کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان مرکزی

Checklist of the wild birds of Markazi province

 

گردآوری: محمود کلنگری، ماندا حضرتی فرید و شادروان بهراد فرخنده

By: Mahmood Kolnegari, Mandana Hazrati-Farid & the late Behrad Farkhondeh

 

تازه ترین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1400

Last updated: 21 May 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 182 گونه ثبت شد. سپس یافته های بازدیدهای میدانی (م. کلنگری و ب. فرخنده، داده های چاپ نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 277 گونه از پرندگان استان مرکزی آمده است.

List of 277 bird species of Markazi province

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 10. Eurasian Wigeon Anas penelope اردک گیلار
 11. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 12. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 13. Northern Pintail Anas acuta اردک فیلوش
 14. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 15. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 16. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 17. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 18. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 19. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 20. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 22. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 23. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 24. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 25. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین (وُشُم)
 26. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 27. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 28. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 29. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 30. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 31. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 32. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 33. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 34. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 35. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 36. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 37. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 38. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 39. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 40. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 41. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 42. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 43. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 44. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 45. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 46. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 47. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 48. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 49. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 50. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 51. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 52. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 53. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 54. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 55. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 56. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 57. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 58. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی {معمولی}
 59. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 60. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 61. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 62. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 63. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 64. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 65. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی

 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 2. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 3. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 4. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 5. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 6. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 7. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 8. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 9. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 10. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 11. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 12. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 13. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 14. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 15. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 16. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 17. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 18. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 19. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 20. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 21. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 22. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 23. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 24. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 25. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 26. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 27. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 28. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 29. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 30. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 31. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ {معمولی}
 32. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 33. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز {معمولی}
 34. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 35. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک پاسبز خالدار
 36. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 37. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 38. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 39. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 40. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 41. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 42. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 43. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 44. Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیلۀ شکیل
 45. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 46. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 47. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 48. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 49. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 50. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 51. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 52. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 53. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 54. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 55. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 56. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

?? Lesser Black-backed Gull Larus fuscus زیرگونه ؟؟ کاکایی پشت‌سیاه کوچک

 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 4. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 5. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 6. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستوتالابی تیره
 7. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستوتالابی بال‌سفید
 8. Black Tern Chlidonias niger پرستوتالابی سیاه
 9. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 10. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 11. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 12. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 13. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 14. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 15. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 16. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 17. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 18. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف {اوراسیایی}
 19. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 20. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 21. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 22. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 23. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 24. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 25. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 26. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 27. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 28. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 29. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 30. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 31. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (پوپَک)
 32. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 33. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 34. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 35. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای (شاهین کوچک)
 36. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 37. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 38. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 • !!! Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوقصورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 6. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 7. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 10. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه
 11. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 12. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 13. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 14. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 15. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 16. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 17. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 18. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 19. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 20. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 21. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 22. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 23. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 24. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 25. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 26. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 27. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 28. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 29. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 30. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 31. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 32. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی {معمولی}
 33. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 34. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 35. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 36. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 37. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 38. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 39. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 40. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی {شرقی}
 41. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 42. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 43. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 44. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 45. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 46. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 47. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 48. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 49. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 50. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 51. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 52. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 53. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 54. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 55. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 56. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 57. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 58. Common Nightingale Luscinia megarhunchos بلبل هزاردستان
 59. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 60. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 61. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 62. Eversmann’s Redstart Phoenicurus eversmanni دم‌سرخ پشتبلوطی
 63. Black Redstart Phoenicurus ocruros دم‌سرخ سیاه
 64. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 65. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 66. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 67. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 68. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 69. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 70. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 71. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 72. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 73. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 74. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 75. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 76. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 77. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 78. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 79. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 80. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 81. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 82. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 83. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 84. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 85. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 86. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 87. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 88. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 89. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 90. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 91. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 92. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 93. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 94. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 95. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 96. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 97. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 98. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 99. Trumpeter Finch Bucanetes githaginus سهره صورتی
 100. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 101. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 102. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 103. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 104. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 105. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 106. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 107. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 108. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 109. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 110. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 111. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 112. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی