کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست کامل پرندگان جوجه آور ایران

Checklist of breeding birds of Iran

 

لیست حاضر شامل 198 گونه جوجه آور معمول، 157 گونه غیر جوجه آور، 34 گونه دارای احتمال جوجه آوری، 146 گونه جوجه آور کمیاب و 20 گونه جوجه آور محلی در ایران است.

The present list includes 198 species on common breeders, 157 species of extremely unlikely to breed, 34 species of possible breeding, 146 species of rare breeder and 20 species of scarce/local breeding birds of Iran.

 

تاریخ به روزرسانی: 31 فروردین 1398

Last updated: 20 April 2019

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات و محمد توحیدی فر

By: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott & Mohammad Tohidifar

 

Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد Extremely unlikely to breed

Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری Rare breeding species

Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی سفید بزرگ Extremely unlikely to breed

Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی سفید کوچک Extremely unlikely to breed

Brent Goose Branta bernicla غاز گردن سیاه Extremely unlikely to breed

Barnacle Goose Branta leucopsis غاز گونه سفید Extremely unlikely to breed

Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز Extremely unlikely to breed

Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ Possible breeding species

Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک Extremely unlikely to breed

Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش Extremely unlikely to breed

Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه Common breeder

Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت Common breeder

Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن سفید (هندی) Extremely unlikely to breed

Gadwall Anas strepera اردک ارده ای Rare breeding species

Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار Extremely unlikely to breed

Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز Common breeder

Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک پهن Rare breeding species

Northern Pintail Anas acuta فیلوش Extremely unlikely to breed

Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید Rare breeding species

Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی Rare breeding species

Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری Rare breeding species

Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار Rare breeding species

Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی Rare breeding species

Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی Rare breeding species

Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه کاکل Rare breeding species

Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه Extremely unlikely to breed

Velvet Scoter Melanitta fusca اسکوتر (اردک سیاه) یال سفید Extremely unlikely to breed

Common Scoter Melanitta nigra اسکوتر سیاه (اردک سیاه) Extremely unlikely to breed

Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم دراز Extremely unlikely to breed

Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه سفید (چشم طلایی) Extremely unlikely to breed

Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهیخوار) سفید Extremely unlikely to breed

Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهیخوار) بزرگ Extremely unlikely to breed

Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهیخوار) کاکلی Extremely unlikely to breed

White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید Rare breeding species

Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi سیاه خروس Rare breeding species

Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری Common breeder

Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی Common breeder

See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو Common breeder

Black Francolin Francolinus francolinus دراج Common breeder

Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی Common breeder

Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل Rare breeding species

Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین Common breeder

Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ) Common breeder

Red-throated Loon Gavia stellata غواص گلوسرخ Extremely unlikely to breed

Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه Extremely unlikely to breed

Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان (مرغ توفان ویلسون) Extremely unlikely to breed

Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتر دریایی مدیترانه ای Extremely unlikely to breed

Wedge-tailed Shearwater Ardenna (Puffinus) pacificus کبوتر دریایی دم پهن Extremely unlikely to breed

Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتر دریایی دودی Extremely unlikely to breed

Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی Rare breeding species

Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک Common breeder

Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن سرخ Rare breeding species

Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ Common breeder

Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار Extremely unlikely to breed

Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن سیاه Rare breeding species

Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ Rare breeding species

Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک Extremely unlikely to breed

Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک سرخ دریایی Rare breeding species

Black Stork Ciconia nigra لک لک سیاه Rare breeding species

Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک لک گردن سفید Extremely unlikely to breed

White Stork Ciconia ciconia لک لک سفید (حاجی لک لک) Locally common breeder

African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی Rare breeding species

Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه Added to rare breeding birds in 2017

Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک Added to rare breeding birds in 2017

Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ Rare breeding species

Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک Common breeder

Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب Common breeder

Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز Rare breeding species

Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد Common breeder

Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی Scarce/local breeding species

Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی Common breeder

Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus گاوچرانک آسیایی Possible breeding species

Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری Common breeder

Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل Rare breeding species

Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی Added to rare breeding birds in 2017

Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ) Scarce/local breeding species

Intermediate Egret Ardea intermedia اگرت (حواصیل) متوسط Extremely unlikely to breed

Little Egret Egretta garzetta اگرت کوچک Common breeder

Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی Common breeder

Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید Rare breeding species

Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری Rare breeding species

Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار Extremely unlikely to breed

Red-footed Booby Sula sula بوبی پاسرخ Extremely unlikely to breed

Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک Rare breeding species

Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ Common breeder

Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره غاز) گلوسیاه Rare breeding species

African Darter Anhinga rufa باکلان مارگردن Rare breeding species

Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر Rare breeding species

Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال سیاه Rare breeding species

Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما Added to rare breeding birds in 2017

Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک) Rare breeding species

European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی Rare breeding species

Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار Extremely unlikely to breed

White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) پشت سفید Rare breeding species

Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال (کرکس) هیمالیایی Extremely unlikely to breed

Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی Added to rare breeding birds in 2017

Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه Rare breeding species

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور Added to rare breeding birds in 2017

Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی) Rare breeding species

Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Possible breeding species

Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا Added to rare breeding birds in 2017

Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی (دشتی) Rare breeding species

Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی Possible breeding species

Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز) Rare breeding species

Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی Common breeder

Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر Rare breeding species

Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک Rare breeding species

Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ Rare breeding species

Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی Common breeder

Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان Rare breeding species

Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی Common breeder

Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی Extremely unlikely to breed

Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری Possible breeding species

Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید Possible breeding species

Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار Rare breeding species

Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی Possible breeding species

Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه Common breeder

Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس Extremely unlikely to breed

White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم سفید Rare breeding species

White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم سفید Rare breeding species

Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا Extremely unlikely to breed

Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی Extremely unlikely to breed

Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند Common breeder

Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی) Common breeder

Great Bustard Otis tarda میش مرغ Rare breeding species

Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره Rare breeding species

Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله بال Rare breeding species

Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی Common breeder

Corn Crake Crex crex یلوه حنایی Possible breeding species

White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه سفید Possible breeding species

Little Crake Porzana parva یلوه کوچک Rare breeding species

Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک سبز Rare breeding species

Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار Rare breeding species

Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک Common breeder

Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک سرخ Common breeder

Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی Common breeder

Siberian Crane Grus leucogeranus درنای سیبری (سفید) Extremely unlikely to breed

Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک) Possible breeding species

Common Crane Grus grus درنای معمولی Rare breeding species

Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته ای Rare breeding species

Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ لق معمولی Common breeder

Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ لق هندی Rare breeding species

Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف خوار Rare breeding species

Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ خوار Common breeder

Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب پا Common breeder

Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک خنجری) Common breeder

Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی Common breeder

Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه سیاه Rare breeding species

Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک Common breeder

Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) Extremely unlikely to breed

White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم سفید Common breeder

European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی Extremely unlikely to breed

Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری Extremely unlikely to breed

Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری Extremely unlikely to breed

Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی) Extremely unlikely to breed

Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک Common breeder

Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه) Common breeder

Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک Extremely unlikely to breed

Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلسم شنی بزرگ Rare breeding species

Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه بلوطی Possible breeding species

Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی Extremely unlikely to breed

Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین (بنگالی) Extremely unlikely to breed

Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus جاکانای دم قرقاولی Extremely unlikely to breed

Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus پاشلک نوک دراز Extremely unlikely to breed

Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا Extremely unlikely to breed

Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک Extremely unlikely to breed

Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک زی Extremely unlikely to breed

Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم مویی Extremely unlikely to breed

Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ Extremely unlikely to breed

Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی Extremely unlikely to breed

Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم سیاه (بال سفید) Extremely unlikely to breed

Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی Extremely unlikely to breed

Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید Extremely unlikely to breed

Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار Extremely unlikely to breed

Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ Extremely unlikely to breed

Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاوری Extremely unlikely to breed

Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ Extremely unlikely to breed

Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ Common breeder

Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی Extremely unlikely to breed

Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز Extremely unlikely to breed

Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک زی Extremely unlikely to breed

Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز Extremely unlikely to breed

Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا Extremely unlikely to breed

Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان Common breeder

Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ گردان Extremely unlikely to breed

Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ Extremely unlikely to breed

Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری Extremely unlikely to breed

Sanderling Calidris alba تلیله سفید Extremely unlikely to breed

Red-necked Stint Calidris ruficollis تلیله گردن سرخ Extremely unlikely to breed

Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک Extremely unlikely to breed

Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم سفید Extremely unlikely to breed

Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک دراز) Extremely unlikely to breed

Dunlin Calidris alpina تلیله شکم سیاه Extremely unlikely to breed

Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک پهن Extremely unlikely to breed

Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل Extremely unlikely to breed

Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن سرخ Extremely unlikely to breed

Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی Extremely unlikely to breed

Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک Common breeder

Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال سرخ Common breeder

Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول شرقی Extremely unlikely to breed

Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال سیاه Extremely unlikely to breed

Small Pratincole Glareola lactea گلاریول کوچک Extremely unlikely to breed

Brown Noddy Anous stolidus پرستودریایی قهوه ای Extremely unlikely to breed

Indian Skimmer Rynchops albicollis آب شکاف Extremely unlikely to breed

Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه Extremely unlikely to breed

Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی Common breeder

Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus کاکایی سرقهوه ای Extremely unlikely to breed

Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک Rare breeding species

Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک Extremely unlikely to breed

Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه ای Rare breeding species

Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ Possible breeding species

White-eyed Gull Ichthyaetus (Larus) leucophthalmus کاکایی چشم سفید Extremely unlikely to breed

Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی Possible breeding species

Common Gull Larus canus کاکایی نوک سبز Possible breeding species

Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت سیاه بزرگ Extremely unlikely to breed

Glaucous Gull Larus hyperboreus کاکایی راه راه Extremely unlikely to breed

Vega Gull Larus vegae کاکایی وگا Extremely unlikely to breed

Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری Possible breeding species

Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی Locally common breeder- 2017

Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت سیاه کوچک Extremely unlikely to breed

Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستو دریایی نوک کاکایی Common breeder

Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری Rare breeding species

Swift Tern Thalasseus bergii پرستو دریایی کاکلی بزرگ Common breeder

Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستو دریایی کاکلی کوچک Common breeder

Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی تک زرد (بدصدا) Rare breeding species

Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک Common breeder

Saunders's Tern Sternula saundersi پرستوی دریایی ساندرز (خلیج فارس) Locally common breeder- 2017

Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستوی دریایی پشت دودی Locally common breeder- 2017

Sooty Tern Onychoprion (Sterna) fuscatus پرستودریایی پشت سیاه Extremely unlikely to breed

River Tern Sterna aurantia پرستودریایی رودخانه زی Extremely unlikely to breed

Common Tern Sterna hirundo پرستو دریایی معمولی Common breeder

White-cheeked Tern Sterna repressa پرستو دریایی گونه سفید Common breeder

Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستو دریایی تیره Common breeder

White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستو دریایی بال سفید Possible breeding species

Black Tern Chlidonias niger پرستو دریایی سیاه Possible breeding species

Brown Skua Stercorarius antarcticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قهوه ای Extremely unlikely to breed

Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم پیچ Extremely unlikely to breed

Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی Extremely unlikely to breed

Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم دراز Extremely unlikely to breed

Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم دراز Extremely unlikely to breed

Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم سفید Added to rare breeding birds in 2017

Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم بلوطی Scarce/local breeding species

Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار Common breeder

Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم سیاه Common breeder

Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی Common breeder

Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه راه Rare breeding species

Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی Common breeder

Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه Locally common breeder- 2017

Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری Rare breeding species

Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی Common breeder

European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی Common breeder

Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری Extremely unlikely to breed

Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم Common breeder

Red Turtle Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ Extremely unlikely to breed

Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی Common breeder

Namaqua Dove Oena capensis قمری دم دراز (ناماکوآ) Possible breeding species

Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار Rare breeding species

Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق Extremely unlikely to breed

Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوی سیاه (آسیایی) Extremely unlikely to breed

Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی شرقی Extremely unlikely to breed

Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی Common breeder

Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار Rare breeding species

Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی Rare breeding species

Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی Common breeder

Snowy Owl Bubo scandiacus جغد (بوف) برفی Extremely unlikely to breed

Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف Added to rare breeding birds in 2017

Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهیخوار Rare breeding species

Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی Common breeder

Omani Owl Strix butleri جغد طلایی Possible breeding species

Little Owl Athene noctua جغد کوچک Common breeder

Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک Added to rare breeding birds in 2017

Long-eared Owl Asio otus جغد گوش دراز Rare breeding species

Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی Possible breeding species

European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی Common breeder

Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی) Rare breeding species

Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی Rare breeding species

Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم سفید) Common breeder

Common Swift Apus apus بادخورک معمولی Common breeder

Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی Common breeder

Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک Scarce/local breeding species

Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی Common breeder

European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی Rare breeding species

White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهیخورک سینه سفید Common breeder

Common Kingfisher Alcedo atthis ماهیخورک کوچک Common breeder

Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهیخورک ابلق Common breeder

Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز) Common breeder

Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی) Common breeder

European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی Common breeder

Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر) Common breeder

Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه ای (راه راه) Possible breeding species

Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک Rare breeding species

Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ Scarce/local breeding species

Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی Rare breeding species

Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی) Common breeder

White-winged Woodpecker Dendrocopos leucopterus دارکوب بال سفید Extremely unlikely to breed

Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ Common breeder

Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه Rare breeding species

Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز راه راه Extremely unlikely to breed

European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز Common breeder

Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک Scarce/local breeding species

Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی Common breeder

Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین (ترمتای) سرحنایی Extremely unlikely to breed

Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترمتای) پاسرخ Extremely unlikely to breed

Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور Extremely unlikely to breed

Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی Rare breeding species

Merlin Falco columbarius ترمتای معمولی Extremely unlikely to breed

Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل Common breeder

Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین Rare breeding species

Laggar Falcon Falco jugger شاهین بلوچی Extremely unlikely to breed

Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ) Rare breeding species

Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری Rare breeding species

Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین Rare breeding species

Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر) Common breeder

Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق صورتی Common breeder

Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ چشم پشت سرخ Common breeder

Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ چشم دم سرخ Common breeder

Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ چشم تورانی Rare breeding species

Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ چشم پشت بلوطی Scarce/local breeding species

Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ چشم دمگاه حنایی (دم دراز) Rare breeding species

Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ چشم خاکستری کوچک Common breeder

Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ چشم خاکستری بزرگ Extremely unlikely to breed

Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ چشم خاکستری جنوبی Added to rare breeding birds in 2017

Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ چشم خاکستری دشتی Rare breeding species

Woodchat Shrike Lanius senator سنگ چشم سرحنایی Common breeder

Masked Shrike Lanius nubicus سنگ چشم پیشانی سفید Scarce/local breeding species

Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ Common breeder

Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه Possible breeding species

Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری Possible breeding species

Black-naped Monarch Hypothymis azurea مگس گیر کاکل سیاه Extremely unlikely to breed

Eurasian Jay Garrulus glandarius جی جاق Common breeder

Eurasian Magpie Pica pica زاغی Common breeder

Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی Common breeder

Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes زاغ خالدار Extremely unlikely to breed

Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک سرخ Common breeder

Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک زرد Common breeder

Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن بور Common breeder

House Crow Corvus splendens کلاغ هندی Scarce/local breeding species

Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه Common breeder

Carrion Crow Corvus corone کلاغ شرقی Possible breeding species

Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق Common breeder

Large-billed Crow Corvus macrorhynchos کلاغ جنگلی نوک بزرگ Rare breeding species

Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن قهوه ای Common breeder

Northern Raven Corvus corax غراب معمولی Common breeder

Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی Extremely unlikely to breed

Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه خوار Common breeder

Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ ریسک سرسیاه Common breeder

Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ ریسک هیرکانی (خزری) Rare breeding species

Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ ریسک پس سرسفید Common breeder

Great Tit Parus major چرخ ریسک بزرگ Common breeder

Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ ریسک سرآبی Common breeder

Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Rare breeding species

Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ ریسک پشت بلوطی سرسیاه Rare breeding species

White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ ریسک پشت بلوطی سرسفید Extremely unlikely to breed

Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ ریسک نیزار Locally common breeder- 2017

Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی Common breeder

Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ) Common breeder

Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه Common breeder

Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره ای (شکم سیاه) Scarce/local breeding species

Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی Common breeder

White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال سفید Extremely unlikely to breed

Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک Rare breeding species

Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ Common breeder

Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی Common breeder

Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار Common breeder

Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک هیوم (پنجه کوتاه هیوم) Rare breeding species

Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه کوتاه بزرگ Common breeder

Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی Common breeder

Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک) Common breeder

Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه Extremely unlikely to breed

Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis چکاوک پنجه آسیایی Added to rare breeding birds in 2017

Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک (سینه خط دار) Common breeder

Sand Lark Calandrella raytal چکاوک هندی (شنی) Scarce/local breeding species

White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما Common breeder

Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیردم سرخ Rare breeding species

Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری Extremely unlikely to breed

Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه ای Common breeder

Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه ای کم رنگ Possible breeding species

Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی Common breeder

Wire-tailed Swallow Hirundo smithii پرستوی سرسرخ Possible breeding species

Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی Common breeder

Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی Common breeder

Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه سفید Common breeder

Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه حنایی Common breeder

Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم پهن Common breeder

Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان Common breeder

Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ ریسک دم دراز Common breeder

Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی Extremely unlikely to breed

Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف چاف معمولی Added to rare breeding birds in 2017

Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف چاف هیمالیایی Rare breeding species

Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک) Added to rare breeding birds in 2017

Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه زیتونی شرقی Rare breeding species

Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی Extremely unlikely to breed

Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus سسک تیره Extremely unlikely to breed

Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus سسک گل (پالاس) Extremely unlikely to breed

Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد Extremely unlikely to breed

Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم Extremely unlikely to breed

Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی Added to rare breeding birds in 2017

Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی Extremely unlikely to breed

Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک خوزی Rare breeding species

Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ Common breeder

Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا Common breeder

Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید Common breeder

Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن زار (راه راه) Rare breeding species

Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار Rare breeding species

Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری Rare breeding species

Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی Common breeder

Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی Rare breeding species

Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک Possible breeding species

Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی Common breeder

Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی Common breeder

Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ Common breeder

Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد Rare breeding species

Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی (راه راه) Rare breeding species

River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه ای Extremely unlikely to breed

Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش صدا (ساوی) Possible breeding species

Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم چتری Rare breeding species

Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم دراز) Common breeder

Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی تالابی (خوزی) Rare breeding species

Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی Rare breeding species

Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه Common breeder

Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی Possible breeding species

Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه راه Rare breeding species

Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی) Common breeder

Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک) Rare breeding species

Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم Added to rare breeding birds in 2017

Western Orphean Warbler Sylvia hortensis سسک چشم سفید غربی Extremely unlikely to breed

Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم سفید شرقی Added to rare breeding birds in 2017

Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی) Common breeder

Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی Common breeder

Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی Common breeder

Rüppell's Warbler Sylvia ruppeli سسک گلوسیاه (روپلی) Extremely unlikely to breed

Oriental White-eye Zosterops palpebrosus سسک چشم سفید هندی Rare breeding species

Goldcrest Regulus regulus سسک تاج طلایی Possible breeding species

Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی Common breeder

Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکلی جنگلی (درختی) Common breeder

Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکلی کوچک Common breeder

Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکلی بزرگ Common breeder

Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک Rare breeding species

Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک Rare breeding species

Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری Possible breeding species

Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی Common breeder

Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج سیاه Possible breeding species

Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی Locally common breeder

Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی Common breeder

Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی Rare breeding species

Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه Common breeder

Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه Extremely unlikely to breed

Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ Extremely unlikely to breed

Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت بلوطی Extremely unlikely to breed

Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ Extremely unlikely to breed

Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی Rare breeding species

Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ Rare breeding species

Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم چتری Common breeder

Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس گیر خالدار (راه راه) Common breeder

Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس گیر فیروزه ای Extremely unlikely to breed

European Robin Erithacus rubecula سینه سرخ اروپایی Common breeder

Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی Rare breeding species

Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار Extremely unlikely to breed

Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان) Common breeder

White-throated Robin Irania gutturalis سینه سرخ ایرانی Common breeder

Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus طرقه آبی آوازخوان Extremely unlikely to breed

European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس گیر ابلق (ابلق باختری) Extremely unlikely to breed

Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس گیر نیم طوق (طوق سفید) Rare breeding species

Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس گیر سینه سرخ Common breeder

Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris مگس گیر ابروسفید هیمالیایی Extremely unlikely to breed

Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم سرخ پشت بلوطی Extremely unlikely to breed

Black Redstart Phoenicurus ochruros دم سرخ سیاه Common breeder

Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم سرخ معمولی Common breeder

Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی Common breeder

Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش) Common breeder

Whinchat Saxicola rubetra چک بوته ای Rare breeding species

European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی Possible breeding species

Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری Rare breeding species

Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق Rare breeding species

Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی Common breeder

Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی Common breeder

Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی Rare breeding species

Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم سرخ) Common breeder

Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی Common breeder

Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش سیاه Common breeder

Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی Common breeder

Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی Common breeder

Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت سفید Common breeder

Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری Common breeder

Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم سفید (هیوم) Common breeder

White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید Extremely unlikely to breed

Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم سفید Common breeder

White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک Common breeder

Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار Common breeder

Saxaul Sparrow Passer ammodendri گنجشک تاغی Rare breeding species

House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی Common breeder

Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه سیاه Common breeder

Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی Rare breeding species

Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه ای Common breeder

Desert Sparrow Passer simplex گنجشک بیابانی Rare breeding species

Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی Common breeder

Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی Common breeder

Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی Common breeder

Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد Common breeder

White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی Common breeder

Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک لاکی Rare breeding species

Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی Rare breeding species

Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی Common breeder

Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید Common breeder

Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه Extremely unlikely to breed

Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی) Common breeder

Forest Wagtail Dendronanthus indicus دم جنبانک جنگلی Extremely unlikely to breed

Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم جنبانک شکم زرد Common breeder

Citrine Wagtail Motacilla citreola دم جنبانک سرزرد Rare breeding species

Grey Wagtail Motacilla cinerea دم جنبانک خاکستری Common breeder

White Wagtail Motacilla alba دم جنبانک ابلق Common breeder

Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز Extremely unlikely to breed

Paddyfield Pipit Anthus rufulus پیپت شرقی Possible breeding species

Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی) Common breeder

Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک دراز Rare breeding species

Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی Extremely unlikely to breed

Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی Locally common breeder- 2017

Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت زیتونی Extremely unlikely to breed

Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ Extremely unlikely to breed

Buff-bellied Pipit Anthus rubescens پیپت شکم نخودی (پاقهوه ای) Extremely unlikely to breed

Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی Common breeder

Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی Common breeder

Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه سفید Extremely unlikely to breed

White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه Rare breeding species

Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک بزرگ Scarce/local breeding species

Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه Rare breeding species

Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال سرخ Common breeder

Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی Common breeder

Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی Rare breeding species

Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ) Common breeder

European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز Common breeder

Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی Common breeder

Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی Rare breeding species

Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه سرخ Common breeder

Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک قیچی Extremely unlikely to breed

European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی Common breeder

Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی سرخ Common breeder

European Serin Serinus serinus سهره دمگاه زرد Extremely unlikely to breed

Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه) Rare breeding species

Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه Common breeder

Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی Extremely unlikely to breed

Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه سفید Extremely unlikely to breed

Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی Common breeder

White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید Rare breeding species

Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری Common breeder

Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ زرد Rare breeding species

Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد) Common breeder

Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia زردپره سرآبی Extremely unlikely to breed

Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه راه Common breeder

Little Bunting Emberiza pusilla زردپره کوچک Extremely unlikely to breed

Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی Extremely unlikely to breed

Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه زرد Extremely unlikely to breed

Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه Common breeder

Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ Common breeder

Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی Rare breeding species

----------