کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست ساده پرندگان ایران

Checklist of the birds of Iran

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 18 آبان 1399

Last updated: 8 November 2020

 

 

فهرست 556 گونه از 26 راسته پرندگان ایران

Chacklist of 556 species from 26 orders of Iranian birds

 

-----

 

Class AVES رده پرندگان

 

Subclass NEORNITHES زیررده پرندگان جدید

 

Superorder NEOGNATHAE or CARINATAE بالاراسته پرندگان پروازی

 

 

GALLIFORMES راسته ماکیان سانان

PHASIANIDAE خانواده قرقاولان

TETRAONINAE زیرخانواده سیاه خروسیان

Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi سیاه خروس

PERDICINAE زیرخانواده کبکیان

Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

Black Francolin Francolinus francolinus درّاج

Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی

Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین (بَدبَده)

PHASIANINAE زیرخانواده قرقاولیان

Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)

 

 

ANSERIFORMES راسته غازسانان (اردک سانان)

ANSERES زیرراسته غازسانیان

ANATIDAE خانواده اردکان (مرغابیان)

DENDROCYGNINAE زیرخانواده اردکیان سوت زن

Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica اردک سوت‌زن هندی

ANSERINAE زیرخانواده غازیان

Brent Goose Branta bernicla غاز گردن‌سیاه

Barnacle Goose Branta leucopsis غاز گونه‌سفید

Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد

Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک

Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

TADONINAE زیرخانواده اردکیان غازنما

Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

ANATINAE (Dabbling ducks) زیرخانواده اردکیان روی آبچر

Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید (هندی)

Northern Shoveler Spatula (Anas) clypeata اردک نوک‌پهن

Garganey Spatula (Anas) querquedula خوتکای ابروسفید

Gadwall Mareca (Anas) strepera اردک ارده‌ای

Eurasian Wigeon Mareca (Anas) penelope گیلار

Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

Northern Pintail Anas acuta فیلوش

Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

AYTHYINAE (Diving ducks) زیرخانواده اردکیان شیرجه رو (غواص)

Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه

MERGINI (Sea ducks) تبار اردکیان دریایی

Velvet Scoter Melanitta fusca سیاه‌اردک (اسکوتر) مخملی

Common Scoter Melanitta nigra سیاه‌اردک (اسکوتر) معمولی

Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز

Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)

Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ

Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

OXYURINI (Stiff-tailed ducks) تبار اردکیان دم افراشته

White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

 

CAPRIMULGIFORMES راسته شبگردسانان

CAPRIMULGIDAE خانواده شبگردان

CAPRIMULGINAE شبگردیان عادی

European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی

 

APODIFORMES راسته بادخورک سانان

APODIDAE خانواده بادخورکان

APODINAE بادخورکیان عادی

Tribe APODINI بادخورکیان عادی

Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی

Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

 

OTIDIFORMES راسته میش مرغ سانان

OTIDIDAE خانواده میش مرغان

Great Bustard Otis tarda میش مرغ

Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

 

CUCULIFORMES راسته کوکوسانان

CUCULIDAE خانواده کوکویان

CUCULINAE زیرخانواده کوکوایان انگل جوجه آوری

Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق

Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوی سیاه آسیایی

Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی شرقی

Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

 

PTEROCLIDIFORMES راسته باقرقره سانان

PTEROCLIDIDAE خانواده باقرقرگان (کوکران)

Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم‌دراز

Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی

Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار

Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه‌راه

 

COLUMBIFORMES راسته کبوترسانان

COLUMBIDAE خانواده کبوتران

Columni تبار کبوتریان

Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشم‌زرد (خاوری)

Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری

Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی

Red Collared (Turtle) Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ

Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

TURTURINI تبار قمریان

Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز

 

GRUIFORMES راسته درناسانان

RALLIDAE خانواده یلوگان

Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید

Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

 

GRUIDAE خانواده درنایان

GRUINAE (typical cranes) زیرخانواده درنایان عادی

Siberian Crane Leucogeranus (Grus) leucogeranus درنای سیبری (سفید)

Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز

Common Crane Grus grus درنای معمولی

 

PODICIPEDIFORMES راسته کشیم سانان

PODICIPEDIDAE خانواده کشیمان

Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ

Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

 

PHOENICOPTERIFORMES راسته فلامینگوسانان

PHOENICOPTERIDAE خانواده فلامینگوان

Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک

 

CHARADRIIFORMES راسته سلیم سانان (آبچلیک سانان)

TURNICI زیرراسته بلدرچین بوته ای سانیان

TURNICIDAE خانواده بلدرچین بوته ایان

Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته‌ای

 

CHIONIDI زیرراسته چاخ لق سانیان

BURHINIDAE خانواده چاخ لقان

Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق بزرگ (هندی)

 

CHARADRII زیرراسته سلیم سانیان

HAEMATOPODIDAE خانواده صدف خواران

Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

 

RECURVIROSTRIDAE خانواده نوک درفشیان

Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک‌درفشی)

 

CHARADRIIDAE خانواده سلیمان

VANELLINAE زیرخانواده خروس کولیان

Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus خروس کولی سرخاکستری

Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی اجتماعی (ابروسفید)

White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

CHARADRIINAE زیرخانواده سلیمیان

European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری

Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (سلیم کوچک)

Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی

 

THINOCORI زیرراسته پاشلک گرمسیری سانیان

ROSTRATULIDAE خانواده پاشلکان رنگین

Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین (بنگالی)

 

JACANIDAE خانواده جاکانایان

Pheasant-tiled Jacana Hydrophasianus chirurgus جاکانای دم‌قرقاولی

 

SCOLOPACI زیرراسته آبچلیک سانیان

SCOLOPACIDAE خانواده آبچلیکان

Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus پاشلک نوک دراز

Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی

Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی

Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه

Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار

Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاوری

Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ

Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری

Sanderling Calidris alba تلیله سفید

Red-necked Stint Calidris ruficollis تلیله گردن‌سرخ

Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل

Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ گردن‌سرخ

Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ بلوطی

 

LARI زیرراسته کاکایی سانیان

DROMADIDAE خانواده سلیمان خرچنگ خوار

Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار

 

GLAREOLIDAE خانواده گلاریولان

Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول شرقی

Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

Small Pratincole Glareola lactea گلاریول کوچک

 

LARIDAE خانواده کاکاییان

NODDIES گروه پرستواقیانوسیها

Brown Noddy Anous stolidus پرستواقیانوسی قهوه‌ای

SKIMMERS گروه آب شکافها

Indian Skimmer Rynchops albicollis آب‌شکاف هندی

GULLS گروه کاکاییها

Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه

Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای

Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای

Pallas's (Great Black-headed) Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

White-eyed Gull Ichthyaetus (Larus) leucophthalmus کاکایی چشم‌سفید

Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی

Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ

Glaucous Gull Larus hyperboreus کاکایی راه‌راه

Vega Gull Larus vegae کاکایی وگا

Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی بالتیک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی سیبری
 • Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی آسیای میانه

TERNS گروه پرستودریاییها

Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

Greater Crested Tern (Swift Tern) Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ

Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک

Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد

Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز)

Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی

Sooty Tern Onychoprion (Sterna) fuscatus پرستودریایی پشت‌سیاه

River Tern Sterna aurantia پرستودریایی رودخانه‌ای

Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید

Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستوتالابی تیره

White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستوتالابی بال‌سفید

Black Tern Chlidonias niger پرستوتالابی سیاه

 

STERCORARIIDAE خانواده کاکاییان اقیانوسی

Brown Skua Stercorarius antarcticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قهوه‌ای

Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ

Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی

Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌دراز

 

PHAETHONTIFORMES راسته نوک سرخ دریایی سانان

PHAETHONTIDAE خانواده نوک سرخان دریایی

Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی

 

GAVIIFORMES راسته غواص سانان

GAVIIDAE خانواده غواصان

Red-throated Loon Gavia stellata غواص گلوسرخ

Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه

 

PROCELLARIIFORMES راسته کبوتردریایی سانان

OCEANITIDAE خانواده مرغان توفان

Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان ویلسون

 

PROCELLARIDAE خانواده کبوتران دریایی

Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتر دریایی مدیترانه‌ای

Wedge-tailed Shearwater Ardenna (Puffinus) pacificus کبوتر دریایی دم‌پهن

Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتر دریایی دودی

Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی

 

CICONIIFORMES راسته لک لک سانان

CICONIDAE خانواده لک لکان

Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک‌لک گردن‌سفید

White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

 

PELECANIFORMES راسته پلیکان سانان

THRESKIORNITHIDAE خانواده اکراسان

THRESKIORNITHINAE زیرخانواده اکراسیان

African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس (ناز) آفریقایی

Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه

PLATALEINAE زیرخانواده کفچه نوکیان

Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

 

ARDEIDAE خانواده حواصیلان

BOTAURINAE زیرخانواده بوتیماریان

Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

ARDEINAE زیرخانواده حواصیلیان

Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز

Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی

Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus گاوچرانک آسیایی

Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل

Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ

Intermediate Egret Ardea intermedia اگرت (قار) متوسط

Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک

Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی

 

PELECANIDAE خانواده پلیکانان (مرغ سقایان)

Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

 

SULIFORMES راسته بوبی سانان

SULIDAE خانواده بوبیان

Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار

Red-footed Booby Sula sula بوبی پاسرخ

 

PHALACROCORACIDAE خانواده باکلانان (قره قاران)

Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره‌قار) کوچک

Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ

Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره‌قار) گلوسیاه

 

ANHINGIDAE خانواده مارگردنان

African Darter Anhinga rufa مارگردن آفریقایی

 

ACCIPITRIFORMES راسته عقاب سانان

ACCIPITRES زیرراسته عقاب سانیان

 

PANDIONIDAE خانواده عقابان ماهیگیر

Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

 

ACCIPITRIDAE خانواده عقابان

ELANINAE زیرخانواده کورکوریان بال سیاه

Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

GYPAETINAE زیرخانواده همایان

Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)

PERNINAE زیرخانواده سارگپه جنگلیان

European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار

AEGYPYINAE زیرخانواده کرکسیان

White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) پشت‌سفید

Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال (کرکس) هیمالیایی

Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

CIRCAETINAE زیرخانواده عقابیان مارخور

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

AQUILINAE زیرخانواده عقابیان

Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی

Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

ACCIPITRINAE زیرخانواده قوشیان

Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

CIRCINAE زیرخانواده سنقریان

Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی

Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

MILVINAE زیرخانواده کورکوریان

Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی

Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

Brahminy Kite Haliastur indus کورکور برهمایی

HALIAEETINAE زیرخانواده عقابیان دم سفید

Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

BUTEONINAE زیرخانواده سارگپه ایان

White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم‌سفید

Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا

Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی

Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

The vulpinus group گروه زیرگونه‌ای سارگپه حنایی

 • Hyrcanian Buzzard Buteo buteo menetriesi زیرگونه سارگپه {معمولی} هیرکانی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus زیرگونه سارگپه {معمولی} صحرایی

 

 

STRIGIFORMES راسته جغدسانان

STRIGINAE زیرراسته جغدسانیان

 

TYTONIDAE خانواده جغدان انبار

Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

 

STRIGIDAE (True Owls) خانواده جغدان حقیقی

Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

Snowy Owl Bubo scandiacus بوف (جغد) برفی

Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف (جغد) ماهی‌خوار

Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

Little Owl Athene noctua جغد کوچک

Spotted Owlet Athene brama جغد کوچک خالدار (جنوبی)

Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

 

BUCEROTIFORMES راسته نوک شاخی سانان

UPUDIDAE خانواده هدهدان

Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

 

CORACIIFORMES راسته سبزقباسانان

CORACIIDAE خانواده سبزقبایان

Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

 

MEROPIDAE خانواده زنبورخواران

Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز (کوچک)

Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

 

 

ALCEDINI زیرراسته ماهی‌خورک سانیان

ALCEDINIDAE خانواده ماهی خورکان

White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

 

PICIFORMES راسته دارکوب سانان

PICIDAE خانواده دارکوبان

JYNGINAE زیرخانواده دارکوبیان قهوه ای

Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

PICINAE زیرخانواده دارکوبیان حقیقی

MELANERPINI تبار دارکوبیان خالدار

Lesser Spotted Woodpecker Dryobates (Dendrocopos) minor دارکوب خالدار کوچک

Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes (Dendrocopos) medius دارکوب سرسرخ

Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی

Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)

White-winged Woodpecker Dendrocopos leucopterus دارکوب بال‌سفید

Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

PICINI تبار دارکوبیان حقیقی

Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه

Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز شکمپولکی

European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی

 

FALCONIFORMES راسته شاهین سانان

FALCONIDAE خانواده شاهینان

FALCONINAE زیرخانواده شاهینیان

Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه (واشه) کوچک (ناخن سفید)

Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه (واشه) معمولی

Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین (ترم‌تای) سرحنایی

Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ

Amur Falcon Falco amurensis شاهین (ترم­تای) آمور

Sooty Falcon Falco concolor شاهین (ترم­تای) دودی

Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)

Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین

Laggar Falcon Falco jugger شاهین بلوچی

Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین

The peregrinus group (Peregrine Falcon) گروه زیرگونه‌ای شاهین بحری

 • Siberian Falcon Falco peregrinus calidus زیرگونه شاهین سیبری
 • Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei زیرگونه شاهین مدیترانه‌ای

The pelegrinoides group (Barbary Falcon) گروه زیرگونه‌ای شاهین معمولی

 • Central Asian (Red-naped) Falcon Falco (peregrinus) babylonicus زیرگونه شاهین آسیای میانه (شاهین پشت‌گردن‌سرخ)
 • Arabian Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides زیرگونه شاهین عربی

 

PSITTACIFORMES راسته طوطی سانان

PSITTACOIDEA (True Parrots) بالاخانواده طوطیان حقیقی

PSITTACULIDAE (Old World Parrots) خانواده طوطیان جهان کهن

PSITTACULINAE (Parrots) زیرخانواده طوطیان سبز

Tribe PSITTACULINI تبار طوطیان آسیایی

Genus PSITTACULA (Ring-necked Parakeets) سرده طوطی های طوقدار

Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

 

PASSERIFORMES راسته گنجشک سانان

PASSERI (Oscines) زیرراسته گنجشک سانیان

 

LANIIDAE خانواده سنگ چشمان

Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی

Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ‌چشم دم‌دراز (دمگاه‌حنایی)

Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

 • Homeyer’s Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri Cabanis, 1873 زیرگونه سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 • Mauryan (Indian) Grey Shrike Lanius meridionalis lahtora (Sykes, 1832) زیرگونه سنگ‌چشم خاکستری هندی (موریایی)
 • Arabian Grey Shrike Lanius excubitor aucheri Bonaparte, 1853 زیرگونه سنگ‌چشم خاکستری عربی
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris Cassin, 1851 زیرگونه سنگ‌چشم خاکستری دشتی

Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

 

ORIOLIDAE خانواده پری شاهرخان

Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ

 

DICRURIDAE خانواده بوچانگایان

Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه

Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری

 

MONARCHIDAE خانواده شاه مگس گیران

Black-naped Monarch Hypothymis azurea مگس‌گیر کاکل‌سیاه

 

CORVIDAE خانواده کلاغان

PYRRHOCORACINAE زیرخانواده زاغیان کوهی

Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ (کلاغ) کوهی نوک‌سرخ

Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ (کلاغ) کوهی نوک‌زرد

CORVINAE زیرخانواده کلاغیان

Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق (زاغ جنگلی)

Eurasian Magpie Pica pica زاغی

Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور (زاغ کویری) ایرانی

Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes فندق‌شکن (زاغ) خالدار

Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

Carrion Crow Corvus corone کلاغ شرقی

Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

 • Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus زیرگونه کلاغ میان رودان

Large-billed Crow Corvus macrorhynchos کلاغ جنگلی نوک‌بزرگ

Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

 

BOMBYCILLIDAE خانواده بال لاکیان

Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus باللاکی

 

HYPOCOLIIDAE خانواده میوه خواران

Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

 

PARIDAE خانواده چرخ ریسکان

Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی

Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید

Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

 

REMIZIDAE خانواده چرخ ریسکان پشت بلوطی

Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه

White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسفید

 

PANURIDAE خانواده چرخ ریسکان نیزار

Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار

 

ALAUDIDAE خانواده چکاوکان

Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی

Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای (شکم‌سیاه)

Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

White-winged Lark Alauda (Melanocorypha) leucoptera چکاوک بال‌سفید

Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک پنجه‌کوتاه هیوم

Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه

Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis چکاوک پنجه‌کوتاه آسیایی

Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک

Sand Lark Alaudala (Calandrella) raytal چکاوک شنی (هندی)

 

PYCNONOTIDAE خانواده بلبل خرمایان

White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیردم سرخ

 

HIRUNDINIDAE خانواده پرستویان

Hirundininae زیرخانواده پرستوایان (و چلچله ایان)

Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری

Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ

Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

Wire-tailed Swallow Hirundo smithii پرستوی سرسرخ

Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola پرستوی گلوراه‌راه

 

CETTIIDAE خانواده سسکان دم پهن

Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

 

SCOTOCERCIDAE خانواده سسکان جنبان

Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

 

AEGITHALIDAE خانواده چرخ ریسکان دم دراز

Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

 

PHYLLOSCOPIDAE (Leaf Warblers) خانواده سسکان برگی

Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی

Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی (قفقازی)

Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک

Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه‌زیتونی شرقی

Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus سسک تیره

Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus سسک گل (پالاس)

Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد

Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم

Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

 

ACROCEPHALIDAE (Reed, Marsh and Tree Warblers) خانواده سسکان نیزار

Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک نیزار خوزی

Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ

Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا

Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار

Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار

Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار معمولی

Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی

Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی

Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی

Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)

 

LOCUSTELLIDAE خانواده سسکان ملخی

Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی

River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه‌ای

Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

 

CISTICOLIDAE خانواده سسکان دم چتری

Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری

Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

 

LEIOTHRICHIDAE خانواده لیکویان

Iraq Babbler Argya (Turdoides) altirostris لیکوی خوزی (تالابی)

Afghan Babbler Argya (Turdoides) huttoni لیکوی افغان (معمولی)

 

SYLVIIDAE خانواده سسکان بیشه

Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک

Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی

Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم

Western Orphean Warbler Sylvia hortensis سسک چشم‌سفید غربی

Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی

Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

Rüppell's Warbler Sylvia ruppeli سسک گلوسیاه (روپلی)

 

ZOSTEROPIDAE (White-eyes) خانواده سسکان چشم سفید

Indian White-eye Zosterops palpebrosus سسک چشم‌سفید هندی

 

REGULIDAE خانواده سسکان تاجدار

Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی

 

TROGLODYTIDAE خانواده الیکاییان

Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

 

SITTIDAE خانواده کمرکلیان

Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

 

TICHODROMIDAE خانواده دیوارخزکان

Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

 

CERTHIIDAE خانواده دارخزکان

Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک

 

STURNIDAE خانواده ساران

Clade Afrotropical-Palearctic نیاک آفریقای گرمسیری- دیرین شمالگان

Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری

Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج‌سیاه

Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

 

TURDIDAE خانواده توکایان

Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ

Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

 

MUSCICAPIDAE (Old World Flycatchers) خانواده مگس گیران جهان کهن

MUSCICAPINAE زیرخانواده مگس گیریان

Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس‌گیر فیروزه‌ای

ERITHACINAE زیرخانواده سینه سرخیان

European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

SAXICOLINAE زیرخانواده طرقه ایان

Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus طرقه آبی آوازخوان

European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی

Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق

Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris مگس‌گیر ابروسفید هیمالیایی

Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی

Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

Variable (Eastern Pied) Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید

Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

 

CINCLIDAE خانواده زیرآبروکان

White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

 

NECTARINIIDAE خانواده شهدخواران

Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار

 

PASSERIDAE (Old World Sparrows) خانواده گنجشکان جهان کهن

Saxaul Sparrow Passer ammodendri گنجشک تاغی

House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی

Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای

Zarudny’s (Desert) Sparrow Passer (simplex) zarudnyi گنجشک بیابانی زارودنی

Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

 

ESTRILDIDAE خانواده سهرگان ریز

Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک‌لاکی

Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی

 

PRUNELLIDAE خانواده صعوگان

Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه

Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

 

MOTACILLIDAE خانواده دم جنبانکان

Genus Dendronanthus سرده دم جنبانک جنگلی

Forest Wagtail Dendronanthus indicus دم‌جنبانک جنگلی

Genus Motacilla سرده دم جنبانکها

Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)

Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

Genus Anthus سرده پیپتها

Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز

Paddyfield Pipit Anthus rufulus پیپت شرقی

Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی

Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)

Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی

Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

Buff-bellied Pipit Anthus rubescens پیپت شکم‌نخودی (پاقهوه‌ای)

Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

 

FRINGILLIDAE خانواده سهرگان

FRINGILLINAE زیرخانواده سهره ایان جنگلی!

Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

CARDUELINAE زیرخانواده سهره ایان دانه خوار!

White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه بال‌سفید

Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه

Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی

Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی

European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی

European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد

Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد

 

EMBERIZIDAE (Old World Buntings) خانواده زردپرگان جهان کهن

Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید

Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید

Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia زردپره سرآبی

Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه

Little Bunting Emberiza pusilla زردپره کوچک

Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی

Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد

Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

*****

نظرات  (۶)

سلام
مگه 540 گونه نداریم. شما چرا زدین 548؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
سلام سرکار مینا خانم، لطفا به لیست کامل گونه ها مراجعه فرمایید تا نام همه گونه را پیدا کنید.
با تشکر، خالقی زاده
سلام چرا ما هم یک کتاب پردگان ایران که دو زبانه باشه چاپ نکنیم با عکس
سلام
کرمان شاهین هم داره
ولی تو پرندگانش اسم شاهین ندیدم

با سلام. مطمئن هستید که در مازندران میش‌مرغ دیده شده است. طوطی طوق صورتی بومی ایران نیست.
۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۳۵ محمد جواد رستمی احمدوندی

با سلام و خداقوت/ درود بر شما بابت سایت به روز، مفید و جذابتون/ با آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون/ تشکر.

پاسخ:
عرض سلام جناب آقای رستمی عزیز
سپاس فراوان از زحمتهای شما. در حقیقت ما زحمت دیگر عزیزان را به نمایش می گذاریم.

با تشکر
خالقی زاده
۲۳ تیر ۹۹ ، ۱۸:۲۰ فرید مبصر

با سلام و تشکر از زحمات شما اگه امکان داشته باشه فایل اکسل فهرست پرندگان رو در سایت جایگذاری کنید

با تشکر از زحمات شما

مبصر

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی