کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست زیرگونه های پرندگان ایران- بخش اول غیرگنجشک سانان

Checklist of bird subspecies of Iran- I. Non-Passerines

 

تهیه کننده: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

تاریخ تهیه: دی 1398

Prepared: January 2020

 

تاریخ به روزرسانی: 2 اردیبهشت 1399

Updated: 21 April 2020

 

 

 1. غاز پازرد غرب سیبری (جوهانسن)West Siberian (or Johansen’s) Bean Goose Anser fabalis johanseni Delacour, 1951
 2. غاز پازرد شرق سیبری (میدن دورف)East Siberian (or Middendorf’s) Bean Goose Anser fabalis middendorffii Severtzov, 1873
 3. غاز خاکستری سیبری (شرقی)Siberian (or Eastern) Greylag Goose Anser anser rubrirostris Swinhoe, 1871
 4. غاز پیشانی سفید بزرگ اوراسیاییEurasian Greater White-fronted Goose Anser albifrons albifrons (Scopoli, 1769)
 5. غاز گردن سیاه شکم سفیدLight-bellied Brent Goose Branta bernicla hrota (Müller, OF, 1776)
 6. قوی کوچک بِویکیBewick’s Swan Cygnus columbianus bewickii Yarrel, 1830
 7. خوتکای گردن سفید هندیIndian Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus coromandelianus (Gmelin, JF, 1789)
 8. اردک ارده ای اوراسیاییEurasian Gadwall Anas strepera strepera Linnaeus, 1758
 9. اردک سرسبز معمولیCommon Mallard Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758
 10. خوتکای معمولی اوراسیاییEurasian Teal Anas crecca crecca Linnaeus, 1758
 11. اردک سرسیاه اوراسیاییEurasian Greater Scaup Aythya marila marila (Linnaeus, 1761)
 12. اردک گونه سفید (چشم طلایی) اوراسیاییEurasian Goldeneye Bucephala clangula clangula (Linnaeus, 1758)
 13. مرگوس بزرگ اوراسیاییEurasian Merganser Mergus merganser merganser Linnaeus, 1758
 14. کبک دری خزریCaspian Snowcock Tetraogallus caspius caspius (Gmelin, SG, 1784)
 15. کبک دری زاگرسیZagros Snowcock Tetraogallus caspius semenowtianschanskii Zarudny, 1908
 16. کبک معمولی کردیKurdish Chukar Alectoris chukar kurdestanica Meinertzhagen, R,1923
 17. کبک معمولی زاگرسیZagros Chukar Alectoris chukar werae (Zarudny & Loudon, 1904)
 18. کبک معمولی شرق ایرانEastern Iran Chukar Alectoris chukar koroviakovi (Zarudny, 1914)
 19. دراج غرب آسیاWest Asian Black Francolin Francolinus francolinus francolinus (Linnaeus, 1766)
 20. دراج عربیArabian Black Francolin Francolinus francolinus arabistanicus Zarudny & Härms, 1913
 21. دراج جنوب ایرانSouthern Iran Black Francolin Francolinus francolinus bogdanovi Zarudny, 1906
 22. جیرفتی مکران (بلوچستان)Makran (or Baluchistan) Grey Francolin Francolinus pondicerianus mecranensis Zarudny & Härms, 1913
 23. کبک چیل قفقازیCaucasian Grey Partridge Perdix perdix canescens Buturlin, 1906
 24. بلدرچین اوراسیاییEurasian Quail Coturnix coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
 25. قرقاول جنوب قفقاز South Caucasian Pheasant Phasianus colchicus colchicus Linnaeus, 1758
 26. قرقاول تالشیTalysh Pheasant Phasianus colchicus talischensis Lorenz, T, 1889
 27. قرقاول ایرانیPersian Pheasant Phasianus colchicus persicus Severtzov, 1875
 28. قرقاول خراسانیPrince of Wales's Pheasant Phasianus colchicus principalis Sclater, PL, 1885
 29. غواص گلوسیاه اوراسیاییEurasian Black-throated Diver Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758)
 30. مرغ توفان ویلسونWilson’s Storm Petrel Oceanites oceanicus oceanicus (Kuhl, 1820)
 31. کبوتردریایی ایرانیPersian Shearwater Puffinus persicus persicus Hume, 1872
 32. کشیم کوچک هندیIndian Little Grebe Tachybaptus ruficollis albescens (Blanford, 1877)
 33. کشیم کوچک عراقیIraqi Little Grebe Tachybaptus ruficollis iraquensis (Ticehurst, 1923)
 34. کشیم گردن سرخ اوراسیاییEurasian Red-necked Grebe Podiceps grisegena grisegena (Boddaert, 1783)
 35. کشیم بزرگ اوراسیاییEurasian Great Crested Grebe Podiceps cristatus cristatus (Linnaeus, 1758)
 36. کشیم گوشدار اوراسیاییEurasian Horned Grebe Podiceps auritus auritus (Linnaeus, 1758)
 37. کشیم گردن سیاه اوراسیاییEurasian Black-necked Grebe Podiceps nigricollis nigricollis Brehm, CL, 1831
 38. نوک سرخ هندیIndian Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus indicus Hume, 1876
 39. لکلک گردن سفید هندیIndian Woolly-necked Stork Ciconia episcopus episcopus (Boddaert, 1783)
 40. لکلک سفید اروپایی (غربی)European (or Western) White Stork Ciconia ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
 41. لکلک سفید آسیایی (شرقی)Asian (or Eastern) White Stork Ciconia ciconia asiatica Severtzov, 1873
 42. کفچه نوک اوراسیاییEurasian Spoonbill Platalea leucorodia leucorodia Linnaeus, 1758
 43. بوتیمار بزرگ اوراسیاییEurasian Bittern Botaurus stellaris stellaris (Linnaeus, 1758)
 44. بوتیمار کوچک اوراسیاییEurasian Little Bittern Ixobrychus minutus minutus (Linnaeus, 1766)
 45. حواصیل شب اوراسیاییEurasian Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
 46. حواصیل سبز هندیIndian Striated Heron Butorides striata javanica (Horsfield, 1821)
 47. حواصیل خاکستری اوراسیاییEurasian Grey Heron Ardea cinerea cinerea Linnaeus, 1758
 48. حواصیل ارغوانی اوراسیاییEurasian Purple Heron Ardea purpurea purpurea Linnaeus, 1766
 49. اگرت بزرگ غربیWestern Great Egret Ardea alba alba Linnaeus, 1758
 50. اگرت بزرگ شرقیEastern Great Egret Ardea alba modesta Gray, JE, 1831
 51. اگرت متوسط جنوب آسیاSouth Asian Intermediate Egret Ardea intermedia intermedia Wagler, 1829
 52. اگرت کوچک اوراسیاییEurasian Little Egret Egretta garzetta garzetta (Linnaeus, 1766)
 53. اگرت ساحلی آسیاییAsian Reef Heron Egretta gularis schistacea (Hemprich & Ehrenberg, 1828)
 54. بوبی نقابدار دریای سرخRed Sea Masked Booby Sula dactylatra melanops Hartlaub, 1859
 55. بوبی پاسرخ گرمسیریTropic Red-footed Booby Sula sula rubripes Gould, 1838
 56. باکلان بزرگ اوراسیاییEurasian Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis (Staunton, 1796)
 57. مارگردن شامیLevant Darter Anhinga rufa chanteri (Oustalet, 1882)
 58. عقاب ماهیگیر اوراسیاییEurasian Osprey Pandion haliaetus haliaetus (Linnaeus, 1758)
 59. کورکور بال سیاه مرکزیCentral Black-winged Kite Elanus caeruleus vociferus (Latham, 1790)
 60. همای اوراسیاییEurasian Bearded Vulture Gypaetus barbatus barbatus (Linnaeus, 1758)
 61. کرکس کوچک مصریEgyptian Vulture Neophron percnopterus percnopterus (Linnaeus, 1758)
 62. سارگپه جنگلی تاجدار شرقیEastern Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus orientalis Taczanowski, 1891
 63. دال معمولی اوراسیاییEurasian Griffon Vulture Gyps fulvus fulvus (Hablizl, 1783)
 64. عقاب خاکی هندیIndian Tawny Eagle Aquila rapax vindhiana Franklin, 1831
 65. عقاب صحرایی غربیWestern Steppe Eagle Aquila nipalensis orientalis Cabanis, 1854
 66. عقاب طلایی اوراسیاییEurasian Golden Eagle Aquila chrysaetos homeyeri Severtzov, 1888
 67. عقاب دوبرادر اوراسیاییEurasian Bonelli’s Eagle Aquila fasciata fasciata Vieillot, 1822
 68. پیغوی کوچک شمالیNorthern Shikra Accipiter badius cenchroides (Severtzov, 1873)
 69. قرقی اوراسیاییEurasian Sparrowhawk Accipiter nisus nisus (Linnaeus, 1758)
 70. قرقی سیبریSiberian Sparrowhawk Accipiter nisus nisosimilis (Tickell, 1833)
 71. طرلان مدیترانه ایMediterranean Goshawk Accipiter gentilis marginatus (Piller & Mitterpacher, 1783)
 72. سنقر تالابی اوراسیاییEurasian Marsh Harrier Circus aeruginosus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
 73. کورکور حنایی اوراسیاییEurasian Red Kite Milvus milvus milvus (Linnaeus, 1758)
 74. کورکور سیاهBlack Kite Milvus migrans migrans (Boddaert, 1783)
 75. کورکور گوش سیاهBlack-eared Kite Milvus migrans lineatus (Gray, JE, 1831)
 76. کورکور سیاه هندیIndian Black Kite Milvus migrans govinda Sykes, 1832
 77. عقاب دم سفید اوراسیاییEurasian White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla albicilla (Linnaeus, 1758)
 78. سارگپه پرپای اوراسیاییEurasian Rough-legged Buzzard Buteo lagopus lagopus (Pontoppidan, 1763)
 79. سارگپه پرپای آسیاییAsian Rough-legged Buzzard Buteo lagopus menzbieri Dementiev, 1951
 80. سارگپه پابلند شمالیNorthern Long-legged Buzzard Buteo rufinus rufinus (Cretzschmar, 1829)
 81. سارگپه (معمولی) هیرکانی[Hyrcanian Buzzard] (or Southern Steppe Buzzard) Buteo buteo menetriesi Bogdanov, 1879
 82. سارگپه (معمولی) صحراییSteppe Buzzard (or Northern Steppe Buzzard) Buteo buteo vulpinus (Gloger, 1833)
 83. میش مرغ اوراسیاییEurasian Great Bustard Otis tarda tarda Linnaeus, 1758
 84. یلوه آبی غربیWestern Water Rail Rallus aquaticus aquaticus Linnaeus, 1758
 85. یلوه آبی شرقیEastern Water Rail Rallus aquaticus korejewi Zarudny, 1905
 86. طاووسک سینه سفید جنوب آسیاSouth Asian White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus phoenicurus (Pennant, 1769)
 87. یلوه نوک سبز غربیWestern Baillon’s Crake Porzana pusilla intermedia (Hermann, 1804)
 88. یلوه نوک سبز شرقیEastern Baillon’s Crake Porzana pusilla pusilla (Pallas, 1776)
 89. طاووسک سیستانیSistan Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus seistanicus Zarudny & Härms, 1911
 90. چنگر نوک سرخ اوراسیاییEurasian Moorhen Gallinula chloropus chloropus (Linnaeus, 1758)
 91. چنگر معمولی اوراسیاییEurasian Coot Fulica atra atra Linnaeus, 1758
 92. درنای معمولی اروپایی* European Common Crane Grus grus grus (Linnaeus, 1758)
 93. درنای معمولی آسیایی* Asian Common Crane Grus grus lilfordi Sharpe, 1894
 94. بلدرچین بوته ای میانماریMyanmar Common Buttonquail Turnix sylvaticus dussumier (Temminck, 1828)
 95. چاخ لق معمولی اروپایی European Stone-curlew Burhinus oedicnemus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
 96. چاخ لق معمولی آفریقاییAfrican Stone-curlew Burhinus oedicnemus saharae (Reichenow, 1894)
 97. چاخ لق معمولی آسیاییAsian Stone-curlew Burhinus oedicnemus harterti Vaurie, 1963
 98. صدف خوار شرق اروپاEast European Oystercatcher Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910
 99. دیدومک غرب آسیاWest Asian Red-wattled Lapwing Vanellus indicus aigneri (Laubmann, 1913)
 100. سلیم خاکستری اوراسیاییEurasian Grey Plover Pluvialis squatarola squatarola (Linnaeus, 1758)
 101. سلیم طوقی بزرگ توندرایی Tundra Common Ringed Plover Charadrius hiaticula tundrae (Lowe, 1915)
 102. سلیم طوقی کوچک شمالیNorthern Little Ringed Plover Charadrius dubius curonicus Gmelin, JF, 1789
 103. سلیم طوقی کوچک هندیIndian Little Ringed Plover Charadrius dubius jerdoni (Legge, 1880)
 104. سلیم پاسیاه اوراسیاییEurasian Kentish Plover Charadrius alexandrinus alexandrinus Linnaeus, 1758
 105. سلیم شنی کوچک پامیریPamir Lesser Sand Plover Charadrius mongolus pamirensis (Richmond, 1896)
 106. سلیم شنی بزرگ غربیWestern Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii columbinus Wagler, 1829
 107. سلیم شنی بزرگ مرکزیCentral Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii scythicus Carlos, Roselaar & Voisin, 2012
 108. سلیم شنی بزرگ شرقیEastern Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii leschenaultii Lesson, 1826
 109. پاشلک تک زی آسیای میانه Central Asian Solitary Snipe Gallinago solitaria solitaria Hodgson, 1831
 110. پاشلک معمولی اوراسیاییEurasian Common Snipe Gallinago gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
 111. گیلانشاه دم سیاه اروپاییEuropean Black-tailed Godwit Limosa limosa limosa (Linnaeus, 1758)
 112. گیلانشاه حنایی سیبریSiberian Bar-tailed Godwit Limosa lapponica taymyrensis Engelmoer & Roselaar, 1998
 113. گیلانشاه ابروسفید اسکاندیناوی Scandinavian