کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان کهگیلویه و بویراحمد

Checklist of the birds of Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

تهیه و تنظیم: آریا شفائی پور

By: Arya Shafaeipour

 

آخرین به روزرسانی: 30 تیر 1398

Last updated: 21 July 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 140 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (آ. شفائی پور، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 226 گونه از پرندگان است که در استان کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسیده اند.

The present list includes 226 species which were recorded or observed Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province.

 

1.    Eurasian Wigeon Anas penelopeگیلار

2.    Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز

3.    Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن

4.    Eurasian Teal Anas creccaخوتکای معمولی

5.    Caspian Snowcock Tetraogallus caspiusکبک دری

6.    Chukar Partridge Alectoris chukarکبک معمولی

7.    See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو

8.    Black Francolin Francolinus francolinusدراج

9.    Common Quail Coturnix coturnixبلدرچین

10.      Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک

11.      Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ

12.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه

13.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

14.      Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه

15.      White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

16.      Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک

17.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

18.      Grey Heron Ardea cinereaحواصیل خاکستری

19.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

20.      Little Egret Egretta garzettaاگرت (حواصیل) کوچک

21.      Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره غاز) بزرگ

22.      Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر

23.      Black-winged Kite Elanus caeruleusکورکور بال‌سیاه

24.      Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما

25.      Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس مصری (کوچک)

26.      Griffon Vulture Gyps fulvusدال (کرکس) معمولی

27.      Cinereous Vulture Aegypius monachusدال (کرکس) سیاه

28.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخور

29.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)

30.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

31.      Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی

32.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی (شاه باز)

33.      Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی

34.      Bonelli's Eagle Aquila fasciataعقاب دوبرادر

35.      Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک

36.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipesپیغوی بزرگ

37.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

38.      Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان

39.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی معمولی

40.      Northern Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری

41.      Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید

42.      Montagu's Harrier Circus pygargusسنقر گندم‌زار

43.      Black Kite Milvus migransکورکور سیاه

44.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید

45.      Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند

46.      Common Buzzard Buteo buteoسارگپه معمولی (صحرایی)

47.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueeniiهوبره

48.      Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی

49.      Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ

50.      Eurasian Coot Fulica atraچنگر معمولی

51.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemusچاخ‌لق معمولی

52.      Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا

53.      Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کولی معمولی

54.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicusدیدومک

55.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ (معمولی)

56.      Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک

57.      Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

58.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا

59.      Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی

60.      Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

61.      Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ

62.      Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ

63.      Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز

64.      Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی

65.      Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان

66.      Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی

67.      Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک

68.      Caspian Gull Larus cachinnansکاکایی خزری

69.      Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی

70.      Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی

71.      European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی

72.      Eurasian Collared Dove Streptopelia decaoctoیاکریم

73.      Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی

74.      Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی

75.      Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

76.      Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق معمولی

77.      Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف

78.      Brown Fish Owl Ketupa zeylonensisجغد ماهی‌خوار

79.      Tawny Owl Strix alucoجغد جنگلی

80.      Little Owl Athene noctuaجغد کوچک

81.      Spotted Owlet Athene bramaجغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)

82.      Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز

83.      European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی

84.      Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

85.      Common Swift Apus apusبادخورک معمولی

86.      Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک

87.      European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی

88.      White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensisماهی‌خورک سینه‌سفید

89.      Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک

90.      Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق

91.      Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)

92.      Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicusزنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

93.      European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی

94.      Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه به سر)

95.      Eurasian Wryneck Jynx torquillaدارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

96.      Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

97.      Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos mediusدارکوب سرسرخ

98.      Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب سوری (باغی)

99.      European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

100.  Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجه کوچک

101.  Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجه معمولی

102.  Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل

103.  Saker Falcon Falco cherrugبالابان (چرخ)

104.  Peregrine Falcon Falco peregrinusبحری

105.  Barbary Falcon Falco pelegrinoidesشاهین

106.  Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ

107.  Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ

108.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی

109.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

110.  Great Grey Shrike Lanius excubitorسنگ‌چشم خاکستری بزرگ

111.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostrisسنگ‌چشم خاکستری دشتی

112.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

113.  Masked Shrike Lanius nubicusسنگ‌چشم پیشانی‌سفید

114.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ

115.  Eurasian Jay Garrulus glandariusجی‌جاق

116.  Eurasian Magpie Pica picaزاغی

117.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocoraxکلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

118.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculusکلاغ (زاغ) نوک‌زرد

119.  Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه

120.  Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق

121.  Brown-necked Raven Corvus ruficollisغراب گردن‌قهوه‌ای

122.  Northern Raven Corvus coraxغراب معمولی

123.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه

124.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

125.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleusچرخ‌ریسک سرآبی

126.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinusچرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

127.  Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی (سنگلاخ)

128.  Woodlark Lullula arboreaچکاوک درختی

129.  Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ

130.  Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی

131.  Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار

132.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

133.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی

134.  Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

135.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک پنجه‌کوتاهکوچک (سینه‌خط‌دار)

136.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotisبلبل خرما

137.  Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی معمولی

138.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی

139.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoletaچلچله بیابانی

140.  Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید

141.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی

142.  Scrub Warbler Scotocerca inquietaسسک جنبان

143.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatusچرخ‌ریسک دم‌دراز

144.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

145.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybitaسسک چیف‌چاف معمولی

146.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectusسسک بیدی کوچک (کوچک)

147.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی

148.  Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ

149.  Zitting Cisticola Cisticola juncidisسسک دم‌چتری

150.  Graceful Prinia Prinia gracilisسسک شکیل (دم‌دراز)

151.  Afghan Babbler Turdoides huttoniلیکوی معمولی

152.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه

153.  Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه

154.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

155.  Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

156.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی

157.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

158.  Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید معمولی

159.  Eurasian Nuthatch Sitta europaeaکمرکُلی جنگلی (درختی)

160.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک

161.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ

162.  Wallcreeper Tichodroma murariaدیوارخزک

163.  Common Myna Acridotheres tristisمینای معمولی

164.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseusسار صورتی

165.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

166.  Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه

167.  Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه

168.  Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی

169.  Mistle Thrush Turdus viscivorusتوکای بزرگ

170.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotesدم‌چتری

171.  European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ اروپایی

172.  Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی

173.  Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل معمولی (هزاردستان)

174.  White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی

175.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotusدم‌سرخ پشت‌بلوطی

176.  Black Redstart Phoenicurus ochrurosدم‌سرخ سیاه

177.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی

178.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی

179.  Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)

180.  Whinchat Saxicola rubetraچک بوته‌ای

181.  European Stonechat Saxicola rubicolaچک اروپایی

182.  Siberian Stonechat Saxicola maurusچک سیبری

183.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی

184.  Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی

185.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)

186.  Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق معمولی

187.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanicaچکچک گوش‌سیاه

188.  Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی

189.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید

190.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

191.  White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک

192.  Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticusشهدخوار

193.  House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی

194.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه

195.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی

196.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

197.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollisگنجشک گلوزرد

198.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی

199.  Alpine Accentor Prunella collarisصعوه کوهی

200.  Radde's Accentor Prunella ocularisصعوه ابروسفید

201.  Western Yellow Wagtail Motacilla flavaدم‌جنبانک شکم‌زرد

202.  Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری

203.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

204.  Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی (دشتی)

205.  Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز

206.  Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ

207.  Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی

208.  Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی

209.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustesسهره نوک‌بزرگ

210.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ

211.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی

212.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز

213.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی

214.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ

215.  European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی

216.  Red-fronted Serin Serinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ

217.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinusسهره زرد (زرد سرسیاه)

218.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه

219.  Yellowhammer Emberiza citrinellaزردپره لیمویی

220.  Rock Bunting Emberiz aciaزردپره کوهی

221.  Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری

222.  Cinereous Bunting Emberiza cineraceaزردپره رخ‌زرد

223.  Ortolan Bunting Emberiza hortulanaزردپره سرزیتونی (گلوزرد)

224.  Cretzschmar's Bunting Emberiza caesiaزردپره سرآبی

225.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه

226.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره تالابی

---------