کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست ساده 555 گونه از پرندگان ایران

Checklist of 555 species of Iranian birds

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 23 دی 1398

Last updated: 13 January 2020

 

Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica اردک سوت زن هندی

Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد

Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

Brent Goose Branta bernicla غاز گردن‌سیاه

Barnacle Goose Branta leucopsis غاز گونه‌سفید

Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک

Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید (هندی)

Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

Northern Pintail Anas acuta فیلوش

Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه

Velvet Scoter Melanitta fusca اسکوتر (اردک سیاه) بال‌سفید

Common Scoter Melanitta nigra اسکوتر سیاه (اردک سیاه)

Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز

Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)

Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ

Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi سیاه خروس

Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

Black Francolin Francolinus francolinus دراج

Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی

Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)

Red-throated Loon Gavia stellata غواص گلوسرخ

Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه

Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان ویلسون

Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتر دریایی مدیترانه‌ای

Wedge-tailed Shearwater Ardenna (Puffinus) pacificus کبوتر دریایی دم‌پهن

Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتر دریایی دودی

Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی

Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ

Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک

Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی

Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک‌لک گردن‌سفید

White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی

Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز

Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی

Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus گاوچرانک آسیایی

Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل

Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

Intermediate Egret Ardea intermedia اگرت (حواصیل) متوسط

Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی

Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار

Red-footed Booby Sula sula بوبی پاسرخ

Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره غاز) گلوسیاه

African Darter Anhinga rufa باکلان مارگردن

Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار

White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) پشت‌سفید

Himalayan Vulture Gyps himalayensis کرکس هیمالیایی

Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی (دشتی)

Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی

Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی

Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم‌سفید

Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا

Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی

Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Great Bustard Otis tarda میش مرغ

Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید

Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

Siberian Crane Leucogeranus (Grus) leucogeranus درنای سیبری (سفید)

Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)

Common Crane Grus grus درنای معمولی

Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته‌ای

Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق هندی

Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار

Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus خروس کولی سرخاکستری

Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری

Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم طوقی پاسیاه (سلیم کوچک)

Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی

Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین (بنگالی)

Pheasant-tiled Jacana Hydrophasianus chirurgus جاکانای دم قرقاولی

Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus پاشلک نوک دراز

Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی

Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی

Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار

Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاوری

Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ

Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری

Sanderling Calidris alba تلیله سفید

Red-necked Stint Calidris ruficollis تلیله گردن‌سرخ

Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل

Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی

Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول شرقی

Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

Small Pratincole Glareola lactea گلاریول کوچک

Brown Noddy Anous stolidus پرستودریایی قهوه‌ای

Indian Skimmer Rynchops albicollis آب‌شکاف

Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه

Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای

Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای

Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

White-eyed Gull Ichthyaetus (Larus) leucophthalmus کاکایی چشم‌سفید

Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی

Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ

Glaucous Gull Larus hyperboreus کاکایی راه‌راه

Vega Gull Larus vegae کاکایی وگا

Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

Greater Crested Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ

Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک

Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز)

Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی

Sooty Tern Onychoprion (Sterna) fuscatus پرستودریایی پشت‌سیاه

River Tern Sterna aurantia پرستودریایی رودخانه‌زی

Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید

Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

Brown Skua Stercorarius antarcticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قهوه‌ای

Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی

Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌دراز

Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم‌دراز

Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی

Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار

Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه‌راه

Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری (زردچشم)

Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری

Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی

Red Collared (Turtle) Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ

Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)

Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق

Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوی سیاه (آسیایی)

Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی شرقی

Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

Snowy Owl Bubo scandiacus جغد (بوف) برفی

Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار

Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

Little Owl Athene noctua جغد کوچک

Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)

Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی

Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی

Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)

Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)

European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی

Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)

White-winged Woodpecker Dendrocopos leucopterus دارکوب بال‌سفید

Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه

Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز راه‌راه

European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین (ترم‌تای) سرحنایی

Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ

Amur Falcon Falco amurensis شاهین (ترم­تای) آمور

Sooty Falcon Falco concolor شاهین (ترم­تای) دودی

Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین

Laggar Falcon Falco jugger شاهین بلوچی

Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بحری)

 شامل چهار زیرگونه:

[Siberian Falcon peregrinus calidus Latham, 1790 شاهین (بحری) سیبری]

[Mediterranean Falcon peregrinus brookei Sharpe, 1873 شاهین (بحری) مدیترانه ای]

[Central Asian Falcon (Red-naped Falcon) Falco peregrinus babylonicus Sclater, PL, 1861 شاهین آسیای میانه (شاهین پشت گردن سرخ)]

[Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco peregrinus pelegrinoides Temminck, [in Temminck & Laugier] 1829 شاهین (معمولی) عربی]

Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی

Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ‌چشم دمگاه‌حنایی (دم‌دراز)

Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

{شامل چهار زیرگونه است:

[Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری

[Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی

[Mauryan] Grey Shrike Lanius excubitor lahtora سنگ‌چشم خاکستری هندی (موریایی)

[Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی}

Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه

Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری

Black-naped Monarch Hypothymis azurea مگس گیر کاکل‌سیاه

Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

Eurasian Magpie Pica pica زاغی

Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes زاغ خالدار

Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

Carrion Crow Corvus corone کلاغ شرقی

Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

Large-billed Crow Corvus macrorhynchos کلاغ جنگلی نوک‌بزرگ

Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی (خزری)

Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه

White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسفید

Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار

Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای (شکم‌سیاه)

Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

White-winged Lark Alauda (Melanocorypha) leucoptera چکاوک بال‌سفید

Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک پنجه‌کوتاه هیوم

Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه

Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis چکاوک پنجه‌کوتاه آسیایی

Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

Sand Lark Alaudala (Calandrella) raytal چکاوک هندی (شنی)

White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیردم سرخ

Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری

Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ

Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

Wire-tailed Swallow Hirundo smithii پرستوی سرسرخ

Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola پرستوی گلوراه­راه

Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی

Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف قفقازی (هیمالیایی)

Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه‌زیتونی شرقی

Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus سسک تیره

Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus سسک گل (پالاس)

Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد

Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم

Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک خوزی

Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار

Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی

Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی

Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی (راه‌راه)

River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه‌ای

Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری

Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

Iraq Babbler Argya (Turdoides) altirostris لیکوی تالابی (خوزی)

Afghan Babbler Argya (Turdoides) huttoni لیکوی معمولی

Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

Western Orphean Warbler Sylvia hortensis سسک چشم‌سفید غربی

Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

Rüppell's Warbler Sylvia ruppeli سسک گلوسیاه (روپلی)

Oriental White-eye Zosterops palpebrosus سسک چشم‌سفید هندی

Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی

Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک

Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری

Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج‌سیاه

Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ

Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس‌گیر فیروزه‌ای

European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus طرقه آبی آوازخوان

European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق (ابلق باختری)

Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris مگس‌گیر ابروسفید هیمالیایی

Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی

Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

Variable (Eastern Pied) Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید

Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار

Saxaul Sparrow Passer ammodendri گنجشک تاغی

House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی

Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای

Zarudny’s (Desert) Sparrow Passer (simplex) zarudnyi گنجشک بیابانی زارودنی

Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک‌لاکی

Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی

Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه

Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

Forest Wagtail Dendronanthus indicus دم‌جنبانک جنگلی

Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد (لیمویی)

Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز

Paddyfield Pipit Anthus rufulus پیپت شرقی

Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی

Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

Buff-bellied Pipit Anthus rubescens پیپت شکم‌نخودی (پاقهوه‌ای)

Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه

Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه

Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی

Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی

European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد

Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید

Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید

Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia زردپره سرآبی

Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه

Little Bunting Emberiza pusilla زردپره کوچک

Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی

Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد

Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

-----

نظرات  (۴)

سلام
مگه 540 گونه نداریم. شما چرا زدین 548؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
سلام سرکار مینا خانم، لطفا به لیست کامل گونه ها مراجعه فرمایید تا نام همه گونه را پیدا کنید.
با تشکر، خالقی زاده
سلام چرا ما هم یک کتاب پردگان ایران که دو زبانه باشه چاپ نکنیم با عکس
سلام
کرمان شاهین هم داره
ولی تو پرندگانش اسم شاهین ندیدم

با سلام. مطمئن هستید که در مازندران میش‌مرغ دیده شده است. طوطی طوق صورتی بومی ایران نیست.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی