کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان کهگیلویه و بویراحمد

Checklist of the birds of Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

تهیه و تنظیم: آریا شفائی پور

By: Arya Shafaeipour

 

آخرین به روزرسانی: 27 خرداد 1399

Last updated: 16 June 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 140 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (آ. شفائی پور، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 233 گونه از پرندگان است که در استان کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسیده اند.

The present list includes 233 species which were recorded or observed Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province.

 

 1. Eurasian Wigeon Anas penelopeگیلار
 2. Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز
 3. Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن
 4. Eurasian Teal Anas creccaخوتکای معمولی
 5. Caspian Snowcock Tetraogallus caspiusکبک دری
 6. Chukar Partridge Alectoris chukarکبک معمولی
 7. See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو
 8. Black Francolin Francolinus francolinusدراج
 9. Common Quail Coturnix coturnixبلدرچین
 10. Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک
 11. Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ
 12. Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه
 13. Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 14. Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه
 15. White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 16. Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک
 17. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 18. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 19. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 20. Grey Heron Ardea cinereaحواصیل خاکستری
 21. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 22. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 23. Little Egret Egretta garzettaاگرت (حواصیل) کوچک
 24. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeusباکلان (قره قار) کوچک
 25. Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره قار) بزرگ
 26. Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر
 27. Black-winged Kite Elanus caeruleusکورکور بال‌سیاه
 28. Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما
 29. Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس کوچک (مصری)
 30. Griffon Vulture Gyps fulvusدال (کرکس) معمولی
 31. Cinereous Vulture Aegypius monachusدال (کرکس) سیاه
 32. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخور
 33. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 34. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 35. Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی
 36. Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی (شاه باز)
 37. Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی
 38. Bonelli's Eagle Aquila fasciataعقاب دوبرادر
 39. Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک
 40. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipesپیغوی بزرگ
 41. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 42. Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان
 43. Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی معمولی
 44. Northern Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری
 45. Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید
 46. Montagu's Harrier Circus pygargusسنقر گندم‌زار
 47. Black Kite Milvus migransکورکور سیاه
 48. White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید
 49. Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند
 50. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 51. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueeniiهوبره
 52. Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی
 53. Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ
 54. Eurasian Coot Fulica atraچنگر معمولی
 55. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemusچاخ‌لق معمولی
 56. Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا
 57. Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کولی معمولی
 58. Red-wattled Lapwing Vanellus indicusدیدومک
 59. Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 60. Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک
 61. Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم پاسیاه (کوچک)
 62. Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا
 63. Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی
 64. Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه
 65. Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ
 66. Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ
 67. Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز
 68. Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی
 69. Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان
 70. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی
 71. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک
 72. Caspian Gull Larus cachinnansکاکایی خزری
 73. Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی
 74. Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی
 75. European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی
 76. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaoctoیاکریم معمولی
 77. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی
 78. Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی
 79. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 80. Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق معمولی
 81. Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف
 82. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensisجغد ماهی‌خوار
 83. Tawny Owl Strix alucoجغد جنگلی
 84. Little Owl Athene noctuaجغد کوچک
 85. Spotted Owlet Athene bramaجغد کوچک خالدار (جنوبی)
 86. Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز
 87. European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی
 88. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 89. Common Swift Apus apusبادخورک معمولی
 90. Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک
 91. European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی
 92. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensisماهی‌خورک سینه‌سفید
 93. Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک
 94. Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق
 95. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز (کوچک)
 96. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 97. European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی
 98. Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه به سر)
 99. Eurasian Wryneck Jynx torquillaدارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 100. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 101. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos mediusدارکوب سرسرخ
 102. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب باغی (سوری)
 103. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 104. Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجه کوچک
 105. Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجه معمولی
 106. Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل
 107. Saker Falcon Falco cherrugبالابان (چرخ)
 108. Peregrine Falcon Falco peregrinusشاهین بحری
 109. Barbary Falcon Falco pelegrinoidesشاهین معمولی
 110. Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ
 111. Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ
 112. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی
 113. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 114. [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 115. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostrisسنگ‌چشم خاکستری دشتی
 116. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 117. Masked Shrike Lanius nubicusسنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 118. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ
 119. Eurasian Jay Garrulus glandariusجی‌جاق
 120. Eurasian Magpie Pica picaزاغی
 121. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 122. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 123. Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه
 124. Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق
 125. Brown-necked Raven Corvus ruficollisغراب گردن‌قهوه‌ای
 126. Northern Raven Corvus coraxغراب معمولی
 127. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه
 128. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 129. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleusچرخ‌ریسک سرآبی
 130. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinusچرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 131. Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی
 132. Woodlark Lullula arboreaچکاوک درختی
 133. Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ
 134. Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی
 135. Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار
 136. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 137. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی
 138. Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 139. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 140. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotisبلبل خرما
 141. Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی معمولی
 142. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی
 143. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoletaچلچله بیابانی
 144. Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید
 145. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی
 146. Scrub Warbler Scotocerca inquietaسسک جنبان
 147. Long-tailed Tit Aegithalos caudatusچرخ‌ریسک دم‌دراز
 148. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 149. Common Chiffchaff Phylloscopus collybitaسسک چیف‌چاف معمولی
 150. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectusسسک بیدی کوچک
 151. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreusسسک نیزار پرصدا
 152. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی شرقی
 153. Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ
 154. Zitting Cisticola Cisticola juncidisسسک دم‌چتری
 155. Graceful Prinia Prinia gracilisسسک شکیل (دم‌دراز)
 156. Afghan Babbler Turdoides huttoniلیکوی افغان
 157. Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه
 158. Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه
 159. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 160. Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 161. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی
 162. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 163. Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید معمولی
 164. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 165. Eurasian Nuthatch Sitta europaeaکمرکُلی جنگلی (درختی)
 166. Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک
 167. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ
 168. Wallcreeper Tichodroma murariaدیوارخزک
 169. Common Myna Acridotheres tristisمینای معمولی
 170. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseusسار صورتی
 171. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 172. Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه
 173. Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه
 174. Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی
 175. Mistle Thrush Turdus viscivorusتوکای بزرگ
 176. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotesدم‌چتری
 177. European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ اروپایی
 178. Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی
 179. Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل معمولی (هزاردستان)
 180. White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی
 181. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotusدم‌سرخ پشت‌بلوطی
 182. Black Redstart Phoenicurus ochrurosدم‌سرخ سیاه
 183. Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی
 184. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی
 185. Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)
 186. Whinchat Saxicola rubetraچک بوته‌ای
 187. European Stonechat Saxicola rubicolaچک اروپایی
 188. Siberian Stonechat Saxicola maurusچک سیبری
 189. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی
 190. Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی
 191. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 192. Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق معمولی
 193. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanicaچکچک گوش‌سیاه
 194. Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی
 195. Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید
 196. Variable Wheatear Oenanthe picataچکچک ابلق خاوری
 197. Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 198. White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک
 199. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticusشهدخوار
 200. House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی
 201. Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه
 202. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی
 203. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 204. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollisگنجشک گلوزرد
 205. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی
 206. Alpine Accentor Prunella collarisصعوه کوهی
 207. Radde's Accentor Prunella ocularisصعوه ابروسفید
 208. Western Yellow Wagtail Motacilla flavaدم‌جنبانک شکم‌زرد
 209. Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری
 210. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 211. Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی
 212. Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز
 213. Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ
 214. Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی
 215. Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی
 216. Hawfinch Coccothraustes coccothraustesسهره نوک‌بزرگ
 217. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ
 218. Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی
 219. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز
 220. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی
 221. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ
 222. European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی
 223. Red-fronted Serin Serinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ
 224. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinusسهره زرد (زرد سرسیاه)
 225. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه
 226. Yellowhammer Emberiza citrinellaزردپره لیمویی
 227. Rock Bunting Emberiz aciaزردپره کوهی
 228. Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری
 229. Cinereous Bunting Emberiza cineraceaزردپره رخ‌زرد
 230. Ortolan Bunting Emberiza hortulanaزردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 231. Cretzschmar's Bunting Emberiza caesiaزردپره سرآبی
 232. Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه
 233. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره تالابی

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی