کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان سیستان و بلوچستان

Checklist of the birds of Sistan & Baluchestan province

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1398

Last updated: 21 May 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 241 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 361 گونه از پرندگان مشاهده و ثبت شده در استان سیستان و بلوچستان می­باشد.

The present list comprises 361 bird species recorded in Sistan & Baluchestan province.

 

1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

3. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

4. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید (هندی)

5. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

6. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

7. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

8. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

9. Northern Pintail Anas acuta فیلوش

10.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

11.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

12.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

13.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

14.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

15.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

16.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

17.      Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

18.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

19.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

20.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

21.      Black Francolin Francolinus francolinus دراج

22.      Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی

23.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

24.      Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتر دریایی مدیترانه‌ای

25.      Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی

26.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

27.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

28.      Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

29.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

30.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

31.      Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک

32.      Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی

33.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

34.      Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک‌لک گردن‌سفید

35.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

36.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

37.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

38.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

39.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

40.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

41.      Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز

42.      Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی

43.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

44.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

45.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

46.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

47.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

48.      Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی

49.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

50.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

51.      Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار

52.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

53.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

54.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

55.      Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار

56.      White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) پشت‌سفید

57.      Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال (کرکس) هیمالیایی

58.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

59.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

60.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

61.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

62.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

63.      Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی (دشتی)

64.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

65.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

66.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

67.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

68.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

69.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

70.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

71.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

72.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

73.      Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی

74.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

75.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

76.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

77.      Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

78.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

79.      White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم‌سفید

80.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

81.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

82.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

83.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

84.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

85.      White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید

86.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

87.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

88.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

89.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

90.      Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)

91.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

92.      Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته‌ای

93.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

94.      Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق هندی

95.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

96.      Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار

97.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

98.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

99.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

100.  Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

101.  Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

102.  White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

103.  European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

104.  Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری

105.  Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

106.  Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

107.  Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

108.  Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

109.  Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

110.  Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

111.  Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین (بنگالی)

112.  Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

113.  Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

114.  Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی

115.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

116.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

117.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

118.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

119.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

120.  Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاوری

121.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

122.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

123.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

124.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

125.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

126.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

127.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

128.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

129.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

130.  Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ

131.  Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری

132.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

133.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

134.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

135.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

136.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

137.  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

138.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

139.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

140.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

141.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

142.  Indian Skimmer Rynchops albicollis آب‌شکاف

143.  Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه

144.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

145.  Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای

146.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

147.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

148.  White-eyed Gull Ichthyaetus (Larus) leucophthalmus کاکایی چشم‌سفید

149.  Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی

150.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

151.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

152.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

153.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

154.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

155.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

156.  Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ

157.  Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک

158.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

159.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

160.  Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی ساندرز (خلیج فارس)

161.  Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی

162.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

163.  White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید

164.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

165.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

166.  Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

167.  Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی

168.  Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی

169.  Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار

170.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

171.  Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

172.  Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه‌راه

173.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

174.  Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری

175.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

176.  Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری

177.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

178.  Red Turtle Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ

179.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

180.  Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق

181.  Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوی سیاه (آسیایی)

182.  Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی شرقی

183.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

184.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

185.  Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

186.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

187.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

188.  Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)

189.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

190.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

191.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

192.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

193.  Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی

194.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

195.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

196.  Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی

197.  Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

198.  Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

199.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

200.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

201.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

202.  Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)

203.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

204.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

205.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

206.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

207.  Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی

208.  Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز راه‌راه

209.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

210.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

211.  Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین (ترم‌تای) سرحنایی

212.  Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور

213.  Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی

214.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

215.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

216.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

217.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

218.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

219.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

220.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

221.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

222.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

223.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

224.  Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی

225.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

226.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

227.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

228.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

229.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

230.  Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه

231.  Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری

232.  Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

233.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

234.  House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

235.  Carrion Crow Corvus corone کلاغ شرقی

236.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

237.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

238.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

239.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

240.  Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه

241.  White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسفید

242.  Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار

243.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

244.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

245.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

246.  Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای (شکم‌سیاه)

247.  Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

248.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

249.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

250.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

251.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

252.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

253.  Sand Lark Calandrella raytal چکاوک هندی (شنی)

254.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

255.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

256.  Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ

257.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

258.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

259.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

260.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

261.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

262.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

263.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

264.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

265.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

266.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

267.  Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

268.  Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم

269.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

270.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

271.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

272.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

273.  Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار

274.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

275.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

276.  Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

277.  Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی

278.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

279.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

280.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

281.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

282.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

283.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

284.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

285.  Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

286.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

287.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

288.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

289.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

290.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

291.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

292.  Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری

293.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

294.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

295.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

296.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

297.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

298.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

299.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

300.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

301.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

302.  Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس‌گیر فیروزه‌ای

303.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

304.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

305.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

306.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

307.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

308.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

309.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

310.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

311.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

312.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

313.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

314.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

315.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

316.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

317.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

318.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

319.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

320.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

321.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

322.  Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار

323.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

324.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

325.  Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی

326.  Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای

327.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

328.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

329.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

330.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

331.  Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک‌لاکی

332.  Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی

333.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

334.  Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه

335.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

336.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

337.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

338.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

339.  Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز

340.  Paddyfield Pipit Anthus rufulus پیپت شرقی

341.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

342.  Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

343.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

344.  Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی

345.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

346.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

347.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

348.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

349.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

350.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

351.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

352.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

353.  Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی

354.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

355.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

356.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

357.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

358.  Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه

359.  Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد

360.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

361.  Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

-----------