کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان فارس

Checklist of the birds of Fars province

 

تهیه و تنظیم: لیلا جولایی، الهام شنیتی و محمد توحیدی فر

By: Leila Julaie, Elham Shaniti & Mohammad Tohidifar

 

آخرین به روزرسانی: 10 اردیبهشت 1399

Last updated: 29 April 2020

 

ابتدا بر اساس مشاهدات پرنده شناسان در دهه 1350 شمسی که توسط دکتر درک اسکات گردآوری و در کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395) ارائه شد، 316 گونه در این استان ثبت شد. سپس با تلفیق مشاهدات میدانی (ل. جولایی و م. توحیدی فر، اطلاعات منتشرنشده) در سالهای اخیر، به علاوه اضافه نمودن تعدادی از گونه ها که در منابع قدیمی آمده بودند، و همچنین ثبت چندین گونه در سالهای اخیر، 366 گونه از پرندگان ایران در استان فارس به ثبت رسیدند.

The present list is based on observations of ornithologists in the 1970s that was collected for 316 species by Dr Derek Scott and offered in Kaboli et al. (2016). Then, this list was integrated with some species mentioned in old literature and additional species recorded in recent years. Finally, 366 bird species were recorded in Fars province.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 6. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 7. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 8. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 9. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 10. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 11. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 12. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 13. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 14. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 15. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 16. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 17. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 18. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 19. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 20. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 22. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 23. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 24. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 25. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 26. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 27. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 28. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 29. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 30. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 31. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 32. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 33. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 34. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 35. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 36. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 37. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 38. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 39. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 40. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 41. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 42. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 43. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 44. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 45. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی
 46. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 47. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 48. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 49. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 50. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 51. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 52. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 53. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 54. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 55. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 56. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 57. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 58. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 59. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 60. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 61. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 62. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 63. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 64. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 65. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 66. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 67. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 68. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 69. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 70. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 71. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 72. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 73. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 74. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 75. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 76. Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی
 77. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 78. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 79. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 80. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 81. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 82. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 83. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 84. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 85. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 86. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 87. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 88. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 89. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 90. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 91. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 92. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 93. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 94. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 95. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 96. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 97. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 98. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 99. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 100. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 101. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 102. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 103. Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus جاکانای دم قرقاولی
 104. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 105. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 106. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 107. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 108. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 109. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 110. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 111. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 112. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 113. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 114. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 115. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 116. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 117. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 118. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 119. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 120. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 121. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 122. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 123. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 124. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 125. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 126. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 127. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 128. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 129. Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی
 130. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 131. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 132. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 133. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 134. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 135. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 136. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 137. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 138. Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 139. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 140. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 141. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 142. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 143. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 144. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 145. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 146. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 147. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 148. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 149. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 150. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 151. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 152. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 153. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 154. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 155. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 156. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 157. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 158. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 159. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 160. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 161. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 162. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار
 163. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 164. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 165. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 166. Spotted Owlet Athene brama جغد کوچک خالدار (جنوبی)
 167. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 168. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 169. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 170. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 171. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 172. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 173. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 174. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 175. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 176. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 177. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 178. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 179. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز (کوچک)
 180. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 181. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 182. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 183. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 184. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 185. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 186. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 187. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 188. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 189. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 190. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 191. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 192. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 193. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 194. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 195. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 196. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 197. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 198. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 199. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 200. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 201. Great Grey Shrike Lanius excubitor  سنگ چشم خاکستری بزرگ
 202. [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 203. [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی
 204. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 205. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 206. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 207. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 208. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 209. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 210. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 211. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 212. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 213. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 214. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 215. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 216. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 217. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 218. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 219. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 220. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 221. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 222. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 223. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 224. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 225. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 226. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 227. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 228. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 229. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 230. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 231. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 232. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 233. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 234. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 235. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک
 236. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 237. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 238. Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ
 239. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 240. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 241. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 242. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 243. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 244. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 245. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 246. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 247. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 248. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 249. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک
 250. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 251. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 252. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 253. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 254. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 255. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 256. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 257. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 258. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 259. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 260. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 261. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 262. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 263. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 264. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 265. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 266. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 267. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 268. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 269. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 270. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 271. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 272. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 273. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 274. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 275. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 276. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 277. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 278. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 279. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 280. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 281. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج‌سیاه
 282. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 283. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 284. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 285. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 286. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 287. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 288. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 289. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 290. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 291. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 292. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 293. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 294. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 295. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 296. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 297. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 298. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 299. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 300. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 301. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 302. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 303. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 304. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 305. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 306. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 307. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 308. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 309. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 310. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 311. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 312. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 313. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 314. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 315. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 316. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 317. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 318. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید
 319. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 320. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 321. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 322. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 323. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 324. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 325. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 326. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 327. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 328. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 329. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 330. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 331. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 332. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 333. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 334. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 335. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 336. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 337. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 338. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)
 339. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 340. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی
 341. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 342. Buff-bellied Pipit Anthus rubescens پیپت شکم‌نخودی (پاقهوه‌ای)
 343. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 344. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 345. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 346. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 347. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 348. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 349. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 350. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 351. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 352. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 353. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 354. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 355. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 356. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 357. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 358. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 359. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 360. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 361. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 362. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 363. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 364. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 365. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 366. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 367. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 368. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 369. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی