کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان مرکزی

Checklist of the wild birds of Markazi province

 

گردآوری: محمود کلنگری، ماندا حضرتی و شادروان بهراد فرخنده

By: Mahmood Kolnegari, Mandana Hazrati & the late Behrad Farkhondeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 14 مرداد 1400

Last updated: 5 August 2021

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 182 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (م. کلنگری و ب. فرخنده، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 279 گونه از پرندگان استان مرکزی آمده است.

List of 279 bird species of Markazi province

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 10. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 11. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 12. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 13. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 14. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 15. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جرّه (معمولی)
 16. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 17. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 18. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 19. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 20. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 22. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 23. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 24. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 25. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 26. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 27. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 28. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 29. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 30. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 31. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 32. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 33. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 34. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 35. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 36. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 37. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 38. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 39. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 40. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 41. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 42. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 43. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 44. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 45. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 46. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 47. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 48. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 49. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 50. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 51. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 52. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 53. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 54. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 55. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید
 56. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 57. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 58. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 59. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 60. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 61. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 62. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 63. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 64. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 65. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 66. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 67. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 68. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 69. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 70. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 71. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 72. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 73. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 74. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 75. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 76. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 77. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 78. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 79. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 80. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 81. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 82. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 83. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 84. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 85. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 86. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 87. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 88. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 89. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 90. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 91. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 92. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 93. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 94. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 95. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 96. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 97. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 98. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 99. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 100. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 101. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 102. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 103. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 104. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 105. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 106. Little Gull Hydrocoloeus minutus کاکایی کوچک
 107. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 108. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 109. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 110. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 111. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

?? Lesser Black-backed Gull Larus fuscus زیرگونه ؟؟ کاکایی پشت‌سیاه کوچک

 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 4. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 5. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 6. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 7. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 8. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه
 9. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 10. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 11. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 12. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 13. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 14. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 15. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 16. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 17. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 18. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 19. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 20. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 21. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 22. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 23. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 24. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 25. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 26. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 27. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 28. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 29. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف اوراسیایی
 4. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 5. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 6. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 7. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 8. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 9. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 10. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 11. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 12. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 13. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 14. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 15. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 16. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 17. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای
 18. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 19. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 20. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 • !!! Barbary Falcon Falco peregrinus pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوقصورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 6. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 7. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 10. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 11. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 12. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 13. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 14. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 15. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 16. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 17. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 18. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 19. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 20. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 21. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 22. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 23. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 24. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 25. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 26. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 27. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 28. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 29. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 30. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 31. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 32. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 33. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 34. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 35. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 36. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 37. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 38. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 39. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 40. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 41. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 42. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 43. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 44. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 45. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 46. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 47. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 48. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 49. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 50. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 51. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 52. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 53. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 54. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 55. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 56. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 57. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 58. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 59. Common Nightingale Luscinia megarhunchos بلبل هزاردستان
 60. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 61. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 62. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 63. Eversmann’s Redstart Phoenicurus eversmanni دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 64. Black Redstart Phoenicurus ocruros دم‌سرخ سیاه
 65. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 66. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 67. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 68. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 69. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 70. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 71. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 72. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 73. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 74. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 75. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 76. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 77. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 78. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 79. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 80. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 81. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 82. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 83. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 84. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 85. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 86. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 87. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 88. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 89. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 90. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 91. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 92. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 93. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 94. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 95. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 96. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 97. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 98. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 99. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 100. Trumpeter Finch Bucanetes githaginus سهره صورتی
 101. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 102. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 103. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 104. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 105. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 106. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 107. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 108. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 109. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 110. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 111. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 112. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 113. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی