کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان کهگیلویه و بویراحمد

Checklist of the birds of Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

تهیه کننده: آریا شفائی پور

By: Arya Shafaeipour

 

آخرین به روزرسانی: 20 مهر 1397

Last updated: 12 October 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 140 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (آ. شفائی پور، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 218 گونه از پرندگان است که در استان کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسیده اند.

The present list includes 218 species which were recorded or observed Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province.

 

1.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

2.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

3.    Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

4.    Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

5.    Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

6.    Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

7.    See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

8.    Black Francolin Francolinus francolinus دراج

9.    Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

10.Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

11.Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

12.Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

13.Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

14.Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

15.White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

16.Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

17.Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

18.Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

19.Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

20.Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

21.Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

22.Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

23.Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

24.Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

25.Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

26.Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

27.Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

28.Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

29.Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

30.Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

31.Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

32.Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

33.Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

34.Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

35.Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

36.Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

37.Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

38.Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

39.Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

40.Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

41.Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

42.Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

43.White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

44.Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

45.Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

46.Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

47.Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

48.Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

49.Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

50.Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

51.Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

52.Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

53.Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

54.Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

55.Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

56.Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

57.Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

58.Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

59.Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

60.Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

61.Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

62.Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

63.Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

64.Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

65.Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

66.Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

67.Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

68.Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

69.Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

70.European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

71.Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

72.Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

73.Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

74.Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

75.Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

76.Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

77.Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار

78.Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

79.Little Owl Athene noctua جغد کوچک

80.Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)

81.Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

82.European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

83.Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

84.Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

85.Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

86.European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

87.White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

88.Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

89.Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

90.Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

91.European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

92.Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

93.Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

94.Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

95.Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

96.Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

97.Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

98.Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

99.Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

100.   Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

101.   Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

102.   Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

103.   Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

104.   Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

105.   Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

106.   Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

107.   Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

108.   Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

109.   Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

110.   Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

111.   Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

112.   Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

113.   Eurasian Magpie Pica pica زاغی

114.   Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

115.   Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

116.   Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

117.   Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

118.   Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

119.   Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

120.   Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

121.   Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

122.   Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

123.   Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

124.   Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

125.   Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

126.   Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

127.   Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

128.   Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

129.   Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

130.   Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

131.   Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

132.   Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

133.   White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

134.   Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

135.   Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

136.   Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

137.   Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

138.   Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

139.   Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

140.   Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

141.   Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

142.   Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

143.   Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

144.   Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

145.   Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری

146.   Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

147.   Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

148.   Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

149.   Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

150.   Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

151.   Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

152.   Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

153.   Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

154.   Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

155.   Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

156.   Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

157.   Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

158.   Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

159.   Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

160.   Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

161.   Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

162.   Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

163.   Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

164.   Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

165.   Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

166.   European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

167.   Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

168.   Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

169.   White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

170.   Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

171.   Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

172.   Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

173.   Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

174.   Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

175.   Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

176.   Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

177.   Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

178.   Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

179.   Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

180.   Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

181.   Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

182.   Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

183.   Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

184.   White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

185.   Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار

186.   House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

187.   Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

188.   Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

189.   Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

190.   White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

191.   Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

192.   Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

193.   Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

194.   Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

195.   White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

196.   Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

197.   Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

198.   Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

199.   Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

200.   Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

201.   Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

202.   Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

203.   Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

204.   European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

205.   Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

206.   Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

207.   European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

208.   Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

209.   Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

210.   Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

211.   Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

212.   Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

213.   Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

214.   Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

215.   Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

216.   Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia زردپره سرآبی

217.   Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

218.   Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

----------