کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۹ مطلب با موضوع «Identification» ثبت شده است

تفکیک فرم روشن در سارگپه های ایران

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

تاریخ: 2 مهر 1398

 

این نوشتار به منظور تفکیک بهتر فرم روشن در چهار نوع سارگپه ایران یعنی معمولی، صحرایی (استپی)، پابلند و پرپا تهیه شده است. لازم به یادآوری است که در شمال ایران، زیرگونه سارگپه معمولی هیرکانی زیست می کند که اندکی با ویژگیهای توصیف شده در مورد زیرگونه نمادین (Buteo buteo buteo) متفاوت است. این ویژگیها بر اساس تصاویر ترسیم شده در کتاب پرندگان شکاری اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا و بخش کمی از آن از کتاب پرندگان خاورمیانه استخراج شده است. موارد با اختلاف بیشتر با رنگ قرمز مشخص شده اند.

 

نام علمی

Buteo buteo buteo

Buteo buteo vulpinus

Buteo rufinus

Buteo lagopus

نام انگلیسی

Common Buzzard

Steppe Buzzard

Long-legged Buzzard

Rough-legged Buzzard

نام فارسی

سارگپه معمولی

سارگپه صحرایی (استپی)

سارگپه پابلند

سارگپه پرپا

زیستگاه

هر نوع زیستگاهی در زمان مهاجرت

درختزارها، دشتها، شیب کوههای دارای درخت- هر نوع زیستگاهی در زمان مهاجرت

دشتها، اراضی باز با بوته ها، مناطق نیمه بیابانی، کوهها و درختزارها

اراضی باز با درختان- تالابها

طول بدن

حدود 50 سانتیمتر

کوچکترین زیرگونه سارگپه معمولی- حدود 48 سانتیمتر

حدود 60 تا 66 سانتیمتر

حدود 50 تا 61 سانتیمتر

فاصله دوسر بال

حدود 120 سانتیمتر

حدود 118 سانتیمتر

حدود 130 تا 155 سانتیمتر

حدود 125 تا 145 سانتیمتر

درازی و پهنای بال

بالهای باریکتر و کوتاهتر از سارگپه پابلند

بالهای باریکتر و کوتاهتر از سارگپه پابلند

بالهای بلندتر و پهن تر از سارگپه معمولی

بالها بلندتر از سارگپه صحرایی (استپی)

بال زدن

-

بال زدن افراشته تر و بال باز روی صاف تر- در زمان بال باز سرخوردن لبه بالها کمتر بالا آمده

بال زدن با انعطاف بیشتر و بال باز روی با لبه بال منحنی- سر خوردن با لبه بالها بالا آمده

بال زدن منظم- بال زدن با انعطاف بیشتر و بال باز روی با لبه بال منحنی

طول دم

دم کوتاهتر از سارگپه پابلند

دم کوتاهتر از سارگپه پابلند

دم بلندتر از سارگپه معمولی

دم بلندتر از سارگپه معمولی حنایی (استپی)

گونه ها

سفید

راه راه عرضی ریز

سفید

کرم گاهی راه راه خیلی ریز

چشمها

زرد تا تیره

زرد تا تیره

زرد روشن تا تیره

زرد تا تیره

ابرو

پهن و سفید

روشن و نامشخص

پهن و سفید

پهن و کرم- در نرها لکه تیره در جلوی چشم

تارک سر

در تارک قهوه ای راه راه

قهوه ای روشن با راه راه ریز

قهوه ای

قهوه ای راه راه

پس سر

قهوه ای راه راه در زمینه سفید

قهوه ای راه راه

روشن با راه راه طولی

راه راه طولی در زمینه کرم

گلو

سفید با کمی راه راه نازک

سفید با کمی راه راه نازک

سفید با کمی راه راه نازک- در فرم زرد سینه زردرنگ

راه راه طولی تیره

سینه

طوق سفید بین سینه و شکم- سینه سفید با راه راه طولی در طرفین سینه- کمی راه راه محو در نابالغین

طوق سفید بین سینه و شکم- سینه سفید با راه راه طولی کم و پراکنده در نابالغین

سفید با راه راه طولی نازک و حنایی در نابالغین و راه راه طولی قهوه ای در بالغین- در فرم زرد سینه زردرنگ

نوار روشن و کرم بین سینه و شکم-

پهلوها

سفید با خالهای ریز تا راه راه عرضی تیره در زمینه سفید

سفید با خالهای ریز تا راه راه طولی تیره در زمینه سفید

حنایی و قهوه ای- در بالغین راه راه عرضی و در نابالغین راه راه طولی

قهوه ای تیره

شکم

تقریبا سفید با کمی راه راه محو

تقریبا سفید با کمی راه راه طولی

تقریبا سفید با کمی راه راه طولی- در فرم زرد شکم زردرنگ

در نابالغین قهوه ای تیره- در ماده ها قهوه ای و لبه پرها سفید نازک- در نرها راه راه عرضی قهوه ای تیره در زمینه روشن

پوشپرهای زیر دم

تقریبا سفید با کمی راه راه عرضی محو

سفید

سفید- در فرم زرد پوشپرهای زیر دم زردرنگ

سفید

شاهپرهای بلند انتهای بال (تعداد انگشتان بال)

چهار- در پایه پرها سفید و در انتها تیره

چهار انگشت- در پایه پرها سفید و در انتها تیره

چهار انگشت- در پایه پرها سفید و در انتها تیره

چهار انگشت- در پایه پرها سفید و در انتها تیره

لکه خم بال

تیره و به اندازه متوسط- گاهی بدون لکه تیره

بدون لکه تیره

لکه قهوه ای تیره

لکه تیره بزرگ

پوشپرهای زیر بال

سفید تا کرم- گاهی نوار تیره بین شاهپرها و پوشپرها دیده می شود

راه راه طولی در زمینه سفید

راه راه طولی قهوه ای در زمینه سفید- در قسمت عقب کم رنگ تر- در فرم زرد پوشپرها زردرنگ

زرد و کرم- یک نوار بین شاهپرها و پوشپرها

زیر شاهپرهای بال

نوار تیره محو، نازک تا متوسط در انتهای شاهپرهای بال- چندین نوار عرضی تیره

نوار تیره در انتهای شاهپرهای بال با لبه نازک سفید

یک نوار مشخص تیره و پهن در انتهای شاهپرهای بال- راه راه عرضی نازک و تیره در شاهپرهای ثانویه

نوار تیره نازک در انتهای شاهپرهای بال با لبه نازک سفید- نابالغین نوار تیره لبه خارجی بال را ندارد

رنگ پشت

خالهای قهوه ای درشت در زمینه سفید

-

خالهای قهوه ای درشت در زمینه حنایی

قهوه ای

پوشپرهای روی بال

سفید با خالهای قهوه ای درشت

-

حنایی کم رنگ با خالهای کم در جلوی بال ولی خالهای بیشتر در عقب- پوشپرهای بزرگ بال نوار تیره ای را روی بال ایجاد می کنند

راه راه طولی در زمینه روشن

روی شاهپرهای بال

قهوه ای با راه راه عرضی روی شاهپرهای بال- در لبه خارجی بال نوار تیره

-

راه راه عرضی در زمینه کرم- در لبه خارجی بال نوار تیره و پهن

شاهپرهای ثانویه قهوه ای- بین انگشتان بال و شاهپرهای ثانویه پرها روشن با چند نوار عرضی

دمگاه

سفید با یک نوار تیره در انتها

-

تیره با یک نوار حنایی در انتها

تیره با یک نوار تیره در انتها

روی شاهپرهای دم

قهوه ای با راه راه عرضی که در پایه پرها سفید هستند- نوار انتهای دم تیره

-

حنایی که در پایه پرها زرد هستند- نوار انتهای دم تیره دیده نمی شود

در پایه پرها سفید هستند- نوار انتهای دم پهن و تیره- در ماده ها یک نوار ولی در نرها تعداد نوارها بیشتر است

زیر شاهپرهای دم

قهوه ای با راه راه عرضی که در پایه پرها سفید هستند- نوار انتهای دم تیره با لبه سفید

تقریبا سفید با راه راه عرضی نازک متعدد

تقریبا سفید و در انتهای دم نوار حنایی پهن

در پایه پرها سفید هستند- نوار انتهای دم پهن و کمی تیره

پاها

زردرنگ

زردرنگ

زردرنگ

پاها و حتی روی انگشتان پردار- انگشتان زردرنگ

 

منابع

Clark W.S. (1999).  A Field Guide to the RAPTORS of Europe, the Middle East and North Africa. Oxford University Press, Oxford, 371 pp.

 

Porter, R. & Aspinall S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

 

----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفکیک فرم تیره در سارگپه های معمولی، صحرایی (استپی) و پابلند

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

تاریخ: 1 مهر 1398

 

این نوشتار به منظور تفکیک بهتر فرم تیره در سارگپه های معمولی، صحرایی (استپی) و پابلند تهیه شده است. لازم به یادآوری است که در شمال ایران، زیرگونه سارگپه معمولی هیرکانی زیست می کند که اندکی با ویژگیهای توصیف شده در مورد زیرگونه نمادین (Buteo buteo buteo) متفاوت است. این ویژگیها بر اساس تصاویر ترسیم شده در کتاب پرندگان شکاری اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا و بخش کمی از آن از کتاب پرندگان خاورمیانه استخراج شده است. موارد با اختلاف بیشتر با رنگ قرمز مشخص شده اند.

 

نام علمی

Buteo buteo buteo

Buteo buteo vulpinus

Buteo rufinus

نام انگلیسی

Common Buzzard

Steppe Buzzard

Long-legged Buzzard

نام فارسی

سارگپه معمولی

سارگپه صحرایی (استپی)

سارگپه پابلند

زیستگاه

هر نوع زیستگاهی در زمان مهاجرت

درختزارها، دشتها، شیب کوههای دارای درخت- هر نوع زیستگاهی در زمان مهاجرت

دشتها، اراضی باز با بوته ها، مناطق نیمه بیابانی، کوهها و درختزارها

طول بدن

حدود 50 سانتیمتر

کوچکترین زیرگونه سارگپه معمولی- حدود 48 سانتیمتر

حدود 60 تا 66 سانتیمتر

فاصله دوسر بال

حدود 120 سانتیمتر

حدود 118 سانتیمتر

حدود 130 تا 155 سانتیمتر

درازی و پهنای بال

بالهای باریکتر و کوتاهتر از سارگپه پابلند

بالهای باریکتر و کوتاهتر از سارگپه پابلند

بالهای بلندتر و پهن تر از سارگپه معمولی

طول دم

دم کوتاهتر از سارگپه پابلند

دم کوتاهتر از سارگپه پابلند

دم بلندتر از سارگپه معمولی

گونه ها

قهوه ای راه راه

قهوه ای تیره

تیره یکدست

سر

قهوه ای راه راه

قهوه ای راه راه

تیره

پس سر

قهوه ای راه راه

قهوه ای راه راه

تیره- در جوانها دارای خال سفید

گلو

تیره

قهوه ای

تیره یکدست

سینه

قهوه ای تیره- نوار نسبتا روشن سینه را از شکم تیره جدا می کند

قهوه ای

تیره یکدست

پهلوها

تیره

قهوه ای

تیره

شکم

تیره با راه راه عرضی

قهوه ای

تیره یکدست

پوشپرهای زیر دم

تقریبا سفید با راه عرضی نازک و تیره

قهوه ای

تیره یکدست

شاهپرهای بلند انتهای بال (تعداد انگشتان بال)

چهار- در پایه پرها سفید و در انتها تیره

چهار انگشت- در پایه پرها سفید و در انتها تیره

چهار انگشت- در پایه پرها کرم با راه راه محو و در انتها تیره

لکه خم بال

تیره و به اندازه متوسط

لکه تیره

لکه تیره متصل به تیرگی بخش جلوی بال

پوشپرهای زیر بال

در قسمت جلوی بال تیره- در قسمت عقب خالهای تیره و روشن

قهوه ای- بین پوشپرها و شاهپرها یک نوار تیره

تیره در قسمت عقب کم رنگ تر

زیر شاهپرهای بال

نوار تیره در انتهای شاهپرهای بال

نوار تیره در انتهای شاهپرهای بال

یک نوار مشخص تیره و پهن در انتهای شاهپرهای بال- راه راه عرضی نازک و تیره

رنگ پشت

قهوه ای

قهوه ای

تیره یکدست

پوشپرهای روی بال

قهوه ای- پوشپرهای بزرگ بال نوار تیره نامشخصی را روی بال ایجاد می کنند

قهوه ای- پوشپرهای بزرگ بال نوار تیره نامشخصی را روی بال ایجاد می کنند

تیره- پوشپرهای بزرگ بال نوار تیره نامشخصی را روی بال ایجاد می کنند

روی شاهپرهای بال

راه راه عرضی روی شاهپرهای بال- در انتهای بال نوار تیره

راه راه عرضی روی شاهپرهای بال- در انتهای بال نوار تیره

راه راه عرضی روی شاهپرهای بال- در انتهای بال نوار تیره و پهن

دمگاه

قهوه ای تیره

قهوه ای تیره

تیره

روی شاهپرهای دم

قهوه ای- راه راه عرضی در زمینه سفید- شاهپرهای وسط دم تقریبا حنایی- در انتهای دم نوار تیره و لبه آنها سفید

قهوه ای- راه راه عرضی در زمینه سفید- شاهپرهای وسط دم تقریبا سفید- در انتهای دم نوار تیره و لبه آنها سفید

تیره- راه راه عرضی در زمینه کرم- شاهپرهای وسط دم روشن تر- در انتهای دم نوار تیره و پهن که لبه آنها سفید نیست

زیر شاهپرهای دم

تقریبا سفید با راه راه عرضی تیره- نوار تیره در انتهای شاهپرهای دم با لبه سفید

تقریبا سفید با راه راه عرضی تیره- نوار تیره در انتهای شاهپرهای دم با لبه سفید

در انتهای دم نوار تیره پهن بدون لبه سفید شاهپرهای دم

پاها

زردرنگ

زردرنگ

زردرنگ

 

منابع

Clark W.S. (1999).  A Field Guide to the RAPTORS of Europe, the Middle East and North Africa. Oxford University Press, Oxford, 371 pp.

 

Porter, R. & Aspinall S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۸ ، ۱۰:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفکیک فرم حنایی در سارگپه های صحرایی (استپی) و پابلند

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

31 شهریور 1398

 

این نوشتار به منظور تفکیک بهتر فرم حنایی در سارگپه های صحرایی (استپی) و پابلند تهیه شده است. این ویژگیها بر اساس تصاویر ترسیم شده در کتاب پرندگان شکاری اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا و بخش کمی از آن از کتاب پرندگان خاورمیانه استخراج شده است. موارد با اختلاف بیشتر با رنگ قرمز مشخص شده اند.

 

نام علمی

Buteo buteo vulpinus

Buteo rufinus

نام انگلیسی

Steppe Buzzard

Long-legged Buzard

نام فارسی

سارگپه صحرایی (استپی)

سارگپه پابلند

زیستگاه

هر نوع زیستگاهی در زمان مهاجرت

درختزارها، دشتها، شیب کوههای دارای درخت- هر نوع زیستگاهی در زمان مهاجرت

طول بدن

کوچکترین زیرگونه سارگپه معمولی- حدود 48 سانتیمتر

حدود 60-66 سانتیمتر

طول دوسر بال

حدود 118 سانتیمتر

حدود 130 تا 155 سانتیمتر

طول و پهنای بال

بالهای باریکتر و کوتاهتر از سارگپه پابلند

بالهای بلندتر و پهن تر از سارگپه معمولی

طول دم

طول دم کوتاهتر از سارگپه پابلند

طول دم بلندتر از سارگپه معمولی

گونه ها

نسبتا حنایی یکدست

رنگ حنایی با راه راه تیره

سر

تیره در زمینه حنایی

تیره در زمینه حنایی

پس سر

راه راه تیره در زمینه حنایی

راه راه تیره در زمینه حنایی

گلو

حنایی با کمی راه راه تیره

حنایی با کمی راه راه تیره- در فرم حنایی کم رنگ تیرگی گلو بیشتر است

سینه

نسبتا حنایی یکدست- در فرم حنایی کم رنگ نوار نسبتا روشن سینه تقریبا حنایی را از شکم حنایی با کمی راه راه عرضی تیره جدا می کند

رنگ حنایی با کمی راه راه تیره- در فرم حنایی کم رنگ نوار نسبتا روشن سینه تقریبا حنایی را از شکم تیره جدا می کند

پهلوها

حنایی- در فرم حنایی کم رنگ پهلوها کمی تیرگی دارد

تیره- در فرم حنایی کم رنگ پهلوها کاملا تیره هستند

شکم

حنایی یکدست

تیره در زمینه حنایی

پاها

زردرنگ

زردرنگ

زیردم

حنایی با راه راه عرضی نازک سفید- شاهپرهای دم در اطراف پوشپرهای زیر دم دارای لکه های سفید

حنایی با راه راه عرضی نازک سفید

راه راه عرضی زیر دم

در انتهای دم نوار تیره نازک- در فرم حنایی کمرنگ، رنگ حنایی کمتر و نوار عرضی نازک تیره افزوده می شود

در انتهای دم نوار تیره نازک- در فرم حنایی کم رنگ، دم روشن و بدون نوار تیره انتهای دم دیده می شود

رنگ پشت

راه راه تیره درشت در زمینه حنایی

راه راه تیره درشت در زمینه قهوه ای مایل به نخودی

طول و پهنای بال

بالهای باریکتر و کوتاهتر از سارگپه پابلند

بالهای بلندتر و پهن تر از سارگپه معمولی

روی بال

در بخش عقب پوشپرهای روی بال قهوه ای مایل به نخودی- پوشپرهای بزرگ بال نوار تیره ضعیفی را روی بال ایجاد می کنند

در بخش جلوی پوشپرهای روی بال قهوه ای مایل به نخودی- پوشپرهای بزرگ بال نوار تیره بزرگی را روی بال ایجاد می کنند

شاهپرهای بلند انتهای بال (تعداد انگشتان بال)

چهار انگشت که در پایه پرها سفید، در وسط کمی تیره ولی فقط در انتهای انگشتان بال تیره هستند

چهار انگشت- در پایه پرها سفید ولی در انتها کاملا تیره- تیرگی پرها از سارگپه معمولی حنایی بیشتر است

لکه خم بال

بدون لکه تیره بزرگ در خم بال

لکه تیره بزرگ در خم بال

پوشپرهای زیر بال

حنایی- در ناحیه خم بال نوار تیره در جلو و کنار خم بال- در فرم حنایی کم رنگ، این نوار بلندتر است

حنایی- نوار تیره بین شاهپرها و پوشپرهای بال

نوارهای زیر بال

یک نوار مشخص در انتهای شاهپرهای بال که در لبه خارجی بال دارای سفیدی هستند- راه راه عرضی نازک و حنایی

یک نوار مشخص تیره و پهن در انتهای شاهپرهای بال که در لبه خارجی بال سفیدی ندارند- راه راه عرضی نازک و تیره

دمگاه

تیره- در زیر آن نواری با خالهای تیره

تیره و در زیر آن نوار حنایی پررنگ متمایز از پرهای حنایی کم رنگ دم

شاهپرهای دم

حنایی یکدست

حنایی کم رنگ

راه راه عرضی روی دم

در انتهای شاهپرها یک نوار تیره نازک

راه راه عرضی نازک و تیره- در انتهای شاهپرها یک نوار تیره نازک

 

منابع

Clark W.S. (1999).  A Field Guide to the RAPTORS of Europe, the Middle East and North Africa. Oxford University Press, Oxford, 371 pp.

 

Porter, R. & Aspinall S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفکیک نابالغین قرقی و طرلان

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

تاریخ: 24 شهریور 1398

 

این نوشتار به منظور تفکیک بهتر نابالغین دو گونه قرقی و طرلان تهیه شده است. این ویژگیها بر اساس ویژگیهای مشاهده شده در حدود 20 عکس اینترنتی از نابالغین هر یک از این دو گونه استخراج شده است. موارد اختلافی با رنگ قرمز مشخص شده اند.

برای بیان ویژگیها، تفکیک جنسیت در نابالغین انجام نشده است.

 

ویژگیها

قرقی

Accipiter nisus

طرلان

Accipiter gentilis

تعداد عکس بررسی شده

20 عکس

20 عکس

منقار

دورنگ، در انتهای منقار تیره ولی نزدیک بالشتک بینی از بالای منقار به صورت نوار اوریب به رنگ خاکستری- بخش عقبی نیم نوک پایین خاکستری

تیره تا بالشتک بینی ولی در پایین بالشتک بینی و نیز در نیم نوک پایین خاکستری

سوراخ بینی

در پایین بالشتک بینی- گاهی با پرهای کنار منقار پوشانده می شود

بخشی از بالشتک بینی- گاهی با پرهای کنار منقار پوشانده می شود

پیشانی

صاف ولی در پیغوها برآمده

صاف ولی در پیغوها برآمده

ناحیه جلوی چشم

به نسبت روشن (و متصل به نوار ابرویی سفید)- پوشیده از موپرهای بلند

ناحیه بزرگ- پوشیده از موپرهای بلند

رنگ چشمها

زرد

زرد

بالای چشم

بیرون زدگی پوست در بالای نیمه جلویی چشم

بیرون زدگی پوست در بالای نیمه جلویی چشم

ابرو

نوار روشن دراز و نازک بالای چشم- از پیشانی تا پس سر که در پشت چمشها سفیدی کمی پهن تر می شود- در زیر آن و بالای چشم گاهی نوار تیره مشخص دیده می شود

نوار روشن دراز و نازک بالای چشم- از پیشانی تا پس سر که در پشت چمشها سفیدی کمی پهن تر می شود

گونه ها

راه راه تیره و روشن، در پشت چشمها لکه تیره

راه راه روشن و خاکستری یا تیره، در پشت چشمها لکه قهوه ای تیره

سر

قهوه ای راه راه باریک و متراکم

قهوه ای راه راه

پس سر

گاهی لکه سفید در راه راه تیره

عمدتا در پس گردن، لکه نارنجی در راه راه تیره وجود دارد

گلو

نوار عمودی گلویی نامشخص ولی گاهی نمایان می شود- راه راه عمودی پراکنده

وسط راه راه و دو طرف آن معمولا کرم رنگ

سینه

راه راه عرضی با خطوط عمودی به رنگ حنایی تا قهوه ای

خالهای متوسط و کشیده که در زمینه کرم و نخودی تا نارنجی پراکنده هستند

شکم

راه راه عرضی گاهی به شکل پرواز پرندگان، خالها روی پرهای پا کوچک می شوند

خالهای متوسط و کشیده که در زمینه کرم و نخودی تا نارنجی پراکنده هستند- در قسمت پایین شکم خالها کوچکتر می شوند- روی پاها راه راه باریک

پهلوها

راه راه عرضی مشخص

خالهای درشت به شکل قلب و برگ کشیده در زمینه کرم و نخودی تا نارنجی پراکنده هستند- در پایین پهلوها راه راه باریک

پاها

زردرنگ- نسبتا نازک و بلند

زردرنگ- کوتاه و ضخیم

زیردم

تقریبا سفید و بدون خال، گاهی خالهای کم

تقریبا سفید با راه راه باریک- به ندرت ممکن است تعداد و اندازه خالها بیشتر شود

رنگ پشت

قهوه ای حنایی تا تیره با حاشیه پرها تقریبا نارنجی

پوشپرهای روی بال قهوه ای تیره با حاشیه سفید تا نارنجی

روی بال

خاکستری تا قهوه ای تیره و قهوه ای متمایل به قرمز، لبه شاهپرهای بال سفید تا نارنجی، به ندرت سفیدی در پوشپرهای بال نمایان می شود

روی شاهپرهای بال سه ردیف تیره (دو ردیف در وسط و یک ردیف در لبه خارجی) در زمینه خاکستری وجود دارد و حاشیه پوشپرهای بزرگ و شاهپرهای ثانویه سفید است- گاهی میزان سفیدی در پوشپرها زیاد است

شاهپرهای بلند انتهای بال (تعداد انگشتان بال)

پنج انگشت در انتهای بال

پنج انگشت در انتهای بال

نوارهای زیر بال

تقریبا پنج نوار تیره در زیر بال دیده می شود که نوارهای چهارم و پنجم  در زیربغل کوتاهتر هستند، نوار لبه خارجی بال کمی محو ولی در زیر انگشتان بال واضح است. در زیر انگشتان بال یک یا دو نوار اضافی دیده می شود

تقریبا پنج نوار تیره که نوارهای چهارم و پنجم  در زیربغل کوتاهتر هستند، نوار لبه خارجی بال پهن و محو است. در زیر انگشتان بال یک یا دو نوار اضافی دیده می شود

خالهای زیر بال

خالها تقریبا به صورت یکنواخت در پوشپرها پراکنده هستند

دو تا سه ردیف خال

دمگاه

خاکستری متمایل به قهوه ای

قهوه ای- خاکستری

دم

خاکستری و چهار تا پنج نوار تیره نسبتا پهن- لبه خارجی پرهای دم خاکستری و گاهی سفید

خاکستری و چهار نوار تیره مشخص و نسبتا پهن- لبه خارجی پرهای دم عمدتا سفید

راه راه عرضی زیر دم

در حالت پرواز دو تا سه نوار عرضی تیره پس از پاها دیده می شود، راه راه عرضی در پرهای کناری دم نازکتر هستند

در حالت پرواز دو تا سه نوار عرضی تیره پس از پاها دیده می شود

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفکیک نابالغین پیغوی بزرگ و کوچک

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

تاریخ: 23 شهریور 1398

 

این نوشتار به منظور تفکیک بهتر نابالغین دو گونه پیغوی بزرگ و پیغوی کوچک تهیه شده است. این ویژگیها بر اساس ویژگیهای مشاهده شده در حدود 15 عکس اینترنتی از نابالغین هر یک از این دو گونه استخراج شده است. موارد اختلافی با رنگ قرمز مشخص شده اند.

برای بیان ویژگیها، تفکیک جنسیت در نابالغین انجام نشده است.

 

ویژگیها

پیغوی کوچک نابالغ

Accipiter badius

پیغوی بزرگ نابالغ

Accipiter brevipes

تعداد عکس بررسی شده

15 عکس

15 عکس

منقار

تیره- رنگ خاکستری در ناحیه مشخصی در زیر بالشتک بینی

کلا تیره ولی به میزان کمی در کنار چاک دهان خاکستری

سوراخ بینی

در پایین بالشتک بینی و گاهی در لبه پایین جدا از بالشتک

در لبه پایینی بخشی از بالشتک بینی

پیشانی

کمی برآمده

کمی برآمده

ناحیه جلوی چشم

ناحیه کوچک و روشن

(و متصل به نوار ابرویی سفید) - موپرها کوتاه

کوچک و دارای تیرگی- موپرها کوتاه

رنگ چشمها

در نابالغین زردرنگ (در جوجه های آشیانه ای خاکستری روشن، در ماده ها زرد و در بالغین نر قرمز)

خاکستری تیره تا سیاه

بالای چشم

بیرون زدگی پوست درست در بالای چشم

بیرون زدگی پوست در جلوی چشم

ابرو

نوار روشن و نازک بالای چشم

نوار روشن و نازک بالای چشم

گونه ها

قهوه ای راه راه

تیره راه راه

سر

قهوه ای با راه راه باریک و متراکم

سر قهوه ای خاکستری تیره

پس سر

گاهی لکه سفید لابه لای راه راه طولی

عمدتا لکه سفید لابه لای راه راه طولی

گلو

سفید مایل به کرم با نوار عمودی گلویی مشخص- جدا از راه راه سینه

سفید مایل به کرم با نوار عمودی گلویی- نوار عمودی گلویی متصل به راه راه سینه

سینه

راه راه طولی به رنگ تیره تا قهوه ای شکلاتی و حنایی

راه راه طولی ضخیم به رنگ قهوه ای تیره

پهلوها

خالهای درشت

خالهایی به شکل پرواز پرندگان

شکم

راه راه عرضی به نسبت کلفت و حتی به شکل قلب یا برگ با خطوط نازک عمودی تیره در محور پرها- خالها در پایین شکم کوچکتر می شوند

راه راه عرضی قلبی و پروانه ای- در ماده ها نوارهای عرضی به صورت نوارهای افقی تیره هستند

پاها

زردرنگ- نسبتا ضخیم

زردرنگ- نسبتا ضخیم

زیردم

تقریبا سفید و بدون خال

خالدار پروانه ای

رنگ پشت

قهوه ای مایل به نارنجی با حاشیه پرها تقریبا نارنجی

قهوه ای تیره مایل به خاکستری با حاشیه نازک پرها به رنگ نخودی

روی بال

خاکستری تا قهوه ای تیره و قهوه ای متمایل به قرمز- رنگ نخودی و نارنجی لبه شاهپرهای بال گاهی بیشتر می شود- در حالت بال جمع شده به ندرت سفیدی در پوشپرهای بزرگ بال نمایان می شود

لبه شاهپرهای بال خط نازکی از رنگ سفید تا نخودی و نارنجی- در حالت بال جمع شده، گاهی لکه سفید وسط پوشپرهای بزرگ نمایان می شود

شاهپرهای بلند انتهای بال (تعداد انگشتان بال)

چهار انگشت در انتهای بال

چهار انگشت در انتهای بال

نوارهای زیر بال

چهار نوار تیره در زیر بال و نوار پنجم باریک و ناقص- نوار لبه خارجی بال کمی محو ولی در زیر انگشتان بال واضح است- نواری نقطه چین شاهپرها را از پوشپرهای زیر بال جدا می کند- پرهای زیربغل نوارهای عرضی تیره

چهار نوار تیره در زیر بال- نوار قبل از ردیف لبه خارجی بال در قسمت شاهپرهای اولیه سه شاخه می شود- شاهپرهای انتهای بال تیره

خالهای زیر بال

پوشپرهای جلویی در بخش داخلی و زیر بال در خالهای بزرگتر نسبت به پوشپرها بخش خارجی بال

خالهای درشت و نسبتا یکنواخت در زیر بال تا زیربغل

دمگاه

خاکستری متمایل به قهوه ای

قهوه ای خاکستری تیره

دم

خاکستری متمایل به قهوه ای

قهوه ای خاکستری تیره

راه راه عرضی دم

در حالت پرواز چهار نوار عرضی تیره پس از پاها- راه راه عرضی وسط دم در دو طرف نازکتر هستند

در حالت پرواز چهار نوار عرضی تیره پس از پاها- راه راه عرضی واضح- به جز نوار انتهای دم، بقیه نازک هستند- راه راه عرضی وسط دم در دو طرف نازکتر هستند

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نتایج داوری شناسایی پرندگان

 

 

Results of identification review of birds

 

 

نتیجه شناسایی سارگپه تیره رنگ در قزوین

 

 

Result of identification of a dark Buzard in Qazvin

 

 

 

خلاصه اطلاعات نتیجه داوری شناسایی:

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: قزوین (استان قزوین)

 

 

مشاهده کننده: علی اکبر رشوندآوه

 

 

نتیجه شناسایی: بین سارگپه معمولی (صحرایی) و پابلند

 

 

توضیحات شناسایی: در مورد این عکس به علت نبود برخی از ویژگیهای مهم تنها با احتمال کمی بیشتر به سمت سارگپه پابلند است.

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Qazvin (Qazvin province)

 

 

Observer: Ali-Akbar Rashvand-Aveh

 

 

Result of identification review: Between Common and Long-legged Buzzards

 

 

Identification remarks: Because of lack of some important features, it is only probably toward the Long-legged Buzzard.

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نتایج داوری شناسایی پرندگان

 

 

Results of identification review of birds

 

 

نتیجه شناسایی کاکایی در چیتگر در فروردین 1396

 

 

Result of identification of a gull in Chitgar in April 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این داوری:

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

تاریخ مشاهده: 12 فروردین 1396

 

 

محل مشاهده: چیتگر، تهران (استان تهران)

 

 

مشاهده کنندگان: آقایان حمید جباری و محمدرضا کشفی

 

 

نتیجه داوری شناسایی: Larus fuscus fuscus

 

 

شناسایی کنندگان: دیک نول و مگنوس اولمن

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Date of observation: 1 April 2017

 

 

Place of observation: Chitgar, Tehran (Tehran province)

 

 

Observers: Hamid Jabbari & Mohammad-Reza Kashfi

 

 

Result of identification review: Larus fuscus fuscus

 

 

Identified by: Dick Newell & Magnus Ullman

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نتایج داوری شناسایی پرندگان

 

 

Results of identification review of birds

 

 

نتیجه شناسایی کاکایی در ابرکوه

 

 

Result of identification of gull in Abarkuh

 

 

 

خلاصه اطلاعات نتایج این داوری:

 

 

گونه: کاکایی شناسایی نشده

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

تاریخ مشاهده: 25 آبان 1394

 

 

محل مشاهده: ابرکوه (استان یزد)

 

 

مشاهده کننده: آقای مسلم اکبری

 

 

شناسایی کنندگان: درک اسکات، مگنوس اولمن و دیک نول

 

 

توضیحات شناسایی: شناسایی نشده به علت عکسهای ناکافی و فقدان جزییات کامل رکورد

 

 

Species: Unidentified Gull

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Date of observation: 16 November 2015

 

 

Place of observation: Abarkuh (Yazd province)

 

 

Observer: Moslem Akbari

 

 

Identified by: Derek Scott, Magnus Ullman & Dick Newell

 

 

Identification remarks: Not identified because of insufficient photos and lack of full details

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۱:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نتایج داوری شناسایی پرندگان

 

 

Results of identification review of birds

 

 

نتیجه شناسایی گیلانشاه در قشم در فروردین 1396

 

 

Result of identification of curlew in Qeshm in April 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این شناسایی:

 

 

گونه: گیلانشاه بزرگ (زیرگونه orientalis) Numenius arquata

 

 

تعداد پرنده: یک فرد (احتمالا ماده!)

 

 

تاریخ مشاهده: فروردین 1396

 

 

محل مشاهده: قشم (استان هرمزگان)

 

 

مشاهده کننده: مجید حسینی

 

 

شناسایی عکس: درک اسکات، رافائل آی و تونی پراتر

 

 

توضیح شناسایی: زیرتنه سفید (برعکس نخودی در گیلانشاه شرقی)، پهلوها خالدار به جای راه راه. در میان زیرگونه های گیلانشاه بزرگ، زیرگونه orientalis منقار بلندتری دارد که با گونه گیلانشاه شرقی قابل اشتباه است.

 

 

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata orientalis

 

 

No. of individuals: One individual (probably female!)

 

 

Date of observation: April 2017

 

 

Place of observation: Qeshm (Hormozgan province)

 

 

Observer: Majid Hosseini

 

 

Identification: Derek Scott, Raffael Ayé & Tony Prater

 

 

Identification remarks: Underparts white and flanks blotched/spotted rather than just streaked. Among subspecies of Eurasian Curlew, orientalis has longer bill so that it is mistakable with Far Eastern Curlew.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی