کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان چهارمحال و بختیاری

Checklist of the birds of Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

تهیه وتنظیم: هوشنگ پورزال، روح الله عسگری، محمد توحیدی فر و کرامت حافظی

By: Hooshang Poorzal, Ruhollah Asgari, Mohammad Tohidifar & Keramat Hafezi

 

آخرین به روزرسانی: 31 شهریور 1398

Last updated: 22 September 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 131 گونه ثبت و سپس نتایج بررسی های پروژه زاگرس و مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست 275 گونه از پرندگان استان چهارمحال و بختیاری می باشد.

List of 275 bird species of Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

 1. Greylag Goose Anser anserغاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifronsغاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Mute Swan Cygnus olorقوی گنگ
 4. Tundra Swan Cygnus columbianusقوی کوچک
 5. Common ShelduckTadorna tadornaتنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferrugineaآنقوت
 7. Gadwall Anas streperaاردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelopeگیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acutaفیلوش
 12. Garganey Anas querquedulaخوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas creccaخوتکای معمولی
 14. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 15. Red-crested Pochard Netta rufinaاردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferinaاردک سرحنایی
 17. Ferruginous Duck Aythya nyrocaاردک بلوطی
 18. Tufted Duck Aythya fuligulaاردک سیاه‌کاکل
 19. Common Goldeneye Bucephala clangulaاردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)
 20. White-headed Duck Oxyura leucocephalaاردک سرسفید
 21. Caspian SnowcockTetraogallus caspiusکبک دری
 22. Chukar Partridge Alectoris chukarکبک معمولی
 23. See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو
 24. Common Quail Coturnix coturnixبلدرچین
 25. Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک
 26. Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ
 27. Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه
 28. Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 29. Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه
 30. White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 31. Glossy Ibis Plegadis falcinellusاکراس سیاه
 32. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodiaکفچه نوک
 33. Eurasian Bittern Botaurus stellarisبوتیمار بزرگ
 34. Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک
 35. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticoraxحواصیل شب
 36. Squacco Heron Ardeola ralloidesحواصیل زرد
 37. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 38. Grey Heron Ardea cinereaحواصیل خاکستری
 39. Purple Heron Ardea purpureaحواصیل ارغوانی
 40. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 41. Little Egret Egretta garzettaاگرت (حواصیل) کوچک
 42. Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره غاز) بزرگ
 43. Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر
 44. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 45. Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما
 46. Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس مصری (کوچک)
 47. European Honey Buzzard Pernis apivorusسارگپه جنگلی معمولی
 48. Griffon Vulture Gyps fulvusدال (کرکس) معمولی
 49. Cinereous Vulture Aegypius monachusدال (کرکس) سیاه
 50. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخور
 51. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 52. Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی
 53. Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی (شاه باز)
 54. Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی
 55. Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک
 56. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 57. Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان
 58. Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی معمولی
 59. Northern Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری
 60. Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید
 61. Montagu's Harrier Circus pygargusسنقر گندم‌زار
 62. Black Kite Milvus migransکورکور سیاه
 63. White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید
 64. Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند
 65. Common Buzzard Buteo buteoسارگپه معمولی
 66. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 67. Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی
 68. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 69. Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار
 70. Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ
 71. Eurasian Coot Fulica atraچنگر معمولی
 72. Demoiselle Crane Grus virgoدرنای طناز (کوچک)
 73. Common Crane Grus grusدرنای معمولی
 74. Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا
 75. Pied Avocet Recurvirostra avosettaآووست
 76. Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کولی معمولی
 77. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosusخروس کولی سینه‌سیاه
 78. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 79. Sociable Lapwing Vanellus gregariusخروس کولی ابروسفید (اجتماعی)
 80. White-tailed Lapwing Vanellus leucurusخروس کولی دم‌سفید
 81. Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 82. Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک
 83. Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 84. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultiiسلیم شنی بزرگ
 85. Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا
 86. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 87. Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی
 88. Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)
 89. Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ
 90. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 91. Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ
 92. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilisآبچلیک تالابی
 93. Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز
 94. Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی
 95. Wood Sandpiper Tringa glareolaآبچلیک خالدار پاسبز
 96. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 97. Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان
 98. Little Stint Calidris minutaتلیله کوچک
 99. Curlew Sandpiper Calidris ferrugineaتلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 100. Dunlin Calidris alpinaتلیله شکم‌سیاه
 101. Ruff Philomachus pugnaxآبچلیک شکیل
 102. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatusفالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 103. Collared Pratincole Glareola pratincolaگلاریول بال‌سرخ
 104. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی
 105. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک
 106. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetusکاکایی سرسیاه بزرگ
 107. Caspian Gull Larusca chinnansکاکایی خزری
 108. Armenian Gull Larus armenicusکاکایی ارمنی
 109. Lesser Black-backed Gull Larus fuscusکاکایی پشت‌سیاه کوچک
 110. Gull-billed Tern Gelochelidon niloticaپرستودریایی نوک‌کاکایی
 111. Common Tern Sterna hirundoپرستودریایی معمولی
 112. Whiskered Tern Chlidonias hybridaپرستودریایی تیره
 113. White-winged Tern Chlidonias leucopterusپرستودریایی بال‌سفید
 114. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalisباقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 115. Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی
 116. Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی
 117. European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی
 118. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 119. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی
 120. Great Spotted Cuckoo Clamator glandariusکوکوی خالدار
 121. Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی
 122. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 123. Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق معمولی
 124. Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف
 125. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 126. Little Owl Athene noctuaجغد کوچک
 127. Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز
 128. European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی
 129. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 130. Common Swift Apus apusبادخورک معمولی
 131. Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک
 132. European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی
 133. Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک
 134. Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق
 135. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicusزنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 136. European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی
 137. Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه به سر)
 138. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 139. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos mediusدارکوب سرسرخ
 140. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب باغی (سوری)
 141. Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجه کوچک
 142. Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجه معمولی
 143. Merlin Falco columbariusترم‌تای معمولی
 144. Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل
 145. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 146. Peregrine Falcon Falco peregrinusبحری
 147. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 148. Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ
 149. Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ
 150. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی
 151. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 152. Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 153. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 154. Masked Shrike Lanius nubicusسنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 155. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ
 156. Eurasian Jay Garrulus glandariusجی‌جاق
 157. Eurasian Magpie Pica picaزاغی
 158. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocoraxکلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 159. Alpine Chough Pyrrhocorax graculusکلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 160. Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه
 161. Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق
 162. Northern Raven Corvus coraxغراب معمولی
 163. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه
 164. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 165. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleusچرخ‌ریسک سرآبی
 166. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinusچرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 167. Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 168. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 169. Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ
 170. Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی
 171. Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار
 172. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه
 173. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی
 174. Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 175. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک کوچک (سینه‌خط‌دار)
 176. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 177. Sand Martin Riparia ripariaچلچله رودخانه‌ای
 178. Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی معمولی
 179. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی
 180. Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید
 181. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی
 182. Cetti's Warbler Cettia cettiسسک دم‌پهن
 183. Scrub Warbler Scotocerca inquietaسسک جنبان
 184. Long-tailed Tit Aegithalos caudatusچرخ‌ریسک دم‌دراز
 185. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 186. Common Chiffchaff Phylloscopus collybitaسسک چیف‌چاف معمولی
 187. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectusسسک بیدی کوچک (کوچک)
 188. Green Warbler Phylloscopus nitidusسسک سبز بیدی
 189. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 190. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)
 191. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 192. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 193. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 194. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceusسسک نیزار (تالابی) بزرگ
 195. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreusسسک نیزار (تالابی) پرصدا
 196. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی
 197. Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ
 198. Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه
 199. Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه
 200. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 201. Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 202. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی
 203. Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید معمولی
 204. Eurasian Wren Troglodytes troglodytesالیکایی
 205. Eurasian Nuthatch Sitta europaeaکمرکُلی جنگلی (درختی)
 206. Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک
 207. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ
 208. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 209. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 210. Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه
 211. Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه
 212. Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی
 213. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 214. Spotted Flycatcher Muscicapa striataمگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 215. European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ اروپایی
 216. Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی
 217. Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل معمولی (هزاردستان)
 218. White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی
 219. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquataمگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)
 220. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 221. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 222. Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی
 223. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی
 224. Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)
 225. Whinchat Saxicola rubetraچک بوته‌ای
 226. European Stonechat Saxicola rubicolaچک اروپایی
 227. Siberian Stonechat Saxicola maurusچک سیبری
 228. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی
 229. Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی
 230. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 231. Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق معمولی
 232. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanicaچکچک گوش‌سیاه
 233. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 234. Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی
 235. Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید
 236. Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 237. White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک
 238. House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی
 239. Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه
 240. Eurasian Tree Sparrow Passer montanusگنجشک درختی
 241. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی
 242. Rock Sparrow Petronia petroniaگنجشک کوهی
 243. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 244. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی
 245. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 246. Western Yellow Wagtail Motacilla flavaدم‌جنبانک شکم‌زرد
 247. Citrine Wagtail Motacilla citreolaدم‌جنبانک سرزرد
 248. Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری
 249. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 250. Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی (دشتی)
 251. Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز
 252. Tree Pipit Anthus trivialisپیپت درختی
 253. Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ
 254. Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی
 255. Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی
 256. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 257. Hawfinch Coccothraustes coccothraustesسهره نوک‌بزرگ
 258. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ
 259. Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی
 260. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
 261. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز
 262. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی
 263. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 264. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ
 265. European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی
 266. Red-fronted SerinSerinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ
 267. European SerinSerinus serinusسهره دمگاه‌زرد
 268. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 269. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه
 270. Yellowhammer Emberiza citrinellaزردپره لیمویی
 271. Rock Bunting Emberiza ciaزردپره کوهی
 272. Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری
 273. Ortolan Bunting Emberiza hortulanaزردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 274. Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه
 275. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره تالابی

-----

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی