کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان هرمزگان

Checklist of the wild birds of Hormozgan province

 

گردآوری: میثم قاسمی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Meysam Ghasemi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 15 فروردین 1403

Last updated: 5 April 2024

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 304 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های منابع چاپ‌شده و بازدیدهای میدانی (م. قاسمی، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 390 گونه از پرندگان استان هرمزگان آمده است.

* حضور چرخ‌ریسک بلوطی معمولی با دانش موجود استنباط شده است.

The following list present name of 390 bird species of Hormozgan province. This list is prepared based of scientific documents and field observations. Occurrence of Eurasian Penduline Tit is concluded based on available data.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 6. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 7. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 8. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 9. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 10. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 11. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 12. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 13. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 14. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 15. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 16. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 17. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 18. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 19. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 20. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 21. Black Francolin Francolinus francolinus دراج سیاه
 22. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 23. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 24. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 25. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 26. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 27. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 28. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 29. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 30. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 31. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 32. Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق
 33. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوسیاه آسیایی
 34. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 35. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی
 36. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 37. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 38. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 39. Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه‌راه
 40. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 41. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 42. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 43. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 44. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 45. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 46. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 47. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 48. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید
 49. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 50. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 51. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 52. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 53. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 54. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 55. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 56. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 57. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 58. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 59. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 60. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 61. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 62. Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق بزرگ
 63. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 64. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 65. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 66. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 67. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس‌کُلی سینه‌سیاه
 68. Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus خروس‌کُلی سرخاکستری
 69. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 70. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 71. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس‌کُلی دم‌سفید
 72. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 73. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 74. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 75. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 76. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 77. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 78. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 79. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 80. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 81. Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus پاشلک نوک‌دراز
 82. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 83. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 84. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 85. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 86. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 87. Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار
 88. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 89. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 90. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 91. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 92. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 93. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 94. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 95. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 96. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 97. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 98. Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ
 99. Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 100. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 101. Red-necked Stint Calidris ruficollis تلیله گردن‌سرخ
 102. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 103. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 104. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 105. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 106. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 107. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 108. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 109. Red Phalarope Phalaropus fulicarius شناگر (فالاروپ) بلوطی
 110. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 111. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 112. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 113. Brown Noddy Anous stolidus پرستواقیانوسی قهوه‌ای
 114. Lesser Noddy Anous tenuirostris پرستواقیانوسی کوچک
 115. Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه
 116. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 117. Brown-headed Gull Chroicocephalus brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای
 118. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 119. Little Gull Hydrocoloeus minutus کاکایی کوچک
 120. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 121. Sooty Gull Ichthyaetus hemprichii کاکایی دودی
 122. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 123. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 124. Glaucous Gull Larus hyperboreus کاکایی راه‌راه
 125. Vega Gull Larus vegae کاکایی وگا (شرق سیبری)
 126. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 127. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 128. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 • Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 4. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 5. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 6. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 7. Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس
 8. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 9. Sooty Tern Onychoprion fuscatus پرستودریایی پشت‌سیاه
 10. Indian River Tern Sterna aurantia پرستودریایی رودخانه‌ای
 11. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 12. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید
 13. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 14. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 15. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه
 16. Brown Skua Stercorarius antarcticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قهوه‌ای
 17. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 18. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 19. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه‌رو) گلوسیاه
 20. Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان ویلسون
 21. Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea کبوتردریایی میترانه‌ای
 22. Wedge-tailed Shearwater Ardenna pacificus کبوتردریایی دم‌پهن
 23. Sooty Shearwater Ardenna griseus کبوتردریایی دودی
 24. Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتردریایی ایرانی
 25. Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی
 26. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 27. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 28. Lesser Frigatebird Fregata ariel گلوبادکنک کوچک
 29. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار
 30. Red-footed Booby Sula sula بوبی پاسرخ
 31. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus باکلان (قره‌قار) کوتوله (کوچک)
 32. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 33. Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره‌قار) گلوسیاه
 34. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی
 35. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 36. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 37. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 38. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 39. Striated Heron Butorides striata حواصیل (وِکای) سبز
 40. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 41. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل (وِکای) هندی
 42. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 43. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 44. Goliath Heron Ardea goliath غول‌حواصیل (غول‌وِکا)
 45. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 46. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 47. Intermediate Egret Ardea intermedia اگرت (قار) میانی
 48. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 49. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی
 50. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 51. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (لمبر) خاکستری
 52. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 53. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 54. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 55. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 56. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) تاجدار
 57. White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال دمگاه‌سفید
 58. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 59. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 60. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 61. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 62. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 63. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 64. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 65. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 66. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 67. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 68. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 69. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 70. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 71. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 72. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 73. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 74. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 75. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 76. Brahminy Kite Haliastur indus کورکور برهمایی (سرسفید)
 77. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 78. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 79. White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم‌سفید
 80. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 81. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 4. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف ماهی‌خوار
 5. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 6. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار جنوبی
 7. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 8. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 9. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 10. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 11. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک گلوسفید (سینه‌سفید)
 12. Grey-headed Kingfisher Halcyon leucocephala ماهی‌خورک سرخاکستری
 13. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 14. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 15. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز
 16. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 17. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 18. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 19. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 20. Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی
 21. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 22. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 23. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 24. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین پاسرخ
 25. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 26. Merlin Falco columbarius ترم‌تای
 27. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 28. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 29. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 30. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری
 • Arabian (Barbary) Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Brown Shrike Lanius cristatus سنگ‌چشم قهوه‌ای
 3. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 4. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 5. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 6. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 7. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 8. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اورسیایی
 4. Black-naped Oriole Oriolus chinensis پری‌شاهرخ چینی
 5. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 6. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 7. Black-naped Monarch Hypothymis azurea مگس‌گیر کاکل‌سیاه
 8. Indian Paradise Flycatcher Terpsiphone paradisi مگس‌گیر بهشتی هندی
 9. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 10. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 11. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 12. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable naturalized population, Exotic

 1. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 2. Pied Crow Corvus albus کلاغ ابلق آفریقایی
 3. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 4. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 5. Sombre Tit Poecile lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 6. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 7. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 8. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 9. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 10. Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای شکم‌سیاه
 11. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 12. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 13. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 14. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 15. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 16. Sand Lark Alaudala raytal چکاوک شنی
 17. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 18. Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیردم سرخ

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری
 2. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 3. Pale [Sand] Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ
 4. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 5. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 6. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 7. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 8. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 9. Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola پرستوی گلوراه‌راه
 10. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 11. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 12. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 13. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی
 14. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 15. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 16. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 17. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 18. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 19. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 20. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 21. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 22. Booted Warbler Iduna caligata سسک درختی کوچک
 23. Sykes's Warbler Iduna rama سسک درختی هندی
 24. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 25. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 26. Delicate Prinia Prinia lepida سسک دلکش (شکیل)
 27. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 28. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 29. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 30. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 31. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 32. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 33. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 34. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 35. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 36. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 37. Indian White-eye Zosterops palpebrosus سسک چشم‌سفید هندی
 38. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 39. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 40. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 41. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 42. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار کاکل‌سیاه

گونه با جمعیت طبیعی کمیاب Species with Scarce natural population

 1. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 2. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 3. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 4. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 5. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 6. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 7. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 8. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 9. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 10. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 11. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 12. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 13. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 14. Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris مگس‌گیر ابروسفید هیمالیایی
 15. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 16. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 17. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 18. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 19. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 20. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 21. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 22. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 23. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 24. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 25. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 26. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 27. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 28. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 29. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 30. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 31. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 32. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 33. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 34. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید
 35. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 36. Purple Sunbird Cinnyris asiaticus شهدخوار آسیایی
 37. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 38. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 39. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 40. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 41. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 42. Indian Silverbill Euodice malabarica سیمین‌نوک (سهرۀ ریز) هندی
 43. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 44. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 45. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 46. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 47. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 • Masked Wagtail Motacilla alba personata دم‌جنبانک نقابدار
 1. Forest Wagtail Dendronanthus indicus دم‌جنبانک جنگلی
 2. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت بزرگ (پادراز)
 3. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 4. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 5. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 6. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 7. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی
 8. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 9. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 10. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 11. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 12. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 13. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 14. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 15. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 16. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 17. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 18. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 19. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 20. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 21. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 22. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 23. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 24. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۱)

 درود و خدا قوت عالیجناب مهندس قاسمی نازنین و عالیجناب خالقی زاده!

کار تحسین برانگیزی انجوم تودان.

آیا توضیحات ایی 373 پرنده هرمزگان هم توهن؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی