کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

نام‌های پرندگان ایران

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 5 اسفند 1402

 

آبچلیک

آب‌شکاف

آلاگزنه= سنگ‌چشم (در منابع گذشته)

آلوه= عقاب

آمرو= مرغ افسانه‌ای (در منابع کهن)

آنقوت

آووست= نوک‌خنجری

ابابیل= بادخورک، پرستو

ابیا

اردک ماهی‌خوار= مرگوس

اردک= مرغابی

ارّه‌نوک= اردک ماهی‌خوار، مرگوس

اسفرود= باقرقره، کوکر (در منابع گذشته)

اسکوآ= کاکایی اقیانوسی

اش.ز.شت= جغد

اکراس

اگرت= قار

الیکایی

بادخورک

باز دریایی (فهرست جرویس رید) = کاکایی اقیانوسی، اسکوآ

باز گنجشک‌خوار (فهرست جرویس رید) = قرقی و پیغو

باز= قوش، واشه، واشک و گاهی سارگپه

بازک= واشه

باسترک= طُرقه، سار (در منابع گذشته)

باقرقره= کوکر

باکلان= قره‌قار، دارقاز، قره‌قاز

بالابان= چَرغ، چرخ، کرشیپتر، کرشفت

بال‌لاکی

بایقوش (واژۀ ترکی) = جغد

بدبده= بلدرچین (در منابع گذشته)

بَط (واژۀ عربی)= مرغابی (در منابع گذشته)

بلبل

بلبل خرما

بلدرچین (ترکی)= سمانه، وُشم، کرگ، وردیج، ورتیج

بنجشک= گنجشک

بوبی

بوتیمار= غم‌خورک

بوچانگا (واژۀ هندی!)

بوف= کوف، بوفِ کور، خرکوف

بوم= جغدهای گوش‌دار (در منابع گذشته)

پاشلک= پاشَلِه

پرستو

پرستودریایی

پرندۀ باتلاقی= برای واژه Swamphen

پَروُدَرش= خروس (در منابع کهن)

پری‌شاهرخ= انجیرخوار، اَهِل، آییل

پُش= جغد (در منابع کهن)

پلیکان= مرغ سقا، لَمبَر

پوپَک= هدهد

پیپت

پیغو= پیقو

تاووس= طاووس

تَذَرو= قرقاول (در منابع کهن)

تَر= صعوه (در منابع کهن)

ترقه= طرقه

ترلان = شهباز، طرلان (واژۀ ترکی)

ترمتا= واژۀ ترکی

ترم‌تای= شاهین کوچک (واژۀ ترکی)

ترمته (واژۀ ترکی)

تُک= سرِ نوک

تلیله

تنجه

تنگ‌باز (در منابع کهن)

توتی= طوطی

تورنگ= قرقاول

تیرنگ = قرقاول

جغد= اشوزوشت، چغد، بوم

جغدک= جغد کوچک

جلود= سلیم طوقی (در منابع گذشته)

جی‌جاق= زاغ جنگلی

جیرفتی

چاخرُق= چاخ‌لق (در منابع کهن)

چاخ­لق= تلیله سنگی

چارخو= چنگر نوک‌سرخ

چخرواک= چرخ‌آواز، سار (در منابع کهن)

چرخ‌ریسک=  چرخ‌ریسو، چرخ‌ریسوک

چرغ (چرخ)= بالابان (در منابع کهن)

چَک

چَکاو= چکاوک

چَکاوک= چکاو، چکاوه

چَکاوه= چکاوک

چکچکی= چکچک

چلچله

چلچلۀ بیابانی

چمروش= مرغ برچیننده (مرغ افسانه‌ای) (در منابع کهن)

چنگال

چنگر

چَنگل= چنگر

چوب‌پا

چینامروش= مرغ برچیننده (مرغ افسانه‌ای) (در منابع کهن)

حاجی لک‌لک= لک‌لک سفید

حواصل= پلیکان (در منابع کهن !)

حواصیل= وِکا

حوصل (واژۀ عربی!)= کیسه، چینه­دان

خربَط= غاز

خرچال= غاز

خرکوف= شاه‌بوف

خروس کُلی

خروس کولی

دارغاز

دارقاز

دارکوب

دال= دالمن

دالمَن= دال (در منابع کهن)

دانه‌خوار (در فهرست جرویس رید) = زردپره

دراج

درج= دراج

درخت‌بالارو (در فهرست جرویس رید) = دارخَزَک

درنا= کُلِنگ، قُلِنگ، قطارکُلِنگ

دلیجه= موش‌گیرک

دلیجۀ ناخن‌سفید= دلیجۀ کوچک

دلیجۀ ناخن‌سیاه = دلیجۀ معمولی

دم‌جنبان= دم‌جنبانک

دم‌جنبانک

دُم‌چتری

دم‌سرخ

ذوالفقار (در فهرست جرویس رید) = بوچانگا

زاغ

زاغ بور= زاغ کویری

زاغچه (در فهرست جرویس رید) = زاغی

زاغک= زاغی

زاغی= زاغک، زاغچه

زرج= دراج

زردپره

زنبورخوار

زنگوله‌بال

زیرآبروک

سار

سارِ گَر= کرکس ! (در منابع کهن)

سارگَپه

سبزقبا

سِسک

 سَقّا

سَلّاخ= سنگ‌چشم (در منابع گذشته)

سَلیم

سنگ‌بالارو (در فهرست جرویس رید) = دیوارخزک

سنگ‌چشم

سنگ‌گردان

سِهره

سهرۀ ریز= مونیا

سی= غاز (در منابع کهن)

سی‌رنگ= سیمرغ (در منابع کهن)

سیمرغ= پرندۀ افسانه‌ای (در منابع کهن)

سیمین‌نوک = Silverbill

سینه‌سرخ

سَئِن مُرغو= سیمرغ (در منابع کهن)

شانه‌به‌سر= هدهد

شاه‌بوف

شاهین

شاهینک= شاهین کوچک

شبان‌فریب= چکاوک هدهدی، چکچک دشتی، شبگرد

شباویز= مرغ حق

شناگر= فالاروپ

شُنقار = ؟؟

شهدخوار

شیرجه‌رو= غواص

صَعوه= تَر

صقر= Saker

طاووس= تاووس

طُرقه

طرلان= شهباز، شاه‌باز

طوطی= توتی

عروس‌مرغابی= تنجه

عقاب= آلوه

عندلیب= بلبل (در منابع گذشته)

عنقا= سیمرغ ! (در منابع کهن)

غراب (واژۀ عربی)= کلاغ، غراب

غزلاغ= چکاوک، پیپت (در منابع گذشته)

غلیواج= کورکور (در منابع گذشته)

غلیواژ= کورکور (در منابع گذشته)

غم‌خورک= بوتیمار (در منابع گذشته)

غواص= شیرجه‌رو

فاخته= کوکو، قمری، یاکریم

فالاروپ= شناگر

فلامینگو= مرغ حسینی، مرغ آتشی

قار= اگرت

قاز= بخشی از نام پرندگان درشت‌جثه مانند باکلان، فلامینگو

قرقاول= تذَرو، تورنگ، تیرنگ

قرقی= باشه

قره‌غاز

قره‌قار

قطارکلنگ = درنا

قُقنوس= سیمرغ !

قُلِنگ = کُلِنگ، درنا

قمری

قو

قوش

کاسکین‌مُرغ= سبزقبا یا زاغ (در منابع کهن)

کاکایی

کاکایی‌اقیانوسی= اسکوآ

کبک

کبوتر= کفتر

کبوتردریایی

کرشفت= بالابان ! (در منابع کهن)

کرشیپتر= بالابان ! (در منابع کهن)

کَرک= مرغ خانگی (در منابع کهن)

کَرکَس= لاشخور، دال

کَرگ= بلدرچین (در منابع گذشته)

کَرگاس= کرکس (در منابع کهن)

کِشیم

کفل‌سفید (در فهرست جرویس رید) = چکچک

کلاغ

کُلِنگ= درنا  (در منابع کهن)

کلیواژ= کورکور (در منابع گذشته)

کَمرو= مرغ افسانه‌ای (در منابع کهن)

کَمَک= مرغ کَم‌کننده (مرغ افسانه‌ای) (در منابع کهن)

کنگر= جغد (در منابع گذشته)

کوچ= جغد (در منابع گذشته)

کورکور= زغن

کوف= جغد

کوکر

کوکو

کوند= جغد

گاوچرانک

گلاریول= چلچلۀ بیابانی

گنجشک= ونج

گیلانشاه

لاچین= لاجین

لاشخور

لَق­لَق= لک‌لک

لک‌لک سفید= حاجی لک‌لک

لَمبَر= پلیکان

لیکو

لیل= شاهینِ زیبا

ماکیان

ماهی‌خورک

مرغ

مرغ آتشی

مرغ باران= سلیم (در منابع گذشته)

مرغ بهمن= جغد (در منابع کهن)

مرغ پُرگو= لیکو (؟؟)

مرغ تندرو=دودوک (؟؟)

مرغ زرین= مگس‌مرغ (؟؟)

مرغ زورپرک= جغد (در منابع کهن)

مرغ سلیمان= هدهد

مرغ شباهنگ (در منابع گذشته)

مرغ ماهی‌خوار

مرغ مردارخوار

مرغ نوروزی= کاکایی (در منابع گذشته)

مرغ وای حسین کشته شد= دراج

مرغابی = اردک

مرگوس= اردک ماهی‌خوار، ارّه‌نوک

مگس‌گیر

موسیجه= موسی کوتقی (در منابع کهن)

موش‌گیر= کورکور

موش‌گیرک= کورکور

موش‌خوار= دلیجه

میش‌مرغ

نوک‌خنجری= آووست

نوک‌کج (فهرست جرویس رید) = آووست

وارغَن، وارغَنه= بال‌زن، شاهین، دلیجه (در منابع کهن)

واشک= پرندگان شکاری کوچک !

واشه= پرندگان شکاری کوچک !

واق= حواصیل شب

ورتیج= بلدرچین (در منابع کهن)

وردِج= بلدرچین (در منابع کهن)

وردیج= بلدرچین (در منابع کهن)

وُشم= بلدرچین (در منابع کهن)

وَنج= گنجشک (در منابع کهن)

هدهد= شانه‌به‌سر، پوپک، مرغ سلیمان

هزار= بلبل

هزاردستان= بلبل هزاردستان (معمولی)

هما

هوبره= آهوبره

هیلاری دری= کرکس ! (در منابع کهن)

یاکریم

یاکریم= قمری (در گویش عامیانه)

یلوه

 

 

نام‌های لاتین

Alaudala (Calandrella) rufescens

Arabian Falcon = Barbary Falcon

Ardea (Casmerodius) alba

Ardenna (Puffinus) griseus

Bearded Vulture = Lammergeier

Blue-cheeked Bee-eater = Persian Bee-eater

Bucanetes (Rhodopechys)

Calidris (Philomachus) pugnax

Casmerodius (Ardea)

Cecropis (Hirundo) daurica

Cercotrichas (Erythropygia) galactotes

Chroicocephalus (Larus)

Cinnyris (Nectarinia) asiaticus

Clanga (Aquila) clanga

Coloeus (Corvus) monedula

Cyanistes (Parus) caeruleus

Emberiza (Miliaria) calandra

Heuglin’s Gull = Siberian Gull

Ichthyaetus (Larus)

Iduna (Hippolais) pallida

Iranian Ground Jay = Pleske's Ground Jay

Linaria (Carduelis) cannabina

Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

Northern Raven = Common Raven

Onychoprion (Sterna)

Pastor (Sturnus) roseus

Periparus (Parus) ater

Persian Wheatear = Red-tailed Wheatear

Philomachus (Calidris) pugnax

Poecile (Parus) lugubris

Ptyonoprogne (Hirundo)

Red Knot = Grey Knot

Rhodospiza (Rhodopechys) obsolete

Spilopelia (Streptopelia) senegalensis

Spinus (Carduelis) spinus

Turkestan Shrike = Red-tailed Shrike

Ukraine Grey Shrike = Homeyer’s Grey Shrike

White Wagtail = Pied Wagtail

 

*****