کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست سادۀ پرندگان ایران (با وضعیت جوجه‌آوری)

Checklist of Iranian birds (with breeding status)

 

فهرست کنونی، دربرگیرندۀ همۀ 567 گونه از پرندگان ایران است.

همچنین وضعیت جوجه‌آوری آنها نیز در این فهرست آمده است که شامل 198 گونه جوجه‌آور فراوان، 15 گونه جوجه‌آور محلی، 148 گونه جوجه‌آور کمیاب، 37 گونه دارای احتمال جوجه‌آوری و 168 گونه بدون جوجه‌آوری در ایران هستند.

The present list states breeding status of all 567 species of Iran. It includes 198 species of common breeder, 15 species of Local breeder, 148 species of rare breeder, 37 species of possible breeder and 168 species of Extremely unlikely to breed in Iran.

 

تازهترین بهروزرسانی: 15 فروردین 1403

Last updated: 5 April 2024

 

گردآوری: ابوالقاسم خالقیزاده، شادروان درک اسکات و محمد توحیدیفر

By: Abolghasem Khaleghizadeh, the late Derek Scott & Mohammad Tohidifar

 

 

جوجه‌آور فراوان = Common breeder

جوجه‌آور محلی = Local breeder

جوجه‌آور کمیاب = Rare breeder

دارای احتمال جوجه‌آوری = Possible breeder

بدون جوجه‌آوری = Extremely unlikely to breed

 

 

 1. Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica اردک سوت‌زن هندی Ex.unlikely
 2. Brent Goose Branta bernicla غاز گردن‌سیاه Ex.unlikely
 3. Barnacle Goose Branta leucopsis غاز گونهسفید Ex.unlikely
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز Ex.unlikely
 5. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد Ex.unlikely
 6. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری Rare B.
 7. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ Ex.unlikely
 8. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک Ex.unlikely
 9. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ Possible B.
 10. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک Ex.unlikely
 11. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش Ex.unlikely
 12. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه Common B.
 13. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت Common B.
 14. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید Ex.unlikely
 15. Northern Shoveler Spatula clypeata اردک نوک‌پهن Rare B.
 16. Garganey Spatula querquedula خوتکای ابروسفید Rare B.
 17. Gadwall Mareca strepera اردک ارده‌ای Rare B.
 18. Eurasian Wigeon Mareca penelope گیلار Ex.unlikely
 19. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز Common B.
 20. Northern Pintail Anas acuta فیلوش Ex.unlikely
 21. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی) Rare B.
 22. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری Rare B.
 23. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار Rare B.
 24. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی Rare B.
 25. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی Rare B.
 26. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل Rare B.
 27. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه Ex.unlikely
 28. Velvet Scoter Melanitta fusca سیاه‌اردک مخملی Ex.unlikely
 29. Common Scoter Melanitta nigra سیاه‌اردک معمولی Ex.unlikely
 30. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دُمدراز Ex.unlikely
 31. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم طلایی Ex.unlikely
 32. Smew Mergellus albellus مرگوس سفید Ex.unlikely
 33. Common Merganser Mergus merganser مرگوس بزرگ Ex.unlikely
 34. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس کاکلی Ex.unlikely
 35. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید Rare B.
 36. Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi سیاه‌خروس قفقازی Rare B.
 37. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری Common B.
 38. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه Common B.
 39. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو Common B.
 40. Black Francolin Francolinus francolinus دراج سیاه Common B.
 41. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی Common B.
 42. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل Rare B.
 43. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین Common B.
 44. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ) Common B.
 45. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی) Common B.
 46. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی) Rare B.
 47. Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی Rare B.
 48. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید) Common B.
 49. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی (سیاه) Common B.
 50. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی Common B.
 51. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک Local B.
 52. Great Bustard Otis tarda میش‌مرغ Rare B.
 53. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی Rare B.
 54. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال Rare B.
 55. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار Rare B.
 56. Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق Ex.unlikely
 57. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوسیاه آسیایی Ex.unlikely
 58. Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی خاوری Ex.unlikely
 59. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی Common B.
 60. Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقرۀ (کوکر) دم دراز Ex.unlikely
 61. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقرۀ (کوکر) شکمسفید Rare B.
 62. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقرۀ (کوکر) شکم‌بلوطی Local B.
 63. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقرۀ (کوکر) خالدار Common B.
 64. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقرۀ (کوکر) شکمسیاه Common B.
 65. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقرۀ (کوکر) گندمی Common B.
 66. Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقرۀ (کوکر) راهراه Rare B.
 67. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی Common B.
 68. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه Local B.
 69. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشم‌زرد (خاوری) Rare B.
 70. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی Common B.
 71. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی) Common B.
 72. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری Ex.unlikely
 73. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی Common B.
 74. Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ Ex.unlikely
 75. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی Common B.
 76. Namaqua Dove Oena capensis قمری دمدراز Possible B.
 77. Water Rail Rallus aquaticus یلوۀ آبی Common B.
 78. Corn Crake Crex crex یلوۀ حنایی Possible B.
 79. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید Possible B.
 80. Little Crake Porzana parva یلوۀ کوچک Rare B.
 81. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوۀ نوک‌سبز Rare B.
 82. Spotted Crake Porzana porzana یلوۀ خالدار Rare B.
 83. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک سرخاکستری Common B.
 84. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ Common B.
 85. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی) Common B.
 86. Siberian Crane Leucogeranus leucogeranus درنای سیبری Ex.unlikely
 87. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز Possible B.
 88. Common Crane Grus grus درنای خاکستری Rare B.
 89. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک Common B.
 90. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ Rare B.
 91. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ Common B.
 92. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار Ex.unlikely
 93. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه Rare B.
 94. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (بال‌آتشی) بزرگ Rare B.
 95. Lesser Flamingo Phoeniconaias minor فلامینگوی (بال‌آتشی) کوچک Ex.unlikely
 96. Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته‌ای Rare B.
 97. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی Common B.
 98. Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق بزرگ Rare B.
 99. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار Rare B.
 100. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا Common B.
 101. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست) Common B.
 102. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی (معمولی) Common B.
 103. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس‌کُلی سینه‌سیاه Rare B.
 104. Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus خروس‌کُلی سرخاکستری Ex.unlikely
 105. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک Common B.
 106. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید) Ex.unlikely
 107. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس‌کُلی دُمسفید Common B.
 108. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی Ex.unlikely
 109. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری Ex.unlikely
 110. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری Ex.unlikely
 111. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ Ex.unlikely
 112. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک Common B.
 113. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک Common B.
 114. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک Ex.unlikely
 115. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ Rare B.
 116. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی Possible B.
 117. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی Ex.unlikely
 118. Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین Ex.unlikely
 119. Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus روآبروک (جاکانای) دُم‌قرقاولی Ex.unlikely
 120. Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus پاشلک نوکدراز Ex.unlikely
 121. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا Ex.unlikely
 122. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک Ex.unlikely
 123. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تَک‌زی Ex.unlikely
 124. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دُم‌سوزنی Ex.unlikely
 125. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ Ex.unlikely
 126. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی Ex.unlikely
 127. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه Ex.unlikely
 128. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی Ex.unlikely
 129. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید Ex.unlikely
 130. Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار Ex.unlikely
 131. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ Ex.unlikely
 132. Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاور دور Ex.unlikely
 133. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار Ex.unlikely
 134. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی Common B.
 135. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی Ex.unlikely
 136. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز Ex.unlikely
 137. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تَک‌زی (سبز) Ex.unlikely
 138. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز Ex.unlikely
 139. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا Ex.unlikely
 140. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان Common B.
 141. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان Ex.unlikely
 142. Great Knot Calidris tenuirostris تلیلۀ بزرگ Ex.unlikely
 143. Red (Grey) Knot Calidris canutus تلیلۀ خاکستری Ex.unlikely
 144. Sanderling Calidris alba تلیلۀ سفید Ex.unlikely
 145. Red-necked Stint Calidris ruficollis تلیلۀ گردن‌سرخ Ex.unlikely
 146. Little Stint Calidris minuta تلیلۀ کوچک Ex.unlikely
 147. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیلۀ دُمسفید Ex.unlikely
 148. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیلۀ بلوطی Ex.unlikely
 149. Dunlin Calidris alpina تلیلۀ شکم‌سیاه Ex.unlikely
 150. Pectoral Sabdpiper Calidris melanotos تلیلۀ سینه‌راه‌راه Ex.unlikely
 151. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیلۀ نوک‌پهن Ex.unlikely
 152. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل Ex.unlikely
 153. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ Ex.unlikely
 154. Red Phalarope Phalaropus fulicarius شناگر (فالاروپ) بلوطی Ex.unlikely
 155. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار Common B.
 156. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک Common B.
 157. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ Common B.
 158. Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول خاوری Ex.unlikely
 159. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه Ex.unlikely
 160. Small Pratincole Glareola lactea گلاریول کوچک Ex.unlikely
 161. Brown Noddy Anous stolidus پرستواقیانوسی قهوه‌ای Ex.unlikely
 162. Lesser Noddy Anous tenuirostris پرستواقیانوسی کوچک Ex.unlikely
 163. Indian Skimmer Rynchops albicollis آب‌شکاف هندی Ex.unlikely
 164. Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه Ex.unlikely
 165. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی Common B.
 166. Brown-headed Gull Chroicocephalus brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای Ex.unlikely
 167. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک Rare B.
 168. Little Gull Hydrocoloeus minutus کاکایی کوچک Ex.unlikely
 169. Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای Rare B.
 170. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ Possible B.
 171. White-eyed Gull Ichthyaetus leucophthalmus کاکایی چشم‌سفید Ex.unlikely
 172. Sooty Gull Ichthyaetus hemprichii کاکایی دودی Possible B.
 173. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز Possible B.
 174. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ Ex.unlikely
 175. Glaucous Gull Larus hyperboreus کاکایی راه‌راه Ex.unlikely
 176. Vega Gull Larus vegae کاکایی وگا (شرق سیبری) Ex.unlikely
 177. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی) Possible B.
 178. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی Local B.
 179. Lesser Black backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک Ex.unlikely
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus کاکایی {پشت‌سیاه} بالتیک Extremely unlikely
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری Extremely unlikely
 • Steppe Gull Larus fuscus barabensis کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه Extremely unlikely
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی Common B.
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی) Rare B.
 3. Greater Crested Tern (Swift Tern) Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ Common B.
 4. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک Common B.
 5. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد Rare B.
 6. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک Common B.
 7. Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس Local B.
 8. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی Local B.
 9. Sooty Tern Onychoprion fuscatus پرستودریایی پشت‌سیاه Ex.unlikely
 10. River Tern Sterna aurantia پرستودریایی رودخانه‌ای Ex.unlikely
 11. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی Common B.
 12. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید Common B.
 13. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره Common B.
 14. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید Possible B.
 15. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه Possible B.
 16. Brown Skua Stercorarius antarcticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قهوه‌ای Ex.unlikely
 17. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دُم‌پیچ Ex.unlikely
 18. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی Ex.unlikely
 19. Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دُم‌دراز Ex.unlikely
 20. Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی Rare B.
 21. Red-throated Loon Gavia stellata غواص (شیرجه‌رو) گلوسرخ Ex.unlikely
 22. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه‌رو) گلوسیاه Ex.unlikely
 23. Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان ویلسون Ex.unlikely
 24. Scopoli's Shearwater Calonectris diomedea کبوتردریایی مدیترانه‌ای Ex.unlikely
 25. Wedge-tailed Shearwater Ardenna pacificus کبوتردریایی دُم‌پهن Ex.unlikely
 26. Sooty Shearwater Ardenna griseus کبوتردریایی دودی Ex.unlikely
 27. Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتردریایی ایرانی Rare B.
 28. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه Rare B.
 29. Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک‌لک گردن‌سفید Ex.unlikely
 30. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید Local B.
 31. Lesser Frigatebird Fregata ariel گلوبادکنک کوچک Ex.unlikely
 32. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار Ex.unlikely
 33. Red-footed Booby Sula sula بوبی پاسرخ Ex.unlikely
 34. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus باکلان (قره‌قار) کوتوله (کوچک) Rare B.
 35. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ Common B.
 36. Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره‌قار) گلوسیاه Rare B.
 37. African Darter Anhinga rufa مارگردن آفریقایی Rare B.
 38. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی Rare B.
 39. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه Rare B.
 40. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک Rare B.
 41. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ Rare B.
 42. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک Common B.
 43. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب Common B.
 44. Striated Heron Butorides striata حواصیل (وِکای) سبز Rare B.
 45. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد Common B.
 46. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل (وِکای) هندی Rare B.
 47. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی) Common B.
 48. Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus گاوچرانک آسیایی Possible B.
 49. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری Common B.
 50. Goliath Heron Ardea goliath غولحواصیل (غولوکا) Rare B.
 51. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی Rare B.
 52. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ Rare B.
 53. Intermediate Egret Ardea intermedia اگرت (قار) میانی Ex.unlikely
 54. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک Common B.
 55. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی Common B.
 56. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید Rare B.
 57. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان خاکستری Rare B.
 58. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر Rare B.
 59. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه Rare B.
 60. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما Rare B.
 61. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری) Rare B.
 62. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپۀ جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپاییRare B.
 63. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپۀ جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) تاجدار Ex.unlikely
 64. White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال دمگاهسفید Rare B.
 65. Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال هیمالیایی Ex.unlikely
 66. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی) Rare B.
 67. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه Rare B.
 68. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار Rare B.
 69. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی) Rare B.
 70. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Possible B.
 71. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا Rare B.
 72. Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی Rare B.
 73. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی) Possible B.
 74. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی Rare B.
 75. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی Common B.
 76. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر Rare B.
 77. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک Rare B.
 78. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ Rare B.
 79. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه) Common B.
 80. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز) Rare B.
 81. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی Common B.
 82. Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی Ex.unlikely
 83. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری Possible B.
 84. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید Possible B.
 85. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار Rare B.
 86. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی Possible B.
 87. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه Common B.
 88. Brahminy Kite Haliastur indus کورکور برهمایی (سرسفید) Possible B.
 89. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس Ex.unlikely
 90. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دُمسفید Rare B.
 91. White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپۀ چشم‌سفید Rare B.
 92. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپۀ پرپا Ex.unlikely
 93. Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپۀ کوهی Ex.unlikely
 94. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپۀ پابلند Common B.
 95. Common Buzzard Buteo buteo سارگپۀ معمولی Common B.
 • Hyrcanian Buzzard Buteo buteo menetriesi زیرگونۀ سارگپۀ {معمولی} هیرکانی Common breeding
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus زیرگونۀ سارگپۀ {معمولی} دشتی Possible breeding
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار Rare B.
 2. Boreal Owl Aegolius funereus جغد شمالی Possible B.
 3. Little Owl Athene noctua جغد کوچک Common B.
 4. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار جنوبی Rare B.
 5. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغِ حق جنوبی Rare B.
 6. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغِ حق اوراسیایی Common B.
 7. Oriental Scops Owl Otus sunia مرغِ حق خاوری Ex.unlikely
 8. Snowy Owl Bubo scandiacus بوف برفی Ex.unlikely
 9. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی Common B.
 10. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف ماهی‌خوار Rare B.
 11. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی Common B.
 12. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی Rare B.
 13. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز Rare B.
 14. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی Possible B.
 15. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر) Common B.
 16. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی Common B.
 17. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی) Rare B.
 18. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک گلوسفید (سینه‌سفید) Common B.
 19. Grey-headed Kingfisher Halcyon leucocephala ماهی‌خورک سرخاکستری Ex.unlikely
 20. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک) Common B.
 21. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهیخورک ابلق Common B.
 22. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز Common B.
 23. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) Common B.
 24. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی) Common B.
 25. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه) Possible B.
 26. Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor دارکوب خالدار کوچک Rare B.
 27. Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius دارکوب سرسرخ Llocal B.
 28. Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی Rare B.
 29. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری) Common B.
 30. White-winged Woodpecker Dendrocopos leucopterus دارکوب بال‌سفید Ex.unlikely
 31. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ Common B.
 32. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه Rare B.
 33. Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز شکم‌پولکی Ex.unlikely
 34. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی Common B.
 35. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک Rare B.
 36. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی Common B.
 37. Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین سرحنایی Ex.unlikely
 38. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین پاسرخ Ex.unlikely
 39. Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور Ex.unlikely
 40. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی Rare B.
 41. Merlin Falco columbarius تُرُم‌تای Ex.unlikely
 42. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل Common B.
 43. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین Rare B.
 44. Laggar Falcon Falco jugger شاهینِ بلوچی Ex.unlikely
 45. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرغ) Rare B.
 46. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهینِ بَحری Rare B.
 • Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهینِ معمولی (جِبلی) Rare breeding
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاهطوطی اسکندر Common B., Exotic
 2. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی Common B.
 3. Brown Shrike Lanius cistatus سنگ‌چشم قهوه‌ای Extremely unlikely
 4. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ Common B.
 5. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ Common B.
 6. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی Rare B.
 7. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی Rare B.
 8. Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ‌چشم دُم‌دراز Rare B.
 9. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک Common B.
 10. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ Common B.
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri زیرگونۀ سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری) Extremely unlikely
 • Indian (Mauryan) Grey Shrike Lanius meridionalis lahtora زیرگونۀ سنگ‌چشم خاکستری هندی (موریایی)Possible breeding
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri زیرگونۀ سنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی) Rare breeding birds
 • Stepp Grey Shrike Lanius excubitor meridionalis زیرگونۀ سنگ‌چشم خاکستری دشتی Rare breeding birds
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی Common B.
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید Local B.
 3. Indian Golden Oriole Oriolus kundoo پری‌شاهرخ هندی Possible B.
 4. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی Common B.
 5. Black-naped Oriole Oriolus chinensis پری‌شاهرخ چینی Ex.unlikely
 6. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه Possible B.
 7. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری Possible B.
 8. Black-naped Monarch Hypothymis azurea مگس‌گیر کاکل‌سیاه Ex.unlikely
 9. Indian Paradise Flycatcher Terpsiphone paradisi مگس‌گیر بهشتی هندی Ex.unlikely
 10. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق (زاغ جنگلی) Common B.
 11. Eurasian Magpie Pica pica زاغی Common B.
 12. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی Endemic, Common B.
 13. Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes فندق‌شکن خالدار Ex.unlikely
 14. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ Common B.
 15. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد Common B.
 16. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور Common B.
 17. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی Local B., Exotoc
 18. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه Common B.
 19. Carrion Crow Corvus corone کلاغ لاشه‌خوار Possible B.
 20. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق Common B.
 21. Large-billed Crow Corvus macrorhynchos کلاغ جنگلی نوک‌بزرگ Rare B.
 22. Pied Crow Corvus albus کلاغ ابلق آفریقایی Ex. unlikely
 23. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردنقهوه‌ای Common B.
 24. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی) Common B.
 25. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال‌لاکی Ex.unlikely
 26. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار Common B.
 27. Sombre Tit Poecile lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه Common B.
 28. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی Rare B.
 29. Coal Tit Periparus ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید Common B.
 30. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ Common B.
 31. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی Common B.
 32. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری Rare B.
 33. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه Rare B.
 34. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک بلوطی سرسفید Ex.unlikely
 35. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار Local B.
 36. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی Common B.
 37. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی Common B.
 38. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردُم‌سیاه Common B.
 39. Black-crowned Sparrow Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای شکم‌سیاه Rare B.
 40. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی Common B.
 41. White-winged Lark Alauda leucoptera چکاوک بال‌سفید Ex.unlikely
 42. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک Rare B.
 43. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ Common B.
 44. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی Common B.
 45. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار Common B.
 46. Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک پنجه‌کوتاه هیوم Rare B.
 47. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجهکوتاه بزرگ Common B.
 48. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی Common B.
 49. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طُرقه چکاوک) Common B.
 50. Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه Ex.unlikely
 51. Turkestan (Lesser) Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک) Common B.
 52. Sand Lark Alaudala raytal چکاوک شنی Local B.
 53. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بُلبل خرما Common B.
 54. Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیرِدُم‌سرخ Rare B., Exotic
 55. Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچلۀ گلوخاکستری Ex.unlikely
 56. Sand Martin Riparia riparia چلچلۀ رودخانه‌ای Common B.
 57. Pale [Sand] Martin Riparia diluta چلچلۀ رودخانه‌ای کم‌رنگ Possible B.
 58. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی Common B.
 59. Wire-tailed Swallow Hirundo smithii پرستوی سرسرخ Possible B.
 60. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچلۀ کوهی Common B.
 61. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچلۀ بیابانی Common B.
 62. Common House Martin Delichon urbicum چلچلۀ دمگاه‌سفید Common B.
 63. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی Common B.
 64. Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola پرستوی گلوراهراه Ex.unlikely
 65. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دمپهن Common B.
 66. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان Common B.
 67. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخریسک دُم‌دراز Common B.
 68. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی Ex.unlikely
 69. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی Rare B.
 70. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی (قفقازی) Rare B.
 71. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک Rare B.
 72. Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه‌زیتونی شرقی Rare B.
 73. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی Ex.unlikely
 74. Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus سسک تیره Ex.unlikely
 75. Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus سسک گل (پالاس) Ex.unlikely
 76. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد Ex.unlikely
 77. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم Ex.unlikely
 78. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی Rare B.
 79. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی Ex.unlikely
 80. Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک نیزار خوزی Rare B.
 81. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ Common B.
 82. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا Common B.
 83. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید Common B.
 84. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار Rare B.
 85. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار Rare B.
 86. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری Rare B.
 87. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی Common B.
 88. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی Rare B.
 89. Booted Warbler Iduna caligata سسک درختی کوچک Possible B.
 90. Sykes's Warbler Iduna rama سسک درختی هندی Common B.
 91. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی {شرقی} Common B.
 92. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ Common B.
 93. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی Rare B.
 94. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی Rare B.
 95. River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه‌ای Ex.unlikely
 96. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا Possible B.
 97. Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دُمچتری Rare B.
 98. Delicate Prinia Prinia lepida سسک دلکش (شکیل) Common B.
 99. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه Common B.
 100. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی Possible B.
 101. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه (نواری) Rare B.
 102. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک Common B.
 103. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی Rare B.
 104. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم Rare B.
 105. Western Orphean Warbler Sylvia hortensis سسک چشمسفید غربی Ex.unlikely
 106. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشمسفید شرقی Rare B.
 107. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی Common B.
 108. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ Common B.
 109. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی Common B.
 110. Rüppell's Warbler Sylvia ruppeli سسک گلوسیاه Ex.unlikely
 111. Indian White-eye Zosterops palpebrosus سسک چشمسفید هندی Rare B.
 112. Iraq Babbler Argya altirostris لیکوی خوزی Rare B.
 113. Afghan Babbler Argya huttoni لیکوی افغان Rare B.
 114. Goldcrest Regulus regulus سسک تاجطلایی Possible B.
 115. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی Common B.
 116. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکلی جنگلی (درختی) Common B.
 117. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکلی کوچک Common B.
 118. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکلی بزرگ Common B.
 119. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک Rare B.
 120. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک Rare B.
 121. Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری Possible B.
 122. Common (Indian) Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی) Common B.
 123. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار کاکل سیاه Possible B.
 124. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی Local B.
 125. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه Common B.
 126. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی Rare B.
 127. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه Common B.
 128. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه Ex.unlikely
 129. Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ Ex.unlikely
 130. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشتبلوطی Ex.unlikely
 131. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ Ex.unlikely
 132. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی Rare B.
 133. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ Rare B.
 134. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دُم‌چتری Common B.
 135. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار Common B.
 136. Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس‌گیر فیروزه‌ای Ex.unlikely
 137. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی Common B.
 138. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی Rare B.
 139. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار Ex.unlikely
 140. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان Common B.
 141. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی Common B.
 142. Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus طرقۀ آوازخوان آبی Ex.unlikely
 143. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی Ex.unlikely
 144. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق Rare B.
 145. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ Common B.
 146. Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris مگس‌گیر ابروسفید هیمالیایی Ex.unlikely
 147. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دُم‌سرخ پشت‌بلوطی Ex.unlikely
 148. Black Redstart Phoenicurus ochruros دُمسرخ سیاه Common B.
 149. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دُمسرخ معمولی Common B.
 150. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقۀ کوهی Common B.
 151. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقۀ کبود (بنفش) Common B.
 152. Whinchat Saxicola rubetra چَک بوته‌ای Rare B.
 153. European Stonechat Saxicola rubicola چَک اروپایی Possible B.
 154. Siberian Stonechat Saxicola maurus چَک سیبری Rare B.
 155. Pied Bush Chat Saxicola caprata چَک ابلق Rare B.
 156. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی Common B.
 157. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی Common B.
 158. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna کچک کردی Rare B.
 159. Persian )Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دُم‌سرخ) Common B.
 160. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی} Common B.
 161. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوشسیاه شرقی Common B.
 162. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی Common B.
 163. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی Common B.
 164. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید Common B.
 165. Variable (Eastern Pied) Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری Common B.
 166. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکمسفید Common B.
 167. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید Ex.unlikely
 168. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دمسفید Common B.
 169. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک Rare B.
 170. Purple Sunbird Cinnyris asiaticus شهدخوار آسیایی Common B.
 171. Saxaul Sparrow Passer ammodendri گنجشک تاغی Rare B.
 172. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی Common B.
 173. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینهسیاه Common B.
 174. Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی Rare B.
 175. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای Common B.
 176. Zarudny’s (Desert) Sparrow Passer (simplex) zarudnyi گنجشک (بیابانی) زارودنی Rare B.
 177. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی Common B.
 178. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی Common B.
 179. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی Common B.
 180. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد Common B.
 181. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی Common B.
 182. Red Avadavat Amandava amandava سهرۀ نوک‌لاکی Rare B.
 183. Indian Silverbill Euodice malabarica سیمین‌نوک (سهرۀ ریز) هندیRare B.
 184. Alpine Accentor Prunella collaris صعوۀ کوهی Common B.
 185. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوۀ ابروسفید Common B.
 186. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوۀ گلوسیاه Ex.unlikely
 187. Dunnock Prunella modularis صعوۀ جنگلی (باغی) Common B.
 188. Forest Wagtail Dendronanthus indicus دمجنبانک جنگلی Ex.unlikely
 189. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دمجنبانک شکم‌زرد Common B.
 190. Citrine Wagtail Motacilla citreola دمجنبانک لیمویی Rare B.
 191. Grey Wagtail Motacilla cinerea دمجنبانک خاکستری Common B.
 192. White Wagtail Motacilla alba دمجنبانک ابلق Common B.
 193. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت بزرگ (پادراز) Ex.unlikely
 194. Paddyfield Pipit Anthus rufulus پیپت شالیزار Possible B.
 195. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی Common B.
 196. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوکدراز Rare B.
 197. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار Ex.unlikely
 198. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی Local B.
 199. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشتزیتونی Ex.unlikely
 200. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ Ex.unlikely
 201. Buff-bellied Pipit Anthus rubescens پیپت شکمنخودی Ex.unlikely
 202. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی Common B.
 203. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهرۀ جنگلی Common B.
 204. Brambling Fringilla montifringilla سهرۀ دمگاهسفید Ex.unlikely
 205. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهرۀ سیاه بالسفید Rare B.
 206. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهرۀ نوکبزرگ Local B.
 207. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهرۀ سرسیاه Rare B.
 208. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهرۀ بالسرخ Common B.
 209. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهرۀ صورتی Common B.
 210. Mongolian Finch Bucanetes mongolicus سهرۀ مغولی Rare B.
 211. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهرۀ گُلی Common B.
 212. European Greenfinch Chloris chloris سهرۀ سبز Common B.
 213. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهرۀ خاکی Common B.
 214. Twite Linaria flavirostris سهرۀ کوهی Rare B.
 215. Common Linnet Linaria cannabina سهرۀ سینهسرخ Common B.
 216. Red Crossbill Loxia curvirostra سهرۀ نوک‌قیچی Ex.unlikely
 217. European Goldfinch Carduelis carduelis سهرۀ طلایی Common B.
 218. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهرۀ پیشانیسرخ Common B.
 219. European Serin Serinus serinus سهرۀ دمگاهزرد Ex.unlikely
 220. Eurasian Siskin Spinus spinus سهرۀ زرد اوراسیایی Rare B.
 221. Corn Bunting Emberiza calandra زردپرۀ مزرعه Common B.
 222. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپرۀ لیمویی Ex.unlikely
 223. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپرۀ گونه‌سفید Ex.unlikely
 224. Rock Bunting Emberiza cia زردپرۀ کوهی Common B.
 225. White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپرۀ سرسفید Rare B.
 226. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپرۀ سرخاکستری Common B.
 227. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپرۀ رُخ‌زرد Rare B.
 228. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپرۀ سرزیتونی Common B.
 229. Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia زردپرۀ سرآبی Ex.unlikely
 230. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپرۀ راه‌راه Common B.
 231. Little Bunting Emberiza pusilla زردپرۀ کوچک Ex.unlikely
 232. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپرۀ حنایی Ex.unlikely
 233. Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپرۀ سینهزرد Ex.unlikely
 234. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپرۀ سرسیاه Common B.
 235. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپرۀ سرسرخ Common B.
 236. Black-faced Bunting Emberiza spodocephala زردپرۀ رخ‌سیاه Ex.unlikely
 237. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپرۀ نیزار (تالابی) Rare B.

*****