کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان چهارمحال و بختیاری

Checklist of the birds of Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

تهیه وتنظیم: هوشنگ پورزال، روح الله عسگری، محمد توحیدی فر و کرامت حافظی

By: Hooshang Poorzal, Ruhollah Asgari, Mohammad Tohidifar & Keramat Hafezi

 

آخرین به روزرسانی: 2 اردیبهشت 1399

Last updated: 21 April 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 131 گونه ثبت و سپس نتایج بررسی های پروژه زاگرس و مشاهدات میدانی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست 278 گونه از پرندگان استان چهارمحال و بختیاری می باشد.

List of 278 bird species of Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

 1. Greylag Goose Anser anserغاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifronsغاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Mute Swan Cygnus olorقوی گنگ
 4. Tundra Swan Cygnus columbianusقوی کوچک
 5. Common ShelduckTadorna tadornaتنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferrugineaآنقوت
 7. Gadwall Anas streperaاردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelopeگیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acutaفیلوش
 12. Garganey Anas querquedulaخوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas creccaخوتکای معمولی
 14. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 15. Red-crested Pochard Netta rufinaاردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferinaاردک سرحنایی
 17. Ferruginous Duck Aythya nyrocaاردک بلوطی
 18. Tufted Duck Aythya fuligulaاردک سیاه‌کاکل
 19. Common Goldeneye Bucephala clangulaاردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)
 20. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephalaاردک سرسفید
 22. Caspian SnowcockTetraogallus caspiusکبک دری
 23. Chukar Partridge Alectoris chukarکبک معمولی
 24. See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو
 25. Common Quail Coturnix coturnixبلدرچین
 26. Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک
 27. Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ
 28. Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه
 29. Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 30. Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه
 31. White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 32. Glossy Ibis Plegadis falcinellusاکراس (ناز) سیاه
 33. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodiaکفچه نوک
 34. Eurasian Bittern Botaurus stellarisبوتیمار بزرگ
 35. Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک
 36. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticoraxحواصیل شب
 37. Squacco Heron Ardeola ralloidesحواصیل زرد
 38. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 39. Grey Heron Ardea cinereaحواصیل خاکستری
 40. Purple Heron Ardea purpureaحواصیل ارغوانی
 41. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 42. Little Egret Egretta garzettaاگرت (حواصیل) کوچک
 43. Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره قار) بزرگ
 44. Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر
 45. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 46. Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما
 47. Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس کوچک (مصری)
 48. European Honey Buzzard Pernis apivorusسارگپه جنگلی معمولی
 49. Griffon Vulture Gyps fulvusدال (کرکس) معمولی
 50. Cinereous Vulture Aegypius monachusدال (کرکس) سیاه
 51. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخور
 52. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 53. Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی
 54. Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی (شاه باز)
 55. Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی
 56. Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک
 57. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 58. Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان
 59. Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی معمولی
 60. Hen Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری
 61. Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید
 62. Montagu's Harrier Circus pygargusسنقر گندم‌زار
 63. Black Kite Milvus migransکورکور سیاه
 64. White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید
 65. Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند
 66. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 67. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 68. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 69. Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی
 70. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 71. Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار
 72. Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ
 73. Eurasian Coot Fulica atraچنگر معمولی
 74. Demoiselle Crane Grus virgoدرنای طناز
 75. Common Crane Grus grusدرنای معمولی
 76. Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا
 77. Pied Avocet Recurvirostra avosettaآووست
 78. Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کولی معمولی
 79. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosusخروس کولی سینه‌سیاه
 80. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 81. Sociable Lapwing Vanellus gregariusخروس کولی اجتماعی (ابروسفید)
 82. White-tailed Lapwing Vanellus leucurusخروس کولی دم‌سفید
 83. Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 84. Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک
 85. Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم پاسیاه (کوچک)
 86. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultiiسلیم شنی بزرگ
 87. Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا
 88. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 89. Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی
 90. Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه
 91. Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ
 92. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 93. Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ
 94. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilisآبچلیک تالابی
 95. Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز
 96. Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی
 97. Wood Sandpiper Tringa glareolaآبچلیک خالدار پاسبز
 98. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 99. Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان
 100. Little Stint Calidris minutaتلیله کوچک
 101. Curlew Sandpiper Calidris ferrugineaتلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 102. Dunlin Calidris alpinaتلیله شکم‌سیاه
 103. Ruff Philomachus pugnaxتلیلیه (آبچلیک) شکیل
 104. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatusفالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 105. Collared Pratincole Glareola pratincolaگلاریول بال‌سرخ
 106. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی
 107. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک
 108. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetusکاکایی سرسیاه بزرگ
 109. Caspian Gull Larusca chinnansکاکایی خزری
 110. Armenian Gull Larus armenicusکاکایی ارمنی
 111. Gull-billed Tern Gelochelidon niloticaپرستودریایی نوک‌کاکایی
 112. Common Tern Sterna hirundoپرستودریایی معمولی
 113. Whiskered Tern Chlidonias hybridaپرستودریایی تیره
 114. White-winged Tern Chlidonias leucopterusپرستودریایی بال‌سفید
 115. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalisباقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 116. Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی
 117. Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی
 118. European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی
 119. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 120. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی
 121. Great Spotted Cuckoo Clamator glandariusکوکوی خالدار
 122. Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی
 123. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 124. Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق معمولی
 125. Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف
 126. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 127. Little Owl Athene noctuaجغد کوچک
 128. Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز
 129. European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی
 130. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 131. Common Swift Apus apusبادخورک معمولی
 132. Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک
 133. European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی
 134. Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک
 135. Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق
 136. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicusزنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 137. European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی
 138. Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه به سر)
 139. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 140. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos mediusدارکوب سرسرخ
 141. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب باغی (سوری)
 142. Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجه کوچک
 143. Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجه معمولی
 144. Merlin Falco columbariusترم‌تای معمولی
 145. Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل
 146. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 147. Peregrine Falcon Falco peregrinusشاهین بحری
 148. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 149. Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ
 150. Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ
 151. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی
 152. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 153. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 154. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 155. Masked Shrike Lanius nubicusسنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 156. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ
 157. Eurasian Jay Garrulus glandariusجی‌جاق
 158. Eurasian Magpie Pica picaزاغی
 159. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 160. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 161. Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه
 162. Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق
 163. Northern Raven Corvus coraxغراب معمولی
 164. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه
 165. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 166. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleusچرخ‌ریسک سرآبی
 167. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinusچرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 168. Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی
 169. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 170. Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ
 171. Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی
 172. Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار
 173. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 174. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی
 175. Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 176. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک کوچک
 177. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 178. Sand Martin Riparia ripariaچلچله رودخانه‌ای
 179. Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی معمولی
 180. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی
 181. Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید
 182. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی
 183. Cetti's Warbler Cettia cettiسسک دم‌پهن
 184. Scrub Warbler Scotocerca inquietaسسک جنبان
 185. Long-tailed Tit Aegithalos caudatusچرخ‌ریسک دم‌دراز
 186. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 187. Common Chiffchaff Phylloscopus collybitaسسک چیف‌چاف معمولی
 188. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectusسسک بیدی کوچک
 189. Green Warbler Phylloscopus nitidusسسک سبز بیدی
 190. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 191. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 192. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 193. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 194. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 195. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceusسسک نیزار (تالابی) بزرگ
 196. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreusسسک نیزار (تالابی) پرصدا
 197. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی شرقی
 198. Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ
 199. Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه
 200. Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه
 201. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 202. Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 203. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی
 204. Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید معمولی
 205. Eurasian Wren Troglodytes troglodytesالیکایی
 206. Eurasian Nuthatch Sitta europaeaکمرکُلی جنگلی (درختی)
 207. Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک
 208. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ
 209. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 210. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 211. Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه
 212. Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه
 213. Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی
 214. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 215. Spotted Flycatcher Muscicapa striataمگس‌گیر خالدار
 216. European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ اروپایی
 217. Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی
 218. Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل معمولی (هزاردستان)
 219. White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی
 220. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquataمگس‌گیر نیم‌طوق
 221. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 222. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 223. Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی
 224. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی
 225. Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)
 226. Whinchat Saxicola rubetraچک بوته‌ای
 227. European Stonechat Saxicola rubicolaچک اروپایی
 228. Siberian Stonechat Saxicola maurusچک سیبری
 229. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی
 230. Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی
 231. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 232. Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق معمولی
 233. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanicaچکچک گوش‌سیاه
 234. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 235. Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی
 236. Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید
 237. Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 238. White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک
 239. House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی
 240. Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه
 241. Eurasian Tree Sparrow Passer montanusگنجشک درختی
 242. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی
 243. Rock Sparrow Petronia petroniaگنجشک کوهی
 244. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 245. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی
 246. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 247. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 248. Western Yellow Wagtail Motacilla flavaدم‌جنبانک شکم‌زرد
 249. Citrine Wagtail Motacilla citreolaدم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 250. Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری
 251. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 252. Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی
 253. Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز
 254. Tree Pipit Anthus trivialisپیپت درختی
 255. Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ
 256. Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی
 257. Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی
 258. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 259. Hawfinch Coccothraustes coccothraustesسهره نوک‌بزرگ
 260. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ
 261. Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی
 262. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
 263. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز
 264. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی
 265. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 266. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ
 267. European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی
 268. Red-fronted SerinSerinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ
 269. European SerinSerinus serinusسهره دمگاه‌زرد
 270. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 271. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه
 272. Yellowhammer Emberiza citrinellaزردپره لیمویی
 273. Rock Bunting Emberiza ciaزردپره کوهی
 274. Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری
 275. Ortolan Bunting Emberiza hortulanaزردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 276. Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه
 277. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره تالابی

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی