کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست ساده پرندگان آزاد (وحشی) ایران- بخش یکم: ناگنجشک سانان

Checklist of the wild birds of Iran- Part I: Non-passerines

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 28 دی 1399

Last updated: 17 January 2021

 

 

فهرست 556 گونه از 26 راسته پرندگان ایران

Chacklist of 556 species from 26 orders of Iranian birds

 

 

برای نشانه جمع در رده بندی پرندگان ، از پسوندهای زیر استفاده شد:

برای راسته از "سانان"، برای زیرراسته از "سانیان"، برای فروراسته از پسوند "واران" و برای بالاخانواده از "واریان"، برای خانواده از "ان"، برای زیرخانواده از "یان"، برای تبار از "ینان" و برای سرده (جنس) و نیاک (کلاد) از "ها".

خانواده هایی که با علامت ستاره * نشانه گذاری شده اند، جایگاه رده بندی آنها در بالاخانواده ها به طور دقیق شناخته نشده است.

در زمان کاربرد پسوند برای خانواده های پرندگان ایران، بر پایه دستور زبان فارسی، برای خانواده هایی که حرف پایانی آنها "ا" بود، نشانه جمع "ان" به "یان" تبدیل شده است (دربرگیرنده خانواده های درنایان، چوب پایان، جاکانایان، سبزقبایان، بوچانگایان، بلبل خرمایان و توکایان) و برای خانواده هایی که حرف پایانی آنها "ه" بود، با حذف این حرف، نشانه جمع "ان" تبدیل به "گان" شده است مانند (باقرقرگان، یلوگان، صعوگان، سهرگان و زردپرگان).

در مورد مکان افزودن نشانه های جمع در نامهای ترکیبی، چنانچه واژه اول دارای کسره باشد، نشانه جمع در پایان واژه اول (مانند اردکیان غازنما) و اگر حرف پایانی واژه دارای سکون باشد، نشانه جمع در پایان واژه دوم می آید (مانند سارگپه جنگلیان).

 

 

Class AVES رده پرندگان

 

Subclass NEORNITHES زیررده نوپرندگان

 

Superorder NEOGNATHAE or CARINATAE بالاراسته پرندگان پروازی

 

 

Order GALLIFORMES راسته ماکیان سانان

Family PHASIANIDAE خانواده قرقاولان

Subfamily TETRAONINAE زیرخانواده سیاه خروسیان

Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi سیاه­خروس

Subfamily PERDICINAE زیرخانواده کبکیان

Tetraogallus سرده کبکهای برفی

Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

Alectoris سرده کبکهای صخره ای

Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

Ammoperdix سرده تیهوها

See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

Francolinus سرده دراجها

Black Francolin Francolinus francolinus درّاج

Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی

Perdix سرده کبکهای چیل

Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

Coturnix سرده بلدرچینها

Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین (بَدبَده)

Subfamily PHASIANINAE زیرخانواده قرقاولیان

Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)

 • The colchicus group گروه زیرگونه ای قرقاول نمادین
 • The cprincilalis-chrysomeles group گروه زیرگونه ای قرقاول خراسانی

 

Order ANSERIFORMES راسته غازسانان (اردک سانان)

Suborder ANSERES زیرراسته غازسانیان راستین

Superfamily ANATOIDEA بالاخانواده اردک واریان

Family ANATIDAE خانواده اردکان (مرغابیان)

 

Subfamily DENDROCYGNINAE زیرخانواده اردکیان درختی

Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica اردک سوت زن هندی

Subfamily ANSERINAE (Geese & Swans) زیرخانواده غازیان (غازها و قوها)

Branta (Black geese) سرده غازهای سیاه

Brent Goose Branta bernicla غاز گردن سیاه

Barnacle Goose Branta leucopsis غاز گونه سفید

Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

Anser (Grey & white geese) سرده غازهای خاکستری و سفید

Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد

 • The fabalis group گروه زیرگونه ای غاز پازرد نمادین

Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

 • Western Greylag Goose Anser anser anser غاز خاکستری غربی Rare

Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی سفید بزرگ

Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی سفید کوچک

Cygnus (Swans) سرده قوها

Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک

Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

Subfamily TADORNINAE زیرخانواده اردکیان غازنما

Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

Subfamily ANATINAE (Dabbling ducks) زیرخانواده اردکیان روی آبچر

Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن سفید (هندی)

ANATINI (True ducks) تبار اردکینان راستین

Spatula سرده اردکهای نوک پهن

Northern Shoveler Spatula (Anas) clypeata اردک نوک پهن

Garganey Spatula (Anas) querquedula خوتکای ابروسفید

Mareca سرده اردکهای کوچک

Gadwall Mareca (Anas) strepera اردک ارده‌ای

Eurasian Wigeon Mareca (Anas) penelope گیلار

Anas سرده اردکها

Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

Northern Pintail Anas acuta فیلوش

Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

Subfamily AYTHYINAE (Diving ducks) زیرخانواده اردکیان شیرجه زن (غواص)

Marmaronetta سرده اردکهای مرمری

Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

Netta سرده اردکهای تاجدار

Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

Aythya سرده اردکهای شیرجه زن

Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه کاکل

Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه

MERGINI (Sea ducks) تبار اردکینان دریایی

Melanitta سرده سیاه اردکها

Velvet Scoter Melanitta fusca سیاه اردک (اسکوتر) مخملی

Common Scoter Melanitta nigra سیاه اردک (اسکوتر) معمولی

Clangula سرده اردکهای دم دراز

Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم دراز

Bucephala سرده اردکهای سرگنده (چشم طلایی)

Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم طلایی (گونه سفید)

Mergellus سرده مرگوسهای سفید

Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهیخوار) سفید

Mergus سرده مرگوسها

Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهیخوار) بزرگ

Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهیخوار) کاکلی

OXYURINI (Stiff-tailed ducks) تبار اردکینان افراشته دم

White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

 

Order CAPRIMULGIFORMES راسته شبگردسانان

Family CAPRIMULGIDAE خانواده شبگردان

Subfamily CAPRIMULGINAE زیرخانواده شبگردیان عادی

European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی

 

Order APODIFORMES راسته بادخورک سانان

Family APODIDAE خانواده بادخورکان

APODINAE بادخورکیان نمادین

Tribe APODINI بادخورکینان نمادین

Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم سفید)

Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی

Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

 

Order OTIDIFORMES راسته میش مرغ سانان

Family OTIDIDAE خانواده میش مرغان

Otis سرده میش مرغها

Great Bustard Otis tarda میش مرغ

Chlamydotis سرده هوبره ها

Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

Tetrax سرده زنگوله بالها

Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله بال

 

Order CUCULIFORMES راسته کوکوسانان

Family CUCULIDAE خانواده کوکوان

Subfamily CUCULINAE زیرخانواده کوکویان انگل جوجه آوری

Clamator سرده کوکوهای تاجدار

Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق

Eudynamys سرده کوکوسیاه ها

Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوسیاه آسیایی

Cuculus سرده کوکوها

Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی خاوری (شرقی)

Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

 

Order PTEROCLIDIFORMES راسته باقرقره سانان

Family PTEROCLIDIDAE خانواده باقرقرگان (کوکران)

Syrrhaptes سرده باقرقره های پنجه چسبیده

Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم دراز

Pterocles سرده باقرقره های پنجه باز

Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم سفید

Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی

Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار

Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم سیاه

Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه راه

 

Order COLUMBIFORMES راسته کبوترسانان

Family COLUMBIDAE خانواده کبوتران

Columni تبار کبوترینان

Columba سرده کبوترها

Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشم زرد (خاوری)

Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

Streptopelia سرده قمریها

European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری

Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی

Red Collared (Turtle) Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ

Spilopelia سرده قمریهای خالدار

Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

 • The cambayensis group گروه زیرگونه ای قمری خانگی ؟؟؟؟

 

TURTURINI تبار قمرینان

Namaqua Dove Oena capensis قمری دم دراز

 

Order GRUIFORMES راسته درناسانان

Family RALLIDAE خانواده یلوگان

Rallus سرده یلوه های نوک بلند

Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

Crex سرده یلوه های خشکی

Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

Amaurornis سرده طاووسکهای بوته ای

White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه سفید

Porzana سرده یلوه ها

Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک سبز

Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

Porphyrio سرده طاووسکها

Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

Gallinula سرده چنگرهای نوک سرخ

Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک سرخ

Fulica سرده چنگرها

Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

 

Family GRUIDAE خانواده درنایان

Subfamily GRUINAE (typical cranes) زیرخانواده درنایان عادی

Leucogeranus سرده درناهای سفید

Siberian Crane Leucogeranus (Grus) leucogeranus درنای سیبری (سفید)

Grus سرده درناها

Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز

Common Crane Grus grus درنای معمولی

 

Order PODICIPEDIFORMES راسته کشیم سانان

Family PODICIPEDIDAE خانواده کشیمان

Tachybaptus سرده کشیمهای کوچک

Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

Podiceps سرده کشیمها

Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن سرخ

Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن سیاه

 

Order PHOENICOPTERIFORMES راسته فلامینگوسانان

Family PHOENICOPTERIDAE خانواده فلامینگوان

Phoenicopterus سرده فلامینگوهای بال سرخ

Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

Phoeniconaias سرده فلامینگوهای کوچک

Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک

 

Order CHARADRIIFORMES راسته سلیم سانان (آبچلیک سانان)

Suborder TURNICI زیرراسته بلدرچین بوته ای سانیان

Family TURNICIDAE خانواده بلدرچین بوته ایان

Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته ای

 

Suborder CHIONIDI زیرراسته چاخ لق سانیان

Family BURHINIDAE خانواده چاخ لقان

Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ لق معمولی

Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ لق بزرگ (هندی)

 

Suborder CHARADRII زیرراسته سلیم سانیان

Family HAEMATOPODIDAE خانواده صدف خواران

Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف خوار

 

Family RECURVIROSTRIDAE خانواده نوک درفشیان

Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب پا

Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)

 

Family CHARADRIIDAE خانواده سلیمان

Subfamily VANELLINAE زیرخانواده خروس کُلیان

Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی

Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه

Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus خروس کُلی سرخاکستری

Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)

White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم سفید

Subfamily CHARADRIINAE زیرخانواده سلیمیان

Pluvialis سرده سلیمهای طلایی-خاکستری

European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری

Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

Charadrius سرده سلیمها

Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (سلیم کوچک)

Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

 • The atrifrons group گروه زیرگونه ای سلیم شنی پیشانی سیاه

Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه بلوطی

Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی

 

Suborder THINOCORI زیرراسته پاشلک گرمسیری سانیان

Family ROSTRATULIDAE خانواده پاشلکان رنگین

Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین (بنگالی)

 

Family JACANIDAE خانواده جاکانایان

Pheasant-tiled Jacana Hydrophasianus chirurgus جاکانای دم قرقاولی

 

Suborder SCOLOPACI زیرراسته آبچلیک سانیان

Family SCOLOPACIDAE خانواده آبچلیکان

Limnodromus سرده پاشلکهای نوک دراز

Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus پاشلک نوک دراز

Scolopax سرده ابیاها

Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

Lymnocryptes سرده پاشلکهای کوچک

Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

Gallinago سرده پاشلکها

Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک زی

Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم سوزنی (دم مویی)

Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

Limosa سرده گیلانشهای نوک راست

Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم سیاه

Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

Numenius سرده گیلانشاههای نوک خمیده

Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار

Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاور دور

Tringa سرده آبچلیکها

Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک زی

Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

Xenus سرده آبچلیک نوک سربالا

Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

Actitis سرده آبچلیکهای آوازخوان

Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

Arenaria سرده سنگ گردانها

Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ گردان

Calidris سرده تلیله ها

Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ

Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری

Sanderling Calidris alba تلیله سفید

Red-necked Stint Calidris ruficollis تلیله گردن سرخ

Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم سفید

Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک دراز)

Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک پهن

Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل

Phalaropus سرده فالاروپها

Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ گردن سرخ

Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ بلوطی

 

Suborder LARI زیرراسته کاکایی سانیان

Family DROMADIDAE خانواده سلیمان خرچنگ خوار

Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ خوار

 

Family GLAREOLIDAE خانواده گلاریولان

Cursorius سرده دودوکها

Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

Glareola سرده گلاریولها

Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال سرخ

Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول خاوری (شرقی)

Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال سیاه

Small Pratincole Glareola lactea گلاریول کوچک

 

Family LARIDAE خانواده کاکاییان

NODDIES گروه پرستواقیانوسیها

Brown Noddy Anous stolidus پرستواقیانوسی قهوه ای

SKIMMERS گروه آب شکافها

Indian Skimmer Rynchops albicollis آب شکاف هندی

GULLS گروه کاکاییها

Rissa سرده کاکاییهای پاسیاه

Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه

Chroicephalus سرده کاکاییهای سررنگی

Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus کاکایی سرقهوه ای

Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

Hydrocoleus سرده کاکاییهای کوچک

Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

Ichthyaetus سرده کاکاییهای ماهی خوار

Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه ای

Pallas's (Great Black-headed) Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

White-eyed Gull Ichthyaetus (Larus) leucophthalmus کاکایی چشم سفید

Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی

Larus سرده کاکاییها

Common Gull Larus canus کاکایی نوک سبز

Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت سیاه بزرگ

Glaucous Gull Larus hyperboreus کاکایی راه راه

Vega Gull Larus vegae کاکایی وگا (شرق سیبری)

Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)

Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت سیاه کوچک

 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی بالتیک Rare
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی سیبری
 • Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی آسیای میانه

TERNS گروه پرستودریاییها

Gelochelidon سرده پرستودریایی نوک کلفت

Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک کاکایی

Hydroprogne سرده پرستودریایی خزری (کاسپی)

Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)

Thalasseus سرده پرستودریاییهای کاکلی

Greater Crested Tern (Swift Tern) Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ

Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک

Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک زرد

Sternula سرده پرستودریاییهای کوچک

Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز)

Onychoprion سرده پرستودریاییهای پشت تیره

Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت دودی

Sooty Tern Onychoprion (Sterna) fuscatus پرستودریایی پشت سیاه

Sterna سرده پرستودریاییها

River Tern Sterna aurantia پرستودریایی رودخانه ای

Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه سفید

Chlidonias سرده پرستوتالابیها

Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره

White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال سفید

Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه

 

Family STERCORARIIDAE خانواده کاکاییان اقیانوسی

Brown Skua Stercorarius antarcticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قهوه ای

Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم پیچ

Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی

Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم دراز

 

Order PHAETHONTIFORMES راسته نوک سرخ دریایی سانان

Family PHAETHONTIDAE خانواده نوک سرخان دریایی

Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک سرخ دریایی

 

Order GAVIIFORMES راسته غواص سانان (شیرجه روسانان)

Family GAVIIDAE خانواده غواصان (شیرجه روان)

Red-throated Loon Gavia stellata غواص (شیرجه رو) گلوسرخ

Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه رو) گلوسیاه

 

Order PROCELLARIIFORMES راسته کبوتردریایی سانان

Family OCEANITIDAE خانواده مرغان توفان

Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان ویلسون

 

Family PROCELLARIDAE خانواده کبوتران دریایی

Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتر دریایی مدیترانه ای

Wedge-tailed Shearwater Ardenna (Puffinus) pacificus کبوتر دریایی دم پهن

Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتر دریایی دودی

Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی

 

Order CICONIIFORMES راسته لک لک سانان

Family CICONIDAE خانواده لک لکان

Black Stork Ciconia nigra لک لک سیاه

Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک لک گردن سفید

White Stork Ciconia ciconia لک لک سفید (حاجی لک لک)

 

Order PELECANIFORMES راسته پلیکان سانان

Family THRESKIORNITHIDAE خانواده اکراسان

Subfamily THRESKIORNITHINAE زیرخانواده اکراسیان

Threskiornis سرده اکراسهای سپید (پارسا)

African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس (ناز) آفریقایی

Plegadis سرده اکراسهای تیره (نوک داسی)

Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه

Subfamily PLATALEINAE زیرخانواده کفچه نوکیان

Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

 

Family ARDEIDAE خانواده حواصیلان

Subfamily BOTAURINAE زیرخانواده بوتیماریان

Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

Subfamily ARDEINAE زیرخانواده حواصیلیان

Nycticorax سرده حواصیلهای شب

Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

Butorides سرده حواصیلهای سبز

Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز

Ardeola سرده حواصیلهای آبگیر

Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی

Bubulcus سرده گاوچرانکها

Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus گاوچرانک آسیایی

Ardea سرده حواصیلها

Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل

Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ

Intermediate Egret Ardea intermedia اگرت (قار) میانی

Egretta سرده اگرتها

Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک

Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی

 

Family PELECANIDAE خانواده پلیکانان (مرغ سقایان)

Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

 

Order SULIFORMES راسته بوبی سانان

Family SULIDAE خانواده بوبیان

Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار

Red-footed Booby Sula sula بوبی پاسرخ

 

Family PHALACROCORACIDAE خانواده باکلانان (قره قاران)

Microcarbo سرده باکلانهای (قره قارهای) کوچک

Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک

Phalacrocorax سرده باکلانها (قره قارها)

Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ

Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره قار) گلوسیاه

 

Family ANHINGIDAE خانواده مارگردنان

African Darter Anhinga rufa مارگردن آفریقایی

 

Order ACCIPITRIFORMES راسته عقاب سانان

Suborder ACCIPITRES زیرراسته عقاب سانیان

 

Family PANDIONIDAE خانواده عقابان ماهیگیر

Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

 

Family ACCIPITRIDAE خانواده عقابان

Subfamily ELANINAE زیرخانواده کورکوریان بال سیاه

Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال سیاه

Subfamily GYPAETINAE زیرخانواده همایان

Gypaetus سرده هماها

Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

Neophron سرده کرکسهای کوچک

Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)

Subfamily PERNINAE زیرخانواده سارگپه جنگلیان

European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار

Subfamily AEGYPYIINAE زیرخانواده کرکسیان

Gyps سرده دالهای قهوه ای

White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) دمگاه سفید

Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال (کرکس) هیمالیایی

Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

Aegypius سرده دالهای سیاه

Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

Subfamily CIRCAETINAE زیرخانواده عقابیان مارخور

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

Subfamily AQUILINAE زیرخانواده عقابیان

Clanga سرده عقابهای خالدار

Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

fulvescens-morph ریخت زردفام (کُرَنگ فام) {عقاب خالدار بزرگ}

Hieraaetus (Hawk eagles) سرده عقابهای قوشی

Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

Aquila سرده عقابهای راستین

Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی

Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

Subfamily ACCIPITRINAE زیرخانواده قوشیان (بازیان)

Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

Subfamily CIRCINAE زیرخانواده سنقریان

Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی

Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم زار

Subfamily MILVINAE زیرخانواده کورکوریان

Milvus سرده کورکورها

Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی

Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

Haliastur سرده کورکور دریایی

Brahminy Kite Haliastur indus کورکور برهمایی

Subfamily HALIAEETINAE زیرخانواده عقابیان دم سفید

Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

Subfamily BUTEONINAE زیرخانواده سارگپه ایان

Butastur سرده سارگپه های چشم سفید

White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم سفید

Buteo سرده سارگپه ها

Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا

Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی

Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

 • The vulpinus group گروه زیرگونه‌ای سارگپه حنایی
 • Hyrcanian Buzzard Buteo buteo menetriesi زیرگونه سارگپه {معمولی} هیرکانی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus زیرگونه سارگپه {معمولی} صحرایی

 

 

Order STRIGIFORMES راسته جغدسانان

Suborder STRIGINAE زیرراسته جغدسانیان

 

Family TYTONIDAE خانواده جغدان انبار

Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

 

Family STRIGIDAE (True Owls) خانواده جغدان راستین

Otus سرده مرغ حقها

Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

Bubo سرده بوفها

Snowy Owl Bubo scandiacus بوف (جغد) برفی

Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

Ketupa سرده بوفهای ماهیخوار

Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف (جغد) ماهیخوار

Strix سرده جغدهای بی گوش

Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

Athene سرده جغدهای کوچک

Little Owl Athene noctua جغد کوچک

Spotted Owlet Athene brama جغد کوچک خالدار (جنوبی)

Asio سرده جغدهای گوشدار

Long-eared Owl Asio otus جغد گوش دراز

Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

 

Order BUCEROTIFORMES راسته نوک شاخی سانان

Family UPUDIDAE خانواده هدهدان

Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه سَر، پوپَک)

 

Order CORACIIFORMES راسته سبزقباسانان

Family CORACIIDAE خانواده سبزقبایان

Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

 

Family MEROPIDAE خانواده زنبورخواران

Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز (کوچک)

Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

 

 

Suborder ALCEDINI زیرراسته ماهی خورک سانیان

Family ALCEDINIDAE خانواده ماهی خورکان

Subfamily Halcyoninae زیرخانواده ماهی خورکیان درختی

White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی خورک سینه سفید

Subfamily Alcedininae زیرخانواده ماهی خورکیان کوچک (رودخانه ای)

Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی خورک کوچک

Subfamily Cerylinae زیرخانواده ماهی خورکیان ابلق

Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی خورک ابلق

 

Order PICIFORMES راسته دارکوب سانان

Family PICIDAE خانواده دارکوبان

Subfamily JYNGINAE زیرخانواده دارکوبیان قهوه ای

Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه ای (راه راه)

Subfamily PICINAE زیرخانواده دارکوبیان راستین

MELANERPINI تبار دارکوبینان خالدار

Dryobates سرده دارکوبهای خالدار کوچک

Lesser Spotted Woodpecker Dryobates (Dendrocopos) minor دارکوب خالدار کوچک

Dendrocopos سرده دارکوبهای خالدار ؟؟؟

Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes (Dendrocopos) medius دارکوب سرسرخ

Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی

Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)

Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

 • The major group گروه زیرگونه ای دارکوب خالدار بزرگ نمادین

 

PICINI تبار دارکوبینان راستین

Dryocopus سرده دارکوبهای سیاه

Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه

Picus سرده دارکوبهای سبز

Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز شکم پولکی

European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی

 

Order FALCONIFORMES راسته شاهین سانان

Family FALCONIDAE خانواده شاهینان

Subfamily FALCONINAE زیرخانواده شاهینیان

Falco سرده شاهینها

Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه (واشه) کوچک (ناخن سفید)

Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه (واشه) معمولی

Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین (ترمتای) سرحنایی

Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ

Amur Falcon Falco amurensis شاهین (ترمتای) آمور

Sooty Falcon Falco concolor شاهین (ترمتای) دودی

Merlin Falco columbarius ترمتای معمولی

Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)

Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین

Laggar Falcon Falco jugger شاهین بلوچی

Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرخ)

Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین

 • The peregrinus group (Peregrine Falcon) گروه زیرگونه ای شاهین بحری
 • Siberian Falcon Falco peregrinus calidus زیرگونه شاهین سیبری (سینه سفید)
 • Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei زیرگونه شاهین مدیترانه ای (ترکی)
 • The pelegrinoides group (Barbary Falcon) گروه زیرگونه ای شاهین معمولی
 • Central Asian (Red-naped) Falcon Falco (peregrinus) babylonicus زیرگونه شاهین پس‌گردن سرخ (شور)
 • Arabian Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides زیرگونه شاهین عربی

 

Order PSITTACIFORMES راسته طوطی سانان

Superfamily PSITTACOIDEA (True Parrots) بالاخانواده طوطیان راستین

Family PSITTACULIDAE (Old World Parrots) خانواده طوطیان جهان کهن

Subfamily PSITTACULINAE (Parrots) زیرخانواده طوطیان سبز

Tribe PSITTACULINI تبار طوطینان آسیایی

Genus PSITTACULA (Ring-necked Parakeets) سرده طوطی های طوقدار

Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق صورتی

*****

نظرات  (۶)

سلام
مگه 540 گونه نداریم. شما چرا زدین 548؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
سلام سرکار مینا خانم، لطفا به لیست کامل گونه ها مراجعه فرمایید تا نام همه گونه را پیدا کنید.
با تشکر، خالقی زاده
سلام چرا ما هم یک کتاب پردگان ایران که دو زبانه باشه چاپ نکنیم با عکس
سلام
کرمان شاهین هم داره
ولی تو پرندگانش اسم شاهین ندیدم

با سلام. مطمئن هستید که در مازندران میش‌مرغ دیده شده است. طوطی طوق صورتی بومی ایران نیست.
۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۳۵ محمد جواد رستمی احمدوندی

با سلام و خداقوت/ درود بر شما بابت سایت به روز، مفید و جذابتون/ با آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون/ تشکر.

پاسخ:
عرض سلام جناب آقای رستمی عزیز
سپاس فراوان از زحمتهای شما. در حقیقت ما زحمت دیگر عزیزان را به نمایش می گذاریم.

با تشکر
خالقی زاده
۲۳ تیر ۹۹ ، ۱۸:۲۰ فرید مبصر

با سلام و تشکر از زحمات شما اگه امکان داشته باشه فایل اکسل فهرست پرندگان رو در سایت جایگذاری کنید

با تشکر از زحمات شما

مبصر

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی