کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

واژگان پرندگان

Terminology of birds

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

نام فارسی

English name

شکم

Abdomen (belly)

پوشش رنگی غیرعادی (ناجور)

Aberration of plumage colouration

بالغ

Adult

سن

Age

زالی

{کل بدن سفید با چشمهای قرمز}

Albinism

گونه بیگانه

Alien species

شست بال، هرزبال

Alula

بازو

Arm

زیربغل

Armpit

لکه روی گوش

Auricular patch

گوشپرها

Auriculars

پرهای زیربغل

Axillaries

پشت

Back

چینش نوارهای عرضی

Banding

راه راه عرضی

Barred

چینش راه راه عرضی

Barring

پایه، قاعده

{برای منقار و پرها}

Base

(of bill and feathers)

نوک

Beak

شکم

Belly (abdomen)

تیرگی چانه

{در گنجشکها}

Bib

منقار

Bill

ناخن منقار

{در غازها و اردکها}

Bill nail

(in geese)

سایه پرندگان

Bird shadow

نوار شانه ای

{در پرندگان کنارآبزی و مرغ حقها}

Brace

(in waders and scops owls)

سینه

Breast (chest)

پهنه جوجه آوری (زادآوردگاه)

Breeding arena

دوره جوجه آوری

Breeding period

پوشش (فرم) جوجه آوری

Breeding plumage

فصل جوجه آوری

Breeding season

موفقیت جوجه آوری

Breeding success

لکه جوجه آوری

{لکه بدون پر در ناحیه شکم در زمان جوجه آوری}

Brood patch

روی سر (بالای سر)

Cap

نوار خم بال (نوار مچی)

{در کاکاییها}

Carpal bar

لکه خم بال (لکه مچی)

{در پرندگان شکاری}

Carpal patch

بالشتک (یا نرمه) بینی

{در پرندگان شکاری}

Cere

گونه ها

Cheeks

سینه

Chest (breast)

جوجه

Chick

چانه

Chin

چنگال

Claw

تمیز کردن پرها

Cleaning

بالا رفتن

Climbing

مخرج، کلوآک

Cloaca

دسته تخم

Clutch

طوق

Collar

مورف (ریخت) رنگی

Colour morph

فاز رنگی

{در پرندگانی مانند اگرت ساحلی}

Colour phase

برآمدگی پیشانی

{در اردک شکلان}

Comb

پوشپرها

Coverts (Tectrices)

تاج

Crest

چینه دان

Crop

تارک

Crown

شیار منقار

{در فرونوک}

Culmen

محو {در رنگها}

Diffuse {in colours}

کمرنگ شدن

Dilute

دوشکلی (جنسی)

Dimorphism (Sexual)

گونه غالب

Dominant species

کدر

Dull

گوشپر

Ear coverts

لکه روی گوش

Ear spot

گوشپرهای بلند

Ear tuft

تولک (تولک بین فصلی)

Eclipse

حاشیه پرها (در شاهپررج اولیه، ثانویه و ...)

Edge of feathers (primaries, secondaries, …)

انحنای بیرونی پر (در شاهپرها)

Emargination

بوم زاد

Endemic

قرمزگرایی

Erythrism

خط چشمی

Eye line

حلقه چشمی

Eye ring

نوار چشمی

Eye stripe

نقاب چشمی (مانند کورکورها)

Eye-mask (in kites)

چشمها

Eyes

صفحه صورت

{در جغدها}

Facial disc (in owls)

نقاب صورت (یا ماسک صورت)

Facial mask

پوست صورت

{در قرقاول}

Facial skin

کم رنگ

Faded

انگشتان پا

Feet

ران

Femur

انگشتپر

{در زمان پرواز}

Fingers

پهلوها

Flanks

بال زدن

Flapping

مرحله جوجه پروازی

Fledging stage

جوجه پروازی

Fledgling

جهیدن

Flush

دایره ترس (یا فرار)

Flush distance

پیشانی

Forehead

جلوی گردن

Foreneck

دُم دوشاخه

Forked tail

چاک منقار

Gape

لکه چاک منقار

{در کشیم کوچک}

Gape-patch

[in Little Grebe]

بال بازروی

Glide, Gliding

برجستگی زیر منقار

{در کاکاییها}

Goneys

پوشپررج بزرگ (روی بال)

Greater coverts

خط گلویی عمودی

{در قوشها}

Gular stripe

پرهای یال (پرهای افراشته پس سر)

Hackles

انگشت پشت پا

Hallux

تخم تفریخ شده

Hatched egg

جوجه تفریخ شده یا پساتخم

Hatchling

انگشت پشت پا

Hind toe

پشت گردن

Hindneck

تَه مایه

Hint

جهیدن

Hopping

درجا بال زنی

Hovering (wind hovering)

دورگه

Hybrid

زون دورگه زایی

Hybrid zone

دورگه زایی

Hybridization

نابالغ

Immature

شاهپررج اولیه درونی

Inner primaries

انگشت درونی پا

Inner toe

بخش درونی پر

Inner web

بخش درونی بال

(از پهلوها تا ناحیه خم بال)

Inner wing

مهاجم

Invasive

عنبیه

Iris

مایل به (در رنگها)

-ish

تداعی

(تصویر کلی از یک پرنده بر اساس ویژگیهای ظاهری از قبیل اندازه و رنگ در ترکیب با رفتار، حرکت، پرواز و صدای یک پرنده خاص و با توجه به تجربه مشاهدات قبلی یک گونه)

Jizz (or giss)

نوجوان

Juvenile

زانو

Knee

برآمدگی پیشانی

(در اردک شکلان)

Knob

فرود آمدن

Landing

نوار کنار تارک

Lateral crown stripe

نوار کنار گلو

Lateral throat stripe

لبه جلویی بال

Leading edge of wing

پاها

Legs

بیرون زدگی پا از دم

{در زمان پرواز}

Legs exceeding tail

(when stretched in flight)

پرهای پا

Leg feathers

پوشپررج کوچک (روی بال)

Lesser coverts

سفید گرایی

(در دو حالت: بخشی از بدن سفید (ناقص) یا بیشتر بخشهای بدن سفید (کامل))

{در هر دو حالت، رنگ چشمها طبیعی}

Leucism

(in two forms: Partial leucistic or fully leucistic)

پاها پره دار

{پره پا متفاوت از پرده پا است. در پای پره دار، صفحه پوستی در کنار هر انگشت پا مانند پای کشیمها و چنگر}

Lobbed

ناحیه جلوی چشم

{مانند سنگ چشم خاکستری دشتی}

Lore

خط منقار تا چشم

Lore-bar

نیم نوک پایین، فرونوک

Lower mandible

نوار سبیل

Malar stripe

جبه

{ناحیه بین پس سر و پشت}

Mantle

نقاب یا ماسک صورت

{در کاکاییها، سنگ چشمها و برخی گونه ها}

Mask

پوشپررج میانی (روی بال)

Median coverts

نوار میانی تارک

Median crown stripe

سیاه گرایی

Melanism

انگشت میانی پا

Middle toe

پنجره میانی بال

Midwing panel

لکه سفید انتهای بال

{در کاکاییها}

Mirror

پرریزی، تولک

Molt, molting

گونه تک سنخی

Monotypic species

مورف (ریخت)

Morph

ریخت شناسی

Morphology

نوار سبیل

Moustachial stripe

ناخن

Nail

پس سر

Nape

لکه پس سر

Nape patch

جعبه آشیانه ای

Nest box

آشیانه سازی

Nesting

دوره (مرحله) جوجه آشیانه ای (جوجه بدون توانایی پرواز)

Nestling period (stage)

جوجه آشیانه ای

Nestling

بدون انگشت پشت (عقبی) پا

No hind toe

نامگذاری

Nomenclature

سوراخ بینی

Nostril

تورفتگی درونی پر {در شاهپرها}

Notch

پرهای بلند پس سری

{در زمان جوجه آوری حواصیلها}

Occipital plumes

حلقه چشمی

Orbital ring

پوست کنار چشم

{در شاهینها}

Orbital skin

شاهپررج اولیه بیرونی

Outer primaries

انگشت بیرونی پا

Outer toe

بخش بیرونی پر

Outer vane/web

بخش بیرونی بال

(از ناحیه خم بال تا انتهای بال)

Outer wing

شاهپر اولیه شماره 1، 2، 3، ...

P 1,2,3, …

روشن، کم رنگ

Pale

روشن، رنگ پریده

Pallid

بخشی از پا پرده دار

Partial webbing

برآمدگی یا قله (در سر پرندگان)

Peaked (in head)

نوار سینه ای

Pectoral band

پلت، ریمه

Pellet

نشیمنگاه  (یا نشستگاه)

Perch

نشستن پرندگان {در یک نقطه به مدت کوتاه یا بلند}

Perching

ریخت ظاهری (فنوتیپ، رُخ نمود)

Phenotype

ساده، یکدست

Plain

پوشش (رنگ پروبال)

Plumage

گونه چندسنخی (گونه دارای چند زیرگونه)

Polytypic species

پرآرایی

Preening

شاهپررج اولیه

Primaries

بیرون زدگی شاهپررج اولیه از دم

{در زمان استراحت}

Primaries exceeding tail (at rest)

لکه پای شاهپررج اولیه

Primary base patch

پوشپررج اولیه

Primary coverts

بلندی شاهپررج اولیه

{فاصله انتهای شاهپررج سومی تا انتهای شاهپررج اولیه در حالت نشسته}

Primary projection

نوک شاهپررج اولیه

Primary tip

جوجه (جوجه ها)

Pullus (pulli)

مردمک

Pupil

ساقه پر یا محور پر

Rachis (shaft)

پشت (عقب) سر

Rear

بهبود

Recovery

شاهپرهای دم

Rectrices

رهاسازی

Release

پرهای پروازی

{شامل شاهپررج اولی، ثانویه (دومی) و سومی}

Remiges

(including primaries, secondaries, tertials)

کنار چاک منقار

Rictal

دور، لبه، کناره

Rim

جایگاه شبگذرانی

Roosting site

دمگاه

Rump

لکه دمگاه

Rump patch

شاهپر ثانویه شماره 1، 2، 3، ...

S1,2,3, …

چینش فلسها

Scaling

هلال شانه ای

Scapular crescent

پرهای شانه ای یا کتفی

{پرهای بین بال و بدن}

Scapulars

لاشه خوار

Scavenger

شاهپررج ثانویه (دومی)

Secondaries

پنجره شاهپررج ثانویه (دومی)

Secondary panel

جنس (نر، ماده و نابالغ)

Sex

تعیین جنسیت {اعم از نر، ماده و نابالغ}

Sexing

دوشکلی جنسی

Sexual dimorphism

محور پر (یا ساقه پر)

Shaft (rachis)

شانه

Shoulder

تصویر سایه پرندگان (در طراحی پرندگان)

Shadow bird image

تصویر ضدنور یا حالت ضد نور (در عکاسی)

Silhouette

لاغر {برای جثه}

نازک {برای منقار}

Slim

بال اوج گیری

Soar, Soaring

آینه بالی

{دراردکها}

Speculum

خالدار

Spotted

چینش خالها {در روتنه}

Spotting (on upperparts)

دُم بازشده

Spread tail

سیخک

(در پشت پا یا حتی در بال)

Spur

چینش خطوط طولی

Streaking

خطوط طولی، راه راه طولی

Streaks

نوار طولی

Stripe

پیش بالغ، نیمه بالغ

{در پرندگان دارای سن بلوغ زیاد}

Subadult

نوار کنار سبیل

Submoustachial stripe

نوار پیش انتهایی

Subterminal band

پوشش (فرم) تابستانه

Summer plumage

حمام آفتاب

Sun-bathing

نوار ابرویی

Supercilium

دم

Tail

نوار انتهای دم

Tail band

چنگالها

Talons

قلم پا (یا تارس)

Tarsus

پوشپر (پوشپرها)

Tectrix (Tectrices)

نوار انتهای (دم یا بال)

Terminal band

قلمرو

Territory

شاهپررج سومی

{مانند اردکها}

Tertials

ران

Thigh

گلو

Throat

ساق پا (تیبیا)

Tibia

توک (انتهای منقار)

Tip of bill

انگشت پا

Toe

لبه عقبی بال

Trailing edge of wing

پرهای بلند روی پا

Trousers

پرنده جو

Twitcher

شکل عادی (در گونه های پرندگان)

Typic

زیرتنه، بخشهای زیرین بدن

Underparts

زیر شاهپرهای دم

Undertail

پوشپرهای زیردم

Undertail coverts

زیر بال (بخش زیرین بال)

Underwing

نیم نوک بالا، فرانوک

Upper mandible

روتنه، بخشهای رویی بدن

Upperparts

روی شاهپرهای دم

Uppertail

دمگاه (پوشپرهای روی دم)

Uppertail coverts

روی بال (بخش رویی بال)

Upperwing

پهنه ی پر

Vane

ناحیه زیردم، مخرج (کلوآک)

Vent

آوای پرندگان (شامل صدا و آواز)

Voice (call & song)

پوست گونه ای (پوست کنار منقار)

Wattle

پرده انگشتان پا

Web

پاهای پرده دار

{پرده پوستی کامل بین بین انگشتان}

Webbed foot

لکه سفید شاهپرهای اولیه

White primary flash

خط بالی

Wing bar

چینش خطوط (زیر بال)

Wing lining

بال زدن

Wingbeat

فاصله دو سر بال

Wingspan

پوشش (فرم) زمستانه

Winter plumage

پوشش کهنه

Worn plumage

مچ

Wrist

جوان

Young

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی