کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان ایلام

Checklist of the wild birds of Ilam province

 

گردآوری: مهدی نورمحمدی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Mehdi Nourmohammadi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 23 آذر 1402

Last updated: 14 December 2023

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 105 گونه ثبت شد. سپس، یافته‌های چاپ‌شده (بهرامی و همکاران 1389) و یافته‌های چاپ‌نشده از بازدیدهای میدانی جناب آقای مهدی نورمحمدی و همکاران ایشان افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 316 گونه از پرندگان استان ایلام آمده است.

The present list offers 316 bird species of Ilam province that is prepared based on documents (Bahrami et al. 2010 Kaboli et al., in press) and observations and unpublished documents of team of Mr. Nourmohammi et al.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 3. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 4. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 5. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 6. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 7. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 8. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 9. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 10. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 11. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 12. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 13. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 14. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 15. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 16. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 17. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 18. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 19. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 20. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 21. Black Francolin Francolinus francolinus دراج سیاه
 22. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 23. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 24. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 25. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی
 26. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 27. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 28. MacQueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 29. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 30. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 31. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره شکم‌سفید
 32. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره خالدار
 33. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره شکم‌سیاه
 34. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره گندمی
 35. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 36. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 37. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 38. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 39. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 40. Laughing Dove (Palm Dove) Streptopelia senegalensis قمری خانگی
 41. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 42. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 43. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 44. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 45. Baillon’s Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 46. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 47. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‏سرخ
 48. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 49. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 50. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 51. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 52. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 53. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 54. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 55. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 56. Eurasian Stone-Curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 57. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 58. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 59. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 60. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی (معمولی)
 61. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس‌کُلی سینه‌سیاه
 62. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 63. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس‌کُلی دم‌سفید
 64. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 65. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 66. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 67. Eurasian Dotterel Eudromias morinellus سلیم کوهی
 68. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 69. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 70. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 71. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 72. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 73. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 74. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 75. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 76. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 77. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 78. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 79. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 80. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 81. Sanderling Calidris alba تلیلۀ سفید
 82. Dunlin Calidris alpina تلیلۀ شکم‌سیاه
 83. Little Stint Calidris minuta تلیلۀ کوچک
 84. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیلۀ دم‌سفید
 85. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیلۀ بلوطی
 86. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 87. Cream-coloured Courser Cursorius cursor دودوک
 88. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال سرخ
 89. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن سرخ
 90. Slender-billed Gull Chrococephalus genei کاکایی صورتی
 91. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 92. Great Black-headed Gull Ichtyaetus ichtyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 93. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 94. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 95. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 96. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 97. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 98. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 99. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان بزرگ
 100. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (قره‌قار) سیاه
 101. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 102. Eurasian Bittern Butaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 103. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 104. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 105. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 106. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 107. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 108. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 109. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 110. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 111. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 112. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (لمبر) خاکستری
 113. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 114. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 115. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 116. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 117. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 118. Eurasian Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 119. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 120. Short-toed Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 121. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina عقاب خالدار کوچک (عقاب جنگلی)
 122. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (عقاب تالابی)
 123. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 124. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 125. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca  عقاب شاهی
 126. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 127. Bonelli's Eagle Hieraaetus fasciatus عقاب دوبرادر
 128. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 129. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 130. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 131. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 132. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 133. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 134. Pallid Harrier Circus macrouros سنقر سفید
 135. Montagu’s Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 136. Black kite Milvus migrans کورکور سیاه
 137. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 138. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 3. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 4. Eurasian Eagle Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 5. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis  بوف ماهی‌خوار
 6. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 7. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 8. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار جنوبی
 9. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 10. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 11. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 12. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 13. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک گلوسفید (سینه‌سفید)
 14. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 15. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 16. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار  کوچک
 17. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 18. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 19. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 20. Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 21. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 22. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 23. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 24. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 25. Lesser Kestrel Falco naumanni  دلیجۀ کوچک
 26. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 27. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین پاسرخ
 28. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 29. Merlin Falco columbarius ترمتای
 30. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 31. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 32. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkesten (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukrain’s (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ  ابلق
 10. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 11. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 12. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 13. Sombre Tit Parus lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 14. Coal Tit Periparus ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید
 15. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 16. Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 17. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 18. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 19. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 20. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 21. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 22. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 23. Bimaculated lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 24. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار(طرقه چکاوک)
 25. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 26. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 27. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 28. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 29. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 30. Pale Crag Martin Ptyomoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 31. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 32. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه حنایی
 33. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 34. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 35. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 36. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 37. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیفچاف معمولی
 38. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 39. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 40. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 41. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 42. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenos سسک جگنزار
 43. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 44. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 45. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 46. Common Grasshopper Locustella naevia سسک ملخی
 47. River Warbler Locustella fluviatilis  سسک رودخانه‌ای
 48. Fan-tailed Warbler Cisticola juncidis سسک دم‌چتری
 49. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 50. Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 51. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 52. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه راه (نواری)
 53. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 54. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 55. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 56. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 57. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 58. Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی خوزی
 59. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 60. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 61. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکلی جنگلی
 62. Western Rock Nuthatch  Sitta neumayer کمرکلی کوچک
 63. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکلی بزرگ
 64. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 65. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 66. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 67. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 68. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 69. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 70. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 71. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 72. Rufous-tailed Scrub-Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 73. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 74. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 75. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 76. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 77. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 78. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 79. Semi-collared Flycatcher Ficedula semitoquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 80. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 81. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronota دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 82. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 83. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 84. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 85. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 86. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 87. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 88. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 89. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 90. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 91. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthrymna چکچک کردی
 92. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم سرخ)
 93. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 94. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 95. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 96. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 97. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 98. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 99. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک دم‌سفید
 100. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 101. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 102. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 103. Pale Rock Sparrow Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 104. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 105. Yellow-throated Sparrow Petronia xanthocollis گنجشک گلوزرد
 106. Indian Silverbill Lonchura malabarica سیمین‌نوک (سهرۀ ریز) هندی
 107. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 108. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 109. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 110. Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 111. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم جنبانک لیمویی
 112. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 113. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 114. Long-billed Pipit Anthus similis پپت نوک‌دراز
 115. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 116. Tree Pipit Anthus trivialis پپت درختی
 117. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 118. Water Pipit Anthus spinoletta پپت  تالابی
 119. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 120. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 121. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 122. Crimson-winged Finch Bucanetes sanguineus سهره بال‌سرخ
 123. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 124. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 125. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 126. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 127. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 128. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 129. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 130. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 131. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 132. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 133. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 134. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 135. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 136. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 137. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 138. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 139. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 140. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

Bahrami A.M., Aslani M.R. & Bahrami A. (2010). Birds of Ilam Province. University of Ilam, 326 pp. [In Persian]

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی