کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان یزد

Checklist of the birds of Yazd province

 

تهیه و تنظیم: مسلم اکبری، محمدحسین اکرمی، حمید بیگی و محمد توحیدی فر

By: Moslem Akbari, Mohammad-Hosein Akrami, Hamid Beygi & Mohammad Tohidifar

 

آخرین به روزرسانی: 19 شهریور 1398

Last updated: 10 September 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 58 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 222 گونه از پرندگان استان یزد می باشد.

List of 222 bird species of Yazd province

 

 1. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 2. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 3. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 4. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 5. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 6. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 7. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 8. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 9. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 10. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 11. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 12. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 13. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 14. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 15. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 16. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 17. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 18. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 19. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 20. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 21. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 22. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 23. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 24. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 25. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 26. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 27. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 28. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 29. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 30. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 31. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 32. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 33. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 34. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 35. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 36. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 37. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 38. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 39. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 40. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 41. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 42. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 43. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 44. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)
 45. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 46. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 47. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 48. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 49. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 50. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 51. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 52. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 53. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)
 54. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 55. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 56. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 57. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 58. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 59. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 60. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 61. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 62. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 63. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 64. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 65. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 66. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 67. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 68. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 69. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 70. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 71. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 72. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 73. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 74. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 75. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 76. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 77. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 78. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 79. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 80. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 81. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 82. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 83. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 84. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم
 85. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 86. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 87. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 88. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 89. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 90. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 91. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 92. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 93. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 94. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 95. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 96. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 97. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 98. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 99. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 100. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 101. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 102. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)
 103. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 104. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 105. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 106. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 107. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین
 108. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 109. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 110. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 111. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 112. Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی
 113. Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 114. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 115. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پشان‌سفد
 116. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 117. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 118. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 119. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 120. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 121. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 122. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 123. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 124. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 125. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 126. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 127. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 128. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 129. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 130. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 131. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 132. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 133. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 134. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 135. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)
 136. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 137. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 138. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 139. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 140. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 141. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 142. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 143. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 144. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 145. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 146. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 147. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 148. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 149. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 150. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 151. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی
 152. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 153. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 154. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 155. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 156. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 157. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)
 158. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 159. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 160. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 161. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 162. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 163. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 164. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 165. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 166. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 167. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 168. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 169. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 170. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 171. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 172. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 173. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 174. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 175. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 176. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 177. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 178. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 179. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 180. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 181. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 182. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 183. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 184. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 185. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 186. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 187. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 188. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 189. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفد
 190. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 191. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 192. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 193. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 194. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 195. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 196. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 197. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 198. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 199. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 200. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 201. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 202. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 203. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 204. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 205. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی
 206. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 207. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 208. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 209. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 210. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 211. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 212. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 213. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 214. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 215. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 216. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 217. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 218. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 219. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 220. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 221. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 222. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

References

Irannejad M.J., Sarhangzadeh J., Azimzadeh H.R., Elmi M.R., Hoseini S.Z.A. & Hazeri F. (2006). Siahkooh Protected Area (Ardakan, Yazd). Journal of Environmental Studies, 39: 89–100. [In Persian with English summary]

---------