کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان هرمزگان

Checklist of the wild birds of Hormozgan province

 

گردآوری: میثم قاسمی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Meysam Ghasemi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 3 مهر 1400

Last updated: 25 September 2021

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 304 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های منابع چاپ‌شده و بازدیدهای میدانی (م. قاسمی، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 375 گونه از پرندگان استان هرمزگان آمده است.

* حضور چرخ‌ریسک بلوطی معمولی با دانش موجود استنباط شده است.

The following list present name of 375 bird species of Hormozgan province. This list is prepared based of scientific documents and field observations. Occurrence of Eurasian Penduline Tit is concluded based on available data.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 6. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 7. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 8. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 9. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 10. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 11. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 12. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 13. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 14. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 15. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 16. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 17. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 18. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 19. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 20. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 21. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 22. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 23. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 24. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 25. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 26. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 27. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 28. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 29. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 30. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 31. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 32. Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق
 33. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوسیاه آسیایی
 34. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 35. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی
 36. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 37. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 38. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 39. Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه‌راه
 40. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 41. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 42. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 43. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 44. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 45. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 46. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه رو) گلوسیاه
 47. Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان ویلسون
 48. Wedge-tailed Shearwater Ardenna pacificus کبوتر دریایی دم‌پهن
 49. Sooty Shearwater Ardenna griseus کبوتر دریایی دودی
 50. Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی
 51. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 52. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 53. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 54. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 55. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 56. Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی
 57. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 58. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 59. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی
 60. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 61. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 62. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 63. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 64. Striated Heron Butorides striata حواصیل (وِکای) سبز
 65. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 66. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل (وِکای) هندی
 67. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 68. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 69. Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل (غول وِکا)
 70. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 71. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 72. Intermediate Egret Ardea intermedia اگرت (قار) میانی
 73. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 74. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی
 75. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید
 76. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان خاکستری
 77. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار
 78. Red-footed Booby Sula sula بوبی پاسرخ
 79. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 80. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 81. Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره قار) گلوسیاه
 82. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 83. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید
 84. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 85. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 86. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 87. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 88. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 89. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 90. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 91. Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق بزرگ
 92. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 93. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 94. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 95. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 96. Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus خروس کُلی سرخاکستری
 97. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 98. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 99. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 100. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 101. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 102. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 103. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 104. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 105. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 106. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 107. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 108. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 109. Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus پاشلک نوک دراز
 110. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 111. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 112. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 113. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 114. Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار
 115. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 116. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 117. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 118. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 119. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 120. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 121. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 122. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 123. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 124. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 125. Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ
 126. Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 127. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 128. Red-necked Stint Calidris ruficollis تلیله گردن‌سرخ
 129. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 130. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 131. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 132. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 133. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 134. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 135. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 136. Red Phalarope Phalaropus fulicarius شناگر (فالاروپ) بلوطی
 137. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 138. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 139. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 140. Brown Noddy Anous stolidus پرستواقیانوسی قهوه‌ای
 141. Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه
 142. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 143. Brown-headed Gull Chroicocephalus brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای
 144. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 145. Little Gull Hydrocoloeus minutus کاکایی کوچک
 146. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 147. Sooty Gull Ichthyaetus hemprichii کاکایی دودی
 148. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 149. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 150. Glaucous Gull Larus hyperboreus کاکایی راه‌راه
 151. Vega Gull Larus vegae کاکایی وگا (شرق سیبری)
 152. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 153. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 154. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 • Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 4. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 5. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 6. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 7. Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس
 8. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 9. Sooty Tern Onychoprion fuscatus پرستودریایی پشت‌سیاه
 10. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 11. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید
 12. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 13. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 14. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه
 15. Brown Skua Stercorarius antarcticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قهوه‌ای
 16. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 17. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 18. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 19. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 20. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 21. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 22. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 23. White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال دمگاه‌سفید
 24. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 25. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 26. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 27. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 28. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 29. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 30. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 31. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 32. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 33. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 34. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 35. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 36. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 37. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 38. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 39. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 40. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 41. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 42. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 43. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 44. White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم‌سفید
 45. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 46. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف اوراسیایی
 4. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف ماهی‌خوار
 5. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 6. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار جنوبی
 7. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 8. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 9. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 10. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 11. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 12. Grey-headed Kingfisher Halcyon leucocephala ماهی‌خورک سرخاکستری
 13. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 14. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 15. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز
 16. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 17. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 18. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 19. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 20. Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی
 21. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 22. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 23. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 24. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 25. Merlin Falco columbarius ترم‌تای
 26. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 27. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 28. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 29. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری
 • Arabian (Barbary) Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 5. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 6. Black-naped Monarch Hypothymis azurea مگس گیر کاکل‌سیاه
 7. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 8. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 9. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 10. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable naturalized population, Exotic

 1. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 2. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 3. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 4. Sombre Tit Poecile lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 5. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 6. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 7. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 8. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 9. Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای شکم‌سیاه
 10. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 11. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 12. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 13. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 14. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 15. Sand Lark Alaudala raytal چکاوک شنی
 16. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 17. Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیردم سرخ

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری
 2. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 3. Pale [Sand] Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ
 4. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 5. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 6. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 7. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 8. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 9. Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola پرستوی گلوراه راه
 10. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 11. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 12. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 13. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی
 14. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 15. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 16. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 17. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 18. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 19. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 20. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 21. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 22. Booted Warbler Iduna caligata سسک درختی کوچک
 23. Sykes's Warbler Iduna rama سسک درختی هندی
 24. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 25. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 26. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 27. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 28. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 29. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 30. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 31. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 32. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 33. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 34. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 35. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 36. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 37. Indian White-eye Zosterops palpebrosus سسک چشم‌سفید هندی
 38. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 39. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 40. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 41. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 42. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار کاکل‌سیاه

گونه با جمعیت طبیعی کمیاب Species with Scare natural population

 1. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 2. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 3. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 4. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 5. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 6. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 7. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 8. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 9. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 10. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 11. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 12. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 13. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 14. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 15. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 16. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 17. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 18. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 19. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 20. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 21. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 22. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 23. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 24. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 25. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 26. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 27. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 28. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 29. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 30. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 31. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 32. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 33. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید
 34. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 35. Purple Sunbird Cinnyris asiaticus شهدخوار
 36. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 37. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 38. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 39. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 40. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 41. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 42. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 43. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 44. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 45. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 46. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 47. Forest Wagtail Dendronanthus indicus دم‌جنبانک جنگلی
 48. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 49. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 50. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 51. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 52. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 53. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی
 54. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 55. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 56. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 57. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 58. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 59. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 60. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 61. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 62. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 63. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد سرسیاه
 64. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 65. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 66. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 67. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 68. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 69. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 70. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۱)

 درود و خدا قوت عالیجناب مهندس قاسمی نازنین و عالیجناب خالقی زاده!

کار تحسین برانگیزی انجوم تودان.

آیا توضیحات ایی 373 پرنده هرمزگان هم توهن؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی