کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان یزد

Checklist of the birds of Yazd province

 

تهیه و تنظیم: مسلم اکبری، محمدحسین اکرمی، حمید بیگی و محمد توحیدی فر

By: Moslem Akbari, Mohammad-Hosein Akrami, Hamid Beygi & Mohammad Tohidifar

 

آخرین به روزرسانی: 7 خرداد 1398

Last updated: 28 May 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 58 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 217 گونه از پرندگان استان یزد می باشد.

List of 217 bird species of Yazd province

 

1.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

2.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

3.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

4.    Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

5.    Northern Pintail Anas acuta فیلوش

6.    Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

7.    Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

8.    Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

9.    See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

10.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

11.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

12.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

13.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

14.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

15.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

16.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

17.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

18.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

19.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

20.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

21.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

22.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

23.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

24.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

25.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

26.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

27.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

28.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

29.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

30.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

31.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

32.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

33.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

34.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

35.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

36.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

37.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

38.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

39.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

40.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

41.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

42.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

43.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

44.      Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

45.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

46.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

47.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

48.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

49.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

50.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

51.      Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

52.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

53.      European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

54.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

55.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

56.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

57.      Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

58.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

59.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

60.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

61.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

62.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

63.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

64.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

65.      Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

66.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

67.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

68.      Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

69.      Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

70.      Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

71.      Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

72.      Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

73.      Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

74.      Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

75.      Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

76.      Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

77.      Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

78.      Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

79.      European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

80.      Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

81.      Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

82.      Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

83.      Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

84.      Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

85.      Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

86.      Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

87.      Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

88.      Little Owl Athene noctua جغد کوچک

89.      Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

90.      European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

91.      Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

92.      Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

93.      Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

94.      European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

95.      European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

96.      Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

97.      Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

98.      Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

99.      Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

100.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

101.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

102.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

103.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

104.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

105.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

106.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

107.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

108.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

109.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

110.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پشان‌سفد

111.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

112.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

113.  Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

114.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

115.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

116.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

117.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

118.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

119.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

120.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

121.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

122.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

123.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

124.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

125.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

126.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

127.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

128.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

129.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

130.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

131.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

132.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

133.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

134.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

135.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

136.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

137.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

138.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

139.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

140.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

141.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

142.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

143.  Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی

144.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

145.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

146.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

147.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

148.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

149.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

150.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

151.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

152.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

153.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

154.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

155.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

156.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

157.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

158.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

159.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

160.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

161.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

162.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

163.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

164.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

165.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

166.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

167.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

168.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

169.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

170.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

171.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

172.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

173.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

174.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

175.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

176.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

177.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

178.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

179.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

180.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

181.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

182.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

183.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

184.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفد

185.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

186.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

187.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

188.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

189.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

190.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

191.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

192.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

193.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

194.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

195.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

196.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

197.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

198.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

199.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

200.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

201.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

202.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

203.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

204.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

205.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

206.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

207.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

208.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

209.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

210.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

211.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

212.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

213.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

214.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

215.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

216.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

217.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

References

Irannejad M.J., Sarhangzadeh J., Azimzadeh H.R., Elmi M.R., Hoseini S.Z.A. & Hazeri F. (2006). Siahkooh Protected Area (Ardakan, Yazd). Journal of Environmental Studies, 39: 89–100. [In Persian with English summary]

---------