کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان کهگیلویه و بویراحمد

Checklist of the birds of Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

تهیه کننده: آریا شفائی پور

By: Arya Shafaeipour

 

آخرین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1397

Last updated: 21 May 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 140 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (آ. شفائی پور، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 216 گونه از پرندگان است که در استان کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسیده اند.

The present list includes 216 species which were recorded or observed Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province.

 

1.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

2.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

3.    Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

4.    Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

5.    Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

6.    Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

7.    See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

8.    Black Francolin Francolinus francolinus دراج

9.    Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

10.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

11.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

12.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

13.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

14.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

15.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

16.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

17.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

18.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

19.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

20.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

21.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

22.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

23.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

24.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

25.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

26.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

27.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

28.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

29.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

30.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

31.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

32.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

33.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

34.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

35.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

36.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

37.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

38.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

39.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

40.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

41.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

42.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

43.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

44.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

45.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

46.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

47.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

48.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

49.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

50.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

51.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

52.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

53.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

54.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

55.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

56.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

57.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

58.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

59.      Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

60.      Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

61.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

62.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

63.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

64.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

65.      Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

66.      Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

67.      Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

68.      Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

69.      Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

70.      European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

71.      Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

72.      Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

73.      Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

74.      Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

75.      Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

76.      Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار

77.      Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

78.      Little Owl Athene noctua جغد کوچک

79.      Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

80.      European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

81.      Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

82.      Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

83.      Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

84.      European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

85.      White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

86.      Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

87.      Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

88.      Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

89.      European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

90.      Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

91.      Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

92.      Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

93.      Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

94.      Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

95.      Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

96.      Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

97.      Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

98.      Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

99.      Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

100.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

101.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

102.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

103.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

104.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

105.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

106.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

107.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

108.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

109.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

110.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

111.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

112.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

113.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

114.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

115.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

116.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

117.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

118.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

119.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

120.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

121.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

122.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

123.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

124.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

125.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

126.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

127.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

128.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

129.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

130.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

131.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

132.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

133.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

134.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

135.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

136.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

137.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

138.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

139.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

140.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

141.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

142.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

143.  Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری

144.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

145.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

146.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

147.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

148.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

149.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

150.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

151.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

152.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

153.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

154.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

155.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

156.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

157.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

158.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

159.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

160.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

161.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

162.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

163.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

164.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

165.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

166.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

167.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

168.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

169.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

170.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

171.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

172.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

173.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

174.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

175.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

176.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

177.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

178.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

179.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

180.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

181.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

182.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

183.  Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار

184.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

185.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

186.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

187.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

188.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

189.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

190.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

191.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

192.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

193.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

194.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

195.  Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

196.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

197.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

198.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

199.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

200.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

201.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

202.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

203.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

204.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

205.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

206.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

207.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

208.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

209.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

210.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

211.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

212.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

213.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

214.  Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia زردپره سرآبی

215.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

216.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

----------