کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

لیست گونه های مهم جمعیتی و لیست سرخ برای ثبت روند جمعیت سالیانه

List of important species for IUCN, population and distribution

 

ابوالقاسم خالقی زاده Abolghasem Khaleghizadeh

 

تاریخ به روزرسانی: 14 آذر 1397

Last Updated: 5 December 2018

 

لیست زیر شامل 87 گونه است که به علت حضور در لیست سرخ جهانی، کاهش جمعیت، افزایش جمعیت، ثبت پراکنش در مناطق جدید و نیز دشوار بودن شناسایی مهم هستند.

List of 85 species which are important because of IUCN Redlist, decreasing or increasing population, range extension and identification problem.

 

 ·              Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری IUCN Redlist (Vulnerable)

·              Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی IUCN Redlist (Vulnerable)

·              Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطیIUCN Redlist (Near Threatened)

·              White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید IUCN Redlist (Endangered)

·              Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری Decreasing population

·              Black Francolin Francolinus francolinus دراج Decreasing population

·              Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگDecreasing population

·              Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن­سرخ Population

·              Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار IUCN Redlist (Vulnerable)

·              Black Stork Ciconia nigra لک لک سیاه Population

·              White Stork Ciconia ciconia لک لک سفید (حاجی لک لکDecreasing population

·              Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری IUCN Redlist (Vulnerable)

·              Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید Decreasing population

·              Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک Population

·              Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر Population

·              Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال سیاه Rarity by 2015- Increasing since 2016

·              Bearded Vulture Gypaetus barbatus هماIUCN Redlist (Near Threatened)

·              Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچکIUCN Redlist (Endangered)

·              European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی Population

·              Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی Population

·              Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاهIUCN Redlist (Near Threatened)

·              Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور Population

·              Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلیPopulation

·              Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابیIUCN Redlist (Vulnerable)

·              Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا Population

·              Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی IUCN Redlist (Endangered)

·              Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه بازIUCN Redlist (Vulnerable)

·              Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی Population

·              Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر Population

·              Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفیدIUCN Redlist (Near Threatened)

·              White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم سفید Population

·              Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره IUCN Redlist (Vulnerable)

·              Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله بالIUCN Redlist (Near Threatened)

·              Corn Crake Crex crex یلوه حناییPopulation

·              Little Crake Porzana parva Population

·              Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus  طاووسک Decreasing population

·              Common Crane Grus grus درنای معمولی Population

·              Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف خوار IUCN Redlist (Near Threatened)

·              Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی IUCN Redlist (Near Threatened)

·              Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه سیاه Rarity by 2015- Increasing since 2016

·              European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی Identification problem and population

·              Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم سیاه (بال سفیدIUCN Redlist (Near Threatened)

·              Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حناییIUCN Redlist (Near Threatened)

·              Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ IUCN Redlist (Near Threatened)

·              Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک دراز) - IUCN Redlist (Near Threatened)

·              Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنیIUCN Redlist (Near Threatened)

·              Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستوی دریایی پشت دودی Population

·              Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی Population

·              European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی IUCN Redlist (Vulnerable)

·              Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار Rarity by 2015- Population since 2016

·              Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف Population

·              Spotted Owlet Athene bramaجغد خالدار کوچکPopulation

·              Long-eared Owl Asio otus جغد گوش دراز Rarity by 2015- Increasing since 2016

·              Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی Population

·              Egyptian Vulture Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانیPopulation

·              European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی IUCN Redlist (Near Threatened)

·              White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهیخورک سینه سفید Range extension- Distribution outside provinces of Ilam, Khuzestan, Bushehr, Fars, Hormozgan & Sistan & Baluchestan

·              Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهیخورک ابلق Range extension- Distribution outside provinces of Ilam, Khuzestan, Bushehr, Fars & Hormozgan

·              Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه ای (راه راه)Population

·              Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی Population

·              European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی Population

·              Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخIUCN Redlist (Endangered)

·              Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری Population

·              Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین Population

·              Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندرIncreasing

·              Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق صورتی Increasing

·              Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ چشم پشت بلوطی Population

·              House Crow Corvus splendens کلاغ هندی Rarity by 2015- Increasing since 2016

·              Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه خوار Range extension- Distribution outside provinces of Khuzestan, Bushehr, Fars, Hormozgan&Sistan&Baluchestan

·              Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis چکاوک آسیایی Identification problem and population

·              Sand Lark Calandrella raytal چکاوک هندی (شنیIdentification problem and population

·              White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرماRange extension- Distribution outside provinces of Khuzestan, Fars, Bushehr, Hormozgan, Kerman & Sistan & Baluchestan

·              Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک Identification problem and population

·              Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد Rarity by 2015- Population since 2016

·              Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه راهPopulation

·              Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچکIdentification problem and population

·              Goldcrest Regulus regulus سسک تاج طلایی Population

·              Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی Increasing

·              Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی Population

·              Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس گیر نیم طوق (طوق سفیدIUCN Redlist (Near Threatened)

·              European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپاییPopulation

·              Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخIUCN Redlist (Near Threatened)

·              Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار Range extension- Distribution outside provinces of Fars, Bushehr, Hormozgan, Kerman & Sistan & Baluchestan

·              Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه ای Population

·              Indian Silverbill Lonchura malabarica سهره ریز هندی Rarity by 2015- Increasing since 2016

·              Alpine Accentor Prunella collaris Population

·              Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی IUCN Redlist (Near Threatened)

----------