کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان آذربایجان شرقی

Checklist of the birds of East Azarbaijan province

 

تهیه وتنظیم: بهزاد نبی قدیم و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Behzad Nabighadim & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 5 آبان 1399

Last updated: 26 October 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 261 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی 306 گونه از پرندگان استان آذربایجان شرقی می باشد.

List of 306 bird species of East Azarbaijan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 6. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 10. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 11. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 12. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 13. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 14. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 15. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 16. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 17. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 18. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 19. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 20. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 21. Velvet Scoter Melanitta fusca سیاه‌اردک (اسکوتر) مخملی
 22. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 23. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 24. Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi سیاه خروس
 25. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 26. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 27. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 28. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 29. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 30. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 31. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 32. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 33. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 34. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 35. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 36. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 37. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 38. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 39. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 40. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 41. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 42. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 43. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 44. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 45. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 46. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 47. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 48. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 49. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 50. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 51. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 52. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 53. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 54. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 55. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 56. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 57. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 58. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 59. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 60. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 61. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 62. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 63. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 64. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 65. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 66. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 67. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 68. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 69. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 70. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 71. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 72. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 73. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 74. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 75. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 76. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 77. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

?? Buzzard Buteo buteo spp. زیرگونه ؟؟ سارگپه معمولی

 1. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 2. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 3. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 4. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 5. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 6. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 7. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)
 8. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 9. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 10. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 11. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 12. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 13. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 14. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 15. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 16. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 17. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 18. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 19. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 20. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 21. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 22. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 23. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 24. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 25. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 26. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 27. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 28. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 29. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 30. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 31. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 32. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 33. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 34. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 35. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 36. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 37. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 38. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 39. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 40. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 41. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 42. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 43. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 44. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 45. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 46. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 47. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 48. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 49. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 50. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 51. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 52. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 53. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 54. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 55. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 56. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 57. Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم‌دراز
 58. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 59. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 60. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 61. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 62. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 63. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 64. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 65. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 66. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 67. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 68. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 69. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 70. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 71. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 72. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 73. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 74. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 75. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 76. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 77. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 78. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 79. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 80. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 81. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 82. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 83. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 84. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 85. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 86. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ
 87. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 88. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 89. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 90. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 91. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین

!!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه ای

Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 4. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

 [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

[Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی

 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 8. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 9. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 11. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 12. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 13. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 14. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 15. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 16. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 17. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 18. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 19. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 20. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 21. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 22. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 23. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 24. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 25. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 26. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 27. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 28. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 29. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 30. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 31. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 32. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 33. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 34. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 35. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 36. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 37. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی (قفقازی)
 38. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 39. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 40. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 41. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 42. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 43. Paddyfield Warbler Acrocephalus palustris سسک شالیزار
 44. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 45. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 46. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 47. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 48. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 49. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 50. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 51. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 52. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 53. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 54. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 55. Easter Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 56. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 57. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 58. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 59. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 60. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 61. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 62. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 63. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 64. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 65. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 66. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 67. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 68. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 69. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 70. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 71. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 72. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 73. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 74. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 75. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 76. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 77. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 78. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 79. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 80. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 81. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 82. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 83. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 84. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 85. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 86. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 87. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 88. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 89. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 90. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 91. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 92. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 93. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 94. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 95. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 96. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 97. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 98. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 99. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 100. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 101. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 102. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 103. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 104. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 105. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 106. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 107. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 108. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 109. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)
 110. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 111. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 112. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 113. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 114. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 115. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 116. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 117. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 118. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 119. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 120. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 121. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 122. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 123. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 124. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 125. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 126. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 127. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 128. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 129. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 130. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 131. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 132. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 133. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 134. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی