کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

لیست گونه های مهم جمعیتی و لیست سرخ برای ثبت روند جمعیت سالیانه

List of important species for IUCN, ی and distribution

 

ابوالقاسم خالقی زاده Abolghasem Khaleghizadeh

 

تاریخ به روزرسانی: 29 فروردین 1398

Last Updated: 18 April 2019

 

لیست زیر شامل 86 گونه است که به علت حضور در لیست سرخ جهانی، کاهش جمعیت، افزایش جمعیت، ثبت پراکنش در مناطق جدید و نیز دشوار بودن شناسایی مهم هستند.  لازم به یادآوری است که رکوردهای گونه های مهم از سه خانواده قرقاول، میش­مرغ­ها و شاهین­ها به علت ملاحظات حفاظتی اعلام نخواهند شد.

List of 86 species which are important because of IUCN Redlist, decreasing or increasing, range extension and identification problem. It is noticed that records of three families (Phasianidae, Otididae & Falconidae) with important species here will be not announced because of conservational concerns.

 

 ·              Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری IUCN Redlist (Vulnerable)

·              Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی IUCN Redlist (Vulnerable)

·              Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطیIUCN Redlist (Near Threatened)

·              White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید IUCN Redlist (Endangered)

·              Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری Decreasing population- (Declaration of records is suspended)

·              Black Francolin Francolinus francolinus دراج Decreasing population- (Declaration of records is suspended)

·              Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگDecreasing population- (Declaration of records is suspended)

·              Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن­سرخ Population

·              Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار IUCN Redlist (Vulnerable)

·              Black Stork Ciconia nigra لک لک سیاه Population

·              Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری IUCN Redlist (Vulnerable)

·              Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید Decreasing population

·              Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک Population

·              Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر Population

·              Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال سیاه Rarity by 2015- Increasing since 2016

·              Bearded Vulture Gypaetus barbatus هماIUCN Redlist (Near Threatened)

·              Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچکIUCN Redlist (Endangered)

·              European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی Population

·              Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی Population

·              Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاهIUCN Redlist (Near Threatened)

·              Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور Population

·              Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلیPopulation

·              Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابیIUCN Redlist (Vulnerable)

·              Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا Population

·              Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی IUCN Redlist (Endangered)

·              Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه بازIUCN Redlist (Vulnerable)

·              Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی Population

·              Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر Population

·              Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفیدIUCN Redlist (Near Threatened)

·              White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم سفید Population

·              Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره IUCN Redlist (Vulnerable)- (Declaration of records is suspended)

·              Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله بالIUCN Redlist (Near Threatened)- (Declaration of records is suspended)

·              Corn Crake Crex crex یلوه حناییPopulation

·              Little Crake Porzana parva Population

·              Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus  طاووسک Decreasing population

·              Common Crane Grus grus درنای معمولی Population

·              Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف خوار IUCN Redlist (Near Threatened)

·              Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی IUCN Redlist (Near Threatened)

·              Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه سیاه Rarity by 2015- Increasing since 2016

·              European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی Identification problem and population

·              Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم سیاه (بال سفیدIUCN Redlist (Near Threatened)

·              Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حناییIUCN Redlist (Near Threatened)

·              Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ IUCN Redlist (Near Threatened)

·              Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک دراز) - IUCN Redlist (Near Threatened)

·              Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنیIUCN Redlist (Near Threatened)

·              Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستوی دریایی پشت دودی Population

·              Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی Population

·              European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی IUCN Redlist (Vulnerable)

·              Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار Rarity by 2015- Population since 2016

·              Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف Population

·              Spotted Owlet Athene bramaجغد خالدار کوچکPopulation

·              Long-eared Owl Asio otus جغد گوش دراز Rarity by 2015- Increasing since 2016

·              Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی Population

·              Egyptian Vulture Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانیPopulation

·              European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی IUCN Redlist (Near Threatened)

·              White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهیخورک سینه سفید Range extension- Distribution outside provinces of Ilam, Khuzestan, Bushehr, Fars, Hormozgan & Sistan & Baluchestan

·              Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهیخورک ابلق Range extension- Distribution outside provinces of Ilam, Khuzestan, Bushehr, Fars & Hormozgan

·              Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه ای (راه راه)Population

·              Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی Population

·              European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی Population

·              Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخIUCN Redlist (Endangered)- (Declaration of records is suspended)

·              Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری Population- (Declaration of records is suspended)

·              Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین Population- (Declaration of records is suspended)

·              Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندرIncreasing

·              Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق صورتی Increasing

·              Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ چشم پشت بلوطی Population

·              House Crow Corvus splendens کلاغ هندی Rarity by 2015- Increasing since 2016

·              Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه خوار Range extension- Distribution outside provinces of Khuzestan, Bushehr, Fars, Hormozgan&Sistan&Baluchestan

·              Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis چکاوک آسیایی Identification problem and population

·              Sand Lark Calandrella raytal چکاوک هندی (شنیIdentification problem and population

·              White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرماRange extension- Distribution outside provinces of Khuzestan, Fars, Bushehr, Hormozgan, Kerman & Sistan & Baluchestan

·              Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک Identification problem and population

·              Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد Rarity by 2015- Population since 2016

·              Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه راهPopulation

·              Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچکIdentification problem and population

·              Goldcrest Regulus regulus سسک تاج طلایی Population

·              Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی Increasing

·              Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی Population

·              Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس گیر نیم طوق (طوق سفیدIUCN Redlist (Near Threatened)

·              European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپاییPopulation

·              Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخIUCN Redlist (Near Threatened)

·              Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار Range extension- Distribution outside provinces of Fars, Bushehr, Hormozgan, Kerman & Sistan & Baluchestan

·              Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه ای Population

·              Indian Silverbill Lonchura malabarica سهره ریز هندی Rarity by 2015- Increasing since 2016

·              Alpine Accentor Prunella collaris Population

·              Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی IUCN Redlist (Near Threatened)

----------