کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان یزد

Checklist of the wild birds of Yazd province

 

گردآوری: مسلم اکبری، محمدحسین اکرمی، حمید بیگی و محمد توحیدی‌فر

By: Moslem Akbari, Mohammad-Hosein Akrami, Hamid Beygi & Mohammad Tohidifar

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 31 اردیبهشت 1403

Last updated: 20 May 2024

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 58 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 253 گونه از پرندگان استان یزد آمده است.

List of 253 bird species of Yazd province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 3. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 4. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 5. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 6. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 7. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 8. Gadwall AMareca strepera خاردک ارده‌ای
 9. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 10. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 11. Common Duck Aythya ferina اردک سرحنایی
 12. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 13. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 14. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 15. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 16. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 17. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 18. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 19. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 20. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 21. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 22. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 23. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 24. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 25. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 26. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 27. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 28. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 29. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 30. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 31. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 32. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 33. Baillon’s Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 34. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 35. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 36. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 37. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک سرخاکستری
 38. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 39. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 40. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 41. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 42. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 43. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 44. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 45. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 46. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 47. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 48. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 49. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 50. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 51. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 52. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 53. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 54. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 55. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 56. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم سیاه
 57. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 58. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 59. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 60. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 61. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 62. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 63. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 64. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 65. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 66. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 67. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 68. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 69. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 70. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 71. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 72. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 73. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} سیبری
 1. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 2. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 3. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 4. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 5. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 6. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 7. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 8. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 9. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 10. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 11. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 12. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 13. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وکای) ارغوانی
 14. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 15. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 16. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی
 17. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 18. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 19. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 20. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) تاجدار
 21. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 22. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 23. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 24. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 25. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 26. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 27. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 28. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 29. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 30. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 31. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 32. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 33. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 34. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 35. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 36. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 37. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 3. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 4. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 5. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 6. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 7. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 8. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 9. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 10. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 11. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 12. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 13. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 14. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 15. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای
 16. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 17. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 18. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Barbary Falcon Falco peregrinus pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Arabian Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Lesser Grey Shrike Lanius moinor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 2. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 3. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 4. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

گونه بوم‌زاد (Endemic)

 1. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 2. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 3. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 4. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 5. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 6. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 7. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 8. Sombre Tit Poecile lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 9. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 10. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 11. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 12. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 13. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 14. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 15. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 16. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 17. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 18. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 19. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 20. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 21. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 22. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 23. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 24. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 25. Willow Chiffchaff Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 26. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 27. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 28. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 29. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 30. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 31. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 32. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 33. Sykes's Warbler Iduna rama سسک درختی هندی
 34. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 35. Delicate Prinia Prinia lepida سسک دلکش (شکیل)
 36. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 37. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 38. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 39. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 40. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 41. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 42. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 43. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 44. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 45. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 46. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 47. Wallcreeper Tichodroma mauria دیوارخزک
 48. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 49. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 50. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 51. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 52. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 53. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 54. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 55. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 56. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 57. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 58. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 59. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 60. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 61. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 62. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 63. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 64. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 65. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 66. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 67. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 68. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 69. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 70. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 71. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 72. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 73. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 74. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 75. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفد
 76. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 77. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 78. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید
 79. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 80. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 81. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 82. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 83. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 84. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 85. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 86. Indian Silverbill Eudice malabarica سیمین‌نوک (سهرۀ ریز) هندی
 87. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 88. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 89. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 90. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 91. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 92. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 93. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 94. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 95. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 96. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 97. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 98. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 99. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 100. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 101. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 102. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 103. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 104. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 105. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 106. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 107. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 108. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 109. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 110. Grey-headed Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 111. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 112. Striated Bunting Emberiza striata زردپره راه‌راه
 113. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 114. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

Irannejad M.J., Sarhangzadeh J., Azimzadeh H.R., Elmi M.R., Hoseini S.Z.A. & Hazeri F. (2006). Siahkooh Protected Area (Ardakan, Yazd). Journal of Environmental Studies, 39: 89–100. [In Persian with English summary]

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی