کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان کرمان

Checklist of the birds of Kerman province

 

تهیه و تنظیم: محمدابراهیم صحتی ثابت و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad Ebrahim Sehhatisabet & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 تیر 1397

Last updated: 22 July 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 197 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (م.ا. صحتی ثابت، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 300 گونه از پرندگان استان کرمان می باشد.

List of 300 bird species of Kerman province

 

1.          Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.          Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.          Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

4.          Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

5.          Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

6.          Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

7.          Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

8.          Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

9.          Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

10.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

11.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

12.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

13.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

14.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

15.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

16.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

17.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

18.      Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه

19.      Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

20.      Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

21.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

22.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

23.      Black Francolin Francolinus francolinus دراج

24.      Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی

25.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

26.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

27.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

28.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

29.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

30.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

31.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

32.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

33.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

34.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

35.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

36.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

37.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

38.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

39.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

40.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

41.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

42.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

43.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

44.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

45.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

46.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

47.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

48.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

49.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

50.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

51.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی

52.      Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه تاجدار

53.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

54.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

55.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

56.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

57.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

58.      Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی (دشتی)

59.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

60.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

61.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

62.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

63.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

64.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

65.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

66.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

67.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

68.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

69.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

70.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

71.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

72.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

73.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

74.      Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

75.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

76.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

77.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

78.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

79.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

80.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

81.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

82.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

83.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

84.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

85.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

86.      Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

87.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

88.      Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

89.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

90.      Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری

91.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

92.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

93.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

94.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

95.      Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

96.      Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی

97.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

98.      Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

99.      Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

100.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

101.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

102.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

103.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

104.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

105.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

106.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

107.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

108.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

109.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

110.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

111.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

112.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

113.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

114.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

115.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

116.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

117.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

118.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

119.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

120.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

121.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

122.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

123.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

124.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

125.  Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

126.  Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار

127.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

128.  Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

129.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

130.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

131.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

132.  Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری

133.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

134.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

135.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

136.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

137.  Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

138.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

139.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

140.  Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار

141.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

142.  Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)

143.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

144.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

145.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

146.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

147.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

148.  Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

149.  Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

150.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

151.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

152.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

153.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

154.  Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)

155.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

156.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

157.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

158.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

159.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

160.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

161.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

162.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

163.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

164.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

165.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

166.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

167.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

168.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

169.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

170.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

171.  Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی

172.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

173.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

174.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

175.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

176.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

177.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

178.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

179.  Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

180.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

181.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

182.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

183.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

184.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

185.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

186.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

187.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

188.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

189.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

190.  White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسفید

191.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

192.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

193.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

194.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

195.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

196.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

197.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

198.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

199.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

200.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

201.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

202.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

203.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

204.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

205.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

206.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

207.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

208.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

209.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

210.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

211.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

212.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

213.  Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

214.  Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus سسک گل (پالاس)

215.  Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم

216.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

217.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

218.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

219.  Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی

220.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

221.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

222.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

223.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

224.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

225.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

226.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

227.  Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید کوچک (نقابدار کوچک)

228.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

229.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

230.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

231.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

232.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

233.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

234.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

235.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

236.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

237.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

238.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

239.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

240.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

241.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

242.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

243.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

244.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

245.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

246.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

247.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

248.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

249.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

250.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

251.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

252.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

253.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

254.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

255.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

256.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

257.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

258.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

259.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

260.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

261.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

262.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

263.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

264.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

265.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

266.  Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار

267.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

268.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

269.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

270.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

271.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

272.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

273.  Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی

274.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

275.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

276.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

277.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

278.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

279.  Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز

280.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

281.  Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

282.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

283.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

284.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

285.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

286.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

287.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

288.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

289.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

290.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

291.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

292.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

293.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

294.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

295.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

296.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

297.  Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه

298.  Little Bunting Emberiza pusilla زردپره کوچک

299.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

300.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------