کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست ساده گونه ها و زیرگونه های پرندگان ایران

Checklist of bird species and subspecies of Iran

  

نحوه ارجاع این مطلب:

Khaleghizadeh A., Roselaar C., Scott D.A. Tohidifar M., Mlikovsky J., Blair M. & Kvartalnov P. (2017). Annotated Checklist of the bird species and subspecies of Iran.

 

Anser fabalis  (Latham, 1787)

  1 Anser fabalis johanseni Delacour, 1951

  2 Anser fabalis middendorffii Severtzov, 1873

Anser anser  (Linnaeus, 1758)

  1 Anser anser rubrirostris Swinhoe, 1871

Anser albifrons  (Scopoli, 1769)

  1 Anser albifrons albifrons (Scopoli, 1769)

Anser erythropus  (Linnaeus, 1758)

Branta bernicla  (Linnaeus, 1758)

  1 Branta bernicla hrota (Müller, OF, 1776)

Branta leucopsis  (Bechstein, 1803)

Branta ruficollis  (Pallas, 1769)

Cygnus olor  (Gmelin, JF, 1789)

Cygnus columbianus (Ord, 1815)

  1 Cygnus columbianus bewickii Yarrel, 1830

10  Cygnus cygnus  (Linnaeus, 1758)

11  Tadorna tadorna  (Linnaeus, 1758)

12  Tadorna ferruginea  (Pallas, 1764)

13  Nettapus coromandelianus (Gmelin, JF, 1789)

  1 Nettapus coromandelianus coromandelianus (Gmelin, JF, 1789)

14  Anas strepera  Linnaeus, 1758

  1 Anas strepera strepera Linnaeus, 1758

15  Anas penelope  Linnaeus, 1758

16  Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758

  1 Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758

17  Anas clypeata  Linnaeus, 1758

18  Anas acuta  Linnaeus, 1758

19  Anas querquedula Linnaeus, 1758

20  Anas crecca  Linnaeus, 1758

  1 Anas crecca crecca Linnaeus, 1758

21  Marmaronetta angustirostris (Ménétriés, 1832)

22  Netta rufina  (Pallas, 1773)

23  Aythya ferina  (Linnaeus, 1758)

24  Aythya nyroca  (Güldenstädt, 1770)

25  Aythya fuligula  (Linnaeus, 1758)

26  Aythya marila  (Linnaeus, 1761)

  1 Aythya marila marila (Linnaeus, 1761)

27  Melanitta fusca  (Linnaeus, 1758)

  1 Melanitta fusca fusca (Linnaeus, 1758)

28  Melanitta nigra  (Linnaeus, 1758)

29  Clangula hyemalis  (Linnaeus, 1758)

30  Bucephala clangula  (Linnaeus, 1758)

  1 Bucephala clangula clangula (Linnaeus, 1758)

31  Mergellus albellus  (Linnaeus, 1758)

32  Mergus merganser  Linnaeus, 1758

  1 Mergus merganser merganser Linnaeus, 1758

33  Mergus serrator  Linnaeus, 1758

34  Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)

35  Lyrurus mlokosiewiczi (Taczanowski, 1875)

36  Tetraogallus caspius  (Gmelin, SG, 1784)

  1 Tetraogallus caspius caspius (Gmelin, SG, 1784)

  2 Tetraogallus caspius semenowtianschanskii Zarudny, 1908

37  Alectoris chukar  (Gray, JE, 1830)

  1 Alectoris chukar kurdestanica Meinertzhagen, R,1923

  2 Alectoris chukar werae (Zarudny & Loudon, 1904)

  3 Alectoris chukar koroviakovi (Zarudny, 1914)

38  Ammoperdix griseogularis (Brandt, 1843)

39  Francolinus francolinus  (Linnaeus, 1766)

  1 Francolinus francolinus francolinus (Linnaeus, 1766)

  2 Francolinus francolinus arabistanicus Zarudny & Härms, 1913

  3 Francolinus francolinus bogdanovi Zarudny, 1906

40  Francolinus pondicerianus (Gmelin, JF, 1789)

 1 Francolinus pondicerianus mecranensis Zarudny & Härms, 1913

41  Perdix perdix  (Linnaeus, 1758)

  1 Perdix perdix canescens Buturlin, 1906

42  Coturnix coturnix  (Linnaeus, 1758)

  1 Coturnix coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)

43  Phasianus colchicus  Linnaeus, 1758

  1 Phasianus colchicus colchicus Linnaeus, 1758

  2 Phasianus colchicus talischensis Lorenz, T, 1889

  3 Phasianus colchicus persicus Severtzov, 1875

  4 Phasianus colchicus principalis Sclater, PL, 1885

44  Gavia stellata  (Pontoppidan, 1763)

45  Gavia arctica  (Linnaeus, 1758)

  1 Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758)

46  Oceanites oceanicus  (Kuhl, 1820)

  1 Oceanites oceanicus oceanicus (Kuhl, 1820)

47  Calonectris diomedea  (Scopoli, 1769)

48  Ardenna (Clements: Puffinus) pacifica  (Gmelin, JF, 1789)

49  Ardenna (Clements: Puffinus) grisea  (Gmelin, JF, 1789)

50  Puffinus persicus  Hume, 1872

  1 Puffinus persicus persicus Hume, 1872

51  Tachybaptus ruficollis  (Pallas, 1764)

  1 Tachybaptus ruficollis albescens (Blanford, 1877)

  2 Tachybaptus ruficollis iraquensis (Ticehurst, 1923)

52  Podiceps grisegena  (Boddaert, 1783)

  1 Podiceps grisegena grisegena (Boddaert, 1783)

53  Podiceps cristatus  (Linnaeus, 1758)

  1 Podiceps cristatus cristatus (Linnaeus, 1758)

54  Podiceps auritus  (Linnaeus, 1758)

  1 Podiceps auritus auritus (Linnaeus, 1758)

55  Podiceps nigricollis  Brehm, CL, 1831

  1 Podiceps nigricollis nigricollis Brehm, CL, 1831

56  Phoenicopterus roseus  Pallas, 1811

57  Phoeniconaias (Clem.: Phoenicopterus) minor  (Geoffroy Saint-Hilaire, 1798)

58  Phaethon aethereus  Linnaeus, 1758

  1 Phaethon aethereus indicus Hume, 1876

59  Ciconia nigra  (Linnaeus, 1758)

60  Ciconia episcopus  (Boddaert, 1783)

  1 Ciconia episcopus episcopus (Boddaert, 1783)

61  Ciconia ciconia  (Linnaeus, 1758)

  1 Ciconia ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

  2 Ciconia ciconia asiatica Severtzov, 1873

62  Threskiornis aethiopicus  (Latham, 1790)

63  Plegadis falcinellus  (Linnaeus, 1766)

64  Platalea leucorodia  Linnaeus, 1758

  1 Platalea leucorodia leucorodia Linnaeus, 1758

65  Botaurus stellaris  (Linnaeus, 1758)

  1 Botaurus stellaris stellaris (Linnaeus, 1758)

66  Ixobrychus minutus  (Linnaeus, 1766)

  1 Ixobrychus minutus minutus (Linnaeus, 1766)

67  Nycticorax nycticorax  (Linnaeus, 1758)

  1 Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

68  Butorides striata  (Linnaeus, 1758)

  1 Butorides striata chloriceps (Bonaparte, 1855)

69  Ardeola ralloides  (Scopoli, 1769)

70  Ardeola grayii  (Sykes, 1832)

71  Bubulcus ibis  (Linnaeus, 1758)

  1 Bubulcus ibis ibis (Linnaeus, 1758)

72  Bubulcus coromandus  (Boddaert, 1783)

73  Ardea cinerea  Linnaeus, 1758

  1 Ardea cinerea cinerea Linnaeus, 1758

74  Ardea goliath  Cretzschmar, 1829

75  Ardea purpurea  Linnaeus, 1766

  1 Ardea purpurea purpurea Linnaeus, 1766

76  Ardea (TiF&Birdl.: Casmerodius) alba  Linnaeus, 1758

  1 Ardea alba alba Linnaeus, 1758

  2 Ardea (Birdl.: Casmerodius) alba modesta Gray, JE, 1831

77  Egretta garzetta  (Linnaeus, 1766)

  1 Egretta garzetta garzetta (Linnaeus, 1766)

78  Egretta gularis  (Bosc, 1792)

  1 Egretta gularis schistacea (Hemprich & Ehrenberg, 1828)

79  Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758

80  Pelecanus crispus  Bruch, 1832

81  Sula dactylatra  Lesson, 1831

  1 Sula dactylatra melanops Hartlaub, 1859

82   Sula sula   (Linnaeus, 1766)

  1 Sula sula rubripes Gould, 1838

83  Microcarbo (Clements: Phalacrocorax) pygmeus  (Pallas, 1773)

84  Phalacrocorax carbo  (Linnaeus, 1758)

  1 Phalacrocorax carbo sinensis (Staunton, 1796)

85  Phalacrocorax nigrogularis Ogilvie-Grant & Forbes, 1899

86  Anhinga rufa  (Daudin, 1802)

  1 Anhinga rufa chanteri (Oustalet, 1882)

87  Pandion haliaetus  (Linnaeus, 1758)

  1 Pandion haliaetus haliaetus (Linnaeus, 1758)

88  Elanus caeruleus  (Desfontaines, 1789)

  1 Elanus caeruleus vociferus (Latham, 1790)

89  Gypaetus barbatus  (Linnaeus, 1758)

  1 Gypaetus barbatus barbatus (Linnaeus, 1758)

90  Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)

  1 Neophron percnopterus percnopterus (Linnaeus, 1758)

91  Pernis apivorus  (Linnaeus, 1758)

92  Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821)

   1! Pernis ptilorhynchus ruficollis Lesson, 1830

93  Gyps bengalensis  (Gmelin, JF, 1788)

94  Gyps himalayensis Hume, 1869

95  Gyps fulvus  (Hablizl, 1783)

  1 Gyps fulvus fulvus (Hablizl, 1783)

96  Aegypius monachus  (Linnaeus, 1766)

97  Circaetus gallicus  (Gmelin, JF, 1788)

98  Clanga (TiF: Ictinaetus) pomarina  (Brehm, CL, 1831)

99  Clanga (TiF: Ictinaetus) clanga  (Pallas, 1811)

100  Hieraaetus pennatus  (Gmelin, JF, 1788)

101  Aquila rapax  (Temminck, 1828)

  1 Aquila rapax vindhiana Franklin, 1831

102  Aquila nipalensis  Hodgson, 1833

  1 Aquila nipalensis orientalis Cabanis, 1854

103  Aquila heliaca  Savigny, 1809

104  Aquila chrysaetos  (Linnaeus, 1758)

  1 Aquila chrysaetos homeyeri Severtzov, 1888

105  Aquila fasciata  Vieillot, 1822

  1 Aquila fasciata fasciata Vieillot, 1822

106  Accipiter badius  (Gmelin, JF, 1788)

  1 Accipiter badius cenchroides (Severtzov, 1873)

107  Accipiter brevipes  (Severtsov, 1850)

108  Accipiter nisus  (Linnaeus, 1758)

  1 Accipiter nisus nisus (Linnaeus, 1758)

  2 Accipiter nisus nisosimilis (Tickell, 1833)

109  Accipiter gentilis  (Linnaeus, 1758)

  1 Accipiter gentilis marginatus (Piller & Mitterpacher, 1783)

110  Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

  1 Circus aeruginosus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

111  Circus spilonotus  Kaup, 1847

112  Circus cyaneus  (Linnaeus, 1766)

113  Circus macrourus  (Gmelin, SG, 1770)

114  Circus pygargus  (Linnaeus, 1758)

115  Milvus milvus  (Linnaeus, 1758)

  1 Milvus milvus milvus (Linnaeus, 1758)

116  Milvus migrans  (Boddaert, 1783)

  1 Milvus migrans migrans (Boddaert, 1783)

  2 Milvus migrans lineatus (Gray, JE, 1831)

  3 Milvus migrans govinda Sykes, 1832

117  Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771)

118  Haliaeetus albicilla  (Linnaeus, 1758)

  1 Haliaeetus albicilla albicilla (Linnaeus, 1758)

119  Butastur teesa  (Franklin, 1831)

120  Buteo lagopus  (Pontoppidan, 1763)

  1 Buteo lagopus lagopus (Pontoppidan, 1763)

  2 Buteo lagopus menzbieri Dementiev, 1951

121  Buteo hemilasius  Temminck & Schlegel, 1844

122  Buteo rufinus  (Cretzschmar, 1829)

  1 Buteo rufinus rufinus (Cretzschmar, 1829)

123  Buteo buteo  (Linnaeus, 1758)

  1 Buteo buteo menetriesi Bogdanov, 1879

  2 Buteo buteo vulpinus (Gloger, 1833)

124  Otis tarda  Linnaeus, 1758

  1 Otis tarda tarda Linnaeus, 1758

125  Chlamydotis macqueenii  (Gray, JE, 1832)

126  Tetrax tetrax  (Linnaeus, 1758)

127  Rallus aquaticus  Linnaeus, 1758

  1 Rallus aquaticus aquaticus Linnaeus, 1758

  2 Rallus aquaticus korejewi Zarudny, 1905

128  Crex crex  (Linnaeus, 1758)

129  Amaurornis phoenicurus (Pennant, 1769)

 1 Amaurornis phoenicurus phoenicurus (Pennant, 1769)

130  Porzana parva  (Scopoli, 1769)

131  Porzana pusilla  (Pallas, 1776)

  1 Porzana pusilla intermedia (Hermann, 1804)

  2 Porzana pusilla pusilla (Pallas, 1776)

132  Porzana porzana  (Linnaeus, 1766)

133   Porphyrio policaphalus (Latham, 1801)

  1 Porphyrio poliocephalus seistanicus Zarudny & Härms, 1911

134  Gallinula chloropus  (Linnaeus, 1758)

  1 Gallinula chloropus chloropus (Linnaeus, 1758)

135  Fulica atra  Linnaeus, 1758

  1 Fulica atra atra Linnaeus, 1758

136  Grus leucogeranus Pallas, 1773

137  Grus virgo  (Linnaeus, 1758)

138  Grus grus  (Linnaeus, 1758)

  1 Grus grus grus (Linnaeus, 1758)

  2 Grus grus lilfordi Sharpe, 1894

139  Turnix sylvaticus  (Desfontaines, 1789)

  1 Turnix sylvaticus dussumier (Temminck, 1828)

140  Burhinus oedicnemus  (Linnaeus, 1758)

  1 Burhinus oedicnemus oedicnemus (Linnaeus, 1758)

  2 Burhinus oedicnemus saharae (Reichenow, 1894)

  3 Burhinus oedicnemus harterti Vaurie, 1963

141  Esacus recurvirostris (Cuvier, 1829)

142  Haematopus ostralegus  Linnaeus, 1758

  1 Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910

143  Dromas ardeola  Paykull, 1805

144  Himantopus himantopus  (Linnaeus, 1758)

145  Recurvirostra avosetta  Linnaeus, 1758

146  Vanellus vanellus  (Linnaeus, 1758)

147  Vanellus spinosus  (Linnaeus, 1758)

148  Vanellus indicus  (Boddaert, 1783)

  1 Vanellus indicus aigneri (Laubmann, 1913)

149  Vanellus gregarius  (Pallas, 1771)

150  Vanellus leucurus  (Lichtenstein, MHK, 1823)

151  Pluvialis apricaria  (Linnaeus, 1758)

152  Pluvialis fulva  (Gmelin, JF, 1789)

153  Pluvialis squatarola  (Linnaeus, 1758)

  1 Pluvialis squatarola squatarola (Linnaeus, 1758)

154  Charadrius hiaticula  Linnaeus, 1758

  1 Charadrius hiaticula tundrae (Lowe, 1915)

155  Charadrius dubius  Scopoli, 1786

  1 Charadrius dubius curonicus Gmelin, JF, 1789

  2 Charadrius dubius jerdoni (Legge, 1880)

156  Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758

  1 Charadrius alexandrinus alexandrinus Linnaeus, 1758

157  Charadrius mongolus  Pallas, 1776

  1 Charadrius mongolus pamirensis (Richmond, 1896)

158  Charadrius leschenaultii Lesson, 1826

  1 Charadrius leschenaultii columbinus Wagler, 1829

  2 Charadrius leschenaultii scythicus Carlos, Roselaar & Voisin, 2012

  3 Charadrius leschenaultii leschenaultii Lesson, 1826

159  Charadrius asiaticus  Pallas, 1773

160  Charadrius morinellus  Linnaeus, 1758

161  Rostratula benghalensis (Linnaeus, 1758)

162  Scolopax rusticola  Linnaeus, 1758

163  Lymnocryptes minimus  (Brünnich, 1764)

164  Gallinago solitaria  Hodgson, 1831

  1 Gallinago solitaria solitaria Hodgson, 1831

165  Gallinago stenura  (Bonaparte, 1831)

166  Gallinago media  (Latham, 1787)

167  Gallinago gallinago  (Linnaeus, 1758)

  1 Gallinago gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

168  Limosa limosa  (Linnaeus, 1758)

  1 Limosa limosa limosa (Linnaeus, 1758)

169  Limosa lapponica  (Linnaeus, 1758)

  1 Limosa lapponica taymyrensis Engelmoer & Roselaar, 1998

170  Numenius phaeopus  (Linnaeus, 1758)

  1 Numenius phaeopus phaeopus (Linnaeus, 1758)

  2 Numenius phaeopus alboaxillaris Lowe, 1921

171  Numenius tenuirostris  Vieillot, 1817

172  Numenius arquata  (Linnaeus, 1758)

  1 Numenius arquata arquata (Linnaeus, 1758)

  2 Numenius arquata orientalis Brehm, CL, 1831

173  Numenius madagascariensis (Linnaeus, 1766)

174  Tringa erythropus  (Pallas, 1764)

175  Tringa totanus  (Linnaeus, 1758)

  1 Tringa totanus totanus (Linnaeus, 1758)

  2 Tringa totanus ussuriensis Buturlin, 1934

  3 Tringa totanus eurhina (Oberholser, 1900)

176  Tringa stagnatilis  (Bechstein, 1803)

177  Tringa nebularia  (Gunnerus, 1767)

178  Tringa ochropus  Linnaeus, 1758

179  Tringa glareola  Linnaeus, 1758

180  Xenus cinereus  (Güldenstädt, 1775)

181  Actitis hypoleucos  (Linnaeus, 1758)

182  Arenaria interpres  (Linnaeus, 1758)

  1 Arenaria interpres interpres (Linnaeus, 1758)

183  Calidris tenuirostris  (Horsfield, 1821)

184  Calidris canutus  (Linnaeus, 1758)

  1 Calidris canutus canutus (Linnaeus, 1758)

185  Calidris alba  (Pallas, 1764)

  1 Calidris alba alba (Pallas, 1764)

186  Calidris ruficollis  (Pallas, 1776)

187  Calidris minuta  (Leisler, 1812)

188  Calidris temminckii  (Leisler, 1812)

189  Calidris ferruginea  (Pontoppidan, 1763)

190  Calidris alpina  (Linnaeus, 1758)

  1 Calidris alpina alpina (Linnaeus, 1758)

  2 Calidris alpina centralis (Buturlin, 1932)

191  Limicola falcinellus  (Pontoppidan, 1763)

  1 Limicola falcinellus falcinellus (Pontoppidan, 1763)

192  Philomachus pugnax  (Linnaeus, 1758)

193  Phalaropus lobatus  (Linnaeus, 1758)

194  Phalaropus fulicarius  (Linnaeus, 1758)

195  Cursorius cursor  (Latham, 1787)

  1 Cursorius cursor cursor (Latham, 1787)

  2 Cursorius cursor bogolubovi Zarudny, 1885

196  Glareola pratincola  (Linnaeus, 1766)

  1 Glareola pratincola pratincola (Linnaeus, 1766)

197  Glareola maldivarum  Forster, 1795

198  Glareola nordmanni  Fischer von Waldheim, 1842

199  Glareola lactea  Temminck, 1820

200  Anous stolidus  (Linnaeus, 1758)

  1 Anous stolidus pileatus (Scopoli, 1786)

201  Rynchops albicollis  Swainson, 1838

202  Rissa tridactyla  (Linnaeus, 1758)

  1 Rissa  tridactyla tridactyla (Linnaeus, 1758)

203  Chroicocephalus (Birdl.: Larus) genei  (Brème, 1839)

204  Chroicocephalus (Birdl.: Larus) brunnicephalus (Jerdon, 1840)

205  Chroicocephalus (Birdl.: Larus) ridibundus  (Linnaeus, 1766)

206  Hydrocoloeus minutus  (Pallas, 1776)

207  Ichthyaetus (Birdl.: Larus) melanocephalus (Temminck, 1820)

208  Ichthyaetus (Birdl.: Larus) ichthyaetus  (Pallas, 1773)

209  Ichthyaetus (Birdl.: Larus) leucophthalmus (Temminck, 1825)

210  Ichthyaetus (Birdl.: Larus) hemprichii  (Bruch, 1853)

211  Larus canus  Linnaeus, 1758

  1 Larus canus heinei Homeyer, 1853

212  Larus marinus  Linnaeus, 1758

213  Larus hyperboreus Gunnerus, 1767

 1 Larus hyperboreus hyperboreus Gunnerus, 1767

214  Larus cachinnans  Pallas, 1811

215  Larus armenicus  Buturlin, 1934

216  Larus fuscus  Linnaeus, 1758

  1 Larus fuscus fuscus Linnaeus, 1758

  2 Larus fuscus heuglini Bree, 1876

  3 Larus fuscus barabensis Johansen, H, 1960

217  Gelochelidon nilotica  (Gmelin, JF, 1789)

  1 Gelochelidon nilotica nilotica (Gmelin, JF, 1789)

218  Hydroprogne caspia  (Pallas, 1770)

219  Thalasseus bergii  (Lichtenstein, MHK, 1823)

  1 Thalasseus bergii velox (Cretzschmar, 1827)

220  Thalasseus bengalensis  (Lesson, 1831)

  1 Thalasseus bengalensis bengalensis (Lesson, 1831)

  2 Thalasseus bengalensis emigratus (Neumann, 1934)

221  Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787)

222  Sternula albifrons  (Pallas, 1764)

  1 Sternula albifrons albifrons (Pallas, 1764)

223  Sternula saundersi  (Hume, 1877)

224  Onychoprion anaethetus  (Scopoli, 1786)

  1 Onychoprion anaethetus antarcticus (Lesson, 1831)

225  Onychoprion fuscatus  (Linnaeus, 1766)

  1 Onychoprion fuscatus nubilosus (Sparrman, 1788)

226  Sterna aurantia  Gray, JE, 1831

227  Sterna hirundo  Linnaeus, 1758

  1 Sterna hirundo hirundo Linnaeus, 1758

228  Sterna repressa  Hartert, 1916

229  Chlidonias hybrida  (Pallas, 1811)

  1 Chlidonias hybrida hybrida (Pallas, 1811)

230  Chlidonias leucopterus  (Temminck, 1815)

231  Chlidonias niger  (Linnaeus, 1758)

  1 Chlidonias niger niger (Linnaeus, 1758)

232  Stercorarius antarcticus  (Lesson, 1831)

  1 Stercorarius antarcticus lonnbergi (Mathews, 1912)

233  Stercorarius pomarinus  (Temminck, 1815)

234  Stercorarius parasiticus  (Linnaeus, 1758)

235  Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819

  1 Stercorarius longicaudus longicaudus Vieillot, 1819

236  Syrrhaptes paradoxus  (Palllas, 1773)

237  Pterocles alchata  (Linnaeus, 1766)

  1 Pterocles alchata caudacutus (Gmelin, SG, 1774)

238  Pterocles exustus  Temminck, 1825

  1 Pterocles exustus hindustan Meinertzhagen, R, 1923

239  Pterocles senegallus  (Linnaeus, 1771)

240  Pterocles orientalis  (Linnaeus, 1758)

  1 Pterocles orientalis orientalis (Linnaeus, 1758)

  2 Pterocles orientalis arenarius (Pallas, 1775)

241  Pterocles coronatus  Lichtenstein, MHK, 1823

  1 Pterocles coronatus atratus Hartert, 1902

242  Pterocles lichtensteinii Temminck, 1825

  1 Pterocles lichtensteinii arabicus Neumann, 1909

243  Columba livia  Gmelin, JF, 1789

  1 Columba livia gaddi Zarudny & Loudon, 1906

  2 Columba livia neglecta Hume, 1873

244  Columba oenas  Linnaeus, 1758

  1 Columba oenas oenas Linnaeus, 1758

245  Columba eversmanni  Bonaparte, 1856

246  Columba palumbus  Linnaeus, 1758

  1 Columba palumbus iranica (Zarudny, 1910)

  2 Columba palumbus casiotis (Bonaparte, 1854)

247  Streptopelia turtur  (Linnaeus, 1758)

  1 Streptopelia turtur turtur (Linnaeus, 1758)

  2 Streptopelia turtur arenicola (Hartert, 1894)

248  Streptopelia orientalis  (Latham, 1790)

  1 Streptopelia orientalis meena (Sykes, 1832)

249  Streptopelia decaocto  (Frivaldszky, 1838)

  1 Streptopelia decaocto decaocto (Frivaldszky, 1838)

250  Streptopelia tranquebarica (Hermann, 1804)

  1 Streptopelia tranquebarica tranquebarica (Hermann, 1804)

251  Spilopelia (Clements: Streptopelia) senegalensis (Linnaeus, 1766)

  1 Spilopelia (Clements: Streptopelia) senegalensis cambayensis (Gmelin, JF, 1789)

  2 Spilopelia (Clements: Streptopelia) senegalensis ermanni (Bonaparte, 1856)

252  Oena capensis  (Linnaeus, 1766)

  1 Oena capensis capensis (Linnaeus, 1766)

253  Clamator glandarius  (Linnaeus, 1758)

254  Clamator jacobinus  (Boddaert, 1783)

  1 Clamator jacobinus pica (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

255  Eudynamys scolopaceus (Linnaeus, 1758)

  1 Eudynamys scolopaceus scolopaceus (Linnaeus, 1758)

256  Cuculus optatus  Gould, 1845

257  Cuculus canorus  Linnaeus, 1758

  1 Cuculus canorus canorus Linnaeus, 1758

  2 Cuculus canorus subtelephonus Zarudny, 1914

258  Tyto alba  (Scopoli, 1769)

  1 Tyto alba erlangeri Sclater, WL, 1921

259  Otus brucei  (Hume, 1872)

  1 Otus brucei exiguus Mukherjee, 1958

  2 Otus brucei brucei (Hume, 1872)

  3 Otus brucei semenowi (Zarudny & Härms, 1902)

260  Otus scops  (Linnaeus, 1758)

  1 Otus scops turanicus (Loudon, 1905)

  2 Otus scops pulchellus (Pallas, 1771)

261  Bubo scandiacus  (Linnaeus, 1758)

262  Bubo bubo  (Linnaeus, 1758)

  1 Bubo bubo interpositus Rothschild & Hartert, 1910

  2 Bubo bubo nikolskii Zarudny, 1905

  3 Bubo bubo turcomanus (Eversmann, 1835)

  4 Bubo bubo omissus Dementiev, 1933

263  Ketupa zeylonensis  (Gmelin, JF, 1788)

  1 Ketupa zeylonensis semenowi Zarudny, 1905

264  Strix aluco  Linnaeus, 1758

  1 Strix aluco sanctinicolai (Zarudny, 1905)

  2 Strix aluco willkonskii (Menzbier, 1896

265   Strix butleri  (Hume, 1878)

266  Athene noctua  (Scopoli, 1769)

  1 Athene noctua bactriana Blyth, 1847

267  Athene brama  (Temminck, 1821)

  1 Athene brama indica (Franklin, 1831)

268  Asio otus  (Linnaeus, 1758)

  1 Asio otus otus (Linnaeus, 1758)

269  Asio flammeus  (Pontoppidan, 1763)

  1 Asio flammeus flammeus (Pontoppidan, 1763)

270  Caprimulgus europaeus  Linnaeus, 1758

  1 Caprimulgus europaeus europaeus Linnaeus, 1758

  2 Caprimulgus europaeus meridionalis Hartert, 1896

  3 Caprimulgus europaeus unwini Hume, 1871

271  Caprimulgus aegyptius  Lichtenstein, MHK, 1823

  1 Caprimulgus aegyptius aegyptius Lichtenstein, 1823

272  Caprimulgus mahrattensis Sykes, 1832

273  Tachymarptis melba  (Linnaeus, 1758)

  1 Tachymarptis melba melba (Linnaeus, 1758)

  2 Tachymarptis melba tuneti (Tschusi, 1904)

274  Apus apus  (Linnaeus, 1758)

  1 Apus apus apus (Linnaeus, 1758)

  2 Apus apus pekinensis (Swinhoe, 1870)

275  Apus pallidus  (Shelley, 1870)

  1 Apus pallidus pallidus (Shelley, 1870)

276  Apus affinis  (Gray, JE, 1830)

  1 Apus affinis galilejensis (Antinori, 1855)

277  Coracias benghalensis (Linnaeus, 1758)

  1 Coracias benghalensis benghalensis (Linnaeus, 1758)

278  Coracias garrulus  Linnaeus, 1758

  1 Coracias garrulus garrulus Linnaeus, 1758

  2 Coracias garrulus semenowi Loudon & Tschusi, 1902

279  Halcyon smyrnensis  (Linnaeus, 1758)

  1 Halcyon smyrnensis smyrnensis (Linnaeus, 1758)

280  Alcedo atthis  (Linnaeus, 1758)

  1 Alcedo atthis atthis (Linnaeus, 1758)

281  Ceryle rudis  (Linnaeus, 1758)

  1 Ceryle rudis syriacus Roselaar, 1995

282  Merops orientalis  (Latham, 1802)

  1 Merops orientalis beludschicus Neumann, 1910

283  Merops persicus  Pallas, 1773

  1 Merops persicus persicus Pallas, 1773

284  Merops apiaster  Linnaeus, 1758

285  Upupa epops  Linnaeus, 1758

  1 Upupa epops epops Linnaeus, 1758

286  Jynx torquilla  Linnaeus, 1758

  1 Jynx torquilla torquilla Linnaeus, 1758

287  Dendrocopos minor  (Linnaeus, 1758)

  1 Dendrocopos minor hyrcanus (Zarudny & Bilkevitch, 1913)

  2 Dendrocopos minor morgani Zarudny & Loudon, 1904

288  Dendrocopos medius  (Linnaeus, 1758)

  1 Dendrocopos medius caucasicus (Bianchi, 1904)

  2 Dendrocopos medius sanctijohannis (Blanford, 1873)

289  Dendrocopos assimilis  (Blyth, 1849)

290  Dendrocopos syriacus  (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

  1 Dendrocopos syriacus syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

  2 Dendrocopos syriacus transcaucasicus Buturlin, 1910

  3 Dendrocopos syriacus milleri Zarudny, 1909

291   Dendrocopos leucopterus   (Salvadori, 1871)

292  Dendrocopos major  (Linnaeus, 1758)

  1 Dendrocopos major poelzami (Bogdanov, 1879)

293  Dryocopus martius  (Linnaeus, 1758)

  1 Dryocopus martius martius (Linnaeus, 1758)

294   Picus squamatus   Vigors, 1831

  1 Picus squamatus flavirostris (Menzbier, 1886)

295  Picus viridis  Linnaeus, 1758

  1 Picus viridis karelini Brandt, 1841

  2 Picus viridis innominatus (Zarudny & Loudon, 1905)

296  Falco naumanni  Fleischer, 1818

297  Falco tinnunculus  Linnaeus, 1758

  1 Falco tinnunculus tinnunculus Linnaeus, 1758

298  Falco chicquera  Daudin, 1800

  1 Falco chicquera chicquera Daudin, 1800

299  Falco vespertinus  Linnaeus, 1766

300  Falco amurensis  Radde, 1863

301  Falco concolor  Temminck, 1825

302  Falco columbarius Linnaeus, 1758

  1 Falco columbarius aesalon Tunstall, 1771

  2 Falco columbarius insignis (Clark, AH, 1907)

  3 Falco columbarius pallidus (Sushkin, 1900)

303  Falco subbuteo  Linnaeus, 1758

  1 Falco subbuteo subbuteo Linnaeus, 1758

304  Falco biarmicus  Temminck, 1825

  1 Falco biarmicus feldeggii Schlegel, 1843

305  Falco jugger  Gray, JE, 1834

306  Falco cherrug  Gray, JE, 1834

  1 Falco cherrug cherrug Gray, JE, 1834

  2 Falco cherrug coatsi Dementiev, 1945

  3 Falco cherrug hendersoni Hume, 1871

  4 Falco cherrug milvipes Jerdon, 1871

307  Falco peregrinus  Tunstall, 1771

  1 Falco peregrinus calidus Latham, 1790

  2 Falco peregrinus brookei Sharpe, 1873

308  Falco pelegrinoides Temminck, 1829

  1 Falco pelegrinoides babylonicus Sclater, PL, 1861

  2 Falco pelegrinoides pelegrinoides Temminck, 1829

309  Psittacula eupatria  (Linnaeus, 1766)

  1 Psittacula eupatria eupatria (Linnaeus, 1766)

310  Psittacula krameri  (Scopoli, 1769)

  1 Psittacula krameri borealis (Neumann, 1915)

311  Lanius collurio  Linnaeus, 1758

  1 Lanius collurio kobylini (Buturlin, 1906)

312  Lanius isabellinus  Hemprich & Ehrenberg, 1833

  1 Lanius isabellinus isabellinus Hemprich & Ehrenberg, 1833

313  Lanius phoenicuroides  (Schalow, 1875)

314  Lanius vittatus  Valenciennes, 1826

  1 Lanius vittatus nargianus Vaurie, 1955

315  Lanius schach  Linnaeus, 1758

  1 Lanius schach erythronotus (Vigors, 1831)

316  Lanius minor  Gmelin, JF, 1788

317  Lanius excubitor  Linnaeus, 1758

  1 Lanius excubitor homeyeri Cabanis, 1873

318  Lanius meridionalis Temminck, 1820

  1 Lanius meridionalis aucheri Bonaparte, 1853

  2 Lanius meridionalis lahtora (Sykes, 1832)

319  Lanius pallidirostris  Cassin, 1851

320  Lanius senator  Linnaeus, 1758

  1 Lanius senator niloticus (Bonaparte, 1853)

321  Lanius nubicus  Lichtenstein, 1823

322  Oriolus oriolus  (Linnaeus, 1758)

323  Dicrurus macrocercus Vieillot, 1817

  1 Dicrurus macrocercus albirictus (Hodgson, 1836)

324  Dicrurus leucophaeus Vieillot, 1817

 1 Dicrurus leucophaeus longicaudatus Jerdon, 1862

325  Hypothymis azurea  (Boddaert, 1783)

 1 Hypothymis azurea styani (Hartlaub, 1899)

326  Garrulus glandarius  (Linnaeus, 1758)

  1 Garrulus glandarius anatoliae Seebohm, 1883

  2 Garrulus glandarius krynicki Kaleniczenko, 1839

  3 Garrulus glandarius hyrcanus Blanford, 1873

327  Pica pica  (Linnaeus, 1758)

  1 Pica pica bactriana Bonaparte, 1850

328  Podoces pleskei  Zarudny, 1896

329  Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)

  1 Nucifraga caryocatactes macrorhynchos Brehm, CL, 1823

330  Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)

  1 Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Gmelin, SG, 1774)

331  Pyrrhocorax graculus  (Linnaeus, 1766)

  1 Pyrrhocorax graculus graculus (Linnaeus, 1766)

  2 Pyrrhocorax graculus digitatus Hemprich & Ehrenberg, 1833

332  Coloeus (TiF, Clements & Birdlife: Corvus) monedula  (Linnaeus, 1758)

  1 Coloeus (TiF, Clements & Birdlife: Corvus) monedula soemmerringii (Fischer von Waldheim, 1811)

333  Corvus splendens  Vieillot, 1817

  1 Corvus splendens zugmayeri Laubmann, 1913

334  Corvus frugilegus  Linnaeus, 1758

  1 Corvus frugilegus frugilegus Linnaeus, 1758

335  Corvus corone  Linnaeus, 1758

  1 Corvus corone orientalis Eversmann, 1841

336  Corvus cornix  Linnaeus, 1758

  1 Corvus cornix sharpii Oates, 1889

  2 Corvus cornix capellanus Sclater, PL, 1877

337  Corvus macrorhynchos Wagler, 1827

  1 Corvus macrorhynchos intermedius Adams, 1859

338  Corvus ruficollis  Lesson, 1831

339  Corvus corax  Linnaeus, 1758

  1 Corvus corax corax Linnaeus, 1758

  2 Corvus corax laurencei Hume, 1873

340  Bombycilla garrulus  (Linnaeus, 1758)

  1 Bombycilla garrulus garrulus (Linnaeus, 1758)

341  Hypocolius ampelinus  Bonaparte, 1850

342  Poecile (Birdl.: Parus) lugubris  (Temminck, 1820)

  1 Poecile (Birdl.: Parus) lugubris anatoliae (Hartert, 1905)

  2 Poecile (Birdl.: Parus) lugubris dubius (Hellmayr, 1901)

  3 Poecile (Birdl.: Parus) lugubris kirmanensis (Koelz, 1950)

343  Poecile (Birdl.: Parus) hyrcanus  Zarudny & Loudon, 1905

344  Periparus (Birdl.: Parus) ater  (Linnaeus, 1758)

  1 Periparus (Birdl.: Parus) ater gaddi Zarudny, 1911

  2 Periparus (Birdl.: Parus) ater chorassanicus Zarudny & Bilkevitch, 1911

  3 Periparus (Birdl.: Parus) ater phaeonotus (Blanford, 1873)

345  Parus major  Linnaeus, 1758

  1 Parus major major Linnaeus, 1758

  2 Parus major karelini Zarudny, 1910

  3 Parus major blanfordi Pražák, 1894

  4 Parus major bokharensis Lichtenstein, MHK, 1823

  5 Parus major intermedius Zarudny, 1890

346  Cyanistes (Birdl.: Parus) caeruleus  (Linnaeus, 1758)

  1 Cyanistes (Birdl.: Parus) caeruleus satunini Zarudny, 1908

  2 Cyanistes (Birdl.: Parus) caeruleus raddei Zarudny, 1908

  3 Cyanistes (Birdl.: Parus) caeruleus persicus (Blanford, 1873)

347  Remiz pendulinus  (Linnaeus, 1758)

  1 Remiz pendulinus menzbieri (Zarudny, 1913)

348  Remiz macronyx  (Severtsov, 1873)

  1 Remiz macronyx neglectus (Zarudny, 1908)

  2 Remiz macronyx nigricans (Zarudny, 1908)

349  Remiz coronatus  (Severtsov, 1873)

  1 Remiz coronatus coronatus (Severtsov, 1873)

350  Panurus biarmicus  (Linnaeus, 1758)

  1 Panurus biarmicus russicus (Brehm, CL, 1831)

351  Alaemon alaudipes  (Desfontaines, 1789)

  1 Alaemon alaudipes doriae (Salvadori, 1868)

352  Ammomanes deserti  (Lichtenstein, 1823)

  1 Ammomanes deserti cheesmani Meinertzhagen, 1923

  2 Ammomanes deserti darica Koelz, 1951

  3 Ammomanes deserti parvirostris Hartert, 1890

  4 Ammomanes deserti orientalis Zarudny & Loudon, 1904

  5 Ammomanes deserti iranica Zarudny, 1911

353  Ammomanes cinctura  (Gould, 1839)

  1 Ammomanes cinctura zarudnyi Hartert, 1902

354  Eremopterix nigriceps  (Gould, 1839)

  1 Eremopterix nigriceps melanauchen (Cabanis, 1851)

355  Lullula arborea  (Linnaeus, 1758)

  1 Lullula arborea pallida Zarudny, 1902

356  Alauda (Clements & BirdLife: Melanocorypha) leucoptera  (Pallas, 1811)

357  Alauda gulgula  Franklin, 1831

  1 Alauda gulgula inconspicua Severtzov, 1873

358  Alauda arvensis  Linnaeus, 1758

  1 Alauda arvensis cantarella Bonaparte, 1850

  2 Alauda arvensis armenica Bogdanov, 1879

  3 Alauda arvensis dulcivox Hume, 1872

359  Galerida cristata  (Linnaeus, 1758)

  1 Galerida cristata subtaurica (Kollibay, 1912)

  2 Galerida cristata iwanowi Loudon & Zarudny, 1903

360  Eremophila alpestris  (Linnaeus, 1758)

  1 Eremophila alpestris brandti (Dresser, 1874)

  2 Eremophila alpestris penicillata (Gould, 1838)

  3 Eremophila alpestris albigula (Bonaparte, 1850)

361  Calandrella acutirostris  Hume, 1873

  1 Calandrella acutirostris acutirostris Hume, 1873

362  Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)

  1 Calandrella brachydactyla artemisiana Banjkowski, 1913

  2 Calandrella brachydactyla longipennis (Eversmann, 1848)

363  Melanocorypha bimaculata  (Ménétries, 1832)

  1 Melanocorypha bimaculata bimaculata (Ménétries, 1832)

  2 Melanocorypha bimaculata torquata Blyth, 1847

364  Melanocorypha calandra  (Linnaeus, 1766)

  1 Melanocorypha calandra calandra (Linnaeus, 1766)

  2 Melanocorypha calandra psammochroa Hartert, 1904

  3 Melanocorypha calandra gaza Meinertzhagen, 1919

365  Melanocorypha yeltoniensis  (Forster, JR, 1768)

366  Alaudala (Clements & BirdLife: Calandrella) cheleensis  (Swinhoe, 1871)

  1 Alaudala (Clements & BirdLife: Calandrella) cheleensis persica (Sharpe, 1890)

  2 Alaudala (Clements & BirdLife: Calandrella) cheleensis leucophaea Severtzov, 1873

367  Alaudala (Clements & BirdLife: Calandrella) rufescens  (Vieillot, 1819)

  1 Alaudala (Clements & BirdLife: Calandrella) rufescens pseudobaetica Stegmann, 1932

  2 Alaudala (Clements & BirdLife: Calandrella) rufescens heinei (Homeyer, 1873)

368  Alaudala (Clements & BirdLife: Calandrella) raytal  (Blyth, 1845)

  1 Alaudala (Clements & BirdLife: Calandrella) raytal adamsi (Hume, 1871)

369  Pycnonotus leucotis  (Gould, 1836)

  1 Pycnonotus leucotis mesopotamia[e] Ticehurst, 1918

  2 Pycnonotus leucotis leucotis (Gould, 1836)

370  Pycnonotus cafer  (Linnaeus, 1766)

  1 Pycnonotus cafer humayuni Deignan, 1951

371   Riparia chinensis  (Gray, JE, 1830)

  1 Riparia chinensis chinensis (Gray, JE, 1830)

372  Riparia riparia  (Linnaeus, 1758)

  1 Riparia riparia riparia (Linnaeus, 1758)

  2 Riparia riparia innominata Zarudny, 1916

373  Riparia diluta  (Sharpe & Wyatt, 1893)

  1 Riparia diluta diluta (Sharpe & Wyatt, 1893)

374  Hirundo rustica  Linnaeus, 1758

  1 Hirundo rustica rustica Linnaeus, 1758

375   Hirundo smithii  Leach, 1818

  1 Hirundo smithii filifera Stephens, 1826

376  Ptyonoprogne rupestris  (Scopoli, 1769)

377  Ptyonoprogne obsoleta  (Cabanis, 1850)

  1 Ptyonoprogne obsoleta obsoleta (Cabanis, 1850)

  2 Ptyonoprogne obsoleta pallida Hume, 1872

378  Delichon urbicum  (Linnaeus, 1758)

  1 Delichon urbicum urbicum (Linnaeus, 1758)

  2 Delichon urbicum merdionale (Hartert, 1910)

379  Cecropis (Birdl.: Hirundo) daurica  (Laxmann, 1769))

  1 Cecropis (Birdl.: Hirundo) daurica rufula (Temminck, 1835)

380  Cettia cetti  (Temminck, 1820)

  1 Cettia cetti orientalis Tristram, 1867

  2 Cettia cetti albiventris Severtzov, 1873

381  Scotocerca inquieta  (Cretzschmar, 1830)

  1 Scotocerca inquieta montana Stepanyan, 1970

  2 Scotocerca inquieta striata (Brooks, WE, 1872)

382  Aegithalos caudatus  (Linnaeus, 1758)

  1 Aegithalos caudatus alpinus (Hablizl, 1783)

  2 Aegithalos caudatus passekii (Zarudny, 1904)

383  Phylloscopus trochilus  (Linnaeus, 1758)

  1 Phylloscopus trochilus acredula (Linnaeus, 1758)

  2 Phylloscopus trochilus yakutensis Ticehurst, 1935

384  Phylloscopus collybita  (Vieillot, 1817)

  1 Phylloscopus collybita abietinus (Nilsson, 1819)

  2 Phylloscopus collybita menzbieri (Shestoperov, 1937)

  3 Phylloscopus collybita tristis Blyth, 1843

385  Phylloscopus sindianus  Brooks, WE, 1880

  1 Phylloscopus sindianus lorenzii (Lorenz, T, 1887)

386  Phylloscopus neglectus  Hume, 1870

387  Phylloscopus orientalis  (Brehm, CL, 1855)

388  Phylloscopus sibilatrix  (Bechstein, 1793)

389  Phylloscopus proregulus  (Pallas, 1811)

390  Phylloscopus inornatus  (Blyth, 1842)

391  Phylloscopus humei  (Brooks, WE, 1878)

  1 Phylloscopus humei humei (Brooks, WE, 1878)

392  Phylloscopus nitidus  Blyth, 1843

393  Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837)

  1 Phylloscopus trochiloides viridanus Blyth, 1843

394  Acrocephalus griseldis  (Hartlaub, 1891)

395  Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)

  1 Acrocephalus arundinaceus arundinaceus (Linnaeus, 1758)

  2 Acrocephalus arundinaceus zarudnyi Hartert, 1907

396  Acrocephalus stentoreus  (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

  1 Acrocephalus stentoreus brunnescens (Jerdon, 1839)

397  Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823)

  1 Acrocephalus melanopogon mimicus (Madarász, 1903)

398  Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)

399  Acrocephalus agricola  (Jerdon, 1845)

  1 Acrocephalus agricola agricola (Jerdon, 1845)

400  Acrocephalus dumetorum  Blyth, 1849

401  Acrocephalus scirpaceus  (Hermann, 1804)

  1 Acrocephalus scirpaceus fuscus (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

402  Acrocephalus palustris  (Bechstein, 1798)

403  Iduna (Birdlife: Hippolais) caligata  (Lichtenstein, MHK, 1823)

404  Iduna (Birdlife: Hippolais) rama  (Sykes, 1832)

405  Iduna (Birdlife: Hippolais) pallida  (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

  1 Iduna (Birdlife: Hippolais) pallida elaeica (Lindermayer, A, 1843)

406  Hippolais languida  (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

407  Hippolais icterina  (Vieillot, 1817)

408  Locustella naevia  (Boddaert, 1783)

  1 Locustella naevia straminea Seebohm, 1881

  2 Locustella naevia obscurior Buturlin, 1929

409  Locustella fluviatilis  (Wolf, 1810)

410  Locustella luscinioides (Savi, 1824)

  1 Locustella luscinioides fusca (Severtzov, 1873)

411  Cisticola juncidis  (Rafinesque, 1810)

  1 Cisticola juncidis neuroticus Meinertzhagen, 1920

412  Prinia gracilis  (Lichtenstein, 1823)

  1 Prinia gracilis irakensis Meinertzhagen, 1923

  2 Prinia gracilis lepida Blyth, 1844

413  Turdoides altirostris  (Hartert, 1909)

414  Turdoides huttoni  (Blyth, 1847)

  1 Turdoides huttoni salvadorii (de Filippi, 1865)

  2 Turdoides huttoni huttoni (Blyth, 1847)

415  Sylvia atricapilla  (Linnaeus, 1758)

  1 Sylvia atricapilla atricapilla (Linnaeus, 1758)

  2 Sylvia atricapilla dammholzi Stresemann, 1928

416  Sylvia borin  (Boddaert, 1783)

  1 Sylvia borin woodwardi (Sharpe, 1877)

417  Sylvia nisoria  (Bechstein, 1792)

  1 Sylvia nisoria nisoria (Bechstein, 1792)

  2 Sylvia nisoria merzbacheri Schalow, 1907

418  Sylvia curruca  (Linnaeus, 1758)

  1 Sylvia curruca curruca (Linnaeus, 1758)

  2 Sylvia curruca halimodendri Sushkin, 1904

  3 Sylvia curruca blythi Ticehurst & Whistler, 1933

419  Sylvia minula  Hume, 1873

  1 Sylvia minula minula Hume, 1873

  2 Sylvia minula margelanica Stolzmann, 1898

420  Sylvia althaea  Hume, 1878

  1 Sylvia althaea althaea Hume, 1878

421   Sylvia hortensis   (Gmelin, JF, 1789)

  1 Sylvia hortensis hortensis (Gmelin, JF, 1789)

422  Sylvia crassirostris  Cretzschmar, 1830

  1 Sylvia crassirostris crassirostris Cretzschmar, 1830

  2 Sylvia crassirostris balchanica Zarudny & Bilkevitch, 1918

  3 Sylvia crassirostris jerdoni (Blyth, 1847)

423  Sylvia nana  (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

424  Sylvia communis  Latham, 1787

  1 Sylvia communis communis Latham, 1787

  2 Sylvia communis volgensis Domaniewski, 1915

  3 Sylvia communis icterops Ménétries, 1832

425  Sylvia mystacea  Ménétries, 1832

  1 Sylvia mystacea mystacea Ménétries, 1832

  2 Sylvia mystacea rubescens Blanford, 1874

  3 Sylvia mystacea turcmenica Zarudny & Bilkevitch, 1918

426  Sylvia ruppeli  Temminck, 1823

427  Zosterops palpebrosus (Temminck, 1824)

  1 Zosterops palpebrosus palpebrosus (Temminck, 1824)

428  Regulus regulus  (Linnaeus, 1758)

  1 Regulus regulus regulus (Linnaeus, 1758)

  2 Regulus regulus buturlini Loudon, 1911

  3 Regulus regulus hyrcanus Zarudny, 1910

  4 Regulus regulus tristis Pleske, 1892

429  Troglodytes troglodytes  (Linnaeus, 1758)

  1 Troglodytes troglodytes hyrcanus Zarudny & Loudon, 1905

  2 Troglodytes troglodytes zagrossiensis Zarudny & Loudon, 1908

  3 Troglodytes troglodytes subpallidus Zarudny & Loudon, 1905

430  Sitta europaea  Linnaeus, 1758

  1 Sitta europaea persica Witherby, 1903

  2 Sitta europaea rubiginosa Tschusi & Zarudny, 1905

431  Sitta neumayer  Michahelles, 1830

  1 Sitta neumayer rupicola Blanford, 1873

  2 Sitta neumayer tschitscherini Zarudny, 1904

  3 Sitta neumayer plumbea Koelz, 1950

432  Sitta tephronota  Sharpe, 1872

  1 Sitta tephronota dresseri Zarudny & Buturlin, 1906

  2 Sitta tephronota obscura Zarudny & Loudon, 1905

  3 Sitta tephronota tephronota Sharpe, 1872

  4 Sitta tephronota iranica (Buturlin, 1916)

433  Tichodroma muraria  (Linnaeus, 1766)

  1 Tichodroma muraria muraria (Linnaeus, 1766)

  2 Tichodroma muraria nepalensis Bonaparte, 1850

434  Certhia familiaris  Linnaeus, 1758

  1 Certhia familiaris persica Zarudny & Loudon, 1905

435  Acridotheres tristis  (Linnaeus, 1766)

  1 Acridotheres tristis tristis (Linnaeus, 1766)

436   Sturnia pagodarum  (Gmelin, JF, 1789)

437  Pastor (Birdl.: Sturnus) roseus  (Linnaeus, 1758)

438  Sturnus vulgaris  Linnaeus, 1758

  1 Sturnus vulgaris caucasicus Lorenz, T, 1887

  2 Sturnus vulgaris poltaratskyi Finsch, 1878

  3 Sturnus vulgaris purpurascens Gould, 1868

  4 Sturnus vulgaris nobilior Hume, 1879

439  Turdus torquatus  Linnaeus, 1758

  1 Turdus torquatus amicorum Hartert, 1923

440  Turdus merula  Linnaeus, 1758

  1 Turdus merula aterrimus (Madarász, 1903)

  2 Turdus merula syriacus Hemprich & Ehrenberg, 1833

  3 Turdus merula intermedius (Richmond, 1896)

441  Turdus atrogularis  Jarocki, 1819

442  Turdus ruficollis  Pallas, 1776

443  Turdus pilaris  Linnaeus, 1758

444  Turdus iliacus  Linnaeus, 1758

  1 Turdus iliacus iliacus Linnaeus, 1758

445  Turdus philomelos  Brehm, CL, 1831

  1 Turdus philomelos philomelos Brehm, CL, 1831

446  Turdus viscivorus  Linnaeus, 1758

  1 Turdus viscivorus viscivorus Linnaeus, 1758

  2 Turdus viscivorus bonapartei Cabanis, 1860

447  Cercotrichas (BirdLife & TiF: Erythropygia) galactotes  (Temminck, 1820)

  1 Cercotrichas (BirdLife & TiF: Erythropygia) galactotes familiaris (Ménétries, 1832)

448  Muscicapa striata  (Pallas, 1764)

  1 Muscicapa striata neumanni Poche, 1904

  2 Muscicapa striata sarudnyi Snigirewski, 1928

449  Eumyias thalassinus  (Swainson, 1838)

  1 Eumyias thalassinus thalassinus (Swainson, 1838)

450  Erithacus rubecula  (Linnaeus, 1758)

  1 Erithacus rubecula rubecula (Linnaeus, 1758)

  2 Erithacus rubecula caucasicus Buturlin, 1907

  3 Erithacus rubecula hyrcanus Blanford, 1874

  4 Erithacus rubecula tataricus Grote, 1928

451  Luscinia svecica  (Linnaeus, 1758)

  1 Luscinia svecica svecica (Linnaeus, 1758)

  2 Luscinia svecica cyanecula (Meisner, 1804)

  3 Luscinia svecica volgae (Kleinschmidt, O, 1907)

  4 Luscinia svecica magna (Zarudny & Loudon, 1904)

  5 Luscinia svecica pallidogularis (Zarudny, 1897)

452  Luscinia luscinia  (Linnaeus, 1758)

453  Luscinia megarhynchos Brehm, CL, 1831

  1 Luscinia megarhynchos africana (Fischer & Reichenow, 1884)

  2 Luscinia megarhynchos golzii Cabanis, 1873

454  Irania gutturalis  (Guérin-Méneville, 1843)

455  Myophonus caeruleus  (Scopoli, 1786)

  1 Myophonus caeruleus temminckii Vigors, 1832

456  Ficedula hypoleuca  (Pallas, 1764)

  1 Ficedula hypoleuca sibirica (Khakhlov, 1915)

457  Ficedula semitorquata (Homeyer, 1885)

458  Ficedula parva  (Bechstein, 1792)

459  Ficedula superciliaris (Jerdon, 1840)

  1 Ficedula superciliaris superciliaris (Jerdon, 1840)

460  Phoenicurus erythronotus (Eversmann, 1841)

461  Phoenicurus ochruros  (Gmelin, SG, 1774)

  1 Phoenicurus ochruros ochruros (Gmelin, SG, 1774)

  2 Phoenicurus ochruros phoenicuroides (Moore, 1854)

462  Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)

  1 Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)

  2 Phoenicurus phoenicurus samamisicus (Hablizl, 1783)

463  Monticola saxatilis  (Linnaeus, 1766)

464  Monticola solitarius  (Linnaeus, 1758)

  1 Monticola solitarius longirostris (Blyth, 1847)

465  Saxicola rubetra  (Linnaeus, 1758)

466  Saxicola rubicola  (Linnaeus, 1766)

  1 Saxicola rubicola rubicola (Linnaeus, 1766)

467  Saxicola maurus  (Pallas, 1773)

  1 Saxicola maurus hemprichi Ehrenberg, 1833

  2 Saxicola maurus variegatus Stegmann, 1935

  3 Saxicola maurus maurus (Pallas, 1773)

468  Saxicola caprata  (Linnaeus, 1766)

  1 Saxicola caprata rossorum (Hartert, 1910)

  2 Saxicola caprata bicolor Sykes, 1832

469  Oenanthe isabellina  (Temminck, 1829)

470  Oenanthe oenanthe  (Linnaeus, 1758)

  1 Oenanthe oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)

  2 Oenanthe oenanthe libanotica (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

471  Oenanthe xanthoprymna (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

472  Oenanthe chrysopygia (Filippi, 1863)

473  Oenanthe pleschanka  (Lepechin, 1770)

474  Oenanthe hispanica  (Linnaeus, 1758)

  1 Oenanthe hispanica melanoleuca (Guldenstadt, 1775)

475  Oenanthe deserti  (Temminck, 1825)

  1 Oenanthe deserti oreophila (Oberholser, 1900)

  2 Oenanthe deserti atrogularis (Blyth, 1847)

476  Oenanthe lugens  (Lichtenstein, 1823)

  1 Oenanthe lugens lugens (Lichtenstein, 1823)

  2 Oenanthe lugens persica (Seebohm, 1881)

477  Oenanthe finschii  (Heuglin, 1869)

  1 Oenanthe finschii finschii (Heuglin, 1869)

  2 Oenanthe finschii barnesi (Oates, 1890)

478  Oenanthe picata  (Blyth, 1847)

479  Oenanthe albonigra  (Hume, 1872)

480  Oenanthe leucopyga  (Brehm, CL, 1855)

  1 Oenanthe leucopyga ernesti Meinertzhagen, 1930

481  Oenanthe monacha  (Temminck, 1825)

482  Cinclus cinclus  (Linnaeus, 1758)

  1 Cinclus cinclus caucasicus Madarász, 1903

  2 Cinclus cinclus persicus Witherby, 1906

483  Cinnyris (Birdl.: Nectarinia) asiaticus  (Latham, 1790)

  1 Cinnyris (Birdl.: Nectarinia) asiaticus brevirostris (Blanford, 1873)

484  Passer ammodendri Gould, 1872

  1 Passer ammodendri ammodendri Gould, 1872

485  Passer domesticus  (Linnaeus, 1758)

  1 Passer domesticus biblicus Hartert, 1904

  2 Passer domesticus hyrcanus Zarudny & Kudashev, 1916

  3 Passer domesticus persicus Zarudny & Kudashev, 1916

  4 Passer domesticus indicus Jardine & Selby, 1831

  5 Passer domesticus bactrianus Zarudny & Kudashev, 1916

486  Passer hispaniolensis (Temminck, 1820)

  1 Passer hispaniolensis transcaspicus Tschusi, 1902

487  Passer pyrrhonotus Blyth, 1844

488  Passer moabiticus  Tristram, 1864

  1 Passer moabiticus mesopotamicus Zarudny, 1904

  2 Passer moabiticus yatii Sharpe, 1888

489  Passer simplex  (Lichtenstein, 1823)

  1 Passer simplex zarudnyi Pleske, 1896

490  Passer montanus  (Linnaeus, 1758)

  1 Passer montanus transcaucasicus Buturlin, 1906

  2 Passer montanus dilutus Richmond, 1896

491  Carpospiza brachydactyla (Bonaparte, 1850)

492  Petronia petronia  (Linnaeus, 1766)

  1 Petronia petronia exigua (Hellmayr, 1902)

  2 Petronia petronia intermedia Hartert, 1901

493  Gymnoris xanthocollis (Burton, 1838)

  1 Gymnoris xanthocollis transfuga Hartert, 1904

494  Montifringilla nivalis  (Linnaeus, 1766)

  1 Montifringilla nivalis alpicola (Pallas, 1811)

  2 Montifringilla nivalis gaddi Zarudny & Loudon, 1904

495  Amandava amandava  (Linnaeus, 1758)

  1 Amandava amandava amandava (Linnaeus, 1758)

496  Euodice malabarica  (Linnaeus, 1758)

497  Prunella collaris  (Scopoli, 1769)

  1 Prunella collaris montana (Hablizl, 1783)

498  Prunella ocularis  (Radde, 1884)

499  Prunella atrogularis  (Brandt, 1843)

  1 Prunella atrogularis atrogularis (Brandt, 1843)

500  Prunella modularis  (Linnaeus, 1758)

  1 Prunella modularis obscura (Hablizl, 1783)

501  Motacilla flava  Linnaeus, 1758

  1 Motacilla flava lutea (Gmelin, SG, 1774)

  2 Motacilla flava beema (Sykes, 1832)

  3 Motacilla flava feldegg Michahelles, 1830

  4 Motacilla flava thunbergi Billberg, 1828

502  Motacilla citreola  Pallas, 1776

  1 Motacilla citreola citreola Pallas, 1776

  2 Motacilla citreola werae (Buturlin, 1907)

  3 Motacilla citreola calcarata Hodgson, 1836

503  Motacilla cinerea  Tunstall, 1771

  1 Motacilla cinerea cinerea Tunstall, 1771

504  Motacilla alba  Linnaeus, 1758

  1 Motacilla alba alba Linnaeus, 1758

  2 Motacilla alba personata Gould, 1861

  3 Motacilla alba baicalensis Swinhoe, 1871

505  Anthus richardi  Vieillot, 1818

506  Anthus rufulus  Vieillot, 1818

 1 Anthus rufulus rufulus Vieillot, 1818

507  Anthus campestris  (Linnaeus, 1758)

508  Anthus similis  (Jerdon, 1840)

  1 Anthus similis decaptus Meinertzhagen, 1920

509  Anthus pratensis  (Linnaeus, 1758)

510  Anthus trivialis  (Linnaeus, 1758)

  1 Anthus trivialis trivialis (Linnaeus, 1758)

511  Anthus hodgsoni  Richmond, 1907

  1 Anthus hodgsoni hodgsoni Richmond, 1907

512  Anthus cervinus  (Pallas, 1811)

513  Anthus rubescens  (Tunstall, 1771)

  1 Anthus rubescens japonicus Temminck & Schlegel, 1847

514  Anthus spinoletta  (Linnaeus, 1758)

  1 Anthus spinoletta coutellii Audouin, 1826

515  Fringilla coelebs  Linnaeus, 1758

  1 Fringilla coelebs coelebs Linnaeus, 1758

  2 Fringilla coelebs alexandrovi Zarudny, 1916

  3 Fringilla coelebs transcaspia Zarudny, 1916

516  Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758

517  Mycerobas carnipes  (Hodgson, 1836)

  1 Mycerobas carnipes speculigerus (Brandt, 1841)

518  Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

  1 Coccothraustes coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

  2 Coccothraustes coccothraustes nigricans Buturlin, 1908

519  Pyrrhula pyrrhula  (Linnaeus, 1758)

  1 Pyrrhula pyrrhula rossikowi Derjugin & Bianchi, 1900

  2 Pyrrhula pyrrhula caspica Witherby, 1908

520  Rhodopechys sanguineus  (Gould, 1838)

521  Bucanetes githagineus  (Lichtenstein, 1823)

  1 Bucanetes githagineus crassirostris (Blyth, 1847)

522  Bucanetes mongolicus  (Swinhoe, 1870)

523  Carpodacus erythrinus  (Pallas, 1770)

  1 Carpodacus erythrinus erythrinus (Pallas, 1770)

  2 Carpodacus erythrinus kubanensis Laubmann, 1915

  3 Carpodacus erythrinus ferghanensis (Kozlova, 1939)

524  Chloris chloris  (Linnaeus, 1758)

  1 Chloris chloris bilkevitchi (Zarudny, 1911)

525  Rhodospiza obsoleta  (Lichtenstein, 1823)

526  Linaria (Clements & BirdLife: Carduelis) flavirostris  (Linnaeus, 1758)

  1 Linaria (Clements & BirdLife: Carduelis) flavirostris brevirostris (Bonaparte, 1855)

  2 Linaria (Clements & BirdLife: Carduelis) flavirostris korejevi (Zarudny & Härms, 1914)

527  Linaria (Clements & BirdLife: Carduelis) cannabina  (Linnaeus, 1758)

  1 Linaria (Clements & BirdLife: Carduelis) cannabina bella (Brehm, CL, 1845)

528  Loxia curvirostra  Linnaeus, 1758

  1 Loxia curvirostra curvirostra Linnaeus, 1758

529  Carduelis carduelis  (Linnaeus, 1758)

  1 Carduelis carduelis niediecki Reichenow, 1907

  2 Carduelis carduelis brevirostris Zarudny, 1889

  3 Carduelis carduelis frigoris Wolters, 1953

  4 Carduelis carduelis paropanisi Kollibay, 1910

  5 Carduelis carduelis ultima Koelz, 1949

530  Serinus pusillus  (Pallas, 1811)

531  Serinus serinus  (Linnaeus, 1766)

532  Spinus (BirdLife: Carduelis) spinus  (Linnaeus, 1758)

533  Emberiza calandra  Linnaeus, 1758

  1 Emberiza calandra calandra Linnaeus, 1758

  2 Emberiza calandra buturlini Johansen, HE, 1907

534  Emberiza citrinella  Linnaeus, 1758

  1 Emberiza citrinella erythrogenys Brehm, CL, 1855

535  Emberiza leucocephalos Gmelin, SG, 1771

  1 Emberiza leucocephalos leucocephalos Gmelin, SG, 1771

536  Emberiza cia  Linnaeus, 1766

  1 Emberiza cia prageri Laubmann, 1915

  2 Emberiza cia par Hartert, 1904

537  Emberiza stewarti  (Blyth, 1854)

538  Emberiza buchanani  Blyth, 1845

  1 Emberiza buchanani cerrutii de Filippi, 1863

  2 Emberiza buchanani buchanani Blyth, 1845

539  Emberiza cineracea  Brehm, CL, 1855

  1 Emberiza cineracea semenowi Zarudny, 1904

540  Emberiza hortulana  Linnaeus, 1758

541  Emberiza caesia  Cretzschmar, 1827

542  Emberiza striolata  (Lichtenstein, 1823)

  1 Emberiza striolata striolata (Lichtenstein, 1823)

543  Emberiza pusilla  Pallas, 1776

544  Emberiza rustica  Pallas, 1776

545  Emberiza aureola  Pallas, 1773

  1 Emberiza aureola aureola Pallas, 1773

546  Emberiza melanocephala Scopoli, 1769

547  Emberiza bruniceps  Brandt, 1841

548  Emberiza schoeniclus  (Linnaeus, 1758)

  1 Emberiza schoeniclus schoeniclus (Linnaeus, 1758)

  2 Emberiza schoeniclus passerina Pallas, 1771

  3 Emberiza schoeniclus pallidior Hartert, 1904

  4 Emberiza schoeniclus caspia Ménétries, 1832

  5 Emberiza schoeniclus korejewi (Zarudny, 1907)

  6 Emberiza schoeniclus pyrrhuloides Pallas, 1811