کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان چهارمحال و بختیاری

Checklist of the birds of Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

تهیه وتنظیم: هوشنگ پورزال، روح الله عسگری و محمد توحیدی فر

By: Hooshang Poorzal, Ruhollah Asgari & Mohammad Tohidifar

 

آخرین به روزرسانی: 31 مرداد 1397

Last updated: 22 August 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 131 گونه ثبت و سپس نتایج بررسی های پروژه زاگرس و مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست 241 گونه از پرندگان استان چهارمحال و بختیاری می باشد.

List of 241 bird species of Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

1.       Greylag Goose Anser anserغاز خاکستری

2.       Greater White-fronted Goose Anser albifronsغاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.       Mute Swan Cygnus olorقوی گنگ

4.       Tundra Swan Cygnus columbianusقوی کوچک

5.       Common Shelduck Tadorna tadornaتنجه

6.       Ruddy Shelduck Tadorna ferrugineaآنقوت

7.       Gadwall Anas streperaاردک ارده‌ای

8.       Eurasian Wigeon Anas penelopeگیلار

9.       Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز

10.   Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن

11.   Northern Pintail Anas acutaفیلوش

12.   Garganey Anas querquedulaخوتکای ابروسفید

13.   Eurasian Teal Anas creccaخوتکای معمولی

14.   Red-crested Pochard Netta rufinaاردک تاجدار

15.   Common Pochard Aythya ferinaاردک سرحنایی

16.   Ferruginous Duck Aythya nyrocaاردک بلوطی

17.   Tufted Duck Aythya fuligulaاردک سیاه‌کاکل

18.   Common Goldeneye Bucephala clangulaاردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

19.   White-headed Duck Oxyura leucocephalaاردک سرسفید

20.   Caspian SnowcockTetraogallus caspiusکبک دری

21.   Chukar Partridge Alectoris chukarکبک معمولی

22.   See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو

23.   Common Quail Coturnix coturnixبلدرچین

24.   Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک

25.   Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ

26.   Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه

27.   Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

28.   Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه

29.   White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

30.   Glossy Ibis Plegadis falcinellusاکراس سیاه

31.   Eurasian Spoonbill Platalea leucorodiaکفچه نوک

32.   Eurasian Bittern Botaurus stellarisبوتیمار بزرگ

33.   Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک

34.   Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticoraxحواصیل شب

35.   Squacco Heron Ardeola ralloidesحواصیل زرد

36.   Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

37.   Grey Heron Ardea cinereaحواصیل خاکستری

38.   Purple Heron Ardea purpureaحواصیل ارغوانی

39.   Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

40.   Little Egret Egretta garzettaاگرت (حواصیل) کوچک

41.   Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره غاز) بزرگ

42.   Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر

43.   Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما

44.   Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس مصری (کوچک)

45.   European Honey Buzzard Pernis apivorusسارگپه جنگلی

46.   Griffon Vulture Gyps fulvusدال (کرکس) معمولی

47.   Cinereous Vulture Aegypius monachusدال (کرکس) سیاه

48.   Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخور

49.   Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)

50.   Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی

51.   Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی (شاه باز)

52.   Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی

53.   Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک

54.   Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

55.   Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان

56.   Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی معمولی

57.   Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید

58.   Montagu's Harrier Circus pygargusسنقر گندم‌زار

59.   Black Kite Milvus migransکورکور سیاه

60.   White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید

61.   Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند

62.   Common Buzzard Buteo buteoسارگپه معمولی (صحرایی)

63.   Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی

64.   Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار

65.   Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ

66.   Eurasian Coot Fulica atraچنگر معمولی

67.   Demoiselle Crane Grus virgoدرنای طناز (کوچک)

68.   Common Crane Grus grusدرنای معمولی

69.   Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا

70.   Pied Avocet Recurvirostra avosettaآووست

71.   Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کولی معمولی

72.   Spur-winged Lapwing Vanellus spinosusخروس کولی سینه‌سیاه

73.   Sociable Lapwing Vanellus gregariusخروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

74.   White-tailed Lapwing Vanellus leucurusخروس کولی دم‌سفید

75.   Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ (معمولی)

76.   Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک

77.   Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

78.   Greater Sand Plover Charadrius leschenaultiiسلیم شنی بزرگ

79.   Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا

80.   Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

81.   Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی

82.   Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

83.   Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ

84.   Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ

85.   Marsh Sandpiper Tringa stagnatilisآبچلیک تالابی

86.   Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز

87.   Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی

88.   Wood Sandpiper Tringa glareolaآبچلیک خالدار پاسبز

89.   Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان

90.   Little Stint Calidris minutaتلیله کوچک

91.   Curlew Sandpiper Calidris ferrugineaتلیله بلوطی (نوک‌دراز)

92.   Dunlin Calidris alpinaتلیله شکم‌سیاه

93.   Ruff Philomachus pugnaxآبچلیک شکیل

94.   Red-necked Phalarope Phalaropus lobatusفالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

95.   Collared Pratincole Glareola pratincolaگلاریول بال‌سرخ

96.   Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی

97.   Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک

98.   Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetusکاکایی سرسیاه بزرگ

99.   Caspian Gull Larus cachinnansکاکایی خزری

100.  Armenian Gull Larus armenicusکاکایی ارمنی

101.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

102.  Gull-billed Tern Gelochelidon niloticaپرستودریایی نوک‌کاکایی

103.  Common Tern Sterna hirundoپرستودریایی معمولی

104.  Whiskered Tern Chlidonias hybridaپرستودریایی تیره

105.  White-winged Tern Chlidonias leucopterusپرستودریایی بال‌سفید

106.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalisباقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

107.  Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی

108.  Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی

109.  European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی

110.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی

111.  Great Spotted Cuckoo Clamator glandariusکوکوی خالدار

112.  Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی

113.  Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق معمولی

114.  Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف

115.  Little Owl Athene noctuaجغد کوچک

116.  Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز

117.  European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی

118.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

119.  Common Swift Apus apusبادخورک معمولی

120.  Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک

121.  European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی

122.  Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک

123.  Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق

124.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicusزنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

125.  European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی

126.  Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه به سر)

127.  Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos mediusدارکوب سرسرخ

128.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب سوری (باغی)

129.  Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجه کوچک

130.  Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجه معمولی

131.  Merlin Falco columbariusترم‌تای معمولی

132.  Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل

133.  Peregrine Falcon Falco peregrinusبحری

134.  Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ

135.  Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ

136.  Red-tailed Shrike (Turkestan Shrike) Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

137.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

138.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

139.  Masked Shrike Lanius nubicusسنگ‌چشم پیشانی‌سفید

140.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ

141.  Eurasian Jay Garrulus glandariusجی‌جاق

142.  Eurasian Magpie Pica picaزاغی

143.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocoraxکلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

144.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculusکلاغ (زاغ) نوک‌زرد

145.  Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه

146.  Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق

147.  Northern Raven Corvus coraxغراب معمولی

148.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه

149.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

150.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleusچرخ‌ریسک سرآبی

151.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinusچرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

152.  Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی (سنگلاخ)

153.  Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی

154.  Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی

155.  Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار

156.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه

157.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی

158.  Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

159.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک کوچک (سینه‌خط‌دار)

160.  Sand Martin Riparia ripariaچلچله رودخانه‌ای

161.  Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی معمولی

162.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی

163.  Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید

164.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی

165.  Cetti's Warbler Cettia cettiسسک دم‌پهن

166.  Scrub Warbler Scotocerca inquietaسسک جنبان

167.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatusچرخ‌ریسک دم‌دراز

168.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybitaسسک چیف‌چاف

169.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectusسسک بیدی کوچک (کوچک)

170.  Green Warbler Phylloscopus nitidusسسک سبز بیدی

171.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceusسسک نیزار (تالابی) بزرگ

172.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreusسسک نیزار (تالابی) پرصدا

173.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogonسسک ابروسفید

174.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی

175.  Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ

176.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه

177.  Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه

178.  Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

179.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی

180.  Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید معمولی

181.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytesالیکایی

182.  Eurasian Nuthatch Sitta europaeaکمرکُلی جنگلی (درختی)

183.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک

184.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ

185.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

186.  Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه

187.  Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه

188.  Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی

189.  Spotted Flycatcher Muscicapa striataمگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

190.  European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ

191.  Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی

192.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

193.  White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی

194.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquataمگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

195.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی

196.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی

197.  Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)

198.  Whinchat Saxicola rubetraچک بوته‌ای

199.  European Stonechat Saxicola rubicolaچک اروپایی

200.  Siberian Stonechat Saxicola maurusچک سیبری

201.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی

202.  Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی

203.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

204.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanicaچکچک گوش‌سیاه

205.  Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی

206.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید

207.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

208.  White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک

209.  House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی

210.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه

211.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanusگنجشک درختی

212.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی

213.  Rock Sparrow Petronia petroniaگنجشک کوهی

214.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی

215.  Western Yellow Wagtail Motacilla flavaدم‌جنبانک شکم‌زرد

216.  Citrine Wagtail Motacilla citreolaدم‌جنبانک سرزرد

217.  Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری

218.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

219.  Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی (دشتی)

220.  Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز

221.  Tree Pipit Anthus trivialisپیپت درختی

222.  Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ

223.  Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی

224.  Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی

225.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustesسهره نوک‌بزرگ

226.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

227.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی

228.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus

229.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز

230.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی

231.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ

232.  European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی

233.  Red-fronted Serin Serinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ

234.  European Serin Serinus serinusسهره دمگاه‌زرد

235.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه

236.  Yellowhammer Emberiza citrinellaزردپره لیمویی

237.  Rock Bunting Emberiza ciaزردپره کوهی

238.  Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری

239.  Ortolan Bunting Emberiza hortulanaزردپره سرزیتونی (گلوزرد)

240.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه

241.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره تالابی

----------