کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان مرکزی

Checklist of the birds of Markazi province

 

تهیه و تنظیم: محمود کلنگری، ماندا حضرتی فرید و بهراد فرخنده

By: Mahmood Kolnegari, Mandana Hazrati-Farid & Behrad Farkhondeh

 

آخرین به روزرسانی: 1 شهریور 1399

Last updated: 22 August 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 182 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (م. کلنگری و ب. فرخنده، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 276 گونه از پرندگان استان مرکزی می باشد.

List of 276 bird species of Markazi province

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 10. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 11. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 12. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 13. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 14. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 15. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 16. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 17. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 18. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 19. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 20. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 22. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 23. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 24. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 25. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 26. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 27. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 28. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 29. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 30. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 31. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 32. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 33. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 34. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 35. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 36. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 37. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 38. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 39. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 40. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 41. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 42. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 43. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 44. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 45. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 46. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 47. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 48. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 49. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 50. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 51. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 52. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 53. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 54. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 55. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 56. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 57. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 58. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 59. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 60. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 61. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 62. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 63. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 64. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 65. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی

 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 2. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 3. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 4. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 5. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 6. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 7. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 8. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 9. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 10. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 11. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 12. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 13. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 14. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی اجتماعی (ابروسفید)
 15. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 16. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 17. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 18. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 19. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 20. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 21. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 22. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 23. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 24. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 25. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 26. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 27. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 28. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 29. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 30. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 31. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 32. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 33. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 34. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 35. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 36. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 37. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 38. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 39. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 40. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 41. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 42. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 43. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 44. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 45. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 46. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 47. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 48. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 49. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 50. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 51. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 52. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 53. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 54. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 55. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 56. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

?? Lesser Black-backed Gull Larus fuscus زیرگونه ؟؟ کاکایی پشت‌سیاه کوچک

 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 3. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 4. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 5. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 6. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 7. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 8. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 9. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 10. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 11. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 12. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 13. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 14. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 15. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 16. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 17. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 18. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 19. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 20. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 21. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 22. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 23. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 24. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 25. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 26. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 27. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 28. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 29. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 30. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 31. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 32. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 33. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 34. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 35. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 36. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 37. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 38. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین

!!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری

!!! Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوقصورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

[Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری

[Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 6. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 7. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 10. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 11. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 12. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 13. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 14. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 15. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 16. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 17. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 18. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 19. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 20. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 21. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 22. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 23. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 24. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 25. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 26. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 27. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 28. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 29. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 30. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 31. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 32. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 33. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 34. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 35. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 36. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 37. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 38. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 39. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 40. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 41. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 42. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 43. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 44. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 45. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 46. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 47. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 48. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 49. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 50. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 51. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 52. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 53. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 54. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 55. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 56. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 57. Common Nightingale Luscinia megarhunchos بلبل معمولی
 58. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 59. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 60. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 61. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 62. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 63. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 64. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 65. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 66. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 67. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 68. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 69. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 70. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 71. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 72. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 73. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 74. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 75. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 76. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 77. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 78. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 79. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 80. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 81. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 82. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 83. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 84. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 85. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 86. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 87. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 88. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 89. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)
 90. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 91. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 92. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 93. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 94. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 95. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 96. Trumpeter Finch Bucanetes githaginus سهره صورتی
 97. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 98. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 99. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 100. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 101. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 102. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 103. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 104. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 105. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 106. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 107. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 108. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 109. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی