کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان فارس

Checklist of the birds of Fars province

 

تهیه و تنظیم: لیلا جولایی، الهام شنیتی و محمد توحیدی فر

By: Leila Julaie, Elham Shaniti & Mohammad Tohidifar

 

آخرین به روزرسانی: 30 تیر 1398

Last updated: 21 July 2019

 

ابتدا بر اساس مشاهدات پرنده شناسان در دهه 1350 شمسی که توسط دکتر درک اسکات گردآوری و در کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395) ارائه شد، 316 گونه در این استان ثبت شد. سپس با تلفیق مشاهدات صحرایی (ل. جولایی و م. توحیدی فر، اطلاعات منتشرنشده) در سالهای اخیر، به علاوه اضافه نمودن تعدادی از گونه ها که در منابع قدیمی آمده بودند، و همچنین ثبت چندین گونه در سالهای اخیر، 365 گونه از پرندگان ایران در استان فارس به ثبت رسیدند.

The present list is based on observations of ornithologists in the 1970s that was collected for 316 species by Dr Derek Scott and offered in Kaboli et al. (2016). Then, this list was integrated with some species mentioned in old literature and additional species recorded in recent years. Finally, 365 bird species were recorded in Fars province.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 6. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 7. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 8. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 9. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 10. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 11. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 12. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 13. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 14. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 15. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 16. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 17. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 18. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 19. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 20. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 22. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 23. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 24. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 25. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 26. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 27. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 28. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 29. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 30. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 31. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 32. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 33. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 34. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 35. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 36. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 37. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 38. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 39. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 40. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 41. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 42. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 43. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 44. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 45. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی
 46. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 47. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 48. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 49. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 50. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 51. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 52. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 53. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 54. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 55. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 56. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 57. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 58. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 59. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 60. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 61. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 62. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 63. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 64. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 65. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 66. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 67. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 68. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 69. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 70. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 71. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 72. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 73. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 74. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 75. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 76. Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی
 77. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 78. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 79. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 80. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 81. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 82. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 83. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 84. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 85. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 86. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 87. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 88. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)
 89. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 90. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 91. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 92. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 93. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 94. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 95. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 96. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 97. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 98. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 99. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 100. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 101. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 102. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 103. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 104. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 105. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 106. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 107. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)
 108. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 109. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 110. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 111. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 112. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 113. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 114. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 115. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 116. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 117. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 118. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 119. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 120. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 121. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 122. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 123. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 124. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 125. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 126. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 127. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 128. Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی
 129. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 130. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 131. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 132. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 133. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 134. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 135. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 136. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 137. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 138. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 139. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)
 140. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 141. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 142. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 143. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 144. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 145. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 146. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 147. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 148. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 149. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 150. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 151. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 152. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 153. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 154. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 155. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 156. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 157. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 158. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 159. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 160. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 161. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار
 162. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 163. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 164. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 165. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)
 166. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 167. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 168. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 169. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 170. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 171. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 172. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 173. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 174. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 175. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 176. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 177. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 178. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)
 179. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 180. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 181. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 182. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 183. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 184. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 185. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز
 186. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 187. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 188. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 189. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 190. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 191. Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری
 192. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 193. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 194. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 195. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 196. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 197. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 198. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 199. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 200. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 201. Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی
 202. Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 203. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 204. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 205. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 206. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 207. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 208. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 209. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 210. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 211. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 212. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 213. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 214. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 215. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 216. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 217. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 218. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 219. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 220. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 221. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 222. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 223. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 224. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 225. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 226. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 227. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 228. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 229. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 230. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه
 231. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 232. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 233. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک کوچک (سینه‌خط‌دار)
 234. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 235. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 236. Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ
 237. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 238. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 239. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 240. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 241. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 242. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 243. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 244. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 245. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 246. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 247. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)
 248. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 249. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 250. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 251. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 252. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 253. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)
 254. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 255. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 256. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 257. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 258. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 259. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد
 260. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 261. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی
 262. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 263. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 264. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 265. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 266. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 267. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 268. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 269. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)
 270. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 271. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 272. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 273. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 274. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 275. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 276. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 277. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 278. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 279. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج‌سیاه
 280. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 281. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 282. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 283. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 284. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 285. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 286. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 287. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 288. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 289. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 290. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 291. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 292. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 293. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)
 294. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 295. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 296. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 297. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 298. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 299. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 300. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 301. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 302. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 303. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 304. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 305. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 306. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 307. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 308. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 309. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 310. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 311. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 312. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 313. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 314. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید
 315. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 316. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 317. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 318. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 319. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 320. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 321. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 322. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 323. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 324. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 325. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 326. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 327. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 328. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 329. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 330. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 331. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 332. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 333. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 334. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی
 335. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 336. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی
 337. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 338. Buff-bellied Pipit Anthus rubescens پیپت شکم‌نخودی (پاقهوه‌ای)
 339. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 340. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 341. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 342. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 343. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 344. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 345. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 346. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 347. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 348. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 349. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 350. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 351. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 352. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 353. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 354. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 355. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 356. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 357. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 358. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 359. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 360. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 361. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 362. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 363. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 364. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 365. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

-----

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی