کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان مرکزی

Checklist of the wild birds of Markazi province

 

گردآوری: محمود کلنگری، ماندا حضرتی و شادروان بهراد فرخنده

By: Mahmood Kolnegari, Mandana Hazrati & the late Behrad Farkhondeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 5 فروردین 1403

Last updated: 24 March 2024

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 182 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (م. کُلنِگری و ب. فرخنده، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 286 گونه از پرندگان استان مرکزی آمده است.

List of 286 bird species of Markazi province

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 10. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 11. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 12. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 13. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 14. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 15. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جرّه (اوراسیایی)
 16. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 17. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 18. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 19. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 20. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 22. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 23. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 24. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 25. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 26. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 27. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 28. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 29. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 30. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 31. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 32. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 33. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 34. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 35. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 36. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 37. Water Rail Rallus aquaticus یلوۀ آبی
 38. Little Crake Porzana parva یلوۀ کوچک
 39. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک سرخاکستری
 40. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 41. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 42. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 43. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 44. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 45. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 46. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 47. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی (معمولی)
 48. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس‌کُلی سینه‌سیاه
 49. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 50. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 51. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 52. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 53. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 54. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 55. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 56. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 57. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 58. Eurasian woodcock Scolopax rusticola ابیا
 59. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 60. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 61. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 62. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 63. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 64. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 65. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 66. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 67. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 68. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 69. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 70. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 71. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 72. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 73. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 74. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 75. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 76. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 77. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 78. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 79. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 80. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 81. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 82. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 83. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 84. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 85. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 86. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 87. Little Gull Hydrocoloeus minutus کاکایی کوچک
 88. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 89. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 90. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 91. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 92. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

?? Lesser Black-backed Gull Larus fuscus زیرگونه ؟؟ کاکایی پشت‌سیاه کوچک

 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 4. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 5. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 6. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 7. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 8. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه
 9. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 10. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 11. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 12. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 13. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 14. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 15. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 16. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 17. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 18. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 19. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 20. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 21. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 22. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 23. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 24. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 25. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 26. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 27. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 28. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 29. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 30. Black-wing Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 31. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 32. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپۀ جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 33. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپۀ جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) تاجدار
 34. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 35. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 36. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 37. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 38. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 39. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 40. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 41. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 42. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 43. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 44. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 45. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 46. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 47. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 48. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 49. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 50. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 51. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 4. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 5. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 6. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 7. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 8. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 9. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 10. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 11. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 12. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 13. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 14. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 15. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 16. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 17. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای
 18. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 19. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 20. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 • !!! Barbary Falcon Falco peregrinus pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوقصورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 6. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 7. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 10. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 11. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 12. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 13. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 14. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 15. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 16. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 17. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 18. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 19. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 20. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 21. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 22. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 23. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 24. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 25. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 26. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 27. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 28. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 29. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 30. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 31. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 32. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 33. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 34. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 35. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 36. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 37. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 38. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 39. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 40. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 41. Upcher’s Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 42. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 43. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 44. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 45. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 46. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 47. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 48. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 49. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 50. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 51. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 52. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 53. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 54. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 55. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 56. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 57. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 58. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 59. European Robin Erythacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 60. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 61. Common Nightingale Luscinia megarhunchos بلبل هزاردستان
 62. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 63. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 64. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 65. Eversmann’s Redstart Phoenicurus eversmanni دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 66. Black Redstart Phoenicurus ocruros دم‌سرخ سیاه
 67. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 68. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 69. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 70. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 71. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 72. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 73. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 74. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 75. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 76. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 77. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 78. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 79. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 80. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 81. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 82. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک دم‌سفید
 83. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 84. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 85. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 86. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 87. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 88. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 89. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 90. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 91. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 92. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 93. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 94. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 95. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 96. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 97. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 98. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 99. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 100. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 101. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 102. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 103. Trumpeter Finch Bucanetes githaginus سهره صورتی
 104. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 105. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 106. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 107. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 108. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 109. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 110. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 111. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 112. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 113. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 114. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 115. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 116. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 117. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی