کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

لیست گونه های مهم جمعیتی و لیست سرخ برای ثبت روند جمعیت سالیانه

List of important species for IUCN, population and distribution

 

ابوالقاسم خالقی زاده Abolghasem Khaleghizadeh

 

تاریخ به روزرسانی: 31 مرداد 1398

Last Updated: 22 August 2019

 

لیست زیر شامل 88 گونه است که به علت حضور در لیست سرخ جهانی، کاهش جمعیت، افزایش جمعیت، ثبت پراکنش در مناطق جدید و نیز دشوار بودن شناسایی مهم هستند.  لازم به یادآوری است که رکوردهای گونه های مهم از سه خانواده قرقاول، میش­مرغ­ها و شاهین­ها به علت ملاحظات حفاظتی اعلام نخواهند شد.

List of 88 species which are important because of IUCN Redlist, decreasing or increasing, range extension and identification problem. It is noticed that records of three families (Phasianidae, Otididae & Falconidae) with important species here will be not announced because of conservational concerns.

 

Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری IUCN Redlist (Vulnerable)

Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی IUCN Redlist (Vulnerable)

Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی- IUCN Redlist (Near Threatened)

White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید IUCN Redlist (Endangered)

Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری Decreasing population- (Declaration of records is suspended)

Black Francolin Francolinus francolinus دراج Decreasing population- (Declaration of records is suspended)

Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ) Decreasing population- (Declaration of records is suspended)

Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن­سرخ Population

Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار IUCN Redlist (Vulnerable)

Black Stork Ciconia nigra لک لک سیاه Population

Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری IUCN Redlist (Vulnerable)

Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید Decreasing population

Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک Population

Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر Population

Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال سیاه Rarity by 2015- Increasing since 2016

Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما- IUCN Redlist (Near Threatened)

Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک) IUCN Redlist (Endangered)

European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی Population

Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی Population

Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه- IUCN Redlist (Near Threatened)

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور Population

Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلیPopulation

Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی) IUCN Redlist (Vulnerable)

Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا Population

Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی IUCN Redlist (Endangered)

Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز) IUCN Redlist (Vulnerable)

Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی Population

Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر Population

Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید- IUCN Redlist (Near Threatened)

White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم سفید Population

Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره IUCN Redlist (Vulnerable)- (Declaration of records is suspended)

Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله بال- IUCN Redlist (Near Threatened)- (Declaration of records is suspended)

Corn Crake Crex crex یلوه حنایی- Population

Little Crake Porzana parva Population

Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus  طاووسک Decreasing population

Common Crane Grus grus درنای معمولی Population

Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف خوار IUCN Redlist (Near Threatened)

Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی IUCN Redlist (Near Threatened)

Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه سیاه Rarity by 2015- Increasing since 2016

European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی Identification problem and population

Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم سیاه (بال سفیدIUCN Redlist (Near Threatened)

Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی- IUCN Redlist (Near Threatened)

Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ IUCN Redlist (Near Threatened)

Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک دراز) - IUCN Redlist (Near Threatened)

Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی- IUCN Redlist (Near Threatened)

Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستوی دریایی پشت دودی Population

Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی Population

Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره شکم بلوطی Population

European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی IUCN Redlist (Vulnerable)

Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار Rarity by 2015- Population since 2016

Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف Population

Spotted Owlet Athene bramaجغد خالدار کوچکPopulation

Long-eared Owl Asio otus جغد گوش دراز Rarity by 2015- Increasing since 2016

Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی Population

Egyptian Vulture Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانیPopulation

European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی IUCN Redlist (Near Threatened)

White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهیخورک سینه سفید Range extension- Distribution outside provinces of Ilam, Khuzestan, Bushehr, Fars, Hormozgan & Sistan & Baluchestan

Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهیخورک ابلق Range extension- Distribution outside provinces of Ilam, Khuzestan, Bushehr, Fars & Hormozgan

Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه ای (راه راه)- Population

Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی Population

European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی Population

Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ) IUCN Redlist (Endangered)- (Declaration of records is suspended)

Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری Population- (Declaration of records is suspended)

Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین Population- (Declaration of records is suspended)

Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر) Increasing

Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق صورتی Increasing

Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ چشم پشت بلوطی Population

House Crow Corvus splendens کلاغ هندی Rarity by 2015- Increasing since 2016

Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه خوار Range extension- Distribution outside provinces of Khuzestan, Bushehr, Fars, Hormozgan&Sistan&Baluchestan

Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis چکاوک آسیایی Identification problem and population

Sand Lark Calandrella raytal چکاوک هندی (شنی) Identification problem and population

White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما- Range extension- Distribution outside provinces of Khuzestan, Fars, Bushehr, Hormozgan, Kerman & Sistan & Baluchestan

Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک Identification problem and population

Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد Rarity by 2015- Population since 2016

Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه راه- Population

Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک) Identification problem and population

Goldcrest Regulus regulus سسک تاج طلایی Population

Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی Increasing

Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی Population

Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس گیر نیم طوق (طوق سفیدIUCN Redlist (Near Threatened)

European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی- Population

Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ- IUCN Redlist (Near Threatened)

White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک  Population

 

Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار Range extension- Distribution outside provinces of Fars, Bushehr, Hormozgan, Kerman & Sistan & Baluchestan

Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه ای Population

Indian Silverbill Lonchura malabarica سهره ریز هندی Rarity by 2015- Increasing since 2016

Alpine Accentor Prunella collaris Population

Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی IUCN Redlist (Near Threatened)

----------