کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان یزد

Checklist of the birds of Yazd province

 

تهیه و تنظیم: مسلم اکبری، محمدحسین اکرمی، حمید بیگی و محمد توحیدی فر

By: Moslem Akbari, Mohammad-Hosein Akrami, Hamid Beygi & Mohammad Tohidifar

 

آخرین به روزرسانی: 30 دی 1399

Last updated: 19 January 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 58 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 226 گونه از پرندگان استان یزد می باشد.

List of 226 bird species of Yazd province

 

 1. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 2. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 3. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 4. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 5. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 6. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 7. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 8. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه کاکل
 9. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 10. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 11. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 12. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 13. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 14. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 15. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 16. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 17. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 18. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 19. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 20. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 21. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 22. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 23. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 24. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 25. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 26. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 27. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 28. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 29. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 30. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 31. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 32. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 33. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 34. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 35. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 36. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 37. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 38. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 39. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 40. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 41. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 42. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 43. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 44. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 45. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 46. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی

 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 2. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 3. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 4. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 5. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 6. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 7. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 8. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی
 9. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 10. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 11. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 12. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 13. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 14. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 15. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 16. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 17. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 18. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 19. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 20. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 21. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 22. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 23. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 24. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 25. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 26. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 27. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 28. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 29. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 30. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 31. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 32. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 33. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 34. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 35. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 36. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 37. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 38. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 39. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 40. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 41. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 42. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 43. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 44. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 45. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 46. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 47. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 48. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 49. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 50. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 51. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 52. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 53. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 54. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 55. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 56. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 57. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 58. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 59. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 60. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 61. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 62. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 63. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 64. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین

!!! Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

 [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی

[Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 8. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 9. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 10. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 11. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 12. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 13. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 14. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 15. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 16. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 17. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 18. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 19. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 20. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 21. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 22. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک
 23. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 24. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 25. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 26. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 27. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 28. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 29. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 30. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 31. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 32. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 33. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 34. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن زار
 35. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 36. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 37. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 38. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل
 39. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 40. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 41. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 42. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 43. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 44. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 45. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 46. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 47. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 48. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 49. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 50. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 51. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 52. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 53. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 54. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 55. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 56. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 57. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 58. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 59. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 60. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 61. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 62. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 63. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 64. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 65. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 66. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 67. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 68. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 69. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 70. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 71. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 72. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 73. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 74. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 75. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 76. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 77. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفد
 78. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 79. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 80. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 81. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 82. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 83. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 84. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 85. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 86. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 87. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 88. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 89. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 90. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 91. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 92. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 93. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار (صحرایی)
 94. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 95. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 96. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 97. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 98. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 99. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 100. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 101. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 102. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 103. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 104. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 105. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 106. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 107. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 108. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 109. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 110. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 111. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

 

References

Irannejad M.J., Sarhangzadeh J., Azimzadeh H.R., Elmi M.R., Hoseini S.Z.A. & Hazeri F. (2006). Siahkooh Protected Area (Ardakan, Yazd). Journal of Environmental Studies, 39: 89–100. [In Persian with English summary]

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی