کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان خراسان شمالی

Checklist of the birds of North Khorasan province

 

تهیه و تنظیم: نوید زحمتکش و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Navid Zahmatkesh & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 30 شهریور 1397

Last updated: 21 September 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 192 گونه ثبت شد. لیست حاضر شامل 203 گونه از پرندگان استان خراسان شمالی می باشد.

List of 203 bird species of North Khorasan province

 

1.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

2.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

3.    Northern Pintail Anas acuta فیلوش

4.    Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

5.    Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

6.    Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

7.    Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

8.    Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

9.    Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

10.See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

11.Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

12.Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)

13.Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

14.Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

15.Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

16.Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

17.Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

18.Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

19.Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

20.Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

21.Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

22.Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

23.Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

24.Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

25.European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی

26.Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

27.Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

28.Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

29.Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

30.Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

31.Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

32.Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

33.Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

34.Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

35.Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

36.Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

37.Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

38.Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

39.Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

40.Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

41.Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

42.Great Bustard Otis tarda میش مرغ

43.Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

44.Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

45.Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

46.Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

47.Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

48.Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

49.Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

50.Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

51.Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

52.Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

53.Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

54.Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

55.Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

56.Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

57.Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

58.Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

59.White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

60.Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

61.Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

62.Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

63.Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری

64.Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

65.European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

66.Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

67.Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

68.Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

69.Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

70.Little Owl Athene noctua جغد کوچک

71.European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

72.Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

73.Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

74.Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

75.European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

76.Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

77.Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

78.European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

79.Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

80.Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

81.Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

82.Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

83.Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

84.Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

85.Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

86.Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

87.Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

88.Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

89.Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

90.Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

91.Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

92.Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

93.Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

94.Eurasian Magpie Pica pica زاغی

95.Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

96.Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

97.Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

98.Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

99.Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

100.   Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

101.   Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

102.   Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

103.   Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

104.   Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

105.   Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

106.   Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

107.   Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

108.   Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

109.   Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک هیوم (پنجه‌کوتاه هیوم)

110.   Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

111.   Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

112.   Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

113.   Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

114.   Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

115.   Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

116.   Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

117.   Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

118.   Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

119.   Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

120.   Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

121.   Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

122.   Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

123.   Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

124.   Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

125.   Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

126.   Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

127.   Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

128.   Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

129.   Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

130.   Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

131.   Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

132.   Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

133.   Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

134.   Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

135.   Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

136.   Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

137.   Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

138.   Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

139.   Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

140.   Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

141.   Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک

142.   Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

143.   Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

144.   Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

145.   Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

146.   Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

147.   Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

148.   Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

149.   Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

150.   Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

151.   Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

152.   Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

153.   Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

154.   White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

155.   Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

156.   Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

157.   Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

158.   Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

159.   Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

160.   Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

161.   Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

162.   Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

163.   Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

164.   Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

165.   Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

166.   Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

167.   Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

168.   Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

169.   Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

170.   White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

171.   House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

172.   Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

173.   Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

174.   Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

175.   Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

176.   White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

177.   Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

178.   Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

179.   Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

180.   Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

181.   White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

182.   Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

183.   Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

184.   Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

185.   Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

186.   Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

187.   White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه

188.   Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

189.   Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

190.   Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

191.   Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی

192.   European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

193.   Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

194.   Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

195.   European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

196.   Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

197.   Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

198.   Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

199.   Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

200.   White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید

201.   Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

202.   Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

203.   Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

---------