کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان مرکزی

Checklist of the birds of Markazi province

 

تهیه و تنظیم: محمود کلنگری، ماندا حضرتی فرید و بهراد فرخنده

By: Mahmood Kolnegari, Mandana Hazrati-Farid & Behrad Farkhondeh

 

آخرین به روزرسانی: 18 بهمن 1399

Last updated: 6 February 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 182 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (م. کلنگری و ب. فرخنده، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 276 گونه از پرندگان استان مرکزی می باشد.

List of 276 bird species of Markazi province

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 10. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 11. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 12. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 13. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 14. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 15. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 16. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 17. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 18. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 19. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 20. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 22. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 23. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 24. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 25. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 26. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 27. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 28. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 29. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 30. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 31. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 32. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 33. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 34. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 35. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 36. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 37. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 38. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 39. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 40. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 41. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 42. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (حواصیل سفید) بزرگ
 43. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 44. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 45. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 46. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 47. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 48. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 49. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 50. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 51. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 52. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 53. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 54. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 55. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 56. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 57. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 58. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 59. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 60. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 61. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 62. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 63. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 64. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 65. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 66. Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 67. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 68. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 69. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 70. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 71. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 72. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 73. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 74. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 75. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 76. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 77. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 78. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی
 79. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 80. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 81. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 82. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 83. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 84. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 85. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 86. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 87. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 88. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 89. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 90. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 91. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 92. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 93. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 94. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 95. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 96. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 97. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 98. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 99. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 100. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 101. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 102. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 103. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 104. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 105. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 106. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 107. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 108. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 109. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 110. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 111. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 112. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 113. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 114. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 115. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 116. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 117. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 118. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 119. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 120. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 121. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 122. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 123. ?? Lesser Black-backed Gull Larus fuscus زیرگونه ؟؟ کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 124. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 125. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 126. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 127. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 128. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 129. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 130. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 131. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 132. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 133. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 134. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 135. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 136. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 137. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 138. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 139. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 140. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 141. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 142. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 143. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 144. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 145. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 146. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 147. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 148. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 149. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 150. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 151. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 152. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 153. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 154. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 155. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 156. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 157. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 158. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 159. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 160. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 161. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین
 162. !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 163. !!! Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی
 164. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوقصورتی
 165. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 166. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 167. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 168. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 169. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 170. [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 171. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 172. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 173. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 174. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 175. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 176. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 177. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 178. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 179. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 180. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 181. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 182. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 183. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 184. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی معمولی
 185. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 186. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 187. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 188. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 189. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 190. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 191. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 192. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 193. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 194. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 195. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 196. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 197. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 198. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 199. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 200. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 201. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 202. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 203. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 204. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 205. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 206. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 207. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 208. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 209. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 210. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 211. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 212. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 213. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 214. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 215. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 216. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 217. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 218. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 219. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 220. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 221. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 222. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 223. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 224. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 225. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 226. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 227. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 228. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 229. Common Nightingale Luscinia megarhunchos بلبل معمولی
 230. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 231. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 232. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 233. Eversmann’s Redstart Phoenicurus eversmanni دم‌سرخ پشتبلوطی
 234. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 235. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 236. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 237. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 238. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 239. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 240. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 241. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 242. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 243. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 244. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 245. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 246. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 247. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 248. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 249. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 250. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 251. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 252. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 253. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 254. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 255. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 256. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 257. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 258. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 259. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 260. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 261. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 262. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار (صحرایی)
 263. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 264. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 265. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 266. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 267. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 268. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 269. Trumpeter Finch Bucanetes githaginus سهره صورتی
 270. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 271. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 272. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 273. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 274. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 275. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 276. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 277. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 278. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 279. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 280. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 281. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 282. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی