کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

معیارهای تعیین افراد برای اعضای کمیته ثبت پرندگان ایران

 

به منظور شفاف سازی و یکسان سازی روند فعالیتها در کمیته ثبت پرندگان ایران، برای عضویت افراد در بخشهای مختلف این کمیته، بر اساس معیارهای زیر عمل می شود.

 

1-    اعضای اصلی کمیته ثبت پرندگان

اعضای اصلی افرادی هستند که: 1- حداقل 15 سال تجربه در زمینه فعالیتهای پرنده نگری و پرنده شناسی باشند، 2- مشاهده حداقل 250 گونه از پرندگان ایران، 3- دارای دانش مناسب در زمینه مورفولوژی، بیولوژی، اکولوژی و حفاظت پرندگان ایران، 4- ارتباط مناسب با افراد فعال در زمینه پرنده نگری در ایران، 5- مقبولیت عمومی در میان پرنده نگران ایران، 6- ارتباط دائمی با هماهنگ کننده کمیته ثبت پرندگان ایران، 7- جمع آوری رکوردهای جدید و جالب در مورد پرندگان ایران از سطح کشور در زمینه تکمیل لیست گونه ها، وضعیت و پراکنش گونه ها در ایران.

 

2-    مشاوران

پرنده شناسان با تجربه داخلی و خارجی که در زمینه های مختلف پرندگان ایران (اعم از تاکسونومی، نامگذاری، شناسایی، پراکنش، جمعیت، اکولوژی، حفاظت) دارای تجربیات مناسب هستند به عنوان مشاوران کمیته ثبت پرندگان ایران انتخاب خواهند شد و تمایل دارند که به علت کمبود وقت، در مواقع لزوم با کمیته ثبت پرندگان ایران همکاری نمایند.

 

3-    تیم نامگذاری پرندگان ایران

به لحاظ حساسیت و اهمیت موضوع نامگذاری، افراد محدود باتجربه در زمینه تاکسونومی و نامگذاری (و همچنین ادبیات) دانش و تجربه مفیدی دارند، در تیم نامگذاری انجام وظیفه می نمایند.

 

4-    تیم داوری شناسایی پرندگان ایران

اعضای تیم داوری شناسایی پرندگان افرادی هستند که: 1- حداقل 5 سال تجربه مفید پرنده نگری در کشور، 2- مشاهده حداقل 250 گونه از پرندگان ایران، 3- داشتن دانش و تجربه کافی در زمینه شناسایی پرندگان ایران، 4- مستقل به رای در شناسایی پرندگان، 5- ارتباط مناسب با افراد فعال در زمینه پرنده نگری در ایران، 6- مقبولیت عمومی و داشتن نقش استادی در میان بقیه پرنده نگران ایران (ارجاع به آن افراد برای شناسایی)، 7- ارتباط مناسب با افراد تیم شناسایی کمیته ثبت پرندگان ایران، 8- پاسخهای به موقع در مورد شناسایی پرندگان مشکوک.

 

5-    نمایندگان استانی

نمایندگان استانی افرادی هستند که: 1- حداقل 2 سال تجربه فعالیتهای پرنده نگری در آن استان داشته باشند، 2- حدود دو سوم پرندگان آن استان را دیده باشند، 3- ارتباط مناسب با افراد فعال در زمینه پرنده نگری در آن استان داشته باشند، 4- ارسال رکوردهای جدید در آن استان، 5- جمع آوری اطلاعات در زمینه تکمیل لیست گونه ها، وضعیت و پراکنش گونه ها در آن استان.

 

---------


اعضای اصلی کمیته ثبت پرندگان ایران

List of members of IBRC

ابوالقاسم خالقی زاده (هماهنگ کننده و دبیر کمیته، عضو اصلی)

Abolghasem Khaleghizadeh (Coordinator, secretariat, member of IBRC)

محمد توحیدی فر (معاون کمیته، عضو اصلی)

Mohammad Tohidifar (Deputy, member of IBRC)علی ادهمی (عضو اصلی)

Ali Adhami-Mirhosseini (member of IBRC)

سید بابک موسوی (عضو اصلی)

Seyed Babak Musavi (member of IBRC)

میثم قاسمی (عضو اصلی)

Meysam Ghasemi (member of IBRC)

رمضانعلی قائمی (عضو اصلی)

Ramezanali Ghaemi (member of IBRC)

علی سنگچولی (عضو اصلی)

Ali Sangchooli (member of IBRC)

محمد سفرنگ (عضو اصلی)

Mohammad Safrang (member of IBRC)

پرویز بختیاری (عضو اصلی)

Parviz Bakhtiari (member of IBRC)


محمدابراهیم صحتی ثابت (عضو اصلی)

Mohammad Ebrahim Sehhatisabet (member of IBRC)

عباس عاشوری (عضو اصلی)

Abbas Ashoori (member of IBRC)

علیرضا هاشمی (عضو اصلی)

Alireza Hashemi (member of IBRC)

احمد براتی (عضو اصلی)

Ahmad Barati (member of IBRC)

----------------------

لیست مشاوران خارجی

List of advisors abroad

 

درک اسکات (مشاور خارجی)

Derek Scott (foreigner advisor to IBRC)

مگنوس اولمان (همکار خارجی)

Magnus Ullman (foreigner advisor to IBRC)

رافائل آی (همکار خارجی)

Raffael Aye (foreigner advisor to IBRC)

یان هریسون (مشاور خارجی)

Ian Harrison (foreigner advisor to IBRC)

مایکل بلر (مشاور خارجی)

Michael Blair (foreigner advisor to IBRC)

ریچارد پورتر (مشاور خارجی)

Richard Porter (foreigner advisor to IBRC)

 -----------------------------

 

تیم نامگذاری پرندگان ایران

Team of nomenclature of Iranian birds

 

علی ادهمی

Ali Adhami


ابوالقاسم خالقی زاده

Abolghasem Khaleghizadeh


محمد توحیدی فر

Mohammad Tohidifar

 -----------------------------


تیم داوری شناسایی پرندگان

Team of Bird identification reviewers

 

ابوالقاسم خالقی زاده (همه پرندگان ایران)

Abolghasem Khaleghizadeh (All Iranian birds)

 

محمد توحیدی فر (همه پرندگان ایران)

Mohammad Tohidifar (All Iranian birds)

 

سید بابک موسوی (همه پرندگان ایران)

Seyed Babak Musavi (All Iranian birds)

 

پرویز بختیاری (همه پرندگان ایران)

Parviz Bakhtiari (All Iranian birds)

 

میثم قاسمی (همه پرندگان ایران)

Meysam Ghasemi (All Iranian birds)

 

محمد سفرنگ (همه پرندگان ایران)

Mohammad Safrang (All Iranian birds)

 

علی سنگچولی (همه پرندگان ایران)

Ali Sangchooli (All Iranian birds)

 

محمد جواد پرستگاری (همه پرندگان ایران)

Mohammad-Javad Parastegari (All Iranian birds)

 

درنا مجاب (همه پرندگان ایران)

Dorna Mojab (All Iranian birds)

 

درک اسکات (همه پرندگان)

Derek Scott (All birds)

 

مگنوس اولمان (همه پرندگان)

Magnus Ullman (All birds)

 

رافائل آی  (همه پرندگان)

Raffael Aye (All birds)

 

دیک نول (کاکاییها و پرستوهای دریایی)

Dick Newell (Gulls & terns)

 

تونی پراتر (پرندگان کنارآبزی)

Tony Prater (Waders)

 

بوریس نیکولوف (سنگ چشمها)

Boris Nikolov (Shrikes)

 

اندرو استودارت (سسکها)

Andrew Stoddart (Warblers)

-------------------------


تیم جمع آوری رکوردهای پرندگان

 Team of bird records collection

 

ابوالقاسم خالقی زاده Abolghasem Khaleghizadeh

الهام شنیتی Elham Shaniti

کرامت حافظی Keramat Hafezi

محسن ملاح Mohsen Mallah

حمید جباری Hamid Jabbari

 

----------


لیست نمایندگان استانی کمیته ثبت پرندگان ایران

List of representatives of IBRC in Iranian provinces

 

1-   آذربایجان شرقی East Azarbaijan

محمدرضا مسعود MohammadReza Masoud

بهزاد نبی قدیم Behzad Nabighadim

 

2-   آذربایجان غربی West Azarbaijan

امیرمهدی ابراهیمی AmirMahdi Ebrahimi

عزیز عذار Aziz Ozar

امید یوسفی Omid Yusefi

 

3-   اردبیل  Ardabil

اصغر محمدی نصرآبادی Asghar Mohammdi Nasrabadi

فاضل عبدی Fazel Abdi

 

4-   اصفهان Esfahan

مریم امیدی Maryam Omidi

محمدجواد پرستگاری Mohammad-Javad Parastegari

 

5-   البرز Alborz

ابوالقاسم خالقی زاده Abolghasem Khaleghizadeh

فرهاد حسینی طایفه Farhad Hosseini Tayefeh

قربانعلی حاجی آبادی Ghorban-Ali Hajiabadi

 

6-   ایلام Ilam

مهدی نورمحمدی Mehdi Nourmohammadi

 

7-   بوشهر Bushehr

محمد پاپری زارعی Mohammad Papri-Zarei

کوروش خلیلی Korosh Khalili

محسن ملاح Mohsen Mallah

 

8-   تهران Tehran

ابوالقاسم خالقی زاده Abolghasem Khaleghizadeh

محمد توحیدی فر Mohammad Tohidifar

پرویز بختیاری Parviz Bakhtiari

علیرضا هاشمی Alireza Hashemi

 

9-   چهارمحال و بختیاری Chahar-Mahal & Bakhtiari

هوشنگ پورزال Hooshang Poorzal

روح اله عسگری Ruhollah Asgari

کرامت حافظی Keramat Hafezi

 

10- خراسان شمالی North Khorasan

سیدبابک موسوی Seyed Babak Musavi

بابک قویدل نامانلو Babak Ghavidel-Namanlu

 

11- خراسان رضوی Khorasan-e Razavi

علی خانی Ali Khani

سیدبابک موسوی Seyed Babak Musavi

 

12- خراسان جنوبی South Khorasan

حامد استواری Hamed Ostovari

؟؟

 

13- خوزستان Khuzestan

فرشاد اسکندری Farshad Eskandari

رضا نیک فلک Reza Nikfalak

کرامت حافظی Keramat Hafezi

 

14- زنجان Zanjan

سیدبابک موسوی Seyed Babak Musavi

؟؟

 

15- سمنان Semnan

کاوه پیوندی Kaveh Peyvandi

موسی مزینانیان Musa Mazinanian

 

16- سیستان و بلوچستان Sistan & Baluchestan

اشرف علی حسینی (ناحیه چابهار) Ashraf Ali Hosseini (Chabahar area)

؟؟

 

17- فارس Fars

لیلا جولایی Leila Joolaee

الهام شنیتی Elham Shaniti

 

18- قزوین Qazvin

صادق خسروی Sadegh Khosravi

علی اکبر رشوندآوه Ali-Akbar Rashvand-Aveh

 

19- قم Qom

احمد بحری Ahmad Bahri

رضا علی اصل Reza Aliasl

 

20- کردستان Kordestan

محمد سفرنگ Mohammad Safrang

سید ناصح حسینی Seyed Naseh Hosseini

جعفر غلامی Jafar Gholami

 

21- کرمان Kerman

محمدابراهیم صحتی ثابت Mohammad Ebrahim Sehhatisabet

سیدبابک موسوی Seyed Babak Musavi

 

22- کرمانشاه Kermanshah

محمدجواد رستمی احمدوندی Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

23- کهگیلویه و بویراحمد Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

آریا شفائی پور Arya Shafaeipour

 

24- گلستان Golestan

رمضانعلی قائمی Ramezanali Ghaemi

بهراد گالشی Behrad Galeshi

محمود شکیبا Mahmood Shakiba

 

25- گیلان Gilan

عباس عاشوری Abbas Ashoori

فردین نظیری Fardin Naziri

 

26- لرستان Lorestan

محسن امیری Mohsen Amiri

 

27- مازندران Mazandaran

آرش حبیبی آزاد Arash Habibi-Azad

کوروس ربیعی Koros Rabiei

 

28- مرکزی Markazi

محمود کل نگری Mahmood Kolnegari

ماندانا حضرتی فرید Mandana Hazrati-Farid

 

29- هرمزگان Homozgan

میثم قاسمی Meysam Ghasemi

سیدبابک موسوی Seyed Babak Musavi

سید علی جبلی (جزیره کیش) Seyed Ali Jebeli (Kish Island)

 

30- همدان Hamedan

امیر جعفری Amir Jafari

جعفر غلامی Jafar Gholami

 

31- یزد Yazd

محمدحسین اکرمی Mohammad-Hossein Akrami

مسلم اکبری Moslem Akbari

حمید بیگی Hamid Beygi

 

----------

لیست پرنده نگرهایی که تاکنون با کمیته ثبت پرندگان ایران همکاری داشته اند:

 

به روزرسانی: 23 مهر 1397

Last updated: 15 October 2018

 

1.    آرش عسکری

2.    ابوالقاسم خالقی زاده

3.    احسان اردکانیان

4.    احسان طالبی

5.    احسان فرنام

6.    احمد بحری

7.    احمد براتی

8.    احمد مرسلی

9.    اردشیر امینی

10.                      اشرف علی حسینی

11.                      اصغر محمدی نصرآبادی

12.                      الهام شنیتی

13.                      امید یوسفی

14.                      امیر جعفری

15.                      امیرمهدی ابراهیمی

16.                      امین نیری

17.                      آرش حبیبی آزاد

18.                      آرش یکدانه

19.                      آرمان منبری

20.                      آریا شفاعی پور

21.                      بابک قویل نامانلو

22.                      باقر نظامی

23.                      بشیر شریف نیا

24.                      بهاره مالکی

25.                      بهراد گالشی

26.                      بهروز بهروزی راد

27.                      بهزاد عظیمی

28.                      بهزاد نبی قدیم

29.                      پرویز بختیاری

30.                      پرهام بیهقی

31.                      پیمان پروتا

32.                      پیمان خوبکار

33.                      جعفر غلامی

34.                      جلال پزشک

35.                      جمشید منصوری

36.                      حامد استواری

37.                      حبیب علوانی

38.                      حجت طاهری

39.                      حر منصور عبدالملکی

40.                      حسن مقیمی

41.                      حسین محمودیان

42.                      حمید بیگی

43.                      حمید امینی

44.                      حمید بصیر

45.                      حمید بیگی

46.                      حمید جباری

47.                      حمید دهوئی

48.                      حمیدرضا بارگاهی

49.                      خدیجه طاهری

50.                      درنا مجاب

51.                      رامین نجفی

52.                      رامین سلمان زاده

53.                      راهله مهرآسا

54.                      رحمان آذری

55.                      رسول موسی پور

56.                      رضا علی اصل

57.                      رضا کیامرزی

58.                      رضا نیک فلک

59.                      رمضانعلی قائمی

60.                      روح اله عسگری

61.                      سارا عرب

62.                      ستار شیری

63.                      سعید خرد

64.                      سعید ملایی

65.                      سعید چراغی

66.                      سعید گله داری

67.                      سعید میرسیار

68.                      سلمان حمیدی

69.                      سهراب کاوه

70.                      سید حسین ایجادی

71.                      سیاوش روشنیان

72.                      سید علی جبلی

73.                      سیدبابک موسوی

74.                      سیدباقر موسوی

75.                      سیدجلال موسوی

76.                      سیدحامد موسوی

77.                      سیدعدنان هاشمی

78.                      سیدمحمد عقیلی

79.                      سیدمهدی موسوی

80.                      سیدناصح حسینی

81.                      شورش وهابی

82.                      شهرزاد فتاحی

83.                      شهین ملک

84.                      صادق خسروی

85.                      صدیق شریفی

86.                      عادل شمسی زادگان

87.                      عباس اوسئی

88.                      عباس عاشوری

89.                      عباس علیزاده

90.                      عبدالخالق طاهری

91.                      عدنان دلخسته

92.                      عرفان سامان فر

93.                      عزیز عذار

94.                      عقیل خضری

95.                      علی فتحی

96.                      علی کسروی

97.                      علی نصیری

98.                      علی ادهمی میرحسینی

99.                      علی اصغر رحیم زاده

100.                 علی اکبر رشوندآوه

101.                 علی امیرابراهیمی

102.                 علی خانی

103.                 علی سجاد جلالی

104.                 علی سنگچولی

105.                 علی صدر

106.                 علی علی اسلام

107.                 علی مهدوی

108.                 علیرضا افشون

109.                 علیرضا مفتوحی

110.                 علیرضا هاشمی

111.                 فاضل عبدی

112.                 فتاح (سیوان) زارعی

113.                 فردین نظیری

114.                 فرشاد اسکندری

115.                 فرشاد پروتا

116.                 فرشید دیلمقانی

117.                 فرهاد حسینی طایفه

118.                 فرید پروتا

119.                 فرید تبریزی

120.                 فریبرز حیدری

121.                 فرید مبصر

122.                 قاسم فتحی

123.                 قربانعلی حاجی آبادی

124.                 کاوه پیوندی

125.                 کرامت حافظی

126.                 کوروس ربیعی

127.                 کوروش خلیلی

128.                 لیلا جولایی

129.                 ماندانا حضرتی فرید

130.                 ماهان مهرو

131.                 مجید پورهمدانی

132.                 مجید خالقی

133.                 مجید رضوانی

134.                 محسن امیری

135.                 محسن محیاپور

136.                 محسن ملاح

137.                 محمد ابراهیم صحتی ثابت

138.                 محمد الوندی

139.                 محمد پاپری زارعی

140.                 محمد توحیدی فر

141.                 محمد جواد پرستگاری

142.                 محمد جواد رستمی احمدوندی

143.                 محمد حسین اکرمی

144.                 محمد سفرنگ

145.                 محمد مرادپور

146.                 محمدتقی محمدی

147.                 محمدرضا بسملی

148.                 محمدرضا صادقی

149.                 محمدرضا مسعود

150.                 محمدقربان کنعانی

151.                 محمود شکیبا

152.                 محمود کل نگری

153.                 مدثر تیموری

154.                 مرتضی نعمتی

155.                 مریم امیدی

156.                 مسلم اکبری

157.                 مصطفی شریفی

158.                 مصطفی موذنی

159.                 موسی فتحی

160.                 موسی مدحجی

161.                 موسی مزینانیان

162.                 مهدی درستکار

163.                 مهدی پورعابدی

164.                 مهدی فاضل دربندی

165.                 مهدی قربانی

166.                 مهدی مامی

167.                 مهدی نصیری

168.                 مهدی نورمحمدی

169.                 میثم قاسمی

170.                 میثم قایدی

171.                 ناصر ملک زاده

172.                 نوید زحمتکش

173.                 هدایت اله دیده بان

174.                 هوشنگ پورزال

175.                 هوشنگ ضیایی

176.                 یاشار صدف زاده

177.                 یوسف والدی

 

--------