کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

از میان کل پرندگان ایران، تعدادی از گونه ها در بخش های خاصی از کشور یا در کل ایران به عنوان گونه های فراری از قفس محسوب می شوند. گونه های زیر در بخشهایی از کشور بومی یا احتمالا بومی بوده اند اما در بخشهای دیگری از کشور نیز جمعیتهای وحشی را تشکیل داده اند:

مینا Common Myna

طوطی طوق صورتی Rose-ringed Parakeet

 

پرندگان زیر ابتدا بومی ایران نبودند اما بتدریج جمعیتهای وحشی را تشکیل داده اند که در لیست پرندگان ایران قرار دارند:

شاه طوطی Alexandrine Parakeet

بلبل زیردم سرخ Red-vented Bulbul

 

اما در سالهای اخیر، مشاهده انفرادی برخی از گونه ها گزارش شده است که تا زمان استقرار جمعیت وحشی (یعنی جوجه آور) در لیست اصلی پرندگان ایران قرار نخواهند گرفت:

قوی سیاه  Black Swan Cygnus atratus

سهره سینه راهراه Scaly-breasted Munia (Lonchura punctulata)

پیتای هندی Indian Pitta (Pitta brachyura)

مرغ عشق Budgrigar (Melopsittacus undulatus)