کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان اصفهان

Checklist of the wild birds of Esfahan province

 

گردآوری: مریم امیدی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Maryam Omidi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 31 تیر 1400

Last updated: 23 July 2021

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 183 گونه ثبت شد. سپس یافته های بازدیدهای میدانی (م. امیدی، داده های چاپ نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 281 گونه از پرندگان استان اصفهان آمده است.

List of 281 bird species of Esfahan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 4. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 5. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 7. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 12. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 14. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 15. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 17. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 18. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 19. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 20. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 21. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 22. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 23. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 24. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 25. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 26. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 27. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 28. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 29. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 30. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 31. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 32. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 33. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 34. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 35. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 36. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 37. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 38. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 39. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم دراز
 40. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 41. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 42. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 43. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 44. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 45. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 46. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 47. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 48. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 49. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 50. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 51. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 52. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 53. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 54. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 55. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 56. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 57. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 58. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 59. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 60. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 61. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 62. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 63. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 64. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 65. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 66. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 67. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 68. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 69. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 70. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 71. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 72. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 73. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 74. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 75. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 76. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 77. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 78. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 79. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 80. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 81. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 82. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 83. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 84. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 85. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 86. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 87. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 88. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 89. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 90. Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیلۀ شکیل
 91. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 92. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 93. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 94. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 95. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 96. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 97. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 98. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 99. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری

 1. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 2. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 3. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 4. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 5. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 6. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 7. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 8. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 9. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 10. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 11. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 12. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 13. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 14. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 15. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 16. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 17. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 18. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 19. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 20. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 21. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 22. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 23. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی
 24. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 25. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 26. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 27. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف اوراسیایی
 4. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 5. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 6. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 7. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 8. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 9. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 10. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 11. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 12. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 13. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 14. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 15. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 16. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 17. Merlin Falco columbarius ترم‌تای (شاهین کوچک)
 18. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 19. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 20. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 21. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 • !!! Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه‌طوطی {اسکندر}

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی،

 گونه بومزاد  (Endemic)

 1. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 2. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 3. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 4. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 5. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 6. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 7. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 8. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 9. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 10. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 11. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 12. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 13. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 14. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 15. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 16. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 17. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 18. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 19. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 20. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 21. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 22. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 23. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 24. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 25. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 26. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 27. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 28. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 29. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 30. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 31. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 32. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 33. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 34. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 35. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 36. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 37. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 38. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 39. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 40. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 41. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 42. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 43. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 44. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 45. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 46. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 47. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 48. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 49. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 50. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 51. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 52. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 53. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 54. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 55. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 56. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 57. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 58. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 59. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 60. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 61. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 62. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 63. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 64. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 65. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 66. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 67. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 68. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 69. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 70. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 71. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 72. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 73. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 74. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 75. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 76. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 77. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 78. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 79. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 80. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 81. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 82. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 83. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 84. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 85. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 86. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 87. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 88. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 89. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 90. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 91. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 92. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 93. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 94. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 95. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 96. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 97. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 98. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 99. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 100. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 101. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 102. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 103. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 104. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 105. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 106. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 107. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 108. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 109. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 110. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 111. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 112. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 113. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 114. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد سرسیاه
 115. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 116. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 117. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 118. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 119. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 120. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 121. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی