کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست ساده پرندگان جوجه آور ایران

Checklist of breeding birds of Iran

 

لیست حاضر وضعیت جوجه آوری همه 556 گونه ایران را بیان می کند که شامل 198 گونه جوجه آور معمول، 159 گونه غیر جوجه آور، 34 گونه دارای احتمال جوجه آوری، 144 گونه جوجه آور کمیاب و 20 گونه جوجه آور محلی در ایران است.

The present list states breeding status of all 556 species of Iran including 198 species on common breeders, 159 species of extremely unlikely to breed, 34 species of possible breeding, 144 species of rare breeder and 20 species of scarce/local breeding birds of Iran.

 

تاریخ به روزرسانی: 16 آذر 1399

Last updated: 6 December 2020

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات و محمد توحیدی فر

By: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott & Mohammad Tohidifar

 

 1. Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica اردک سوت­زن هندی Extremely unlikely to breed
 2. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد Extremely unlikely to breed
 3. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری Rare breeding species
 4. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی سفید بزرگ Extremely unlikely to breed
 5. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی سفید کوچک Extremely unlikely to breed
 6. Brent Goose Branta bernicla غاز گردن سیاه Extremely unlikely to breed
 7. Barnacle Goose Branta leucopsis غاز گونه سفید Extremely unlikely to breed
 8. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز Extremely unlikely to breed
 9. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ Possible breeding species
 10. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک Extremely unlikely to breed
 11. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش Extremely unlikely to breed
 12. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه Common breeder
 13. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت Common breeder
 14. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن سفید (هندی) Extremely unlikely to breed
 15. Gadwall Anas strepera اردک ارده ای Rare breeding species
 16. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار Extremely unlikely to breed
 17. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز Common breeder
 18. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک پهن Rare breeding species
 19. Northern Pintail Anas acuta فیلوش Extremely unlikely to breed
 20. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید Rare breeding species
 21. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی Rare breeding species
 22. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری Rare breeding species
 23. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار Rare breeding species
 24. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی Rare breeding species
 25. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی Rare breeding species
 26. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه کاکل Rare breeding species
 27. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه Extremely unlikely to breed
 28. Velvet Scoter Melanitta fusca سیاه اردک (اسکوتر) مخملی Extremely unlikely to breed
 29. Common Scoter Melanitta nigra سیاه اردک (اسکوتر) معمولی Extremely unlikely to breed
 30. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم دراز Extremely unlikely to breed
 31. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم­طلایی (گونه سفید) Extremely unlikely to breed
 32. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهیخوار) سفید Extremely unlikely to breed
 33. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهیخوار) بزرگ Extremely unlikely to breed
 34. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهیخوار) کاکلی Extremely unlikely to breed
 35. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید Rare breeding species
 36. Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi سیاه خروس Rare breeding species
 37. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری Common breeder
 38. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی Common breeder
 39. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو Common breeder
 40. Black Francolin Francolinus francolinus دراج Common breeder
 41. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی Common breeder
 42. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل Rare breeding species
 43. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین (بَدبَده) Common breeder
 44. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ) Common breeder
 45. Red-throated Loon Gavia stellata غواص (شیرجه رو) گلوسرخ Extremely unlikely to breed
 46. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه رو) گلوسیاه Extremely unlikely to breed
 47. Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان ویلسون Extremely unlikely to breed
 48. Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتر دریایی مدیترانه ای Extremely unlikely to breed
 49. Wedge-tailed Shearwater Ardenna (Puffinus) pacificus کبوتر دریایی دم پهن Extremely unlikely to breed
 50. Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتر دریایی دودی Extremely unlikely to breed
 51. Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی Rare breeding species
 52. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک Common breeder
 53. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن سرخ Rare breeding species
 54. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ Common breeder
 55. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار Extremely unlikely to breed
 56. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن سیاه Rare breeding species
 57. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ Rare breeding species
 58. Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک Extremely unlikely to breed
 59. Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک سرخ دریایی Rare breeding species
 60. Black Stork Ciconia nigra لک لک سیاه Rare breeding species
 61. Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک لک گردن سفید Extremely unlikely to breed
 62. White Stork Ciconia ciconia لک لک سفید (حاجی لک لک) Locally common breeder
 63. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس (ناز) آفریقایی Rare breeding species
 64. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه Added to rare breeding birds in 2017
 65. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک Added to rare breeding birds in 2017
 66. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ Rare breeding species
 67. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک Common breeder
 68. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب Common breeder
 69. Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز Rare breeding species
 70. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد Common breeder
 71. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی Scarce/local breeding species
 72. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی Common breeder
 73. Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus گاوچرانک آسیایی Possible breeding species
 74. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری Common breeder
 75. Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل Rare breeding species
 76. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی Added to rare breeding birds in 2017
 77. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ) Scarce/local breeding species
 78. Intermediate Egret Ardea intermedia اگرت (حواصیل) متوسط Extremely unlikely to breed
 79. Little Egret Egretta garzetta اگرت کوچک Common breeder
 80. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی Common breeder
 81. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید Rare breeding species
 82. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری Rare breeding species
 83. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار Extremely unlikely to breed
 84. Red-footed Booby Sula sula بوبی پاسرخ Extremely unlikely to breed
 85. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک Rare breeding species
 86. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ Common breeder
 87. Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (دارقاز) گلوسیاه Rare breeding species
 88. African Darter Anhinga rufa مارگردن Rare breeding species
 89. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر Rare breeding species
 90. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال سیاه Rare breeding species
 91. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما Added to rare breeding birds in 2017
 92. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری) Rare breeding species
 93. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی Rare breeding species
 94. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار Extremely unlikely to breed
 95. White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) پشت سفید Rare breeding species
 96. Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال (کرکس) هیمالیایی Extremely unlikely to breed
 97. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی Added to rare breeding birds in 2017
 98. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه Rare breeding species
 99. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور Added to rare breeding birds in 2017
 100. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی) Rare breeding species
 101. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Possible breeding species
 102. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا Added to rare breeding birds in 2017
 103. Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی Rare breeding species
 104. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی Possible breeding species
 105. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز) Rare breeding species
 106. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی Common breeder
 107. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر Rare breeding species
 108. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک Rare breeding species
 109. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ Rare breeding species
 110. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی Common breeder
 111. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان Rare breeding species
 112. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی Common breeder
 113. Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی Extremely unlikely to breed
 114. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری Possible breeding species
 115. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید Possible breeding species
 116. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار Rare breeding species
 117. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی Possible breeding species
 118. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه Common breeder
 119. Brahminy Kite Haliastur indus کورکور برهمایی Possible breeding species
 120. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس Extremely unlikely to breed
 121. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم سفید Rare breeding species
 122. White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم سفید Rare breeding species
 123. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا Extremely unlikely to breed
 124. Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی Extremely unlikely to breed
 125. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند Common breeder
 126. Hyrcanian (Common) Buzzard Buteo buteo menetriesi سارگپه (معمولی) هیرکانی Common breeder
 127. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی Possible breeding species
 128. Great Bustard Otis tarda میش مرغ Rare breeding species
 129. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره Rare breeding species
 130. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله بال Rare breeding species
 131. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی Common breeder
 132. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی Possible breeding species
 133. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه سفید Possible breeding species
 134. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک Rare breeding species
 135. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک سبز Rare breeding species
 136. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار Rare breeding species
 137. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک Common breeder
 138. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک سرخ Common breeder
 139. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی Common breeder
 140. Siberian Crane Leucogeranus (Grus) leucogeranus درنای سیبری (سفید) Extremely unlikely to breed
 141. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز Possible breeding species
 142. Common Crane Grus grus درنای معمولی Rare breeding species
 143. Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته ای Rare breeding species
 144. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ لق معمولی Common breeder
 145. Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ لق بزرگ (هندی) Rare breeding species
 146. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف خوار Rare breeding species
 147. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ خوار Common breeder
 148. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب پا Common breeder
 149. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک خنجری) Common breeder
 150. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی Common breeder
 151. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه سیاه Rare breeding species
 152. Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus خروس کُلی سرخاکستری Extremely unlikely to breed
 153. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک Common breeder
 154. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید) Extremely unlikely to breed
 155. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم سفید Common breeder
 156. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی Extremely unlikely to breed
 157. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری Extremely unlikely to breed
 158. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری Extremely unlikely to breed
 159. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی) Extremely unlikely to breed
 160. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک Common breeder
 161. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (سلیم کوچک) Common breeder
 162. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک Extremely unlikely to breed
 163. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلسم شنی بزرگ Rare breeding species
 164. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه بلوطی Possible breeding species
 165. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی Extremely unlikely to breed
 166. Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین (بنگالی) Extremely unlikely to breed
 167. Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus جاکانای دم قرقاولی Extremely unlikely to breed
 168. Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus پاشلک نوک دراز Extremely unlikely to breed
 169. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا Extremely unlikely to breed
 170. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک Extremely unlikely to breed
 171. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک زی Extremely unlikely to breed
 172. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم مویی Extremely unlikely to breed
 173. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ Extremely unlikely to breed
 174. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی Extremely unlikely to breed
 175. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم سیاه (بال سفید) Extremely unlikely to breed
 176. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی Extremely unlikely to breed
 177. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید Extremely unlikely to breed
 178. Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار Extremely unlikely to breed
 179. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ Extremely unlikely to breed
 180. Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاوری Extremely unlikely to breed
 181. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ Extremely unlikely to breed
 182. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ Common breeder
 183. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی Extremely unlikely to breed
 184. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز Extremely unlikely to breed
 185. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک زی Extremely unlikely to breed
 186. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز Extremely unlikely to breed
 187. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا Extremely unlikely to breed
 188. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان Common breeder
 189. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ گردان Extremely unlikely to breed
 190. Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ Extremely unlikely to breed
 191. Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری Extremely unlikely to breed
 192. Sanderling Calidris alba تلیله سفید Extremely unlikely to breed
 193. Red-necked Stint Calidris ruficollis تلیله گردن سرخ Extremely unlikely to breed
 194. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک Extremely unlikely to breed
 195. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم سفید Extremely unlikely to breed
 196. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک دراز) Extremely unlikely to breed
 197. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم سیاه Extremely unlikely to breed
 198. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک پهن Extremely unlikely to breed
 199. Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل Extremely unlikely to breed
 200. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن سرخ Extremely unlikely to breed
 201. Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی Extremely unlikely to breed
 202. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک Common breeder
 203. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال سرخ Common breeder
 204. Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول شرقی Extremely unlikely to breed
 205. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال سیاه Extremely unlikely to breed
 206. Small Pratincole Glareola lactea گلاریول کوچک Extremely unlikely to breed
 207. Brown Noddy Anous stolidus پرستواقیانوسی قهوه ای Extremely unlikely to breed
 208. Indian Skimmer Rynchops albicollis آب شکاف Extremely unlikely to breed
 209. Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه Extremely unlikely to breed
 210. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی Common breeder
 211. Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus کاکایی سرقهوه ای Extremely unlikely to breed
 212. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک Rare breeding species
 213. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک Extremely unlikely to breed
 214. Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه ای Rare breeding species
 215. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ Possible breeding species
 216. White-eyed Gull Ichthyaetus (Larus) leucophthalmus کاکایی چشم سفید Extremely unlikely to breed
 217. Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی Possible breeding species
 218. Common Gull Larus canus کاکایی نوک سبز Possible breeding species
 219. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت سیاه بزرگ Extremely unlikely to breed
 220. Glaucous Gull Larus hyperboreus کاکایی راه راه Extremely unlikely to breed
 221. Vega Gull Larus vegae کاکایی وگا Extremely unlikely to breed
 222. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری Possible breeding species
 223. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی Locally common breeder- 2017
 224. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت سیاه کوچک Extremely unlikely to breed

Baltic Gull Larus fuscus fuscus کاکایی {پشت سیاه} بالتیک Extremely unlikely to breed

 1. Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini کاکایی {پشت سیاه} سیبری Extremely unlikely to breed
 2. Steppe Gull Larus fuscus barabensis کاکایی {پشت سیاه} آسیای میانه Extremely unlikely to breed
 3. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک کاکایی Common breeder
 4. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری Rare breeding species
 5. Greater Crested Tern (Swift Tern) Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ Common breeder
 6. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک Common breeder
 7. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی تُک زرد Rare breeding species
 8. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک Common breeder
 9. Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز) Locally common breeder- 2017
 10. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت دودی Locally common breeder- 2017
 11. Sooty Tern Onychoprion (Sterna) fuscatus پرستودریایی پشت سیاه Extremely unlikely to breed
 12. River Tern Sterna aurantia پرستودریایی رودخانه ای Extremely unlikely to breed
 13. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی Common breeder
 14. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه سفید Common breeder
 15. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره Common breeder
 16. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال سفید Possible breeding species
 17. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه Possible breeding species
 18. Brown Skua Stercorarius antarcticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قهوه ای Extremely unlikely to breed
 19. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم پیچ Extremely unlikely to breed
 20. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی Extremely unlikely to breed
 21. Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم دراز Extremely unlikely to breed
 22. Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم دراز Extremely unlikely to breed
 23. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم سفید Added to rare breeding birds in 2017
 24. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم بلوطی Scarce/local breeding species
 25. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار Common breeder
 26. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم سیاه Common breeder
 27. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی Common breeder
 28. Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه راه Rare breeding species
 29. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی Common breeder
 30. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه Locally common breeder- 2017
 31. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشم زرد (خاوری) Rare breeding species
 32. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی Common breeder
 33. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی Common breeder
 34. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری Extremely unlikely to breed
 35. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم Common breeder
 36. Red Collared (Turtle) Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ Extremely unlikely to breed
 37. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی Common breeder
 38. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم دراز Possible breeding species
 39. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار Rare breeding species
 40. Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق Extremely unlikely to breed
 41. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوی سیاه آسیایی Extremely unlikely to breed
 42. Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی شرقی Extremely unlikely to breed
 43. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی Common breeder
 44. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار Rare breeding species
 45. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی Rare breeding species
 46. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی Common breeder
 47. Snowy Owl Bubo scandiacus بوف (جغد) برفی Extremely unlikely to breed
 48. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف Added to rare breeding birds in 2017
 49. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهیخوار Rare breeding species
 50. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی Common breeder
 51. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی Possible breeding species
 52. Little Owl Athene noctua جغد کوچک Common breeder
 53. Spotted Owlet Athene brama جغد کوچک خالدار Added to rare breeding birds in 2017
 54. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش دراز Rare breeding species
 55. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی Possible breeding species
 56. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی Common breeder
 57. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی) Rare breeding species
 58. Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی Rare breeding species
 59. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم سفید) Common breeder
 60. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی Common breeder
 61. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی Common breeder
 62. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک Scarce/local breeding species
 63. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی Common breeder
 64. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی Rare breeding species
 65. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهیخورک سینه سفید Common breeder
 66. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهیخورک کوچک Common breeder
 67. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهیخورک ابلق Common breeder
 68. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز (کوچک) Common breeder
 69. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی) Common breeder
 70. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی Common breeder
 71. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر) Common breeder
 72. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه ای (راه راه) Possible breeding species
 73. Lesser Spotted Woodpecker Dryobates (Dendrocopos) minor دارکوب خالدار کوچک Rare breeding species
 74. Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes (Dendrocopos) medius دارکوب سرسرخ Scarce/local breeding species
 75. Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی Rare breeding species
 76. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری) Common breeder
 77. White-winged Woodpecker Dendrocopos leucopterus دارکوب بال سفید Extremely unlikely to breed
 78. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ Common breeder
 79. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه Rare breeding species
 80. Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز راه‌راه (شکمپولکی) Extremely unlikely to breed
 81. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی Common breeder
 82. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک (ناخن سفید) Scarce/local breeding species
 83. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی Common breeder
 84. Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین (ترمتای) سرحنایی Extremely unlikely to breed
 85. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترمتای) پاسرخ Extremely unlikely to breed
 86. Amur Falcon Falco amurensis شاهین (ترمتای) آمور Extremely unlikely to breed
 87. Sooty Falcon Falco concolor شاهین (ترمتای) دودی Rare breeding species
 88. Merlin Falco columbarius ترمتای معمولی Extremely unlikely to breed
 89. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا) Common breeder
 90. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین Rare breeding species
 91. Laggar Falcon Falco jugger شاهین بلوچی Extremely unlikely to breed
 92. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ) Rare breeding species
 93. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری Rare breeding species
 94. Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی Rare breeding species
 95. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر) Common breeder
 96. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق صورتی Common breeder
 97. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ چشم پشت سرخ Common breeder
 98. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ چشم دم سرخ Common breeder
 99. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ چشم تورانی Rare breeding species
 100. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ چشم پشت بلوطی Scarce/local breeding species
 101. Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ چشم دم دراز (دمگاه حنایی) Rare breeding species
 102. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ چشم خاکستری کوچک Common breeder
 103. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ چشم خاکستری بزرگ

زیرگونه سنگچشم خاکستری هومیریHomeyer’s Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri Cabanis, 1873 Extremely unlikely to breed

 زیرگونه سنگچشم خاکستری هندی (موریایی)Mauryan (Indian) Grey Shrike Lanius meridionalis lahtora (Sykes, 1832) Possible breeding species

 1. [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ چشم خاکستری عربی Rare breeding birds
 2. Stepp Grey Shrike Lanius excubitor meridionalis سنگ چشم خاکستری دشتی Rare breeding birds
 3. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ چشم سرحنایی Common breeder
 4. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ چشم پیشانی سفید Scarce/local breeding species
 5. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ Common breeder
 6. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه Possible breeding species
 7. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری Possible breeding species
 8. Black-naped Monarch Hypothymis azurea مگس گیر کاکل سیاه Extremely unlikely to breed
 9. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی جاق (زاغ جنگلی) Common breeder
 10. Eurasian Magpie Pica pica زاغی Common breeder
 11. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی Common breeder
 12. Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes فندق شکن (زاغ) خالدار Extremely unlikely to breed
 13. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک سرخ Common breeder
 14. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک زرد Common breeder
 15. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن بور Common breeder
 16. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی Scarce/local breeding species
 17. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه Common breeder
 18. Carrion Crow Corvus corone کلاغ شرقی Possible breeding species
 19. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق Common breeder
 20. Large-billed Crow Corvus macrorhynchos کلاغ جنگلی نوک بزرگ Rare breeding species
 21. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن قهوه ای Common breeder
 22. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی Common breeder
 23. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی Extremely unlikely to breed
 24. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه خوار Common breeder
 25. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ ریسک سرسیاه Common breeder
 26. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ ریسک هیرکانی Rare breeding species
 27. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ ریسک پس سرسفید Common breeder
 28. Great Tit Parus major چرخ ریسک بزرگ Common breeder
 29. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ ریسک سرآبی Common breeder
 30. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Rare breeding species
 31. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ ریسک پشت بلوطی سرسیاه Rare breeding species
 32. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ ریسک پشت بلوطی سرسفید Extremely unlikely to breed
 33. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ ریسک نیزار Locally common breeder- 2017
 34. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی Common breeder
 35. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی Common breeder
 36. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه Common breeder
 37. Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره ای (شکم سیاه) Scarce/local breeding species
 38. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی Common breeder
 39. White-winged Lark Alauda (Melanocorypha) leucoptera چکاوک بال سفید Extremely unlikely to breed
 40. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک Rare breeding species
 41. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ Common breeder
 42. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی Common breeder
 43. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار Common breeder
 44. Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک هیوم (پنجه کوتاه هیوم) Rare breeding species
 45. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه کوتاه بزرگ Common breeder
 46. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی Common breeder
 47. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک) Common breeder
 48. Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه Extremely unlikely to breed
 49. Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis چکاوک پنجه آسیایی Added to rare breeding birds in 2017
 50. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک Common breeder
 51. Sand Lark Alaudala (Calandrella) raytal چکاوک شنی (هندی) Scarce/local breeding species
 52. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما Common breeder
 53. Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیردم سرخ Rare breeding species
 54. Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری Extremely unlikely to breed
 55. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه ای Common breeder
 56. Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه ای کم رنگ Possible breeding species
 57. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی Common breeder
 58. Wire-tailed Swallow Hirundo smithii پرستوی سرسرخ Possible breeding species
 59. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی Common breeder
 60. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی Common breeder
 61. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه سفید Common breeder
 62. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه حنایی Common breeder
 63. Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola پرستوی گلوراه راه Extremely unlikely to breed
 64. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم پهن Common breeder
 65. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان Common breeder
 66. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ ریسک دم دراز Common breeder
 67. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی Extremely unlikely to breed
 68. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف چاف معمولی Added to rare breeding birds in 2017
 69. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف چاف هیمالیایی (قفقازی) Rare breeding species
 70. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک Added to rare breeding birds in 2017
 71. Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه زیتونی شرقی Rare breeding species
 72. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی Extremely unlikely to breed
 73. Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus سسک تیره Extremely unlikely to breed
 74. Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus سسک گل (پالاس) Extremely unlikely to breed
 75. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد Extremely unlikely to breed
 76. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم Extremely unlikely to breed
 77. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی Added to rare breeding birds in 2017
 78. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی Extremely unlikely to breed
 79. Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک نیزار خوزی Rare breeding species
 80. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ Common breeder
 81. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا Common breeder
 82. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید Common breeder
 83. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن زار Rare breeding species
 84. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار Rare breeding species
 85. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری Rare breeding species
 86. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار معمولی Common breeder
 87. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی Rare breeding species
 88. Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک Possible breeding species
 89. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی Common breeder
 90. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی Common breeder
 91. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ Common breeder
 92. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک لیمویی (درختی زرد) Rare breeding species
 93. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی Rare breeding species
 94. River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه ای Extremely unlikely to breed
 95. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش صدا (ساوی) Possible breeding species
 96. Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم چتری Rare breeding species
 97. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل Common breeder
 98. Iraq Babbler Argya (Turdoides) altirostris لیکوی خوزی (تالابی) Rare breeding species
 99. Afghan Babbler Argya (Turdoides) huttoni لیکوی افغان (معمولی) Rare breeding species
 100. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه Common breeder
 101. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی Possible breeding species
 102. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه راه Rare breeding species
 103. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی) Common breeder
 104. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک) Rare breeding species
 105. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم (نقابدار هیوم) Added to rare breeding birds in 2017
 106. Western Orphean Warbler Sylvia hortensis سسک چشم سفید غربی Extremely unlikely to breed
 107. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم سفید شرقی Added to rare breeding birds in 2017
 108. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی Common breeder
 109. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی Common breeder
 110. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی Common breeder
 111. Rüppell's Warbler Sylvia ruppeli سسک گلوسیاه (روپلی) Extremely unlikely to breed
 112. Indian White-eye Zosterops palpebrosus سسک چشم سفید هندی Rare breeding species
 113. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج طلایی Possible breeding species
 114. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی Common breeder
 115. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکلی جنگلی (درختی) Common breeder
 116. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکلی کوچک Common breeder
 117. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکلی بزرگ Common breeder
 118. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک Rare breeding species
 119. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک Rare breeding species
 120. Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری Possible breeding species
 121. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی Common breeder
 122. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج سیاه Possible breeding species
 123. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی Locally common breeder
 124. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی Common breeder
 125. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی Rare breeding species
 126. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه Common breeder
 127. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه Extremely unlikely to breed
 128. Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ Extremely unlikely to breed
 129. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت بلوطی Extremely unlikely to breed
 130. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ Extremely unlikely to breed
 131. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی Rare breeding species
 132. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ Rare breeding species
 133. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم چتری Common breeder
 134. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس گیر خالدار (راه راه) Common breeder
 135. Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس گیر فیروزه ای Extremely unlikely to breed
 136. European Robin Erithacus rubecula سینه سرخ اروپایی Common breeder
 137. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی Rare breeding species
 138. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار Extremely unlikely to breed
 139. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان) Common breeder
 140. White-throated Robin Irania gutturalis سینه سرخ ایرانی Common breeder
 141. Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus طرقه آبی آوازخوان Extremely unlikely to breed
 142. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس گیر ابلق باختری Extremely unlikely to breed
 143. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس گیر نیم طوق Rare breeding species
 144. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس گیر سینه سرخ Common breeder
 145. Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris مگس گیر ابروسفید هیمالیایی Extremely unlikely to breed
 146. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم سرخ پشت بلوطی Extremely unlikely to breed
 147. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم سرخ سیاه Common breeder
 148. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم سرخ معمولی Common breeder
 149. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی Common breeder
 150. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش) Common breeder
 151. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته ای Rare breeding species
 152. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی Possible breeding species
 153. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری Rare breeding species
 154. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق Rare breeding species
 155. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی Common breeder
 156. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی Common breeder
 157. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی Rare breeding species
 158. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم سرخ) Common breeder
 159. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی Common breeder
 160. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش سیاه Common breeder
 161. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی Common breeder
 162. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی Common breeder
 163. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت سفید Common breeder
 164. Variable (Eastern Pied) Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری Common breeder
 165. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم سفید (هیوم) Common breeder
 166. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید Extremely unlikely to breed
 167. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم سفید Common breeder
 168. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک Rare breeding species
 169. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار Common breeder
 170. Saxaul Sparrow Passer ammodendri گنجشک تاغی Rare breeding species
 171. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی Common breeder
 172. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه سیاه Common breeder
 173. Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی Rare breeding species
 174. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه ای Common breeder
 175. Zarudny’s (Desert) Sparrow Passer (simplex) zarudnyi گنجشک بیابانی زارودنی Rare breeding species
 176. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی Common breeder
 177. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی Common breeder
 178. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی Common breeder
 179. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد Common breeder
 180. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی Common breeder
 181. Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک لاکی Rare breeding species
 182. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی Rare breeding species
 183. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی Common breeder
 184. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید Common breeder
 185. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه Extremely unlikely to breed
 186. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی) Common breeder
 187. Forest Wagtail Dendronanthus indicus دم جنبانک جنگلی Extremely unlikely to breed
 188. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم جنبانک شکم زرد Common breeder
 189. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم جنبانک لیمویی (سرزرد) Rare breeding species
 190. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم جنبانک خاکستری Common breeder
 191. White Wagtail Motacilla alba دم جنبانک ابلق Common breeder
 192. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز Extremely unlikely to breed
 193. Paddyfield Pipit Anthus rufulus پیپت شرقی Possible breeding species
 194. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی Common breeder
 195. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک دراز Rare breeding species
 196. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار (صحرایی) Extremely unlikely to breed
 197. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی Locally common breeder- 2017
 198. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت زیتونی Extremely unlikely to breed
 199. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ Extremely unlikely to breed
 200. Buff-bellied Pipit Anthus rubescens پیپت شکم نخودی (پاقهوه ای) Extremely unlikely to breed
 201. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی Common breeder
 202. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی Common breeder
 203. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه سفید Extremely unlikely to breed
 204. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه Rare breeding species
 205. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک بزرگ Scarce/local breeding species
 206. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه Rare breeding species
 207. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال سرخ Common breeder
 208. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی Common breeder
 209. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی Rare breeding species
 210. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی Common breeder
 211. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز Common breeder
 212. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی Common breeder
 213. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی Rare breeding species
 214. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه سرخ Common breeder
 215. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک قیچی Extremely unlikely to breed
 216. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی Common breeder
 217. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی سرخ Common breeder
 218. European Serin Serinus serinus سهره دمگاه زرد Extremely unlikely to breed
 219. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه) Rare breeding species
 220. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه Common breeder
 221. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی Extremely unlikely to breed
 222. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه سفید Extremely unlikely to breed
 223. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی Common breeder
 224. White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید Rare breeding species
 225. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری Common breeder
 226. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ زرد Rare breeding species
 227. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد) Common breeder
 228. Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia زردپره سرآبی Extremely unlikely to breed
 229. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه راه Common breeder
 230. Little Bunting Emberiza pusilla زردپره کوچک Extremely unlikely to breed
 231. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی Extremely unlikely to breed
 232. Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه زرد Extremely unlikely to breed
 233. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه Common breeder
 234. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ Common breeder
 235. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی Rare breeding species

*****