کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان ایلام

Checklist of the birds of Ilam province

 

تهیه و تنظیم: مهدی نورمحمدی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mehdi Nourmohammadi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 2 اردیبهشت 1399

Last updated: 21 April 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 105 گونه ثبت شد. فهرست کنونی شامل 302 گونه از پرندگان استان ایلام می باشد که بر اساس آخرین اطلاعات مکتوب (بهرامی و همکاران 1389) و مشاهدات و مستندات چاپ نشده جناب آقای مهدی نورمحمدی و تیم همکاران ایشان تهیه شده است.

The present list offers 302 bird species of Ilam province that is prepared based on documents (Bahrami et al. 2010; Kaboli et al., in press) and observations and unpublished documents of team of Mr. Nourmohammi et al.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 6. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 7. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 8. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 9. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 10. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 11. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 12. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 13. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 14. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 15. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 16. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه کاکل
 17. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 18. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 19. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 20. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 21. Common Quail Coturnix coturnix; بلدرچین
 22. Little Grebe; Tachybaptus ruficollis; کشیم کوچک
 23. Red-necked Grebe; Podiceps grisegena; کشیم گردن‌سرخ
 24. Great Crested Grebe; Podiceps cristatus; کشیم بزرگ
 25. Horned Grebe Podiceps auritus; کشیم گوشدار
 26. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 27. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگو (مرغ حسینی) بزرگ
 28. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 29. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 30. Glosst Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 31. Eurasian Bittern Butaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 32. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 33. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 34. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 35. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 36. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 37. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 38. Great Egret Ardea alba اگرت بزرگ
 39. Little Egret Egretta garzetta اگرت کوچک
 40. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید
 41. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان خاکستری
 42. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان بزرگ
 43. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 44. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 45. Bearded Vulture (Lammergeier) Gypaetus barbatus هما
 46. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 47. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 48. Eurasian Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 49. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 50. Short-toed Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 51. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (عقاب جنگلی)
 52. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (عقاب تالابی)
 53. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 54. Steppe Eagle Aquila nipalensis  عقاب صحرایی
 55. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca  عقاب شاهی (شاه باز)
 56. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 57. Bonelli's Eagle Hieraaetus fasciatus عقاب دوبرادر
 58. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 59. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 60. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 61. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 62. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 63. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 64. Pallid Harrier Circus macrouros سنقر سفید
 65. Black kite Milvus migrans کورکور سیاه
 66. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 67. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 68. MacQueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 69. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 70. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 71. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 72. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 73. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‏سرخ
 74. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 75. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 76. Eurasian Stone-Curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 77. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 78. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 79. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 80. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 81. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 82. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 83. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 84. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 85. Eurasian Dotterel Eudromias morinellus سلیم کوهی
 86. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 87. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 88. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 89. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 90. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 91. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 92. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 93. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 94. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 95. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 96. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 97. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 98. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 99. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم سفید
 100. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 101. Ruff Philomacus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 102. Cream-coloured Courser Cursorius cursor دودوک
 103. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال سرخ
 104. Slender-billed Gull Chrococephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 105. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 106. Great Black-headed Gull Ichtyaetus (Larus) ichtyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 107. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 108. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 109. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 110. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال سفید
 111. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره شکم‌سفید
 112. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره خالدار
 113. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره شکم‌سیاه
 114. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره گندمی
 115. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 116. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 117. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 118. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 119. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 120. Laughing Dove (Palm Dove) Streptopelia senegalensis قمری خانگی
 121. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 122. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 123. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 124. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 125. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 126. Eurasian Eagle Owl Bubo bubo شاه بوف
 127. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis  جغد ماهی‌خوار
 128. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 129. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 130. Spotted Owlet Athene brama جغد کوچک خالدار (جنوبی)
 131. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 132. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 133. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 134. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 135. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی
 136. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 137. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 138. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 139. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 140. White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 141. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 142. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 143. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار  کوچک
 144. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 145. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 146. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 147. Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 148. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 149. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 150. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 151. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 152. Lesser Kestrel Falco naumanni  دلیجه کوچک
 153. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 154. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ
 155. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 156. Merlin Falco columbarius ترمتای معمولی
 157. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 158. Saker Falcon Falco cherrug بالابان
 159. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 160. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 161. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 162. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 163. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 164. Turkesten (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ چشم تورانی
 165. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 166. [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 167. [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی
 168. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 169. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 170. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 171. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ
 172. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 173. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 174. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 175. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 176. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 177. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ  ابلق
 178. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 179. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 180. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 181. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 182. Sombre Tit Parus lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 183. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید
 184. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 185. Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 186. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 187. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 188. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 189. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 190. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 191. Bimaculated lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 192. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار(طرقه چکاوک)
 193. Lesser Short-toed Lark Calandrella rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک
 194. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 195. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 196. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 197. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne (Hirundo) rupestris چلچله کوهی
 198. Pale Crag Martin Ptyomoprogne (Hirundo) obsoleta چلچله بیابانی
 199. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 200. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه حنایی
 201. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 202. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 203. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 204. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 205. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیفچاف معمولی
 206. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک
 207. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 208. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 209. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 210. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 211. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 212. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 213. Common Grasshopper Locustella naevia سسک ملخی
 214. River Warbler Locustella fluviatilis  سسک رودخانه‌ای
 215. Fan-tailed Warbler Cisticola juncidis سسک دم‌چتری
 216. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 217. Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی خوزی (تالابی)
 218. Afghan (Common) Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی
 219. Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 220. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 221. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 222. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 223. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 224. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 225. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 226. Winter Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 227. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکلی جنگلی
 228. Western Rock Nuthatch  Sitta neumayer کمرکلی کوچک
 229. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکلی بزرگ
 230. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 231. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 232. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 233. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 234. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 235. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 236. Rufous-tailed Scrub-Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 237. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 238. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 239. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 240. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 241. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 242. Semi-collared Flycatcher Ficedula semitoquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 243. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 244. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronota دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 245. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 246. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 247. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 248. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 249. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 250. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 251. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 252. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 253. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 254. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthrymna چکچک کردی
 255. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک دم سرخ
 256. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 257. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 258. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 259. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 260. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 261. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 262. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک دم‌سفید
 263. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 264. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 265. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 266. Pale Rock Sparrow Carpospiza (Petronia) brachydactyla گنجشک خاکی
 267. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 268. Yellow-throated Sparrow Petronia xanthocollis گنجشک گلوزرد
 269. Indian Silverbill Lonchura malabarica سهره ریز هندی
 270. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 271. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 272. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 273. Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 274. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم جنبانک لیمویی (سرزرد)
 275. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 276. White Wagtail (Pied Wagtail) Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 277. Long-billed Pipit Anthus similis پپت نوک‌دراز
 278. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)
 279. Tree Pipit Anthus trivialis پپت درختی
 280. Water Pipit Anthus spinoletta پپت  تالابی
 281. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 282. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 283. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 284. Crimson-winged Finch Bucanetes sanguineus سهره بال‌سرخ
 285. Trumpeter Finch Bucanetes (Rhodopechys) githagineus سهره صورتی
 286. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 287. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 288. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 289. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 290. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 291. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 292. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد
 293. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 294. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 295. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 296. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 297. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 298. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 299. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 300. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 301. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 302. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

References

Bahrami A.M., Aslani M.R. & Bahrami A. (2010). Birds of Ilam Province. University of Ilam, 326 pp. [In Persian]

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی