کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۵۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در شهر بوکان در اردیبهشت 1398

 Record of breeding White Stork in Bukan city in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 8 آشیانه

مکان مشاهده: شهر بوکان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 19 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 8 nests

Place of observation: Bukan city

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 9 May 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در بوکان در اردیبهشت 1398

Record of Common Pochard in Bukan in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: تالاب قوری گل، بوکان

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 19 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Ghori-Gol wetland, Bukan

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 9 May 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرسفید در بوکان در اردیبهشت 1398

Record of population of White-headed Duck in Bukan in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب قوری گل، بوکان

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 19 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghori-Gol wetland, Bukan

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 9 May 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در آبشینه در اردیبهشت 1398

Record of population of Rosy Starling in Abshineh in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: آبشینه

استان: همدان

دوره مشاهدات: 21 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Abshineh, Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 11 May 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در حسنلو در اردیبهشت 1398

Record of population of Rosy Starling in Hasanlu in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 70 فرد

محل مشاهده: تپه حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 18 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان قربان قلی زاده و عزیز عذار

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 70 individuals

Place of observation: Hasanlu hill, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 8 May 2019

Observers: Ghorban Gholizadeh & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در اندیمشک در اردیبهشت 1398

Record of Barred Warbler in Andimeshk in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 23 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Date of observation: 13 May 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در دزفول در اردیبهشت 1398

Record of Barred Warbler in Dezful in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پایگاه هوایی دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 17 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و امین بهرامی پور

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful Airforce site

Province: Khuzestan

Date of observation: 7 May 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت لک لک سیاه در کلات نادری در اردیبهشت 1398

Record of population of Black Stork in Kalat-e Naderi in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کلات نادری

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 16 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kalat-e Naderi

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 6 May 2019

Observers: Jafar Panahpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در کلات در اردیبهشت 1398

Record of Bearded Vulture in Kalat in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جاده کلات

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 16 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kalat road

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 6 May 2019

Observers: Jafar Panahpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری در صالح آباد، تربت جام در اردیبهشت 1398

Record of Egyptian Vulture in Saleh-Abad, Torbat-e Jam in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: صالح آباد، تربت جام

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 12 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saleh-Abad, Torbat-e Jam

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 2 May 2019

Observers: Jafar Panahpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در الموت در اردیبهشت 1398

Record of Bearded Vulture in Alamut in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: الموت

استان: قزوین

دوره مشاهدات: اردیبشهت 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اکبر رشوند آوه

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alamut

Province: Qazvin

Period of observations: May 2019

Observers: Ali-Akbar Rashvand-Aveh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در دزفول در اردیبهشت 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Dezful in May 2019 


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروندی، حجت اله غفاری مقدم، باربد صفایی، حجت خواجوی و افشین موسی زاده

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 May 2019

Observers: Hasan Behdarvandi, Hojatollah Ghaffari-Moghaddam, Barbod Safaee, Hojat Khajavi & Afshin Musazadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره ریز هندی در زرآباد در فروردین 1398

Record of Indian Silverbill in Zarabad in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 26 فرد

محل مشاهده: زرآباد

استان: سیستان و بلوچستان

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانمها الهام شنیتی و ساره مسعودی

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 26 individuals

Place of observation: Zarabad

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: 24 March 2019

Observers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سنگ چشم پشت بلوطی در زرآباد در فروردین 1398

Record of population of Bay-backed Shrike in Zarabad in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سنگ چشم پشت بلوطی Lanius vittatus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: زرآباد

استان: سیستان و بلوچستان

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانمها الهام شنیتی و ساره مسعودی

Type of important species: Population

Species: Bay-backed Shrike Lanius vittatus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Zarabad

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: 24 March 2019

Observers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در چالوس در اردیبهشت 1398

Record of Parasitic Jaeger in Chanlus in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: چالوس

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 17 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای بشیر شریف نیا

شناسایی کنندگان: عباس عاشوری و محمدجواد پرستگاری

Type of important species: Migration

Species: Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Chalus

Province: Mazandaran

Period of observations: 7 May 2019

Observers: Bashir Sharifnia

Identified by: Abbas Ashoori & Mohammad-Javad Parastegari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در کانی برازان در اردیبهشت 1398

Record of Black-winged Pratincole in Kani-Barazan in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد: 3 فرد

محل مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 11 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان پرهام بیهقی، هادی امینی و پژمان همتی

شناسایی عکس: --

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 1 May 2019

Observers: Parham Beihaghi, Hadi Amini & Pezhman Hemmati

Identification: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در بناب در اردیبهشت 1398

Record of Black-winged Pratincole in Bonab in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 1 اردیبهشت 1398

محل مشاهده: تالاب آنقوت، بناب

استان: آذربایجان شرقی

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر و حمید رحیم زاده پوربناب

شناسایی عکس: --

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation 21 April 2019

Place of observation: Anghut wetland, Bonab

Province: East Azarbaijan

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh Pourbonab & Hamid Rahimzadeh Pourbonab

Identification: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در میشداغ در اردیبهشت 1398

Record of Namaqua Dove in Mishdagh in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 20 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mishdagh P.A.

Province: Khuzestan

Dates of observations: 10 May 2019

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی مدیترانه ای در تالاب بوجاق در اردیبهشت 1398

Record of Mediterranean Gull in Bujagh wetland in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب بوجاق

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 19 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مه رو

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bujagh wetland

Province: Gilan

Date of observation: 9 May 2019

Observers: Mahan Mahroo

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی سیاه در چابهار در فروردین 1398

Record of Asian Koel in Chabahar in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی سیاه Eudynamys scolopaceus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: چابهار

استان: سیتان و بلوچستان

تاریخهای مشاهده: فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: April 2019

Observers: Navid Zahmatkesh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در خاتم در اردیبهشت 1398

Record of Barred Warbler in Khatam in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغ شادی، خاتم

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 13 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bagh-e Shadi, Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 3 May 2019

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در شهر بناب در اردیبهشت 1398

 Record of breeding White Stork in Bonab city in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک آشیانه

مکان مشاهده: شهر بناب

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and one nest

Place of observation: Bonab city

Province: East Azarbaijan

Date of observation: May 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کاکایی سرسیاه کوچک در تالاب شیطان آباد، نقده در اردیبهشت 1398

Record of breeding Black-headed Gull in Sheitan-Abad, Naghadeh in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicocephalus (Larus) ridibundus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 50 آشیانه

مکان مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1398

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 50 nests and eggs

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Azzi Ozar

Date of observation: May 2019

Type of confirmation: Observation of nest and egg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در شورگل در اردیبهشت 1398

Record of Bearded Reeding in Shour-Gol in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار Panurus biamicus

تعداد: 6 فرد

مکان مشاهده: تالاب شورگل، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 12 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Species: Bearded Reeding Panurus biamicus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Shour-Gol wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 2 May

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در مسجد سلیمان در اردیبهشت 1398

Record of Brown Fish Owl in Masjed Soleyman in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد شهید عباسپور، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 21 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان موسی مدحجی، رحیم الوندی و اردشیر امینی

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abbaspour dam, Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 11 May 2019

Observers: Musa Modheji, Rahim Alvandi & Ardeshir Amini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در کنگان در اردیبهشت-خرداد 1398

Record of Omani Owl in Kangan in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: 3 جوجه جغد در حال رشد و یکی از والدین

مکان مشاهده: دره رایان، کنگان

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 20 اردیبهشت و 9 خرداد 1398

مشاهده کنندگان:  آقایان علی کسروی و امین نظری

شناسایی: --

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: 3 owlets and one adult

Place of observation: Rayan valley, Kangan

Province: Bushehr

Date of observation: 10 and 30 May 2019

Observers: Ali Kasravi & Amin Nazari

Identification: --


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بالابان در شهرکرد در اردیبهشت 1398

Record of Saker Falcon in Shahr-e Kord in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد پرنده: 2 جوجه

محل مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای فربد خاکپور

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: 2 nestlings

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: May 2019

Observers: Farbod Khakpour

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم تورانی در استان کردستان

Observation of Turkestan Shrike in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 23 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای بابک صادقی

شناسایی: شاهو دربندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان

Species: Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 13 May 2019

Observers: Babak Sadeghi

Identification: Shahoo Darbandi

Remarks: New species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم پیشانی سفید در استان آذربایجان شرقی

Observation of Masked Shrike in East Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم پیشانی سفید Lanius nubicus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: جلفا

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 19 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای صابر سلیمی علمداری

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان شرقی

Species: Masked Shrike Lanius nubicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jolfa

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 9 May 2019

Observers: Saber Salimi-Alamdari

Remarks: New species for East Azarbaijan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک درختی هندی در استان خوزستان

Observation of Syke’s Warbler in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک درختی هندی Iduna (Hippolais) rama

تعداد: 4 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 25اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، ابوالقاسم خالقی زاده و آرش حبیبی آزاد

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Syke's Warbler Iduna (Hippolais) rama

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 15 May 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Mohammad Safrang, Abolghasem Khaleghizadeh & Arash Habibi-Azad

Remarks: New species for Khuzestan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در زریبار در اردیبهشت 1398

Record of Iraq Babbler in Zaribar in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب زریبار، مریوان

استان: کردستان

تاریخهای مشاهده: 11 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: الناز اسمعیل زاده، مهری بوجار، مهتاب احمدی، جمشید سعیدی، بابک ولیزاده و محمد سفرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar wetland, Marivan

Province: Kordestan

Dates of observation: 1 May 2019

Observers: Elnaz Esmailzadeh, Mehri Boujar, Mahtab Ahmadi, Jamshid Saeedi, Babak Valizadeh & Mohammad Safrang

Remarks: New species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره ریز هندی در دزفول در اردیبهشت 1398

Record of Indian Silverbill in Dezful in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: پایگاه هوایی دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و علی بهرامی پور

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Dezful airforce

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 May 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Ali Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در هورالعظیم در اردیبهشت 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Hour-al-Azeem in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 5 May 2019

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت میوه خوار در بندعلی خان در اردیبهشت 1398

Record of Grey Hypocolius in Band-Ali Khan in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میوه خوار Hypocolius ampelinus

تعداد: حداقل 4 فرد

مکان مشاهده: تالاب بندعلی خان

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 12 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محسن ملاح، ابوالقاسم خالقی زاده، عزیز عذار و مجید پورهمدانی

Species: Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus

No. of individuals: at least 4 individuals

Place of observation: Band-Ali Khan

Province: Tehran

Date of observation: 2 May 2019

Observers: Mohsen Mallah, Abolghasem Khaleghizadeh, Aziz Ozar & Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت درنای معمولی در اراک در اردیبهشت 1398

Record of population of Common Crane in Arak in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: درنای معمولی Grus grus

تعداد: 100 فرد

محل مشاهده: اراک

استان: مرکزی

تاریخهای مشاهده: 17 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Common Crane Grus grus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Arak

Province: Markazi

Dates of observation: 7 May 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در تالاب درنا، نقده در اردیبهشت 1398

Record of Eurasian Wryneck in Dorna wetland, Naghadeh in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب درنا، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 12 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dorna wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 2 May 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک بلوطی در تالاب شورگل در اردیبهشت 1398

Record of population of Ferruginous Duck in Shur-Gol wetland in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالاب شورگل، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 12 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shur-Gol wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 2 May 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در تالاب شورگل در اردیبهشت 1398

Record of population of Common Pochard in Shur-Gol wetland in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 18 فرد

محل مشاهده: تالاب شورگل، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 12 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 18 individuals

Place of observation: Shur-Gol wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 2 May 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرسفید در تالاب شورگل در اردیبهشت 1398

Record of population of White-headed Duck in Shur-Gol wetland in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تالاب شورگل، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 12 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Shur-Gol wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 2 May 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در مشهد در اردیبهشت 1398

Record of Barred Warbler in Mashhad in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مشهد

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای سعید میرسعیدی

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 26 April 2017

Observers: Saeed Mirsaeedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دورگه سارگپه جنگلی تاجدار و معمولی در بندرشهید رجایی در فروردین 1398

Record of hybrid of Crested x European Honey Buzzard in Bandar-e Shahid Rajaee in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دورگه سارگپه جنگلی تاجدار و سارگپه جنگلی معمولی

نوع ناهنجاری: دورگه

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندرشهید رجایی

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 11 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: از ویژگیهای سارگپه جنگلی تاجدار اینکه، زیر گلو سفید است و تیرگی زیر چانه و اطراف گلو وجود دارد، لکه تیره بزرگ زیر خم بال دیده نمی شود و نوک بال دارای 6 انگشت است. از ویژگیهای منتسب به سارگپه جنگلی معمولی اینکه، چشمها سیاه نیستند.

Species: Crested Honey Buzzard x European Honey Buzzard

Type of aberration: Hybrid

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Shahid Rajaee

Province: Hormozgan

Dates of observation: 31 March 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در دهدز در اردیبهشت 1398

Record of European Roller in Dehdez in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: دهدز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Dehdez

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 April 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions forIranian birds

گزارش رهاسازی عقاب پرپا در باینگان، کرمانشاه در فروردین 1398

Report of release of Booted Eagle in Bayangan, Kermanshah in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی عقاب پرپا

گونه های هدف: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

محل اقدام: منطقه باینگان، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره اقدام: فروردین 1398

اجرا کنندگان: آقای سردار رستمی

نتیجه اقدام: در منطقه حفاظت شده باینگان یافت شد و پس از درمان، در تاریخ 12 فروردین 1398 رهاسازی شد.

گزارشگران: آقای بهزاد عظیمی

Action: Release of Booted Eagle

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

Place of action: Bayangan, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of action: late March 2019

Conducted by: Sardar Rostami

Action results: It was found in Bayangan, Kermanshah, then treated and released on 1 April 2019.

Reporters: Behzad Azimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions forIranian birds

گزارش رهاسازی عقاب دوبرادر در بهبهان در اردیبهشت 1398

Report of release of Booted Eagle in Behbahan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی عقاب دوبرادر

گونه های هدف: عقاب دوبرادر Aquila fasciata

محل اقدام: بهبهان

استان: خوزستان

دوره اقدام: بهمن 1397 تا انتهای فروردین 1398

اجرا کنندگان: آقایان مهدی بخشنده، علیرضا افشون و فرخ شیرعلی

نتیجه اقدام: پس از درمان، در ابتدای اردیبهشت 1398 در بهبهان رهاسازی شد.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Bonelli’s Eagle

Species: Bonelli’s Eagle Aquila fasciata

Place of action: Behbahan

Province: Khuzestan

Period of action: From February to April 2019

Conducted by: Mehdi Bakhshandeh, Alireza Afshoon & Farrokh Shirali

Action results: It was treated and released in Behbahan in late April 2019.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۳:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش پروژه ایمن سازی خطوط برق برای جلوگیری از برق گرفتگی هوبره در استان اصفهان در اردیبهشت 1397

Report of the safeguarding powerlines for Macquuen’s Bustards in Esfahan province in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: ایمن سازی خطوط برق برای جلوگیری از برق گرفتگی پرندگان

گونه های هدف: جمعیت مهاجر هوبره

محل اقدام: خور و بیابانک

استان: اصفهان

دوره اقدام: اردیبهشت 1397

اجراکنندگان: شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

نتیجه این اقدام: با 400 قطعه از تجهیزات، تیر برقها برای جلوگیری از برق گرفتگی هوبره های مهاجر ایمن شد.

گزارشگران: کمیته برق و پرندگان ایران

Type of action: Safeguarding powerlines

Species: Macqueen’s Bustards

Place of action: Khour & Biabanak

Province: Esfahan

Period of action: May 2018

Conducted by: Esfahan provincial company of power dispatching and Esfahan Provincial Office of the Department of the Environment

Action results: 400 equipments on power polls were installed for preventing from electrocution of Macqueen’s Bustards.

Reporters: Iran Birds and Power Lines Committee (IBPLC)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۳:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

 

 

Records of rare breeding birds of Iran

 

 

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در گندمان در فروردین 1398

 

 

 Record of breeding White Stork in Gandoman in April 2019

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

 

 

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک آشیانه فعال

 

 

مکان مشاهده: روستای کنرک، گندمان

 

 

استان: چهارمحال و بختیاری

 

 

تاریخ مشاهده: فروردین 1398

 

 

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

 

 

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

 

 

Species: White Stork Ciconia ciconia

 

 

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one active nest

 

 

Place of observation: Konrak village, Gandoman

 

 

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

 

Date of observation: April 2019

 

 

Observers: Keramat Hafezi

 

 

Type of confirmation: Observation of adult and active nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه حنایی در بندر کرگان در فروردین 1398

Record of Bar-tailed Godwit in Bandar-e Karagan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بندر کرگان، میناب

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 12 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar-e Karagan, Minab

Province: Hormozgan

Period of observations: 1 April 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در مسجد سلیمان در فروردین 1398

Record of Steppe Eagle in Masjed Soleyman in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مسجد سلیمان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در زریبار در شهریور 1396

Record of Black-winged Kite in Zaribar in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زریبار

استان: سنندج

دوره مشاهدات: شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای کیوان مرادی

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Period of observations: September 2017

Observers: Kaivan Moradi

Remarks: New species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در حله در تیر 1396

Record of Egyptian Nightjar in Helleh in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده حله

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: تیر 1396

مشاهده کننده: آقای احسان فهیم

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Helleh

Province: Bushehr

Period of observations: July 2017

Observer: Ehsan Fahim

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی