کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان خراسان شمالی

Checklist of the birds of North Khorasan province

 

تهیه و تنظیم: نوید زحمتکش و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Navid Zahmatkesh & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 فروردین 1398

Last updated: 20 April 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 192 گونه ثبت شد. لیست حاضر شامل 208 گونه از پرندگان استان خراسان شمالی می باشد.

List of 208 bird species of North Khorasan province

 

1.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

2.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

3.    Northern Pintail Anas acuta فیلوش

4.    Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

5.    Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

6.    Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

7.    Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

8.    Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

9.    Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

10.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

11.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

12.      Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)

13.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

14.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

15.      Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

16.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

17.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

18.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

19.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

20.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

21.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

22.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

23.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

24.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

25.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

26.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

27.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

28.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

29.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

30.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

31.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

32.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

33.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

34.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

35.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

36.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

37.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

38.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

39.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

40.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

41.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

42.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

43.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

44.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

45.      Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

46.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

47.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

48.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

49.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

50.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

51.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

52.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

53.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

54.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

55.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

56.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

57.      Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

58.      Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

59.      Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

60.      Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

61.      Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

62.      White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

63.      Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

64.      Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

65.      Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

66.      Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری

67.      Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

68.      European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

69.      Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

70.      Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

71.      Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

72.      Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

73.      Little Owl Athene noctua جغد کوچک

74.      European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

75.      Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

76.      Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

77.      Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

78.      European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

79.      Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

80.      Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

81.      European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

82.      Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

83.      Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

84.      Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

85.      Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

86.      Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

87.      Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

88.      Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

89.      Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

90.      Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

91.      Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

92.      Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

93.      Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

94.      Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

95.      Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

96.      Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

97.      Eurasian Magpie Pica pica زاغی

98.      Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

99.      Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

100.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

101.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

102.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

103.  Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

104.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

105.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

106.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

107.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

108.  Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

109.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

110.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

111.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

112.  Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک هیوم (پنجه‌کوتاه هیوم)

113.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

114.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

115.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

116.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

117.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

118.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

119.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

120.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

121.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

122.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

123.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

124.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

125.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

126.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

127.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

128.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

129.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

130.  Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

131.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

132.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

133.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

134.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

135.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

136.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

137.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

138.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

139.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

140.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

141.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

142.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

143.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

144.  Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک

145.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

146.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

147.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

148.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

149.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

150.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

151.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

152.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

153.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

154.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

155.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

156.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

157.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

158.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

159.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

160.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

161.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

162.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

163.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

164.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

165.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

166.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

167.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

168.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

169.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

170.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

171.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

172.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

173.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

174.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

175.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

176.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

177.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

178.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

179.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

180.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

181.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

182.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

183.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

184.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

185.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

186.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

187.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

188.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

189.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

190.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

191.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

192.  White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه

193.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

194.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

195.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

196.  Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی

197.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

198.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

199.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

200.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

201.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

202.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

203.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

204.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

205.  White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید

206.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

207.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

208.  Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

---------