کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان لرستان

Checklist of the birds of Lorestan province

 

تهیه و تنظیم: محسن امیری و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohsen Amiri & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 20 خرداد 1397

Last updated: 10 June 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 186 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (م. امیری، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 264 گونه از پرندگان استان لرستان می باشد.

List of 264 bird species of Lorestan province

 

1.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.    Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.    Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

4.    Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

5.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

6.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

7.    Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

8.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

9.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

10.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

11.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

12.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

13.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

14.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

15.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

16.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

17.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

18.      Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

19.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

20.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

21.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

22.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

23.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

24.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

25.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

26.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

27.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

28.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

29.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

30.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

31.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

32.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

33.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

34.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

35.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

36.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

37.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

38.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

39.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

40.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

41.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

42.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

43.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

44.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

45.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

46.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

47.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

48.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

49.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

50.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

51.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

52.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

53.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

54.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

55.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

56.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

57.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

58.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

59.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

60.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

61.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

62.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

63.      Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

64.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

65.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

66.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

67.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

68.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

69.      Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

70.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

71.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

72.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

73.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

74.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

75.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

76.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

77.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

78.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

79.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

80.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

81.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

82.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

83.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

84.      Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

85.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

86.      Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

87.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

88.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

89.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

90.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

91.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

92.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

93.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

94.      Red-necked Stint Calidris ruficollis تلیله گردن‌سرخ

95.      Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

96.      Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

97.      Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

98.      Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

99.      Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

100.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

101.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

102.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

103.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

104.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

105.  Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

106.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

107.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

108.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

109.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

110.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

111.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

112.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

113.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

114.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

115.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

116.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

117.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

118.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

119.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

120.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

121.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

122.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

123.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

124.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

125.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

126.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

127.  Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

128.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

129.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

130.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

131.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

132.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

133.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

134.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

135.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

136.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

137.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

138.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

139.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

140.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

141.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

142.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

143.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

144.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

145.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

146.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

147.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

148.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

149.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

150.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

151.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

152.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

153.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

154.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

155.  Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

156.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

157.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

158.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

159.  Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه

160.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

161.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

162.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

163.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

164.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

165.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

166.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

167.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

168.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

169.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

170.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

171.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

172.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

173.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

174.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

175.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

176.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

177.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

178.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

179.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

180.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

181.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

182.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

183.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

184.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

185.  Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

186.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

187.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

188.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

189.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

190.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

191.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

192.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

193.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

194.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

195.  Rüppell's Warbler Sylvia ruppeli سسک گلوسیاه (روپلی)

196.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

197.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

198.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

199.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

200.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

201.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

202.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

203.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

204.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

205.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

206.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

207.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

208.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

209.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

210.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

211.  Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

212.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

213.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

214.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

215.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

216.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

217.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

218.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

219.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

220.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

221.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

222.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

223.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

224.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

225.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

226.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

227.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

228.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

229.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

230.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

231.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

232.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

233.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

234.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

235.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

236.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

237.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

238.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

239.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

240.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

241.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

242.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

243.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

244.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

245.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

246.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

247.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

248.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

249.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

250.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

251.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

252.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

253.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

254.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

255.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

256.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

257.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

258.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

259.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

260.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

261.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

262.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

263.  Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

264.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

----------