کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان ایلام

Checklist of the birds of Ilam province

 

تهیه و تنظیم: مهدی نورمحمدی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mehdi Nourmohammadi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 13 مهر 1398

Last updated: 5 October 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 104 گونه ثبت شد. لیست حاضر شامل 306 گونه از پرندگان استان ایلام می باشد که بر اساس آخرین اطلاعات مکتوب (بهرامی و همکاران 1389) و مشاهدات و مستندات چاپ نشده جناب آقای مهدی نورمحمدی و تیم همکاران ایشان تهیه شده است.

The present list offers 306 bird species of Ilam province that is prepared based on documents (Bahrami et al. 2010; Kaboli et al., in press) and observations and unpublished documents of team of Mr. Nourmohammi et al.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 6. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 7. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 8. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 9. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 10. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 11. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 12. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 13. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 14. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 15. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 16. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه کاکل
 17. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 18. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 19. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 20. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 21. Common Quail Coturnix coturnix; بلدرچین
 22. Little Grebe; Tachybaptus ruficollis; کشیم کوچک
 23. Red-necked Grebe; Podiceps grisegena; کشیم گردن‌سرخ
 24. Great Crested Grebe; Podiceps cristatus; کشیم بزرگ
 25. Horned Grebe Podiceps auritus; کشیم گوشدار
 26. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 27. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگو (مرغ حسینی) بزرگ
 28. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 29. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 30. Glosst Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 31. Eurasian Bittern Butaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 32. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 33. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 34. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 35. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 36. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 37. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 38. Great Egret Ardea alba اگرت بزرگ
 39. Little Egret Egretta garzetta اگرت کوچک
 40. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید
 41. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان خاکستری
 42. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان بزرگ
 43. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 44. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 45. Bearded Vulture (Lammergeier) Gypaetus barbatus هما
 46. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 47. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری
 48. Eurasian Griffon Vulture Gyps fulvus دال معمولی
 49. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 50. Short-toed Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 51. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (عقاب جنگلی)
 52. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (عقاب تالابی)
 53. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 54. Steppe Eagle Aquila nipalensis  عقاب صحرایی
 55. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca  عقاب شاهی (شاه باز)
 56. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 57. Bonelli's Eagle Hieraaetus fasciatus عقاب دوبرادر
 58. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 59. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 60. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 61. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 62. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 63. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 64. Pallid Harrier Circus macrouros سنقر سفید
 65. Black kite Milvus migrans کورکور سیاه
 66. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 67. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 68. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 69. MacQueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 70. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 71. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 72. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 73. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 74. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‏سرخ
 75. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 76. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 77. Eurasian Stone-Curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 78. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 79. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 80. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 81. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 82. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 83. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 84. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 85. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (طوقی پاسیاه)
 86. Eurasian Dotterel Eudromias morinellus سلیم کوهی
 87. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 88. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 89. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 90. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 91. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 92. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 93. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 94. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 95. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 96. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 97. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 98. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 99. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 100. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم سفید
 101. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 102. Ruff Philomacus pugnax آبچلیک شکیل
 103. Cream-coloured Courser Cursorius cursor دودوک
 104. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال سرخ 
 105. Slender-billed Gull Chrococephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 106. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکیی سرسیاه کوچک
 107. Great Black-headed Gull Ichtyaetus (Larus) ichtyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 108. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 109. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 110. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 111. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال سفید
 112. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره شکم‌سفید
 113. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره خالدار
 114. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره شکم‌سیاه
 115. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره گندمی
 116. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 117. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 118. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 119. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 120. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم
 121. Laughing Dove (Palm Dove) Streptopelia senegalensis قمری خانگی
 122. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 123. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 124. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 125. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 126. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 127. Eurasian Eagle Owl Bubo bubo شاه بوف
 128. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis  جغد ماهی‌خوار
 129. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 130. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 131. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک
 132. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 133. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 134. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 135. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 136. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی
 137. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 138. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 139. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 140. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 141. White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 142. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 143. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 144. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار  کوچک
 145. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 146. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 147. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 148. Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 149. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 150. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 151. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)
 152. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 153. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز
 154. Lesser Kestrel Falco naumanni  دلیجه کوچک
 155. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 156. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ
 157. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 158. Merlin Falco columbarius ترمتای معمولی
 159. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 160. Saker Falcon Falco cherrug بالابان
 161. Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری
 162. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین
 163. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 164. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 165. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 166. Turkesten (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ چشم تورانی
 167. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 168. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 169. Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی
 170. Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 171. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 172. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 173. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ
 174. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 175. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 176. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 177. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 178. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی
 179. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 180. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ  ابلق
 181. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 182. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 183. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 184. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 185. Sombre Tit Parus lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 186. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید
 187. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 188. Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 189. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 190. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 191. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 192. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 193. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 194. Bimaculated lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 195. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار(طرقه چکاوک)
 196. Lesser Short-toed Lark Calandrella rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک
 197. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 198. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 199. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 200. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne (Hirundo) rupestris چلچله کوهی
 201. Pale Crag Martin Ptyomoprogne (Hirundo) obsoleta چلچله بیابانی
 202. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 203. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه حنایی
 204. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 205. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 206. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 207. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 208. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیفچاف معمولی
 209. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک
 210. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 211. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 212. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 213. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 214. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 215. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 216. Common Grasshopper Locustella naevia سسک راه‌راه (ملخی)
 217. River Warbler Locustella fluviatilis  سسک رودخانه‌ای
 218. Fan-tailed Warbler Cisticola juncidis سسک دم‌چتری
 219. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 220. Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی تالابی (خوزی)
 221. Afghan (Common) Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی
 222. Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 223. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 224. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 225. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 226. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 227. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 228. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 229. Winter Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 230. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکلی جنگلی
 231. Western Rock Nuthatch  Sitta neumayer کمرکلی کوچک
 232. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکلی بزرگ
 233. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 234. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 235. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 236. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 237. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 238. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 239. Rufous-tailed Scrub-Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 240. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 241. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 242. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 243. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 244. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 245. Semi-collared Flycatcher Ficedula semitoquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 246. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 247. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronota دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 248. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 249. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 250. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 251. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 252. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 253. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی (معمولی)
 254. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 255. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 256. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 257. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthrymna چکچک کردی
 258. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک دم سرخ
 259. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 260. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 261. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 262. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 263. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 264. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 265. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک دم‌سفید
 266. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 267. Purple Sunbird Nectarinia asiatica شهدخوار
 268. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 269. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 270. Pale Rock Sparrow Carpospiza (Petronia) brachydactyla گنجشک خاکی
 271. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 272. Yellow-throated Sparrow Petronia xanthocollis گنجشک گلوزرد
 273. Indian Silverbill Lonchura malabarica سهره ریز هندی
 274. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 275. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 276. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 277. Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 278. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم جنبانک سرزرد
 279. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 280. White Wagtail (Pied Wagtail) Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 281. Long-billed Pipit Anthus similis پپت نوک‌دراز
 282. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی
 283. Tree Pipit Anthus trivialis پپت درختی
 284. Water Pipit Anthus spinoletta پپت  تالابی
 285. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 286. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 287. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 288. Crimson-winged Finch Bucanetes sanguineus سهره بال‌سرخ
 289. Trumpeter Finch Bucanetes (Rhodopechys) githagineus سهره صورتی
 290. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 291. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 292. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 293. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 294. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 295. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 296. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد
 297. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 298. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 299. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 300. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 301. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 302. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 303. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 304. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 305. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 306. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

References

Bahrami A.M., Aslani M.R. & Bahrami A. (2010). Birds of Ilam Province. University of Ilam, 326 pp. [In Persian]

----

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی