کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان ایلام

Checklist of the birds of Ilam province

 

تهیه و تنظیم: مهدی نورمحمدی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mehdi Nourmohammadi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1398

Last updated: 21 May 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 104 گونه ثبت شد. لیست حاضر شامل 305 گونه از پرندگان استان ایلام می باشد که بر اساس آخرین اطلاعات مکتوب (بهرامی و همکاران 1389) و مشاهدات و مستندات چاپ نشده جناب آقای مهدی نورمحمدی و تیم همکاران ایشان تهیه شده است.

The present list offers 305 bird species of Ilam province that is prepared based on documents (Bahrami et al. 2010; Kaboli et al., in press) and observations and unpublished documents of team of Mr. Nourmohammi et al.

 

1.          Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.          Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

3.          Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

4.          Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

5.          Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

6.          Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

7.          Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

8.          Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

9.          Northern Pintail Anas acuta فیلوش

10.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

11.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

12.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

13.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

14.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

15.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

16.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه کاکل

17.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

18.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

19.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

20.      Black Francolin Francolinus francolinus دراج

21.      Common Quail Coturnix coturnix; بلدرچین

22.      Little Grebe; Tachybaptus ruficollis; کشیم کوچک

23.      Red-necked Grebe; Podiceps grisegena; کشیم گردن‌سرخ

24.      Great Crested Grebe; Podiceps cristatus; کشیم بزرگ

25.      Horned Grebe Podiceps auritus; کشیم گوشدار

26.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

27.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگو (مرغ حسینی) بزرگ

28.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

29.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید

30.      Glosst Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

31.      Eurasian Bittern Butaurus stellaris بوتیمار بزرگ

32.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

33.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

34.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

35.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

36.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

37.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

38.      Great Egret Ardea alba اگرت بزرگ

39.      Little Egret Egretta garzetta اگرت کوچک

40.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید

41.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان خاکستری

42.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان بزرگ

43.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

44.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

45.      Bearded Vulture (Lammergeier) Gypaetus barbatus هما

46.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

47.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری

48.      Eurasian Griffon Vulture Gyps fulvus دال معمولی

49.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه

50.      Short-toed Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

51.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (عقاب جنگلی)

52.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (عقاب تالابی)

53.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

54.      Steppe Eagle Aquila nipalensis  عقاب صحرایی

55.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca  عقاب شاهی (شاه باز)

56.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

57.      Bonelli's Eagle Hieraaetus fasciatus عقاب دوبرادر

58.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

59.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

60.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

61.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

62.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

63.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

64.      Pallid Harrier Circus macrouros سنقر سفید

65.      Black kite Milvus migrans کورکور سیاه

66.      Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا

67.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

68.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

69.      MacQueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

70.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

71.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

72.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

73.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

74.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‏سرخ

75.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

76.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

77.      Eurasian Stone-Curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

78.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

79.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

80.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

81.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

82.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

83.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

84.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

85.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (طوقی پاسیاه)

86.      Eurasian Dotterel Eudromias morinellus سلیم کوهی

87.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

88.      Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

89.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

90.      Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه

91.      Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

92.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

93.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

94.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

95.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

96.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

97.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

98.      Sanderling Calidris alba تلیله سفید

99.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

100.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم سفید

101.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

102.  Ruff Philomacus pugnax آبچلیک شکیل

103.  Cream-coloured Courser Cursorius cursor دودوک

104.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال سرخ 

105.  Slender-billed Gull Chrococephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

106.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکیی سرسیاه کوچک

107.  Great Black-headed Gull Ichtyaetus (Larus) ichtyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

108.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

109.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

110.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

111.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال سفید

112.  Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره شکم‌سفید

113.  Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره خالدار

114.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره شکم‌سیاه

115.  Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره گندمی

116.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

117.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

118.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

119.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

120.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

121.  Laughing Dove (Palm Dove) Streptopelia senegalensis قمری خانگی

122.  Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

123.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

124.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

125.  Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

126.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

127.  Eurasian Eagle Owl Bubo bubo شاه بوف

128.  Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis  جغد ماهی‌خوار

129.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

130.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

131.  Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک

132.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

133.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

134.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

135.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی

136.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

137.  Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

138.  Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

139.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

140.  White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

141.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

142.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

143.  Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار  کوچک

144.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

145.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

146.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

147.  Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

148.  Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

149.  Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

150.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

151.  Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

152.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

153.  Lesser Kestrel Falco naumanni  دلیجه کوچک

154.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

155.  Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ

156.  Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی

157.  Merlin Falco columbarius ترمتای معمولی

158.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

159.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان

160.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

161.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

162.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

163.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

164.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

165.  Turkesten (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ چشم تورانی

166.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

167.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

168.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

169.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

170.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

171.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

172.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ

173.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

174.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

175.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

176.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

177.  House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

178.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

179.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ  ابلق

180.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

181.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

182.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

183.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

184.  Sombre Tit Parus lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

185.  Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید

186.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

187.  Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

188.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

189.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

190.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

191.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

192.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

193.  Bimaculated lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

194.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار(طرقه چکاوک)

195.  Lesser Short-toed Lark Calandrella rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک

196.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

197.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

198.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

199.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne (Hirundo) rupestris چلچله کوهی

200.  Pale Crag Martin Ptyomoprogne (Hirundo) obsoleta چلچله بیابانی

201.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

202.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه حنایی

203.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

204.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

205.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

206.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

207.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیفچاف معمولی

208.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک

209.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ

210.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

211.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

212.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

213.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

214.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

215.  Common Grasshopper Locustella naevia سسک راه‌راه (ملخی)

216.  River Warbler Locustella fluviatilis  سسک رودخانه‌ای

217.  Fan-tailed Warbler Cisticola juncidis سسک دم‌چتری

218.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

219.  Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی تالابی (خوزی)

220.  Afghan (Common) Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

221.  Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

222.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

223.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

224.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

225.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

226.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

227.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

228.  Winter Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

229.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکلی جنگلی

230.  Western Rock Nuthatch  Sitta neumayer کمرکلی کوچک

231.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکلی بزرگ

232.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

233.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

234.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

235.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

236.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

237.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

238.  Rufous-tailed Scrub-Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری

239.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

240.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

241.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

242.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

243.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

244.  Semi-collared Flycatcher Ficedula semitoquata مگس‌گیر نیم‌طوق

245.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

246.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronota دم‌سرخ پشت‌بلوطی

247.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

248.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

249.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

250.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

251.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

252.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی (معمولی)

253.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

254.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

255.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

256.  Kurdish Wheatear Oenanthe xanthrymna چکچک کردی

257.  Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک دم سرخ

258.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

259.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

260.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

261.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

262.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

263.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

264.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک دم‌سفید

265.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

266.  Purple Sunbird Nectarinia asiatica شهدخوار

267.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

268.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

269.  Pale Rock Sparrow Carpospiza (Petronia) brachydactyla گنجشک خاکی

270.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

271.  Yellow-throated Sparrow Petronia xanthocollis گنجشک گلوزرد

272.  Indian Silverbill Lonchura malabarica سهره ریز هندی

273.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

274.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

275.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

276.  Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

277.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم جنبانک سرزرد

278.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

279.  White Wagtail (Pied Wagtail) Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

280.  Long-billed Pipit Anthus similis پپت نوک‌دراز

281.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

282.  Tree Pipit Anthus trivialis پپت درختی

283.  Water Pipit Anthus spinoletta پپت  تالابی

284.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

285.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

286.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

287.  Crimson-winged Finch Bucanetes sanguineus سهره بال‌سرخ

288.  Trumpeter Finch Bucanetes (Rhodopechys) githagineus سهره صورتی

289.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

290.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

291.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

292.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

293.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

294.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

295.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد

296.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

297.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

298.  Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید

299.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

300.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

301.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

302.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی

303.  Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه

304.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

305.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

References

Bahrami A.M., Aslani M.R. & Bahrami A. (2010). Birds of Ilam Province. University of Ilam, 326 pp. [In Persian]

---------

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی