کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان مرکزی

Checklist of the birds of Markazi province

 

تهیه و تنظیم: محمود کلنگری، ماندا حضرتی فرید و بهراد فرخنده

By: Mahmood Kolnegari, Mandana Hazrati-Farid & Behrad Farkhondeh

 

آخرین به روزرسانی: 4 تیر 1399

Last updated: 24 June 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 182 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (م. کلنگری و ب. فرخنده، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 275 گونه از پرندگان استان مرکزی می باشد.

List of 275 bird species of Markazi province

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 10. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 11. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 12. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 13. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 14. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 15. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 16. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 17. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 18. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 19. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 20. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 22. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 23. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 24. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 25. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 26. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 27. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 28. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 29. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 30. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 31. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 32. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 33. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 34. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 35. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 36. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 37. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 38. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 39. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 40. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 41. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 42. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 43. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 44. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 45. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 46. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 47. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 48. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 49. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 50. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 51. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 52. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 53. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 54. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 55. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 56. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 57. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 58. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 59. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 60. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 61. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 62. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 63. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 64. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 65. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 66. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 67. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 68. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 69. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 70. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 71. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 72. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 73. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 74. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 75. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 76. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 77. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 78. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 79. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی اجتماعی (ابروسفید)
 80. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 81. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 82. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 83. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 84. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 85. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 86. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 87. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 88. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 89. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 90. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 91. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 92. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 93. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 94. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 95. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 96. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 97. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 98. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 99. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 100. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 101. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 102. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 103. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 104. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 105. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 106. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 107. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 108. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 109. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 110. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 111. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 112. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 113. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 114. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 115. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 116. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 117. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 118. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 119. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 120. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 121. !!! Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 122. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 123. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 124. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 125. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 126. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 127. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 128. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 129. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 130. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 131. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 132. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 133. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 134. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 135. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 136. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 137. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 138. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 139. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 140. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 141. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 142. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 143. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 144. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 145. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 146. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 147. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 148. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 149. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 150. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 151. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 152. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 153. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 154. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 155. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 156. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 157. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 158. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 159. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 160. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 161. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوقصورتی
 162. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 163. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 164. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 165. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 166. [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 167. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 168. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 169. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 170. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 171. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 172. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 173. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 174. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 175. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 176. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 177. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 178. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 179. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 180. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 181. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 182. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 183. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 184. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 185. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 186. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 187. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 188. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 189. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 190. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 191. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 192. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 193. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 194. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 195. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 196. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 197. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 198. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 199. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 200. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 201. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 202. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 203. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 204. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 205. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 206. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 207. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 208. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 209. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 210. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 211. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 212. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 213. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 214. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 215. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 216. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 217. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 218. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 219. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 220. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 221. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 222. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 223. Common Nightingale Luscinia megarhunchos بلبل معمولی
 224. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 225. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 226. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 227. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 228. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 229. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 230. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 231. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 232. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 233. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 234. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 235. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 236. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 237. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 238. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 239. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 240. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 241. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 242. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 243. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 244. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 245. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 246. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 247. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 248. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 249. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 250. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 251. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 252. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 253. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 254. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 255. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)
 256. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 257. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 258. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 259. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 260. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 261. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 262. Trumpeter Finch Bucanetes githaginus سهره صورتی
 263. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 264. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 265. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 266. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 267. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 268. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 269. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 270. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 271. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 272. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 273. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 274. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 275. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی