کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۶۷ مطلب با موضوع «Identification» ثبت شده است

مقایسه گلاریولهای ایران

Comparison of Iranian pratincoles

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 30 دی 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر گلاریولهای ایران تهیه شده است.

 

نام فارسی

گلاریول بال سرخ

گلاریول بال سیاه

گلاریول شرقی

گلاریول کوچک

نام علمی

Glareola pratincola

Glareola nordmanni

Glareola maldivarum

Glareola lactea

نام انگلیسی

Collared Pratincole

Black-winged Pratincole

Oriental Pratincole

Small Pratincole

طول بدن

حدود 25 سانتیمتر

حدود 24 سانتیمتر

حدود 23 سانتیمتر

حدود 17 سانتیمتر

فاصله دوسر بال

حدود 63 سانتیمتر

حدود 64 سانتیمتر

حدود 63 سانتیمتر

حدود 45 سانتیمتر

ویژگی عمومی و برجسته

زیر بال قرمز- وجود سفیدی در لبه عقبی بال

حالت ایستاده دارد- نبود سفیدی در لبه عقبی بال- زیر بال سیاه

لکه قرمز در زیر بال شبیه بال سرخ و نبود سفیدی در لبه عقبی بال شبیه بال سیاه

جثه کوچک و رنگ خاکی با لکه سفید در شاهپرهای ثانویه

نابالغین

لکه نخودی در وسط گونه- تارک، گونه ها و گردن راه راه طولی- جبه و روی بالها قهوه ای با لبه سفید در پرها

فاصله منقار تا چشم نوار نخودی- اطراف گلو راه راه طولی- تارک، گونه ها، سینه، جبه و روی بالها قهوه ای تیره

-

-

منقار

تیره- لکه قرمز مشخص در پایه نیم نوک پایین

تیره- پایه نیم نوک پایین قرمز

تیره- پایه نیم نوک پایین قرمز

تیره و کوچک

تارک

قهوه ای خاکی

قهوه ای تیره

قهوه ای تیره

خاکی تیره

گلو

زرد

زرد

زرد

خاکی روشن

طوق اطراف گلو

در بالغین، طوق سیاه نازک

در بالغین، طوق سیاه نازک همراه با نوار سفید در کنار آن

در بالغین، طوق سیاه نازک با نوار سفید مشخص قبل از آن

ندارد

سینه

قهوه ای خاکی

قهوه ای تیره

قهوه ای

خاکی تیره

شکم

سفید

سفید

سفید

سفید

زیردم

سفید

سفید

سفید

سفید

جبه

قهوه ای خاکی

قهوه ای تیره

قهوه ای تیره

خاکی

روی بال

بخش درونی بال قهوه ای خاکی- بخش بیرونی بال سیاه- نوار تیره در انتهای شاهپرهای ثانویه با لبه سفید

بخش درونی بال قهوه ای تیره- بخش بیرونی بال سیاه- نوار تیره در انتهای شاهپرهای ثانویه بدون لبه سفید

بخش درونی بال قهوه ای تیره- بخش بیرونی بال سیاه

پوشپرهای بخش درونی بال خاکی- بخش بیرونی بال سیاه با یک لکه سفید-شاهپرهای ثانویه سفید- نوار تیره در انتهای شاهپرهای ثانویه

زیر بال

بخش درونی بال قرمز بلوطی- بخش بیرونی بال سیاه

سیاه

بخش درونی بال قرمز بلوطی- بخش بیرونی بال و شاهپرهای ثانویه سیاه

سیاه با لکه بزرگ سفید در شاهپرهای ثانویه و شاهپرهای اولیه درونی

انتهای شاهپرهای بال

معمولا کوتاهتر یا تا انتهای دم

معمولا بلندتر از انتهای دم

معمولا بلندتر از انتهای دم

بلندتر از انتهای دم

دم

دوشاخه با شکاف عمیق

دوشاخه با شکاف زیاد

دوشاخه با شکاف زیاد

-

پاها

خاکستری تیره

تیره

تیره

خاکستری

 

منابع

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشار شخصی، 255 ص.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۸ ، ۱۰:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مقایسه اسکوآهای نابالغ ایران

Comparison of Iranian Skuas- immatures

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 28 دی 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر اسکوآهای نابالغ ایران تهیه شده است.

 

نام فارسی

اسکوآی قهوه ای

اسکوآی دم پیچ

اسکوآی قطبی

اسکوآی دم دراز

نام علمی

Stercorarius antarcticus

Stercorarius pomarinus

Stercorarius parasiticus

Stercorarius longicaudus

نام انگلیسی

Brown Skua

Pomarine Skua

Arctic Skua

Long-tailed Skua

طول بدن

حدود 63 سانتیمتر

حدود 51 تا 56 سانتیمتر

حدود 46 سانتیمتر

حدود 53 سانتیمتر

منقار

ضخیم- تیره، در پایه منقار کمی زرد

به نسبت ضخیم و خاکستری با انتهای تیره

با ضخامت متوسط- پایه منقار خاکستری روشن با انتهای تیره

به نسبت ضخیم- نیمه عقبی منقار خاکستری روشن با انتهای تیره

سر

راه راه تیره در زمینه قهوه ای، در گونه ها لکه تیره

قهوه ای روشن

قهوه ای روشن تا تیره با راه راه طولی تیره

راه راه طولی در زمینه خاکستری تا قهوه ای

گردن

قهوه ای با خالهای خیلی ریز سفید

قهوه ای خاکستری

قهوه ای روشن تا تیره با راه راه طولی محو

خاکستری روشن تا قهوه ای با نوارهای طولی نازک

پس سر

قهوه ای با خالهای ریز سفید

قهوه ای خاکستری

قهوه ای روشن تا تیره

خاکستری روشن تا قهوه ای با نوارهای طولی نازک

جبه

قهوه ای خاکستری با خالهای دراز روشن

قهوه ای خاکستری با نوارهای عرضی تیره

قهوه ای روشن تا تیره با نوارهای عرضی نازک و تیره

خاکستری تیره با نوارهای عرضی روشن

دمگاه

قهوه ای

چندین نوار تیره در زمینه روشن

قهوه ای

خاکستری با چندین نوار عرضی تیره

چانه

قهوه ای

خاکستری تا قهوه ای

قهوه ای

نوارهای عرضی تیره در زمینه خاکستری روشن تا قهوه ای

سینه

قهوه ای

خاکستری تا قهوه ای با نوارهای عرضی تیره

قهوه ای روشن تا تیره

خاکستری روشن تا قهوه ای با نوارهای عرضی محو و تیره تر

شکم

قهوه ای تیره

خاکستری تا قهوه ای با نوارهای عرضی تیره

قهوه ای روشن تا تیره با نوارهای عرضی نازک و تیره

خاکستری روشن تا قهوه ای با نوارهای عرضی تیره

پهلوها

قهوه ای تیره

خاکستری

قهوه ای روشن تا تیره با نوارهای عرضی

خاکستری روشن تا قهوه ای

زیردم

تیره

چندین نوار عرضی تیره در زمینه روشن

نوارهای عرضی تیره در زمینه قهوه ای روشن تا تیره

نوارهای عرضی تیره در زمینه روشن تا قهوه ای

روی بالها

قهوه ای تیره- پایه شاهپرهای اولیه انتهایی سفید

پوشپرها قهوه ای تیره- بخش بیرونی بال تیره- پایه شاهپرهای اولیه انتهایی سفید

پوشپرها قهوه ای- بخش بیرونی بال تیره- پایه شاهپرهای اولیه انتهایی روشن

پوشپرها خاکستری تا قهوه ای- بخش بیرونی بال تیره- 2-3 شاهپرهای اولیه بیرونی سفید

زیر بالها

پوشپرها تیره- شاهپرها روشن مایل به تیره

پوشپرها قهوه ای- شاهپرها تیره و روشن- پایه شاهپرهای اولیه انتهایی با دو نوار روشن

پوشپرها قهوه ای- شاهپرها به نسبت تیره- پایه شاهپرهای اولیه انتهایی سفید

پوشپرها خاکستری تیره- شاهپرها کمی تیره- پایه شاهپرهای اولیه انتهایی روشن

دم

کوتاه و پهن- شاهپرهای بال بلندتر از انتهای دم

کوتاه و پهن - شاهپرهای بال بلندتر از انتهای دم

کوتاه و پهن و در وسط نوک تیز- شاهپرهای بال بلندتر از انتهای دم

کوتاه و پهن و در وسط نوک تیز- شاهپرهای بال بلندتر از انتهای دم

پاها

خاکستری تیره

خاکستری روشن- انگشتان و پرده پا تیره

خاکستری روشن- انگشتان و پرده پا تیره

خاکستری- انگشتان و پرده پا تیره

 

منابع

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۸ ، ۲۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مقایسه اسکوآهای بالغ ایران

Comparison of Iranian Skuas- adults

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 28 دی 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر اسکوآهای بالغ ایران تهیه شده است.

 

نام فارسی

اسکوآی قهوه ای

اسکوآی دم پیچ

اسکوآی قطبی

اسکوآی دم دراز

نام علمی

Stercorarius antarcticus

Stercorarius pomarinus

Stercorarius parasiticus

Stercorarius longicaudus

نام انگلیسی

Brown Skua

Pomarine Skua

Arctic Skua

Long-tailed Skua

طول بدن

حدود 63 سانتیمتر

حدود 51 تا 56 سانتیمتر

حدود 46 سانتیمتر

حدود 53 سانتیمتر

منقار

ضخیم- تیره

به نسبت ضخیم- نیمه عقبی صورتی، در انتها تیره

به نسبت ضخیم- خاکستری

به نسبت ضخیم- سیاه

سر

راه راه تیره در زمینه قهوه ای

از زیر چانه و پیشانی تا بالا  و انتهای سر سیاه

تیره- دور منقار سفید

از پیشانی و کنار منقار با عبور از روی چشمها، سیاه رنگ

گردن

قهوه ای روشن با خالهای خیلی ریز سفید

روشن با لکه زرد- در فرم کمیاب تیره، به رنگ قهوه ای

روشن با ته مایه زرد- در فرم کمیاب تیره، به رنگ قهوه ای خاکی

روشن با زردی نامشخص

پس سر

قهوه ای با خالهای ریز سفید

طوق روشن مایل به زرد

طوق روشن

طوق روشن

جبه

قهوه ای خاکستری با خالهای دراز روشن

خاکستری تیره

خاکستری تیره

خاکستری

دمگاه

قهوه ای

قهوه ای- در زمستان چندین نوار تیره در زمینه روشن

قهوه ای

خاکستری

چانه

قهوه ای

از زیر منقار تا بالای سر سیاه

سفید

سفید

سینه

راه راه در زمینه قهوه ای

سفید با طوق تیره- در فرم کمیاب تیره، به رنگ قهوه ای

سفید- دو طرف سینه تیره- در فرم تیره، به رنگ قهوه ای خاکی

سفید

شکم

قهوه ای

سفید- در فرم کمیاب تیره، به رنگ قهوه ای

سفید- در فرم تیره، به رنگ قهوه ای خاکی

سفید مایل به خاکستری- در نیمه پایین تیره

پهلوها

قهوه ای خاکستری با لبه روشنتر پرها

تیره

سفید

خاکستری روشن

زیردم

تیره

تیره- در زمستان چندین نوار عرضی تیره

تیره

خاکستری

روی بالها

قهوه ای تیره- پایه شاهپرهای اولیه انتهایی سفید

پوشپرها قهوه ای تیره- بخش بیرونی بال تیره- پایه شاهپرهای اولیه انتهایی سفید

پوشپرها قهوه ای- بخش بیرونی بال تیره- پایه شاهپرهای اولیه انتهایی سفید

پوشپرها خاکستری- بخش بیرونی بال تیره- 2-3 شاهپرهای اولیه بیرونی سفید

زیر بالها

پوشپرها تیره- شاهپرها روشن مایل به تیره

پوشپرها تیره- شاهپرها کمی تیره- پایه شاهپرهای اولیه انتهایی روشن

پوشپرها تیره- شاهپرها به نسبت تیره- پایه شاهپرهای اولیه انتهایی سفید

پوشپرها تیره- شاهپرها کمی تیره

دم

کوتاه و پهن- شاهپرهای بال بلندتر از انتهای دم

دو شاهپر بلند قاشق مانند

دو شاهپر میانی بلند

دو شاهپر میانی خیلی بلند و انعطاف پذیر- پرهای میانی خاکستری و پرهای کناری تیره

پاها

خاکستری تیره

خاکستری

خاکستری تیره

خاکستری

 

منابع

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشار شخصی، 255 ص.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۸ ، ۲۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مقایسه گیلانشاههای منقار خمیده ایران

Comparison of Iranian Curlews and Whimbrel

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 27 دی 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر گیلانشاههای منقار خمیده ایران تهیه شده است.

 

نام فارسی

گیلانشاه ابروسفید

گیلانشاه بزرگ

گیلانشاه خاوری

گیلانشاه خالدار

نام علمی

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Numenius madagascariensis

Numenius tenuirostris

نام انگلیسی

Whimbrel

Eurasian Curlew

Far Eastern Curlew

Slender-billed Curlew

طول بدن

حدود 41 سانتیمتر

حدود 55 سانتیمتر

حدود 63 سانتیمتر

حدود 39 سانتیمتر

طول دوسر بال

حدود 83 سانتیمتر

حدود 90 سانتیمتر

-

حدود 84 سانتیمتر

جثه

گیلانشاه کوچک

نرها کوچکتر از ماده ها

بزرگترین گیلانشاه ایران

گیلانشاه کوچک- حالت ایستاده

پرواز

بال زدن سریعتر از گیلانشاه بزرگ

پرواز نرم و آهسته شبیه کاکاییها

-

در زمین با حرکات سریعتر از گیلانشاه های ابروسفید و بزرگ

منقار

بلند و خمیده- نیمه عقبی نیم نوک پایین نارنجی

بلند و خمیده (در زیرگونه orientalis طول منقار بلندتر شبیه گیلانشاه خاوری)- نیمه عقبی نیم نوک پایین نارنجی

بلند با خمیدگی بیشتر (تقریبا هم اندازه با زیرگونه شرقی orientalis گیلانشاه بزرگ)- نیمه عقبی نیم نوک پایین نارنجی

بلند، خمیده و نازک- سیاه

نسبت طول منقار به جمجمه

بلند- تقریبا دو برابر طول جمجمه

تقریبا سه برابر طول جمجمه- در نابالغین کوتاهتر- منقار نر نابالغ به اندازه گیلانشاه ابروسفید

تقریبا سه برابر طول جمجمه

بلند- تقریبا دو برابر طول جمجمه

تارک

تیره- خط سفید طولی در وسط

راه راه طولی تیره در زمینه قهوه ای

راه راه طولی تیره در زمینه قهوه ای تیره

تیره

پیشانی

تیره

راه راه طولی

به نسبت روشن

به نسبت روشن

نوار ابرویی

روشن- در جلو مشخص تر و در عقب با راه راه طولی متمایز از تیرگی سر

روشن- در جلو مشخص تر و در عقب با راه راه طولی نامتمایز از راه راه سر

روشن- در جلو مشخص تر و در عقب با راه راه طولی متمایز از راه راه سر

نوار پهن سفید و مشخص

خط چشمی

خط تیره پهن بین منقار تا چشم

یک لکه تیره در جلوی چشم

خط تیره بین منقار تا چشم

خط چشمی تیره و مشخص

گونه ها

راه راه طولی

راه راه طولی

راه راه محو

سفید

چانه

راه راه طولی

روشن

خاکستری

سفید

گردن

راه راه طولی تیره

راه راه طولی

راه راه طولی در زمینه خاکستری

بلند و کشیده- راه راه طولی محو

سینه

راه راه طولی تیره

راه راه طولی، در دو طرف مورب

راه راه طولی، در دو طرف مورب

راه راه طولی با خالهای گرد

شکم

روشن با راه راه عرضی

روشن با راه راه عرضی- (در زیرگونه orientalis زیرتنه سفیدتر)

خاکستری روشن با راه راه محو

سفید

پهلوها

راه راه عرضی تیره در زمینه سفید

تیرگی وسط پرها شبیه لنگر کشتی

تیرگی وسط پرها شبیه نوک پیکان

خالهای سیاه در زمینه سفید

زیردم

روشن

روشن

خاکستری

سفید

جبه

پرهای متوسط- تیرگی متوسط پرها با حاشیه نخودی

پرهای درشت- تیرگی درشت پرها با حاشیه قهوه ای روشن

پرهای درشت- تیرگی درشت پرها به شکل لوزی با حاشیه قهوه ای خاکستری روشن

پرهای متوسط- تیرگی درشت پرها با حاشیه خاکستری تیره

زیر بالها

پوشپرها روشن- شاهپرها تیره

-

راه راه عرضی در زیر بال

سفید- انتهای شاهپرهای اولیه تیره

بیرون زدگی بالها از دم

انتهای بال با انتهای دم برابر

انتهای بال با انتهای دم برابر

انتهای بال با انتهای دم برابر

انتهای بال کمی بلندتر از دم

دمگاه

سفید

سفید و پایین دمگاهه راه راه عرضی تیره

راه راه عرضی تیره در زمینه قهوه ای

سفید

شاهپرهای دم

چند نوار سیاه با زمینه تیره

چند نوار تیره در زمینه روشن

چند نوار محو در زمینه خاکستری

چند خط عرضی سیاه با نوارهای پهن سفید

پاها

طول متوسط، کلفت و خاکستری

طول متوسط، کلفت و خاکستری

بلند، کلفت و خاکستری

بلند، نازک و سیاه

 

منابع

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۸ ، ۱۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای بوچانگای سیاه و بوچانگای خاکستری

Differences of Black Drongo and Ashy Drongo

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 25 دی 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر بوچانگای سیاه و بوچانگای خاکستری تهیه شده است.

 

نام فارسی

بوچانگای سیاه- بالغ

بوچانگای خاکستری- بالغ

نام علمی

Dicrurus macrocercus

Dicrurus leucophaeos

نام انگلیسی

Black Drongo

Ashy Drongo

طول بدن

حدود 28 تا 30 سانتیمتر

حدود 29 سانتیمتر

رفتار نشستن

تقریبا به طور عمودی

کمتر به صورت نشسته نمایان می شود

چگونگی پرواز

دارای پرواز اکروباتیک به دنبال حشرات

اغلب از داخل یا زیر تاج درخت شکار می کند

رنگ عمومی بدن

آبی مایل به سیاه براق

خاکستری تیره تا آبی براق-

فرم خاکستری با نقاب سفید دور چشم در ایران حضور ندارد

منقار

کلفت و کوتاهتر از بوچانگای خاکستری به رنگ خاکستری نقره ای

بلندتر و نازکتر از بوچانگای سیاه

چشمها

قهوه ای روشن تا تیره و سیاه

قرمز روشن تا تیره- دایره مرکزی سیاه

نقاب دور چشم

-

(در فرم خاکستری که در ایران حضور ندارد دور چشم نقاب سفید دارد)

کنار منقار

لکه سفید کوچک کنار چاک منقار

بدون لکه سفید کوچک کنار چاک منقار

شکل سر

تقریبا گرد

تارک نسبتا تخت

شکل پس سر

گرد

دارای برآمدگی

تارک

تارک و پس سر خاکستری تیره مایل به بنفش براق

خاکستری مایل به آبی یا سبز براق

صورت و گونه ها

از کنار منقار تا پشت چشمها لکه بزرگ تیره با مرز تقریبی مشخص در بالای چشمها

به صورت متمایز تیره تر از تارک و پس سر

رنگ پس سر

خاکستری تیره مایل به بنفش براق

خاکستری مایل به سبز براق

جبه

خاکستری تیره مایل به بنفش براق- در نابالغین روشنتر با لبه سفید پرها

خاکستری مایل به سبز براق

روی بال

پوشپرهای روی بال همرنگ جبه- شاهپرها تیره- گاهی شاهپرهای اولیه قهوه ای برنزه

پوشپرهای روی بال همرنگ جبه- شاهپرها تیره- شاهپرهای ثانویه براق

زیربال

در بالغین پوشپرها سیاه ولی شاهپرها تیره کمرنگ- در نابالغین لکه های سفید

پوشپرها و شاهپرها تیره

گلو

خاکستری تیره مایل به بنفش براق

تیره با رویه بنفش براق

سینه

تیره

تیره- گاهی با رویه بنفش براق

شکم

در بالغین تیره- در نابالغین شکم روشن با کمی راه راه عرضی تیره

در بالغین خاکستری تیره- در نابالغین خاکستری دودی بدون لبه سفید پرها- شکم روشنتر از بقیه بدن

پهلوها

در نابالغین روشنتر با لبه سفید پرها

-

پوشپرهای زیردم

روشن به راه راه عرضی تیره- در نابالغین روشن

کمی از لبه پرها سفید به صورت راه راه عرضی

دمگاه

تیره با رویه بنفش براق

تیره با رویه بنفش براق

شاهپرهای دم

دو شاخه با شکاف عمیق و دو طرف با انحنا به سمت بیرون- پرها در انتها کمی پهنتر

دو شاخه با شکاف عمیق و دو طرف با انحنا به سمت بیرون- پرها در انتها نازکتر

پاها

خاکستری تیره

خاکستری تیره

 

منابع

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۱۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای مرگوس بزرگ و مرگوس کاکلی

Differences of Common and Red-breasted Mergansers

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 23 دی 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر مرگوس بزرگ و مرگوس کاکلی تهیه شده است.

 

نام فارسی

مرگوس بزرگ- نر

مرگوس بزرگ- ماده

مرگوس کاکلی- نر

مرگوس کاکلی- ماده

نام علمی

Mergus merganser

 

Mergus serrator

 

نام انگلیسی

Common Merganser

 

Red-breasted Merganser

 

طول بدن

حدود 65 سانتیمتر

 

حدود 56 سانتیمتر

 

طول دوسر بال

حدود 90 سانتیمتر

 

حدود 78 سانتیمتر

 

منقار

نازک و کشیده و در انتها قلاب مانند- پایه منقار ضخیم

نازک و کشیده و در انتها قلاب مانند- پایه منقار ضخیم

نازک و کشیده و در انتها قلاب مانند

نازک و کشیده و در انتها قلاب مانند

چشمها

قهوه ای خاکستری

قرمز قهوه ای

قرمز

قهوه ای روشن

سر

سبز

حنایی

سبز

حنایی

صورت

-

-

-

دارای حلقه چشمی روشن- کنار منقار روشن- خط روشن منقار تا چشم

کاکل

تارک بدون کاکل- در پس سر پرهای بلند متراکم شبیه کاکل

دارای دو کاکل با پرهای افشان کوتاهتر- یکی در انتهای تارک و یکی در پس سر

دارای دو کاکل با پرهای افشان بلند- یکی در انتهای تارک و یکی در پس سر

دارای دو کاکل با پرهای افشان کوتاهتر- یکی در انتهای تارک و یکی در پس سر

چانه

سبز

سفید با مرز مشخص

سبز

روشن مایل به خاکستری بدون مرز مشخص

گردن

در بالا سبز و در پایین سفید

در بالا حنایی و در پایین خاکستری روشن

-

جلوی گردن روشن مایل به خاکستری- پشت گردن حنایی

طوق گردن

مرز مشخص بین رنگ سبز و سفید

مرز مشخص بین رنگ حنایی و خاکستری روشن

طوق سفید

تغییر رنگ تدریجی از بالا (حنایی) به پایین (خاکستری)

سینه

سفید

سفید

نارنجی مایل بلوطی

روشن مایل به خاکستری

پهلو

سفید

خاکستری روشن

خاکستری

خاکستری تیره

پشت

تیره

خاکستری

تیره

خاکستری تیره

دمگاه

خاکستری

خاکستری

خاکستری

خاکستری تیره

روی بال

-

بخش بیرونی بال تیره- پوشپرهای بخش درونی بال خاکستری- شاهپرهای ثانویه سفید

-

بالها تیره- شاهپرهای ثانویه سفید با یک خط تیره در وسط

 

منابع

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۱۱:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مقایسه پاشلکهای ایران

Comparison of Iranian snipes

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 19 دی 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر پاشلکهای ایران تهیه شده است.

 

نام فارسی

پاشلک دم مویی

پاشلک معمولی

پاشلک بزرگ

پاشلک تک زی

پاشلک کوچک

نام علمی

Gallinago stenura

Gallinago gallinago

Gallinago media

Gallinago solitaria

Lymnocryptes minimus

نام انگلیسی

Pin-tailed Snipe

Common Snipe

Great Snipe

Solitary Snipe

Jack Snipe

رفتار

-

تا فاصله 10-15 دیده نمی شود و به طور ناگهانی با چند صدای بلند به صورت زیگزاگ پرواز می کند

در سطح پایین و مسیر مستقیم بدون زیگزاگ با بال زدنهای نسبتا آهسته

-

به صورت تکی دیده می شود- برای تغذیه روی پاها بالا و پایین می کند- با سکوت از حدود یک متر یا کمتر پرواز می کند

طول بدن

حدود 26 سانتیمتر

حدود 26 سانتیمتر

حدود 28 سانتیمتر

حدود 30 سانتیمتر

حدود 18 سانتیمتر

فاصله دوسر بال

حدود 45 سانتیمتر

حدود 45 سانتیمتر

حدود 49 سانتیمتر

-

حدود 40 سانتیمتر

منقار

بلند- نیمه جلویی تیره و نیمه عقبی نارنجی تیره

خیلی بلند- سبز نارنجی و در انتها تیره

بلند و ضخیم- پایه منقار ضخیمتر- به رنگ نارنجی تیره و در انتها تیره

بلند- صورتی خاکستری و در انتها تیره

کوتاه- نارنجی تیره در انتها تیره

تارک

نوار تیره طولی پهن که در پیشانی نازک می شود- دارای خط میانی روشن

نوار تیره طولی و پهن با خط میانی روشن

نوار تیره طولی و پهن باخط میانی روشن

قهوه ای تیره با خط میانی روشن

تیره بدون خط میانی روشن در تارک

خط چشمی

در جلوی چشمها خط تیره ولی در پشت چشمها نوار قهوه ای پهن

در جلوی چشمها خط تیره پهن ولی در پشت چشمها نوار قهوه ای پهن

در جلوی چشمها خط تیره ولی در پشت چشمها نوار قهوه ای پهن

حلقه چشمی سفید- خط چشمی تیره نازک- نزدیک پس سر پهن می شود

تیره و بلند

نوار ابرویی

نوار سفید پهن در جلو و بالای چشمها که تنها کمی از چشمها می گذرد، سپس خط بسیار نازک روشن

نوار نخودی پهن در جلو ولی در عقب به تدریج نازک می شود

نوار نخودی پهن در جلو ولی در عقب به تدریج نازک می شود

نوار روشن نازک که در پشت چشمها کمی پهن می شود

نوار پهن نخودی- در وسط نوار ابرویی یک خط تیره در بخش عقب سر

نوار زیرچشم

نوار روشن از کنار منقار تا انتهای گونه ها

نوار نخودی از وسط خط تیره جلوی چشم تا انتهای گونه ها

نوار نخودی از کنار منقار تا وسط گونه ها

نوار سفید خاکستری از کنار منقار تقریبا تا انتهای گونه ها

نوار روشن از کنار منقار تا وسط گونه ها

نوار تیره گونه ای

نوار تیره از کنار منقار تا انتهای گونه ها

نوار قهوه ای از کنار منقار تا انتهای گونه ها

نوار قهوه ای از کنار منقار تا انتهای گونه ها

خط تیره نازک از کنار منقار تا وسط گونه ها

نوار قهوه ای تیره پهن از کنار منقار تا انتهای گونه ها

گلو

روشن

روشن

روشن

راه راه طولی در زمینه روشن

روشن با راه راه طولی نازک

سینه

راه راه طولی قهوه ای تیره در زمینه روشن

راه راه طولی قهوه ای ناواضح در زمینه نخودی

راه راه طولی تیره در زمینه نخودی قهوه ای

راه راه عرضی نسبتا پهن زنجبیلی

راه راه طولی

پهلوها

نوارهای عرضی با فاصله در زمینه سفید

راه راه عرضی تیره با ضخامت متوسط در زمینه خاکستری مایل به قهوه ای

راه راه عرضی تیره پهن و متراکمتر در زمینه روشن

راه راه عرضی تیره در زمینه سفید خاکستری

راه راه طولی

شکم

سفید

سفید خاکستری

راه راه عرضی تیره پهن در زمینه روشن

راه راه عرضی تیره در زمینه سفید خاکستری

روشن با راه راه محو

زیردم

سفید

قهوه ای کم رنگ با راه راه عرضی تیره

راه راه عرضی تیره در زمینه سفید

راه راه عرضی تیره در زمینه سفید خاکستری

-

رنگ پشت

نوارهای طولی بلند روشن در زمینه قهوه ای روشن با خالهای تیره

قهوه ای با نوارهای طولی نخودی

قهوه ای تیره با نوارهای نخودی نازک

قهوه ای مایل به حنایی با نوارهای طولی سفید

دو نوار طولی بلند زرد نخودی- سبز براق

ردیف پرهای شانه ای

حالت فلسی- لبه پرها سفید نخودی

با راه راه عرضی تیره و حنایی و در انتها تیره- لبه پرها نخودی

با راه راه عرضی تیره و حنایی و در انتها تیره- لبه پرها نخودی

حالت فلسی با راه راه عرضی تیره و حنایی- لبه پرها سفید نخودی

پرها تیره و در انتها حنایی- لبه پرها سفید نازک

روی بال

در بخش درونی بال، پوشپرهای بال قهوه ای نخودی- پوشپرهای بزرگ و شاهپرها تیره- پوشپرهای میانی راه راه عرضی و لبه پرها سفید نازک

در بخش درونی بال، پوشپرهای بال قهوه ای نخودی ولی لبه جلویی بال تیره-  پوشپرهای بزرگ و شاهپرها تیره- لبه عقبی شاهپرهای ثانویه سفید- یک نازک روشن در وسط بال

قهوه ای تیره - چند نوار سفید پهن در لبه پوشپرهای بزرگ و میانی بال

قهوه ای مایل به حنایی

قهوه ای

زیربالها

تیره

پوشپرها روشن- لبه جلویی بال تیره- در وسط بال نوار تیره پهن- شاهپرها تیره- لبه شاهپرهای ثانویه سفید

تیره- در پوشپرها راه راه عرضی تیره

-

پرهای زیربغل و پوشپرهای روشن- شاهپرها تیره

بلندی شاهپرهای بال

بلند و نزدیک به انتهای دم

کوتاه

کوتاه

بلند و در انتهای دم

بلند و نزدیک به انتهای دم کوتاه

دمگاه

حنایی با راه راه عرضی تیره

نخودی مایل به قهوه ای با راه راه عرضی تیره

نخودی مایل به حنایی با راه راه عرضی تیره تر

-

راه راه طولی

شاهپرهای دم

پرهای میانی حنایی- پرهای کناری خطوط مویی

تقریبا همه پرها حنایی- تک پرهای کناری سفید با راه راه عرضی

پرهای میانی حنایی- پرهای کناری سفید

حنایی بدون گوشه سفید

دم کوتاه و نوک تیز

پاها

کوتاه و نارنجی مایل به سبز

سبز

سبز تیره مایل به خاکستری

نارنجی

کوتاه و سبز کم رنگ

بیرون زدگی پاها در پرواز

پاها کمی بلندتر از دم

پاها کمی بلندتر از دم

پاها کمی بلندتر از دم

-

پاها از دم بیرون نمی زند

 

منابع

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۸ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مقایسه کمرکلیهای ایران

Comparison of Iranian Nuthatches

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 8 دی 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر کمرکلیهای ایران تهیه شده است.

 

نام فارسی

کمرکلی جنگلی- هیرکانی

کمرکلی جنگلی- زاگرسی

کمرکلی کوچک- آذری

کمرکلی کوچک- زاگرسی

کمرکلی بزرگ

نام علمی

 

 

 

 

 

نام انگلیسی

 

 

 

 

 

طول بدن

حدود 14 سانتیمتر

حدود 14 سانتیمتر

حدود 14 سانتیمتر

حدود 14 سانتیمتر

حدود 19 سانتیمتر

منقار

نسبتا بلند

نسبتا بلند

نسبتا بلند و رو به بالا

نسبتا بلند و رو به بالا

نسبتا بلند و ضخیم

پیشانی

-

سفید

-

-

-

نوار ابرویی

ندارد

خط سفید با پهنای متوسط

ندارد

ندارد

ندارد

گونه ها

سفید

سفید

سفید

سفید

سفید

نوار چشمی

نوار چشمی سیاه با پهنای متوسط

نوار چشمی سیاه با پهنای متوسط

نوار چشمی سیاه که از کنار منقار شروع و به تدریج پهن می شود- پهنای کمتر از کمرکلی بزرگ

خط سیاه نازک در جلو- درپشت چشمها به تدریج نازک می شود

نوار چشمی سیاه که از کنار منقار شروع و به تدریج پهن می شود

تارک

خاکستری

خاکستری

خاکستری

خاکستری

خاکستری

پس سر

خاکستری

خاکستری

خاکستری

خاکستری

خاکستری

جبه

خاکستری

خاکستری

خاکستری

خاکستری

خاکستری

گلو

سفید

سفید

سفید

سفید

سفید

گردن

سیاهی نوار چشمی پهن در دو طرف گردن به سمت پایین نازک می شود

سیاهی نوار چشمی پهن در دو طرف گردن به سمت پایین نازک می شود

سیاهی نوار چشمی پهن در دو طرف گردن به سمت پایین نازک می شود

بدون نوار سیاه در دو طرف گردن

قطورتر- سیاهی نوار چشمی پهن در دو طرف گردن پهنتر می شود

سینه

نارنجی روشن

قهوه ای خاکی

تقریبا سفید

نخودی

تقریبا سفید

شکم

نارنجی روشن

قهوه ای خاکی

در بالا سفید- در پایین نخودی تیره

نخودی خاکی

در بالا سفید- در پایین نخودی خاکی

پهلوها

نارنجی حنایی

قهوه ای حنایی

نخودی خاکی

نخودی قهوه ای روشن

نخودی خاکی

پوشپرهای زیردم

نارنجی بلوطی- در طرفین خالهای سفید نواری

قهوه ای حنایی- در طرفین نوار سفید

نخودی خاکی

نخودی قهوه ای روشن

نخودی قهوه ای روشن

دمگاه

خاکستری

خاکستری

خاکستری

خاکستری

خاکستری

دم

نسبتا بلند- در وسط خاکستری- در طرفین تیره- در گوشه ها سفید

نسبتا بلند- در وسط خاکستری- در طرفین تیره- در گوشه ها سفید

نسبتا کوتاه

نسبتا کوتاه

نسبتا متوسط

پاها

صورتی قهوه ای

صورتی قهوه ای

خاکستری تیره

خاکستری سیاه

خاکستری

 

منابع

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشار شخصی، 255 ص.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مقایسه دم جنبانکهای ایران

Comparison of Iranian wagtails

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 8 دی 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر دم جنبانکهای ایران تهیه شده است.

 

نام فارسی

دم جنبانک ابلق

دم جنبانک خاکستری

دم جنبانک سرزرد

دم جنبانک شکم زرد

نام علمی

Motacilla alba

Motacilla cinerea

Motacilla citreola

Motacilla flava

نام انگلیسی

White Wagtail

Grey Wagtail

Citrine Wagtail

Yellow Wagtail

طول بدن

حدود 18 سانتیمتر

حدود 18 سانتیمتر

حدود 18 سانتیمتر

حدود 16.5 سانتیمتر

پیشانی

سفید

-

در نرها زرد

خاکستری تا سیاه

نوار ابرویی

-

خط سفید

در ماده نوار زرد از بالای چشمها تا دو طرف گردن

در برخی زیرگونه ها خط سفید

گونه ها

سفید

خاکستری

در ماده ها قهوه ای

اکثرا تیره- در زیرگونه lutea زرد

تارک

تیره

خاکستری

در نرها زرد- در ماده ها قهوه ای خاکستری

در اکثر زیرگونه ها تیره- در زیرگونه lutea زرد

پس سر

تیره

خاکستری

در نرها مشکی

خاکستری تیره

جبه

خاکستری

خاکستری

خاکستری

خاکستری تیره

گلو

در فرمهای مختلف به رنگهای سفید یا سیاه

در نرها سیاه- در ماده ها تیره- در اولین زمستان روشن

زرد

در بیشتر زیرگونه ها زرد- در برخی سفید

سینه

در بیشتر فرمها سیاه- گاهی طوق سیاه

روشن مایل به زرد

زرد- دو طرف سینه خاکستری

تقریبا در همه زیرگونه ها زرد

شکم

سفید

روشن مایل به زرد

زرد

تقریبا در همه زیرگونه ها زرد

پهلوها

خاکستری روشن تا تیره

روشن

زرد و خاکستری

تقریبا در همه زیرگونه ها زرد

زیردم

سفید

زرد درخشان

سفید

زرد

دمگاه

تیره

زرد

خاکستری تیره

خاکستری

روی بال

خاکستری- شاهپرها تیره با لبه سفید- لبه پوشپرهای بزرگ خط سفید- لبه پوشپرهای میانی خط سفید

خاکستری- شاهپرها تیره با لبه سفید

خاکستری- شاهپرها تیره با لبه سفید- لبه پوشپرهای بزرگ نمای سفید- لبه پوشپرهای میانی نوار سفید

خاکستری- شاهپرها تیره با لبه سفید- لبه پوشپرهای بزرگ خط سفید- لبه پوشپرهای میانی خط سفید

پاها

خاکستری تا سیاه

صورتی تا قرمز تیره

تیره

تیره

 

منابع

 

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۸:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مقایسه دم سرخهای ایران

Comparison of Iranian Redstarts

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 7 دی 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر دم سرخهای ایران تهیه شده است.

 

نام فارسی

دم سرخ پشت بلوطی- نر

دم سرخ معمولی- نر

دم سرخ سیاه- نر

دم سرخ پشت بلوطی- ماده

دم سرخ معمولی- ماده

دم سرخ سیاه- ماده

نام علمی

Phoenicurus erythronotus

Phoenicurus phoenicurus

Phoenicurus ochruros

Phoenicurus erythronotus

Phoenicurus phoenicurus

Phoenicurus ochruros

نام انگلیسی

Eversmann’s Redstart

Common Redstart

Black Redstart

Eversmann’s Redstart

Common Redstart

Black Redstart

طول بدن

حدود 16 سانتیمتر

حدود 14 تا 15 سانتیمتر

حدود 15 سانتیمتر

حدود 16 سانتیمتر

حدود 14 تا 15 سانتیمتر

حدود 15 سانتیمتر

نوار ابرویی

خط سفید نازک

خط سفید نازک- در پیشانی پهنتر

در زیرگونه ochruros بدون نوار ابرویی- در زیرگونه semirufus خط سفید نازک که در پیشانی پهنتر است

خط روشن نازک

خط روشن نازک

بدون خط روشن مشخص

پیشانی

نوار تیره متصل به گونه ها

نوار تیره متصل به گونه ها

نوار تیره متصل به گونه ها

-

-

-

گونه ها

تیره تا سیاه

سیاه

سیاه

خاکستری

خاکستری قهوه ای

قهوه ای روشن

تارک

خاکستری مایل به قهوه ای

خاکستری روشن

خاکستری روشن

خاکستری مایل به قهوه ای

خاکستری روشن مایل به قهوه ای

خاکستری روشن

پس سر

خاکستری مایل به قهوه ای

خاکستری- گاهی سیاهی گلو تا پس سر می رسد

خاکستری- گاهی سیاهی گلو تا پس سر می رسد

خاکستری مایل به قهوه ای

خاکستری روشن

خاکستری روشن مایل به قهوه ای

جبه

نارنجی تا قهوه ای روشن

خاکستری

خاکستری تا سیاه

خاکستری مایل به قهوه ای

خاکستری روشن مایل به قهوه ای

خاکستری روشن مایل به قهوه ای

گلو

نارنجی کمرنگ تا پررنگ

سیاه

سیاه

روشن مایل به نارنجی

روشن

روشن مایل به قهوه ای روشن

سینه

تا پایین سینه نارنجی قرمز

نارنجی قرمز

سیاه- مرز سیاهی و نارنجی ممکن مشخص یا تدریجی باشد

روشن مایل به نارنجی

نارنجی روشن

روشن مایل به قهوه ای روشن

شکم

سفید

در بالای شکم نارنجی قرمز- در پایین سفید

طیفی از نارنجی تا سیاه که بر حسب زیرگونه متفاوت است- در زیرگونه semirufus شکم نارنجی- در زیرگونه ochruros فقط پایین شکم نارنجی

سفید

نارنجی روشن

روشن مایل به قهوه ای روشن

پهلوها

نارنجی قرمز

نارنجی قرمز

نارنجی تا تیره

روشن مایل به نارنجی

نارنجی روشن

روشن مایل به قهوه ای روشن

پوشپرهای زیردم

سفید

سفید مایل به نارنجی

نارنجی کمرنگ

سفید

سفید

نارنجی روشن

دمگاه

نارنجی

نارنجی

نارنجی

نارنجی

نارنجی

نارنجی

روی بال

تیره- لکه بزرگ سفید از جلوی بال تا پنجره بالی در وسط

تیره- در زیرگونه samamisicus لکه سفید پنجره بالی در وسط

تیره تا سیاه- گاهی لکه سفید پنجره بالی کوچک در وسط

یک خط کوچک در جلوی بال- لبه پوشپرهای بزرگ سفید

لبه پوشپرهای بزرگ کمی روشن

قهوه ای

پرهای دم

پرهای وسط تیره- پرهای کناری نارنجی

پرهای وسط تیره- پرهای کناری نارنجی

پرهای وسط تیره- پرهای کناری نارنجی

پرهای وسط تیره- پرهای کناری نارنجی

پرهای وسط تیره- پرهای کناری نارنجی

پرهای وسط تیره- پرهای کناری نارنجی

پاها

سیاه

سیاه

سیاه

سیاه

سیاه

سیاه

 

منابع

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشار شخصی، 255 ص.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۸ ، ۲۲:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مقایسه سسکهای بیدی، جنگلی و دمگاه زیتونی

Comparison of Willow, Wood and Bonelli’s Warblers

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 6 دی 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر سسکهای بیدی، جنگلی و دمگاه زیتونی تهیه شده است.

 

نام فارسی

سسک بیدی اسکاندیناوی

سسک بیدی سیبری

سسک جنگلی

سسک دمگاه زیتونی شرقی- بالغ

سسک دمگاه زیتونی شرقی- اولین زمستان

سسک دمگاه زیتونی غربی- بهار

نام علمی

Phylloscopus trochilus acredula

Phylloscopus trochilus yakutensis

Phylloscopus sibilatrix

Phylloscopus orientalis

Phylloscopus orientalis

Phylloscopus bonelli

نام انگلیسی

Scandinavian Willow Warbler

Siberian Willow Warbler

Wood Warbler

Eastern Bonelli’s Warbler

Eastern Bonelli’s Warbler

Western Bonelli’s Warbler

طول بدن

حدود 11 سانتیمتر

حدود 11 سانتیمتر

حدود 12.5 سانتیمتر

حدود 12 سانتیمتر

حدود 12 سانتیمتر

حدود 11 سانتیمتر

منقار

بالای منقار تیره- پایین منقار کمی نارنجی

بالای منقار تیره- پایین منقار کمی نارنجی

بالای منقار آبی- پایین منقار نارنجی

بالای منقار تیره- پایین منقار نارنجی

بالای منقار تیره- پایین منقار صورتی تیره

بالای منقار تیره- پایین منقار صورتی تیره

چشمها

تیره

تیره

تیره و متوسط

تیره با حلقه چشمی سفید نازک

تیره با حلقه چشمی سفید نازک

تیره با حلقه چشمی سفید نازک

پیشانی

خط نازک روشن متصل به نوار ابرویی

خط نازک روشن متصل به نوار ابرویی

خط نازک زرد متصل به نوار ابرویی

خط نازک روشن متصل به نوار ابرویی

خط نازک روشن متصل به نوار ابرویی

خط نازک روشن متصل به نوار ابرویی

نوار ابرویی

نوار با ضخامت متوسط و به رنگ روشن مایل به زرد

نوار با ضخامت متوسط و به رنگ سفید

نوار زرد در پشت چشمها پهنتر

روشن

نوار پهن روشن چرکی

نوار پهن روشن چرکی

خط چشمی

تیره با ضخامت متوسط

تیره با ضخامت متوسط

خط تیره نازک از کنار منقار تا چشمها- نوار تیره در پشت چشمها

در جلوی چشمها خط تیره نازک- در پشت چشمها نوار تیره محو

در جلوی چشمها لکه تیره کوچک- در پشت چشمها نوار تیره محو

در جلوی چشمها خط نازک تیره محو- در پشت چشمها نوار تیره محو

گونه ها

روشن مایل به زرد با لبه انتهایی کمی تیره

سفید با لبه انتهایی کمی تیره

زرد

قهوه ای کمرنگ

قهوه ای کمرنگ

قهوه ای کمرنگ

تارک

سبز

خاکستری

سبز مایل به زرد

خاکستری روشن

سبز خاکستری

خاکستری

پس سر

سبز

خاکستری

سبز مایل به زرد

خاکستری روشن

سبز خاکستری

سبز خاکستری

جبه

سبز

خاکستری

سبز مایل به زرد

خاکستری روشن

سبز خاکستری

خاکستری سبز

گلو

روشن مایل به زرد

سفید

زرد

سفید

سفید چرکی

سفید چرکی

سینه

روشن مایل به زرد

سفید با کمی راه راه خاکستری

زرد

سفید

سفید چرکی

سفید چرکی

شکم

سفید

سفید

سفید چرکی

سفید

سفید چرکی

سفید چرکی

پوشپرهای زیردم

سفید

سفید

سفید

سفید

سفید چرکی

سفید چرکی

دمگاه

قهوه ای روشن

خاکستری

سبز روشن

خاکستری

سبز مایل به زرد طلایی

سبز مایل به زرد طلایی

روی بال

سبز خاکستری- لبه شاهپرها روشن نازک

خاکستری- لبه شاهپرها روشنتر

سبز روشن- شاهپرها تیره با لبه سبز روشن

خاکستری مایل به سبز روشن- شاهپرهای بال تیره ترمتمایز از لبه سبز روشن

سبز مایل به زرد طلایی

سبز مایل به زرد طلایی

هرزبال

دو پر تیره

دو پر تیره

یک پر تیره

تیره

تیره

تیره

انتهای شاهپرهای بال

بلند

بلند

خیلی بلند

نسبتا بلند

نسبتا بلند

نسبتا بلند

شاهپرهای دم

قهوه ای روشن به رگه های تیره

خاکستری تیره

سبز روشن

خاکستری

سبز مایل به زرد

سبز روشن

پاها

صورتی قهوه ای- گاهی در بهار تیره مانند چیف چاف

صورتی قهوه ای

خاکستری مایل به سبز

خاکستری تیره

خاکستری تیره

خاکستری تیره

 

منابع

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۸ ، ۲۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای عقابهای صحرایی و خاکی (دشتی)

Differences of Steppe and Tawny Eagles

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 6 دی 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر عقابهای صحرایی و خاکی (دشتی) تهیه شده است.

 

نام فارسی

عقاب صحرایی- نابالغ سال اول

عقاب صحرایی- نابالغ سال دوم

عقاب صحرایی- نابالغ سال سوم

عقاب صحرایی- نابالغ سال چهارم

عقاب صحرایی- بالغ

عقاب خاکی (دشتی)- نابالغ

نام علمی

Aquila nipalensis

 

 

 

 

Aquila rapax

نام انگلیسی

Steppe Eagle

 

 

 

 

Tawny Eagle

طول بدن

حدود 75 سانتیمتر

 

 

 

 

حدود 70 سانتیمتر

طول دوسر بال

حدود 175 تا 210 سانتیمتر

 

 

 

 

حدود 165 تا 185 سانتیمتر

منقار

بخش عقب منقار خاکستری ولی در انتها تیره

 

 

 

زرد با انتهای تیره

بخش عقب منقار خاکستری ولی جلوی منقار تیره

چشمها

تیره

تیره

تیره

تیره

تیره

تیره

گونه ها

خاکی تیره

 

 

 

 

یکدست همرنگ بدن

بالشتک بینی

زرد

زرد

زرد

زرد

زرد

زرد

سر

خاکی تیره

 

قهوه ای روشن

 

 

 

پس سر

خاکی تیره

قهوه ای روشن

 

 

لکه طلایی

 

گلو

کرم نخودی

نخودی خاکی

قهوای روشن- در زیر منقار خط تیره

قهوه ای روشن- در زیر منقار نوار تیره

قهوه ای روشن- در زیر منقار نوار تیره

کرم روشن

سینه

خاکی تیره

خاکی تیره

قهوه ای تیره

قهوه ای تیره

قهوه ای تیره

کرم خاکی

پهلوها

خاکی تیره

خاکی تیره

قهوه ای تیره

قهوه ای تیره

قهوه ای تیره

 

شکم

خاکی تیره

خاکی تیره

قهوه ای تیره

قهوه ای تیره

قهوه ای تیره

 

پوشپرهای زیردم

کرم روشن

کرم روشن

کرم روشن با کمی خال

کرم روشن با خالهای درشت

قهوه ای تیره

کرم روشن- در فرم حنایی به رنگ کرم با خالهای حنایی

رنگ پشت

خاکی تیره

قهوه ای روشن

قهوه ای با خط عمودی روشن در وسط

 

قهوه ای تیره با لکه کوچک روشن در وسط

 

پرهای شانه ای

 

کمی تیره تر از قهوه ای پشت

کمی تیره تر از قهوه ای پشت

 

 

 

روی بال

پوشپرها خاکی تیره- شاهپرهای ثانویه تیره- نوار سفید در لبه عقبی شاهپرها- خط سفید در لبه پوشپرهای بزرگ تیره- شاهپرهای انتهای بال تیره- در شاهپرهای اولیه 1 تا 3 روشنتر

پوشپرها قهوه ای روشن- شاهپرهای ثانویه تیره- نوار سفید در لبه عقبی شاهپرها کمی هویداست- خط سفید نازک در لبه پوشپرهای بزرگ تیره- شاهپرهای انتهای بال تیره- در شاهپرهای اولیه 1 تا 3 روشنتر

پوشپرها قهوه ای روشن- شاهپرهای ثانویه تیره- نوار سفید نازک در لبه عقبی شاهپرها کمی هویداست- خط سفید نازک در لبه پوشپرهای بزرگ تیره- شاهپرهای انتهای بال تیره- در شاهپرهای اولیه 1 تا 3 روشنتر

 

پوشپرها قهوه ای تیره- نوار تیره بین پوشپرها و شاهپرها- لکه تیره بزرگ مچی- شاهپرهای ثانویه تیره- پای شاهپرهای اولیه درونی سفید

 

خطهای سفید روی بال (در حالت نشسته)

نوار لبه شاهپرها- نوار لبه پوشپرهای بزرگ- نوار پهن در بالای پوشپرهای بزرگ

 

نوار روشن نازک در لبه شاهپرها- نوار روشن نازک در لبه پوشپرهای بزرگ

 

 

 

تعداد انگشتان بال (شاهپرهای بلند انتهای بال)

هفت انگشت- شاهپر اولیه چهارم بلندتر از عقاب خاکی

 

 

 

هفت انگشت با نوار تیره پهن

هفت انگشت- شاهپر اولیه چهارم کوتاهتر از عقاب صحرایی

لکه تیره مچی (زیر خم بال)

خط تیره در لبه خم بال

 

لکه تیره بزرگ

لکه تیره بزرگ

لکه تیره بزرگ

در لبه بال خط نازک تیره- در فرم حنایی لکه مچی دارای راه راه طولی تیره

پوشپرهای زیر بال

خاکی تیره با نوار سفید پهن در پوشپرهای بزرگ

پوشپرها قهوه ای با کمی رنگ خاکی- نوار سفید در لبه پوشپرهای بزرگ

قهوه ای تیره- نوار سفید در لبه پوشپرهای بزرگ

در بخش درونی قهوه ای روشنتر- نوار سفید در لبه پوشپرهای بزرگ

لبه جلویی بال قهوه ای تیره- پوشپرهای بزرگ روشنتر- نوار تیره بین پوشپرها و شاهپرها

کرم خاکی- پوشپرهای بزرگ روشنتر- در فرم حنایی پوشپرها به رنگ حنایی

زیر شاهپرهای بال

لبه عقبی بال سفید- شاهپرهای ثانویه تیره با راه راه عرضی- در شاهپرهای اولیه 1 تا 3 روشنتر- نوار انتهای بال تیره و پهن

شاهپرهای ثانویه تیره- کمی سفیدی در لبه عقبی شاهپرها- شاهپرهای انتهای بال تیره

شاهپرهای ثانویه تیره با راه راه عرضی تیره- کمی سفیدی در لبه عقبی شاهپرها- شاهپرهای انتهای بال تیره

راه راه عرضی تیره در زمینه کدر- نوار مخلوطی از تیره و روشن در لبه عقبی بال

نوار تیره در انتهای شاهپرهای بال- راه راه عرضی تیره در زمینه کدر

شاهپرهای ثانویه تیره با لبه انتهایی روشن- اولین شاهپرهای اولیه روشن- شاهپرهای انتهای بال تیره ولی در پایه روشنتر با راه راه عرضی

دمگاه

تیره با نوار سفید پهن در انتها

تیره با نوار نسبتا سفید و پهن در انتها

تیره با نوار نسبتا سفید و پهن در انتها

تیره با نوار نسبتا سفید در انتها

قهوه ای تیره با نوار تیره در انتهای دمگاه

 

روی شاهپرهای دم

تیره با راه راه عرضی- نوار سفید در لبه انتها

 

 

 

نوار تیره در انتهای دم- راه راه عرضی تیره در زمینه کدر

 

زیر شاهپرهای دم

 

تیره با راه راه عرضی تیره- در انتهای دم کمی سفیدی دیده می شود

تیره با راه راه عرضی تیره- در انتهای دم نوار سفید

راه راه عرضی تیره- در انتهای دم نوار مخلوطی از تیره و روشن

نوار تیره در انتهای دم- راه راه عرضی تیره در زمینه کدر

تیره با لبه انتهایی روشن

پرهای پا (شلوارک پا)

 

 

 

 

بلندتر از عقابهای خالدار

 

رنگ انگشتان

 

زرد

 

 

انگشتان زرد

انگشتان زرد

 

منابع

Clark W.S. (1999).  A Field Guide to the RAPTORS of Europe, the Middle East and North Africa. Oxford University Press, Oxford, 371 pp.

 

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۸ ، ۱۸:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای کورکور حنایی و کورکور سیاه

Differences of Red Kite and Black Kite

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 30 آذر 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر کورکور حنایی و کورکور سیاه تهیه شده است.

 

نام فارسی

کوکور حنایی

کورکور گوش سیاه

کورکور سیاه

کورکور نوک زرد

نام علمی

Milvus milvus

Milvus migrans lineatus

Milvus migrans migrans

Milvus aegyptius

نام انگلیسی

Red Kite

Black-eared Kite

Black Kite

Yellow-billed Kite

طول بدن

حدود 60 تا 70 سانتیمتر

حدود 55 تا 68 سانتیمتر

حدود 50 تا 65 سانتیمتر

حدود 47 تا 60 سانتیمتر

طول دوسر بال

حدود 145 تا 170 سانتیمتر

حدود 135 تا 162 سانتیمتر

حدود 125 تا 150 سانتیمتر

حدود 120 تا 145 سانتیمتر

جثه

لاغرتر از کورکور سیاه- پرواز نرمتر

 

 

 

پهنای بال

 

پهنای بال بیشتر

کمی پهنتر از کورکور حنایی

 

منقار

نیمه عقبی زرد با انتهای تیره

 

نیمه عقبی زرد با انتهای تیره

در بالغین زرد- در نابالغین تیره یا زرد با انتهای سیاه

چشمها

روشن

 

نسبتا روشن

 

نقاب تیره چشم

 

نقاب دور چشم تیره تر و مشخص

نقاب دور چشم تیره در نابالغین

 

سر

سر روشن مایل به سفید یا خاکستری- پیشانی تقریبا سفید

قهوه ای

مایل به خاکستری- فرم حنایی شبیه به کورکور حنایی اما سر خاکستری

مایل به قهوه ای

روتنه

در نابالغین قهوه ای قرمز کدر

 

قهوه ای تر و تیره از کورکور حنایی- در نابالغین لبه پرهای جبه روشن

نابالغین شبیه کورکور گوش سیاه

زیرتنه

قرمز خاکی تیره

اخرایی با راه راه طولی

فرم حنایی شبیه کوکور حنایی اما به جای سفیدی شاهپرها، رنگ کرم تیره

قهوه ای حنایی

گلو

 

در نابالغین روشن

کرم تیره

 

سینه

قرمز با راه راه طولی تیره- در نابالغین تیره با راه راه طولی روشن و مشخص

در نابالغین راه راه طولی مشخص

در نابالغین خالهای تیره مشخص

 

شکم

 

پایین شکم روشن

در نابالغین روشن تر از سینه

 

پوشپرها زیردم

 

روشن

 

 

تعداد انگشتان بال (شاهپرهای بلند انتهای بال)

پنج تا شش انگشت با نوار تیره پهن و مشخص

شش شاهپر بلند و آزاد

پنج انگشت

 

روی بال

پوشپرها جلوی بال حنایی- پوشپرهای بزرگ روشن- شاهپرها تیره