کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان آذربایجان شرقی

Checklist of the birds of East Azarbaijan province

 

تهیه وتنظیم: بهزاد نبی قدیم و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Behzad Nabighadim & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 2 اردیبهشت 1399

Last updated: 21 April 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 261 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی 307 گونه از پرندگان استان آذربایجان شرقی می باشد.

List of 307 bird species of East Azarbaijan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 6. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 10. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 11. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 12. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 13. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 14. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 15. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 16. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 17. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 18. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 19. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 20. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 21. Velvet Scoter Melanitta fusca سیاه‌اردک (اسکوتر) مخملی
 22. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 23. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 24. Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi سیاه خروس
 25. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 26. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 27. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 28. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 29. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 30. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 31. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 32. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 33. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 34. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 35. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 36. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 37. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 38. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 39. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 40. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 41. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 42. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 43. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 44. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 45. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 46. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 47. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 48. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 49. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 50. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 51. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 52. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 53. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 54. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 55. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 56. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 57. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 58. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 59. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 60. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 61. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 62. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 63. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 64. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 65. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 66. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 67. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 68. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 69. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 70. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 71. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 72. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 73. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 74. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 75. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 76. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 77. !!! Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 78. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 79. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 80. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 81. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 82. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 83. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 84. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)
 85. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 86. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 87. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 88. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 89. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 90. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 91. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 92. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 93. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 94. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 95. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 96. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 97. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 98. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 99. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 100. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 101. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 102. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 103. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 104. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 105. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 106. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 107. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 108. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 109. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 110. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 111. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 112. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 113. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 114. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 115. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 116. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 117. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 118. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 119. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 120. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 121. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 122. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 123. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 124. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 125. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 126. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 127. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 128. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 129. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 130. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 131. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 132. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 133. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 134. Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم‌دراز
 135. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 136. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 137. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 138. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 139. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 140. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 141. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 142. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 143. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 144. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 145. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 146. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 147. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 148. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 149. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 150. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 151. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 152. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 153. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 154. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 155. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 156. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 157. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 158. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 159. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 160. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 161. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 162. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 163. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ
 164. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 165. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 166. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 167. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 168. Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری
 169. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 170. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 171. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 172. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 173. [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 174. [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی
 175. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 176. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 177. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 178. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 179. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 180. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 181. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 182. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 183. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 184. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 185. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 186. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 187. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 188. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 189. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 190. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 191. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 192. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 193. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 194. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 195. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 196. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 197. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 198. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 199. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 200. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 201. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 202. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 203. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 204. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 205. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 206. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 207. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 208. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 209. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 210. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 211. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف هیمالیایی (قفقازی)
 212. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 213. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 214. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 215. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 216. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 217. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 218. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 219. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 220. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 221. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 222. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 223. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 224. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 225. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 226. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 227. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 228. Easter Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 229. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 230. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 231. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 232. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 233. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 234. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 235. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 236. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 237. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 238. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 239. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 240. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 241. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 242. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 243. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 244. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 245. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 246. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 247. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 248. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 249. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 250. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 251. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 252. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 253. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 254. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 255. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 256. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 257. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 258. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 259. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 260. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 261. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 262. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 263. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 264. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 265. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 266. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 267. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 268. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 269. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 270. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 271. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 272. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 273. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 274. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 275. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 276. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 277. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 278. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 279. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 280. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 281. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 282. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)
 283. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 284. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 285. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 286. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 287. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 288. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 289. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 290. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 291. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 292. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 293. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 294. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 295. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 296. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 297. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 298. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 299. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 300. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 301. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 302. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 303. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 304. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 305. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 306. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 307. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی