کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان فارس

Checklist of the birds of Fars province

 

تهیه و تنظیم: لیلا جولایی، الهام شنیتی و محمد توحیدی فر

By: Leila Julaie, Elham Shaniti & Mohammad Tohidifar

 

آخرین به روزرسانی: 1 شهریور 1399

Last updated: 22 August 2020

 

ابتدا بر اساس مشاهدات پرنده شناسان در دهه 1350 شمسی که توسط دکتر درک اسکات گردآوری و در کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395) ارائه شد، 316 گونه در این استان ثبت شد. سپس با تلفیق مشاهدات میدانی (ل. جولایی و م. توحیدی فر، اطلاعات منتشرنشده) در سالهای اخیر، به علاوه اضافه نمودن تعدادی از گونه ها که در منابع قدیمی آمده بودند، و همچنین ثبت چندین گونه در سالهای اخیر، 367 گونه از پرندگان ایران در استان فارس به ثبت رسیدند.

The present list is based on observations of ornithologists in the 1970s that was collected for 316 species by Dr Derek Scott and offered in Kaboli et al. (2016). Then, this list was integrated with some species mentioned in old literature and additional species recorded in recent years. Finally, 367 bird species were recorded in Fars province.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 6. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 7. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 8. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 9. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 10. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 11. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 12. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 13. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 14. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 15. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 16. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 17. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 18. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 19. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 20. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 22. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 23. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 24. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 25. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 26. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 27. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 28. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 29. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 30. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 31. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 32. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 33. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 34. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 35. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 36. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 37. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 38. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 39. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 40. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 41. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 42. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 43. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 44. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 45. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی
 46. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 47. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 48. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 49. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 50. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 51. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 52. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 53. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 54. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 55. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 56. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 57. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 58. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 59. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 60. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 61. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 62. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 63. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 64. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 65. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 66. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 67. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 68. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 69. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 70. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 71. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 72. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 73. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 74. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 75. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 76. Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی
 77. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 78. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی

 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 2. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 3. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 4. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 5. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 6. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 7. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 8. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 9. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 10. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 11. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 12. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 13. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 14. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 15. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 16. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 17. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 18. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 19. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 20. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 21. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 22. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 23. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 24. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 25. Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus جاکانای دم قرقاولی
 26. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 27. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 28. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 29. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 30. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 31. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 32. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 33. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 34. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 35. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 36. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 37. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 38. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 39. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 40. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 41. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 42. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 43. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 44. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 45. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 46. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 47. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 48. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 49. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 50. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 51. Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی
 52. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 53. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 54. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 55. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 56. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 57. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 58. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 59. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 60. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری

 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 3. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 4. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 5. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 6. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 7. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 8. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 9. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 10. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 11. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 12. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 13. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 14. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 15. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 16. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 17. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 18. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 19. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 20. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 21. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 22. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 23. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 24. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار
 25. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 26. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 27. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 28. Spotted Owlet Athene brama جغد کوچک خالدار (جنوبی)
 29. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 30. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 31. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 32. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 33. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 34. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 35. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 36. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 37. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 38. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 39. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 40. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 41. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز (کوچک)
 42. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 43. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 44. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 45. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 46. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 47. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 48. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 49. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 50. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 51. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 52. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 53. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 54. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین

!!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری

Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی

 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 2. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 3. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 4. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 5. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 6. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 7. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 8. Great Grey Shrike Lanius excubitor  سنگ چشم خاکستری بزرگ

[Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری

[Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی

[Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 7. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 8. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 9. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 10. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 11. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 12. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 13. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 14. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 15. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 16. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 17. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 18. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 19. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 20. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 21. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 22. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 23. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 24. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 25. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 26. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 27. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 28. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 29. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 30. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 31. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک
 32. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 33. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 34. Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ
 35. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 36. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 37. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 38. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 39. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 40. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 41. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 42. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 43. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 44. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 45. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک
 46. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 47. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 48. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 49. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 50. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 51. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 52. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک شالیزار
 53. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 54. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 55. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 56. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 57. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 58. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 59. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 60. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 61. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 62. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 63. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 64. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 65. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 66. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 67. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 68. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 69. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 70. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 71. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 72. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 73. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 74. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 75. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 76. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 77. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 78. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج‌سیاه
 79. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 80. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 81. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 82. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 83. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 84. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 85. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 86. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 87. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 88. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 89. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 90. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 91. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 92. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 93. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 94. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 95. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 96. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 97. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 98. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 99. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 100. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 101. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 102. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 103. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 104. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 105. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 106. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 107. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 108. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 109. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 110. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 111. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 112. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 113. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 114. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 115. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید
 116. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 117. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 118. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 119. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 120. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 121. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 122. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 123. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 124. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 125. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 126. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 127. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 128. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 129. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 130. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 131. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 132. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 133. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 134. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 135. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)
 136. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 137. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی
 138. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 139. Buff-bellied Pipit Anthus rubescens پیپت شکم‌نخودی (پاقهوه‌ای)
 140. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 141. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 142. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 143. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 144. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 145. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 146. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 147. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 148. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 149. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 150. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 151. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 152. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 153. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 154. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 155. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 156. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 157. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 158. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 159. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 160. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 161. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 162. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 163. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 164. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 165. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 166. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی