کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان فارس

Checklist of the birds of Fars province

 

تهیه و تنظیم: لیلا جولایی، الهام شنیتی و محمد توحیدی فر

By: Leila Julaie, Elham Shaniti & Mohammad Tohidifar

 

آخرین به روزرسانی: 25 بهمن 1398

Last updated: 14 February 2020

 

ابتدا بر اساس مشاهدات پرنده شناسان در دهه 1350 شمسی که توسط دکتر درک اسکات گردآوری و در کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395) ارائه شد، 316 گونه در این استان ثبت شد. سپس با تلفیق مشاهدات صحرایی (ل. جولایی و م. توحیدی فر، اطلاعات منتشرنشده) در سالهای اخیر، به علاوه اضافه نمودن تعدادی از گونه ها که در منابع قدیمی آمده بودند، و همچنین ثبت چندین گونه در سالهای اخیر، 365 گونه از پرندگان ایران در استان فارس به ثبت رسیدند.

The present list is based on observations of ornithologists in the 1970s that was collected for 316 species by Dr Derek Scott and offered in Kaboli et al. (2016). Then, this list was integrated with some species mentioned in old literature and additional species recorded in recent years. Finally, 365 bird species were recorded in Fars province.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 6. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 7. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 8. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 9. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 10. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 11. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 12. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 13. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 14. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 15. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 16. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 17. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 18. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 19. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 20. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 22. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 23. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 24. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 25. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 26. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 27. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 28. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 29. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 30. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 31. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 32. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 33. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 34. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 35. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 36. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 37. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 38. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 39. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 40. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 41. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 42. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 43. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 44. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 45. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی
 46. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 47. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 48. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 49. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 50. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 51. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 52. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 53. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 54. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 55. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 56. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 57. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 58. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 59. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 60. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 61. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 62. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 63. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 64. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 65. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 66. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 67. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 68. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 69. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 70. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 71. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 72. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 73. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 74. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 75. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 76. Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی
 77. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 78. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 79. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 80. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 81. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 82. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 83. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 84. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 85. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 86. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 87. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 88. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)
 89. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 90. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 91. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 92. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 93. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 94. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 95. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 96. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 97. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 98. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 99. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 100. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 101. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 102. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 103. Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus جاکانای دم قرقاولی
 104. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 105. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 106. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 107. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 108. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)
 109. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 110. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 111. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 112. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 113. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 114. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 115. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 116. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 117. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 118. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 119. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 120. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 121. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 122. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 123. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 124. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 125. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 126. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 127. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 128. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 129. Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی
 130. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 131. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 132. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 133. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 134. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 135. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 136. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 137. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 138. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 139. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 140. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)
 141. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 142. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 143. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 144. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 145. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 146. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 147. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 148. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 149. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 150. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 151. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 152. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 153. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 154. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 155. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 156. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 157. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 158. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 159. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 160. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 161. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 162. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار
 163. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 164. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 165. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 166. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)
 167. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 168. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 169. European Nightjar Caprimul