کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان هرمزگان

Checklist of the birds of Hormozgan province

 

تهیه و تنظیم: میثم قاسمی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Meysam Ghasemi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1398

Last updated: 21 May 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 304 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (م. قاسمی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 372 گونه از پرندگان استان هرمزگان که بر اساس منابع علمی منتشرشده موجود و مشاهدات صحرایی تهیه شده است.

* حضور چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی و چکاوک آسیایی بر اساس اطلاعات موجود استنباط شده است.

The following list present name of 372 bird species of Hormozgan province. This list is prepared based of scientific documents and field observations. Occurrence of Eurasian Penduline Tit and Asian Short-toed Lark is concluded based on available data.

 

1.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.    Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

4.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

5.    Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

6.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

7.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

8.    Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

9.    Northern Pintail Anas acuta فیلوش

10.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

11.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

12.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

13.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

14.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

15.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

16.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

17.      Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز

18.      Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

19.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

20.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

21.      Black Francolin Francolinus francolinus دراج

22.      Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی

23.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

24.      Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه

25.      Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان (مرغ توفان ویلسون)

26.      Wedge-tailed Shearwater Ardenna (Puffinus) pacificus کبوتر دریایی دم‌پهن

27.      Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتر دریایی دودی

28.      Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی

29.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

30.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

31.      Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

32.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

33.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

34.      Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی

35.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

36.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

37.      African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی

38.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

39.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

40.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

41.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

42.      Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز

43.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

44.      Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی

45.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

46.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

47.      Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل

48.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

49.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

50.      Intermediate Egret Ardea intermedia اگرت (حواصیل) متوسط

51.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

52.      Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی

53.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

54.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

55.      Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار

56.      Red-footed Booby Sula sula بوبی پاسرخ

57.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

58.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

59.      Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره غاز) گلوسیاه

60.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

61.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

62.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

63.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

64.      Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار

65.      White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) پشت‌سفید

66.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

67.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

68.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

69.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

70.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

71.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

72.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

73.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

74.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

75.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

76.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

77.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

78.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

79.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

80.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

81.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

82.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

83.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

84.      Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

85.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

86.      White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم‌سفید

87.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

88.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

89.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

90.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

91.      White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید

92.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

93.      Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

94.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

95.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

96.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

97.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

98.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

99.      Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق هندی

100.  Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

101.  Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار

102.  Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

103.  Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

104.  Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

105.  Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

106.  White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

107.  European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

108.  Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری

109.  Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

110.  Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

111.  Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

112.  Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

113.  Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

114.  Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

115.  Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

116.  Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus پاشلک نوک دراز

117.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

118.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

119.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

120.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

121.  Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار

122.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

123.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

124.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

125.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

126.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

127.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

128.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

129.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

130.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

131.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

132.  Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ

133.  Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری

134.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

135.  Red-necked Stint Calidris ruficollis تلیله گردن‌سرخ

136.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

137.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

138.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

139.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

140.  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

141.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

142.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

143.  Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی

144.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

145.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

146.  Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

147.  Brown Noddy Anous stolidus پرستودریایی قهوه‌ای

148.  Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه

149.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

150.  Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای

151.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

152.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

153.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

154.  Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی

155.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

156.  Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ

157.  Glaucous Gull Larus hyperboreus کاکایی راه‌راه

158.  Vega Gull Larus vegae کاکایی وگا

159.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

160.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

161.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

162.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

163.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

164.  Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ

165.  Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک

166.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

167.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

168.  Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی ساندرز (خلیج فارس)

169.  Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی

170.  Sooty Tern Onychoprion (Sterna) fuscatus پرستودریایی پشت‌سیاه

171.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

172.  White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید

173.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

174.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

175.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

176.  Brown Skua Stercorarius antarcticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قهوه‌ای

177.  Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

178.  Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی

179.  Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی

180.  Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار

181.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

182.  Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

183.  Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه‌راه

184.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

185.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

186.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

187.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

188.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

189.  Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)

190.  Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

191.  Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق

192.  Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوی سیاه (آسیایی)

193.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

194.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

195.  Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

196.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

197.  Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار

198.  Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

199.  Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)

200.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

201.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

202.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

203.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

204.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

205.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

206.  Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی

207.  Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

208.  Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

209.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

210.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

211.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

212.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

213.  Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)

214.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

215.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

216.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

217.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

218.  Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی

219.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

220.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

221.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

222.  Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی

223.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

224.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

225.  Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین

226.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

227.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

228.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

229.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

230.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

231.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

232.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

233.  Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی

234.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

235.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

236.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

237.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

238.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

239.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

240.  Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه

241.  Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری

242.  Black-naped Monarch Hypothymis azurea مگس گیر کاکل‌سیاه

243.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

244.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

245.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

246.  House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

247.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

248.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

249.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

250.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

251.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

252.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

253.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

254.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

255.  Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای (شکم‌سیاه)

256.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

257.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

258.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

259.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

260.  Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis چکاوک آسیایی

261.  Sand Lark Calandrella raytal چکاوک هندی (شنی)

262.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

263.  Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیردم سرخ

264.  Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری

265.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

266.  Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ

267.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

268.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

269.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

270.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

271.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

272.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

273.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

274.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

275.  Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف هیمالیایی

276.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

277.  Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم

278.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

279.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

280.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

281.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

282.  Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار

283.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

284.  Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

285.  Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی

286.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

287.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

288.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

289.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

290.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

291.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

292.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

293.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

294.  Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

295.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

296.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

297.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

298.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

299.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

300.  Oriental White-eye Zosterops palpebrosus سسک چشم‌سفید هندی

301.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

302.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

303.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

304.  Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج‌سیاه

305.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

306.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

307.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

308.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

309.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

310.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

311.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

312.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

313.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

314.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

315.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

316.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

317.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

318.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

319.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

320.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

321.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

322.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

323.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

324.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

325.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

326.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

327.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

328.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

329.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

330.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

331.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

332.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

333.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

334.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

335.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

336.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

337.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

338.  Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار

339.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

340.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

341.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

342.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

343.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

344.  Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی

345.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

346.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

347.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

348.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

349.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

350.  Forest Wagtail Dendronanthus indicus دم‌جنبانک جنگلی

351.  Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز

352.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

353.  Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

354.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

355.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

356.  Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی

357.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

358.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

359.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

360.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

361.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

362.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

363.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

364.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

365.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

366.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

367.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

368.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

369.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

370.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

371.  Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه

372.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

---------