کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۱۹۰ مطلب با موضوع «Increasing species» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت شاه طوطی در پارک شهر، تهران در مرداد 1397

Record of Alexandrine Parakeet in Park-e Shahr, Tehran in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک شهر، تهران

استان: فارس

دوره مشاهدات: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Park-e Shahr, Tehran

Province: Tehran

Period of observations: August 2018

Observers: Alireza Afshoon


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۲:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در دزفول در مهر 1397

Record of Black-winged Kite in Dezful in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: صفی آباد

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 19-21 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 11-13 October 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در قم در مهر 1397

Record of Black-winged Kite in Qom in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کور کور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: قم

استان: قم

تاریخ مشاهده: 13 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مجید رضوانی و موسی مزینانیان

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Date of observation: 5 October 2018

Observers: Majid Rezvani & Musa Mazinanian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۲۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در درودزن در مهر 1397

Record of population of Long-eared Owl in Dorudzan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: درودزن

استان: فارس

دوره مشاهدات: 6 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dorudzan

Province: Fars

Period of observations: 28 September 2018

Observers: Elham Shaniti & Ghasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۹:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سهره ریز هندی در هشت بندی در مهر 1397

Record of population of Indian Silverbill in Hasht-Bandy in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: هشت بندی

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: اوایل مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان غلامرضا قادری و محمد قادری

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Hasht-Bandy

Province: Hormozgan

Period of observations: late September 2018

Observers: Gholamreza Ghaderi & Mohammad Ghaderi

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۷ ، ۱۶:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت میوه خوار در شهداد در بهار 1397

Record of Grey Hypocolius in Shahdad in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: میوه خوار Hypocolius ampelinus

تعداد: دو فرد

مکان مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: بهار 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

Type of important species: Range extension

Species: Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: spring 2018

Observers: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۷ ، ۱۶:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در حسنلو در شهریور 1395

Record of Black-winged Kite in Hasanlu in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: حسنلو

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 12 شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای فرشید دیلمقانی

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی.

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 2 September 2016

Observers: Farshid Dilmaghani

Remarks: New species for West Azarbaijan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۷ ، ۰۶:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در اهواز در شهریور 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Ahwaz in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: دانشگاه شهید چمران، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 31 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Shahid Chamran University, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 22 September 2018

Observers: Keramat Hafezi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۰۶:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در کانی برازان در شهریور 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Kani-Barazan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 1 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی، آقایان محسن ملاح و حسین فرهودی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No of individuals: 4 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azabaijan

Date of observation: 23 August 2018

Observers: Bahareh Maleki, Mohsen Mallah & Hossein Farhoodi

 

 

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در سولدوز در مرداد 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Solduz in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 31 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 22 August 2018

Observers: Aziz Ozar


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت میوه خوار در ابرکوه در بهار 1393

Record of Grey Hypocolius in Abarkuh in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: میوه خوار Hypocolius ampelinus

تعداد: بالغین، 2 بالغ، یک آشیانه فعال با جوجه و 3 آشیانه غیرفعال

تاریخ مشاهده: بهار 1393

مکان مشاهده: ابرکوه

استان: یزد

مشاهده کنندگان: آقای مسلم اکبری

Type of important species: Range extension

Species: Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus

No. of individuals: 2 adults, one active nest with nestling, 3 inactive nests

Date of observation: spring 2014

Place of observation: Abarkuh

Province: Yazd

Observers: Moslem Akbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت میوه خوار در کال شور، سبزوار در مرداد 1397

Record of Grey Hypocolius in Kal-Shur, Sabzevar in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: میوه خوار Hypocolius ampelinus

تعداد: 100 فرد

تاریخ مشاهده: مرداد 1397

مکان مشاهده: کال شور، سبزوار

استان: خراسان رضوی

مشاهده کنندگان: آقای سعید داوری

Type of important species: Range extension

Species: Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus

No. of individuals: 100 individuals

Date of observation: August 2018

Place of observation: Kal-Shur, Sabzevar

Province: Khorasan-e Razavi

Observers: Saeed Davari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در کرج در دی 1393

Record of Long-eared Owl in Karaj in December 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: اطراف مهرشهر، کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات: 4 دی 1393

مشاهده کنندگان: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: around Mehr-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: 25 December 2014

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در اصفهان در بهار 1393

Record of Long-eared Owl in Esfahan in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: اطراف روستای تیمیارت، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: بهار 1393

مشاهده کنندگان: خانم مریم امیدی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: around Timyart village, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: spring 2014

Observers: Maryam Omidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در بهار در اسفند 1394

Record of Long-eared Owl in Bahar in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: اطراف شهر بهار

استان: همدان

دوره مشاهدات: اسفند 1394

مشاهده کنندگان: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: around Bahar city

Province: Hamedan

Period of observations: March 2016

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در تهران در اردیبهشت 1395

Record of Pied Kingfisher in Tehran in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغ گیاهشناسی ملی، جاده تهران کرج

استان: تهران

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمدامین قاسمی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tehran Botanical Garden, Tehran-Karaj road

Province: Tehran

Period of observations: May 2016

Observers: Mohammad Amin Ghasemi

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در اندیکا در مهر 1396

Record of Long-eared Owl in Andika in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای مجتبی باورساد

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان.

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: October 2017

Observers: Mojtaba Bavarsad

Remarks: New species for Khuzestan province.

 

----------

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در گندمان در تیر 1397

Record of Long-eared Owl in Gandoman in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک بالغ و دو نابالغ

محل مشاهده: کوهستان کلار، گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 21 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one adult and two juveniles

Place of observation: Kelar mountain, Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 12 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در ساوه در دی 1390

Record of Pied Kingfisher in Saveh in January 2012

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد الغدیر، ساوه

استان: مرکزی

دوره مشاهدات: 29 دی 1390

مشاهده کنندگان: آقای سروش محمد سوزنچی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alghadir dam, Saveh

Province: Markazi

Period of observations: 19 January 2012

Observers: Soroush Mohammad Souzanchi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در تالش در خرداد 1397

Record of Common Myna in Talesh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 7 خرداد 1397

مکان مشاهده: جوکندان، تالش

استان: گیلان

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: one individual

Date of observation: 28 May 2018

Place of observation: Jowkandan, Talesh

Province: Gilan

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در گناوه در تیر 1397

Record of Black-winged Kite in Genaveh in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گناوه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 1 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عباس محمدحسینی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Genaveh

Province: Bushehr

Period of observations: 22 June 2018

Observers: Abbas Mohammad-Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در کرج در خرداد 1397

Record of Common Myna in Karaj in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزیش جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: کردان، کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات: 18 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kordan, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: 8 June 2018

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در اصفهان در فروردین 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Esfahan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 8 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 28 March 2018

Observers: Majid Pourhamedani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در اصفهان در فروردین 1397

Record of Common Myna in Esfahan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزیش جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 8 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 28 March 2018

Observers: Majid Pourhamedani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در نوشهر در اردیبهشت 1397

Record of Common Myna in Nowshahr in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزیش جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: نوشهر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nowshahr

Province: Mazandaran

Period of observations: 5 May 2018

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در بم در فروردین 1397

Record of Common Myna in Bam in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 10 فرد

تاریخ مشاهده: 10 فروردین 1397

مکان مشاهده: بم

استان: کرمان

مشاهده کنندگان: آقایان محمد جواد رستمی احمدوندی، سجاد رستمی احمدوندی، علیرضا رستمی احمدوندی و عرشیا رستمی احمدوندی

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 10 individuals

Date of observation: 30 March 2018

Place of observation: Bam

Province: Kerman

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi, Sajjad Rostami-Ahmadvandi, Alireza Rostami-Ahmadvandi & Arshia Rostami-Ahmadvandi

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در گندمان در خرداد 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Gandoman in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 9 خرداد 1397

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 30 May 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در سیران گولی در خرداد 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Siran-Goli in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 10 خرداد 1397

محل مشاهده: سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Siran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 31 May 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در قوری گل در اسفند 1396

Record of Spur-winged Lapwing in Ghori-Gol in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 29 اسفند 1396

محل مشاهده: قوری گل، بستان آباد

استان: آذربایجان شرقی

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 20 March 2018

Place of observation: Ghori-Gol

Province: East Azarbaijan

Observers: Sattar Shiri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در خرم آباد در اردیبهشت 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Khorram-Abad in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی  Psittacula krameri

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای رضا مهدی پور

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان.

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: May 2018

Observers: Reza Mehdipour

Remarks: New species for Lorestan province.


 ----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در بندر لنگه در اردیبهشت 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Bandar-e Lengeh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 2 فرد (نر و ماده

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 11 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای سید عدنان هاشمی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 2 individuals (male & female)

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Period of observations: 1 May 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در اهواز در فروردین 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Ahwaz in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 26 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 15 April 2018

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در ملاثانی در فروردین 1397

Record of Black-winged Kite in Molla-Sani in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملاثانی

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 27 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان غلامعلی حافظی و کرامت حافظی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Molla-Sani

Province: Khuzestan

Period of observations: 16 April 2018

Observers: Gholam-Ali Hafezi & Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در دهلاویه در فروردین 1397

Record of Black-winged Kite in Dehlavieh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دهلاویه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 17 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dehlavieh

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 April 2018

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در نقده در فروردین 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Naghadeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1397

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 April 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در اهواز در فروردین 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Ahwaz in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 4 فرد

تاریخ مشاهده: 9 فروردین 1397

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 March 2018

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در نقده در فروردین 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Naghdeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 18 فروردین 1397

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 8 April 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کلاغ هندی در بوشهر در فروردین 1397

Record of House Crow in Bushehr in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کلاغ هندی Corvus splendens

تعداد پرنده: 10 فرد

تاریخ مشاهده: 8 فروردین 1397

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: Increasing

Species: House Crow Corvus splendens

No. of individuals: 10 individuals

Date of observation: 28 March 2018

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

 

---------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره ریز هندی در کرمان در اسفند 1395

Record of Indian Silverbill in Kerman in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 19 اسفند 1395

محل مشاهده: کرمان

استان: کرمان

مشاهده کننده: آقای سعید گله داری

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: One individual

Date of observation: 9 March 2017

Place of observation: Kerman

Province: Kerman

Observers: Saeed Gallehdari

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در نوروزلو در اسفند 1396

Record of Pied Kingfisher at Nowruzlu dam in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد نوروزلو

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 15 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nowruzlu dam

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 6 March 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در تندوره در بهمن 1396

Record of Long-eared Owl in Tandoureh in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی تندوره، چهلمیر

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 14 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی مهدوی، احسان اردکانیان، علی رمضانیان و بهروز رزازان

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tandoureh N.P., Chehelmir

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 3 February 2018

Observers: Ali Mahdavi, Ehsan Ardakanian, Ali Ramezanian & Behrouz Razazan

 

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در دزفول در اسفند 1396

Record of Black-winged Kite in Dezful in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10-12 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 1-3 March 2018

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۴:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت شاه طوطی در اهواز در اسفند 1396

Record of Alexandrine Parakeet in Ahwaz in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 4 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 February 2018

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

 

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده مینای معمولی در استان خوزستان

Observation of Common Myna in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 3 اسفند 1396

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 22 February 2018

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Observers: Keramat Hafezi

  


----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در قزوین در بهمن 1396

Record of Black-winged Kite in Qazvin in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای حاج تپه، قزوین

استان: قزوین

دوره مشاهدات: 6 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی عباسی

توضیحات: این اولین ثبت کورکور بال سیاه در استان قزوین است.

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Haj-Tappeh village, Qazvin

Province: Qazvin

Period of observations: 26 January 2018

Observers: Ali Abbasi

Remarks: This is the first record of Black-winged Kite in Qazvin province.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۰۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در اقلید در بهمن 1396

Record of Long-eared Owl in Eqlid in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای خنجشت، اقلید

استان: فارس

دوره مشاهدات: 6 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا خیراندیش و امید ابوالحسینی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khonjesht village, Eqlid

Province: Fars

Period of observations: 26 January 2018

Observers: Alireza Kheirandish & Omid Abolhosseini

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در کرمانشاه در زمستان 1394

Record of Pied Kingfisher in Kermanshah in winter 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: طاق بستان، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: زمستان 1394

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Taq-e Bostan, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: Winter 2016

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در میاندوآب در آذر 1396

Record of Pied Kingfisher in Miandoab in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میاندوآب

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Miandoab

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 1 December 2017

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در اقلید در دی 1395

Record of population of Long-eared Owl in Eqlid in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: اقلید

استان: فارس

دوره مشاهدات: دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمدرضا صادقی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Eqlid

Province: Fars

Period of observations: January 2017

Observers: Mohammad-Reza Sadeghi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در قره قشلاق در آبان 1395

Record of Pied Kingfisher in Qara-Qeshlaq in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 25 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Qara-Qeshlaq wetland, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 15 November 2016

Observers: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی