کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان ایلام

Checklist of the wild birds of Ilam province

 

گردآوری: مهدی نورمحمدی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mehdi Nourmohammadi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه ترین به روزرسانی: 19 بهمن 1399

Last updated: 7 February 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 105 گونه ثبت شد. سپس، یافته های چاپ شده (بهرامی و همکاران 1389) و یافته های چاپ نشده از بازدیدهای میدانی جناب آقای مهدی نورمحمدی و همکاران ایشان افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 304 گونه از پرندگان استان ایلام آمده است.

The present list offers 304 bird species of Ilam province that is prepared based on documents (Bahrami et al. 2010; Kaboli et al., in press) and observations and unpublished documents of team of Mr. Nourmohammi et al.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 3. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 4. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 5. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 6. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 7. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 8. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 9. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 10. Northern Pintail Anas acuta اردک فیلوش
 11. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 12. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 13. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 14. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 15. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 16. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 17. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه کاکل
 18. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 19. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 20. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 21. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 22. Common Quail Coturnix coturnix; بلدرچین
 23. Little Grebe; Tachybaptus ruficollis; کشیم کوچک
 24. Red-necked Grebe; Podiceps grisegena; کشیم گردن‌سرخ
 25. Great Crested Grebe; Podiceps cristatus; کشیم بزرگ
 26. Horned Grebe Podiceps auritus; کشیم گوشدار
 27. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 28. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 29. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 30. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 31. Glosst Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 32. Eurasian Bittern Butaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 33. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 34. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 35. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 36. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 37. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 38. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 39. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 40. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 41. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید
 42. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان خاکستری
 43. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان بزرگ
 44. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 45. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 46. Bearded Vulture (Lammergeier) Gypaetus barbatus هما
 47. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 48. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 49. Eurasian Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (خاکی)
 50. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 51. Short-toed Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 52. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (عقاب جنگلی)
 53. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (عقاب تالابی)
 54. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 55. Steppe Eagle Aquila nipalensis  عقاب صحرایی
 56. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca  عقاب شاهی
 57. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 58. Bonelli's Eagle Hieraaetus fasciatus عقاب دوبرادر
 59. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 60. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 61. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 62. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 63. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی {معمولی}
 64. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 65. Pallid Harrier Circus macrouros سنقر سفید
 66. Black kite Milvus migrans کورکور سیاه
 67. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 68. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی

 1. MacQueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 2. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 3. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 4. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 5. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 6. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‏سرخ
 7. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک سفید
 8. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 9. Eurasian Stone-Curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 10. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 11. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 12. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 13. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی شمالی
 14. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 15. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 16. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 17. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 18. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 19. Eurasian Dotterel Eudromias morinellus سلیم کوهی
 20. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 21. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 22. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 23. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 24. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 25. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 26. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ {معمولی}
 27. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 28. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز {معمولی}
 29. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 30. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک پاسبز خالدار
 31. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 32. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 33. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 34. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم سفید
 35. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 36. Ruff Calidris (Philomacus) pugnax تلیلۀ شکیل
 37. Cream-coloured Courser Cursorius cursor دودوک
 38. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال سرخ
 39. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فلاروپ گردن سرخ
 40. Slender-billed Gull Chrococephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 41. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 42. Great Black-headed Gull Ichtyaetus (Larus) ichtyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 43. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 44. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 45. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 46. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال سفید
 47. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره شکم‌سفید
 48. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره خالدار
 49. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره شکم‌سیاه
 50. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره گندمی
 51. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 52. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 53. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 54. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 55. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 56. Laughing Dove (Palm Dove) Streptopelia senegalensis قمری خانگی
 57. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 58. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 59. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 60. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 61. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 62. Eurasian Eagle Owl Bubo bubo شاه بوف {اوراسیایی}
 63. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis  بوف ماهی‌خوار
 64. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 65. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 66. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار (جنوبی)
 67. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 68. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 69. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 70. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 71. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی
 72. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 73. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 74. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 75. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 76. White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 77. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 78. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 79. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار  کوچک
 80. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 81. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 82. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 83. Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 84. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 85. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 86. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 87. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 88. Lesser Kestrel Falco naumanni  دلیجۀ (واشۀ) کوچک
 89. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ (واشۀ) معمولی
 90. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین پاسرخ
 91. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 92. Merlin Falco columbarius ترمتای (شاهین کوچک)
 93. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 94. Saker Falcon Falco cherrug بالابان
 95. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkesten (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری جنوبی (عربی)
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ  ابلق
 10. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 11. Common Raven Corvus corax غراب سیاه
 12. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 13. Sombre Tit Parus lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 14. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید
 15. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 16. Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 17. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 18. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 19. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 20. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 21. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 22. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 23. Bimaculated lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 24. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار(طرقه چکاوک)
 25. Lesser Short-toed Lark Calandrella rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک
 26. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 27. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 28. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 29. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne (Hirundo) rupestris چلچله کوهی
 30. Pale Crag Martin Ptyomoprogne (Hirundo) obsoleta چلچله بیابانی
 31. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 32. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه حنایی
 33. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 34. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 35. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 36. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی {معمولی}
 37. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیفچاف معمولی
 38. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک {برگی} کوچک
 39. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 40. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 41. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 42. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 43. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی {شرقی}
 44. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 45. Common Grasshopper Locustella naevia سسک ملخی
 46. River Warbler Locustella fluviatilis  سسک رودخانه‌ای
 47. Fan-tailed Warbler Cisticola juncidis سسک دم‌چتری
 48. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 49. Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 50. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 51. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه راه
 52. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 53. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 54. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 55. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 56. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 57. Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی خوزی
 58. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 59. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 60. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکلی جنگلی
 61. Western Rock Nuthatch  Sitta neumayer کمرکلی کوچک
 62. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکلی بزرگ
 63. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 64. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 65. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 66. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 67. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 68. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 69. Rufous-tailed Scrub-Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 70. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 71. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 72. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 73. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 74. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 75. Semi-collared Flycatcher Ficedula semitoquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 76. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 77. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronota دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 78. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 79. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 80. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 81. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود
 82. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 83. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 84. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 85. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 86. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 87. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthrymna چکچک کردی
 88. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم سرخ)
 89. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 90. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 91. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 92. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 93. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 94. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 95. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک دم‌سفید
 96. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 97. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 98. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 99. Pale Rock Sparrow Carpospiza (Petronia) brachydactyla گنجشک خاکی
 100. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 101. Yellow-throated Sparrow Petronia xanthocollis گنجشک گلوزرد
 102. Indian Silverbill Lonchura malabarica سهره ریز هندی
 103. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 104. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 105. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 106. Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 107. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم جنبانک لیمویی
 108. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 109. White Wagtail (Pied Wagtail) Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 110. Long-billed Pipit Anthus similis پپت نوک‌دراز
 111. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 112. Tree Pipit Anthus trivialis پپت درختی
 113. Water Pipit Anthus spinoletta پپت  تالابی
 114. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 115. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 116. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 117. Crimson-winged Finch Bucanetes sanguineus سهره بال‌سرخ
 118. Trumpeter Finch Bucanetes (Rhodopechys) githagineus سهره صورتی
 119. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 120. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 121. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 122. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 123. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 124. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 125. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد {سرسیاه}
 126. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 127. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 128. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 129. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 130. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 131. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 132. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 133. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 134. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 135. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

Bahrami A.M., Aslani M.R. & Bahrami A. (2010). Birds of Ilam Province. University of Ilam, 326 pp. [In Persian]

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی