کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان یزد

Checklist of the birds of Yazd province

 

تهیه و تنظیم: مسلم اکبری، محمدحسین اکرمی، حمید بیگی و محمد توحیدی فر

By: Moslem Akbari, Mohammad-Hosein Akrami, Hamid Beygi & Mohammad Tohidifar

 

آخرین به روزرسانی: 23 د 1397

Last updated: 13 January 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 58 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 209 گونه از پرندگان استان یزد می باشد.

List of 209 bird species of Yazd province

 

1.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

2.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

3.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

4.    Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

5.    Northern Pintail Anas acuta فیلوش

6.    Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

7.    Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

8.    Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

9.    See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

10.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

11.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

12.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

13.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

14.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

15.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

16.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

17.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

18.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

19.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

20.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

21.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

22.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

23.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

24.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی

25.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

26.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

27.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

28.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

29.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

30.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

31.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

32.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

33.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

34.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

35.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

36.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

37.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

38.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

39.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

40.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

41.      Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

42.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

43.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

44.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

45.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

46.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

47.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

48.      Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

49.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

50.      European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

51.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

52.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

53.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

54.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

55.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

56.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

57.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

58.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

59.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

60.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

61.      Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

62.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

63.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

64.      Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

65.      Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

66.      Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

67.      Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

68.      Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

69.      Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

70.      Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

71.      Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

72.      Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

73.      Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

74.      European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

75.      Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

76.      Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

77.      Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

78.      Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

79.      Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

80.      Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

81.      Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

82.      Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

83.      Little Owl Athene noctua جغد کوچک

84.      Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

85.      European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

86.      Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

87.      Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

88.      Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

89.      European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

90.      European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

91.      Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

92.      Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

93.      Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

94.      Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

95.      Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

96.      Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

97.      Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

98.      Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

99.      Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

100.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

101.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

102.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

103.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

104.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

105.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پشان‌سفد

106.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

107.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

108.  Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

109.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

110.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

111.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

112.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

113.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

114.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

115.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

116.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

117.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

118.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

119.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

120.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

121.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

122.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

123.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

124.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

125.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

126.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

127.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

128.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

129.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

130.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

131.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

132.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

133.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

134.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

135.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

136.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

137.  Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی

138.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

139.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

140.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

141.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

142.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

143.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

144.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

145.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

146.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

147.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

148.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

149.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

150.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

151.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

152.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

153.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

154.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

155.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

156.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

157.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

158.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

159.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

160.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

161.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

162.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

163.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

164.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

165.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

166.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

167.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

168.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

169.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

170.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

171.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

172.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

173.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

174.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

175.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

176.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

177.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفد

178.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

179.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

180.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

181.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

182.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

183.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

184.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

185.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

186.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

187.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

188.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

189.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

190.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

191.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

192.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

193.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

194.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

195.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

196.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

197.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

198.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

199.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

200.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

201.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

202.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

203.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

204.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

205.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

206.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

207.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

208.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

209.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

References

Irannejad M.J., Sarhangzadeh J., Azimzadeh H.R., Elmi M.R., Hoseini S.Z.A. & Hazeri F. (2006). Siahkooh Protected Area (Ardakan, Yazd). Journal of Environmental Studies, 39: 89–100. [In Persian with English summary]

---------