کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

راهنمای ترجمه اسامی فارسی به انگلیسی

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

متن حاضر از یاداشت چاپ شده در مجله بالابان، شماره 3، 1390، صفحات 37-38 اقتباس شده است.

 

الف- ترجمه حروف

1-   حرف "خ" بهتر است در همه موارد به صورت دو حرفی "kh" و متمایز از حرف "ک "k باشد.

2-   برای ترجمه حرف "ی" از حرف "y" مانند "یگانه" "Yeganeh".

3- در مورد نام شهر اهواز چون حرف "و" به لهجه عربی مردم خوزستان نزدیکتر است و از گذشته نیز در متون انگلیسی با "w" نوشته می شد بهتر است به صورت "Ahwaz" ترجمه شود.

4- برای ترجمه صدای " ِ" در کلمه از حرف "e" استفاده می کنیم مانند "Zahedan". کلمه اصفهان به دوصورت "Isfahan" و "Esfahan" نوشته می شود که بهتر است به صورت دوم نوشته شود.

5- برخی از کلمات دارای حرف "ـه" و کسره ماقبل آن هستند که به نظر می رسد که به صورت "eh" ترجمه بهتری ارائه می شود مانند لاله "Laleh".

6- نوشتن برخی کلمات به علت اینکه ممکن است به دو صورت تلفظ شوند مشکل باشد که در این صورت بهتر است از تلفظ رایج استفاده کرد مانند"Ardabil" یا "Ardebil" که تلفظ شکل دوم رایج تر است.

7- برای ترجمه صدای "ـیـ- یا ای" از حرف "i" . گرچه در ببشتر موارد برای ترجمه این صدا در آخر کلمات از "i" استفاده می شود گاهی اوقات برخی افراد از "y" نیز در آخر کلمات برای ترجمه این صدا استفاده می کنند که بهتر است از همان روش معمول استفاده شود.

8- برای ترجمه برخی اسامی مانند گیلان لازم نیست حروف "ui" به جای "ی" که در حقیقت ترجمه فرانسوی آن است استفاده شود.

9- در برخی ازعبارات دو کلمه ای در انتهای کلمه اول به جای حرف کسره "-e" می آوریم و بهتر است کلمه دوم از کلمه اول جدا نوشته شود مانند Torbat-e Jam. در متون انگلیسی قدیمی گاهی از "-i"  هم استفاده شده است که بهتر است این شیوه با مورد اول با هم و به شکل واحد و مانند "-e" ارائه شود.

10-        برای ترجمه ترکیب دو حرفی "ئی، یی یا ـعی" در کلمه می توان از "ee" یا "ie" استفاده کرد مانند Rabiee یا Ziaie.

11-        به جای صدای "او" تا به حال از سه روش استفاده شده است "u", "oo", "ou" . در اسامی کوتاهتر می توان از "oo" استفاده کرد مانند نور 'Noor' اما در کلمات طولانی تر بهتر است از "u" استفاده کرد تا آن کلمه زیاد طولانی نباشند مانند "Dorudzan". در مورد نوشتن کلمه رود یا کوه از گذشته نوشتن "Rud, Kuh" معمول بوده است.

12-                      برای ترجمه حروف "ق" و "غ" ما معمولا از "gh" استفاده می کنیم اما برخی غالبا به جای حرف "ق" از "q" استفاده می کنند مانند قم و قزوین "Qom, Qazvin" که در این صورت بهتر از همان اصطلاح رایج استفاده کنیم.

13-        گاهی اسامی فارسی در زبانهای دیگر به شکلهای دیگر غیر از انگلیسی نوشته می شوند (عمدتا به علت تفاوت در نوشتن برخی حروف و صداها) که نباید از آنها در زبان انگلیسی استفاده شود مانند  چالوس در "Tschalus" یا "Bodjnourd" یا "Dzhulfa".

14-        باید توجه داشت که ترجمه استانهای آذربایجان به صورت "Azarbaijan" متفاوت از کشور آذربایجان به صورت "Azerbaijan" است.

15-        برای برخی کلمات خاص که بین آنها "و" وجود دارد بهتر است از "&" استفاده شود مانند "Sistan & Baluchestan".

 

 

ب- ترجمه کلمات و عبارات

16-        برخی از اسامی فارسی دارای اسامی رایج انگلیسی هستند که تنها باید همان را استفاده کرد مانند خلیج فارسی که تنها به صورت "Persian Gulf" نوشته می شود و نمی توان آن را به صورت "Khalij-e Fars" نوشت.

17-        برای ترجمه شهرهای بندری معمولا بیشتر شهرها دارای تلفظ کسره در انتهای کلمه اول هستند مانند " Bandar-e Lengeh" اما در صورتی که به صورت یکسره تلفظ شوند بدون کسره نوشته می شوند مانند Bandar Anzali, Bandar Abbas.

18-        شهرها و روستاهایی که در انتهای آنها کلمه شهر یا آباد استفاده شده است بهتر است بین کلمه اول و دوم با یک خط تیره "-" جدا شوند مانند Nik-Shahr و Rostam-Abad. برخی اسامی مانند شهر بابک نیز به همان صورت "Shahr-e Babak" نوشته می شوند.

19-        استانهایی که در آنها جهت جغرافیایی استفاده شده و کلمه شرقی و غربی یا شمالی و جنوبی دارند بهتر است همانند یک رویه جهانی ترجمه انگلیسی آنها را بنویسیم مانند "آذربایجان شرقی "East Azarbaijan و "آذربایجان غربی "West Azarbaijan یا "خراسان شمالی "North Khorasan و "خراسان جنوبی "South Khorasan اما استان مرکزی چون کلمه تنهایی است و در مرکز ایران هم واقع نشده است باید به همان صورت "Markazi" ترجمه شود.

20-        برخی از مکانها یا موقعیتها دارای کلماتی مانند رود و کوه هستند که این کلمات از کلمات ترکیبی اسم مکان جدا نشدنی هستند (معمولا کلمه دوم هستند) مانند سفیدرود یا کبیرکوه. برای این کلمات حتما باید "Rud, Kuh" به همین صورت نوشته شده و با یک خط تیره از کلمه دیگر جدا شوند مانند "Sefid-Rud, Kabir-Kuh" و در ترجمه می توان از کلمات "River, Mountain" هم برای معرفی این اسم استفاده کرد. برخی از اسامی که همین کلمات با حرف اضافه و در ابتدای کلمه ترکیبی به کار رفته اند بهتر است به جای این کلمات از ترجمه انگلیسی آنها استفاده کرد مانند رود چالوس "Chalus river" .

21-        برای ترجمه اسامی برخی پدیده های جغرافیایی دیگر مانند دشت می توان از ترجمه انگلیسی آنها اسفاده کرد مانند "plain" ولی در مورد اسامی معروف همان تلفظ فارسی آن را باید نوشت مانند "Dasht-e Lut". در هر صورت سعی بر است که از تکرار هم تلفظ فارسی به زبان انگلیسی و هم ترجمه انگلیسی برای نام یک منطقه جلوگیری شود (گاهی این امر اجتناب ناپذیر است مثلا اگر بخواهیم رودخانه سفیدرود را ترجمه کنیم مجبوریم بنویسیم "Sefid-Rud river").

 ----------