کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان یزد

Checklist of the birds of Yazd province

 

تهیه و تنظیم: مسلم اکبری، محمدحسین اکرمی، حمید بیگی و محمد توحیدی فر

By: Moslem Akbari, Mohammad-Hosein Akrami, Hamid Beygi & Mohammad Tohidifar

 

آخرین به روزرسانی: 12 مرداد 1398

Last updated: 3 August 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 58 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 219 گونه از پرندگان استان یزد می باشد.

List of 219 bird species of Yazd province

 

1.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

2.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

3.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

4.    Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

5.    Northern Pintail Anas acuta فیلوش

6.    Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

7.    Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

8.    Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

9.    See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

10.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

11.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

12.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

13.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

14.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

15.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

16.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

17.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

18.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

19.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

20.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

21.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

22.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

23.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

24.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

25.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

26.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

27.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

28.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

29.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

30.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

31.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

32.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

33.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

34.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

35.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

36.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

37.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

38.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

39.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

40.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

41.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

42.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

43.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

44.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

45.      Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

46.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

47.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

48.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

49.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

50.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

51.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

52.      Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

53.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

54.      European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

55.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

56.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

57.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

58.      Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

59.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

60.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

61.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

62.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

63.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

64.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

65.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

66.      Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

67.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

68.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

69.      Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

70.      Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

71.      Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

72.      Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

73.      Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

74.      Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

75.      Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

76.      Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

77.      Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

78.      Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

79.      Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

80.      Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

81.      European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

82.      Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

83.      Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

84.      Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

85.      Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

86.      Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

87.      Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

88.      Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

89.      Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

90.      Little Owl Athene noctua جغد کوچک

91.      Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

92.      European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

93.      Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

94.      Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

95.      Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

96.      European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

97.      European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

98.      Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

99.      Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

100.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

101.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

102.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

103.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

104.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

105.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

106.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

107.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

108.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

109.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

110.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

111.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

112.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پشان‌سفد

113.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

114.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

115.  Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

116.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

117.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

118.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

119.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

120.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

121.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

122.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

123.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

124.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

125.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

126.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

127.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

128.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

129.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

130.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

131.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

132.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

133.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

134.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

135.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

136.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

137.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

138.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

139.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

140.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

141.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

142.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

143.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

144.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

145.  Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی

146.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

147.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

148.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

149.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

150.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

151.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

152.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

153.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

154.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

155.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

156.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

157.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

158.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

159.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

160.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

161.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

162.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

163.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

164.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

165.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

166.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

167.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

168.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

169.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

170.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

171.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

172.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

173.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

174.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

175.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

176.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

177.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

178.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

179.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

180.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

181.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

182.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

183.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

184.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

185.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

186.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفد

187.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

188.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

189.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

190.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

191.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

192.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

193.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

194.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

195.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

196.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

197.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

198.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

199.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

200.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

201.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

202.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

203.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

204.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

205.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

206.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

207.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

208.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

209.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

210.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

211.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

212.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

213.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

214.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

215.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

216.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

217.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

218.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

219.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

References

Irannejad M.J., Sarhangzadeh J., Azimzadeh H.R., Elmi M.R., Hoseini S.Z.A. & Hazeri F. (2006). Siahkooh Protected Area (Ardakan, Yazd). Journal of Environmental Studies, 39: 89–100. [In Persian with English summary]

---------