کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

پرندگان جوجه آور کمیاب و جوجه آور محلی ایران

Rare and local breeding birds of Iran

 

لیست 180 گونه از پرندگان جوجه آور کمیاب و جوجه آور محلی در ایران

List of 180 species of rare and local breeding birds of Iran

 

تاریخ به روزرسانی: 13 اسفند 1398

Last updated: 3 March 2020

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات و محمد توحیدی فر

By: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott & Mohammad Tohidifar

 

*** لازم به یادآوری است که همه رکوردهای قابل مشاهده گونه های این لیست در کل کشور به ثبت خواهند رسید. به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی، رکوردهای جوجه آوری خانواده های عقاب و شاهین اعلام نخواهد شد.

در مورد گونه های زیر تمام رکوردهای خارج از محدوده (ای که جوجه آور معمول هستند) اعلام خواهند شد اما روند سالیانه آنها در مناطق مورد اشاره نیز ثبت خواهند شد: حواصیل هندی (استان هرمزگان)، اگرت بزرگ (جنگل حرا)، لک لک سفید (استان آذربایجان غربی)، کاکایی ارمنی (شمال غرب کشور)، پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز) (استانهای جنوبی)، پرستودریایی پشت تیره (استانهای جنوبی)، باقرقره شکم بلوطی (استانهای هرمزگان و سیتان و بلوچستان)، کبوتر کوهپایه (شمال غرب کشور)، بادخورک کوچک (استانهای خوزستان، فارس و هرمزگان )، دارکوب سرسرخ (جنگلهای زاگرسدلیجه کوچک (بندر ترکمنسنگ چشم پشت بلوطی (کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستانسنگ چشم پیشانی سفید (جنگلهای زاگرس)، کلاغ هندی (استانهای بوشهر و هرمزگان)، چرخ ریسک نیزار (شمال غرب کشور)، چکاوک سهره ای (شکم سیاه) (استان هرمزگانچکاوک شنی (هندی) (استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان)، سار صورتی (شمال کشور)، گنجشک رودخانه ای (جنوب غرب کشور)، پیپت درختی (شمال کشور) و سهره نوک بزرگ (جنگلهای هیرکانی).

*** For the list of Iranian rare bird species, all records will be recorded. Breeding records of Accipitridae and Falconidae will be not announced because of conservational concerns.

 

For the following species, all records out of the mentioned locations will be announced but trends of population within the mentioned range will also be announced: Indian Pond Heron (Hormozgan province), Great Egret (Hara forest), White Stork (West Azarbaijan province), Armenian Gull (northwestern Iran), Saunder's Tern (southern Iran), Bridled Tern (southern Iran), Chestnut-bellied Sandgrouse (Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces), Stock Dove (northwestern Iran), Little swift (Khuzestan, Fars and Hormozgan provinces), Middle Spotted Woodpecker (Zagros forests), Lesser Kestrel (Bandar Turkmen), Bay-backed Shrike (Kerman, Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces), Woodchat Shrike (Zagros forests), House Crow (Bushehr and Hormozgan provinces), Black-crowned Sparrow-Lark (Hormozgan province), Sand Lark (Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces), Rosy Starling (northern Iran), Dead Sea Sparrow (southwestern Iran), Tree Pipit (northern Iran) and Hawfinch (Hyrcanian forests).

 

Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi سیاه خروس

Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی

Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ

Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی

Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک) Locally common breeder in West Azarbaijan province.

African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس (ناز) آفریقایی

Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه

Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز

Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی Rare breeder out of Hormozgan province.

Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل

Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت بزرگ (حواصیل سفید بزرگ) Rare breeder out of Hara forest.

Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (دارقاز) کوچک

Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (دارقاز) گلوسیاه

African Darter Anhinga rufa  مارگردن

Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)

European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) پشت‌سفید

Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور (Declaration is suspended.)

Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی) (Declaration is suspended.)

Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا (Declaration is suspended.)

Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی (دشتی) (Declaration is suspended.)

Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز) (Declaration is suspended.)

Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی (Declaration is suspended.)

Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر (Declaration is suspended.)

Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک (Declaration is suspended.)

Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ (Declaration is suspended.)

Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (Declaration is suspended.)

Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم‌سفید (Declaration is suspended.)

Great Bustard Otis tarda میش مرغ

Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

Common Crane Grus grus درنای معمولی

Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته‌ای

Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق هندی

Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار

Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای

Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی Locally common breeder in northwestern Iran.

Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز) Locally common breeder in southern Iran.

Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی Locally common breeder in southern Iran.

White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید

Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی Rare breeder out of Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces.

Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه‌راه

Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه Locally common breeder in northwestern Iran.

Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری (زردچشم)

Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار

Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)

Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی

Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی

Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک Rare breeder out of Khuzestan, Fas and Hormozgan provinces.

European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ Rare breeder out of Zagros forests.

Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی Rare breeder out of Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces.

Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه

Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک Rare breeder out of Bandar Turkmen.

Sooty Falcon Falco concolor شاهین (ترم­تای) دودی (Declaration is suspended.)

Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین (Declaration is suspended.)

Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ) (Declaration is suspended.)

Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری (Declaration is suspended.)

Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین (Declaration is suspended.)

Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

Turkestan Shrike (Red-tailed Shrike) Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی Rare breeder out of Kerman, Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces.

Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ‌چشم دمگاه‌حنایی (دم‌دراز)

Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید Rare breeder out of Zagros forests.

House Crow Corvus splendens کلاغ هندی Rare breeder out of Bushehr and Hormozgan provinces.

Large-billed Crow Corvus macrorhynchos کلاغ جنگلی نوک‌بزرگ

Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی (خزری)

Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه

Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار Locally common breeder in northwestern Iran.

Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای (شکم‌سیاه) Rare breeder out of Hormozgan provinces.

Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک هیوم (پنجه‌کوتاه هیوم)

Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis چکاوک پنجه کوتاه آسیایی

Sand Lark Alaudala (Calandrella) raytal  چکاوک شنی (هندی) Rare breeder out of Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces.

Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیردم سرخ

Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف قفقازی (هیمالیایی)

Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه‌زیتونی شرقی

Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک خوزی

Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار

Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی

Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی (راه‌راه)

Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری

Iraq Babbler Argya (Turdoides) altirostris لیکوی تالابی (خوزی)

Afghan Babbler Argya (Turdoides) huttoni لیکوی معمولی

Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

Oriental White-eye Zosterops palpebrosus سسک چشم‌سفید هندی

Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک

Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی Locally common breeder in northern Iran.

Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی

Saxaul Sparrow Passer ammodendri گنجشک تاغی

Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی

Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای Locally common breeder in southwestern Iran.

Zarudny’s (Desert) Sparrow Passer zarudnyi گنجشک بیابانی زارودنی

Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک‌لاکی

Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی

Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد (لیمویی)

Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی Locally common breeder in northern Iran.

White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه

Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ Rare breeder out of Hyrcanian forests.

Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه

Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی

Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید

Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

*****

 

نظرات  (۲)

۱۶ دی ۹۴ ، ۱۴:۱۶ حمیدرضا HamidReza رضایی REZAEI
با سلام 
من در تابستان سال 2010 در ارتفاعات استان مازندران جوجه آوری سهره دمگاه سفید را مشاهده نمودم که در صورت نیاز تصاویری از این گونه را ارسال میدارم
پاسخ:
جناب آقای دکتر رضایی، بسیار ممنون از اینکه به ما اطلاع دادید. منتظر دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه هستیم.
۲۰ دی ۹۴ ، ۰۹:۰۰ صادق خسرویSadegh Khosravi

با سلام ؛

در 28 خرداد 94 در ارتفاعات  شرقی استان قزوین جوجه آوری بالابان با دو جوجه مشاهده و تصویری از آنها تهیه شد.   با تشکر از تلاشتان - خسروی -قزوین

پاسخ:
جناب آقای خسروی،
منتظر اطلاعات بیشتر از جمله در صورت عکس این ثبت می باشیم.
با تشکر،
خالقی زاده

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی