کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان مرکزی

Checklist of the birds of Markazi province

 

تهیه و تنظیم: محمود کلنگری، ماندا حضرتی فرید و بهراد فرخنده

By: Mahmood Kolnegari, Mandana Hazrati-Farid & Behrad Farkhondeh

 

آخرین به روزرسانی: 20 آبان 1398

Last updated: 21 November 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 182 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (م. کلنگری و ب. فرخنده، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 268 گونه از پرندگان استان مرکزی می باشد.

List of 268 bird species of Markazi province

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 10. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 11. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 12. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 13. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 14. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 15. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 16. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 17. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 18. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 19. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 20. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 22. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 23. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 24. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 25. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 26. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 27. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 28. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 29. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 30. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 31. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 32. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 33. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 34. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 35. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 36. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 37. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 38. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 39. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 40. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 41. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 42. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 43. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 44. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 45. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 46. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 47. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 48. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 49. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 50. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 51. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 52. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 53. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 54. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 55. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 56. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 57. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 58. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 59. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 60. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 61. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 62. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 63. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 64. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 65. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 66. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 67. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 68. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 69. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 70. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 71. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)
 72. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 73. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 74. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 75. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 76. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 77. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 78. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)
 79. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 80. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 81. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 82. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 83. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 84. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 85. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 86. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 87. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 88. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 89. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 90. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)
 91. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 92. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 93. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 94. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 95. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 96. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 97. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 98. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 99. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 100. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 101. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 102. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 103. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 104. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 105. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 106. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 107. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 108. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 109. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 110. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 111. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 112. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 113. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 114. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 115. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 116. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 117. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 118. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 119. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 120. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 121. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 122. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 123. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)
 124. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 125. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 126. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 127. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 128. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 129. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 130. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 131. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 132. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 133. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 134. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 135. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 136. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 137. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 138. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 139. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 140. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 141. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 142. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 143. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 144. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 145. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 146. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 147. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 148. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 149. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 150. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 151. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 152. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 153. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 154. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 155. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 156. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 157. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 158. Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری
 159. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 160. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 161. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 162. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 163. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 164. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 165. Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 166. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 167. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 168. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 169. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 170. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 171. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 172. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 173. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 174. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 175. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 176. Great Tit Parus major چرخ