کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

نام‌های پرندگان ایران

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 28 شهریور 1400

 

آبچلیک

آب‌شکاف

آلاگزنه= سنگ‌چشم

آلوه= عقاب

آمرو= مرغ افسانه‌ای

آنقوت

آووست= نوک‌خنجری

ابابیل= بادخورک، پرستو

ابیا

اردک ماهی‌خوار= مرگوس

اردک= مرغابی

ارّه‌نوک= اردک ماهی‌خوار، مرگوس

اسفرود= باقرقره، کوکر

اسکوآ= کاکایی اقیانوسی

اکراس

اگرت= قار

الیکایی

بادخورک

باز دریایی (فهرست جرویس رید) = کاکایی اقیانوسی، اسکوآ

باز گنجشک‌خوار (فهرست جرویس رید) = قرقی و پیغو

باز= قوش، واشه، واشک

بازک= واشه

باسترک= ترقه، سار

باقرقره= کوکر

باکلان= قره‌قار، دارقاز، قره‌قاز

بالابان= چَرغ، چرخ، کرشیپتر، کرشفت

بال‌لاکی

بایقوش= جغد

بَط= مرغابی

بلبل

بلبل خرما

بلدرچین= سمانه، وُشم، کرگ، وردیج، ورتیج

بنجشک= گنجشک

بوبی

بوتیمار= غم‌خورک

بوچانگا

بوف= کوف، بوفِ کور، خرکوف

بوم= جغدهای گوشدار

پاشلک= پاشله

پرستو

پرستودریایی

پرندۀ باتلاقی= برای واژه Swamphen

پَروُدَرش= خروس

پری‌شاهرخ= انجیرخوار، اَهِل، آییل

پُش= جغد

پلیکان= مرغ سقا، لَمبَر

پوپک= هدهد

پیپت

پیغو= پیقو

تَذَرو= قرقاول

تَر= صعوه

ترقه

ترلان

ترمتا

ترم‌تای= شاهین کوچک

ترمته

تُک

تلیله

تنجه

تنگ‌باز

تورنگ= قرقاول

جغد= اشوزوشت، چغد، بوم

جغدک= جغد کوچک

جلود= سلیم طوقی

جی‌جاق= زاغ جنگلی

جیرفتی

چاخرُق= چاخ‌لق

چاخ­لق= تلیله سنگی

چخرواک= چرخ‌آواز، سار

چرخ‌ریسک=  چرخ‌ریسو، چرخ‌ریسوک

چرغ (چرخ)= بالابان

چَک

چَکاوک= چکاو، چکاوه

چکچکی= چکچک

چلچله

چلچلۀ بیابانی

چمروش= مرغ برچیننده (مرغ افسانه‌ای)

چنگال

چنگر

چنگر نوک‌سرخ= چارخو

چَنگل= چنگر

چوب‌پا

چینامروش= مرغ برچیننده (مرغ افسانه‌ای)

حاجی لک‌لک= لک‌لک سفید

حواصل= پلیکان

حواصیل= وِکا

حوصل= کیسه، چینه­دان

خربَط= غاز

خرچال= غاز

خرکوف= شاه بوف

خروس کُلی

خروس کولی

دارغاز

دارقاز

دارکوب

دال= دالمن

دالمَن= دال

دانه‌خوار (در فهرست جرویس رید) = زردپره

دراج= درج

درخت‌بالارو (در فهرست جرویس رید) = دارخزک

درنا= کُلنگ، قلنگ

دلیجه= موش‌گیرک

دلیجۀ کوچک= دلیجه ناخن‌سفید

دلیجۀ معمولی= دلیجه ناخن‌سیاه

دم‌جنبان= دم‌جنبانک

دم‌جنبانک

دم‌چتری

دم‌سرخ

ذوالفقار (در فهرست جرویس رید) = بوچانگا

زاغ

زاغ بور= زاغ کویری

زاغچه (در فهرست جرویس رید) = زاغی

زاغک= زاغی

زاغی= زاغک، زاغچه

زرج= دراج

زردپره

زنبورخوار

زنگوله‌بال

زیرآبروک

سار

سارِ گر= کرکس !

سارگپه

سبزقبا

سِسک

 سقا

سَلّاخ= سنگ چشم

سَلیم

سنگ‌بالارو (در فهرست جرویس رید) = دیوارخزک

سنگ‌چشم

سنگ‌گردان

سِهره

سهره ریز= مونیا

سی= غاز

سی‌رنگ= سیمرغ

سیمرغ= پرندۀ افسانه‌ای

سینه‌سرخ

سَئِن مُرغو= سیمرغ

شاه‌بوف

شاهین

شاهینک= شاهین کوچک

شبان‌فریب= چکاوک هدهدی، چکچک دشتی، شبگرد

شباویز= مرغ حق

شناگر= فالاروپ

شُنقار

شهدخوار

شیرجه‌رو= غواص

صَعوه= تَر

صقر

طاووس= تاووس

طُرقه

طرلان= شهباز، شاه‌باز

طوطی= توتی

عروس‌مرغابی= تنجه

عقاب= آلوه

عندلیب= بلبل

عنقا

غراب= کلاغ، غراب

غزلاغ= چکاوک، پیپت

غلیواج= کورکور

غلیواژ= کورکور

غم‌خورک= بوتیمار

غواص= شیرجه‌رو

فاخته= کوکو، قمری، یاکریم

فالاروپ= شناگر

فلامینگو= مرغ حسینی، مرغ آتشی

قار

قاز

قرقاول= تذَرو، تورنگ، تیرنگ

قرقی= باشه

قره‌غاز

قره‌قار

قُقنوس

قُلِنگ

قمری

قو

قوش

کاسکین‌مُرغ= سبزقبا یا زاغ

کاکایی

کاکایی اقیانوسی

کبک

کبوتر= کفتر

کبوتردریایی

کَرک= مرغ خانگی

کرکس= لاشخور، دال

کَرگ= بلدرچین

کَرگاس= کرکس

کِشیم

کفل‌سفید (در فهرست جرویس رید) = چکچک

کلاغ

کلیواژ= کورکور

کَمرو= مرغ افسانه‌ای

کَمَک= مرغ کَم‌کننده (مرغ افسانه‌ای)

کنگر= جغد

کوچ= جغد

کورکور= زغن

کوف

کوکر

کوکو

کوند= جغد

گاوچرانک

گلاریول= چلچلۀ بیابانی

گنجشک= ونج

گیلانشاه

لاچین= لاجین

لاشخور

لق­لق

لک‌لک سفید= حاجی لک‌لک

لَمبَر= پلیکان

لیکو

لیل= شاهینِ زیبا

ماکیان

ماهیخورک

مرغ

مرغ آتشی

مرغ باران= سلیم

مرغ بهمن= جغد

مرغ پُرگو= لیکو

مرغ تندرو=دودوک

مرغ زرین= مگس‌مرغ

مرغ زورپرک= جغد

مرغ شباهنگ

مرغ ماهی‌خوار

مرغ مردارخوار

مرغ نوروزی= کاکایی

مرغ وای حسین کشته شد= دراج

مرگوس= اردک ماهی‌خوار، ارّه‌نوک

مگس‌گیر

موسیجه= موسی کوتقی

موش گیر، موش گیرک= کورکور

موش‌خوار= دلیجه

میش‌مرغ

نوک‌خنجری= آووست

نوک‌کج (فهرست جرویس رید) = آووست

وارغَن، وارغَنه= بال زن، شاهین، دلیجه

واق= حواصیل شب

ورتیج= بلدرچین

وردیج، وردِج= بلدرچین

وُشم= بلدرچین

وَنج= گنجشک

هدهد= شانه‌به‌سر، پوپک، مرغ سلیمان

هزار= بلبل

هزاردستان= بلبل هزاردستان (معمولی)

هما

هوبره= آهوبره

هیلاری دری= کرکس !

یاکریم

یاکریم= قمری (در گویش عامیانه)

یلوه

 

 

نام‌های لاتین

Alaudala (Calandrella) rufescens

Arabian (Barbary) Falcon

Ardea (Casmerodius) alba

Ardenna (Puffinus) griseus

Bearded Vulture (Lammergeier)

Blue-cheeked (Persian) Bee-eater

Bucanetes (Rhodopechys)

Calidris (Philomachus) pugnax

Casmerodius (Ardea)

Cecropis (Hirundo) daurica

Cercotrichas (Erythropygia) galactotes

Chroicocephalus (Larus)

Cinnyris (Nectarinia) asiaticus

Clanga (Aquila) clanga

Coloeus (Corvus) monedula

Cyanistes (Parus) caeruleus

Emberiza (Miliaria) calandra

Heuglin’s (Siberian) Gull

Ichthyaetus (Larus)

Iduna (Hippolais) pallida

Iranian (Pleske's) Ground Jay

Linaria (Carduelis) cannabina

Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

Northern (Common) Raven

Onychoprion (Sterna)

Pastor (Sturnus) roseus

Periparus (Parus) ater

Persian (Red-tailed) Wheatear

Philomachus (Calidris) pugnax

Poecile (Parus) lugubris

Ptyonoprogne (Hirundo)

Red (Grey) Knot

Rhodospiza (Rhodopechys) obsolete

Spilopelia (Streptopelia) senegalensis

Spinus (Carduelis) spinus

Turkestan (Red-tailed) Shrike

Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike

White Wagtail (Pied Wagtail)

 

*****