کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان یزد

Checklist of the birds of Yazd province

 

تهیه و تنظیم: مسلم اکبری، محمدحسین اکرمی، حمید بیگی و محمد توحیدی فر

By: Moslem Akbari, Mohammad-Hosein Akrami, Hamid Beygi & Mohammad Tohidifar

 

آخرین به روزرسانی: 31 فروردین 1398

Last updated: 20 April 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 58 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 215 گونه از پرندگان استان یزد می باشد.

List of 215 bird species of Yazd province

 

1.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

2.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

3.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

4.    Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

5.    Northern Pintail Anas acuta فیلوش

6.    Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

7.    Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

8.    Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

9.    See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

10.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

11.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

12.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

13.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

14.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

15.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

16.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

17.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

18.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

19.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

20.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

21.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

22.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

23.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

24.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

25.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

26.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

27.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

28.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

29.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

30.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

31.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

32.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

33.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

34.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

35.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

36.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

37.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

38.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

39.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

40.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

41.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

42.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

43.      Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

44.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

45.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

46.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

47.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

48.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

49.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

50.      Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی اجتماعی (ابروسفید)

51.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

52.      European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

53.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

54.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

55.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

56.      Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

57.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

58.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

59.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

60.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

61.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

62.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

63.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

64.      Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

65.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

66.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

67.      Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

68.      Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

69.      Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

70.      Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

71.      Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

72.      Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

73.      Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

74.      Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

75.      Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

76.      Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

77.      Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

78.      European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

79.      Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

80.      Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

81.      Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

82.      Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

83.      Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

84.      Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

85.      Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

86.      Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

87.      Little Owl Athene noctua جغد کوچک

88.      Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

89.      European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

90.      Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

91.      Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

92.      Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

93.      European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

94.      European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

95.      Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

96.      Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

97.      Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

98.      Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

99.      Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

100.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

101.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

102.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

103.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

104.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

105.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

106.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

107.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

108.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

109.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پشان‌سفد

110.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

111.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

112.  Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

113.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

114.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

115.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

116.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

117.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

118.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

119.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

120.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

121.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

122.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

123.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

124.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

125.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

126.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

127.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

128.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

129.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

130.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

131.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

132.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

133.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

134.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

135.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

136.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

137.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

138.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

139.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

140.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

141.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

142.  Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی

143.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

144.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

145.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

146.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

147.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

148.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

149.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

150.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

151.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

152.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

153.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

154.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

155.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

156.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

157.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

158.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

159.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

160.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

161.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

162.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

163.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

164.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

165.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

166.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

167.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

168.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

169.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

170.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

171.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

172.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

173.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

174.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

175.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

176.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

177.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

178.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

179.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

180.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

181.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

182.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

183.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفد

184.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

185.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

186.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

187.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

188.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

189.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

190.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

191.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

192.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

193.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

194.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

195.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

196.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

197.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

198.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

199.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

200.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

201.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

202.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

203.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

204.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

205.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

206.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

207.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

208.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

209.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

210.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

211.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

212.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

213.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

214.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

215.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

References

Irannejad M.J., Sarhangzadeh J., Azimzadeh H.R., Elmi M.R., Hoseini S.Z.A. & Hazeri F. (2006). Siahkooh Protected Area (Ardakan, Yazd). Journal of Environmental Studies, 39: 89–100. [In Persian with English summary]

---------