کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان هرمزگان

Checklist of the birds of Hormozgan province

 

تهیه و تنظیم: میثم قاسمی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Meysam Ghasemi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی:  23 دی 1398

Last updated: 13 January 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 304 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (م. قاسمی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 374 گونه از پرندگان استان هرمزگان که بر اساس منابع علمی منتشرشده موجود و مشاهدات صحرایی تهیه شده است.

* حضور چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی و چکاوک آسیایی بر اساس اطلاعات موجود استنباط شده است.

The following list present name of 374 bird species of Hormozgan province. This list is prepared based of scientific documents and field observations. Occurrence of Eurasian Penduline Tit and Asian Short-toed Lark is concluded based on available data.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 6. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 7. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 8. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 9. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 10. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 11. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 12. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 13. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 14. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 15. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 16. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 17. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 18. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 19. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 20. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 21. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 22. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 23. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 24. Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه
 25. Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان (مرغ توفان ویلسون)
 26. Wedge-tailed Shearwater Ardenna (Puffinus) pacificus کبوتر دریایی دم‌پهن
 27. Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتر دریایی دودی
 28. Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی
 29. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 30. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 31. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 32. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 33. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 34. Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی
 35. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 36. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 37. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی
 38. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 39. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 40. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 41. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 42. Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز
 43. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 44. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی
 45. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 46. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 47. Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل
 48. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 49. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 50. Intermediate Egret Ardea intermedia اگرت (حواصیل) متوسط
 51. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 52. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی
 53. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 54. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 55. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار
 56. Red-footed Booby Sula sula بوبی پاسرخ
 57. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک
 58. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 59. Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره غاز) گلوسیاه
 60. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 61. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 62. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 63. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 64. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 65. White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) پشت‌سفید
 66. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 67. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 68. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 69. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 70. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 71. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 72. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 73. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 74. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 75. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 76. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 77. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 78. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 79. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 80. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 81. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 82. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 83. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 84. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 85. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 86. White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم‌سفید
 87. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 88. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 89. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 90. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 91. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید
 92. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 93. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 94. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 95. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 96. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 97. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 98. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 99. Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق هندی
 100. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 101. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 102. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 103. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 104. Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus خروس کولی سرخاکستری
 105. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 106. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)
 107. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 108. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 109. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 110. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 111. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 112. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 113. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 114. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 115. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 116. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 117. Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus پاشلک نوک دراز
 118. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 119. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)
 120. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 121. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 122. Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار
 123. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 124. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 125. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 126. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 127. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 128. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 129. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 130. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 131. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 132. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 133. Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ
 134. Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 135. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 136. Red-necked Stint Calidris ruficollis تلیله گردن‌سرخ
 137. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 138. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 139. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 140. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 141. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 142. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 143. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 144. Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی
 145. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 146. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 147. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 148. Brown Noddy Anous stolidus پرستودریایی قهوه‌ای
 149. Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه
 150. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 151. Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای
 152. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 153. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 154. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 155. Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی
 156. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 157. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 158. Glaucous Gull Larus hyperboreus کاکایی راه‌راه
 159. Vega Gull Larus vegae کاکایی وگا
 160. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 161. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 162. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 163. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 164. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 165. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 166. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 167. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)
 168. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 169. Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز)
 170. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 171. Sooty Tern Onychoprion (Sterna) fuscatus پرستودریایی پشت‌سیاه
 172. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 173. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید
 174. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 175. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 176. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 177. Brown Skua Stercorarius antarcticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قهوه‌ای
 178. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ
 179. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی
 180. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی
 181. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 182. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 183. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 184. Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه‌راه
 185. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 186. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 187. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 188. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 189. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 190. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 191. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 192. Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق
 193. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوی سیاه (آسیایی)
 194. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 195. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 196. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 197. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 198. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار
 199. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 200. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)
 201. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 202. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 203. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 204. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 205. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 206. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 207. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 208. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 209. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 210. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 211. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 212. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 213. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 214. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)
 215. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 216. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 217. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 218. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 219. Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی
 220. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 221. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 222. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 223. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 224. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 225. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 226. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 227. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 228. Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری
 229. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 230. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 231. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 232. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 233. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 234. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 235. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 236. [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی
 237. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 238. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 239. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 240. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 241. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 242. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 243. Black-naped Monarch Hypothymis azurea مگس گیر کاکل‌سیاه
 244. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 245. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 246. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 247. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی
 248. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 249. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 250. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 251. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 252. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 253. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 254. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 255. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 256. Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای (شکم‌سیاه)
 257. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 258. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 259. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 260. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 261. Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis چکاوک آسیایی
 262. Sand Lark Calandrella raytal چکاوک هندی (شنی)
 263. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 264. Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیردم سرخ
 265. Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری
 266. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 267. Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ
 268. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 269. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 270. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 271. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 272. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 273. Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola پرستوی گلوراه راه
 274. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 275. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 276. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 277. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف هیمالیایی
 278. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)
 279. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 280. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 281. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 282. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 283. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)
 284. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 285. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 286. Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک
 287. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 288. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 289. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 290. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 291. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی
 292. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 293. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 294. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 295. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 296. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 297. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 298. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 299. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)
 300. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 301. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 302. Oriental White-eye Zosterops palpebrosus سسک چشم‌سفید هندی
 303. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 304. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 305. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 306. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج‌سیاه
 307. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 308. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 309. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 310. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 311. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 312. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 313. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 314. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 315. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 316. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 317. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 318. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)
 319. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 320. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 321. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 322. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 323. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 324. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 325. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 326. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 327. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 328. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 329. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 330. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 331. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 332. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 333. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 334. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 335. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 336. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 337. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 338. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 339. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 340. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 341. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 342. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 343. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 344. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 345. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 346. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 347. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 348. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 349. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 350. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 351. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 352. Forest Wagtail Dendronanthus indicus دم‌جنبانک جنگلی
 353. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 354. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 355. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 356. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی
 357. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 358. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی
 359. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 360. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 361. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 362. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 363. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 364. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 365. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 366. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 367. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 368. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 369. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 370. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 371. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 372. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 373. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 374. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

-----

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی