کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان خراسان شمالی

Checklist of the birds of North Khorasan province

 

تهیه و تنظیم: نوید زحمتکش و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Navid Zahmatkesh & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 30 مهر 1396

Last updated: 22 October 2017

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 192 گونه ثبت شد. لیست حاضر شامل 202 گونه از پرندگان استان خراسان شمالی می باشد.

List of 202 bird species of North Khorasan province

 

1.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

2.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

3.    Northern Pintail Anas acuta فیلوش

4.    Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

5.    Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

6.    Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

7.    Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

8.    Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

9.    Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

10.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

11.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

12.      Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)

13.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

14.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

15.      Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

16.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

17.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

18.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

19.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

20.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

21.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

22.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

23.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

24.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

25.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی

26.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

27.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

28.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

29.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

30.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

31.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

32.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

33.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

34.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

35.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

36.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

37.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

38.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

39.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

40.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

41.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

42.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

43.      Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

44.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

45.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

46.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

47.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

48.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

49.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

50.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

51.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

52.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

53.      Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

54.      Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

55.      Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

56.      Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

57.      Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

58.      White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

59.      Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

60.      Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

61.      Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

62.      Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری

63.      Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

64.      European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

65.      Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

66.      Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

67.      Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

68.      Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

69.      Little Owl Athene noctua جغد کوچک

70.      European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

71.      Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

72.      Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

73.      Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

74.      European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

75.      Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

76.      Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

77.      European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

78.      Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

79.      Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

80.      Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

81.      Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

82.      Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

83.      Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

84.      Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

85.      Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

86.      Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

87.      Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

88.      Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

89.      Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

90.      Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

91.      Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

92.      Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

93.      Eurasian Magpie Pica pica زاغی

94.      Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

95.      Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

96.      Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

97.      Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

98.      Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

99.      Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

100.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

101.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

102.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

103.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

104.  Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

105.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

106.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

107.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

108.  Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک هیوم (پنجه‌کوتاه هیوم)

109.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

110.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

111.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

112.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

113.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

114.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

115.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

116.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

117.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

118.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

119.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

120.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

121.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

122.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

123.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

124.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

125.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

126.  Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

127.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

128.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

129.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

130.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

131.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

132.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

133.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

134.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

135.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

136.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

137.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

138.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

139.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

140.  Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک

141.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

142.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

143.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

144.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

145.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

146.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

147.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

148.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

149.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

150.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

151.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

152.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

153.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

154.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

155.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

156.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

157.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

158.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

159.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

160.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

161.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

162.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

163.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

164.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

165.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

166.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

167.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

168.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

169.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

170.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

171.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

172.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

173.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

174.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

175.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

176.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

177.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

178.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

179.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

180.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

181.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

182.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

183.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

184.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

185.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

186.  White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه

187.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

188.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

189.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

190.  Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی

191.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

192.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

193.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

194.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

195.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

196.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

197.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

198.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

199.  White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید

200.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

201.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

202.  Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

---------