کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۶۱۱ مطلب با موضوع «Population» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بردسکن در مهر 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Bardeskan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: بردسکن

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عباس زاده

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bardeskan

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 4 October 2019

Observers: Mohammad Abbaszadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در بردسکن در مهر 1398

Record of Golden Eagle in Bardeskan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: بردسکن

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 15 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عباس زاده

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Bardeskan

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 7 October 2019

Observers: Mohammad Abbaszadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در تالاب حسنلو در مهر 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Hasanlu wetland in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار، علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 October 2019

Observers: Aziz Ozar, Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در خاتم در مهر 1398

Record of Barred Warbler in Khatam in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خاتم

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 4 October 2019

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در خرمشهر در مهر 1398

Record of Barn Owl in Khorram-Shahr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: خرمشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 September 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در گیلان غرب در مهر 1398

Record of Western Osprey in Gilan-e Gharb in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد زاگرس، گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 7 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zagros dam, Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: 29 September 2019

Observers: Siamak Esmaili

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۳:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در گیلان غرب در شهریور 1398

Record of Griffon Vulture in Gilan-e Gharb in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریان

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: September 2019

Observers: Siamak Esmaili & Ali-Ashraf Shokrian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۲:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در گیلان غرب در بهمن 1393

Record of Bonelli’s Eagle in Gilan-e Gharb in February 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه شکار مممنوع زله زرد، گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 3 بهمن 1393

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی

شناسایی کنندگان: احسان طالبی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaleh-Zard, Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: 22 February 2015

Observers: Siamak Esmaili

Identified by: Ehsan Talebi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در گیلان غرب در اردیبهشت 1398

Record of Short-toed Eagle in Gilan-e Gharb in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه شکارممنوع زله زرد، گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 7 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaleh-Zard No-Hunting area, Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: 27 April 2019

Observers: Siamak Esmaili

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در شهرستان رستم در شهریور 1398

Record of White-throated Dipper in Rostam county in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان رستم

استان: فارس

دوره مشاهدات: 15 شهریور 1398

مشاهده کننده: آقای پیمان خوبکار

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rostam county

Province: Fars

Period of observations: 6 September 2019

Observers: Peyman Khobkar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در شیراز در خرداد 1398

Record of White-throated Dipper in Shiraz in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کوهمره سرخی، شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: خرداد 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد جوکار

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kuhmareh-Sorkhi, Shiraz

Province: Fars

Period of observations: June 2019

Observers: Mohammad-Javad Jowkar

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۰:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در کارون در مهر 1398

Record of Short-toed Eagle in Karun in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 1 October 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در شهرستان کارون در مهر 1398

Record of Egyptian Nightjar in Karun in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: غزاویه، شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Ghazavieh village, Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 September 2019

Observers: Alireza Afshoon

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در اهواز در مهر 1398

Record of Egyptian Nightjar in Ahwaz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: اهواز، ساحل کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 6 مهر 1398

مشاهده کننده: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun river, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 28 September 2019

Observer: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در ملکشاهی در مرداد 1395

Record of Egyptian Nightjar in Malekshahi in August 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: مرداد 1395

مشاهده کننده: آقای مهدی مامی

توضیحات: گونه جدید برای استان ایلام

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: August 2016

Observers: Mahdi Mami

Remarks: New species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در گیلان غرب در خرداد 1398

Record of population of Griffon Vulture in Gilan-e Gharb in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: 9 فرد

مکان مشاهده: منطقه زله زرد، گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: June 2019

Observers: Siamak Esmaili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در خرم آباد در مهر 1398

Record of White-throated Dipper in Khorram-Abad in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 7 مهر 1398

مشاهده کننده: آقایان مهدی پورعابدی، آرش شامی و میثم طهماسبی زاده

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: 29 September 2019

Observers: Mehdi Pourabedi, Arash Shami & Meysam Tahmasbizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در گناوه در مهر 1398

Record of Western Osprey in Genaveh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گناوه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 2 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای غلامعباس محمدحسینی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Genaveh

Province: Bushehr

Period of observations: 24 September 2019

Observers: Gholamabbas MohammadHosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در شهرکرد در مهر 1398

Record of Golden Eagle in Shahr-e Kord in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 3 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مجید پورهمدانی و حسن رستمیان

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: around Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 25 September 2019

Observers: Majid Pourhamedani & Hasan Rostamian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۲:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در خوانسار در آبان 1397

Record of Golden Eagle in Khansar in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: خوانسار

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای سجاد سعادت

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khansar

Province: Esfahan

Period of observations: November 2018

Observers: Sajjad Saadat

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در خرمشهر در مرداد 1398

Record of Little Crake in Khorram-Shahr in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای رحمانیه کعبی، خرمشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 30 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rahmanieh-Kabi village, Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 21 August 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۵:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در هورالعظیم در شهریور 1398

Record of population of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 36 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 18 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای  سجاد جلالی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 36 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 September 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مهر ۹۸ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت لک لک سیاه در شیمبار در مهر 1398

Record of Black Stork in Shimbar in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان ابراهیم قنبری و حمزه جعفری

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: one individuals

Place of observation: Shimbar wetland, Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: 24 September 2019

Observers: Ebrahim Ghanbari & Hamzeh Jafari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۸ ، ۱۶:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت باکلان کوچک در سولدوز در شهریور 1398

Records of Pygmy Cormorant in Solduz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت :

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Phalacrocorax pygmeus

تعداد: 30 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان:آذربایجان غربی

دوره مشاهده: 28 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار، هادی تیزچنگ و سیروس خوش نیت

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 19 September 2019

Observers: Aziz Ozar, Hadi Tizchang & Sirous Khoshniat

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۸ ، ۱۴:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در دزفول در شهریور 1398

Record of Eurasian Wryneck in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان رجبعلی فرامهر و رامین عندلیب

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observation: 13 September 2019

Observers: Rajabali Faramehr & Ramin Andalib

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۱۵:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در لردگان در شهریور 1398

Record of Griffon Vulture in Lordegan in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده:یک فرد

مکان مشاهده: لردگان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان فرهاد محمودی، فربد خاکپور و رامتین گمرک چی

توضیحات: این پرنده تحت درمان است.

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lordegan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: September 2019

Observers: Farhad Mahmoudi, Farbod Khakpour & Ramtin Gomrokchi

      Remarks: The bird is under treatment.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در لامرد در شهریور 1398

Record of Bonelli's Eagle in Lamerd in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عقیل خضری

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Date of observation: September 2019

Observers: Aghil Khezri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۱۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در سولدوز در شهریور 1398

Record of population of White Stork in Solduz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 16 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Solduz, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 7 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در بوشهر در شهریور 1398

Record of Parasitic Jaeger in Bushehr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 28 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: Migration

Species: Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 19 September 2019

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در بروجن و اردل در تیر 1397

Record of White-throated Dipper in Borujen and Ardal in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: گردبیشه، بروجن و چشمه سرداب رستم آباد، اردل

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: تیر 1397

مشاهده کننده: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gard-Bisheh, Borujen & Cheshme Sardab-e Rostamabad, Ardal

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: July 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۸ ، ۱۷:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در ارومیه در شهریور 1398

Record of Barbary Falcon in Orumieh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ارومیه

استان: آذربایجان غربی

تاریخهای مشاهده: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای امید یوسفی

شناسایی کنندگان: لارس اسونسن، ریچارد پورتر و دیک فورسمن

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Orumieh

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: September 2019

Observers: Omid Yusefi

Identified by: Lars Svenson, Richard Porter & Dick Forsman

Remarks: New species for West Azarbaijan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۸ ، ۰۹:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت لک لک سیاه در سیران گولی در شهریور 1398

Record of Black Stork in Seyran-Goli in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان فرشید صمیمی، سید حامد موسوی و عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 13 September 2019

Observers: Farshid Samimi, Seyed Hamed Mousavi & Aziz Ozar

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در کرمانشاه در شهریور 1398

Record of Short-toed Eagle in Kermanshah in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 21 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 12 September 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در حسنلو در شهریور 1398

Record of Short-toed Eagle in Hasanlu in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 20 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 11 September 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در دزفول در شهریور 1398

Record of Black Stork in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: رودخانه دز، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 18 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Dez river, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 September 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت لک لک سیاه در حسنلو در شهریور 1398

Record of Black Stork in Hasanlu in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 20 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 11 September 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک درختی زرد در سد دز در شهریور 1398

Record of Icterine Warbler in Dez dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد دز، اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 6 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dez dam, Andimeshk

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در دزفول در شهریور 1398

Record of Egyptian Nightjar in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 شهریور 1398

مشاهده کننده: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 September 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در ملکشاهی در شهریور 1398

Record of Bonelli’s Eagle in Malekshahi in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 14 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 5 September 2019

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در تالاب سولدوز در شهریور 1398

Record of population of Great White Pelican in Solduz wetland in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 14 و 16 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 5 & 7 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در فیروزکوه در شهریور 1398

Record of White-throated Dipper in Firuz-Kuh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: روستای لزور، ارجمند، فیروزکوه

استان: تهران

دوره مشاهدات: 8 شهریور 1398

مشاهده کننده: آقای سعید پیرانی

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Lezor village, Arjomand, Firuz-Kuh

Province: Tehran

Period of observations: 30 August 2019

Observers: Saeed Pirani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت باکلان کوچک در سیران گولی در شهریور 1398

Records of Pygmy Cormorant in Seyran-Goli in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت :

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Phalacrocorax pygmeus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان:آذربایجان غربی

دوره مشاهده: 1 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 23 August 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در صحنه در آذر 1397

Record of White-throated Dipper in Sahneh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: صحنه

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 7 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sahneh

Province: Kordestan

Period of observations: 28 November 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در سه هزار در بهمن 1397

Record of White-throated Dipper in Seh-Hezar in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سه هزار، تنکابن

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 21 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محسن ملاح و مجید پورهمدانی و خانم بهاره مالکی

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seh-Hezar, Tonekabon

Province: Mazandaran

Period of observations: 10 February 2019

Observers: Mohsen Mallah, Majid Pourhamedani & Bahareh Maleki

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در برغان در آبان 1396

Record of White-throated Dipper in Baraghan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: برغان

استان: البرز

دوره مشاهدات: 12 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمود نوربخش و شهرام سلطانی

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Baraghan

Province: Alborz

Period of observations: 3 November 2017

Observers: Mahmoud Nourbakhsh & Shahram Soltani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در چناران در اسفند 1394

Record of White-throated Dipper in Chenaran in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اخلمد، چناران

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 14 اسفند 1394

مشاهده کننده: خانم حمیده دلیری و آقای حسین محمودیان

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Akhlamad, Chenaran

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 4 March 2016

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در لتیان در آذر 1394

Record of White-throated Dipper in Latian in November 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد لتیان، جاجرود

استان: تهران

دوره مشاهدات: 4 آذر 1394

مشاهده کننده: آقای حسین محمودیان

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Latian dam, Jajerud

Province: Tehran

Period of observations: 25 November 2015

Observers: Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در پیرانشهر در اردیبهشت 1394

Record of White-throated Dipper in Piranshahr in May 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دره افشین، پیرانشهر

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 29 اردیبهشت 1394

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Afshin valley, Piranshahr

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 19 May 2015

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در طالقان در شهریور 1398

Record of Short-toed Eagle in Taleghan in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: طالقان

استان: البرز

دوره مشاهدات: اوایل شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای احمد جعفری مهر

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Taleghan

Province: Alborz

Period of observations: late August 2019

Observers: Ahmad Jafarimehr

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در چناران در شهریور 1398

Record of Booted Eagle in Chenaran in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: چناران

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 8 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Chenaran

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 30 August 2019

Observers: Musa Mazinanian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی