کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست ساده پرندگان آزاد (وحشی) ایران- بخش دوم: گنجشک سانان

Checklist of the wild birds of Iran- Part II: passerines

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 28 دی 1399

Last updated: 17 January 2021

 

 

Class AVES رده پرندگان

 

Subclass NEORNITHES زیررده نوپرندگان

 

Superorder NEOGNATHAE or CARINATAE بالاراسته پرندگان پروازی

 

 

Order PASSERIFORMES راسته گنجشکسانان

Suborder PASSERI (Oscines) زیرراسته گنجشکسانیان (پرندگان آوازخوان)

 

Infraorder CORVIDA فروراسته کلاغواران

Superfamily CORVOIDEA بالاخانواده کلاغواریان

 

Family LANIIDAE خانواده سنگچشمان

Lanius سرده سنگچشمها

Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ چشم پشت‌سرخ

Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ چشم دم‌سرخ

Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ چشم تورانی

Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ چشم پشت بلوطی

Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ چشم دم دراز (دمگاه حنایی)

Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ چشم خاکستری کوچک

Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ چشم خاکستری بزرگ

Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri

 • The nominate excubitor group گروه زیرگونه ای سنگ چشم خاکستری بزرگ روشن (نمادین)
 • Cabanis, 1873 زیرگونه سنگ چشم خاکستری اوکراینی (هومیری) Rare
 • The meridionalis group گروه زیرگونه ای سنگ چشم خاکستری بزرگ تیره
 • Mauryan (Indian) Grey Shrike Lanius meridionalis lahtora (Sykes, 1832) زیرگونه سنگ چشم خاکستری هندی (موریایی) Rare
 • Arabian Grey Shrike Lanius excubitor aucheri Bonaparte, 1853 زیرگونه سنگ چشم خاکستری عربی
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris Cassin, 1851 زیرگونه سنگ چشم خاکستری دشتی

Woodchat Shrike Lanius senator سنگ چشم سرحنایی

Masked Shrike Lanius nubicus سنگ چشم پیشانی سفید

 

Family ORIOLIDAE خانواده پری شاهرخان

Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

 

Family DICRURIDAE خانواده بوچانگایان

Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه

Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری

 

Family MONARCHIDAE خانواده شاه مگس گیران

Black-naped Monarch Hypothymis azurea مگس‌گیر کاکل سیاه

 

Family CORVIDAE خانواده کلاغان

Subfamily PYRRHOCORACINAE زیرخانواده زاغیان کوهی

Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ (کلاغ) کوهی نوک سرخ

Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ (کلاغ) کوهی نوک زرد

Subfamily CORVINAE زیرخانواده کلاغیان

Garrulus سرده جی جاقها

Eurasian Jay Garrulus glandarius جی جاق (زاغ جنگلی)

 • The atricapillus group گروه زیرگونه ای جی جاق سرسیاه
 • The hyrcanus group گروه زیرگونه ای جی جاق هیرکانی

 

Pica سرده زاغیها

Eurasian Magpie Pica pica زاغی

Podoces سرده زاغ بورها

Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور (زاغ کویری) ایرانی

Nucifraga سرده فندق شکنها

Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes فندق شکن (زاغ) خالدار

 • The nominate caryocatactes group گروه زیرگونه ای فندق شکن خالدار نمادین

Coleus سرده کلاغهای گردن بور

Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن بور

Corvus سرده کلاغها

House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

Carrion Crow Corvus corone کلاغ لاشه خوار (خاوری)

Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

 • Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus زیرگونه کلاغ میان رودان

Large-billed Crow Corvus macrorhynchos کلاغ جنگلی نوک بزرگ

Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن قهوه ای

Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

 

* Family BOMBYCILLIDAE خانواده بال لاکیان

Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

 

* Family HYPOCOLIIDAE خانواده میوه خواران

Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

 

 

Infraorder PASSERIDA فروراسته گنجشک واران

Superfamily SYLVIOIDEA بالاخانواده سسک واریان

 

* Family PARIDAE خانواده چرخ ریسکان

Parus سرده چرخ ریسکهای سرسیاه

Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ ریسک سرسیاه

Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ ریسک هیرکانی

Parus سرده چرخ ریسکهای پس سرسفید

Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ ریسک پس سرسفید

 • Isolated races نژادهای جداگانه

Parus سرده چرخ ریسکها

Great Tit Parus major چرخ ریسک بزرگ

Cyanistes سرده چرخ ریسکهای آبی

Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ ریسک سرآبی

 • The nominate caeruleus group گروه زیرگونه ای چرخ ریسک سرآبی نمادین

 

* Family REMIZIDAE خانواده چرخ ریسکان بلوطی

Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ ریسک بلوطی معمولی

Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ ریسک بلوطی سرسیاه

White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ ریسک بلوطی سرسفید

 

Family PANURIDAE خانواده چرخ ریسکان نیزار

Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ ریسک نیزار

 

Family ALAUDIDAE خانواده چکاوکان

Alaemon سرده چکاوکهای هدهدی

Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

Ammomanes سرده چکاوکهای بیابانی

Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی

Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

Eremopterix سرده چکاوکهای گنجشکی

Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره ای (شکم سیاه)

Lullula سرده چکاوکهای درختی

Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

Alauda سرده چکاوکهای آسمانی

White-winged Lark Alauda (Melanocorypha) leucoptera چکاوک بال سفید

Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

Galerida سرده چکاوکهای کاکلی

Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

Eremophila سرده چکاوکهای شاخدار

Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

 • The alpestris group گروه زیرگونه ای چکاوک شاخدار یقه جدا
 • The penicillata group گروه زیرگونه ای چکاوک شاخدار یقه پیوسته

Calandrella سرده چکاوکهای کشتزار

Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک پنجه کوتاه هیوم

Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه کوتاه بزرگ

Melanocorypha سرده چکاوکهای طوقی

Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم زار (طرقه چکاوک)

Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه

Alaudala سرده چکاوکهای پنجه کوتاه

Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis چکاوک پنجه کوتاه آسیایی

Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک

Sand Lark Alaudala (Calandrella) raytal چکاوک شنی (هندی)

 

Family PYCNONOTIDAE خانواده بلبل خرمایان

White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیرِدم سرخ

 

Family HIRUNDINIDAE خانواده پرستوان

Subfamily Hirundininae زیرخانواده پرستویان (و چلچله ایان)

Riparia سرده چلچله های رودخانه ای

Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری

Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه ای

Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه ای کمرنگ

Hirundo سرده پرستوهای نمادین

Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

Wire-tailed Swallow Hirundo smithii پرستوی سرسرخ

Ptyonoprogne سرده چلچله های کوهی

Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

Delichon سرده چلچله های خانگی

Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه سفید

Cecropis سرده پرستوهای دمگاه حنایی

Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه حنایی

Pterochelidon (Cliff swallows) سرده پرستوهای صخره ای

Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola پرستوی گلوراه راه

 

Family CETTIIDAE خانواده سسکان دم پهن

Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم پهن

 

Family SCOTOCERCIDAE خانواده سسکان جنبان

Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

 

Family AEGITHALIDAE خانواده چرخ ریسکان دم دراز

Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ ریسک دم دراز

 • The alpinus group گروه زیرگونه ای چرخ ریسک دم دراز آلپی

 

Family PHYLLOSCOPIDAE (Leaf Warblers) خانواده سسکان برگی

Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی

Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیفچاف معمولی

Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیفچاف کوهی (قفقازی)

Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک

Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه زیتونی شرقی

Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus سسک تیره

Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus سسک گل (پالاس)

Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد

Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم

Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

 

Family ACROCEPHALIDAE (Reed, Marsh and Tree Warblers) خانواده سسکان نیزار

Acrocephalus سرده سسکهای نیزار

Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک نیزار خوزی

Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ

Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا

Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن زار

Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار

Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار معمولی

Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی

Iduna سرده سسکهای درختی ؟؟؟

Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی

Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی

Hippolais سرده سسکهای درختی ؟؟؟

Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)

 

Family LOCUSTELLIDAE خانواده سسکان ملخی

Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی

River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه ای

Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش صدا (ساوی)

 

Family CISTICOLIDAE خانواده سسکان دم چتری

Cisticola سرده سسکهای دم چتری

Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم چتری

Prinia سرده سسکهای دم دراز

Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم دراز)

 

Family LEIOTHRICHIDAE خانواده لیکوان

Iraq Babbler Argya (Turdoides) altirostris لیکوی خوزی (تالابی)

Afghan Babbler Argya (Turdoides) huttoni لیکوی افغان (معمولی)

 

Family SYLVIIDAE خانواده سسکان بیشه

Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه راه

Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک

Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی

Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم

Western Orphean Warbler Sylvia hortensis سسک چشم سفید غربی

Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم سفید شرقی

Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی

Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

Rüppell's Warbler Sylvia ruppeli سسک گلوسیاه (روپلی)

 

Family ZOSTEROPIDAE (White-eyes) خانواده سسکان چشم سفید

Indian White-eye Zosterops palpebrosus سسک چشم سفید هندی

 

Family REGULIDAE خانواده سسکان تاجدار

Goldcrest Regulus regulus سسک تاج طلایی

 

 

Superfamily MUSCICAPOIDEA بالاخانواده مگس گیر واریان

 

* Family TROGLODYTIDAE خانواده الیکاییان

Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

 

* Family SITTIDAE خانواده کمرکلیان

Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

 • The caesia group گروه زیرگونه ای کمرکُلی جنگلی شکم قهوه ای

Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

 

* Family TICHODROMIDAE خانواده دیوارخزکان

Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

 

* Family CERTHIIDAE خانواده دارخزکان

Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک

 • Isolated races of Iran and Tian-Shan نژادهای جداگانه ایران و تیان شان

 

Family STURNIDAE خانواده ساران

Clade Afrotropical-Palearctic نیاک آفریقای گرمسیری- دیرین شمالگان

Acridotheres سرده میناها

Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری

Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

Sturnia سرده سارمیناها

Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج سیاه

Pastor سرده سار صورتی

Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

Sturnus سرده سارها

Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

 

Family TURDIDAE خانواده توکایان

Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ

Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت بلوطی

Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

 

Family MUSCICAPIDAE (Old World Flycatchers) خانواده مگس گیران جهان کهن

Subfamily MUSCICAPINAE زیرخانواده مگس گیریان

Cercotichas سرده دم چتریهای بوته ای

Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم چتری

Muscicapa سرده مگس گیرهای نمادین

Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه راه)

Eumyias سرده مگس گیرهای فیروزه ای

Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس‌گیر فیروزه ای

Subfamily ERITHACINAE زیرخانواده سینه سرخیان

European Robin Erithacus rubecula سینه سرخ اروپایی

Subfamily SAXICOLINAE زیرخانواده طرقه ایان

Luscinia سرده بلبلها

Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

Irania سرده سینه سرخ ایرانی

White-throated Robin Irania gutturalis سینه سرخ ایرانی

Myophonus (Whistling thrushes) سرده طرقه های سوت زن

Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus طرقه آبی آوازخوان

Ficedula سرده مگس گیرها

European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس گیر ابلق اروپایی

Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس گیر نیم طوق

Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس گیر سینه‌سرخ

Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris مگس گیر ابروسفید هیمالیایی

Phoenicurus سرده دم سرخها

Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم سرخ پشت بلوطی

Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

 • The ochruros group گروه زیرگونه ای دم سرخ سیاه غرب آسیا
 • The phoenicuroides group گروه زیرگونه ای دم سرخ سیاه شرق آسیا

Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم سرخ معمولی

Monticola سرده طرقه های صخره ای

Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

Saxicola سرده چکها

Whinchat Saxicola rubetra چک بوته ای

European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

Oenanthe سرده چکچکها

Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی

Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم سرخ)

Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش سیاه

Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت سفید

Variable (Eastern Pied) Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم سفید (هیوم)

White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید

Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم سفید

 

Family CINCLIDAE خانواده زیرآبروکان

White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

 

* Family NECTARINIIDAE خانواده شهدخواران

Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار

 

Superfamily PASSEROIDEA بالاخانواده گنجشک واریان

 

Family PASSERIDAE (Old World Sparrows) خانواده گنجشکان جهان کهن

Passer سرده گنجشکها

Saxaul Sparrow Passer ammodendri گنجشک تاغی

House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

 • The nominate domestics group گروه زیرگونه ای گنجشک خانگی نمادین
 • The indicus group گروه زیرگونه ای گنجشک خانگی هندی

Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه سیاه

Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی

Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه ای

Zarudny’s (Desert) Sparrow Passer (simplex) zarudnyi گنجشک بیابانی زارودنی

Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

Carpospiza سرده گنجشک خاکی

Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

Petronia سرده گنجشک کوهی

Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

Gymnoris سرده گنجشکهای بوته ای

Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

Montifringilla (Snowfinches) سرده گنجشکهای (سهره های) برفی

White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

 

Family ESTRILDIDAE خانواده سهرگان {ریز} نوک لاکی

Amandava (Munia/Waxbill) سرده سهره های نوک لاکی

Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک لاکی

Euodice (Silverbills) سرده سهره های نوک سیمین

Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی

 

Family PRUNELLIDAE خانواده صعوگان

Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه

Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

 

Family MOTACILLIDAE خانواده دم جنبانکان

Genus Dendronanthus سرده دم جنبانک جنگلی

Forest Wagtail Dendronanthus indicus دم جنبانک جنگلی

Genus Motacilla سرده دم جنبانکها

Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم جنبانک شکم زرد

Citrine Wagtail Motacilla citreola دم جنبانک لیمویی (سرزرد)

Grey Wagtail Motacilla cinerea دم جنبانک خاکستری

White Wagtail Motacilla alba دم جنبانک ابلق

 • The alba group گروه زیرگونه ای دم جنبانک ابلق نمادین

Genus Anthus سرده پیپتها

Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز

Paddyfield Pipit Anthus rufulus پیپت شالیزار (شرقی)

Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی

Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک دراز

Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار (صحرایی)

Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت زیتونی

Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

Buff-bellied Pipit Anthus rubescens پیپت شکم نخودی (پاقهوه ای)

Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

 

Family FRINGILLIDAE خانواده سهرگان

Subfamily FRINGILLINAE زیرخانواده سهره ایان جنگلی

Fringilla سرده سهره های جنگلی

Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه سفید

Subfamily CARDUELINAE زیرخانواده سهره ایان دانه خوار

Mycerobas سرده سهره های سیاه و زرد

White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه بال سفید

Coccothraustes (Hawfinches) سرده سهره های نوک بزرگ

Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک بزرگ

Pyrrhula (Bullfinches) سرده سهره های بزرگ

Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه

Rhodopechys سرده سهره های بال سرخ

Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال سرخ

Bucanetes سرده سهره های صورتی

Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی

Carpodacus (Rosefinches) سرده سهره های گلی

Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی

Chloris (Greenfinches) سرده سهره های سبز

European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

Rhodospiza سرده سهره خاکی

Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

Linaria سرده سهره های راه راه

Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه سرخ

Loxia سرده سهره های نوک قیچی

Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک قیچی

Carduelis سرده سهره های طلایی

European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

 • The nominate carduelis group گروه زیرگونه ای سهره طلایی نمادین
 • The caniceps group گروه زیرگونه ای سهره طلایی سرخاکستری

Serinus سرده سهره های زرد قناری

Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی سرخ

European Serin Serinus serinus سهره دمگاه زرد

Spinus سرده سهره های زرد سرسیاه

Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد سرسیاه

 

Family EMBERIZIDAE (Old World Buntings) خانواده زردپرگان جهان کهن

Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه سفید

Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

 • The nominate cia group گروه زیرگونه ای زردپره کوهی نمادین

White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید

Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ زرد

Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia زردپره سرآبی

Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه راه

Little Bunting Emberiza pusilla زردپره کوچک

Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی

Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه زرد

Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

 • The nominate scoeniclus group گروه زیرگونه ای زردپره نیزار پرخطدار (نمادین)
 • The pyrrhuloides group گروه زیرگونه ای زردپره نیزار کم خطدار
 • The intermedia group گروه زیرگونه ای زردپره نیزار میانی

*****

نظرات  (۳)

۲۳ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۱۴ سمانه مختاری
با سلام و تشکر از اطلاعات ارزنده ای که در اختیار عموم علاقمندان قرار می دهید.
وجود چند رکورد موجب قرار گرفتن یا حذف گونه ها در/از لیست پرندگان کمیاب ایران، می گردد؟ چرا که پرندگانی مانند خروس کولی سینه سیاه و چرخ ریسک نیزار، در شمال غرب ایران از جمله تالاب کانی برازان به وفور دیده می شوند.


پاسخ:
عرض سلام خدمت شما و همه دوستان

واقعا سوال ارزشمندی بود. در مورد تعداد رکوردها، معمولا ما گونه هایی که تا 10 رکورد دارند را کمیاب می دانیم. در مورد گونه های دارای بیش از 10 رکورد بتدریج کم کم بررسی می کنیم که آیا رکوردها از یک منطقه خاصی هستند یا نه. اگر رکوردهای قبلی تقریبا همگی از یک منطقه خاصی باشند آن گونه را گونه کمیاب ایران اما فراوان محلی اعلام می کنیم. همچنین اگر به طور متوسط تنها یک رکورد در هر سال از ایران وجود داشته باشد آن گونه هنوز کمیاب است.
۲۴ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۳۸ سمانه مختاری
سلام و ممنون از توضیحات
برای اینکه تمام زوایای موضوع کاملا برایم روشن شود، ممنون می شوم سوال های زیر را نیز پاسخ دهید:
1- منظور از «همه رکوردها از یک منطقه خاص» تالاب یا دشت خاص است یا یک ناحیه جغرافیایی خاص؟ چرا که پراکنش بسیاری از گونه ها به ناحیه خاصی از کشور محدود است. 
2- بر اساس تعریف مورد نظر جنابعالی، اگر تعداد قابل توجهی از یک گونه، هر ساله فقط در یک تالاب مشاهده شوند آیا بازهم کمیاب ایران و فراوان محلی محسوب می شوند؟ برای مثال در مورد همان خروس کولی سینه سیاه اگر فرض کنیم تنها در تالاب کانی برازان مشاهده شود (هر چند آمارهایی از مناطق دیگر نیز وجود دارد) اما به تعداد 50 عدد و همه روزه به مدت مثلا سه ماه، آیا باز هم کمیاب محسوب می شود؟ یا اگر تنها 2 یا 3 عدد مشاهده شود، کمیاب محسوب می شود؟
3- در خصوص پرندگانی که پراکنش محدودی به ویژه در مناطق دور دست دارند، شاید بتوان گفت علت کمتر گزارش شدن آنها، تنها مراجعه و پایش کمتر بوده است و وقتی به طور اتفاقی یک زیستگاه شناسایی می شود، صحبت با محلی ها مشخص می کند این پرنده ها سالهاست که در این منطقه حضور دارند و تقریبا می توان مطمئن بود که با هر بار مراجعه به زیستگاه مربوطه می توان گونه را مشاهده نمود. به عبارتی آیا زمانی که گزارش های اندک (متوسط یک رکورد در هر سال) از یک گونه وجود دارد، سهم قابل توجهی از آن به دلیل کم بودن گزارشگرها نبوده تا کمیاب بودن خود گونه؟ و آیا به این ترتیب مفهوم واقعی کمیاب بودن را پوشش می دهد؟
برای طولانی شدن بحث عذرخواهی می کنم و ممنون برای وقتی که به پاسخگویی اختصاص می دهید.
با تشکر
پاسخ:
سلام سرکار خانم مختاری
1- در مورد "همه رکوردها از یک منطقه خاص" فرقی نمی کند شما تالاب یا زیستگاه خاصی را مد نظر قرار دهید یا یک استان و یا حتی یک منطقه بزرگتر مانند جنوب شرق کشور.
2- اگر شما هر تعداد پرنده را در یک تاریخ و یا حتی دوره زمانی مشخصی هر روز ببینید همه آنها تنها یک رکورد محسوب می شوند. به هر حال مطمئنا با تعداد بالای مشاهدات و همچنین با جمعیت بالاتر کمیاب بودن یک گونه کم رنگ می شود. 
3- در مورد مناطقی که دسترسی کمتر به آنها است، بله حق با شماست. به هر حال معیار ما تعداد رکوردهاست که برای چنین گونه هایی قاعدتا دیرتر به واقعیت دست پیدا می کنیم اما در هر صورت فقط بر اساس رکوردها می توانیم تصمیم بگیریم (نه عدم وجود رکوردها و دسترسی!). در چنین صورتی برخی افراد پرنده شناس با دانستن چنین موضوعی، تمرکز بیشتری بر روی آن نموده و واقعیت آن را برای روشن خواهند نمود. البته احترام به نظر دیگر متخصصین نیز از دیگر عوامل تصمیم گیری است.
اگر به طور خلاصه بگویم در حقیقت برای پرندگان کمیاب چندین عامل در تصمیم گیری دخیل هستند و یک خط کش دقیق وجود ندارد.

با تشکر
خالقی زاده
۲۹ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۵۳ سمانه مختاری
جناب آقای دکتر خالقی زاده، بسیار ممنونم از توضیحات کاملتان.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی