کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست گونههای مهم جمعیتی و

فهرست سرخ برای ثبت روند جمعیت سالیانه

List of important species for IUCN, population and distribution

 

 

ابوالقاسم خالقیزاده Abolghasem Khaleghizadeh

 

تاریخ بهروزرسانی: 29 اسفند 1399

Last updated: 19 March 2021

 

 

فهرست زیر شامل 110 گونه و زیرگونه است که به علت قرار داشتن در فهرست سرخ جهانی، کاهش یا افزایش جمعیت، گسترش پراکنش در مناطق جدید و نیز دشوار بودن شناسایی مهم هستند. نیاز به یادآوری است که رکوردهای گونههای مهم از سه خانواده قرقاولان، میشمرغان و شاهینان به دلیل دیدگاههای حفاظتی اعلام نمی‌شوند.

List of 110 species and subspecies which are important because of IUCN Redlist, decreasing or increasing, range extension and identification problem. It is noticed that records of three families (Phasianidae, Otididae & Falconidae) with important species here will be not announced because of conservational concerns.

 

 

Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ)

Population

 

 Marbled Duck Marmaronetta angustirostrisاردک مرمری

IUCN Redlist (Vulnerable)

 

 Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

IUCN Redlist (Vulnerable)

 

 Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

IUCN Redlist (Near Threatened)

 

Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشمطلایی (گونهسفید)

Population

 

Smew Megellus albellus  مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

Population

 

 Red-breasted Merganser Megus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

Population

 

 White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

IUCN Redlist (Endangered)

 

 Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

Decreasing population

 

 Black Francolin Francolinus francolinus دراج

Decreasing population

 

 Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)

Decreasing population

 

 Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ

Population

 

 Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

IUCN Redlist (Vulnerable)

 

 Black Stork Ciconia nigra لکلک سیاه

Population

 

 Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

IUCN Redlist (Vulnerable)

 

 Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

Decreasing population

 

 Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره‌قار) کوچک

Population

 

 Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

Population

 

 Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

Rarity by 2015- Increasing since 2016

 

 Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

IUCN Redlist (Near Threatened)

 

 Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)

IUCN Redlist (Endangered)

 

 European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپۀ جنگلی معمولی

Population

 

 Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

Population

 

 Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

IUCN Redlist (Near Threatened)

 

 Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

Population

 

 Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

Population

 

 Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

IUCN Redlist (Vulnerable)

 

 Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

Population

 

 Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

IUCN Redlist (Endangered)

 

 Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

IUCN Redlist (Vulnerable)

 

 Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

Population

 

 Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

Population

 

 Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

IUCN Redlist (Near Threatened)

 

 White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دمسفید

Population

 

Hyrcanian Buzzard Buteo buteo menetriesi  زیرگونۀ سارگپۀ (معمولی) هیرکانی

Population

 

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus  زیرگونۀ سارگپۀ (معمولی) صحرایی (استپی)

Population

 

 Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

IUCN Redlist (Vulnerable)

 

 Little Bustard Tetrax tetrax زنگولهبال

IUCN Redlist (Near Threatened)

 

 Corn Crake Crex crex یلوۀ حنایی

Population

 

 Little Crake Porzana parva یلوۀ کوچک

Population

 

 Spotted Crake Porzana porzana یلوۀ خالدار

Population

 

 Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus   طاووسک   

Decreasing population

 

 Common Crane Grus grus درنای معمولی

Population

 

 Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدفخوار

IUCN Redlist (Near Threatened)

 

 Northern Lapwing Vanellus vanellus خروسکُلی معمولی

IUCN Redlist (Near Threatened)

 

 Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس‌کُلی سینه‌سیاه

Rarity by 2015- Increasing since 2016

 

 European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

Identification problem and population

 

 Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دمسیاه

IUCN Redlist (Near Threatened)

 

 Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

IUCN Redlist (Near Threatened)

 

 Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

IUCN Redlist (Near Threatened)

 

 Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیلۀ بلوطی (نوکدراز)

IUCN Redlist (Near Threatened)

 

 Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

Population

 

 Common Gull Larus canus کاکایی نوکسبز

Population

 

 Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

IUCN Redlist (Near Threatened)

 

 Heuglin’s Gull (Siberian Gull) Larus fuscus heuglini زیرگونۀ کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری

Population

 

 Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونۀ کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه

Population

 

 Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشتدودی

Population

 

 Parasitic Skua (Jaeger) Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی

Population

 

 Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقرۀ شکمبلوطی

Population

 

 European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

IUCN Redlist (Vulnerable)

 

 Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

Rarity by 2015- Population since 2016

 

 Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

Rarity by 2015- Increasing since 2016

 

 Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاهبوف

Population

 

 Spotted Owlet Athene bramaجغد کوچک خالدار (جنوبی)   

Population

 

 Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

Rarity by 2015- Increasing since 2016

 

 Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

Population

 

 Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

Population

 

 European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

Population

 

 White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

Range extension- Distribution outside provinces of Ilam, Khuzestan, Bushehr, Fars, Hormozgan & Sistan & Baluchestan

 

 Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

Range extension- Distribution outside provinces of Ilam, Khuzestan, Bushehr, Fars & Hormozgan

 

 Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوهای (راهراه)

Population

 

 Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی

Population

 

 European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی

Population

 

 Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

IUCN Redlist (Endangered)

 

 Siberian Falcon Falco peregrinus calidus زیرگونۀ شاهین سیبری (سینه‌سفید)

Population

 

 Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei زیرگونۀ شاهین مدیترانه‌ای (ترکی)

Population

 

 Red-naped Falcon Falco pelegrinoides babylonicus زیرگونۀ شاهین پشت‌گردن‌سرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)

Population

 

 Barbary Falcon Falco pelegrinoides pelegrinoides زیرگونۀ شاهین عربی (بربری)

Population

 

Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک (ناخنسفید)

Population

 

 Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه‌طوطی (طوطی اسکندر)

Increasing

 

 Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

Increasing

 

 Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگچشم پشتبلوطی

Population

 

 House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

Rarity by 2015- Increasing since 2016

 

 Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus کلاغ میان‌رودان

Population

 

 Pleske’s (Iranian) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

Population

 

 Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

Range extension- Distribution outside provinces of Khuzestan, Bushehr, Fars, Hormozgan & Sistan&Baluchestan

 

 Sand Lark Alaudala (Calandrella) raytal چکاوک شنی (هندی)

Identification problem and population

 

 White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

Range extension- Distribution outside provinces of Khuzestan, Fars, Bushehr, Hormozgan, Kerman & Sistan & Baluchestan

 

 Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)

Rarity by 2015- Population since 2016

 

 Iraq Babbler Argya (Turdoides) altirostris لیکوی خوزی (تالابی)

Locally common

 

 Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینهراهراه

Population

 

 Goldcrest Regulus regulus سسک تاجطلایی

Population

 

 Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

Increasing

 

 Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

Population

 

 Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگسگیر نیمطوق

Population

 

Eversmann’s Redstart Phoenicurus erythronotus دمسرخ پشتبلوطی

Poplation

 

 European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

Population

 

Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

Distribution outside provinces of North Khorasan, South Khorasan, Khorasan-e Razavi, Kerman, Sistan & Baluchestan and Hormozgan

 

 Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

Population

 

 Fieldfare Turdus pilaris توکای پشتبلوطی

Population

 

 Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

IUCN Redlist (Near Threatened)

 

 Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

Population

 

 White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

Population

 

 Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار 

Range extension- Distribution outside provinces of Fars, Bushehr, Hormozgan, Kerman & Sistan & Baluchestan

 

 Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانهای

Population

 

 Indian Silverbill Lonchura malabarica سهرۀ ریز هندی

Rarity by 2015- Increasing since 2016

 

 Alpine Accentor Prunella collaris صعوۀ کوهی

Population

 

Yellow-headed (Yellow) Wagtail Motacilla flava lutea زیرگونۀ دم‌جنبانک زرد سرزرد

Misidentification with Citrine Wagtail and Population

 

 Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار (صحرایی)

IUCN Redlist (Near Threatened)

 

 Brambling Fringilla montifringilla سهرۀ دمگاهسفید

Population

 

*****

نظرات  (۲)

۰۱ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۱۷ سید مهدی میرسیار
سلام دوستان
لطفا اگر ممکن است تاریخ دقیق تغییرات و منابع را ذکر بفرمائید
و آیا در گزارشات و مکتوبات علمی و نام نویسی های پرندگان این تغییرات حتما بایستی لجاظ گردد یا خیر الزامی نیست؟
پاسخ:
جناب آقای میرسیار

این تغییرات، از طرف تاکسونومیستها و کسانی که در زمینه چک لیستهای جهانی کار می کنند، تهیه می شود و توصیه می شود که دوستانی که تجربه کمتری در این زمینه دارند، از این چک لیستهای جهانی معتبر استفاده کنند.
این تغییرات بر اساس چک لیست IOC تنظیم شده و آخرین تغییرات تا دسامبر 2015 لحاظ شده است.
http://www.worldbirdnames.org/

با تشکر
خالقی زاده
۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۳:۰۲ جمشید منضوری
اقای دکتر خالقی زاده با سلام
ازاینکه زحمت می کشید و فعالیتهائی در زمینه پرندگان انجام می دهید جای تشکر دارد. من فکر می کنم اگر بجای خانواده ، تیره بکار ببرید بهتر است. چون تصور همگان از خانواده یک نر و ماده همراه جوجه هایش است. ولی در یک تیره ممکن است جنسها و گونه های زیادی  قرار بگیرد.
سپاسگزارم.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی