کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان آذربایجان شرقی

Checklist of the birds of East Azarbaijan province

 

تهیه وتنظیم: بهزاد نبی قدیم و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Behzad Nabighadim & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1398

Last updated: 21 May 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 261 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر 307 گونه از پرندگان استان آذربایجان شرقی می باشد.

List of 307 bird species of East Azarbaijan province

 

1.          Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.          Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.          Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

4.          Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

5.          Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک

6.          Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

7.          Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

8.          Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

9.          Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

10.      Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

11.      Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

12.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

13.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

14.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

15.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

16.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

17.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

18.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

19.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

20.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

21.      Velvet Scoter Melanitta fusca اسکوتر (اردک سیاه) بال‌سفید

22.      Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

23.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

24.      Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi سیاه خروس

25.      Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

26.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

27.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

28.      Black Francolin Francolinus francolinus دراج

29.      Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

30.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

31.      Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)

32.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

33.      Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ

34.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

35.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

36.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

37.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

38.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

39.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

40.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

41.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

42.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

43.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

44.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

45.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

46.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

47.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

48.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

49.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

50.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

51.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

52.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

53.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

54.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

55.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

56.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

57.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

58.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

59.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

60.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

61.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

62.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

63.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

64.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

65.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

66.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

67.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

68.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

69.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

70.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

71.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

72.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

73.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

74.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

75.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

76.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

77.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

78.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

79.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

80.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

81.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

82.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

83.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

84.      Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)

85.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

86.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

87.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

88.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

89.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

90.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

91.      Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

92.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

93.      Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

94.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

95.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

96.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

97.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

98.      Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی

99.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

100.  Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

101.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

102.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

103.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

104.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

105.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

106.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

107.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

108.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

109.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

110.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

111.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

112.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

113.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

114.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

115.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

116.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

117.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

118.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

119.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

120.  Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

121.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

122.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

123.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

124.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

125.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

126.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

127.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

128.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

129.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

130.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

131.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

132.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

133.  Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

134.  Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم‌دراز

135.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

136.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

137.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

138.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

139.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

140.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

141.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

142.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

143.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

144.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

145.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

146.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

147.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

148.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

149.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

150.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

151.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

152.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

153.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

154.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

155.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

156.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

157.  Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

158.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

159.  Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

160.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

161.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

162.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

163.  Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ

164.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

165.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

166.  Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین

167.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

168.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

169.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

170.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

171.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

172.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

173.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

174.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

175.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

176.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

177.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

178.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

179.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

180.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

181.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

182.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

183.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

184.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

185.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

186.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

187.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

188.  Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

189.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

190.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

191.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

192.  Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار

193.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

194.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

195.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

196.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

197.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

198.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

199.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

200.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

201.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

202.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

203.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

204.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

205.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

206.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

207.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

208.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

209.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

210.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

211.  Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف هیمالیایی

212.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

213.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

214.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

215.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

216.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

217.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

218.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

219.  Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی

220.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

221.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

222.  Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

223.  Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی (راه‌راه)

224.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

225.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

226.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

227.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

228.  Easter Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

229.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

230.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

231.  Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی

232.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

233.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

234.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

235.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

236.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

237.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

238.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

239.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

240.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

241.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

242.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

243.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

244.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

245.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

246.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

247.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

248.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

249.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

250.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

251.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

252.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

253.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

254.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

255.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

256.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

257.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

258.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

259.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

260.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

261.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

262.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

263.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

264.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

265.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

266.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

267.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

268.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

269.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

270.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

271.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

272.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

273.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

274.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

275.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

276.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

277.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

278.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

279.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

280.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

281.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

282.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

283.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

284.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

285.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

286.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

287.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

288.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

289.  Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه

290.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

291.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

292.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

293.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

294.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

295.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

296.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

297.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

298.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

299.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

300.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

301.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

302.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

303.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

304.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

305.  Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی

306.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

307.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

----------