کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان کرمان

Checklist of the birds of Kerman province

 

تهیه و تنظیم: محمدابراهیم صحتی ثابت و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad Ebrahim Sehhatisabet & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 7 آبان 1399

Last updated: 28 October 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 197 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (م.ا. صحتی ثابت، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 309 گونه از پرندگان استان کرمان می باشد.

List of 309 bird species of Kerman province

 

 1. Greylag Goose Anser anserغاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifronsغاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Mute Swan Cygnus olorقوی گنگ
 4. Whooper Swan Cygnus cygnusقوی فریادکش
 5. Common Shelduck Tadorna tadornaتنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferrugineaآنقوت
 7. Gadwall Anas streperaاردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelopeگیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acutaفیلوش
 12. Garganey Anas querquedulaخوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas creccaخوتکای معمولی
 14. Red-crested Pochard Netta rufinaاردک تاجدار
 15. Common Pochard Aythya ferinaاردک سرحنایی
 16. Ferruginous Duck Aythya nyrocaاردک بلوطی
 17. Tufted Duck Aythya fuligulaاردک سیاه‌کاکل
 18. Greater Scaup Aythya marilaاردک سرسیاه
 19. Smew Mergellus albellusمرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 20. Red-breasted Merganser Mergus serratorمرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 21. Chukar Partridge Alectoris chukarکبک معمولی
 22. See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو
 23. Black Francolin Francolinus francolinusدراج
 24. Grey Francolin Francolinus pondicerianusجیرفتی
 25. Common Quail Coturnix coturnixبلدرچین
 26. Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک
 27. Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ
 28. Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه
 29. Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 30. Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه
 31. White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 32. Glossy Ibis Plegadis falcinellusاکراس (ناز) سیاه
 33. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodiaکفچه نوک
 34. Eurasian Bittern Botaurus stellarisبوتیمار بزرگ
 35. Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک
 36. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticoraxحواصیل شب
 37. Squacco Heron Ardeola ralloidesحواصیل زرد
 38. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 39. Grey Heron Ardea cinereaحواصیل خاکستری
 40. Purple Heron Ardea purpureaحواصیل ارغوانی
 41. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 42. Little Egret Egretta garzettaاگرت (حواصیل) کوچک
 43. Great White Pelican Pelecanus onocrotalusپلیکان (مرغ سقای) سفید
 44. Dalmatian Pelican Pelecanus crispusپلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 45. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeusباکلان (قره قار) کوچک
 46. Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره قار) بزرگ
 47. Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر
 48. Black-winged Kite Elanus caeruleusکورکور بال‌سیاه
 49. Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما
 50. Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس کوچک (مصری)
 51. European Honey Buzzard Pernis apivorusسارگپه جنگلی معمولی
 52. Crested Honey Buzzard Pernisptilorhynchusسارگپه جنگلی تاجدار
 53. Griffon Vulture Gyps fulvusدال (کرکس) معمولی
 54. Cinereous Vulture Aegypius monachusدال (کرکس) سیاه
 55. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخور
 56. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 57. Booted Eagle Hieraaetus pennatusعقاب پرپا
 58. Tawny Eagle Aquila rapaxعقاب خاکی
 59. Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی
 60. Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی (شاه باز)
 61. Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی
 62. Bonelli's Eagle Aquila fasciataعقاب دوبرادر
 63. Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک
 64. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 65. Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان
 66. Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی معمولی
 67. Hen Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری
 68. Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید
 69. Black Kite Milvus migransکورکور سیاه
 70. White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید
 71. Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند
 72. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueeniiهوبره
 2. Little Bustard Tetrax tetraxزنگوله‌بال
 3. Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی
 4. Corn Crake Crex crexیلوه حنایی
 5. Little Crake Porzana parvaیلوه کوچک
 6. Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار
 7. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalusطاووسک
 8. Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ
 9. Eurasian Coot Fulica atraچنگر معمولی
 10. Common Crane Grus grusدرنای معمولی
 11. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemusچاخ‌لق معمولی
 12. Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا
 13. Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کولی معمولی
 14. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosusخروس کولی سینه‌سیاه
 15. Red-wattled Lapwing Vanellu sindicusدیدومک
 16. Sociable Lapwing Vanellus gregariusخروس کولی اجتماعی (ابروسفید)
 17. White-tailed Lapwing Vanellus leucurusخروس کولی دم‌سفید
 18. Pacific Golden Plover Pluvialis fulvaسلیم طلایی خاوری
 19. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 20. Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 21. Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک
 22. Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم پاسیاه (کوچک)
 23. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه بلوطی
 24. Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا
 25. Jack Snipe Lymnocryptes minimusپاشلک کوچک
 26. Pin-tailed Snipe Gallinago stenuraپاشلک دم‌مویی
 27. Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی
 28. Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه
 29. Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ
 30. Spotted Redshank Tringa erythropusآبچلیک خالدار پاسرخ
 31. Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ
 32. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilisآبچلیک تالابی
 33. Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز
 34. Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی
 35. Wood Sandpiper Tringa glareolaآبچلیک خالدار پاسبز
 36. Terek Sandpiper Xenus cinereusآبچلیک نوک سربالا
 37. Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان
 38. Little Stint Calidris minutaتلیله کوچک
 39. Temminck's Stint Calidris temminckiiتلیله دم‌سفید
 40. Curlew Sandpiper Calidris ferrugineaتلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 41. Dunlin Calidris alpinaتلیله شکم‌سیاه
 42. Ruff Philomachus pugnaxتلیله (آبچلیک) شکیل
 43. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatusفالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 44. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 45. Collared Pratincole Glareola pratincolaگلاریول بال‌سرخ
 46. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی
 47. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک
 48. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutusکاکایی کوچک
 49. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetusکاکایی سرسیاه بزرگ
 50. Caspian Gull Larus cachinansکاکایی خزری
 51. Lesser Black-backed Gull Larus fuscusکاکایی پشت سیاه کوچک
 52. Gull-billed Tern Gelochelidon niloticaپرستودریایی نوک‌کاکایی
 53. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensisپرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 54. Little Tern Sternula albifronsپرستودریایی کوچک
 55. Whiskered Tern Chlidonias hybridaپرستودریایی تیره
 56. White-winged Tern Chlidonias leucopterusپرستودریایی بال‌سفید
 57. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchataباقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 58. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallusباقرقره (کوکر) خالدار
 59. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalisباقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 60. Crowned SandgrousePteroclescoronatusباقرقره (کوکر) گندمی
 61. Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی
 62. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری
 63. Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی
 64. European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی
 65. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalisقمری خاوری
 66. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaoctoیاکریم معمولی
 67. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی
 68. Namaqua Dove Oena capensisقمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 69. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوی سیاه آسیایی
 70. Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی
 71. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 72. Pallid Scops Owl Otus bruceiمرغ حق جنوبی
 73. Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق معمولی
 74. Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف
 75. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensisبوف (جغد) ماهی‌خوار
 76. Little Owl Athene noctuaجغد کوچک
 77. Spotted Owlet Athene bramaجغد کوچک خالدار (جنوبی)
 78. Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز
 79. Short-eared Owl Asio flammeusجغد تالابی
 80. European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی
 81. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 82. Common Swift Apus apusبادخورک معمولی
 83. Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک
 84. Indian Roller Coracias benghalensisسبزقبای هندی
 85. European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی
 86. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensisماهی‌خورک سینه‌سفید
 87. Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک
 88. Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق
 89. Green Bee-eater Merops orientalisزنبورخوار سبز (کوچک)
 90. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicusزنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 91. European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی
 92. Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه به سر)
 93. Eurasian Wryneck Jynx torquillaدارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 94. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب باغی (سوری)
 95. Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجه کوچک
 96. Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجه معمولی
 97. Merlin Falco columbariusترم‌تای معمولی
 98. Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل
 99. Saker Falcon Falco cherrugبالابان (چرخ)
 100. Peregrine Falcon Falco peregrinusشاهین
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 • Central Asian Falcon (Red-naped Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoidesشاهین آسیای میانه
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameriطوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatusسنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitorسنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheriسنگ‌چشم خاکستری عربی
 • [Mauryan] Grey Shrike Lanius excubitor lahtoraسنگ‌چشم خاکستری هندی (موریایی)
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostrisسنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ
 3. Eurasian Magpie Pica picaزاغی
 4. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskeiزاغ بور ایرانی
 5. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 6. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 7. Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه
 8. Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق
 9. Brown-necked Raven Corvus ruficollisغراب گردن‌قهوه‌ای
 10. Northern Raven Corvus coraxغراب معمولی
 11. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulusبال لاکی
 12. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinusمیوه‌خوار
 13. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه
 14. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 15. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatusچرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسفید
 16. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipesچکاوک هدهدی
 17. Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی
 18. Bar-tailed Lark Ammomanes cincturaچکاوک سردم سیاه
 19. Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ
 20. Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی
 21. Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار
 22. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 23. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی
 24. Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 25. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 26. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotisبلبل خرما
 27. Sand Martin Riparia ripariaچلچله رودخانه‌ای
 28. Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی معمولی
 29. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی
 30. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoletaچلچله بیابانی
 31. Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید
 32. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی
 33. Cetti's Warbler Cettia cettiسسک دم‌پهن
 34. Scrub Warbler Scotocercainquietaسسک جنبان
 35. Willow Warbler Phylloscopustrochilusسسک بیدی معمولی
 36. Common Chiffchaff Phylloscopuscollybitaسسک چیف‌چاف معمولی
 37. Plain Leaf Warbler Phylloscopusneglectusسسک بیدی کوچک
 38. Wood Warbler Phylloscopussibilatrixسسک جنگلی
 39. Pallas's Leaf Warbler Phylloscopusproregulusسسک گل (پالاس)
 40. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 41. Hume's Leaf Warbler Phylloscopushumeiسسک ابروزرد هیوم
 42. Green Warbler Phylloscopusnitidusسسک سبزبیدی
 43. Clamorous Reed Warbler Acrocephalusstentoreusسسک نیزار (تالابی) پرصدا
 44. Blyth's Reed Warbler Acrocephalusdumetorumسسک تالابی خاوری
 45. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) ramaسسک درختی هندی
 46. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی شرقی
 47. Upcher's Warbler Hippolaislanguidaسسک درختی بزرگ
 48. Graceful PriniaPriniagracilisسسک شکیل (دم‌دراز)
 49. Afghan Babbler Turdoideshuttoniلیکوی معمولی
 50. Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه
 51. Garden Warbler Sylvia borinسسک باغی
 52. Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه
 53. Desert Whitethroat Sylvia minulaسسک گلوسفید کوچک (نقابدار کوچک)
 54. Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 55. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی
 56. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 57. Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید معمولی
 58. Menetries's Warbler Sylvia mystaceaسسک سردودی
 59. Western Rock Nuthatch Sittaneumayerکمرکُلی کوچک
 60. Eastern Rock Nuthatch Sittatephronotaکمرکُلی بزرگ
 61. Common Myna Acridotherestristisمینای معمولی
 62. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseusسار صورتی
 63. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 64. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 65. Common Blackbird Turdusmerulaتوکای سیاه
 66. Black-throated Thrush Turdusatrogularisتوکای گلوسیاه
 67. Song Thrush Turdusphilomelosتوکای باغی
 68. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotesدم‌چتری
 69. Spotted Flycatcher Muscicapastriataمگس‌گیر خالدار
 70. European Robin Erithacusrubeculaسینه‌سرخ اروپایی
 71. BluethroatLusciniasvecicaگلوآبی
 72. Common Nightingale Lusciniamegarhynchosبلبل معمولی (هزاردستان)
 73. White-throated Robin Iraniagutturalisسینه‌سرخ ایرانی
 74. Semicollared Flycatcher Ficedulasemitorquataمگس‌گیر نیم‌طوق
 75. Red-breasted Flycatcher Ficedula parvaمگس‌گیر سینه سرخ
 76. Eversmann's Redstart Phoenicuruserythronotusدم‌سرخ پشت‌بلوطی
 77. Black Redstart Phoenicurusochrurosدم‌سرخ سیاه
 78. Common Redstart Phoenicurusphoenicurusدم‌سرخ معمولی
 79. Rufous-tailed Rock Thrush Monticolasaxatilisطرقه کوهی
 80. Blue Rock Thrush Monticolasolitariusطرقه کبود (بنفش)
 81. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 82. Pied Bush Chat Saxicolacaprataچک ابلق
 83. Isabelline Wheatear Oenantheisabellinaچکچک دشتی
 84. Northern Wheatear Oenantheoenantheچکچک کوهی
 85. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthechrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 86. Pied Wheatear Oenanthepleschankaچکچک ابلق معمولی
 87. Black-eared Wheatear Oenanthehispanicaچکچک گوش‌سیاه
 88. Desert Wheatear Oenanthedesertiچکچک بیابانی
 89. Mourning Wheatear Oenanthelugensچکچک ابلق جنوبی
 90. Finsch's Wheatear Oenanthefinschiiچکچک پشت‌سفید
 91. Variable Wheatear Oenanthepicataچکچک ابلق خاوری
 92. Hume's Wheatear Oenanthealbonigraچکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 93. Hooded Wheatear Oenanthemonachaچکچک ابلق دم‌سفید
 94. White-throated Dipper Cincluscinclusزیرآبروک
 95. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticusشهدخوار
 96. House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی
 97. Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه
 98. Pale RockfinchCarpospizabrachydactylaگنجشک خاکی
 99. Rock Sparrow Petroniapetroniaگنجشک کوهی
 100. Yellow-throated Sparrow Gymnorisxanthocollisگنجشک گلوزرد
 101. White-winged SnowfinchMontifringillanivalisگنجشک برفی
 102. Indian SilverbillEuodicemalabaricaسهره ریز هندی
 103. Alpine Accentor Prunellacollarisصعوه کوهی
 104. Radde's Accentor Prunellaocularisصعوه ابروسفید
 105. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 106. Citrine Wagtail Motacillacitreolaدم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 107. Grey Wagtail Motacillacinereaدم‌جنبانک خاکستری
 108. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 109. Richard's Pipit Anthusrichardiپیپت پادراز
 110. Tawny Pipit Anthuscampestrisپیپت خاکی
 111. Long-billed Pipit Anthussimilisپیپت نوک‌دراز
 112. Red-throated Pipit Anthuscervinusپیپت گلوسرخ
 113. Water Pipit Anthusspinolettaپیپت تالابی
 114. Common Chaffinch Fringillacoelebsسهره جنگلی
 115. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechyssanguineusسهره بال‌سرخ
 116. Trumpeter Finch Bucanetesgithagineusسهره صورتی
 117. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز
 118. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی
 119. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ
 120. European Goldfinch Cardueliscarduelisسهره طلایی
 121. Red-fronted SerinSerinuspusillusسهره پیشانی‌سرخ
 122. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinusسهره زرد (زرد سرسیاه)
 123. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه
 124. Rock Bunting Emberizaciaزردپره کوهی
 125. Grey-necked Bunting Emberizabuchananiزردپره سرخاکستری
 126. Cinereous Bunting Emberizacineraceaزردپره رخ‌زرد
 127. Striolated Bunting Emberizastriolataزردپره راه‌راه
 128. Little Bunting Emberizapusillaزردپره کوچک
 129. Black-headed Bunting Emberizamelanocephalaزردپره سرسیاه
 130. Common Reed Bunting Emberizaschoeniclusزردپره تالابی

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی