کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان هرمزگان

Checklist of the birds of Hormozgan province

 

تهیه و تنظیم: میثم قاسمی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Meysam Ghasemi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 10 اردیبهشت 1399

Last updated: 29 April 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 304 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (م. قاسمی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 374 گونه از پرندگان استان هرمزگان که بر اساس منابع علمی منتشرشده موجود و مشاهدات صحرایی تهیه شده است.

* حضور چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی و چکاوک آسیایی بر اساس اطلاعات موجود استنباط شده است.

The following list present name of 374 bird species of Hormozgan province. This list is prepared based of scientific documents and field observations. Occurrence of Eurasian Penduline Tit and Asian Short-toed Lark is concluded based on available data.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 6. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 7. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 8. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 9. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 10. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 11. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 12. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 13. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 14. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 15. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 16. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 17. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 18. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 19. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 20. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 21. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 22. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 23. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 24. Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه
 25. Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان ویلسون
 26. Wedge-tailed Shearwater Ardenna (Puffinus) pacificus کبوتر دریایی دم‌پهن
 27. Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتر دریایی دودی
 28. Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی
 29. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 30. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 31. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 32. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 33. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 34. Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی
 35. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 36. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 37. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس (ناز) آفریقایی
 38. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 39. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 40. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 41. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 42. Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز
 43. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 44. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی
 45. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 46. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 47. Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل
 48. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 49. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 50. Intermediate Egret Ardea intermedia اگرت (حواصیل) متوسط
 51. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 52. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی
 53. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 54. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 55. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار
 56. Red-footed Booby Sula sula بوبی پاسرخ
 57. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 58. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 59. Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره قار) گلوسیاه
 60. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 61. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 62. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 63. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 64. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 65. White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) پشت‌سفید
 66. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 67. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 68. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 69. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 70. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 71. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 72. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 73. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 74. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 75. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 76. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 77. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 78. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 79. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 80. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 81. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 82. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 83. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 84. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 85. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 86. White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم‌سفید
 87. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 88. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی

 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 2. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 3. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید
 4. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 5. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 6. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 7. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 8. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 9. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 10. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 11. Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق بزرگ (هندی)
 12. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 13. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 14. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 15. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 16. Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus خروس کولی سرخاکستری
 17. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 18. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی اجتماعی (ابروسفید)
 19. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 20. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 21. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 22. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 23. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 24. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 25. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 26. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 27. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 28. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 29. Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus پاشلک نوک دراز
 30. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 31. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 32. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 33. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 34. Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار
 35. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 36. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 37. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 38. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 39. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 40. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 41. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 42. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 43. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 44. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 45. Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ
 46. Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 47. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 48. Red-necked Stint Calidris ruficollis تلیله گردن‌سرخ
 49. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 50. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 51. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 52. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 53. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 54. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 55. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 56. Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی
 57. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 58. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 59. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 60. Brown Noddy Anous stolidus پرستواقیانوسی قهوه‌ای
 61. Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه
 62. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 63. Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای
 64. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 65. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 66. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 67. Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی
 68. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 69. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 70. Glaucous Gull Larus hyperboreus کاکایی راه‌راه
 71. Vega Gull Larus vegae کاکایی وگا
 72. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 73. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 74. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک

Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک

Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری

Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه

 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 3. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 4. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 5. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 6. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 7. Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز)
 8. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 9. Sooty Tern Onychoprion (Sterna) fuscatus پرستودریایی پشت‌سیاه
 10. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 11. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید
 12. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 13. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 14. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 15. Brown Skua Stercorarius antarcticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قهوه‌ای
 16. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 17. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 18. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی
 19. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 20. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 21. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 22. Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه‌راه
 23. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 24. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 25. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 26. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 27. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 28. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 29. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 30. Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق
 31. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوی سیاه آسیایی
 32. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 33. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 34. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 35. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 36. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار
 37. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 38. Spotted Owlet Athene brama جغد کوچک خالدار (جنوبی)
 39. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 40. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 41. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 42. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 43. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 44. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 45. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 46. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 47. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 48. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 49. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 50. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 51. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 52. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز (کوچک)
 53. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 54. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 55. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 56. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 57. Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی
 58. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 59. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 60. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 61. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 62. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 63. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 64. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 65. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 66. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 • !!! Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری
 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

[Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی

[Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 5. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 6. Black-naped Monarch Hypothymis azurea مگس گیر کاکل‌سیاه
 7. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 8. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 9. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 10. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی
 11. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 12. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 13. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 14. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 15. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 16. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 17. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 18. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 19. Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای شکم‌سیاه
 20. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 21. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 22. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 23. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 24. Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis چکاوک آسیایی
 25. Sand Lark Calandrella raytal چکاوک شنی (هندی)
 26. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 27. Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیردم سرخ
 28. Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری
 29. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 30. Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ
 31. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 32. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 33. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 34. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 35. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 36. Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola پرستوی گلوراه راه
 37. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 38. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 39. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 40. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف هیمالیایی
 41. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک
 42. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 43. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 44. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 45. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 46. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 47. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 48. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 49. Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک
 50. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 51. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 52. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 53. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 54. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی
 55. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 56. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 57. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 58. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 59. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 60. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 61. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 62. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 63. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 64. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 65. Indian White-eye Zosterops palpebrosus سسک چشم‌سفید هندی
 66. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 67. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 68. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 69. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج‌سیاه
 70. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 71. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 72. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 73. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 74. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 75. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 76. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 77. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 78. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 79. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 80. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 81. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 82. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 83. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 84. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 85. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 86. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 87. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 88. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 89. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 90. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 91. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 92. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 93. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 94. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 95. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 96. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 97. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 98. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 99. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 100. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 101. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 102. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید
 103. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 104. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 105. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 106. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 107. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 108. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 109. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 110. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 111. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 112. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 113. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 114. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 115. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 116. Forest Wagtail Dendronanthus indicus دم‌جنبانک جنگلی
 117. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 118. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 119. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 120. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)
 121. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 122. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی
 123. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 124. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 125. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 126. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 127. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 128. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 129. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 130. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 131. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 132. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 133. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 134. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 135. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 136. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 137. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 138. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی