کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست کامل پرندگان جوجه آور ایران

Checklist of breeding birds of Iran

 

لیست حاضر وضعیت جوجه آوری همه 555 گونه ایران را بیان می کند که شامل 198 گونه جوجه آور معمول، 159 گونه غیر جوجه آور، 34 گونه دارای احتمال جوجه آوری، 144 گونه جوجه آور کمیاب و 20 گونه جوجه آور محلی در ایران است.

The present list states breeding status of all 555 species of Iran including 198 species on common breeders, 159 species of extremely unlikely to breed, 34 species of possible breeding, 144 species of rare breeder and 20 species of scarce/local breeding birds of Iran.

 

تاریخ به روزرسانی: 25 دی 1398

Last updated: 15 January 2020

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات و محمد توحیدی فر

By: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott & Mohammad Tohidifar

 

 1. Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica اردک سوت­زن هندی Extremely unlikely to breed
 2. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد Extremely unlikely to breed
 3. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری Rare breeding species
 4. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی سفید بزرگ Extremely unlikely to breed
 5. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی سفید کوچک Extremely unlikely to breed
 6. Brent Goose Branta bernicla غاز گردن سیاه Extremely unlikely to breed
 7. Barnacle Goose Branta leucopsis غاز گونه سفید Extremely unlikely to breed
 8. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز Extremely unlikely to breed
 9. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ Possible breeding species
 10. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک Extremely unlikely to breed
 11. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش Extremely unlikely to breed
 12. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه Common breeder
 13. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت Common breeder
 14. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن سفید (هندی) Extremely unlikely to breed
 15. Gadwall Anas strepera اردک ارده ای Rare breeding species
 16. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار Extremely unlikely to breed
 17. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز Common breeder
 18. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک پهن Rare breeding species
 19. Northern Pintail Anas acuta فیلوش Extremely unlikely to breed
 20. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید Rare breeding species
 21. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی Rare breeding species
 22. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری Rare breeding species
 23. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار Rare breeding species
 24. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی Rare breeding species
 25. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی Rare breeding species
 26. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه کاکل Rare breeding species
 27. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه Extremely unlikely to breed
 28. Velvet Scoter Melanitta fusca اسکوتر (اردک سیاه) یال سفید Extremely unlikely to breed
 29. Common Scoter Melanitta nigra اسکوتر سیاه (اردک سیاه) Extremely unlikely to breed
 30. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم دراز Extremely unlikely to breed
 31. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم­طلایی (گونه سفید) Extremely unlikely to breed
 32. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهیخوار) سفید Extremely unlikely to breed
 33. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهیخوار) بزرگ Extremely unlikely to breed
 34. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهیخوار) کاکلی Extremely unlikely to breed
 35. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید Rare breeding species
 36. Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi سیاه خروس Rare breeding species
 37. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری Common breeder
 38. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی Common breeder
 39. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو Common breeder
 40. Black Francolin Francolinus francolinus دراج Common breeder
 41. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی Common breeder
 42. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل Rare breeding species
 43. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین Common breeder
 44. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ) Common breeder
 45. Red-throated Loon Gavia stellata غواص گلوسرخ Extremely unlikely to breed
 46. Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه Extremely unlikely to breed
 47. Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان ویلسون Extremely unlikely to breed
 48. Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتر دریایی مدیترانه ای Extremely unlikely to breed
 49. Wedge-tailed Shearwater Ardenna (Puffinus) pacificus کبوتر دریایی دم پهن Extremely unlikely to breed
 50. Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتر دریایی دودی Extremely unlikely to breed
 51. Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی Rare breeding species
 52. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک Common breeder
 53. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن سرخ Rare breeding species
 54. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ Common breeder
 55. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار Extremely unlikely to breed
 56. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن سیاه Rare breeding species
 57. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ Rare breeding species
 58. Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک Extremely unlikely to breed
 59. Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک سرخ دریایی Rare breeding species
 60. Black Stork Ciconia nigra لک لک سیاه Rare breeding species
 61. Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک لک گردن سفید Extremely unlikely to breed
 62. White Stork Ciconia ciconia لک لک سفید (حاجی لک لک) Locally common breeder
 63. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی Rare breeding species
 64. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه Added to rare breeding birds in 2017
 65. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک Added to rare breeding birds in 2017
 66. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ Rare breeding species
 67. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک Common breeder
 68. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب Common breeder
 69. Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز Rare breeding species
 70. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد Common breeder
 71. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی Scarce/local breeding species
 72. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی Common breeder
 73. Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus گاوچرانک آسیایی Possible breeding species
 74. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری Common breeder
 75. Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل Rare breeding species
 76. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی Added to rare breeding birds in 2017
 77. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ) Scarce/local breeding species
 78. Intermediate Egret Ardea intermedia اگرت (حواصیل) متوسط Extremely unlikely to breed
 79. Little Egret Egretta garzetta اگرت کوچک Common breeder
 80. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی Common breeder
 81. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید Rare breeding species
 82. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری Rare breeding species
 83. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار Extremely unlikely to breed
 84. Red-footed Booby Sula sula بوبی پاسرخ Extremely unlikely to breed
 85. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک Rare breeding species
 86. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ Common breeder
 87. Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره غاز) گلوسیاه Rare breeding species
 88. African Darter Anhinga rufa باکلان مارگردن Rare breeding species
 89. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر Rare breeding species
 90. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال سیاه Rare breeding species
 91. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما Added to rare breeding birds in 2017
 92. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک) Rare breeding species
 93. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی Rare breeding species
 94. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار Extremely unlikely to breed
 95. White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) پشت سفید Rare breeding species
 96. Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال (کرکس) هیمالیایی Extremely unlikely to breed
 97. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی Added to rare breeding birds in 2017
 98. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه Rare breeding species
 99. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور Added to rare breeding birds in 2017
 100. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی) Rare breeding species
 101. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Possible breeding species
 102. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا Added to rare breeding birds in 2017
 103. Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی (دشتی) Rare breeding species
 104. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی Possible breeding species
 105. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز) Rare breeding species
 106. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی Common breeder
 107. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر Rare breeding species
 108. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک Rare breeding species
 109. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ Rare breeding species
 110. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی Common breeder
 111. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان Rare breeding species
 112. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی Common breeder
 113. Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی Extremely unlikely to breed
 114. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری Possible breeding species
 115. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید Possible breeding species
 116. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار Rare breeding species
 117. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی Possible breeding species
 118. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه Common breeder
 119. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس Extremely unlikely to breed
 120. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم سفید Rare breeding species
 121. White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم سفید Rare breeding species
 122. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا Extremely unlikely to breed
 123. Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی Extremely unlikely to breed
 124. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند Common breeder
 125. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی) Common breeder
 126. Great Bustard Otis tarda میش مرغ Rare breeding species
 127. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره Rare breeding species
 128. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله بال Rare breeding species
 129. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی Common breeder
 130. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی Possible breeding species
 131. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه سفید Possible breeding species
 132. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک Rare breeding species
 133. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک سبز Rare breeding species
 134. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار Rare breeding species
 135. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک Common breeder
 136. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک سرخ Common breeder
 137. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی Common breeder
 138. Siberian Crane Leucogeranus (Grus) leucogeranus درنای سیبری (سفید) Extremely unlikely to breed
 139. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک) Possible breeding species
 140. Common Crane Grus grus درنای معمولی Rare breeding species
 141. Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته ای Rare breeding species
 142. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ لق معمولی Common breeder
 143. Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ لق هندی Rare breeding species
 144. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف خوار Rare breeding species
 145. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ خوار Common breeder
 146. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب پا Common breeder
 147. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک خنجری) Common breeder
 148. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی Common breeder
 149. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه سیاه Rare breeding species
 150. Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus خروس کولی سرخاکستری Extremely unlikely to breed
 151. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک Common breeder
 152. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) Extremely unlikely to breed
 153. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم سفید Common breeder
 154. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی Extremely unlikely to breed
 155. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری Extremely unlikely to breed
 156. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری Extremely unlikely to breed
 157. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی) Extremely unlikely to breed
 158. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک Common breeder
 159. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم طوقی پاسیاه (سلیم کوچک) Common breeder
 160. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک Extremely unlikely to breed
 161. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلسم شنی بزرگ Rare breeding species
 162. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه بلوطی Possible breeding species
 163. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی Extremely unlikely to breed
 164. Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین (بنگالی) Extremely unlikely to breed
 165. Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus جاکانای دم قرقاولی Extremely unlikely to breed
 166. Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus پاشلک نوک دراز Extremely unlikely to breed
 167. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا Extremely unlikely to breed
 168. Jack Snipe Lymnocrypt