کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان کهگیلویه و بویراحمد

Checklist of the birds of Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

تهیه و تنظیم: آریا شفائی پور

By: Arya Shafaeipour

 

آخرین به روزرسانی: 15 بهمن 1398

Last updated: 4 February 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 140 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (آ. شفائی پور، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 227 گونه از پرندگان است که در استان کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسیده اند.

The present list includes 227 species which were recorded or observed Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province.

 

 1. Eurasian Wigeon Anas penelopeگیلار
 2. Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز
 3. Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن
 4. Eurasian Teal Anas creccaخوتکای معمولی
 5. Caspian Snowcock Tetraogallus caspiusکبک دری
 6. Chukar Partridge Alectoris chukarکبک معمولی
 7. See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو
 8. Black Francolin Francolinus francolinusدراج
 9. Common Quail Coturnix coturnixبلدرچین
 10. Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک
 11. Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ
 12. Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه
 13. Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 14. Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه
 15. White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 16. Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک
 17. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 18. Grey Heron Ardea cinereaحواصیل خاکستری
 19. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 20. Little Egret Egretta garzettaاگرت (حواصیل) کوچک
 21. Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره غاز) بزرگ
 22. Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر
 23. Black-winged Kite Elanus caeruleusکورکور بال‌سیاه
 24. Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما
 25. Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس مصری (کوچک)
 26. Griffon Vulture Gyps fulvusدال (کرکس) معمولی
 27. Cinereous Vulture Aegypius monachusدال (کرکس) سیاه
 28. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخور
 29. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 30. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 31. Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی
 32. Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی (شاه باز)
 33. Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی
 34. Bonelli's Eagle Aquila fasciataعقاب دوبرادر
 35. Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک
 36. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipesپیغوی بزرگ
 37. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 38. Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان
 39. Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی معمولی
 40. Northern Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری
 41. Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید
 42. Montagu's Harrier Circus pygargusسنقر گندم‌زار
 43. Black Kite Milvus migransکورکور سیاه
 44. White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید
 45. Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند
 46. Common Buzzard Buteo buteoسارگپه معمولی
 47. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueeniiهوبره
 48. Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی
 49. Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ
 50. Eurasian Coot Fulica atraچنگر معمولی
 51. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemusچاخ‌لق معمولی
 52. Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا
 53. Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کولی معمولی
 54. Red-wattled Lapwing Vanellus indicusدیدومک
 55. Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 56. Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک
 57. Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 58. Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا
 59. Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی
 60. Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)
 61. Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ
 62. Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ
 63. Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز
 64. Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی
 65. Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان
 66. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی
 67. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک
 68. Caspian Gull Larus cachinnansکاکایی خزری
 69. Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی
 70. Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی
 71. European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی
 72. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaoctoیاکریم معمولی
 73. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی
 74. Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی
 75. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 76. Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق معمولی
 77. Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف
 78. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensisجغد ماهی‌خوار
 79. Tawny Owl Strix alucoجغد جنگلی
 80. Little Owl Athene noctuaجغد کوچک
 81. Spotted Owlet Athene bramaجغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)
 82. Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز
 83. European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی
 84. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 85. Common Swift Apus apusبادخورک معمولی
 86. Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک
 87. European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی
 88. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensisماهی‌خورک سینه‌سفید
 89. Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک
 90. Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق
 91. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)
 92. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 93. European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی
 94. Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه به سر)
 95. Eurasian Wryneck Jynx torquillaدارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 96. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 97. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos mediusدارکوب سرسرخ
 98. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب باغی (سوری)
 99. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 100. Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجه کوچک
 101. Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجه معمولی
 102. Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل
 103. Saker Falcon Falco cherrugبالابان (چرخ)
 104. Peregrine Falcon Falco peregrinusبحری
 105. Barbary Falcon Falco pelegrinoidesشاهین معمولی
 106. Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ
 107. Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ
 108. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی
 109. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 110. [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 111. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostrisسنگ‌چشم خاکستری دشتی
 112. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 113. Masked Shrike Lanius nubicusسنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 114. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ
 115. Eurasian Jay Garrulus glandariusجی‌جاق
 116. Eurasian Magpie Pica picaزاغی
 117. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocoraxکلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 118. Alpine Chough Pyrrhocorax graculusکلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 119. Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه
 120. Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق
 121. Brown-necked Raven Corvus ruficollisغراب گردن‌قهوه‌ای
 122. Northern Raven Corvus coraxغراب معمولی
 123. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه
 124. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 125. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleusچرخ‌ریسک سرآبی
 126. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinusچرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 127. Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 128. Woodlark Lullula arboreaچکاوک درختی
 129. Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ
 130. Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی
 131. Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار
 132. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 133. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی
 134. Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 135. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک پنجه‌کوتاهکوچک (سینه‌خط‌دار)
 136. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotisبلبل خرما
 137. Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی معمولی
 138. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی
 139. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoletaچلچله بیابانی
 140. Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید
 141. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی
 142. Scrub Warbler Scotocerca inquietaسسک جنبان
 143. Long-tailed Tit Aegithalos caudatusچرخ‌ریسک دم‌دراز
 144. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 145. Common Chiffchaff Phylloscopus collybitaسسک چیف‌چاف معمولی
 146. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectusسسک بیدی کوچک (کوچک)
 147. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی
 148. Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ
 149. Zitting Cisticola Cisticola juncidisسسک دم‌چتری
 150. Graceful Prinia Prinia gracilisسسک شکیل (دم‌دراز)
 151. Afghan Babbler Turdoides huttoniلیکوی معمولی
 152. Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه
 153. Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه
 154. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 155. Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 156. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی
 157. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)
 158. Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید معمولی
 159. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 160. Eurasian Nuthatch Sitta europaeaکمرکُلی جنگلی (درختی)
 161. Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک
 162. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ
 163. Wallcreeper Tichodroma murariaدیوارخزک
 164. Common Myna Acridotheres tristisمینای معمولی
 165. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseusسار صورتی
 166. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 167. Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه
 168. Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه
 169. Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی
 170. Mistle Thrush Turdus viscivorusتوکای بزرگ
 171. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotesدم‌چتری
 172. European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ اروپایی
 173. Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی
 174. Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل معمولی (هزاردستان)
 175. White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی
 176. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotusدم‌سرخ پشت‌بلوطی
 177. Black Redstart Phoenicurus ochrurosدم‌سرخ سیاه
 178. Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی
 179. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی
 180. Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)
 181. Whinchat Saxicola rubetraچک بوته‌ای
 182. European Stonechat Saxicola rubicolaچک اروپایی
 183. Siberian Stonechat Saxicola maurusچک سیبری
 184. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی
 185. Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی
 186. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 187. Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق معمولی
 188. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanicaچکچک گوش‌سیاه
 189. Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی
 190. Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید
 191. Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 192. White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک
 193. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticusشهدخوار
 194. House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی
 195. Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه
 196. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی
 197. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 198. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollisگنجشک گلوزرد
 199. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی
 200. Alpine Accentor Prunella collarisصعوه کوهی
 201. Radde's Accentor Prunella ocularisصعوه ابروسفید
 202. Western Yellow Wagtail Motacilla flavaدم‌جنبانک شکم‌زرد
 203. Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری
 204. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 205. Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی (دشتی)
 206. Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز
 207. Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ
 208. Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی
 209. Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی
 210. Hawfinch Coccothraustes coccothraustesسهره نوک‌بزرگ
 211. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ
 212. Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی
 213. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز
 214. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی
 215. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ
 216. European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی
 217. Red-fronted Serin Serinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ
 218. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinusسهره زرد (زرد سرسیاه)
 219. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه
 220. Yellowhammer Emberiza citrinellaزردپره لیمویی
 221. Rock Bunting Emberiz aciaزردپره کوهی
 222. Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری
 223. Cinereous Bunting Emberiza cineraceaزردپره رخ‌زرد
 224. Ortolan Bunting Emberiza hortulanaزردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 225. Cretzschmar's Bunting Emberiza caesiaزردپره سرآبی
 226. Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه
 227. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره تالابی

-----

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی