کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان کرمان

Checklist of the wild birds of Kerman province

 

گردآوری: محمدابراهیم صحتی ثابت و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Mohammad Ebrahim Sehhatisabet & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 19 اردیبهشت 1403

Last updated: 8 May 2024

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 197 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (م.ا. صحتی ثابت، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 331 گونه از پرندگان استان کرمان آمده است.

List of 331 bird species of Kerman province

 

 1. Greylag Goose Anser anserغاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifronsغاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Mute Swan Cygnus olorقوی گنگ
 4. Whooper Swan Cygnus cygnusقوی فریادکش
 5. Common Shelduck Tadorna tadornaتنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferrugineaآنقوت
 7. Gadwall Anas streperaاردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchosاردک (مرغابی) سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acutaفیلوش
 12. Garganey Anas querquedulaخوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas creccaخوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 14. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 15. Red-crested Pochard Netta rufinaاردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferinaاردک سرحنایی
 17. Ferruginous Duck Aythya nyrocaاردک بلوطی
 18. Tufted Duck Aythya fuligulaاردک سیاه‌کاکل
 19. Greater Scaup Aythya marilaاردک سرسیاه
 20. Smew Mergellus albellusمرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 21. Red-breasted Merganser Mergus serratorمرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 22. Chukar Partridge Alectoris chukarکبک کوهپایه
 23. See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو
 24. Black Francolin Francolinus francolinusدراج سیاه
 25. Grey Francolin Francolinus pondicerianusجیرفتی
 26. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 27. European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد اروپایی (معمولی)
 28. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptiusشبگرد مصری
 29. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 30. Common Swift Apus apusبادخورک معمولی
 31. Pallid Swift Apus pallidusبادخورک دودی
 32. Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک
 33. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueeniiهوبرۀ آسیایی
 34. Little Bustard Tetrax tetraxزنگوله‌بال
 35. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوسیاه آسیایی
 36. Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی
 37. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchataباقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 38. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustusباقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی
 39. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallusباقرقره (کوکر) خالدار
 40. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalisباقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 41. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatusباقرقره (کوکر) گندمی
 42. Lichtenstein’s Sandgrouse Pterocles lichtensteiniiباقرقره (کوکر) راه‌راه
 43. Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی
 44. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 45. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشم‌زرد (خاوری)
 46. Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی
 47. European Turtle Dove Streptopelia turturقمری اروپایی (معمولی)
 48. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalisقمری خاوری
 49. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaoctoیاکریم اوراسیایی
 50. Red Collared Dove Streptopelia tranquebaricaیاکریم سرخ
 51. Laughing Dove Spilopelia senegalensisقمری خانگی
 52. Namaqua Dove Oena capensisقمری دم‌دراز
 53. Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی
 54. Corn Crake Crex crexیلوه حنایی
 55. Little Crake Porzana parvaیلوه کوچک
 56. Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار
 57. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalusطاووسک سرخاکستری
 58. Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ
 59. Eurasian Coot Fulica atraچنگر نوک‌سفید (معمولی)
 60. Common Crane Grus grusدرنای خاکستری
 61. Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک
 62. Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم کاکلی بزرگ
 63. Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه
 64. Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی بزرگ
 65. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemusچاخ‌لق اوراسیایی
 66. Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا
 67. Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کُلی شمالی (معمولی)
 68. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosusخروس کُلی سینه‌سیاه
 69. Red-wattled Lapwing Vanellu sindicusدیدومک
 70. Sociable Lapwing Vanellus gregariusخروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 71. White-tailed Lapwing Vanellus leucurusخروس کُلی دم‌سفید
 72. Pacific Golden Plover Pluvialis fulvaسلیم طلایی خاوری
 73. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 74. Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ
 75. Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک
 76. Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم پاسیاه کوچک
 77. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultiiسلیم شنی بزرگ
 78. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه بلوطی
 79. Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا
 80. Jack Snipe Lymnocryptes minimusپاشلک کوچک
 81. Pin-tailed Snipe Gallinago stenuraپاشلک دم‌سوزنی
 82. Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی
 83. Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه
 84. Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ
 85. Spotted Redshank Tringa erythropusآبچلیک پاسرخ خالدار
 86. Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ معمولی
 87. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilisآبچلیک تالابی
 88. Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز
 89. Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی (سبز)
 90. Wood Sandpiper Tringa glareolaآبچلیک خالدار پاسبز
 91. Terek Sandpiper Xenus cinereusآبچلیک نوک سربالا
 92. Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان
 93. Little Stint Calidris minutaتلیله کوچک
 94. Temminck's Stint Calidris temminckiiتلیله دم‌سفید
 95. Curlew Sandpiper Calidris ferrugineaتلیله بلوطی
 96. Dunlin Calidris alpinaتلیله شکم‌سیاه
 97. Broad-billed Stint Calidris falcinellus تلیله نوک‌پهن
 98. Ruff Philomachus pugnaxتلیلۀ شکیل
 99. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 100. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 101. Collared Pratincole Glareola pratincolaگلاریول بال‌سرخ
 102. Slender-billed Gull Chroicocephalus geneiکاکایی صورتی
 103. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک
 104. Little Gull Hydrocoloeus minutusکاکایی کوچک
 105. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetusکاکایی سرسیاه بزرگ
 106. Caspian Gull Larus cachinansکاکایی خزری (کاسپی)
 107. Lesser Black-backed Gull Larus fuscusکاکایی پشت سیاه کوچک
 108. Gull-billed Tern Gelochelidon niloticaپرستودریایی نوک‌کاکایی
 109. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensisپرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 110. Little Tern Sternula albifronsپرستودریایی کوچک
 111. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 112. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 113. Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه
 114. White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید
 115. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeusباکلان (قره‌قار) کوتوله (کوچک)
 116. Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره‌قار) بزرگ
 117. Glossy Ibis Plegadis falcinellusاکراس سیاه
 118. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodiaکفچه‌نوک
 119. Eurasian Bittern Botaurus stellarisبوتیمار بزرگ
 120. Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک
 121. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticoraxحواصیل (وِکای) شب
 122. Squacco Heron Ardeola ralloidesحواصیل (وِکای) زرد
 123. Indian Pond Heron Ardeola grayiiحواصیل (وِکای) هندی
 124. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 125. Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus گاوچرانک آسیایی
 126. Grey Heron Ardea cinereaحواصیل (وِکای) خاکستری
 127. Purple Heron Ardea purpureaحواصیل (وِکای) ارغوانی
 128. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 129. Little Egret Egretta garzettaاگرت (قار) کوچک
 130. Great White Pelican Pelecanus onocrotalusپلیکان (لمبر) سفید
 131. Dalmatian Pelican Pelecanus crispusپلیکان (لمبر) خاکستری
 132. Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهی‌گیر
 133. Black-winged Kite Elanus caeruleusکورکور بال‌سیاه
 134. Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما
 135. Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس کوچک (مصری)
 136. European Honey Buzzard Pernis apivorusسارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 137. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchusسارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) تاجدار
 138. Griffon Vulture Gyps fulvusدال قهوه‌ای (معمولی)
 139. Cinereous Vulture Aegypius monachusدال سیاه
 140. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخوار
 141. Greater Spotted Eagle Clanga clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 142. Booted Eagle Hieraaetus pennatusعقاب پرپا
 143. Tawny Eagle Aquila rapaxعقاب خاکی
 144. Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی (دشتی)
 145. Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی
 146. Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی
 147. Bonelli's Eagle Aquila fasciataعقاب دوبرادر
 148. Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک
 149. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 150. Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان  (شهباز)
 151. Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی غربی
 152. Hen Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری
 153. Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید
 154. Montagu’s Harrier Circus pygargusسنقر گندمزار
 155. Black Kite Milvus migransکورکور سیاه
 156. White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید
 157. Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند
 158. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Pallid Scops Owl Otus bruceiمرغ حق جنوبی
 3. Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق اوراسیایی
 4. Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه‌بوف اوراسیایی
 5. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensisبوف ماهی‌خوار
 6. Little Owl Athene noctuaجغد کوچک
 7. Spotted Owlet Athene bramaجغد خالدار جنوبی
 8. Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز
 9. Short-eared Owl Asio flammeusجغد تالابی
 10. Indian Roller Coracias benghalensisسبزقبای هندی
 11. European Roller Coracias garrulusسبزقبای اروپایی (معمولی)
 12. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensisماهی‌خورک گلوسفید (سینه‌سفید)
 13. Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 14. Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق
 15. Green Bee-eater Merops orientalisزنبورخوار سبز
 16. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 17. European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار اروپایی (معمولی)
 18. Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه‌به‌سر)
 19. Eurasian Wryneck Jynx torquillaدارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 20. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب باغی
 21. Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجۀ کوچک
 22. Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجۀ معمولی
 23. Merlin Falco columbariusتُرم‌تای
 24. Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل
 25. Saker Falcon Falco cherrugبالابان (چَرغ)
 26. Peregrine Falcon Falco peregrinusشاهین (بَحری)
 • Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری (سینه‌سفید)
 • Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoidesشاهین پس‌سرسرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameriطوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatusسنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitorسنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheriسنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • Indian (Mauryan) Grey Shrike Lanius excubitor lahtoraسنگ‌چشم خاکستری هندی (موریایی)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostrisسنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Eurasian Magpie Pica picaزاغی
 5. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskeiزاغ بور ایرانی

گونه بوم‌زاد (Endemic)

 1. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 2. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 3. Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه
 4. Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق
 5. Brown-necked Raven Corvus ruficollisغراب گردن‌قهوه‌ای
 6. Northern (Common) Raven Corvus coraxغراب سیاه (معمولی)
 7. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulusبال لاکی
 8. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinusمیوه‌خوار
 9. Sombre Tit Poecile lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه
 • چرخریسک سرسیاه کرمانی Kerman Sombre Tit Poecile lugubris kirmanensis

زیرگونه بومزاد (Endemic subspecies)

 1. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 2. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatusچرخ‌ریسک بلوطی سرسفید
 3. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipesچکاوک هدهدی
 4. Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی
 5. Bar-tailed Lark Ammomanes cincturaچکاوک سردم سیاه
 6. Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ
 7. Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی
 8. Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار
 9. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 10. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی
 11. Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 12. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 13. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotisبلبل خرما
 14. Sand Martin Riparia ripariaچلچله رودخانه‌ای
 15. Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی خانگی
 16. Wire-tailed Swallow Hirundo smithiiپرستوی سرسرخ
 17. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی
 18. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoletaچلچله بیابانی
 19. Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید
 20. Red-rumped Swallow Cecropis dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی
 21. Cetti's Warbler Cettia cettiسسک دم‌پهن
 22. Scrub Warbler Scotocercainquietaسسک جنبان
 23. Willow Warbler Phylloscopustrochilusسسک بیدی
 24. Common Chiffchaff Phylloscopuscollybitaسسک چیف‌چاف معمولی
 25. Plain Leaf Warbler Phylloscopusneglectusسسک برگی کوچک
 26. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrixسسک جنگلی
 27. Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulusسسک گل (پالاس)
 28. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 29. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humeiسسک ابروزرد هیوم
 30. Green Warbler Phylloscopus nitidusسسک سبزبیدی
 31. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreusسسک نیزار پرصدا
 32. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorumسسک نیزار خاوری
 33. Sykes's Warbler Iduna ramaسسک درختی هندی
 34. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallidaسسک درختی زیتونی {شرقی}
 35. Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ
 36. Delicate Prinia Prinia lepida سسک دلکش (شکیل)
 37. Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه
 38. Garden Warbler Sylvia borinسسک باغی
 39. Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 40. Desert Whitethroat Sylvia minulaسسک گلوسفید کوچک
 41. Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید هیوم
 42. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی
 43. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 44. Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید بزرگ
 45. Menetries's Warbler Sylvia mystaceaسسک سردودی
 46. Afghan Babbler Turdoides huttoniلیکوی افغان
 47. Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک
 • Kerman Rock Nuthatch Sitta neumayer plumbea کمرکُلی کوچک کرمانی

زیرگونه بوم‌زاد (Endemic subspecies)

 1. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ
 2. Common Myna Acridotheres tristisمینای معمولی (هندی)
 3. Rosy Starling Pastor roseusسار صورتی
 4. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 5. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 6. Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه
 7. Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه
 8. Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی
 9. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotesدم‌چتری
 10. Spotted Flycatcher Muscicapa striataمگس‌گیر خالدار
 11. European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ اروپایی
 12. Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی
 13. Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل هزاردستان
 14. White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی
 15. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquataمگس‌گیر نیم‌طوق
 16. Red-breasted Flycatcher Ficedula parvaمگس‌گیر سینه‌سرخ
 17. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotusدم‌سرخ پشت‌بلوطی
 18. Black Redstart Phoenicurus ochrurosدم‌سرخ سیاه
 19. Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی
 20. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی
 21. Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقۀ کبود (بنفش)
 22. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 23. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 24. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 25. Pied Bush Chat Saxicola caprataچک ابلق
 26. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی
 27. Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی
 28. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 29. Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق {معمولی}
 30. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 31. Desert Wheatear Oenanthe desertiچکچک بیابانی
 32. Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی
 33. Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید
 34. Variable Wheatear Oenanthe picataچکچک ابلق خاوری
 35. Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید
 36. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopygaچکچک سیاه سرسفید
 37. Hooded Wheatear Oenanthe monachaچکچک ابلق دم‌سفید
 38. White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک
 39. Purple Sunbird Cinnyris asiaticusشهدخوار آسیایی
 40. House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی
 41. Dead Sea Sparrow Passer moabiticusگنجشک رودخانه‌ای
 • Sistan Scrub Sparrow Passer moabiticus yatiiگنجشک رودخانه‌ای سیستانی
 1. Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه
 2. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی
 3. Rock Sparrow Petronia petroniaگنجشک کوهی
 4. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollisگنجشک گلوزرد
 5. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی
 6. Indian Silverbill Euodice malabarica سیمین‌نوک (سهرۀ ریز) هندی
 7. Alpine Accentor Prunella collarisصعوه کوهی
 8. Radde's Accentor Prunella ocularisصعوه ابروسفید
 9. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 10. Citrine Wagtail Motacilla citreolaدم‌جنبانک لیمویی
 11. Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری
 12. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 13. Richard's Pipit Anthus richardiپیپت بزرگ (پادراز)
 14. Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی
 15. Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز
 16. Meadow Pipit Anthus pratensisپیپت چمنزار
 17. Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ
 18. Buff-bellied Pipit Anthus rubescensپیپت شکم‌نخودی
 19. Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی
 20. Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی
 21. Brambling Fringilla montifringillaسهره دمگاه‌سفید
 22. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ
 23. Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی
 24. European Greenfinch Chloris chlorisسهره سبز
 25. Desert Finch Rhodospiza obsoletaسهره خاکی
 26. Common Linnet Linaria cannabinaسهره سینه‌سرخ
 27. European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی
 28. Red-fronted Serin Serinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ
 29. Eurasian Siskin Spinus spinusسهره زرد اوراسیایی
 30. Corn Bunting Emberiza calandraزردپره مزرعه
 31. Rock Bunting Emberiza ciaزردپره کوهی
 32. Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری
 33. Cinereous Bunting Emberiza cineraceaزردپره رخ‌زرد
 34. Ortolan Bunting Emberiza hortulanaزردپره سرزیتونی
 35. Striolated Bunting Emberiza striolataزردپره راه‌راه
 36. Little Bunting Emberiza pusillaزردپره کوچک
 37. Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه
 38. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی