کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فرمهای ارسال ثبت پرندگان

به کمیته ثبت پرندگان ایران

 

 

 

1-               فرم مشاهده گونه در استانها

 

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده ؟؟(نام فارسی گونه) در استان ؟؟

Observation of ??(English name of species) in ?? province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: ؟؟ ??

تعداد: ؟؟ فرد

مکان مشاهده: ؟؟ (استان ؟؟)

تاریخ مشاهده: ؟؟

مشاهده کنندگان: ؟؟

Species: ?? ??

No. of individuals: ?? individuals

Place of observation: ?? (?? province)

Date of observation: ??

Observers: ??

 

---------------

 

2-               فرم ثبت زیرگونه ها

 

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه ؟؟ در ؟؟(نام مکان)

Record of ??(subspecies) in ??(place)

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

زیرگونه: ؟؟ ??

تعداد پرنده: ؟؟ فرد

محل مشاهده: ؟؟ (استان ؟؟)

تاریخ مشاهده: ؟؟

مشاهده کنندگان: ؟؟

شناسایی کنندگان: ؟؟

Subspecies: ?? ??

No. of individuals: ?? individuals

Place of observation: ?? (?? province)

Date of observation: ??

Observers: ??

Identified by: ??

 

----------

 

3-               فرم اعلام رکوردهای گونه های کمیاب

 

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت ؟؟(گونه) در ؟؟(نام مکان) در ؟؟(ماه و سال شمسی)

Record of ??(species) in ??(place) in ?? (month and year)

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: ؟؟ ??

تعداد پرنده: ؟؟ فرد

محل مشاهده: ؟؟ (استان ؟؟)

تاریخ مشاهده: ؟؟

مشاهده کنندگان: ؟؟

شناسایی کنندگان: ؟؟

Species: ?? ??

No. of individuals: ?? individuals

Place of observation: ?? (?? province)

Date of observation: ??

Observers: ??

Identified by: ??

 

----------

 

4-   ثبت پرندگان غیرعادی

 

ثبت پرندگان غیرعادی در ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت ؟؟(گونه) با ؟؟ (ویژگی غیرعادی)

Record of ??(species) with ??(abnormality)

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: ؟؟ ??

تعداد: ؟؟ فرد

ویژگی غیرعادی بودن: ؟؟

مکان مشاهده: ؟؟ (استان ؟؟)

تاریخ مشاهده: ؟؟

مشاهده کنندگان: ؟؟

Species: ?? ??

No. of individuals: ?? individuals

Abnormality: ??

Place of observation: ?? (?? province)

Date of observation: ??

Observers: ??

 

----------

 

5-   فرم ثبت گونه های جوجه آور کمیاب

 

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری ؟؟(گونه) در ؟؟(نام مکان) در ؟؟(ماه و سال شمسی)

Record of breeding ??(species) in ??(place) in ?? (month and year)

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: ؟؟ ??

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: ؟؟

مکان مشاهده: ؟؟ (استان ؟؟)

تاریخ مشاهده: ؟؟

مشاهده کنندگان: ؟؟

نحوه تایید جوجه آوری: ؟؟

Species: ?? ??

No. of adults, nests, eggs, nestlings: ??

Place of observation: ?? (?? province)

Date of observation: ??

Observers: ??

Type of confirmation: ????

 

----------

 

6-   فرم مشاهده جوجه آوری پرندگان در هر استان

 

مشاهده جوجه آوری پرندگان در استانها

Observations of breeding birds in provinces

جوجه آوری ؟؟(نام فارسی گونه) در استان ؟؟

Breeding of ??(English name of species) in ?? province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: ؟؟ ??

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: ؟؟

مکان مشاهده: ؟؟ (استان ؟؟)

تاریخ مشاهده: ؟؟

مشاهده کنندگان: ؟؟

نحوه تایید جوجه آوری: ؟؟

Species: ?? ??

No. of adults, nests, eggs, nestlings: ??

Place of observation: ?? (?? province)

Date of observation: ??

Observers: ??

Type of confirmation: ????

 

----------

 

7-   ثبت روند جمعیت گونه ها

 

ثبت روند جمعیت گونه ها در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت جمعیت ؟؟(گونه) در ؟؟(نام مکان) در سال ؟؟؟

Record of population of ??(species) in ??(place) in ??year

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: ؟؟ ??

تعداد پرنده: ؟؟ فرد

محل مشاهده: ؟؟ (استان ؟؟)

دوره مشاهده: ؟؟

مشاهده کنندگان: ؟؟

شناسایی کنندگان: ؟؟

Species: ?? ??

No. of individuals: ?? individuals

Place of observation: ?? (?? province)

Period of observation: ??

Observers: ??

Identified by: ??

 

----------

 

8-   فرم ثبت ورود و خروج مهاجرت پرندگان

 

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ؟؟(گونه) در ؟؟(مکان) در ؟؟(ماه) ؟؟(سال)

Record of ??(species) in ??(place) in ??(month) ??(year)

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: ؟؟ ??

تعداد: ؟؟ فرد

مکان پایش: ؟؟ (استان ؟؟)

دوره پایش: از تاریخ ؟؟ تا تاریخ ؟؟

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: ؟؟

مشاهده کنندگان: ؟؟

Species: ?? ??

No. of individuals: ?? individuals

Monitoring place: ?? (?? province)

Monitoring period: from ?? to ??

Arrival/departure date of observation: ??

Observers: ??

 

----------

 

9-   فرم ثبت بازیابی حلقه ها در ایران

 

ثبت رکوردهای بازیابی حلقه گذاری در پرندگان ایران

All records of ringing recoveries of Iranian birds

ثبت بازیابی ؟؟(گونه) حلقه گذاری شده در ؟؟(نام مکان حلقه گذاری؟؟) از ؟؟(نام مکان یافتن حلقه؟؟)

Ringing recovery of ??(species) ringed in ??(ringing place) from ??(recovery place)

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: ؟؟ ??

کد حلقه: ؟؟

سن و جنس: ؟؟

مکان حلقه گذاری: ؟؟ (استان ؟؟، کشور؟؟)

تاریخ حلقه گذاری: ؟؟

نام حلقه گذار: ؟؟

مکان بازیابی حلقه: ؟؟ (استان ؟؟، کشور؟؟)

تاریخ بازیابی حلقه: ؟؟

نام یابنده حلقه: ؟؟

Species: ?? ??

Ring code: ??

Age and sex: ??

Place of ringing: ?? (?? province, ?? Country)

Date of ringing: ??

Name of ringer: ??

Place of recovery: ?? (?? province, ?? Country)

Date of recovery: ??

Name of finder: ??

 

----------

 

10-                      فرم گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

 

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش ؟؟(اقدام) برای ؟؟ (نام گونه) در ؟؟(نام مکان) در ؟؟(دوره زمانی)

Report of ??(action) for ??(species) in ??(place) in ?? (period)

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: ؟؟

گونه های هدف: ؟؟ ??

محل اقدام: ؟؟ (استان ؟؟)

دوره اقدام: ؟؟

اجرا کنندگان: ؟؟

نتیجه اقدام: ؟؟

گزارشگران: ؟؟

Action: ??

Species: ?? ??

Place of action: ?? (?? province)

Period of action: ??

Conducted by: ??

Action results: ??

Reporters: ??

 

----------