کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان سیستان و بلوچستان

Checklist of the birds of Sistan & Baluchestan province

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 30 مهر 1396

Last updated: 22 October 2017

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 241 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 359 گونه از پرندگان مشاهده و ثبت شده در استان سیستان و بلوچستان می­باشد.

The present list comprises 359 bird species recorded in Sistan & Baluchestan province.

 

1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

3. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

4. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید (هندی)

5. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

6. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

7. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

8. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

9. Northern Pintail Anas acuta فیلوش

10.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

11.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

12.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

13.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

14.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

15.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

16.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

17.      Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

18.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

19.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

20.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

21.      Black Francolin Francolinus francolinus دراج

22.      Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی

23.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

24.      Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتر دریایی مدیترانه‌ای

25.      Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی

26.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

27.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

28.      Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

29.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

30.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

31.      Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک

32.      Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی

33.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

34.      Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک‌لک گردن‌سفید

35.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

36.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

37.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

38.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

39.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

40.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

41.      Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز

42.      Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی

43.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

44.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

45.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

46.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

47.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

48.      Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی

49.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

50.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

51.      Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار

52.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

53.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

54.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

55.      Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار

56.      White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) پشت‌سفید

57.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

58.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

59.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

60.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

61.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

62.      Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی (دشتی)

63.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

64.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

65.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

66.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

67.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

68.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

69.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

70.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

71.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

72.      Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی

73.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

74.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

75.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

76.      Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

77.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

78.      White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم‌سفید

79.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

80.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

81.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

82.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

83.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

84.      White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید

85.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

86.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

87.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

88.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

89.      Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)

90.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

91.      Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته‌ای

92.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

93.      Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق هندی

94.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

95.      Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار

96.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

97.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

98.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

99.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

100.  Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی اجتماعی (ابروسفید)

101.  White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

102.  European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

103.  Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری

104.  Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

105.  Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

106.  Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

107.  Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

108.  Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

109.  Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

110.  Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین (بنگالی)

111.  Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

112.  Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

113.  Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی

114.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

115.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

116.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

117.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

118.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

119.  Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاوری

120.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

121.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

122.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

123.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

124.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

125.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

126.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

127.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

128.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

129.  Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ

130.  Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری

131.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

132.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

133.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

134.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

135.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

136.  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

137.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

138.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

139.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

140.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

141.  Indian Skimmer Rynchops albicollis آب‌شکاف

142.  Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه

143.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

144.  Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای

145.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

146.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

147.  White-eyed Gull Ichthyaetus (Larus) leucophthalmus کاکایی چشم‌سفید

148.  Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی

149.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

150.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

151.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

152.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

153.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

154.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

155.  Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ

156.  Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک

157.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

158.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

159.  Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی ساندرز (خلیج فارس)

160.  Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی

161.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

162.  White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید

163.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

164.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

165.  Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

166.  Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی

167.  Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی

168.  Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار

169.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

170.  Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

171.  Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه‌راه

172.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

173.  Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری

174.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

175.  Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری

176.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

177.  Red Turtle Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ

178.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

179.  Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق

180.  Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوی سیاه (آسیایی)

181.  Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی شرقی

182.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

183.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

184.  Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

185.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

186.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

187.  Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)

188.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

189.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

190.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

191.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

192.  Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی

193.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

194.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

195.  Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی

196.  Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

197.  Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

198.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

199.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

200.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

201.  Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)

202.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

203.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

204.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

205.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

206.  Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی

207.  Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز راه‌راه

208.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

209.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

210.  Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین (ترم‌تای) سرحنایی

211.  Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور

212.  Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی

213.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

214.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

215.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

216.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

217.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

218.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

219.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

220.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

221.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

222.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

223.  Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی

224.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

225.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

226.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

227.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

228.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

229.  Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه

230.  Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری

231.  Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

232.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

233.  House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

234.  Carrion Crow Corvus corone کلاغ شرقی

235.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

236.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

237.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

238.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

239.  Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه

240.  White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسفید

241.  Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار

242.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

243.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

244.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

245.  Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای (شکم‌سیاه)

246.  Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

247.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

248.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

249.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

250.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

251.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

252.  Sand Lark Calandrella raytal چکاوک هندی (شنی)

253.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

254.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

255.  Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ

256.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

257.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

258.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

259.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

260.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

261.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

262.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

263.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

264.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

265.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

266.  Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

267.  Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم

268.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

269.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

270.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

271.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

272.  Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار

273.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

274.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

275.  Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

276.  Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی

277.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

278.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

279.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

280.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

281.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

282.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

283.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

284.  Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

285.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

286.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

287.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

288.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

289.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

290.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

291.  Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری

292.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

293.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

294.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

295.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

296.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

297.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

298.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

299.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

300.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

301.  Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس‌گیر فیروزه‌ای

302.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

303.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

304.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

305.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

306.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

307.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

308.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

309.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

310.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

311.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

312.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

313.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

314.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

315.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

316.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

317.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

318.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

319.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

320.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

321.  Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار

322.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

323.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

324.  Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی

325.  Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای

326.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

327.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

328.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

329.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

330.  Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک‌لاکی

331.  Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی

332.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

333.  Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه

334.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

335.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

336.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

337.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

338.  Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز

339.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

340.  Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

341.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

342.  Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی

343.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

344.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

345.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

346.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

347.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

348.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

349.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

350.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

351.  Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی

352.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

353.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

354.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

355.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

356.  Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه

357.  Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد

358.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

359.  Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

-----------