کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان یزد

Checklist of the birds of Yazd province

 

تهیه و تنظیم: مسلم اکبری، محمدحسین اکرمی، حمید بیگی و محمد توحیدی فر

By: Moslem Akbari, Mohammad-Hosein Akrami, Hamid Beygi & Mohammad Tohidifar

 

آخرین به روزرسانی: 20 دی 1398

Last updated: 10 January 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 58 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 225 گونه از پرندگان استان یزد می باشد.

List of 225 bird species of Yazd province

 

 1. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 2. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 3. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 4. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 5. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 6. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 7. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 8. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 9. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 10. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 11. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 12. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 13. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 14. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 15. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 16. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 17. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 18. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 19. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 20. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 21. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 22. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 23. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 24. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 25. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 26. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 27. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 28. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 29. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 30. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 31. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 32. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 33. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 34. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 35. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 36. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 37. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 38. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 39. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 40. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 41. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 42. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 43. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 44. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 45. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 46. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 47. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 48. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 49. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 50. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 51. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 52. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 53. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 54. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)
 55. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 56. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 57. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 58. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 59. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 60. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 61. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 62. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 63. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 64. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 65. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 66. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 67. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 68. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 69. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 70. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 71. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 72. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 73. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 74. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 75. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 76. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 77. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 78. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 79. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 80. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 81. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 82. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 83. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 84. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 85. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 86. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 87. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 88. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 89. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 90. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 91. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 92. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 93. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 94. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 95. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 96. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 97. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 98. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 99. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 100. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 101. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 102. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 103. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 104. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)
 105. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 106. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 107. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 108. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 109. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین
 110. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 111. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 112. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 113. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 114. [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی
 115. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 116. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 117. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 118. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 119. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 120. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 121. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 122. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 123. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 124. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 125. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 126. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 127. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 128. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 129. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 130. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 131. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 132. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 133. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 134. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 135. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 136. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 137. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)
 138. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 139. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 140. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 141. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 142. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 143. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 144. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 145. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 146. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 147. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 148. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 149. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 150. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 151. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 152. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 153. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی
 154. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 155. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 156. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 157. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 158. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 159. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)
 160. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 161. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 162. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 163. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 164. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 165. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 166. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 167. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 168. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 169. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 170. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 171. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 172. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 173. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 174. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 175. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 176. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 177. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 178. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 179. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 180. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 181. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 182. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 183. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 184. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 185. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 186. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 187. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 188. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 189. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 190. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 191. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفد
 192. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 193. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 194. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 195. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 196. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 197. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 198. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 199. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 200. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 201. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 202. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 203. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 204. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 205. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 206. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 207. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی
 208. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 209. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 210. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 211. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 212. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 213. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 214. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 215. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 216. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 217. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 218. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 219. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 220. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 221. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 222. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 223. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 224. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 225. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

References

Irannejad M.J., Sarhangzadeh J., Azimzadeh H.R., Elmi M.R., Hoseini S.Z.A. & Hazeri F. (2006). Siahkooh Protected Area (Ardakan, Yazd). Journal of Environmental Studies, 39: 89–100. [In Persian with English summary]

-----

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی