کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان ایلام

Checklist of the birds of Ilam province

 

تهیه وتنظیم: مهدی نورمحمدی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mehdi Nourmohammadi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 30 اردیبهشت 1397

Last updated: 20 May 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 104 گونه ثبت شد. لیست حاضر شامل 302 گونه از پرندگان استان ایلام می باشد که بر اساس آخرین اطلاعات مکتوب (بهرامی و همکاران 1389) و مشاهدات و مستندات چاپ نشده جناب آقای مهدی نورمحمدی و تیم همکاران ایشان تهیه شده است.

The present list offers 302 bird species of Ilam province that is prepared based on documents (Bahrami et al. 2010; Kaboli et al., in press) and observations and unpublished documents of team of Mr. Nourmohammi et al.

 

1.          Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.          Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

3.          Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

4.          Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

5.          Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

6.          Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

7.          Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

8.          Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

9.          Northern Pintail Anas acuta فیلوش

10.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

11.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

12.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

13.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

14.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

15.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

16.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه کاکل

17.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

18.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

19.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

20.      Black Francolin Francolinus francolinus دراج

21.      Common Quail Coturnix coturnix; بلدرچین

22.      Little Grebe; Tachybaptus ruficollis; کشیم کوچک

23.      Red-necked Grebe; Podiceps grisegena; کشیم گردن‌سرخ

24.      Great Crested Grebe; Podiceps cristatus; کشیم بزرگ

25.      Horned Grebe Podiceps auritus; کشیم گوشدار

26.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

27.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگو (مرغ حسینی) بزرگ

28.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

29.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید

30.      Glosst Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

31.      Eurasian Bittern Butaurus stellaris بوتیمار بزرگ

32.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

33.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

34.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

35.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

36.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

37.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

38.      Great Egret Ardea alba اگرت بزرگ

39.      Little Egret Egretta garzetta اگرت کوچک

40.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید

41.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان خاکستری

42.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان بزرگ

43.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

44.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

45.      Bearded Vulture (Lammergeier) Gypaetus barbatus هما

46.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی

47.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری

48.      Eurasian Griffon Vulture Gyps fulvus دال معمولی

49.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه

50.      Short-toed Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

51.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (عقاب جنگلی)

52.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (عقاب تالابی)

53.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

54.      Steppe Eagle Aquila nipalensis  عقاب صحرایی

55.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca  عقاب شاهی (شاه باز)

56.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

57.      Bonelli's Eagle Hieraaetus fasciatus عقاب دوبرادر

58.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

59.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

60.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

61.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

62.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

63.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

64.      Pallid Harrier Circus macrouros سنقر سفید

65.      Black kite Milvus migrans کورکور سیاه

66.      Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا

67.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

68.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

69.      MacQueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

70.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

71.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

72.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

73.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

74.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‏سرخ

75.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

76.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

77.      Eurasian Stone-Curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

78.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

79.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

80.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

81.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

82.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

83.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

84.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

85.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (طوقی پاسیاه)

86.      Eurasian Dotterel Eudromias morinellus سلیم کوهی

87.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

88.      Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

89.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

90.      Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه

91.      Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

92.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

93.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

94.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

95.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

96.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

97.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

98.      Sanderling Calidris alba تلیله سفید

99.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

100.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم سفید

101.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

102.  Ruff Philomacus pugnax آبچلیک شکیل

103.  Cream-coloured Courser Cursorius cursor دودوک

104.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال سرخ 

105.  Slender-billed Gull Chrococephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

106.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکیی سرسیاه کوچک

107.  Great Black-headed Gull Ichtyaetus (Larus) ichtyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

108.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

109.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال سفید

110.  Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره شکم‌سفید

111.  Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره خالدار

112.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره شکم‌سیاه

113.  Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره گندمی

114.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

115.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

116.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

117.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

118.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

119.  Laughing Dove (Palm Dove) Streptopelia senegalensis قمری خانگی

120.  Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

121.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

122.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

123.  Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

124.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

125.  Eurasian Eagle Owl Bubo bubo شاه بوف

126.  Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis  جغد ماهی‌خوار

127.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

128.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

129.  Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک

130.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

131.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

132.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

133.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی

134.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

135.  Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

136.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

137.  White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

138.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

139.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

140.  Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار  کوچک

141.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

142.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

143.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

144.  Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

145.  Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

146.  Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

147.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

148.  Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

149.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

150.  Lesser Kestrel Falco naumanni  دلیجه کوچک

151.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

152.  Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی

153.  Merlin Falco columbarius ترمتای معمولی

154.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

155.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان

156.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

157.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

158.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

159.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

160.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

161.  Turkesten (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ چشم تورانی

162.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

163.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

164.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

165.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

166.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

167.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

168.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ

169.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

170.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

171.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

172.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

173.  House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

174.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

175.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ  ابلق

176.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

177.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

178.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

179.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

180.  Sombre Tit Parus lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

181.  Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید

182.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

183.  Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

184.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

185.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

186.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

187.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

188.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

189.  Bimaculated lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

190.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار(طرقه چکاوک)

191.  Lesser Short-toed Lark Calandrella rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک

192.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

193.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

194.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

195.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne (Hirundo) rupestris چلچله کوهی

196.  Pale Crag Martin Ptyomoprogne (Hirundo) obsoleta چلچله بیابانی

197.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

198.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه حنایی

199.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

200.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

201.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

202.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

203.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیفچاف

204.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک

205.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ

206.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

207.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

208.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

209.  Booted Warbler Hippolais caligata سسک درختی کوچک

210.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

211.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

212.  Common Grasshopper Locustella naevia سسک راه‌راه (ملخی)

213.  River Warbler Locustella fluviatilis  سسک رودخانه‌ای

214.  Fan-tailed Warbler Cisticola juncidis سسک دم‌چتری

215.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

216.  Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی تالابی (خوزی)

217.  Afghan (Common) Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

218.  Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

219.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

220.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

221.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

222.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

223.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

224.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

225.  Winter Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

226.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکلی جنگلی

227.  Western Rock Nuthatch  Sitta neumayer کمرکلی کوچک

228.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکلی بزرگ

229.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

230.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

231.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

232.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

233.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

234.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

235.  Rufous-tailed Scrub-Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری

236.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

237.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

238.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

239.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

240.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

241.  Semi-collared Flycatcher Ficedula semitoquata مگس‌گیر نیم‌طوق

242.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

243.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronota دم‌سرخ پشت‌بلوطی

244.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

245.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

246.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

247.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

248.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

249.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی (معمولی)

250.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

251.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

252.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

253.  Kurdish Wheatear Oenanthe xanthrymna چکچک کردی

254.  Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک دم سرخ

255.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

256.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

257.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

258.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

259.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

260.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

261.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک دم‌سفید

262.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

263.  Purple Sunbird Nectarinia asiatica شهدخوار

264.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

265.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

266.  Pale Rock Sparrow Carpospiza (Petronia) brachydactyla گنجشک خاکی

267.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

268.  Yellow-throated Sparrow Petronia xanthocollis گنجشک گلوزرد

269.  Indian Silverbill Lonchura malabarica سهره ریز هندی

270.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

271.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

272.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

273.  Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

274.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم جنبانک سرزرد

275.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

276.  White Wagtail (Pied Wagtail) Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

277.  Long-billed Pipit Anthus similis پپت نوک‌دراز

278.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

279.  Tree Pipit Anthus trivialis پپت درختی

280.  Water Pipit Anthus spinoletta پپت  تالابی

281.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

282.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

283.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

284.  Crimson-winged Finch Bucanetes sanguineus سهره بال‌سرخ

285.  Trumpeter Finch Bucanetes (Rhodopechys) githagineus سهره صورتی

286.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

287.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

288.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

289.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

290.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

291.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

292.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد

293.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

294.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

295.  Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید

296.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

297.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

298.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

299.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی

300.  Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه

301.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

302.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

References

Bahrami A.M., Aslani M.R. & Bahrami A. (2010). Birds of Ilam Province. University of Ilam, 326 pp. [In Persian]

----------

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی