کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست کامل پرندگان جوجه آور ایران

Checklist of breeding birds of Iran

 

لیست حاضر وضعیت جوجه آوری همه 555 گونه ایران را بیان می کند که شامل 198 گونه جوجه آور معمول، 159 گونه غیر جوجه آور، 34 گونه دارای احتمال جوجه آوری، 144 گونه جوجه آور کمیاب و 20 گونه جوجه آور محلی در ایران است.

The present list states breeding status of all 555 species of Iran including 198 species on common breeders, 159 species of extremely unlikely to breed, 34 species of possible breeding, 144 species of rare breeder and 20 species of scarce/local breeding birds of Iran.

 

تاریخ به روزرسانی: 13 اسفند 1398

Last updated: 3 March 2020

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات و محمد توحیدی فر

By: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott & Mohammad Tohidifar

 

 1. Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica اردک سوت­زن هندی Extremely unlikely to breed
 2. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد Extremely unlikely to breed
 3. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری Rare breeding species
 4. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی سفید بزرگ Extremely unlikely to breed
 5. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی سفید کوچک Extremely unlikely to breed
 6. Brent Goose Branta bernicla غاز گردن سیاه Extremely unlikely to breed
 7. Barnacle Goose Branta leucopsis غاز گونه سفید Extremely unlikely to breed
 8. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز Extremely unlikely to breed
 9. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ Possible breeding species
 10. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک Extremely unlikely to breed
 11. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش Extremely unlikely to breed
 12. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه Common breeder
 13. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت Common breeder
 14. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن سفید (هندی) Extremely unlikely to breed
 15. Gadwall Anas strepera اردک ارده ای Rare breeding species
 16. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار Extremely unlikely to breed
 17. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز Common breeder
 18. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک پهن Rare breeding species
 19. Northern Pintail Anas acuta فیلوش Extremely unlikely to breed
 20. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید Rare breeding species
 21. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی Rare breeding species
 22. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری Rare breeding species
 23. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار Rare breeding species
 24. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی Rare breeding species
 25. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی Rare breeding species
 26. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه کاکل Rare breeding species
 27. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه Extremely unlikely to breed
 28. Velvet Scoter Melanitta fusca سیاه اردک (اسکوتر) مخملی Extremely unlikely to breed
 29. Common Scoter Melanitta nigra سیاه اردک (اسکوتر) معمولی Extremely unlikely to breed
 30. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم دراز Extremely unlikely to breed
 31. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه سفید (چشم­طلایی) Extremely unlikely to breed
 32. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهیخوار) سفید Extremely unlikely to breed
 33. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهیخوار) بزرگ Extremely unlikely to breed
 34. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهیخوار) کاکلی Extremely unlikely to breed
 35. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید Rare breeding species
 36. Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi سیاه خروس Rare breeding species
 37. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری Common breeder
 38. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی Common breeder
 39. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو Common breeder
 40. Black Francolin Francolinus francolinus دراج Common breeder
 41. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی Common breeder
 42. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل Rare breeding species
 43. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین Common breeder
 44. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ) Common breeder
 45. Red-throated Loon Gavia stellata غواص گلوسرخ Extremely unlikely to breed
 46. Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه Extremely unlikely to breed
 47. Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان ویلسون Extremely unlikely to breed
 48. Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتر دریایی مدیترانه ای Extremely unlikely to breed
 49. Wedge-tailed Shearwater Ardenna (Puffinus) pacificus کبوتر دریایی دم پهن Extremely unlikely to breed
 50. Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتر دریایی دودی Extremely unlikely to breed
 51. Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی Rare breeding species
 52. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک Common breeder
 53. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن سرخ Rare breeding species
 54. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ Common breeder
 55. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار Extremely unlikely to breed
 56. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن سیاه Rare breeding species
 57. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ Rare breeding species
 58. Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک Extremely unlikely to breed
 59. Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک سرخ دریایی Rare breeding species
 60. Black Stork Ciconia nigra لک لک سیاه Rare breeding species
 61. Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک لک گردن سفید Extremely unlikely to breed
 62. White Stork Ciconia ciconia لک لک سفید (حاجی لک لک) Locally common breeder
 63. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس (ناز) آفریقایی Rare breeding species
 64. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه Added to rare breeding birds in 2017
 65. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک Added to rare breeding birds in 2017
 66. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ Rare breeding species
 67. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک Common breeder
 68. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب Common breeder
 69. Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز Rare breeding species
 70. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد Common breeder
 71. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی Scarce/local breeding species
 72. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی Common breeder
 73. Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus گاوچرانک آسیایی Possible breeding species
 74. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری Common breeder
 75. Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل Rare breeding species
 76. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی Added to rare breeding birds in 2017
 77. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ) Scarce/local breeding species
 78. Intermediate Egret Ardea intermedia اگرت (حواصیل) متوسط Extremely unlikely to breed
 79. Little Egret Egretta garzetta اگرت کوچک Common breeder
 80. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی Common breeder
 81. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید Rare breeding species
 82. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری Rare breeding species
 83. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار Extremely unlikely to breed
 84. Red-footed Booby Sula sula بوبی پاسرخ Extremely unlikely to breed
 85. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (دارقاز) کوچک Rare breeding species
 86. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (دارقاز) بزرگ Common breeder
 87. Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (دارقاز) گلوسیاه Rare breeding species
 88. African Darter Anhinga rufa مارگردن Rare breeding species
 89. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر Rare breeding species
 90. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال سیاه Rare breeding species
 91. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما Added to rare breeding birds in 2017
 92. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری) Rare breeding species
 93. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی Rare breeding species
 94. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار Extremely unlikely to breed
 95. White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) پشت سفید Rare breeding species
 96. Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال (کرکس) هیمالیایی Extremely unlikely to breed
 97. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی Added to rare breeding birds in 2017
 98. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه Rare breeding species
 99. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور Added to rare breeding birds in 2017
 100. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی) Rare breeding species
 101. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Possible breeding species
 102. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا Added to rare breeding birds in 2017
 103. Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی (دشتی) Rare breeding species
 104. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی Possible breeding species
 105. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز) Rare breeding species
 106. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی Common breeder
 107. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر Rare breeding species
 108. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک Rare breeding species
 109. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ Rare breeding species
 110. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی Common breeder
 111. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان Rare breeding species
 112. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی Common breeder
 113. Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی Extremely unlikely to breed
 114. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری Possible breeding species
 115. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید Possible breeding species
 116. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار Rare breeding species
 117. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی Possible breeding species
 118. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه Common breeder
 119. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس Extremely unlikely to breed
 120. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم سفید Rare breeding species
 121. White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم سفید Rare breeding species
 122. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا Extremely unlikely to breed
 123. Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی Extremely unlikely to breed
 124. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند Common breeder
 125. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی) Common breeder
 126. Great Bustard Otis tarda میش مرغ Rare breeding species
 127. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره Rare breeding species
 128. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله بال Rare breeding species
 129. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی Common breeder
 130. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی Possible breeding species
 131. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه سفید Possible breeding species
 132. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک Rare breeding species
 133. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک سبز Rare breeding species
 134. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار Rare breeding species
 135. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک Common breeder
 136. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک سرخ Common breeder
 137. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی Common breeder
 138. Siberian Crane Leucogeranus (Grus) leucogeranus درنای سیبری (سفید) Extremely unlikely to breed
 139. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک) Possible breeding species
 140. Common Crane Grus grus درنای معمولی Rare breeding species
 141. Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته ای Rare breeding species
 142. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ لق معمولی Common breeder
 143. Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ لق هندی Rare breeding species
 144. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف خوار Rare breeding species
 145. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ خوار Common breeder
 146. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب پا Common breeder
 147. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک خنجری) Common breeder
 148. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی Common breeder
 149. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه سیاه Rare breeding species
 150. Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus خروس کولی سرخاکستری Extremely unlikely to breed
 151. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک Common breeder
 152. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) Extremely unlikely to breed
 153. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم سفید Common breeder
 154. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی Extremely unlikely to breed
 155. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری Extremely unlikely to breed
 156. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری Extremely unlikely to breed
 157. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی) Extremely unlikely to breed
 158. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک Common breeder
 159. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (سلیم کوچک) Common breeder
 160. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک Extremely unlikely to breed
 161. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلسم شنی بزرگ Rare breeding species
 162. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه بلوطی Possible breeding species
 163. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی Extremely unlikely to breed
 164. Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین (بنگالی) Extremely unlikely to breed
 165. Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus جاکانای دم قرقاولی Extremely unlikely to breed
 166. Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus پاشلک نوک دراز Extremely unlikely to breed
 167. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا Extremely unlikely to breed
 168. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک Extremely unlikely to breed
 169. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک زی Extremely unlikely to breed
 170. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم مویی Extremely unlikely to breed
 171. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ Extremely unlikely to breed
 172. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی Extremely unlikely to breed
 173. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم سیاه (بال سفید) Extremely unlikely to breed
 174. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی Extremely unlikely to breed
 175. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید Extremely unlikely to breed
 176. Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار Extremely unlikely to breed
 177. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ Extremely unlikely to breed
 178. Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاوری Extremely unlikely to breed
 179. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ Extremely unlikely to breed
 180. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ Common breeder
 181. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی Extremely unlikely to breed
 182. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز Extremely unlikely to breed
 183. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک زی Extremely unlikely to breed
 184. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز Extremely unlikely to breed
 185. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا Extremely unlikely to breed
 186. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان Common breeder
 187. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ گردان Extremely unlikely to breed
 188. Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ Extremely unlikely to breed
 189. Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری Extremely unlikely to breed
 190. Sanderling Calidris alba تلیله سفید Extremely unlikely to breed
 191. Red-necked Stint Calidris ruficollis تلیله گردن سرخ Extremely unlikely to breed
 192. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک Extremely unlikely to breed
 193. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم سفید Extremely unlikely to breed
 194. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک دراز) Extremely unlikely to breed
 195. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم سیاه Extremely unlikely to breed
 196. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک پهن Extremely unlikely to breed
 197. Ruff Calidris (Philomachus) pugnax آبچلیک (تلیله) شکیل Extremely unlikely to breed
 198. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن سرخ Extremely unlikely to breed
 199. Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی Extremely unlikely to breed
 200. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک Common breeder
 201. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال سرخ Common breeder
 202. Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول شرقی Extremely unlikely to breed
 203. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال سیاه Extremely unlikely to breed
 204. Small Pratincole Glareola lactea گلاریول کوچک Extremely unlikely to breed
 205. Brown Noddy Anous stolidus پرستودریایی قهوه ای Extremely unlikely to breed
 206. Indian Skimmer Rynchops albicollis آب شکاف Extremely unlikely to breed
 207. Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه Extremely unlikely to breed
 208. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی Common breeder
 209. Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus کاکایی سرقهوه ای Extremely unlikely to breed
 210. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک Rare breeding species
 211. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک Extremely unlikely to breed
 212. Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه ای Rare breeding species
 213. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ Possible breeding species
 214. White-eyed Gull Ichthyaetus (Larus) leucophthalmus کاکایی چشم سفید Extremely unlikely to breed
 215. Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی Possible breeding species
 216. Common Gull Larus canus کاکایی نوک سبز Possible breeding species
 217. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت سیاه بزرگ Extremely unlikely to breed
 218. Glaucous Gull Larus hyperboreus کاکایی راه راه Extremely unlikely to breed
 219. Vega Gull Larus vegae کاکایی وگا Extremely unlikely to breed
 220. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری Possible breeding species
 221. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی Locally common breeder- 2017
 222. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت سیاه کوچک Extremely unlikely to breed
 223. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستو دریایی نوک کاکایی Common breeder
 224. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری Rare breeding species
 225. Greater Crested Tern Thalasseus bergii پرستو دریایی کاکلی بزرگ Common breeder
 226. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستو دریایی کاکلی کوچک Common breeder
 227. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی تک زرد (بدصدا) Rare breeding species
 228. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک Common breeder
 229. Saunders's Tern Sternula saundersi پرستوی دریایی خلیج فارس (ساندرز) Locally common breeder- 2017
 230. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستوی دریایی پشت دودی Locally common breeder- 2017
 231. Sooty Tern Onychoprion (Sterna) fuscatus پرستودریایی پشت سیاه Extremely unlikely to breed
 232. River Tern Sterna aurantia پرستودریایی رودخانه زی Extremely unlikely to breed
 233. Common Tern Sterna hirundo پرستو دریایی معمولی Common breeder
 234. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستو دریایی گونه سفید Common breeder
 235. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستو دریایی (پرستوتالابی) تیره Common breeder
 236. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستو دریایی (پرستوتالابی) بال سفید Possible breeding species
 237. Black Tern Chlidonias niger پرستو دریایی (پرستوتالابی) سیاه Possible breeding species
 238. Brown Skua Stercorarius antarcticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قهوه ای Extremely unlikely to breed
 239. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم پیچ Extremely unlikely to breed
 240. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی Extremely unlikely to breed
 241. Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم دراز Extremely unlikely to breed
 242. Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم دراز Extremely unlikely to breed
 243. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم سفید Added to rare breeding birds in 2017
 244. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم بلوطی Scarce/local breeding species
 245. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار Common breeder
 246. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم سیاه Common breeder
 247. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی Common breeder
 248. Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه راه Rare breeding species
 249. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی Common breeder
 250. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه Locally common breeder- 2017
 251. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری (زردچشم) Rare breeding species
 252. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی Common breeder
 253. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی Common breeder
 254. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری Extremely unlikely to breed
 255. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم Common breeder
 256. Red Turtle Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ Extremely unlikely to breed
 257. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی Common breeder
 258. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم دراز (ناماکوآ) Possible breeding species
 259. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار Rare breeding species
 260. Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق Extremely unlikely to breed
 261. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوی سیاه (آسیایی) Extremely unlikely to breed
 262. Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی شرقی Extremely unlikely to breed
 263. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی Common breeder
 264. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار Rare breeding species
 265. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی Rare breeding species
 266. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی Common breeder
 267. Snowy Owl Bubo scandiacus بوف (جغد) برفی Extremely unlikely to breed
 268. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف Added to rare breeding birds in 2017
 269. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهیخوار Rare breeding species
 270. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی Common breeder
 271. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی Possible breeding species
 272. Little Owl Athene noctua جغد کوچک Common breeder
 273. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک Added to rare breeding birds in 2017
 274. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش دراز Rare breeding species
 275. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی Possible breeding species
 276. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی Common breeder
 277. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی) Rare breeding species
 278. Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی Rare breeding species
 279. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم سفید) Common breeder
 280. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی Common breeder
 281. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی Common breeder
 282. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک Scarce/local breeding species
 283. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی Common breeder
 284. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی Rare breeding species
 285. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهیخورک سینه سفید Common breeder
 286. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهیخورک کوچک Common breeder
 287. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهیخورک ابلق Common breeder
 288. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز) Common breeder
 289. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی) Common breeder
 290. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی Common breeder
 291. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر) Common breeder
 292. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه ای (راه راه) Possible breeding species
 293. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک Rare breeding species
 294. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ Scarce/local breeding species
 295. Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی Rare breeding species
 296. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی) Common breeder
 297. White-winged Woodpecker Dendrocopos leucopterus دارکوب بال سفید Extremely unlikely to breed
 298. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ Common breeder
 299. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه Rare breeding species
 300. Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز راه راه Extremely unlikely to breed
 301. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز Common breeder
 302. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک Scarce/local breeding species
 303. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی Common breeder
 304. Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین (ترمتای) سرحنایی Extremely unlikely to breed
 305. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترمتای) پاسرخ Extremely unlikely to breed
 306. Amur Falcon Falco amurensis شاهین (ترمتای) آمور Extremely unlikely to breed
 307. Sooty Falcon Falco concolor شاهین (ترمتای) دودی Rare breeding species
 308. Merlin Falco columbarius ترمتای معمولی Extremely unlikely to breed
 309. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا) Common breeder
 310. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین Rare breeding species
 311. Laggar Falcon Falco jugger شاهین بلوچی Extremely unlikely to breed
 312. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ) Rare breeding species
 313. Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری Rare breeding species
 314. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین Rare breeding species
 315. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر) Common breeder
 316. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق صورتی Common breeder
 317. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ چشم پشت سرخ Common breeder
 318. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ چشم دم سرخ Common breeder
 319. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ چشم تورانی Rare breeding species
 320. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ چشم پشت بلوطی Scarce/local breeding species
 321. Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ چشم دمگاه حنایی (دم دراز) Rare breeding species
 322. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ چشم خاکستری کوچک Common breeder
 323. [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ چشم خاکستری هومیری Extremely unlikely to breed
 324. [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ چشم خاکستری عربی Added to rare breeding birds in 2017
 325. [Mauryan] Grey Shrike Lanius excubitor lahtora سنگ چشم خاکستری هندی (موریایی) Extremely unlikely to breed
 326. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ چشم خاکستری دشتی Rare breeding species
 327. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ چشم سرحنایی Common breeder
 328. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ چشم پیشانی سفید Scarce/local breeding species
 329. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ Common breeder
 330. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه Possible breeding species
 331. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری Possible breeding species
 332. Black-naped Monarch Hypothymis azurea مگس گیر کاکل سیاه Extremely unlikely to breed
 333. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی جاق (زاغ جنگلی) Common breeder
 334. Eurasian Magpie Pica pica زاغی Common breeder
 335. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی Common breeder
 336. Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes زاغ (فندق شکن) خالدار Extremely unlikely to breed
 337. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک سرخ Common breeder
 338. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک زرد Common breeder
 339. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن بور Common breeder
 340. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی Scarce/local breeding species
 341. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه Common breeder
 342. Carrion Crow Corvus corone کلاغ شرقی Possible breeding species
 343. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق Common breeder
 344. Large-billed Crow Corvus macrorhynchos کلاغ جنگلی نوک بزرگ Rare breeding species
 345. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن قهوه ای Common breeder
 346. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی Common breeder
 347. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی Extremely unlikely to breed
 348. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه خوار Common breeder
 349. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ ریسک سرسیاه Common breeder
 350. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ ریسک هیرکانی (خزری) Rare breeding species
 351. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ ریسک پس سرسفید Common breeder
 352. Great Tit Parus major چرخ ریسک بزرگ Common breeder
 353. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ ریسک سرآبی Common breeder
 354. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Rare breeding species
 355. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ ریسک پشت بلوطی سرسیاه Rare breeding species
 356. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ ریسک پشت بلوطی سرسفید Extremely unlikely to breed
 357. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ ریسک نیزار Locally common breeder- 2017
 358. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی Common breeder
 359. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ) Common breeder
 360. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه Common breeder
 361. Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره ای (شکم سیاه) Scarce/local breeding species
 362. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی Common breeder
 363. White-winged Lark Alauda (Melanocorypha) leucoptera چکاوک بال سفید Extremely unlikely to breed
 364. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک Rare breeding species
 365. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ Common breeder
 366. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی Common breeder
 367. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار Common breeder
 368. Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک هیوم (پنجه کوتاه هیوم) Rare breeding species
 369. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه کوتاه بزرگ Common breeder
 370. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی Common breeder
 371. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک) Common breeder
 372. Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه Extremely unlikely to breed
 373. Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis چکاوک پنجه آسیایی Added to rare breeding birds in 2017
 374. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک (سینه خط دار) Common breeder
 375. Sand Lark Alaudala (Calandrella) raytal چکاوک شنی (هندی) Scarce/local breeding species
 376. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما Common breeder
 377. Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیردم سرخ Rare breeding species
 378. Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری Extremely unlikely to breed
 379. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه ای Common breeder
 380. Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه ای کم رنگ Possible breeding species
 381. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی Common breeder
 382. Wire-tailed Swallow Hirundo smithii پرستوی سرسرخ Possible breeding species
 383. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی Common breeder
 384. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی Common breeder
 385. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه سفید Common breeder
 386. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه حنایی Common breeder
 387. Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola پرستوی گلوراه راه Extremely unlikely to breed
 388. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم پهن Common breeder
 389. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان Common breeder
 390. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ ریسک دم دراز Common breeder
 391. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی Extremely unlikely to breed
 392. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف چاف معمولی Added to rare breeding birds in 2017
 393. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف چاف قفقازی (هیمالیایی) Rare breeding species
 394. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک) Added to rare breeding birds in 2017
 395. Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه زیتونی شرقی Rare breeding species
 396. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی Extremely unlikely to breed
 397. Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus سسک تیره Extremely unlikely to breed
 398. Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus سسک گل (پالاس) Extremely unlikely to breed
 399. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد Extremely unlikely to breed
 400. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم Extremely unlikely to breed
 401. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی Added to rare breeding birds in 2017
 402. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی Extremely unlikely to breed
 403. Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک خوزی Rare breeding species
 404. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ Common breeder
 405. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا Common breeder
 406. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید Common breeder
 407. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن زار (راه راه) Rare breeding species
 408. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار Rare breeding species
 409. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری Rare breeding species
 410. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی Common breeder
 411. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی Rare breeding species
 412. Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک Possible breeding species
 413. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی Common breeder
 414. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی Common breeder
 415. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ Common breeder
 416. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد Rare breeding species
 417. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی (راه راه) Rare breeding species
 418. River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه ای Extremely unlikely to breed
 419. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش صدا (ساوی) Possible breeding species
 420. Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم چتری Rare breeding species
 421. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم دراز) Common breeder
 422. Iraq Babbler Argya (Turdoides) altirostris لیکوی تالابی (خوزی) Rare breeding species
 423. Afghan Babbler Argya (Turdoides) huttoni لیکوی افغان (معمولی) Rare breeding species
 424. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه Common breeder
 425. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی Possible breeding species
 426. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه راه Rare breeding species
 427. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی) Common breeder
 428. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک) Rare breeding species
 429. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم Added to rare breeding birds in 2017
 430. Western Orphean Warbler Sylvia hortensis سسک چشم سفید غربی Extremely unlikely to breed
 431. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم سفید شرقی Added to rare breeding birds in 2017
 432. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی) Common breeder
 433. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی Common breeder
 434. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی Common breeder
 435. Rüppell's Warbler Sylvia ruppeli سسک گلوسیاه (روپلی) Extremely unlikely to breed
 436. Oriental White-eye Zosterops palpebrosus سسک چشم سفید هندی Rare breeding species
 437. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج طلایی Possible breeding species
 438. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی Common breeder
 439. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکلی جنگلی (درختی) Common breeder
 440. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکلی کوچک Common breeder
 441. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکلی بزرگ Common breeder
 442. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک Rare breeding species
 443. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک Rare breeding species
 444. Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری Possible breeding species
 445. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی Common breeder
 446. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج سیاه Possible breeding species
 447. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی Locally common breeder
 448. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی Common breeder
 449. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی Rare breeding species
 450. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه Common breeder
 451. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه Extremely unlikely to breed
 452. Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ Extremely unlikely to breed
 453. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت بلوطی Extremely unlikely to breed
 454. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ Extremely unlikely to breed
 455. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی Rare breeding species
 456. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ Rare breeding species
 457. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم چتری Common breeder
 458. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس گیر خالدار (راه راه) Common breeder
 459. Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس گیر فیروزه ای Extremely unlikely to breed
 460. European Robin Erithacus rubecula سینه سرخ اروپایی Common breeder
 461. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی Rare breeding species
 462. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار Extremely unlikely to breed
 463. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان) Common breeder
 464. White-throated Robin Irania gutturalis سینه سرخ ایرانی Common breeder
 465. Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus طرقه آبی آوازخوان Extremely unlikely to breed
 466. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس گیر ابلق (ابلق باختری) Extremely unlikely to breed
 467. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس گیر نیم طوق (طوق سفید) Rare breeding species
 468. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس گیر سینه سرخ Common breeder
 469. Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris مگس گیر ابروسفید هیمالیایی Extremely unlikely to breed
 470. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم سرخ پشت بلوطی Extremely unlikely to breed
 471. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم سرخ سیاه Common breeder
 472. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم سرخ معمولی Common breeder
 473. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی Common breeder
 474. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش) Common breeder
 475. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته ای Rare breeding species
 476. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی Possible breeding species
 477. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری Rare breeding species
 478. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق Rare breeding species
 479. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی Common breeder
 480. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی Common breeder
 481. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی Rare breeding species
 482. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم سرخ) Common breeder
 483. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی Common breeder
 484. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش سیاه Common breeder
 485. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی Common breeder
 486. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی Common breeder
 487. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت سفید Common breeder
 488. Variable (Eastern Pied) Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری Common breeder
 489. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم سفید (هیوم) Common breeder
 490. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید Extremely unlikely to breed
 491. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم سفید Common breeder
 492. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک Common breeder
 493. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار Common breeder
 494. Saxaul Sparrow Passer ammodendri گنجشک تاغی Rare breeding species
 495. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی Common breeder
 496. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه سیاه Common breeder
 497. Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی Rare breeding species
 498. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه ای Common breeder
 499. Zarudny’s (Desert) Sparrow Passer (simplex) zarudnyi گنجشک بیابانی زارودنی Rare breeding species
 500. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی Common breeder
 501. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی Common breeder
 502. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی Common breeder
 503. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد Common breeder
 504. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی Common breeder
 505. Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک لاکی Rare breeding species
 506. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی Rare breeding species
 507. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی Common breeder
 508. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید Common breeder
 509. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه Extremely unlikely to breed
 510. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی) Common breeder
 511. Forest Wagtail Dendronanthus indicus دم جنبانک جنگلی Extremely unlikely to breed
 512. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم جنبانک شکم زرد Common breeder
 513. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم جنبانک لیمویی (سرزرد) Rare breeding species
 514. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم جنبانک خاکستری Common breeder
 515. White Wagtail Motacilla alba دم جنبانک ابلق Common breeder
 516. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز Extremely unlikely to breed
 517. Paddyfield Pipit Anthus rufulus پیپت شرقی Possible breeding species
 518. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی) Common breeder
 519. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک دراز Rare breeding species
 520. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی) Extremely unlikely to breed
 521. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی Locally common breeder- 2017
 522. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت زیتونی Extremely unlikely to breed
 523. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ Extremely unlikely to breed
 524. Buff-bellied Pipit Anthus rubescens پیپت شکم نخودی (پاقهوه ای) Extremely unlikely to breed
 525. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی Common breeder
 526. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی Common breeder
 527. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه سفید Extremely unlikely to breed
 528. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه Rare breeding species
 529. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک بزرگ Scarce/local breeding species
 530. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه Rare breeding species
 531. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال سرخ Common breeder
 532. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی Common breeder
 533. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی Rare breeding species
 534. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ) Common breeder
 535. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز Common breeder
 536. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی Common breeder
 537. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی Rare breeding species
 538. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه سرخ Common breeder
 539. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک قیچی Extremely unlikely to breed
 540. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی Common breeder
 541. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی سرخ Common breeder
 542. European Serin Serinus serinus سهره دمگاه زرد Extremely unlikely to breed
 543. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه) Rare breeding species
 544. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه Common breeder
 545. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی Extremely unlikely to breed
 546. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه سفید Extremely unlikely to breed
 547. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی Common breeder
 548. White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید Rare breeding species
 549. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری Common breeder
 550. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ زرد Rare breeding species
 551. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد) Common breeder
 552. Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia زردپره سرآبی Extremely unlikely to breed
 553. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه راه Common breeder
 554. Little Bunting Emberiza pusilla زردپره کوچک Extremely unlikely to breed
 555. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی Extremely unlikely to breed
 556. Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه زرد Extremely unlikely to breed
 557. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه Common breeder
 558. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ Common breeder
 559. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی Rare breeding species

*****