کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن پرستوی معمولی به صالحیه در اسفند 1399

Record of arrival of Barn Swallow to Salehieh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستوی معمولی Hirundo rustica

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: صالحیه

استان: البرز

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 6 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای حمید مهرپرور

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Salehieh

Province: Alborz

Monitoring period:

Arrival date of observation: 24 February 2021

Observers: Hamid Mehrparvar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن بادخورک معمولی به کرمانشاه در اسفند 1399

Record of arrival of Common Swift to Kermanshah in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 4 تا 8 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 8 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: from 22 to 26 February 2021

Arrival date of observation: 26 February 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان غیرعادی در ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت توکای سیاه با سپیدگرایی بخشی در جمشیدیه، تهران در اسفند 1399

Record of Common Blackbird with partial lecism in Jamshidieh, Tehran in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: توکای سیاه Turdus merula

تعداد: یک فرد

نوع غیرعادی بودن: سپیدگرایی بخشی

مکان پایش: پارک جمشیدیه، تهران

استان: تهران

روز پایش: 7 اسفند 1399

پرنده نگر: آقای پرهام بیهقی

Species: Common Blackbird Turdus merula

No. of individuals: one individual

Abnormality: Partial leucism

Place of observation: Jamshidieh park, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: 25 February 2021

Observers: Parham Beyhaghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید) در شهداد در اسفند 1399

Record of Sociable Lapwing in Shahdad in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید) Vanellus gregarius

تعداد پرنده: 13 فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

روز پایش: 7 اسفند 1399

پرنده نگرها: آقایان حامد تیموری، سعید تیموری و محمدمهدی تیموری

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 25 February 2021

Observers: Hamed Teymouri, Saeed Teymouri & MohammadMehdi Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) بالتیک در صالحیه در خرداد 1397

Record of Baltic Gull in Salehieh in June 2018

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) بالتیک Larus fuscus fuscus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: البرز

دوره پایش: خرداد 1397

پرنده نگر: آقای عباس محجوب

شناسایی کنندگان: حمید جباری

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Baltic Gull Larus fuscus fuscus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Dates of observation: June 2018

Observers: Abbas Mahjoob

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان با ظاهر غیرعادی در ایران

Records of Iranian bird with unusual appearance

ثبت گنجشک سینه سیاه با سپیدگرایی بخشی در کرج در بهمن 1399

Record of Spanish Sparrow with partial leucism in Karaj in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: گنجشک سینه سیاه Passer hispaniolensis

نوع غیرعادی: سپیدگرایی بخشی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغستان، کرج

استان: البرز

روز مشاهده: 20 بهمن 1399

پرنده نگران: آقای حمید مهرپرور

Species: Spanish Sparrow Passer hispaniolensis

Type of aberration: Partial leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Baghestan, Karaj

Province: Alborz

Date of observation: 8 February 2021

Observers: Hamid Mehrparvar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۹ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در بندرعباس در بهمن 1399

Record of Ashy Drongo in Bandar Abbas in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucocephaeus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بندرعباس

استان: هرمزگان

روزهای مشاهده: 26 بهمن 1399

پرنده نگران: بانو ساره مسعودی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده و احسان طالبی

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucocephaeus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 14 February 2021

Birdwatchers: Sareh Masoudi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh & Ehsan Talebi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چلچله دمگاه سفید به چالوس در اسفند 1399

Record of arrival of Common House Martin to Malekshahi in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چلچله دمگاه سفید Delichon urbicum

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: چالوس

استان: مازندران

دوره پایش: از 24 بهمن تا 2 اسفند 1399

نخستین روز مشاهده: 2 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای بشیر شریف نیا

Species: Common House Martin Delichon urbicum

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Chalus

Province: Mazandaran

Monitoring period: from 12-20 February 2021

Arrival date of observation: 20 February 2021

Observers: Bashir Sharifnia

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چلچله دمگاه سفید به ملکشاهی در بهمن 1399

Record of arrival of Common House Martin to Malekshahi in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چلچله دمگاه سفید Delichon urbicum

تعداد: 100 فرد

مکان پایش: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره پایش: از 1 تا 30 بهمن 1399

نخستین روز مشاهده: 30 بهمن 1399

رفتارنگران: آقایان مهدی مامی و حسین امینی تبار

Species: Common House Martin Delichon urbicum

No. of individuals: 100 individuals

Monitoring place: Malekshahi

Province: Ilam

Monitoring period: from 20 January to 11 February 2021

Arrival date of observation: 18 February 2021

Observers: Mahdi Mami & Hossein Aminitabar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در اسدآباد همدان در اسفند 1399

Record of European Stonechat in Assad-Abad, Hamedan in February 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 14 فرد

محل مشاهده: اسدآباد همدان

استان: همدان

روز مشاهده: 1 اسفند 1399

پرنده نگرها: آقای علی ثقفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 14 individuals

Date of observation: 19 February 2021

Place of observation: Assad-Abad, Hamedan

Province: Hamedan

Birdwatchers: Ali Saghafi

Remarks: The first record of this species in Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۹ ، ۱۵:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده اگرت (قار) ساحلی در استان مازندران

Observation of Western Reef Heron in Mazandaran province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: اگرت (قار) ساحلی Egretta gularis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: رودخانه چشمه کیله، تنکابن

استان: مازندران

روزهای مشاهده: 7 آبان و 11 آذر 1399

پرنده نگرها: بانو زهرا قیامی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه در شمال ایران و استان مازندران

Species: Western Reef Heron Egretta gularis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Cheshmeh-Kileh, Tonekabon

Province: Mazandaran

Dates of observation: 28 October, 1 December 2020

Observers: Zahra Ghiami

Remarks: The first record of this species in northern Iran and Mazandaran province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی