کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست زیرگونه های پرندگان ایران- بخش یکم ناگنجشک سانان

Checklist of bird subspecies of Iran- Part I. Non-Passerines

 

تهیه کننده: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

تاریخ تهیه: دی 1398

Prepared: January 2020

 

تاریخ به روزرسانی: 20 دی 1399

Updated: 9 January 2021

 

 

 1. غاز پازرد غرب سیبری (جوهانسِن)West Siberian (or Johansen’s) Bean Goose Anser fabalis johanseni Delacour, 1951
 2. غاز پازرد شرق سیبری (میدِن دورف)East Siberian (or Middendorf’s) Bean Goose Anser fabalis middendorffii Severtzov, 1873
 3. غاز خاکستری سیبری (شرقی)Siberian (or Eastern) Greylag Goose Anser anser rubrirostris Swinhoe, 1871
 4. غاز پیشانی سفید بزرگ اوراسیاییEurasian Greater White-fronted Goose Anser albifrons albifrons (Scopoli, 1769)
 5. غاز گردن سیاه شکم سفیدLight-bellied Brent Goose Branta bernicla hrota (Müller, OF, 1776)
 6. قوی کوچک بِویکیBewick’s Swan Cygnus columbianus bewickii Yarrel, 1830
 7. خوتکای گردن سفید هندیIndian Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus coromandelianus (Gmelin, JF, 1789)
 8. اردک ارده ای اوراسیاییEurasian Gadwall Anas strepera strepera Linnaeus, 1758
 9. اردک سرسبز معمولیCommon Mallard Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758
 10. خوتکای معمولی اوراسیاییEurasian Teal Anas crecca crecca Linnaeus, 1758
 11. اردک سرسیاه اوراسیاییEurasian Greater Scaup Aythya marila marila (Linnaeus, 1761)
 12. اردک چشم طلایی (گونه سفید) اوراسیاییEurasian Goldeneye Bucephala clangula clangula (Linnaeus, 1758)
 13. مرگوس بزرگ اوراسیاییEurasian Merganser Mergus merganser merganser Linnaeus, 1758
 14. کبک دری هیرکانیCaspian Snowcock Tetraogallus caspius caspius (Gmelin, SG, 1784)
 15. کبک دری زاگرسیZagros Snowcock Tetraogallus caspius semenowtianschanskii Zarudny, 1908
 16. کبک معمولی کردیKurdish Chukar Alectoris chukar kurdestanica Meinertzhagen, R,1923
 17. کبک معمولی زاگرسیZagros Chukar Alectoris chukar werae (Zarudny & Loudon, 1904)
 18. کبک معمولی شرق ایرانEastern Iran Chukar Alectoris chukar koroviakovi (Zarudny, 1914)
 19. دراج غرب آسیاWest Asian Black Francolin Francolinus francolinus francolinus (Linnaeus, 1766)
 20. دراج عربیArabian Black Francolin Francolinus francolinus arabistanicus Zarudny & Härms, 1913
 21. دراج جنوب ایرانSouthern Iran Black Francolin Francolinus francolinus bogdanovi Zarudny, 1906
 22. جیرفتی مَکران (بلوچستان)Makran (or Baluchistan) Grey Francolin Francolinus pondicerianus mecranensis Zarudny & Härms, 1913
 23. کبک چیل قفقازیCaucasian Grey Partridge Perdix perdix canescens Buturlin, 1906
 24. بلدرچین اوراسیاییEurasian Quail Coturnix coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
 25. قرقاول جنوب قفقاز South Caucasian Pheasant Phasianus colchicus colchicus Linnaeus, 1758
 26. قرقاول تالشیTalysh Pheasant Phasianus colchicus talischensis Lorenz, T, 1889
 27. قرقاول ایرانیPersian Pheasant Phasianus colchicus persicus Severtzov, 1875
 28. قرقاول خراسانیPrince of Wales's Pheasant Phasianus colchicus principalis Sclater, PL, 1885
 29. غواص (شیرجه رو) گلوسیاه اوراسیاییEurasian Black-throated Diver Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758)
 30. مرغ توفان ویلسونWilson’s Storm Petrel Oceanites oceanicus oceanicus (Kuhl, 1820)
 31. کبوتردریایی ایرانیPersian Shearwater Puffinus persicus persicus Hume, 1872
 32. کشیم کوچک هندیIndian Little Grebe Tachybaptus ruficollis albescens (Blanford, 1877)
 33. کشیم کوچک عراقیIraqi Little Grebe Tachybaptus ruficollis iraquensis (Ticehurst, 1923)
 34. کشیم گردن سرخ اوراسیاییEurasian Red-necked Grebe Podiceps grisegena grisegena (Boddaert, 1783)
 35. کشیم بزرگ اوراسیاییEurasian Great Crested Grebe Podiceps cristatus cristatus (Linnaeus, 1758)
 36. کشیم گوشدار اوراسیاییEurasian Horned Grebe Podiceps auritus auritus (Linnaeus, 1758)
 37. کشیم گردن سیاه اوراسیاییEurasian Black-necked Grebe Podiceps nigricollis nigricollis Brehm, CL, 1831
 38. نوک سرخ هندیIndian Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus indicus Hume, 1876
 39. لکلک گردن سفید هندیIndian Woolly-necked Stork Ciconia episcopus episcopus (Boddaert, 1783)
 40. لکلک سفید اروپایی (غربی)European (or Western) White Stork Ciconia ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
 41. لکلک سفید آسیایی (شرقی)Asian (or Eastern) White Stork Ciconia ciconia asiatica Severtzov, 1873
 42. کفچه نوک اوراسیاییEurasian Spoonbill Platalea leucorodia leucorodia Linnaeus, 1758
 43. بوتیمار بزرگ اوراسیاییEurasian Bittern Botaurus stellaris stellaris (Linnaeus, 1758)
 44. بوتیمار کوچک اوراسیاییEurasian Little Bittern Ixobrychus minutus minutus (Linnaeus, 1766)
 45. حواصیل شب اوراسیاییEurasian Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
 46. حواصیل سبز هندیIndian Striated Heron Butorides striata javanica (Horsfield, 1821)
 47. حواصیل خاکستری اوراسیاییEurasian Grey Heron Ardea cinerea cinerea Linnaeus, 1758
 48. حواصیل ارغوانی اوراسیاییEurasian Purple Heron Ardea purpurea purpurea Linnaeus, 1766
 49. اگرت بزرگ غربیWestern Great Egret Ardea alba alba Linnaeus, 1758
 50. اگرت بزرگ شرقیEastern Great Egret Ardea alba modesta Gray, JE, 1831
 51. اگرت متوسط جنوب آسیاSouth Asian Intermediate Egret Ardea intermedia intermedia Wagler, 1829
 52. اگرت کوچک اوراسیاییEurasian Little Egret Egretta garzetta garzetta (Linnaeus, 1766)
 53. اگرت ساحلی آسیاییAsian Reef Heron Egretta gularis schistacea (Hemprich & Ehrenberg, 1828)
 54. بوبی نقابدار دریای سرخRed Sea Masked Booby Sula dactylatra melanops Hartlaub, 1859
 55. بوبی پاسرخ گرمسیریTropic Red-footed Booby Sula sula rubripes Gould, 1838
 56. باکلان بزرگ اوراسیاییEurasian Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis (Staunton, 1796)
 57. مارگردن شامیLevant Darter Anhinga rufa chanteri (Oustalet, 1882)
 58. عقاب ماهیگیر اوراسیاییEurasian Osprey Pandion haliaetus haliaetus (Linnaeus, 1758)
 59. کورکور بال سیاه گستره میانی[Central] Black-winged Kite Elanus caeruleus vociferus (Latham, 1790)
 60. همای اوراسیاییEurasian Bearded Vulture Gypaetus barbatus barbatus (Linnaeus, 1758)
 61. کرکس کوچک مصریEgyptian Vulture Neophron percnopterus percnopterus (Linnaeus, 1758)
 62. سارگپه جنگلی تاجدار خاوریEastern Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus orientalis Taczanowski, 1891
 63. دال معمولی اوراسیاییEurasian Griffon Vulture Gyps fulvus fulvus (Hablizl, 1783)
 64. عقاب خاکی هندیIndian Tawny Eagle Aquila rapax vindhiana Franklin, 1831
 65. عقاب صحرایی غربیWestern Steppe Eagle Aquila nipalensis orientalis Cabanis, 1854
 66. عقاب طلایی اوراسیاییEurasian Golden Eagle Aquila chrysaetos homeyeri Severtzov, 1888
 67. عقاب دوبرادر اوراسیاییEurasian Bonelli’s Eagle Aquila fasciata fasciata Vieillot, 1822
 68. پیغوی کوچک شمالیNorthern Shikra Accipiter badius cenchroides (Severtzov, 1873)
 69. قرقی اوراسیاییEurasian Sparrowhawk Accipiter nisus nisus (Linnaeus, 1758)
 70. قرقی سیبریSiberian Sparrowhawk Accipiter nisus nisosimilis (Tickell, 1833)
 71. طرلان مدیترانه ایMediterranean Goshawk Accipiter gentilis marginatus (Piller & Mitterpacher, 1783)
 72. سنقر تالابی اوراسیاییEurasian Marsh Harrier Circus aeruginosus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
 73. کورکور حنایی اوراسیاییEurasian Red Kite Milvus milvus milvus (Linnaeus, 1758)
 74. کورکور سیاهBlack Kite Milvus migrans migrans (Boddaert, 1783)
 75. کورکور گوش سیاهBlack-eared Kite Milvus migrans lineatus (Gray, JE, 1831)
 76. کورکور سیاه هندیIndian Black Kite Milvus migrans govinda Sykes, 1832
 77. عقاب دم سفید اوراسیاییEurasian White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla albicilla (Linnaeus, 1758)
 78. سارگپه پرپای اوراسیاییEurasian Rough-legged Buzzard Buteo lagopus lagopus (Pontoppidan, 1763)
 79. سارگپه پرپای آسیاییAsian Rough-legged Buzzard Buteo lagopus menzbieri Dementiev, 1951
 80. سارگپه پابلند شمالیNorthern Long-legged Buzzard Buteo rufinus rufinus (Cretzschmar, 1829)
 81. سارگپه {معمولی} هیرکانی[Hyrcanian Buzzard] (or Southern Steppe Buzzard) Buteo buteo menetriesi Bogdanov, 1879
 82. سارگپه {معمولی} صحراییSteppe Buzzard (or Northern Steppe Buzzard) Buteo buteo vulpinus (Gloger, 1833)
 83. میش مرغ اوراسیاییEurasian Great Bustard Otis tarda tarda Linnaeus, 1758
 84. یلوه آبی غربیWestern Water Rail Rallus aquaticus aquaticus Linnaeus, 1758
 85. یلوه آبی شرقیEastern Water Rail Rallus aquaticus korejewi Zarudny, 1905
 86. طاووسک سینه سفید جنوب آسیاSouth Asian White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus phoenicurus (Pennant, 1769)
 87. یلوه نوک سبز غربیWestern Baillon’s Crake Porzana pusilla intermedia (Hermann, 1804)
 88. یلوه نوک سبز شرقیEastern Baillon’s Crake Porzana pusilla pusilla (Pallas, 1776)
 89. طاووسک سیستانیSistan Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus seistanicus Zarudny & Härms, 1911
 90. چنگر نوک سرخ اوراسیاییEurasian Moorhen Gallinula chloropus chloropus (Linnaeus, 1758)
 91. چنگر معمولی اوراسیاییEurasian Coot Fulica atra atra Linnaeus, 1758
 92. درنای معمولی اروپایی* European Common Crane Grus grus grus (Linnaeus, 1758)
 93. درنای معمولی آسیایی* Asian Common Crane Grus grus lilfordi Sharpe, 1894
 94. بلدرچین بوته ای میانماریMyanmar Common Buttonquail Turnix sylvaticus dussumier (Temminck, 1828)
 95. چاخ لق {معمولی} اروپایی European Stone-curlew Burhinus oedicnemus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
 96. چاخ لق {معمولی} آفریقاییAfrican Stone-curlew Burhinus oedicnemus saharae (Reichenow, 1894)
 97. چاخ لق {معمولی} آسیاییAsian Stone-curlew Burhinus oedicnemus harterti Vaurie, 1963
 98. صدف خوار شرق اروپاEast European Oystercatcher Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910
 99. دیدومک غرب آسیاWest Asian Red-wattled Lapwing Vanellus indicus aigneri (Laubmann, 1913)
 100. سلیم خاکستری اوراسیاییEurasian Grey Plover Pluvialis squatarola squatarola (Linnaeus, 1758)
 101. سلیم طوقی بزرگ توندرایی Tundra Common Ringed Plover Charadrius hiaticula tundrae (Lowe, 1915)
 102. سلیم طوقی کوچک شمالیNorthern Little Ringed Plover Charadrius dubius curonicus Gmelin, JF, 1789
 103. سلیم طوقی کوچک هندیIndian Little Ringed Plover Charadrius dubius jerdoni (Legge, 1880)
 104. سلیم پاسیاه اوراسیاییEurasian Kentish Plover Charadrius alexandrinus alexandrinus Linnaeus, 1758
 105. سلیم شنی کوچک پامیریPamir Lesser Sand Plover Charadrius mongolus pamirensis (Richmond, 1896)
 106. سلیم شنی بزرگ غربیWestern Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii columbinus Wagler, 1829
 107. سلیم شنی بزرگ گستره میانی[Central] Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii scythicus Carlos, Roselaar & Voisin, 2012
 108. سلیم شنی بزرگ شرقیEastern Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii leschenaultii Lesson, 1826
 109. پاشلک تک زی آسیای میانه Central Asian Solitary Snipe Gallinago solitaria solitaria Hodgson, 1831
 110. پاشلک معمولی اوراسیاییEurasian Common Snipe Gallinago gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
 111. گیلانشاه دم سیاه اروپاییEuropean Black-tailed Godwit Limosa limosa limosa (Linnaeus, 1758)
 112. گیلانشاه حنایی سیبریSiberian Bar-tailed Godwit Limosa lapponica taymyrensis Engelmoer & Roselaar, 1998
 113. گیلانشاه ابروسفید اسکاندیناوی Scandinavian Whimbrel Numenius phaeopus phaeopus (Linnaeus, 1758)
 114. گیلانشاه ابروسفید آسیای میانهSteppe Whimbrel Numenius phaeopus alboaxillaris Lowe, 1921
 115. گیلانشاه ابروسفید مرکز سیبریCentral Siberian Whimbrel Numenius phaeopus rogachevae Tomkovich 2008
 116. گیلانشاه بزرگ اروپایی European Curlew Numenius arquata arquata (Linnaeus, 1758)
 117. گیلانشاه بزرگ خاوری Eastern Curlew Numenius arquata orientalis Brehm, CL, 1831
 118. آبچلیک پاسرخ اروپایی European Redshank Tringa totanus totanus (Linnaeus, 1758)
 119. آبچلیک پاسرخ اوسوری Ussuri Redshank Tringa totanus ussuriensis Buturlin, 1934
 120. آبچلیک پاسرخ هندیIndian Redshank Tringa totanus eurhina (Oberholser, 1900)
 121. سنگ گردان اوراسیایی Eurasian Ruddy Turnstone Arenaria interpres interpres (Linnaeus, 1758)
 122. تلیله خاکستری سیبری Siberian Red Knot Calidris canutus canutus (Linnaeus, 1758)
 123. تلیله سفید اوراسیایی Eurasian Sanderling Calidris alba alba (Pallas, 1764)
 124. تلیله شکم سیاه اسکاندیناوی Scandinavian Dunlin Calidris alpina alpina (Linnaeus, 1758)
 125. تلیله شکم سیاه سیبری Siberian Dunlin Calidris alpina centralis (Buturlin, 1932)
 126. تلیله نوک پهن اروپایی European Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus falcinellus (Pontoppidan, 1763)
 127. دودوک غربی Western Cream-colored Courser Cursorius cursor cursor (Latham, 1787)
 128. دودوک ایرانی Iranian Cream-colored Courser Cursorius cursor bogolubovi Zarudny, 1885
 129. گلاریول بال سرخ اروپایی European Collared Pratincole Glareola pratincola pratincola (Linnaeus, 1766)
 130. پرستودریایی قهوه ای هندیIndian Brown Noddy Anous stolidus pileatus (Scopoli, 1786)
 131. کاکایی پاسیاه اقیانوس اطلس Atlantic Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla tridactyla (Linnaeus, 1758)
 132. کاکایی نوک سبز روسی Russian Common Gull Larus canus heinei Homeyer, 1853
 133. کاکایی راه راه اروپاییEuropean Glaucous Gull Larus hyperboreus hyperboreus Gunnerus, 1767
 134. کاکایی مغولیMongolian Gull Larus vegae mongolicus Sushkin, 1925
 135. کاکایی {پشت سیاه} بالتیکBaltic Gull Larus fuscus fuscus Linnaeus, 1758
 136. کاکایی {پشت سیاه} سیبری Heuglin’s (or Siberian) Gull Larus fuscus heuglini Bree, 1876
 137. کاکایی {پشت سیاه} آسیای میانه Steppe Gull Larus fuscus barabensis Johansen, H, 1960
 138. پرستودریایی نوک کاکایی اوراسیایی Eurasian Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica nilotica (Gmelin, JF, 1789)
 139. پرستودریایی کاکلی بزرگ هندی Indian Greater Crested Tern Thalasseus bergii velox (Cretzschmar, 1827)
 140. پرستودریایی کاکلی کوچک بنگالیBengali Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis bengalensis (Lesson, 1831)
 141. پرستودریایی کاکلی کوچک ایرانی Persian Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis emigratus (Neumann, 1934)
 142. پرستودریایی کوچک اوراسیاییEurasian Little Tern Sternula albifrons albifrons (Pallas, 1764)
 143. پرستودریایی پشت دودی دریای سرخ Red Sea Bridled Tern Onychoprion anaethetus antarcticus (Lesson, 1831)
 144. پرستودریایی پشت سیاه هندی Indian Sooty Tern Onychoprion fuscatus nubilosus (Sparrman, 1788)
 145. پرستودریایی معمولی Common Tern Sterna hirundo hirundo Linnaeus, 1758
 146. پرستودریایی تیره اوراسیایی Eurasian Whiskered Tern Chlidonias hybrida hybrida (Pallas, 1811)
 147. پرستودریایی سیاه اوراسیاییEurasian Black Tern Chlidonias niger niger (Linnaeus, 1758)
 148. کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قهوه ای قطب جنوب Antarctic Brown Skua Stercorarius antarcticus lonnbergi (Mathews, 1912)
 149. کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم دراز اسکاندیناوی Scandinavian Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus longicaudus Vieillot, 1819
 150. باقرقره شکم سفید جنوبی Southern Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata caudacutus (Gmelin, SG, 1774)
 151. باقرقره شکم بلوطی هندی Hindu Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus hindustan Meinertzhagen, R, 1923
 152. باقرقره شکم سیاه غربی Western Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis orientalis (Linnaeus, 1758)
 153. باقرقره شکم سیاه شرقیEastern Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis arenarius (Pallas, 1775)
 154. باقرقره گندمی عربی Arabian Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus atratus Hartert, 1902
 155. باقرقره راه راه عربیArabian (or Close-barred) Lichtenstein’s Sandgrouse Pterocles lichtensteinii arabicus Neumann, 1909
 156. کبوتر چاهی ایرانوتورانی Irano-Turan Rock Dove Columba livia gaddi Zarudny & Loudon, 1906
 157. کبوتر چاهی جنوب آسیا South Asian Rock Dove Columba livia neglecta Hume, 1873
 158. کبوتر کوهپایه اوراسیایی Eurasian Stock Dove Columba oenas oenas Linnaeus, 1758
 159. کبوتر جنگلی ایرانی Iranian Wood Pigeon Columba palumbus iranica (Zarudny, 1910)
 160. کبوتر جنگلی گردن دارچینی Cinnamon-necked Wood Pigeon Columba palumbus casiotis (Bonaparte, 1854)
 161. قمری معمولی شمالی Northern Turtle Dove Streptopelia turtur turtur (Linnaeus, 1758)
 162. قمری معمولی جنوبی Southern Turtle Dove Streptopelia turtur arenicola (Hartert, 1894)
 163. قمری خاوری حنایی Rufous Turtle Dove Streptopelia orientalis meena (Sykes, 1832)
 164. یاکریم معمولی اوراسیایی Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto decaocto (Frivaldszky, 1838)
 165. یاکریم سرخ هندی Indian Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica tranquebarica (Hermann, 1804)
 166. قمری خانگی جنوب آسیا South Asian Laughing Dove Spilopelia senegalensis cambayensis (Gmelin, JF, 1789)
 167. قمری خانگی آسیای میانه Central Asian Laughing Dove Spilopelia senegalensis ermanni (Bonaparte, 1856)
 168. قمری دم دراز آفریقایی [African] (Namaqua) Dove Oena capensis capensis (Linnaeus, 1766)
 169. کوکوی ابلق زاغی[Magpie (or Hemprich’s)] Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus pica (Hemprich & Ehrenberg, 1833)
 170. کوکوی سیاه آسیایی Asian [Black] Koel Eudynamys scolopaceus scolopaceus (Linnaeus, 1758)
 171. کوکوی معمولی شمالی Northern Common Cuckoo Cuculus canorus canorus Linnaeus, 1758
 172. کوکوی معمولی جنوبی Southern Common Cuckoo Cuculus canorus subtelephonus Zarudny, 1914
 173. جغد انبار خاورمیانه Middle Eastern Barn Owl Tyto alba erlangeri Sclater, WL, 1921
 174. مرغ حق جنوب غرب آسیا Southwest Asian Scops Owl Otus brucei exiguus Mukherjee, 1958
 175. مرغ حق (جنوبی) آسیای میانه Central Asian Scops Owl Otus brucei brucei (Hume, 1872)
 176. مرغ حق جنوبی سمنوفSemenow’s Scops Owl Otus brucei semenowi (Zarudny & Härms, 1902)
 177. مرغ حق معمولی تورانی  [Turan] Scops Owl Otus scops turanicus (Loudon, 1905)
 178. مرغ حق معمولی شرقیEastern Scops Owl Otus scops pulchellus (Pallas, 1771)
 179. شاه بوف شرق اروپا “East European (or Byzantine or Aharoni’s)” Eagle-Owl Bubo bubo interpositus Rothschild & Hartert, 1910
 180. شاه بوف ایرانی “Iranian” Eagle-Owl Bubo bubo nikolskii Zarudny, 1905
 181. شاه بوف تورانی “Turkestan (or Steppe)” Eagle-Owl Bubo bubo turcomanus (Eversmann, 1835)
 182. شاه بوف ترکمنی“Turkmenian” Eagle-Owl Bubo bubo omissus Dementiev, 1933
 183. جغد ماهی خوار غربی (سمنوف) Western (or Semenow’s) Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis semenowi Zarudny, 1905
 184. جغد جنگلی زاگرسی Zagros Tawny Owl Strix aluco sanctinicolai (Zarudny, 1905)
 185. جغد جنگلی هیرکانی Hyrcanian Tawny Owl Strix aluco willkonskii (Menzbier, 1896
 186. جغد کوچک بلخی Bactrian (or Blyth’s) Little Owl Athene noctua bactriana Blyth, 1847
 187. جغد خالدار هندی Indian Spotted Owlet Athene brama indica (Franklin, 1831)
 188. جغد گوش دراز اوراسیایی Eurasian Long-eared Owl Asio otus otus (Linnaeus, 1758)
 189. جغد گوش دراز شمالی Northern Short-eared Owl Asio flammeus flammeus (Pontoppidan, 1763)
 190. شبگرد اروپایی شمالی Northern European Nightjar Caprimulgus europaeus europaeus Linnaeus, 1758
 191. شبگرد اروپایی جنوبی Southern European Nightjar Caprimulgus europaeus meridionalis Hartert, 1896
 192. شبگرد ایرانوتورانی Iran-Turan Nightjar Caprimulgus europaeus unwini Hume, 1871
 193. شبگرد مصری Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius aegyptius Lichtenstein, 1823
 194. بادخورک کوهی شمالی Northern Alpine Swift Tachymarptis melba melba (Linnaeus, 1758)
 195. بادخورک کوهی جنوبی Southern Alpine Swift Tachymarptis melba tuneti (Tschusi, 1904)
 196. بادخورک معمولی غربیWestern Common Swift Apus apus apus (Linnaeus, 1758)
 197. بادخورک معمولی شرقی Eastern Common Swift Apus apus pekinensis (Swinhoe, 1870)
 198. بادخورک دودی جنوبی Southern Pallid Swift Apus pallidus pallidus (Shelley, 1870)
 199. بادخورک کوچک شمالی Northern Little Swift Apus affinis galilejensis (Antinori, 1855)
 200. سبزقبای هندی بنگالی Bengali Roller Coracias benghalensis benghalensis (Linnaeus, 1758)
 201. سبزقبای معمولی غربی Western European Roller Coracias garrulus garrulus Linnaeus, 1758
 202. سبزقبای معمولی شرقی Eastern European Roller Coracias garrulus semenowi Loudon & Tschusi, 1902
 203. ماهیخورک سینه سفید غربی Western White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis smyrnensis (Linnaeus, 1758)
 204. ماهیخورک کوچک گستره میانی [Central] Common Kingfisher Alcedo atthis atthis (Linnaeus, 1758)
 205. ماهیخورک ابلق سوری Syrian Pied Kingfisher Ceryle rudis syriacus Roselaar, 1995
 206. دارکوب سبز بلوچی [Baluchistan] Green Bee-eater Merops orientalis beludschicus Neumann, 1910
 207. زنبورخوار گلوخرمایی ایرانی Persian Blue-cheecked Bee-eater Merops persicus persicus Pallas, 1773
 208. هدهد اوراسیایی Eurasian Hoopoe Upupa epops epops Linnaeus, 1758
 209. دارکوب قهوه ای اروپایی European Wryneck Jynx torquilla torquilla Linnaeus, 1758
 210. دارکوب خالدار کوچک هیرکانیHyrcanian Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor hyrcanus (Zarudny & Bilkevitch, 1913)
 211. دارکوب خالدار کوچک زاگرسیZagros Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor morgani Zarudny & Loudon, 1904
 212. دارکوب سرسرخ قفقازیCaucasus Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius caucasicus (Bianchi, 1904)
 213. دارکوب سرسرخ زاگرسی Zagros Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius sanctijohannis (Blanford, 1873)
 214. دارکوب باغی سوری Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833)
 215. دارکوب باغی قفقازی Caucasian Woodpecker Dendrocopos syriacus transcaucasicus Buturlin, 1910
 216. دارکوب باغی بلوچیBaluchestan Woodpecker Dendrocopos syriacus milleri Zarudny, 1909 Extinct
 217. دارکوب خالدار بزرگ هیرکانی Hyrcanian Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major poelzami (Bogdanov, 1879)
 218. دارکوب سیاه اوراسیایی Eurasian Black Woodpecker Dryocopus martius martius (Linnaeus, 1758)
 219. دارکوب سبز شکم پولکی خراسانی Khorasan Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus flavirostris (Menzbier, 1886)
 220. دارکوب سبز اوراسیایی Eurasian Green Woodpecker Picus viridis karelini Brandt, 1841
 221. دارکوب سبز زاگرسی Zagross Green Woodpecker Picus viridis innominatus (Zarudny & Loudon, 1905)
 222. * دارکوب سبز بمپوری* Bampur Green Woodpecker Picus viridis bampurensis (Zarudny, 1911) Extinct
 223. دلیجه معمولی اوراسیایی Eurasian Common Kestrel Falco tinnunculus tinnunculus Linnaeus, 1758
 224. شاهین سرحنایی آسیایی Asian Red-headed Merlin Falco chicquera chicquera Daudin, 1800
 225. ترمتای اروپاییEuropean Merlin Falco columbarius aesalon Tunstall, 1771
 226. ترمتای سیبری Siberian Merlin Falco columbarius insignis (Clark, AH, 1907)
 227. ترمتای کمرنگ Pallid Merlin Falco columbarius pallidus (Sushkin, 1900)
 228. لیل اوراسیایی Eurasian Hobby Falco subbuteo subbuteo Linnaeus, 1758
 229. لاچین دریای سیاه Black Sea Lanner Falcon Falco biarmicus feldeggii Schlegel, 1843
 230. بالابان غربی Western Saker Falcon Falco cherrug cherrug Gray, JE, 1834
 231. بالابان آسیای میانه Central Asian Saker Falcon Falco cherrug coatsi Dementiev, 1945
 232. بالابان هِندِرسونHenderson’s Saker Falcon Falco cherrug hendersoni Hume, 1871
 233. بالابان شرقی (تبت)Eastern (Tibet) Saker Falcon Falco cherrug milvipes Jerdon, 1871
 234. شاهین سیبری (سینه سفید) Siberian Falcon Falco peregrinus calidus Latham, 1790
 235. شاهین مدیترانه ای (ترکی) Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei Sharpe, 1873
 236. شاهین پس گردن سرخ (شور، آسیای میانه) Red-naped Falcon or [Central Asian Falcon] Falco pelegrinoides babylonicus Sclater, PL, 1861
 237. شاهین عربی [Arabian Falcon] (or Barbary Falcon) Falco pelegrinoides pelegrinoides Temminck, 1829
 238. شاه طوطی نپالی Nepal Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria eupatria (Linnaeus, 1766)
 239. طوطی طوق صورتی آسیایی Asian Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri borealis (Neumann, 1915)

 

 

منابع

Avibase. 2020. Avibase - The World Bird Database. https://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?lang=EN.

Birds of Kazakhstan. 2020. Birds of Kazakhstan. https://birds.kz/index.php?l=en.

 

Fotolulu 2018. Taxonomy of the birds of the world: The complete checklist of all bird species and subspecies of the world. Books on Demand.

 

Gill F. & Donsker D. (Eds). 2019. IOC World Bird List (v 9.2). Doi 10.14344/IOC.ML.9.2.  http://www.worldbirdnames.org/

 

HBW and BirdLife International (2018) Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 3. Available at: http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_v3_Nov18.zip [.xls zipped 1 MB].

 

HBW. 2020. Handbook of the Birds of the World. https://www.hbw.com/

 

Khaleghizadeh A., Roselaar C., Scott D.A. Tohidifar M., Mlikovsky J., Blair M. & Kvartalnov P. (2017). Annotated Checklist of the bird species and subspecies of Iran. Iran-Shenasi Institute, 474 pp.

 

Porter R. & Aspinall S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

 

OTS

 

*****