کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

زیرگونه های کمیاب پرندگان ایران

Rare subspecies of Iranian birds

 

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

 

تاریخ به روزرسانی: 23 دی 1399

Last updated: 12 January 2021

 

 

الف- پرندگان ناگنجشک سان

 1. West Siberian (or Johansen’s) Bean Goose Anser fabalis johanseni غاز پازرد غرب سیبری (جوهانسن) Rare
 2. East Siberian (or Middendorf’s) Bean Goose Anser fabalis middendorffii غاز پازرد شرق سیبری (میدن دورف) Rare
 3. Light-bellied Brent Goose Branta bernicla hrota غاز گردن سیاه شکم سفید Rare
 4. Western Greylag Goose Anser anser anser غاز خاکستری غربی Rare
 5. Southern Caucasian Pheasant Phasianus colchicus colchicus قرقاول جنوب قفقاز  Rare
 6. Prince of Wales's Pheasant Phasianus colchicus principalis قرقاول خراسانی  Rare
 7. Iraqi Little Grebe Podiceps ruficollios iraquensis کشیم کوچک عراقی Rare
 8. Asian (or Eastern) White Stork Ciconia ciconia asiatica لک لک سفید آسیایی (شرقی) Rare
 9. Eastern Great Egret Ardea alba modesta اگرت بزرگ شرقی Rare
 10. Black-eared Kite Milvus migrans lineatus کورکور گوش سیاه Rare
 11. Indian Black Kite Milvus migrans govinda کورکور سیاه هندی Rare
 12. Eurasian Rough-legged Buzzard Buteo lagopus lagopus سارگپه پرپای اوراسیایی Rare
 13. Asian Rough-legged Buzzard Buteo lagopus menzbieri سارگپه پرپای آسیایی Rare
 14. South Asian White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus phoenicurus طاووسک سینه سفید جنوب آسیا Rare
 15. Western Baillon’s Crake Porzana pusilla intermedia یلوه نوک سبز غربی Rare
 16. * European Common Crane Grus grus grus درنای معمولی اروپایی Rare
 17. Myanmar Common Buttonquail Turnix sylvaticus dussumier بلدرچین بوته ای میانماری Rare
 18. Indian Little Ringed Plover Charadrius dubius jerdoni سلیم طوقی کوچک هندی Rare
 19. Steppe Whimbrel Numenius phaeopus alboaxillaris گیلانشاه ابروسفید آسیای میانه Rare
 20. Indian Redshank Tringa totanus eurhina آبچلیک پاسرخ هندی Rare
 21. Indian Brown Noddy Anous stolidus pileatus پرستودریایی قهوه ای هندی Rare
 22. European Glaucous Gull Larus hyperboreus hyperboreus کاکایی راه راه اروپایی Rare
 23. Mongolian Gull Larus vegae mongolicus کاکایی مغولی Rare
 24. Baltic Gull Larus fuscus fuscus کاکایی {پشت سیاه} بالتیک Rare
 25. Bengali Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک بنگالی Rare
 26. Eurasian Black Tern Chlidonias niger niger پرستودریایی سیاه اوراسیایی Rare
 27. Antarctic Brown Skua Stercorarius antarcticus lonnbergi کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قهوه ای قطب جنوب Rare
 28. Scandinavian Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus longicaudus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم دراز اسکاندیناوی Rare
 29. Eastern Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis arenarius باقرقره شکم سیاه شرقی Rare
 30. Semenow’s Scops Owl Otus brucei semenowi مرغ حق جنوبی سمنوف Rare
 31. Eastern Scops Owl Otus scops pulchellus مرغ حق معمولی شرقی Rare
 32. “Turkestan (or Steppe)” Eagle-Owl Bubo bubo turcomanus شاه بوف تورانی Rare
 33. “Turkmenian” Eagle-Owl Bubo bubo omissus شاه بوف ترکمنی Rare
 34. Western Common Swift Apus apus apus بادخورک معمولی غربی Rare
 35. Hyrcanian Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor hyrcanus دارکوب خالدار کوچک هیرکانی Rare
 36. Zagros Lesser Spotted Woodpecker Dendrocoptes minor morgani دارکوب خالدار کوچک زاگرسی Rare
 37. Caucasus Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius caucasicus دارکوب سرسرخ قفقازی Rare
 38. Baluchestan Woodpecker Dendrocopos syriacus milleri دارکوب باغی بلوچی Extinct
 39. * Bampur Green Woodpecker Picus viridis bampurensis دارکوب سبز بمپوری Extinct
 40. European Merlin Falco columbarius aesaloni ترمتای اروپایی Rare
 41. Henderson’s Saker Falcon Falco cherug hendersoni بالابان هندرسون Rare
 42. Eastern Saker Falcon Falco cherug milvipes بالابان شرقی (تبت) Rare

 

 

ب- پرندگان گنجشک سان

 1. Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ­چشم خاکستری اوکراینی (هومیری) Rare
 2. Mauryan (or Indian) Grey Shrike Lanius excubitor lahtora سنگ­چشم خاکستری هندی (موریایی) Rare
 3. Caucasian Jay Garrulus glandarius krynicki جی جاق (زاغ جنگلی) قفقازی
 4. Kerman Sombre Tit Poecile lugubris kirmanensis چرخ ریسک سرسیاه کرمانی Rare
 5. Bokhara Tit Parus major bokharensis چرخ­ریسک بخارا Rare
 6. Intermediate Tit Parus major intermedius چرخ­ریسک خراسانی Rare
 7. Caspian Penpuline Tit Remiz pendulinus caspius چرخ ریسک پشت بلوطی شمال خزر (کاسپی) Rare
 8. Sistan Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx nigricans چرخ­ریسک پشت­بلوطی {سرسیاه} سیستانی Extinct
 9. Oriental Desert Lark Ammomanes deserti orientalisچکاوک بیابانی خاوری
 10. Armenian Skylark Alauda arvensis armenicaچکاوک آسمانی ارمنی
 11. Brandt’s (or Steppe) Horned Lark Eremophila alpestris brandti چکاوک شاخدار برانت
 12. Eversmann’s Short-toed Lark Calandrella brachydactyla longipennis چکاوک پنجه کوتاه اِوِرسمن
 13. Central Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis leucophaea چکاوک پنجه کوتاه آسیای میانه
 14. [Oriental] White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis leucotis بلبل خرمای خاوری
 15. European House Martin Delichon urbicum urbicum چلچله دمگاه سفید اروپایی
 16. Siberian Willow Warbler Phylloscopus trochilus yakutensis سسک بیدی سیبری Rare
 17. Siberian Chiffchaff Phylloscopus collybita tristis سسک چیف­چاف سیبری
 18. Eastern Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceous zarudnyi سسک نیزار بزرگ شرقی
 19. Eastern (Common) Grasshopper Warbler Locustella naevia straminea سسک ملخی شرقی
 20. Caucasian Grasshopper Warbler Locustella naevia obscuior سسک ملخی قفقازی
 21. Iranian Graceful Prinia Prinia gracilis lepida سسک شکیل ایرانی
 22. Afghan Babbler Argya (Turdoides) huttoni huttoni لیکوی افغان
 23. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla atricapilla سسک سرسیاه اوراسیایی
 24. Eastern (or Merzbacher’s) Barred Warbler Sylvia nisoria merzbacheri سسک سینه­راه­راه شرقی (مِرزباچِری)
 25. Eastern or Central Asian Lesser Whitethroat Sylvia curruca halimodendri سسک گلوسفید کوچک شرقی
 26. Siberian Lesser Whitethroat Sylvia curruca blythi سسک گلوسفید کوچک سیبری (بلیثی)
 27. Margelanic Whitethroat Sylvia minula margelanica سسک گلوسفید {بیابانی} مارگولانی
 28. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris crassirostris سسک چشم­سفید شرقی
 29. Jerdon’s Orphean Warbler Sylvia crassirostris jerdoni سسک چشم­سفید جردونی
 30. European Common Whitethroat Sylvia communis communis سسک گلوسفید معمولی اروپایی
 31. Volga Common Whitethroat Sylvia communis volgensis سسک گلوسفید معمولی ولگایی
 32. European Goldcrest Regulus regulus regulus سسک تاج­طلایی اروپایی
 33. Tian Shan Goldcrest Regulus regulus tristis سسک تاج­طلایی تیان­شان
 34. Zagros Wren Troglodytes troglodytes zagrossiensis الیکایی زاگرسی
 35. Palish Wren Troglodytes troglodytes subpallidus الیکایی نیمه روشن
 36. Kerman Rock Nuthatch Sitta neumayer plumbea کمرکلی کوچک کرمانی
 37. Bactrian Rock Nuthatch Sitta tephronota tephronota کمرکلی بزرگ بلخی
 38. Khorasan Rock Nuthatch Sitta tephronota iranica کمرکلی بزرگ خراسانی
 39. Eastern Wallcreeper Tichodroma muraria nepalensis دیوارخزک شرقی
 40. Armenian Common Starling Sturnus vulgaris purpurascens سار معمولی ارمنی
 41. Afghan (or Hume’s) Starling Sturnus vulgaris nobilior سار معمولی افغان
 42. Central Asian Blackbird Turdus merula intermedius توکای سیاه آسیای میانه
 43. Himalayan Mistle Thrush Turdus viscivorus bonapartei توکای بزرگ هیمالیایی
 44. Western Spotted Flycatcher Muscicapa striata striata مگس­گیر خالدار غربی
 45. European Robin Erithacus rubecula rubecula سینه­سرخ اروپایی
 46. Red-spotted Bluethroat Luscinia svesica svesica گلوآبی خال­سرخ
 47. Volga Bluethroat Luscinia svesica volgae گلوآبی ولگایی
 48. Caucasus (or Turkish) Bluethroat Luscinia svesica magna گلوآبی قفقازی (ترکیه ای)
 49. Eastern Nightingale Luscinia megarhynchus golzii (hafizi)بلبل (معمولی) شرقی
 50. Central Asian Black Redstart Phoenicurus ochruros phoenicuroides دم سرخ سیاه آسیای میانه
 51. Caspian Stonechat Saxicola maurus hemprichii چک خزری (کاسپی)
 52. North Indian Pied Bush Chat Saxicola caprata bicolor چک ابلق شمال هند
 53. Asian Wheatear Oenanthe oenanthe libanotica چکچک کوهی آسیایی
 54. Himalayan Desert Wheatear Oenanthe deserti oreophila چکچک بیابانی هیمالیایی
 55. Eastern (or Arabian) Mourning Wheatear Oenanthe lugens lugens چکچک ابلق شرقی (عربی)
 56. Indian House Sparrow Passer domesticus indicus گنجشک خانگی هندی
 57. Sistan (or Afghan or Yate’s) Scrub Sparrow Passer moabiticus yatii گنجشک رودخانه ای سیستانی Rare
 58. White-headed (Yellow) Wagtail Motacilla flava leucocephala دم جنبانک زرد سرسفید Rare
 59. Northern Citrine Wagtail Motacilla citreola citreola دم جنبانک لیمویی (سرزرد) شمالی
 60. Black-backed (or Southern) Citrine Wagtail Motacilla citreola calcarata دم جنبانک لیمویی (سرزرد) پشت سیاه
 61. Baikal Wagtail Motacilla alba baicalensis دم جنبانک (ابلق) بایکال
 62. Northeast Iranian Chaffinch Fringilla coelebs transcaspia سهره جنگلی شمال شرق ایران
 63. Eurasian Hawfinch Coccothraustes coccothraustes coccothraustes سهره نوک بزرگ اوراسیایی
 64. Caucasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula rossikowi سهره سرسیاه قفقازی
 65. Caspian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula caspica سهره سرسیاه خزری (کاسپی)
 66. Caucasian Rosefinch Carpodacus erythrinus kubanensis سهره گلی قفقازی
 67. Turkestan Rosefinch Carpodacus erythrinus ferghanensis سهره گلی تورانی
 68. Korejev’s Twite Linaria flavirostris korejevi سهره کوهی کورِجف
 69. West Siberian Goldfinch Carduelis carduelis frigoris سهره طلایی غرب سیبری
 70. Southern Iran Goldfinch Carduelis carduels ultima سهره طلایی جنوب ایران
 71. Central Asian Rock Bunting Emberiza cia par زردپره کوهی آسیای میانه
 72. Bactrian Grey-necked Bunting Emberiza buchanani buchanani زردپره سرخاکستری بلخی
 73. European Reed Bunting Emberiza schoeniclus schoeniclus زردپره نیزار (تالابی) اروپایی
 74. South Kazakhstan Reed Bunting Emberiza schoeniclus pyrrhuloides زردپره نیزار (تالابی) جنوب قزاقستان

-----