کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان اصفهان

Checklist of the birds of Esfahan province

 

تهیه و تنظیم: مریم امیدی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Maryam Omidi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 2 اردیبهشت 1399

Last updated: 21 April 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 183 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (م. امیدی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 278 گونه از پرندگان استان اصفهان می باشد.

List of 278 bird species of Esfahan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 4. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 5. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 7. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 12. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 14. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 15. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 17. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 18. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 19. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 20. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 21. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 22. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 23. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 24. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 25. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 26. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 27. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 28. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 29. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 30. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 31. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 32. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 33. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 34. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 35. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 36. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 37. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 38. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 39. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 40. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 41. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 42. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 43. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 44. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 45. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 46. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 47. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 48. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 49. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 50. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 51. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 52. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 53. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 54. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 55. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 56. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 57. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 58. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 59. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 60. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 61. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 62. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 63. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 64. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 65. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 66. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 67. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 68. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی
 69. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 70. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 71. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 72. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 73. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 74. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 75. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 76. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 77. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 78. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 79. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 80. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 81. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 82. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 83. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 84. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 85. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 86. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 87. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 88. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 89. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 90. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 91. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 92. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 93. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 94. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 95. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 96. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 97. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 98. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 99. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 100. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 101. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 102. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 103. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 104. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 105. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 106. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 107. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 108. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 109. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 110. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 111. Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 112. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 113. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 114. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 115. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 116. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 117. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 118. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 119. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 120. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 121. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 122. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 123. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 124. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 125. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 126. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 127. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 128. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 129. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 130. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 131. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 132. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 133. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 134. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 135. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 136. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 137. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 138. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 139. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 140. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 141. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 142. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 143. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 144. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 145. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 146. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه‌طوطی
 147. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 148. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 149. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 150. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 151. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 152. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 153. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 154. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 155. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 156. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 157. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 158. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 159. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 160. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 161. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 162. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 163. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 164. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 165. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 166. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 167. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 168. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 169. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 170. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 171. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 172. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 173. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 174. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 175. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 176. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 177. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 178. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 179. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 180. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 181. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 182. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 183. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 184. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 185. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 186. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 187. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 188. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 189. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 190. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 191. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 192. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 193. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 194. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 195. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 196. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 197. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 198. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 199. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 200. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 201. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 202. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 203. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 204. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 205. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 206. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 207. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 208. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 209. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 210. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 211. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 212. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 213. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 214. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 215. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 216. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 217. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 218. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 219. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 220. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 221. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 222. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 223. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 224. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 225. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 226. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 227. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 228. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 229. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 230. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 231. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 232. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 233. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 234. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 235. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 236. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 237. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 238. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 239. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 240. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 241. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 242. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 243. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 244. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 245. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 246. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 247. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 248. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 249. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 250. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 251. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 252. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 253. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 254. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 255. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 256. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 257. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)
 258. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 259. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 260. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 261. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 262. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 263. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 264. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 265. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 266. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 267. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 268. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 269. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 270. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 271. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 272. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 273. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 274. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 275. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 276. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 277. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 278. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی