کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان اصفهان

Checklist of the birds of Esfahan province

 

تهیه و تنظیم: مریم امیدی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Maryam Omidi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 30 دی 1399

Last updated: 19 January 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 183 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (م. امیدی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 279 گونه از پرندگان استان اصفهان می باشد.

List of 279 bird species of Esfahan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 4. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 5. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 7. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 12. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 14. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 15. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 17. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 18. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 19. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 20. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 21. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 22. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 23. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 24. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 25. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 26. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 27. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 28. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 29. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 30. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 31. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 32. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 33. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 34. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 35. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 36. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 37. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 38. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 39. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 40. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 41. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 42. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 43. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 44. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 45. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 46. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 47. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 48. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 49. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 50. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 51. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 52. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 53. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 54. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 55. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 56. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 57. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 58. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 59. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 60. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 61. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 62. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 63. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 64. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 65. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 66. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 67. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 68. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی
 69. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 70. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 71. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 72. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی

 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 2. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 3. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 4. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 5. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 6. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 7. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 8. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 9. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 10. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 11. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 12. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 13. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی
 14. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 15. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 16. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 17. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 18. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 19. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 20. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 21. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 22. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 23. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 24. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 25. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 26. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 27. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 28. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 29. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 30. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 31. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 32. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 33. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 34. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 35. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 36. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 37. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 38. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 39. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 40. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری

 1. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 2. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 3. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 4. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 5. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 6. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 7. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 8. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 9. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 10. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم دراز
 11. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 12. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 13. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 14. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 15. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 16. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 17. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 18. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 19. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 20. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 21. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 22. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 23. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 24. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 25. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 26. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 27. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 28. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 29. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 30. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 31. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 32. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 33. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 34. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین

!!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری

!!! Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی

 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه‌طوطی
 2. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 3. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 4. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 5. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

 [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 7. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 8. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 9. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 11. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 12. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 13. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 14. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 15. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 16. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی معمولی
 17. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 18. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 19. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 20. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 21. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 22. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 23. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 24. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 25. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 26. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 27. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 28. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 29. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 30. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 31. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 32. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 33. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 34. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 35. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 36. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 37. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 38. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 39. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 40. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 41. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 42. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 43. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 44. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 45. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 46. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 47. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 48. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 49. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 50. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 51. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 52. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 53. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 54. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 55. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 56. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 57. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 58. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 59. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 60. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 61. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 62. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 63. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 64. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 65. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 66. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 67. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 68. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 69. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 70. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 71. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 72. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 73. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 74. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 75. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 76. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 77. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 78. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 79. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 80. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 81. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 82. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 83. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 84. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 85. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 86. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 87. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 88. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 89. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 90. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 91. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 92. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 93. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 94. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 95. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 96. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 97. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 98. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 99. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 100. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 101. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 102. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 103. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 104. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 105. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار (صحرایی)
 106. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 107. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 108. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 109. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 110. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 111. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 112. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 113. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 114. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 115. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 116. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 117. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 118. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 119. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 120. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 121. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 122. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 123. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 124. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 125. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 126. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی