کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان اصفهان

Checklist of the wild birds of Esfahan province

 

گردآوری: مریم امیدی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Maryam Omidi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 18 فروردین 1403

Last updated: 6 April 2024

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 183 گونه ثبت شد. سپس یافته های بازدیدهای میدانی (م. امیدی، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 289 گونه از پرندگان استان اصفهان آمده است.

List of 289 bird species of Esfahan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 4. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 5. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 7. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 12. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 14. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 15. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 17. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 18. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 19. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 20. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 21. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 22. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 23. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 24. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 25. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 26. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 27. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 28. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 29. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 30. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 31. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 32. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 33. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 34. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 35. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 36. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 37. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 38. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 39. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم دراز
 40. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 41. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 42. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 43. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 44. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 45. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 46. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 47. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 48. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 49. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 50. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 51. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 52. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 53. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 54. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 55. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 56. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی (معمولی)
 57. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 58. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس‌کُلی دم‌سفید
 59. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 60. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 61. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 62. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 63. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 64. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 65. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 66. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 67. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 68. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 69. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 70. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 71. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 72. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 73. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 74. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 75. Temminck’s Stint Calidris temminckii تلیلۀ دم‌سفید
 76. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 77. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 78. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 79. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 80. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 81. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 82. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 83. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 84. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 85. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 86. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 1. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 2. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 3. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 4. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 5. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 6. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 7. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 8. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 9. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 10. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 11. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 12. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 13. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 14. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 15. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 16. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 17. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 18. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (لمبر) خاکستری
 19. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 20. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 21. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 22. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 23. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 24. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 25. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 26. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 27. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 28. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 29. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 30. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 31. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 32. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 33. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 34. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 35. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 36. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 37. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 38. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 39. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 40. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی
 41. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 42. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 43. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 44. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 4. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 5. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 6. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 7. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 8. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 9. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 10. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 11. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 12. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 13. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 14. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 15. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک (ناخن‌سفید)
 16. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 17. Merlin Falco columbarius ترم‌تای (شاهین کوچک)
 18. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 19. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 20. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 21. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 • !!! Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه‌طوطی اسکندر

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی،

 گونه بوم‌زاد  (Endemic)

 1. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 2. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 3. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 4. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 5. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 6. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 7. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 8. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 9. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 10. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 11. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 12. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 13. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 14. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 15. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 16. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 17. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 18. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 19. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 20. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 21. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 22. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 23. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 24. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 25. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 26. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 27. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 28. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 29. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 30. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 31. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 32. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 33. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 34. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 35. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار خاوری
 36. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 37. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 38. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 39. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 40. Delicate Prinia Prinia lepida سسک دلکش (شکیل)
 41. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 42. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 43. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 44. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 45. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 46. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 47. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 48. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 49. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 50. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 51. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 52. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 53. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 54. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 55. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 56. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 57. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 58. Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ
 59. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 60. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 61. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 62. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 63. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 64. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 65. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 66. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 67. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 68. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 69. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 70. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 71. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 72. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 73. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 74. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 75. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 76. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 77. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 78. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 79. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 80. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 81. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 82. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 83. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 84. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 85. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 86. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 87. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 88. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 89. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 90. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 91. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 92. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 93. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 94. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 95. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 96. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 97. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 98. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 99. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 100. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 101. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 102. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 103. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 104. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 105. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 106. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 107. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 108. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 109. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 110. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 111. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 112. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 113. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 114. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 115. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 116. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 117. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 118. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 119. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 120. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 121. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 122. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 123. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 124. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 125. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی