کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

لیست گونه های مهم جمعیتی و لیست سرخ برای ثبت روند جمعیت سالیانه

List of important species for IUCN, population and distribution

 

ابوالقاسم خالقی زاده Abolghasem Khaleghizadeh

 

تاریخ به روزرسانی: 17 اسفند 1398

Last Updated: 7 March 2020

 

لیست زیر شامل 106 گونه است که به علت حضور در لیست سرخ جهانی، کاهش جمعیت، افزایش جمعیت، ثبت پراکنش در مناطق جدید و نیز دشوار بودن شناسایی مهم هستند.  لازم به یادآوری است که رکوردهای گونه های مهم از سه خانواده قرقاول، میش­مرغ­ها و شاهین­ها به علت ملاحظات حفاظتی اعلام نخواهند شد.

List of 106 species which are important because of IUCN Redlist, decreasing or increasing, range extension and identification problem. It is noticed that records of three families (Phasianidae, Otididae & Falconidae) with important species here will be not announced because of conservational concerns.

 

Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری - IUCN Redlist (Vulnerable)

 

Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی - IUCN Redlist (Vulnerable)

 

Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی - IUCN Redlist (Near Threatened)

 

White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید - IUCN Redlist (Endangered)

 

Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری - Decreasing population- (Declaration of records is suspended)

 

Black Francolin Francolinus francolinus دراج - Decreasing population- (Declaration of records is suspended)

 

Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ) - Decreasing population- (Declaration of records is suspended)

 

Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن­سرخ - Population

 

Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار - IUCN Redlist (Vulnerable)

 

Black Stork Ciconia nigra لک لک سیاه - Population

 

Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری - IUCN Redlist (Vulnerable)

 

Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید - Decreasing population

 

Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (دارقاز) کوچک - Population

 

Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر - Population

 

Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال سیاه - Rarity by 2015- Increasing since 2016

 

Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما - IUCN Redlist (Near Threatened)

 

Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری) - IUCN Redlist (Endangered)

 

European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی - Population

 

Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی - Population

 

Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه - IUCN Redlist (Near Threatened)

 

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور - Population

 

Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی) - Population

 

Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی) - IUCN Redlist (Vulnerable)

 

Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا - Population

 

Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی - IUCN Redlist (Endangered)

 

Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز) - IUCN Redlist (Vulnerable)

 

Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی - Population

 

Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر - Population

 

Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید - IUCN Redlist (Near Threatened)

 

White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم سفید - Population

 

[Hyrcanian] Buzzard Buteo buteo menetriesi سارگپه (حنایی) هیرکانی Important for identification

 

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه حنایی صحرایی Important- New record for each province

 

Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره - IUCN Redlist (Vulnerable)- (Declaration of records is suspended)

 

Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله بال - IUCN Redlist (Near Threatened)- (Declaration of records is suspended)

 

Corn Crake Crex crex یلوه حنایی - Population

 

Little Crake Porzana parva یلوه کوچک - Population

 

Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus   طاووسک  - Decreasing population

 

Common Crane Grus grus درنای معمولی - Population

 

Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف خوار - IUCN Redlist (Near Threatened)

 

Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی - IUCN Redlist (Near Threatened)

 

Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه سیاه - Rarity by 2015- Increasing since 2016

 

European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی - Identification problem and population

 

Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم سیاه (بال سفید) - IUCN Redlist (Near Threatened)

 

Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی - IUCN Redlist (Near Threatened)

 

Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ - IUCN Redlist (Near Threatened)

 

Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک دراز) - IUCN Redlist (Near Threatened)

 

Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ - Population

 

Common Gull Larus canus کاکایی نوک سبز - Population

 

Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی - IUCN Redlist (Near Threatened)

 

Heuglin’s Gull (Siberian Gull) Larus fuscus heuglini کاکایی {پشت سیاه} سیبری - Population

 

Steppe Gull Larus fuscus barabensis کاکایی {پشت سیاه} آسیای میانه - Population

 

Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستوی دریایی پشت دودی - Population

 

Parasitic Skua (Jaeger) Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی - Population

 

Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره شکم بلوطی - Population

 

European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی - IUCN Redlist (Vulnerable)

 

Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار - Rarity by 2015- Population since 2016

 

Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی - Rarity by 2015- Increasing since 2016

 

Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف - Population

 

Spotted Owlet Athene bramaجغد خالدار کوچک  - Population

 

Long-eared Owl Asio otus جغد گوش دراز - Rarity by 2015- Increasing since 2016

 

Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی - Population

 

Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی) - Population

 

European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی - Population

 

White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهیخورک سینه سفید - Range extension- Distribution outside provinces of Ilam, Khuzestan, Bushehr, Fars, Hormozgan & Sistan & Baluchestan

 

Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهیخورک ابلق - Range extension- Distribution outside provinces of Ilam, Khuzestan, Bushehr, Fars & Hormozgan

 

Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه ای (راه راه) - Population

 

Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی - Population

 

European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی - Population

 

Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ) - IUCN Redlist (Endangered)- (Declaration of records is suspended)

 

Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری – Population (Declaration of records is suspended)

 

Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه ای – Population (Declaration of records is suspended)

 

Red-naped Falcon Falco pelegrinoides babylonicus شاهین آسیای میانه (شاهین پشت گردن سرخ) – Population (Declaration of records is suspended)

 

Barbary Falcon Falco pelegrinoides pelegrinoides شاهین عربی – Population (Declaration of records is suspended)

 

Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر) - Increasing

 

Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق صورتی - Increasing

 

Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ چشم پشت بلوطی - Population

 

House Crow Corvus splendens کلاغ هندی - Rarity by 2015- Increasing since 2016

 

Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus کلاغ میان رودان (بین النهرین) - Population

 

Iranian (Pleske’s) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی - Population

 

Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه خوار - Range extension- Distribution outside provinces of Khuzestan, Bushehr, Fars, Hormozgan&Sistan&Baluchestan

 

Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis چکاوک آسیایی - Identification problem and population

 

Sand Lark Alaudala (Calandrella) raytal چکاوک شنی (هندی) - Identification problem and population

 

White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما - Range extension- Distribution outside provinces of Khuzestan, Fars, Bushehr, Hormozgan, Kerman & Sistan & Baluchestan

 

Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک - Identification problem and population

 

Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد - Rarity by 2015- Population since 2016

 

Iraq Babbler Argya (Turdoides) altirostris لیکوی تالابی (خوزی) – Locally common

 

Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه راه - Population

 

Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک) - Identification problem and population

 

Goldcrest Regulus regulus سسک تاج طلایی - Population

 

Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی - Increasing

 

Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی - Population

 

Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس گیر نیم طوق - Population

 

European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی - Population

 

Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی - Population

 

Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت­بلوطی - Population

 

Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ - IUCN Redlist (Near Threatened)

 

Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ - Population

 

White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک - Population

 

Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار Range extension- Distribution outside provinces of Fars, Bushehr, Hormozgan, Kerman & Sistan & Baluchestan

 

Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه ای - Population

 

Indian Silverbill Lonchura malabarica سهره ریز هندی - Rarity by 2015- Increasing since 2016

 

Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی- Population

 

Yellow-headed (Yellow) Wagtail Motacilla flava lutea دم جنبانک زرد سرزرد - Population

 

Sykes’s Wagtail Motacilla flava beema دم جنبانک زرد گونه سفید - Population

 

Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی) - IUCN Redlist (Near Threatened)

 

Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه­سفید - Population

 

*****