کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان لرستان

Checklist of the birds of Lorestan province

 

تهیه و تنظیم: محسن امیری و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohsen Amiri & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 2 اردیبهشت 1399

Last updated: 21 April 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 186 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (م. امیری، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 271 گونه از پرندگان استان لرستان می باشد.

List of 271 bird species of Lorestan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 4. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 5. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 7. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 12. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 14. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 15. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 16. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 17. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 18. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 19. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 20. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 21. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 22. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 23. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 24. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 25. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 26. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 27. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 28. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 29. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 30. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 31. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 32. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 33. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 34. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 35. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 36. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 37. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 38. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 39. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 40. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 41. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 42. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 43. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 44. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 45. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 46. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 47. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 48. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 49. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 50. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 51. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 52. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 53. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 54. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 55. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 56. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 57. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 58. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 59. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 60. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 61. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 62. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 63. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 64. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 65. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 66. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 67. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 68. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 69. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 70. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 71. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 72. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 73. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 74. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 75. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 76. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 77. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 78. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 79. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 80. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 81. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 82. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 83. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 84. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 85. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 86. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 87. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 88. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 89. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 90. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 91. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 92. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 93. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 94. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 95. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 96. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 97. Red-necked Stint Calidris ruficollis تلیله گردن‌سرخ
 98. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 99. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 100. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 101. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 102. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 103. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 104. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 105. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 106. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 107. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 108. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 109. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 110. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 111. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 112. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 113. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 114. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 115. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 116. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 117. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 118. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 119. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 120. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 121. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 122. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 123. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 124. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 125. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 126. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 127. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 128. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 129. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 130. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 131. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 132. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 133. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 134. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 135. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 136. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 137. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 138. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 139. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 140. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 141. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 142. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 143. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 144. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 145. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 146. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 147. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 148. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 149. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 150. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 151. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 152. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 153. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 154. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 155. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 156. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 157. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 158. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 159. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 160. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 161. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 162. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 163. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 164. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 165. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 166. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه
 167. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 168. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 169. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 170. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 171. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 172. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 173. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 174. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 175. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 176. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 177. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 178. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 179. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 180. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 181. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 182. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 183. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 184. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 185. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 186. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک
 187. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 188. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 189. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 190. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 191. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 192. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 193. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی
 194. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 195. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 196. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 197. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 198. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 199. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 200. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 201. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 202. Rüppell's Warbler Sylvia ruppeli سسک گلوسیاه (روپلی)
 203. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 204. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 205. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 206. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 207. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 208. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 209. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 210. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 211. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 212. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 213. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 214. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 215. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 216. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 217. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 218. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 219. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 220. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 221. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 222. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 223. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 224. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 225. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 226. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 227. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 228. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 229. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 230. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 231. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 232. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 233. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 234. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 235. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 236. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 237. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 238. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 239. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 240. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 241. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 242. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 243. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 244. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 245. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 246. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 247. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 248. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 249. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 250. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 251. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 252. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 253. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 254. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 255. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 256. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 257. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 258. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 259. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 260. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 261. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 262. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 263. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 264. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 265. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 266. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 267. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 268. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 269. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 270. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 271. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی