کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

لیست گونه های مهم مهاجرتی

List of important species for migration

 

ابوالقاسم خالقی زاده Abolghasem Khaleghizadeh

 

تاریخ به روزرسانی: 14 آذر 1397

Last updated: 5 December 2018

 

لیست 7 گونه از پرندگان که زمان ورود آنها به کشور و دوره اقامت آنها در مناطق مختلف کشور دارای اهمیت هستند.

List of 7 important species whose arrival dates and the period of their stay are important.

 

Black Kite Milvus migrans کورکور سیاهHigh counts passing

Corn Crake Crex crex یلوه حناییArrival and stay period

Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه ای (راه راه)Arrival and stay period

Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک Arrival and stay period

Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه راهArrival and stay period

Goldcrest Regulus regulus سسک تاج طلایی Arrival and stay period

European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپاییArrival and stay period

----------