کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان فارس

Checklist of the wild birds of Fars province

 

گردآوری: لیلا جولایی، الهام شنیتی و محمد توحیدی فر

By: Leila Julaie, Elham Shaniti & Mohammad Tohidifar

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 31 تیر 1400

Last updated: 23 July 2021

 

نخست بر پایۀ یافته‌های پرنده‌شناسان در دهه 1350 خورشیدی که توسط دکتر درک اسکات گردآوری و در کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395) چاپ شد، 316 گونه در این استان ثبت شده بود. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (ل. جولایی و م. توحیدی فر، داده‌های چاپ‌نشده) در سالهای گذشته، چندین گونه که در منابع کهن آمده بودند، و نیز نخستین ثبت چند گونه در سالهای گذشته، افزوده شدند. در فهرست کنونی، نام 367 گونه از پرندگان ایران در استان فارس آمده است.

The present list is based on observations of ornithologists in the 1970s that was collected for 316 species by Dr Derek Scott and offered in Kaboli et al. (2016). Then, this list was integrated with some species mentioned in old literature and additional species recorded in recent years. Finally, 367 bird species were recorded in Fars province.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 6. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 7. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 8. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 9. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 10. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 11. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 12. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 13. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 14. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 15. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 16. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 17. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 18. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 19. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 20. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 22. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 23. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 24. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 25. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 26. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 27. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 28. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 29. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 30. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 31. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 32. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 33. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 34. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 35. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 36. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 37. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 38. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 39. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 40. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 41. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 42. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 43. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 44. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 45. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 46. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 47. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 48. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 49. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 50. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 51. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 52. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 53. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 54. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 55. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 56. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 57. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 58. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 59. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 60. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 61. Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus گاوچرانک آسیایی
 62. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 63. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 64. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 65. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 66. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی
 67. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 68. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 69. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 70. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 71. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 72. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 73. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 74. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 75. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 76. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 77. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 78. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 79. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 80. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 81. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 82. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 83. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 84. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 85. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 86. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 87. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 88. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 89. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 90. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 91. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 92. Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus روآبروک (جاکانای) دم‌قرقاولی
 93. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 94. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 95. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 96. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 97. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 98. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 99. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 100. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 101. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 102. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 103. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 104. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 105. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 106. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 107. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 108. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 109. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 110. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 111. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 112. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 113. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 114. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 115. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 116. Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیلۀ شکیل
 117. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 118. Red Phalarope Phalaropus fulicarius شناگر (فالاروپ) بلوطی
 119. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 120. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 121. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 122. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 123. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 124. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 125. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 126. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 127. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری

 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 3. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 4. Saunders’s Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس
 5. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 6. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 7. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 8. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 9. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 10. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 11. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 12. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 13. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 14. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 15. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 16. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 17. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 18. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 19. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 20. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 21. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 22. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 23. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 24. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 25. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 26. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 27. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 28. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 29. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 30. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 31. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 32. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 33. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 34. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 35. Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی
 36. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 37. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 3. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 4. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف اوراسیایی
 5. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف ماهی‌خوار
 6. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 7. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 8. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 9. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار جنوبی
 10. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 11. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 12. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 13. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 14. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 15. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 16. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 17. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز
 18. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 19. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 20. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 21. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 22. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 23. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 24. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 25. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 26. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 27. Merlin Falco columbarius ترم‌تای (شاهین کوچک)
 28. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 29. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 30. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین(بَحری)
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی {اسکندر}

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor  سنگ چشم خاکستری بزرگ
 • [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

گونه بومزاد (Endemic)

 1. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 2. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 3. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 4. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 5. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 6. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 7. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 8. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 9. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 10. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 11. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 12. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 13. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 14. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 15. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 16. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 17. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 18. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 19. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 20. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 21. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 22. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 23. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 24. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 25. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک
 26. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 27. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 28. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 29. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 30. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 31. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 32. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 33. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 34. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 35. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 36. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 37. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 38. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 39. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 40. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 41. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 42. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 43. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 44. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 45. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک شالیزار
 46. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 47. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 48. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 49. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 50. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 51. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 52. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 53. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 54. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 55. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 56. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 57. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 58. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 59. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 60. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 61. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 62. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 63. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 64. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 65. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 66. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 67. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 68. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 69. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 70. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 71. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار کاکل‌سیاه

گونه با جمعیت طبیعی کمیاب Species with Scare natural population

 1. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 2. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 3. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 4. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 5. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 6. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 7. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 8. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 9. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 10. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 11. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 12. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 13. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 14. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 15. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 16. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 17. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 18. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 19. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 20. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 21. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 22. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 23. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 24. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 25. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 26. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 27. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 28. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 29. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 30. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 31. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 32. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 33. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 34. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 35. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 36. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 37. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید
 38. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 39. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 40. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 41. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 42. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 43. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 44. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 45. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 46. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 47. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 48. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 49. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 50. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 51. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 52. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 53. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 54. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 55. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 56. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 57. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 58. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 59. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی
 60. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 61. Buff-bellied Pipit Anthus rubescens پیپت شکم‌نخودی
 62. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 63. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 64. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 65. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 66. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 67. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 68. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 69. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 70. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 71. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 72. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 73. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 74. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 75. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 76. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 77. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد سرسیاه
 78. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 79. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 80. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 81. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 82. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 83. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 84. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 85. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 86. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 87. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 88. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی