کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

رتبه بندی استانها بر اساس تعداد گونه ثبت شده

Ranking provinces based on recorded bird species number

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 مرداد 1399

Last updated: 21 August 2020

 

گروه اول: عالی (بیش از 350 گونه پرنده)

خوزستان (385)، هرمزگان (374)، گلستان (373)، مازندران (373)، فارس (367)، سیستان و بلوچستان (366)، تهران (351)،

Group one: Excellent (more than 350 species)

Khuzestan (385), Hormozgan (374), Golestan (373), Mazandaran (373), Fars (367), Sistan & Baluchestan (366), Tehran (351),

گروه دوم: خوب (بین300 و 350)

گیلان (346)، خراسان رضوی (333)، بوشهر (327)، آذربایجان غربی (308)، آذربایجان شرقی (307)، کرمان (306)، سمنان (305)، ایلام (302)،

Group two: Good (between 300 and 350 species)

Gilan (346), Khorasan-e Razavi (333), Bushehr (327), West Azarbaijan (308), East Azarbaijan (307), Kerman (306), Semnan (305), Ilam (302),

گروه سوم: متوسط (بین 250 و 300)

البرز (297)، کردستان (295)، چهارمحال و بختیاری (281)، اصفهان (280)، مرکزی (276)، لرستان (271)، کرمانشاه (261)، اردبیل (260)، قم (256)،

Group three: Moderate (between 250 and 300 species)

Alborz (297), Kordestan (295), Chahar-Mahal & Bakhtiari (281), Esfahan (280), Markazi (276), Lorestan (271), Kermanshah (261), Ardabil (260), Qom (256),

گروه چهارم: ضعیف (بین 200 و 250)

قزوین (238)، کهگیلویه و بویراحمد (234)، همدان (232)، یزد (226)، خراسان جنوبی (225)، خراسان شمالی (212)،

Group four: Weak (between 200 and 250 species)

Qazvin (238), Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad (234), Hamedan (232), Yazd (226), South Khorasan (225), North Khorasan (212),

گروه پنجم: خیلی ضعیف (کمتر از 200 گونه)

زنجان (171).

Group five: Very weak (less than 200 species)

Zanjan (171).

*****