grusدرنای معمولی

72.   Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا

73.   Pied Avocet Recurvirostra avosettaآووست

74.   Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کولی معمولی

75.   Spur-winged Lapwing Vanellus spinosusخروس کولی سینه‌سیاه

76.   Sociable Lapwing Vanellus gregariusخروس کولی اجتماعی (ابروسفید)

77.   White-tailed Lapwing Vanellus leucurusخروس کولی دم‌سفید

78.   Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ (معمولی)

79.   Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک

80.   Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

81.   Greater Sand Plover Charadrius leschenaultiiسلیم شنی بزرگ

82.   Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا

83.   Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

84.   Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی

85.   Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

86.   Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ

87.   Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

88.   Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ

89.   Marsh Sandpiper Tringa stagnatilisآبچلیک تالابی

90.   Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز

91.   Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی

92.   Wood Sandpiper Tringa glareolaآبچلیک خالدار پاسبز

93.   Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان

94.   Little Stint Calidris minutaتلیله کوچک

95.   Curlew Sandpiper Calidris ferrugineaتلیله بلوطی (نوک‌دراز)

96.   Dunlin Calidris alpinaتلیله شکم‌سیاه

97.   Ruff Philomachus pugnaxآبچلیک شکیل

98.   Red-necked Phalarope Phalaropus lobatusفالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

99.   Collared Pratincole Glareola pratincolaگلاریول بال‌سرخ

100.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی

101.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک

102.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetusکاکایی سرسیاه بزرگ

103.  Caspian Gull Larusca chinnansکاکایی خزری

104.  Armenian Gull Larus armenicusکاکایی ارمنی

105.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscusکاکایی پشت‌سیاه کوچک

106.  Gull-billed Tern Gelochelidon niloticaپرستودریایی نوک‌کاکایی

107.  Common Tern Sterna hirundoپرستودریایی معمولی

108.  Whiskered Tern Chlidonias hybridaپرستودریایی تیره

109.  White-winged Tern Chlidonias leucopterusپرستودریایی بال‌سفید

110.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalisباقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

111.  Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی

112.  Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی

113.  European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی

114.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی

115.  Great Spotted Cuckoo Clamator glandariusکوکوی خالدار

116.  Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی

117.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

118.  Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق معمولی

119.  Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف

120.  Little Owl Athene noctuaجغد کوچک

121.  Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز

122.  European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی

123.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

124.  Common Swift Apus apusبادخورک معمولی

125.  Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک

126.  European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی

127.  Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک

128.  Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق

129.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicusزنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

130.  European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی

131.  Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه به سر)

132.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

133.  Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos mediusدارکوب سرسرخ

134.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب سوری (باغی)

135.  Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجه کوچک

136.  Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجه معمولی

137.  Merlin Falco columbariusترم‌تای معمولی

138.  Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل

139.  Peregrine Falcon Falco peregrinusبحری

140.  Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ

141.  Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ

142.  Red-tailed Shrike (Turkestan Shrike) Lanius phoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی

143.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

144.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

145.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

146.  Masked Shrike Lanius nubicusسنگ‌چشم پیشانی‌سفید

147.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ

148.  Eurasian Jay Garrulus glandariusجی‌جاق

149.  Eurasian Magpie Pica picaزاغی

150.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocoraxکلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

151.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculusکلاغ (زاغ) نوک‌زرد

152.  Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه

153.  Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق

154.  Northern Raven Corvus coraxغراب معمولی

155.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه

156.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

157.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleusچرخ‌ریسک سرآبی

158.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinusچرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

159.  Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی (سنگلاخ)

160.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

161.  Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ

162.  Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی

163.  Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار

164.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه

165.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی

166.  Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

167.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک کوچک (سینه‌خط‌دار)

168.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

169.  Sand Martin Riparia ripariaچلچله رودخانه‌ای

170.  Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی معمولی

171.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی

172.  Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید

173.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی

174.  Cetti's Warbler Cettia cettiسسک دم‌پهن

175.  Scrub Warbler Scotocerca inquietaسسک جنبان

176.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatusچرخ‌ریسک دم‌دراز

177.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybitaسسک چیف‌چاف معمولی

178.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectusسسک بیدی کوچک (کوچک)

179.  Green Warbler Phylloscopus nitidusسسک سبز بیدی

180.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceusسسک نیزار (تالابی) بزرگ

181.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreusسسک نیزار (تالابی) پرصدا

182.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogonسسک ابروسفید

183.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی

184.  Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ

185.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه

186.  Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه

187.  Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

188.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی

189.  Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید معمولی

190.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytesالیکایی

191.  Eurasian Nuthatch Sitta europaeaکمرکُلی جنگلی (درختی)

192.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک

193.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ

194.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

195.  Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه

196.  Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه

197.  Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی

198.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

199.  Spotted Flycatcher Muscicapa striataمگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

200.  European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ اروپایی

201.  Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی

202.  Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل معمولی (هزاردستان)

203.  White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی

204.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquataمگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

205.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

206.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

207.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی

208.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی

209.  Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)

210.  Whinchat Saxicola rubetraچک بوته‌ای

211.  European Stonechat Saxicola rubicolaچک اروپایی

212.  Siberian Stonechat Saxicola maurusچک سیبری

213.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی

214.  Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی

215.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)

216.  Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق معمولی

217.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanicaچکچک گوش‌سیاه

218.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

219.  Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی

220.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید

221.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

222.  White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک

223.  House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی

224.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه

225.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanusگنجشک درختی

226.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی

227.  Rock Sparrow Petronia petroniaگنجشک کوهی

228.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی

229.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

230.  Western Yellow Wagtail Motacilla flavaدم‌جنبانک شکم‌زرد

231.  Citrine Wagtail Motacilla citreolaدم‌جنبانک سرزرد

232.  Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری

233.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

234.  Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی (دشتی)

235.  Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز

236.  Tree Pipit Anthus trivialisپیپت درختی

237.  Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ

238.  Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی

239.  Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی

240.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

241.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustesسهره نوک‌بزرگ

242.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ

243.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی

244.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus

245.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز

246.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی

247.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

248.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ

249.  European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی

250.  Red-fronted SerinSerinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ

251.  European SerinSerinus serinusسهره دمگاه‌زرد

252.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

253.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه

254.  Yellowhammer Emberiza citrinellaزردپره لیمویی

255.  Rock Bunting Emberiza ciaزردپره کوهی

256.  Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری

257.  Ortolan Bunting Emberiza hortulanaزردپره سرزیتونی (گلوزرد)

258.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه

259.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره تالابی

----------