کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

واژگان پرندگان

Terminology of birds

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

به روزرسانی: 22 دی 1399

Updated: 11 January 2021

 

در این چکیده واژه ها، تلاش شده است تا کمابیش از واژه ها و عبارت های درست فارسی، با معنی علمی درست، کاربردی، فراگیر و کوتاه استفاده شود.

 

 

واژگان فارسی  English word(s)

 

شکم Abdomen

پوشش رنگی غیرعادی (ناجور) Aberration of plumage colouration

بالغ(بارِک) Adult

بالغها (بارکِها)Adults

سن (و سال) Age

کیسه هوایی Air sac

آلباتروس Albatross

زالی Albinism

{کل بدن سفید با چشمهای سرخ}

گونه بیگانه Alien species

جوجه دیررس Altricial nestling

 بالچه (شست بال) Alula

طوطی آمازون Amazon

مچ پا Ankle

پرنده مورچه خوار Antbird

پوست پرنازا (بدون رویش پر) Apteria

بازو Arm

زیربغل Armpit

طوطی دریایی (اوک) Auk

لکه روی گوش Auricular patch

گوشپرها Auriculars

نوک لاکی Avadavat

پرهای زیربغل Axillaries

پشت (و کمر) Back

اکراس تاس Bald Ibis

نوار (نوار عرضی) Band

چینش نوارهای عرضی Banding

ریشه پر Barb

باربِت Barbet

ریشک پر Barbule

راه راه عرضی Barred

چینش راه راه عرضی Barring

پایه {برای نوک و پرها} Base

پوشش پایه ای Basic plumage

بالچه (هرزبال) Bastard wing

کرکس باتلیور Bateleur

باز Baza

نوک (منقار) Beak

پرنده زنگی Bellbird

شکم Belly

پیش بند {در گنجشکها} Bib

نوک (منقار) Bill

ناخن نوک {در غازها و اردکها} Bill nail (in geese)

سایه پرندگان Bird shadow

پرندگان بهشتی Bird-of-paradise

پرنده باز(ان) Birder(s)

پرنده نگران(پرنده نگرها) Birdwatcher(s)

پرنده نگری Birdwatching

نوبافنده Bishop

سهره نوک آبی Bluebill

توکای آبی Bluebird

دُم آبی Bluetail

بلدرچین آمریکایی Bobwhite

برون زدگی ابرویی (ستیغ ابرویی) Bony projection over the eyes

نوار شانه ای Brace

{در پرندگان کنارآبزی و مرغ حقها}

(in waders and scops owls)

شاخه روی Branching

سینه Breast

پهنه جوجه آوری Breeding arena

دوره جوجه آوری Breeding period

پوشش (پروبال) جوجه آوری Breeding plumage

دوره جوجه آوری Breeding period

فصل جوجه آوری Breeding season

موفقیت جوجه آوری Breeding success

پل زدن پیشانی {از نوار ابرویی} Bridge forehead (from supecilium)

لکه کرچی (لکه جوجه آوری) Brood patch

میخچه پا Bumblefoot

مرغ عشق Budgerigar

چرخ ریسک بوته ای Bushtit

پرنده قصاب Butcher bird

قناری Canary

بالای سر (کلاه) Cap

شاهین کاراکارا Caracara

کاردینال Cardinal

نوار مچی {در کاکاییها} Carpal bar

خم بال Carpal joint

لکه مچی {در پرندگان شکاری} Carpal patch

بالشتک بینی {در پرندگان شکاری} Cere

گونه ها Cheeks

سینه Chest

جوجه Chick

چرخ ریسک آمریکایی Chickadee

چانه Chin

سسک دُم چتری Cisticola

رده Class

استخوانهای ترقوه Clavicles

چنگال Claw

تمیزکردن Cleaning

بالا رفتن Climbing

پارگین Cloaca

بوسه پارگین Cloacal kiss

دسته تخم Clutch

طوق (یقه) Collar

ریخت (گرایش) رنگی Colour morph

فاز رنگی {در پرندگانی مانند اگرت ساحلی} Colour phase

برآمدگی پیشانی {در راسته غازسانان} Comb

کرکس کُندر Condor

نوک مخروطی Conebill

پرهای اصلی بدن Contour feather

جفت­گیری کردن Copulate

جفت­گیری Copulation

کوکال Coucal

نمایشهای جفت­یابی Courtship display

پوشپرها Coverts

پرنده گاوی Cowbird

تاج Crest

پوشپرهای تهیگاهی Crisum

چینه دان Crop

تارک Crown

ستیغ نوک {خط برآمدگی میانی در فرونوک} Culmen (upper ridge)

اردکهای روی آبچر Dabbling Ducks

تیره Dark

پُررنگ Dark

پوشش تعریف شده Definitive plumage

پخشیده (ناپیدا)Diffuse

{در رنگها} {in colours}

کمرنگ (رقیق) Diluted

دوریختی (جنسی) Dimorphism (Sexual)

اردکهای شیرجه رو (غواص) Diving ducks

رام، دست آموز (اهلی) Domestic

گونه چیره (غالب) Dominant species

کرک پر Down

مات Dull

خاک مالی Dust bathing

گوشپر Ear coverts

لکه روی گوش Ear spot

گوشپرهای بلند Ear tuft

گوش آویز Earlobe

تولک (تولک بین فصلی) Eclipse

لبه پرها (در شاهپراولیها (یِکُمیها)، شاهپردومیها و شاهپرسومیها

Edge of feathers (primaries, secondaries, tertials)

شکل تخم Egg shape

اردک آیدر Eider

پرنده فیلی Elephant bird

خم بیرونی (در لبه شاهپرها) Emargination

برون کوچی Emigration

شترمرغ استرالیایی Emu

بوم زاد Endemic

قرمزگرایی Erythrism

خط چشمی Eye line

حلقه (دور) چشمی Eye ring

نوار چشمی Eye stripe

نقاب چشمی Eye-mask

(مانند کورکورها) (in kites)

چشمها Eyes

آشیانه عقاب Eyrie

صورت (چهره) Face

صفحه صورت {در جغدها} Facial disc (in owls)

نقاب صورت Facial mask

پوست صورت {در قرقاول} Facial skin

رنگ پریده (رنگ و رورفته)  Faded

فضله ای Faecal

کیسه فضله Faecal sac

فضله Faeces

شاهین کوچک (شاهینک) Falconet

خانواده Family

دُم بادبزنی Fantail

پاکسازی نوک Feaking

پرها Feathers

مسیر رویش پر Feather tract

دان­خوری Feeder

انگشتان پا Feet

ران Femur

چنگک نوک Festoon

(در نیم نوک بالا در پرندگان شکاری)

رشته پر Filoplume

انگشتپر {در زمان پرواز} Fingers

سسک تاج آتشین Firecrest

سهره آتشی Firefinch

پهلوها Flanks

بال زدن Flapping

مرحله (گامه) جوجه پروازی Fledging stage

جوجه پروازی Fledgling

فِلیکِر Felicker

سیاه هوبره Florican

گُل خوار Flowerpecker

گُل سوراخ کن Flowerpiercer

جهیدن Flush

دایره ترس Flush distance

گذرگاه پروازی Flyway

بافنده فودی Fody

جلوی بال Forearm

پیشانی Forehead

جلوی گردن Foreneck

دُم دوشاخه Forked tail

دُم شکاف Forktail

پوشش شکل دهنده Formative plumage

تازه Fresh

سینه بادکن Frigatebird

لبه Fringe

دهان قورباغه ای Frogmouth

نوار پیشانی Frontal bar

سپر پیشانی Frontal shield

فولمار Fulmar

استخوان آرزو Furcula (Wishbone)

چنگر نوک سرخ Gallinule

چاک دهان Gape

گانِت Gannet

لکه چاک دهان Gape-patch

{در کشیم کوچک} [in Little Grebe]

گونه Gena

سرده Genus

سنگدان Gizzard

بال بازرَوی Glide, Gliding

درخشان (براق) Glossy

پرنده دورشو Go-away bird

برجستگی زیرِ نوک (در کاکاییها)  Gonys

زاویه برجستگی زیرِ نوک Gonydeal angle

طرلان Goshawk

پوشپرهای بزرگ (روی بال) Greater coverts

کبوتر سبز Green Pigeon

نوک بزرگ Grosbeak

خروس Grouse

گیلموت Guillemot

مرغ شاخدار Guinea fowl

نوار گلویی {در قوشها} Gular stripe

پرهای یال (پرهای افراشته پس سر) Hackles

انگشت پشت پا Hallux

سرچکشی Hamerkop

دستپر (پرهای انگشتان دست) Hand

تخم تفریخ شده (جوجه شده) Hatched egg

از تخم در آمدن Hatching

جوجه از تخم درآمده Hatchling

قوش (باز) Hawk

قلب (دل)Heart

انگشت پشت پا Hind toe

پشت گردن Hindneck

تَه مایه Hint

هوآتزین Hoatzin

پرنده عسلی Honeybird

راهنمای عسل Honeyguide

جهیدن Hopping

نوک شاخی Hornbill

درجا بال زنی Hovering

بازویی Humeral

پرندگان مگس سان Hummingbirds

دورگه Hybrid

زون دورگه زایی Hybrid zone

دورگه زایی Hybridization

شناسایی Identification

روشنایی Illumination

نابالغ (نابارِک) Immature

درون کوچی Immigration

بخش درونی شاهپراولیها (یِکُمیها) Inner primaries

انگشت درونی پا Inner toe

بخش درونی پر Inner web

بخش درونی بال (از پهلوها تا خم بال) Inner wing

درخشش (جلا) Iridescence

عنبیه Iris

-فام، -گون (مایل به) (در رنگها) -ish

جاکانا Jacana

زاغ Jay

یادآور (گمان یا تداعی) Jizz (or giss)

(یک انگارش از یک پرنده بر اساس ویژگیهای بیرونی مانند اندازه و رنگ، همراه با رفتار، جابجایی، پرواز و آوای یک پرنده ویژه و با توجه به شناخت پیشین از یک گونه)

خروس جنگلی Junglefowl

جوان Juvenile

طوطی کاکا Kaka

جناغ سینه Keel

سلیم طوقی آمریکایی Killdeer

سسک تاجدار Kinglet

کیوی Kiwi

زانو Knee

برآمدگی پیشانی (در اردک شکلان) Knob

کوکوسیاه Koel

فرود آمدن Landing

باله پوستی Lappet

انباشتگاه غذا Larder

نوار کنار تارک Lateral crown stripe

نوار کنار گلو Lateral throat stripe

توکای خندان Laughingthrush

لبه جلویی بال Leading edge of wing

پرنده برگی Leaf bird

پاها Legs

بیرون زدگی پا از دُم Legs exceeding tail

{در زمان پرواز} (when stretched in flight)

پرهای پا Leg feathers

آوردگاه Lek

پهنه نبرد Lek arena

دسته نرهای رقیب (دسته هماوردها) Lek size

قلمرو نبرد Lek territory

نبرد جفت­یابی Lekking (=Lek mating)

گونه دارای نبرد جفت­یابی Lekking species

پوشپرهای کوچک (روی بال) Lesser coverts

سپید گرایی  Leucism

(در دو نگاره: بخشی از بدن سفید (ناقص) یا همه بخشهای بدن سفید (کامل)) {در هر دو نگاره، رنگ چشمها طبیعی}

(in two forms: Partial leucistic or fully leucistic)

فهرست گونه های فردی Life list

گونه جدید فردی  Lifer

(گونه ای که نخستین بار توسط پرنده نگر دیده می شود)

روشن (کم رنگ) Light

پاها پره دار  Lobbed

{پره پا متفاوت از پرده پا است. در پای پره دار، صفحه پوستی در کنار هر انگشت پا مانند پای کشیمها و چنگر}

ناخن دراز Longclaw

بلندبالان (سیاه چشمان مانند شاهینها) Longwings

ناحیه چشم تا نوک (جلوی چشم) Lore

خط چشم تا نوک Lore-bar

مرغ عشق Lovebird

نیم نوک پایین، فرونوک Lower mandible

زردگرایی (در پرورش پرندگان) Lutinos

طوطی ماکائو Macaw

جلیقه (جُبِّه) Mantle

نوار گونه ای Malar stripe

نقاب {در کاکاییها، سنگ چشمها و برخی گونه ها} Mask

جفت یابی Mating

پوشپرهای میانی (روی بال) Median coverts

نوار میانی تارک Median crown stripe

بوقلمون مگاپود Megapode

سیاه گرایی Melanism

انگشت میانی پا Middle toe

پنجره میانی بال Midwing panel

مهاجر (کوچنده) Migrant

مهاجرت (کوچ) Migration

گذرگاه مهاجرت (کوچ) Migration flyway

لکه های سفید نوک بال {در کاکاییها} Mirror

تور پرنده گیری Mist net

اوباشگری Mobbing

پرنده تقلیدگر Mockingbird

پرریزی Molt, molting

گونه تک سنخی Monotypic species

چنگر نوک سرخ Moorhen

ریخت Morph

ریخت (گرایش رنگی در پرندگان) Morph

ریخت شناسی Morphology

پرنده موشی Mousebird

نوار سبیل Moustachial stripe

سهره ریز Munia

فوج Murmuration

موری Murre

ناخن Nail

پس سر Nape

لکه پس سر Nape patch

سوراخ بینی Nares

شیار بینی Nasal groove

کرک پر نوزادی Natal down

پرندگان پروازی (بالاراسته) Neognaths(ae)

نوپرندگان (زیررده) Neornithes

جعبه آشیانه ای Nest box

آشیانه سازی Nesting

جوجه آشیانه ای Nestling

دوره جوجه آشیانه ای  Nestling period (stage)

(جوجه بدون توانایی پرواز)

قوش شبگرد Nighthawk

بدون انگشت پشت پا No hind toe

پرستواقیانوسی Noddy

نامگذاری Nomenclature

سوراخ بینی Nostril

گودی درونی {در لبه شاهپرها} Notch

پوشش جفت یابی (همسریابی) Nuptial plumage

فندق شکن Nutcracker

پرهای بلند پس سری {در زمان جوجه آوری حواصیلها} Occipital plumes

چشم دروغین Ocellus

پرنده روغنی Oil bird

حلقه چشمی Orbital ring

پوست کنار چشم {در شاهینها} Orbital skin

راسته Order

شترمرغ Ostrich

بخش بیرونی شاهپراولیها (یِکُمیها) Outer primaries

انگشت بیرونی پا Outer toe

بخش بیرونی پر Outer vane/web

بخش بیرونی بال (از خم بال تا نوک بال) Outer wing

جغد کوچک (جُغدَک) Owlet

گاوبان Oxpecker

شاهپراولی (یکمی) شماره 1، 2، 3، ... P 1,2,3, …

پاشلک رنگین Painted snipe

کم رنگ (روشن) Pale

پرندگان کهن (زیررده) Palaeognathae

کم رنگ (روشن) Pallid

پرندگان بهشتی Paradise birds

بخشی از پا پرده دار Partial webbing

مهاجر گذری (عبوری) Passage migrant

کبوتر پیام رسان Passenger pigeon

برآمدگی یا قله (در سر پرندگان) Peaked (in head)

طاووس Peacock

طاووس Peafowl

سازمان چیرگی پرکنی (نوک زنی) Pecking order

نوار سینه ای Pectoral band

ریمه Pellet

پنگوئن Penguin

نشیمنگاه  (یا نشستگاه) Perch

نشستن پرندگان {در یک نقطه به مدت کوتاه یا بلند}  Perching

ابلق (پیسه) Pied

شیر کبوتر Pigeon milk

پیتا Pitta

یکدست (ساده) Plain

سرگردان دشتی (دشتگرد) Plains-wanderer

موزخوار Plantain-eater

پوشش (پروبال) Plumage

گونه چندسنخی (گونه دارای چند زیرگونه) Polytypic species

شبگرد آمریکایی Poor-will

کرک پر پودری Powder down feather

جوجه زودرس Precocial nestling

پرآرایی Preening

پیش شست Prehallux

شاهپراولیها (یِکُمیها) Primaries

بیرون زدگی شاهپراولیها (یِکُمیها) از دُم {در زمان استراحت} Primaries exceeding tail (at rest)

لکه پای شاهپراولیها (یِکُمیها) Primary base patch

پوشپرهای اولی (یِکُمی) Primary coverts

بیرون زدگی شاهپراولیها (یِکُمیها) Primary projection

{فاصله نوک شاهپراولیها (یِکُمیها) از لبه شاهپردومیها و شاهپرسومیها در حالت نشسته}

نوک شاهپراولیها (یِکُمیها) Primary tip

پنجره شاهپراولیها (یِکُمیها) Primary window

خروس برفی Ptarmigan

پوست پرزا Pteryla

اردکهای روی آبچر Puddle ducks

پرنده پُفی Puffbird

ماهیگیرک (پافین) Puffin

جوجه (جوجه ها) Pullus (pulli)

مردمک Pupil

غاز کوتوله Pygmy Goose

کِتزل Quetzel

قلم پر Quill

ساقه پر Rachis

پرندگان بی پرواز Ratites

نوک تیغی Razorbill

پس سر Rear

بازشناسی (تشخیص) Recognition

بهبود Recovery

پخش صدا Recall

ثبت کردن (فعل) Record (v.)

ثبت (رکورد) (اسم) Record (n.)

شاهپرهای دُم Rectrices

سهره تاج سرخ Redpoll

رهاسازی Release

پرهای پروازی Remiges

دربر گیرنده شاهپراولیها (یِکُمیها)، دومیها و شاهپرسومیها

Including primaries, secondaries, tertials

یادآور Reminiscent

شترمرغ آمریکای جنوبی Rhea

دهانی (کنار چاک دهان) Rictal

موپر دهانی  Rictal bristle

لکه دهانی (در بوچانگاها) Rictal spot (in Drongos)

دور، کناره Rim

حلقه Ring

حلقه گذاری Ringing

بازیابی حلقه Ringing recovery

راه دُوَک Roadrunner

سینه سرخ Robin

طوطی دم موشکی Rocket-tail

جایگاه شبگذرانی Roosting site

طوطی سرخ Rosella

پرافراشته (پرها سیخ شده) Rouse

یال Ruff

دُمگاه Rump

لکه دُمگاه Rump patch

شاهپردومی شماره 1، 2، 3، ... S1,2,3, …

بال شمشیری Sabrewing

سُخمه (پشت و بال) Saddle

دارکوب مکنده (دارمَک) Sapsucker

اردکهای ماهیخوار (نوک اره ای) Saw-billed ducks

چینش پولک دار (در پوشپرها) Scaling

کمان شانه ای Scapular crescent

پرهای شانه ای {پرهای بین بال و بدن} Scapulars

لاشه خوار Scavenger

به هم ریختگی رنگی Schizochroism

دُم چتری Scrub Robin

اردکهای دریایی Sea ducks

شاهپردومیها Secondaries

پنجره شاهپردومیها Secondary panel

پرنده بایگان (منشی) Secretary bird

سهره دانه Seed Finch

سهره دانه شکن Seedcracker

دانه خوار Seedeater

جداسازی (تفکیک) Separation

جنس (نر، ماده و نابالغ) Sex

تعیین جنسیت {اعم از نر، ماده و نابالغ} Sexing

دوریختی جنسی Sexual dimorphism

سایه نگاره پرندگان (در طراحی پرندگان) Shadow bird image

ساقه پر Shaft

باکلان تاجدار Shag

پا (زانو تا مچ) Shank

اردک غازنما Shelduck

درخشنده Shining

کفش نوک Shoebill

پرندگان کرانه (ساحلی) Shorebirds

کوتاه بالان (زردچشمان مانند قوشها) Shortwings

شانه Shoulder

تصویر ضدنور- حالت ضد نور (در عکاسی) Silhouette

سایه رخ Silhouette

نوک سیمین (نقره ای) Silverbill

لاغر {برای جثه}، نازک {برای نوک} Slim

نوک آویز Snood

کبک برفی Snowcock

بال اوج گیری Soar, Soaring

آواز Song

گونه Species

آیینه بالی {دراردکها} Speculum

شکارگر عنکبوت Spiderhunter

شکاف ابرویی Split supercilium

خالدار Spotted

چینش خالدار {در روتنه} Spotting (on upperparts)

دُم بازشده Spread tail

سیخک (در پشت پا یا در بال) Spur

دُم چهارگوش Square-tipped tail

ایستگاه مهاجرتی Staging areas

شیرجه (در شاهینها) Stoop

چینش راه راه طولی Streaking

راه راه طولی Streaks

نوار طولی Stripe

نیمه بالغ (نیمه بارِک) {در پرندگان دارای سن بلوغ چندین سال} Subadult

نوار کنار سبیل Submoustachial stripe

زیرگونه Subspecies

نوار پیش انتهایی Subterminal band

پرنده شِکَری Sugarbird

پوشش (پروبال) تابستانه Summer plumage

شهدخوار Sunbird

آفتاب گیری Sun-bathing (Sunning)

نوار ابرویی Supercilium

ستیغ ابرویی Superorbital riges

طاووسک Swamphen

بادخورک کوچک Swiftlet

ماهیچه سوتک Syringal muscle

سوتک Syrinx

نشانه Tag

نشانه گذاری Tagging

دُم Tail

نوار دُمی Tail band

شکاف دُم Tail-dipping

پرنده خیاط Tailorbird

طاووسک تاکاهه Takahe

پنجه در پنجه Talon-grappling

چنگالها Talons

قلم پا Tarsus

پوشپر (پوشپرها) Tectrix (Tectrices)

نوار پایانی (انتهایی) {در دُم یا بال} Terminal band

قلمرو Territory

شاهپر سومیها {در پرندگانی مانند اردکها} Tertials

چاخ لق Thick-knee

ران Thigh

پلک سوم Third eyelid

باسترک Thrasher

گلو Throat

ساق پا Tibia

طوطی ببری Tiger Parrot

تینامو Tinamou

رگه Tinge

پرنده بندزن Tinkerbird

تُک Tip of bill

گیسوان Tippets

چرخ ریسک موشی Titmouse

انگشت پا  Toe

لبه کناری نوک Tomia

پرده کامل پا Totipalmate

توکان Toucan

گنجشک آمریکایی Towhee

نای Trachea

لبه عقبی (پشتی) بال Trailing edge of wing

باسترک Trasher

بادخورک درختی Treeswift

تروگون Trogon

شلوار یا شلوارک Trousers

شلوار (پرهای بلند روی ساق و قلم پا در عقابها) و

شلوارک (پرهای بلند روی ساق پا در سنقرها، سارگپه ها و قوشها)

شیپورزن Trumpeter

پرنده جو Twitcher

انواع گروه پرندگان Types of bird groups

(کلونی، گروه، گله، اجتماع، دسته)

(colony, company, flock, parliament, party)

انواع رنگ Types of colour

(درخشنده، درخشان (براق)، تازه، یکدست (ساده)، پُررنگ (تیره)، مات، پخشیده (ناپیدا)، کم رنگ (رقیق)، روشن، کم رنگ (روشن)، رنگ پریده، پوشش کهنه، رنگ شسته، ته مایه و مایل به رنگ ...)

(Shining, Glossy, Fresh, Plain, Dark, Dull, Diffused, Diluted, Light, Pale, Pallid, Faded, Worn, Washed, Hint, ...-ish)

انواع اردک Types of ducks

اردکهای روی آبچر، اردکهای شیرجه رو (غواص) و اردکهای ماهیخوار

Dabbling (Puddle) ducks, Diving ducks, Saw-billed ducks

انواع شکل تخم Types of egg shape

(بیضی، نیمه بیضی، تخم مرغی، گلابی شکل، کروی، دوسو مقعر)

(Elliptical, subelliptical, oval, Pyriform, spherical, biconical)

انواع موقعیت انگشتان پا Types of finger positions

(همه انگشتان در جلو، سه انگشت در جلو، سه انگشت نیم چسبان در جلو، انگشتان متقارن (1 و2 در پشت پا) و انگشتان نامتقارن (1و4 در پشت پا))

(Pamprodactyl, Anisodactyl, Syndactyl, Heterodactyl & Zygodactyl)

انواع گونه مهاجر Types of migrant species

(تابستانه، زمستانه، گذری (عبوری)، بخشی (مقطعی) و ارتفاعی)

(summer, winter, passage, partial, altitudinal)

انواع مهاجرت (کوچ) Types of migration

(کرانه ای، پیش مهاجرتی، سرگردان)

(Pelagic, premigratory, vagrant)

انواع مهاجرت (کوچ) Types of migration

(رفت و برگشتی، دیرین جایی (سگ­پایی)، پرشی (قورباغه ای)، زنجیره­ای، کانونی (دگرجا-همجایی) و ارتفاعی)

(Loop, Dog-leg, leap-frog, Chain, Telescopic & Vertical)

نمادینTypic

شکل نمادوار Typical form

زیرتنه، بخشهای زیرین بدن Underparts

زیرِدُم Undertail

پوشپرهای زیرِدُم Undertail coverts

زیر بال (بخش زیرین بال) Underwing

نیم نوک بالا، فرانوک Upper mandible

روتنه، بخشهای رویی بدن Upperparts

روی شاهپرهای دُم Uppertail

دمگاه (پوشپرهای روی دُم) Uppertail coverts

روی بال (بخش رویی بال) Upperwing

پهنه ی پر Vane

تُهیگاه (زیرِدُم) Vent

موپر Vibrissae

گوش بنفش Violetear

ویرئو Vireo

آواسازی Vocalization

آوای پرندگان (دربر گیرنده صدا و آواز) Voice (call & song)

پرندگان کنارآبزی Waders

رنگ شُسته Washed

آب تنی Water bathing

پرندگان آبزی Waterfowl

پرندگان آبزی Waterbirds

خروس آبی Watercock

طاووسک سفید Waterhen

پوست گونه (غبغبک) Wattle

نوک لاکی Waxbill

بافنده Weaver

پرده انگشتان پا Web

پاهای پرده دار {پرده پوستی کامل بین انگشتان} Webbed foot

لکه سفید شاهپراولیها (یِکُمیها) White primary flash

پرندگان آبزی Wildfowls

پرنده بیوه Widowbird

خط بالی Wing bar

فرمول بالی Wing formula

چینش خطدار بال (زیر بال) Wing lining

بال زدن Wingbeat

گستردگی بالها (فاصله دوسربال) Wingspan

پوشش (پروبال) زمستانه Winter plumage

پوشش کهنه Worn plumage

مچ Wrist

ویرگول مچی Wrist comma

زردگرایی Xanthism (Xanthrochroism)

جوان Young

 

-----

 

سپاس گزاری

بدین وسیله از همکاری بدون چشمداشت دوستان و سروران گرامی زیر سپاس­گزاری می­شود: علی ادهمی میرحسینی، آرش حبیبی آزاد، محمد توحیدی فر، حسین محمودیان، سعید گله داری، جواد خالق زاده آهنگر، عباس عاشوری و امیرمهدی ابراهیمی.

 

 

منابع

اسکات، درک، علی ادهمی میرحسینی و حسین مروج همدانی (1354). پرندگان ایران. سازمان حفاظت محیط زیست، 404 ص.

 

بختیاری، پرویز (1393). پرنده های شکاری. موسسه ایران شناسی.

 

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

 

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشار شخصی، 255 ص.

 

منصوری، جمشید (1392). راهنمای پرندگان ایران. نشر فرزانه، 517 ص.

 

منظری، ش، ج محقق نیشابوری، ع. خرازی پاکدل، ع پازوکی و ا. ابراهیمی (1393). واژه­نامه­ی حشره­شناسی (معادل­های فارسی و تعریف­ها)، بخش سوم: آرایه بندی. انجمن حشره شناسی ایران. 77 ص.

Campbell B. & Lack E. (1985). A Dictionary of Birds. T&AD Poyser, Calton, 670 pp.

 

Clark W.S. (1999).  A Field Guide to the RAPTORS of Europe, the Middle East and North Africa. Oxford University Press, Oxford, 371 pp.

 

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

 

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

 

* Avibase-bsc-oec.org

 

www.hbw.com

 

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی