کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان مرکزی

Checklist of the birds of Markazi province

 

تهیه و تنظیم: محمود کلنگری، ماندا حضرتی فرید و بهراد فرخنده

By: Mahmood Kolnegari, Mandana Hazrati-Farid & Behrad Farkhondeh

 

آخرین به روزرسانی: 5 آبان 1396

Last updated: 27 October 2017

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 182 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (م. کلنگری و ب. فرخنده، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 267 گونه از پرندگان استان مرکزی می باشد.

List of 267 bird species of Markazi province

 

1.       Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد

2.       Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

3.       Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

4.       Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

5.       Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

6.       Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک

7.       Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

8.       Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

9.       Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

10.   Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

11.   Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

12.   Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

13.   Northern Pintail Anas acuta فیلوش

14.   Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

15.   Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

16.   Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

17.   Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

18.   Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

19.   Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

20.   Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

21.   White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

22.   Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

23.   See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

24.   Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

25.   Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

26.   Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

27.   Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

28.   Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

29.   Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

30.   Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

31.   White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

32.   Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

33.   Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

34.   Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

35.   Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

36.   Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

37.   Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

38.   Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

39.   Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

40.   Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

41.   Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

42.   Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

43.   Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

44.   Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

45.   Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

46.   European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

47.   Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

48.   Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

49.   Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

50.   Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

51.   Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

52.   Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

53.   Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

54.   Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

55.   Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

56.   Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

57.   Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

58.   Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

59.   Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

60.   Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

61.   Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

62.   White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

63.   Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

64.   Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

65.   Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

66.   Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

67.   Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

68.   Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

69.   Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

70.   Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

71.   Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)

72.   Common Crane Grus grus درنای معمولی

73.   Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

74.   Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

75.   Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

76.   Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

77.   Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

78.   Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

79.   White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

80.   European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

81.   Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

82.   Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

83.   Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

84.   Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

85.   Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

86.   Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

87.   Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

88.   Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

89.   Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

90.   Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

91.   Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

92.   Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

93.   Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

94.   Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

95.   Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

96.   Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

97.   Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

98.   Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

99.   Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

100.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

101.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

102.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

103.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

104.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

105.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

106.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

107.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

108.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

109.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

110.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

111.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

112.  Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

113.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

114.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

115.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

116.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

117.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

118.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

119.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

120.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

121.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

122.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

123.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

124.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

125.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

126.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

127.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

128.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

129.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

130.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

131.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

132.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

133.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

134.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

135.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

136.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

137.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

138.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

139.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

140.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

141.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

142.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

143.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

144.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

145.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

146.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

147.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

148.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

149.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

150.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

151.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

152.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

153.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

154.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

155.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

156.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

157.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

158.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

159.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

160.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

161.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

162.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

163.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

164.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

165.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

166.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

167.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

168.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

169.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

170.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

171.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

172.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

173.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

174.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

175.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

176.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

177.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

178.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

179.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

180.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

181.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

182.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

183.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

184.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

185.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

186.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

187.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

188.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

189.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

190.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

191.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

192.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

193.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

194.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

195.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

196.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

197.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

198.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

199.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

200.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

201.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

202.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

203.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

204.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

205.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

206.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

207.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

208.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

209.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

210.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

211.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

212.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

213.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

214.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

215.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

216.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

217.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

218.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

219.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

220.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

221.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

222.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

223.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

224.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

225.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

226.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

227.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

228.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

229.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

230.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

231.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

232.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

233.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

234.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

235.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

236.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

237.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

238.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

239.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

240.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

241.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

242.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

243.  Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه

244.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

245.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

246.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

247.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

248.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

249.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

250.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

251.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

252.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

253.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

254.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

255.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

256.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

257.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

258.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

259.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

260.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

261.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

262.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

263.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

264.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

265.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

266.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

267.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

----------