کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان کرمان

Checklist of the birds of Kerman province

 

تهیه و تنظیم: محمدابراهیم صحتی ثابت و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad Ebrahim Sehhatisabet & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 24 مهر 1397

Last updated: 16 October 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 197 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (م.ا. صحتی ثابت، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 302 گونه از پرندگان استان کرمان می باشد.

List of 302 bird species of Kerman province

 

1.          Greylag Goose Anser anserغاز خاکستری

2.          Greater White-fronted Goose Anser albifronsغاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.          Mute Swan Cygnus olorقوی گنگ

4.          Whooper Swan Cygnus cygnusقوی فریادکش

5.          Common Shelduck Tadorna tadornaتنجه

6.          Ruddy ShelduckTadornaferrugineaآنقوت

7.          Gadwall Anasstreperaاردک ارده‌ای

8.          Eurasian WigeonAnaspenelopeگیلار

9.          Mallard Anasplatyrhynchosاردک سرسبز

10.      Northern ShovelerAnasclypeataاردک نوک‌پهن

11.      Northern Pintail Anasacutaفیلوش

12.      GarganeyAnasquerquedulaخوتکای ابروسفید

13.      Eurasian Teal Anascreccaخوتکای معمولی

14.      Red-crested PochardNettarufinaاردک تاجدار

15.      Common PochardAythyaferinaاردک سرحنایی

16.      Ferruginous Duck Aythyanyrocaاردک بلوطی

17.      Tufted Duck Aythyafuligulaاردک سیاه‌کاکل

18.      Greater ScaupAythyamarilaاردک سرسیاه

19.      SmewMergellusalbellusمرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

20.      Red-breasted Merganser Mergusserratorمرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

21.      Chukar Partridge Alectorischukarکبک معمولی

22.      See-see Partridge Ammoperdixgriseogularisتیهو

23.      Black Francolin Francolinusfrancolinusدراج

24.      Grey Francolin Francolinuspondicerianusجیرفتی

25.      Common Quail Coturnixcoturnixبلدرچین

26.      Little Grebe Tachybaptusruficollisکشیم کوچک

27.      Great Crested Grebe Podicepscristatusکشیم بزرگ

28.      Black-necked Grebe Podicepsnigricollisکشیم گردن‌سیاه

29.      Greater Flamingo Phoenicopterusroseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

30.      Black Stork Ciconianigraلک‌لک سیاه

31.      White Stork Ciconiaciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

32.      Glossy Ibis Plegadisfalcinellusاکراس سیاه

33.      Eurasian Spoonbill Platalealeucorodiaکفچه نوک

34.      Eurasian Bittern Botaurusstellarisبوتیمار بزرگ

35.      Little Bittern Ixobrychusminutusبوتیمار کوچک

36.      Black-crowned Night Heron Nycticoraxnycticoraxحواصیل شب

37.      Squacco Heron Ardeolaralloidesحواصیل زرد

38.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

39.      Grey Heron Ardeacinereaحواصیل خاکستری

40.      Purple Heron Ardeapurpureaحواصیل ارغوانی

41.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

42.      Little Egret Egrettagarzettaاگرت (حواصیل) کوچک

43.      Great White Pelican Pelecanusonocrotalusپلیکان (مرغ سقای) سفید

44.      Dalmatian Pelican Pelecanuscrispusپلیکان (مرغ سقای) خاکستری

45.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeusباکلان (قره غاز) کوچک

46.      Great Cormorant Phalacrocoraxcarboباکلان (قره غاز) بزرگ

47.      Western Osprey Pandionhaliaetusعقاب ماهیگیر

48.      Black-winged Kite Elanuscaeruleusکورکور بال‌سیاه

49.      Bearded Vulture Gypaetusbarbatusهما

50.      Egyptian Vulture Neophronpercnopterusکرکس مصری (کوچک)

51.      European Honey Buzzard Pernisapivorusسارگپه جنگلی معمولی

52.      Crested Honey Buzzard Pernisptilorhynchusسارگپه جنگلی تاجدار

53.      Griffon Vulture Gyps fulvusدال (کرکس) معمولی

54.      Cinereous Vulture Aegypiusmonachusدال (کرکس) سیاه

55.      Short-toed Snake Eagle Circaetusgallicusعقاب مارخور

56.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)

57.      Booted Eagle Hieraaetuspennatusعقاب پرپا

58.      Tawny Eagle Aquila rapaxعقاب خاکی (دشتی)

59.      Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی

60.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی (شاه باز)

61.      Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی

62.      Bonelli's Eagle Aquila fasciataعقاب دوبرادر

63.      ShikraAccipiter badiusپیغوی کوچک

64.      Eurasian SparrowhawkAccipiter nisus قرقی

65.      Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان

66.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی معمولی

67.      Northern Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری

68.      Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید

69.      Black Kite Milvusmigransکورکور سیاه

70.      White-tailed Eagle Haliaeetusalbicillaعقاب دریایی دم‌سفید

71.      Long-legged Buzzard Buteorufinusسارگپه پابلند

72.      Common Buzzard Buteobuteoسارگپه معمولی (صحرایی)

73.      Macqueen's Bustard Chlamydotismacqueeniiهوبره

74.      Little Bustard Tetraxtetraxزنگوله‌بال

75.      Water Rail Rallusaquaticusیلوه آبی

76.      Corn Crake Crexcrexیلوه حنایی

77.      Little Crake Porzanaparvaیلوه کوچک

78.      Spotted Crake Porzanaporzanaیلوه خالدار

79.      Grey-headed SwamphenPorphyriopoliocephalusطاووسک

80.      Common Moorhen Gallinulachloropusچنگر نوک‌سرخ

81.      Eurasian Coot Fulicaatraچنگر معمولی

82.      Common Crane Grusgrusدرنای معمولی

83.      Eurasian Stone-curlew Burhinusoedicnemusچاخ‌لق معمولی

84.      Black-winged Stilt Himantopushimantopusچوب‌پا

85.      Northern Lapwing Vanellusvanellusخروس کولی معمولی

86.      Spur-winged Lapwing Vanellusspinosusخروس کولی سینه‌سیاه

87.      Red-wattled Lapwing Vanellusindicusدیدومک

88.      Sociable Lapwing Vanellusgregariusخروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

89.      White-tailed Lapwing Vanellusleucurusخروس کولی دم‌سفید

90.      Pacific Golden Plover Pluvialisfulvaسلیم طلایی خاوری

91.      Common Ringed Plover Charadriushiaticulaسلیم طوقی بزرگ (معمولی)

92.      Little Ringed Plover Charadriusdubiusسلیم طوقی کوچک

93.      Kentish Plover Charadriusalexandrinusسلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

94.      Eurasian Woodcock Scolopaxrusticolaابیا

95.      Jack Snipe Lymnocryptesminimusپاشلک کوچک

96.      Pin-tailed Snipe Gallinagostenuraپاشلک دم‌مویی

97.      Common Snipe Gallinagogallinagoپاشلک معمولی

98.      Black-tailed Godwit Limosalimosaگیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

99.      Eurasian Curlew Numeniusarquataگیلانشاه بزرگ

100.  Spotted Redshank Tringaerythropusآبچلیک خالدار پاسرخ

101.  Common Redshank Tringatotanusآبچلیک پاسرخ

102.  Marsh Sandpiper Tringastagnatilisآبچلیک تالابی

103.  Common Greenshank Tringanebulariaآبچلیک پاسبز

104.  Green Sandpiper Tringaochropusآبچلیک تک‌زی

105.  Wood Sandpiper Tringaglareolaآبچلیک خالدار پاسبز

106.  Terek Sandpiper Xenuscinereusآبچلیک نوک سربالا

107.  Common Sandpiper Actitishypoleucosآبچلیک آوازخوان

108.  Little Stint Calidrisminutaتلیله کوچک

109.  Temminck's Stint Calidristemminckiiتلیله دم‌سفید

110.  Curlew Sandpiper Calidrisferrugineaتلیله بلوطی (نوک‌دراز)

111.  Dunlin Calidrisalpinaتلیله شکم‌سیاه

112.  Ruff Philomachuspugnaxآبچلیک شکیل

113.  Red-necked Phalarope Phalaropuslobatusفالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

114.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

115.  Collared PratincoleGlareolapratincolaگلاریول بال‌سرخ

116.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی

117.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک

118.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutusکاکایی کوچک

119.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetusکاکایی سرسیاه بزرگ

120.  Gull-billed Tern Gelochelidonniloticaپرستودریایی نوک‌کاکایی

121.  Sandwich Tern Thalasseussandvicensisپرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

122.  Little Tern Sternulaalbifronsپرستودریایی کوچک

123.  Whiskered Tern Chlidoniashybridaپرستودریایی تیره

124.  White-winged Tern Chlidoniasleucopterusپرستودریایی بال‌سفید

125.  Pin-tailed SandgrousePteroclesalchataباقرقره (کوکر) شکم‌سفید

126.  Spotted SandgrousePteroclessenegallusباقرقره (کوکر) خالدار

127.  Black-bellied SandgrousePteroclesorientalisباقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

128.  Crowned SandgrousePteroclescoronatusباقرقره (کوکر) گندمی

129.  Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی

130.  Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی

131.  European Turtle Dove Streptopeliaturturقمری معمولی

132.  Oriental Turtle Dove Streptopeliaorientalisقمری خاوری

133.  Eurasian Collared Dove Streptopeliadecaoctoیاکریم

134.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی

135.  Namaqua Dove Oenacapensisقمری دم‌دراز (ناماکوآ)

136.  Common Cuckoo Cuculuscanorusکوکوی معمولی

137.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

138.  Pallid Scops Owl Otusbruceiمرغ حق جنوبی

139.  Eurasian Scops Owl Otusscopsمرغ حق معمولی

140.  Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف

141.  Brown Fish Owl Ketupazeylonensisجغد ماهی‌خوار

142.  Little Owl Athenenoctuaجغد کوچک

143.  Spotted Owlet Athenebramaجغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)

144.  Long-eared Owl Asiootusجغد گوش‌دراز

145.  Short-eared Owl Asioflammeusجغد تالابی

146.  European Nightjar Caprimulguseuropaeusشبگرد معمولی

147.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

148.  Common Swift Apusapusبادخورک معمولی

149.  Little Swift Apusaffinisبادخورک کوچک

150.  Indian Roller Coraciasbenghalensisسبزقبای هندی

151.  European Roller Coraciasgarrulusسبزقبای معمولی

152.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensisماهی‌خورک سینه‌سفید

153.  Common Kingfisher Alcedoatthisماهی‌خورک کوچک

154.  Pied Kingfisher Cerylerudisماهی‌خورک ابلق

155.  Green Bee-eater Meropsorientalisزنبورخوار کوچک (سبز)

156.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Meropspersicusزنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

157.  European Bee-eater Meropsapiasterزنبورخوار معمولی

158.  Eurasian Hoopoe Upupaepopsهدهد (شانه به سر)

159.  Eurasian Wryneck Jynxtorquillaدارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

160.  Syrian Woodpecker Dendrocopossyriacusدارکوب سوری (باغی)

161.  Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجه کوچک

162.  Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجه معمولی

163.  Merlin Falco columbariusترم‌تای معمولی

164.  Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل

165.  Saker Falcon Falco cherrugبالابان (چرخ)

166.  Peregrine Falcon Falco peregrinusبحری

167.  Barbary Falcon Falco pelegrinoidesشاهین

168.  Rose-ringed Parakeet Psittaculakrameriطوطی طوق‌صورتی

169.  Red-backed Shrike Laniuscollurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ

170.  Isabelline Shrike Laniusisabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ

171.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Laniusphoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی

172.  Bay-backed Shrike Laniusvittatusسنگ‌چشم پشت‌بلوطی

173.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

174.  Great Grey Shrike Laniusexcubitorسنگ‌چشم خاکستری بزرگ

175.  Southern Grey Shrike Laniusmeridionalisسنگ‌چشم خاکستری جنوبی

176.  Steppe Grey Shrike Laniuspallidirostrisسنگ‌چشم خاکستری دشتی

177.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

178.  Eurasian Golden Oriole Oriolusoriolusپری شاهرخ

179.  Eurasian Magpie Pica picaزاغی

180.  Iranian (Pleske's) Ground Jay Podocespleskeiزاغ بور ایرانی

181.  Red-billed Chough Pyrrhocoraxpyrrhocoraxکلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

182.  Alpine Chough Pyrrhocoraxgraculusکلاغ (زاغ) نوک‌زرد

183.  Rook Corvusfrugilegusکلاغ سیاه

184.  Hooded Crow Corvuscornixکلاغ ابلق

185.  Brown-necked Raven Corvusruficollisغراب گردن‌قهوه‌ای

186.  Northern Raven Corvuscoraxغراب معمولی

187.  Bohemian Waxwing Bombycillagarrulusبال لاکی

188.  Grey HypocoliusHypocoliusampelinusمیوه‌خوار

189.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه

190.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

191.  White-crowned Penduline Tit Remizcoronatusچرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسفید

192.  Greater Hoopoe-Lark Alaemonalaudipesچکاوک هدهدی

193.  Desert Lark Ammomanesdesertiچکاوک بیابانی (سنگلاخ)

194.  Bar-tailed Lark Ammomanescincturaچکاوک سردم سیاه

195.  Eurasian Skylark Alaudaarvensisچکاوک آسمانی بزرگ

196.  Crested Lark Galeridacristataچکاوک کاکلی

197.  Horned Lark Eremophilaalpestrisچکاوک شاخدار

198.  Greater Short-toed Lark Calandrellabrachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

199.  Bimaculated Lark Melanocoryphabimaculataچکاوک طوقی

200.  Calandra Lark Melanocoryphacalandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

201.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک پنجه‌کوتاهکوچک (سینه‌خط‌دار)

202.  White-eared Bulbul Pycnonotusleucotisبلبل خرما

203.  Sand Martin Ripariaripariaچلچله رودخانه‌ای

204.  Barn Swallow Hirundorusticaپرستوی معمولی

205.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprognerupestrisچلچله کوهی

206.  Pale Crag Martin Ptyonoprogneobsoletaچلچله بیابانی

207.  Common House Martin Delichonurbicumچلچله دمگاه‌سفید

208.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی

209.  Cetti's Warbler Cettiacettiسسک دم‌پهن

210.  Scrub Warbler Scotocercainquietaسسک جنبان

211.  Willow Warbler Phylloscopustrochilusسسک بیدی

212.  Common Chiffchaff Phylloscopuscollybitaسسک چیف‌چاف معمولی

213.  Plain Leaf Warbler Phylloscopusneglectusسسک بیدی کوچک (کوچک)

214.  Wood Warbler Phylloscopussibilatrixسسک جنگلی

215.  Pallas's Leaf Warbler Phylloscopusproregulusسسک گل (پالاس)

216.  Hume's Leaf Warbler Phylloscopushumeiسسک ابروزرد هیوم

217.  Green Warbler Phylloscopusnitidusسسک سبزبیدی

218.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalusstentoreusسسک نیزار (تالابی) پرصدا

219.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalusdumetorumسسک تالابی خاوری

220.  Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) ramaسسک درختی هندی

221.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی

222.  Upcher's Warbler Hippolaislanguidaسسک درختی بزرگ

223.  Graceful PriniaPriniagracilisسسک شکیل (دم‌دراز)

224.  Afghan Babbler Turdoideshuttoniلیکوی معمولی

225.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه

226.  Garden Warbler Sylvia borinسسک باغی

227.  Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه

228.  Desert Whitethroat Sylvia minulaسسک گلوسفید کوچک (نقابدار کوچک)

229.  Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

230.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی

231.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

232.  Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید معمولی

233.  Menetries's Warbler Sylvia mystaceaسسک سردودی

234.  Western Rock Nuthatch Sittaneumayerکمرکُلی کوچک

235.  Eastern Rock Nuthatch Sittatephronotaکمرکُلی بزرگ

236.  Common Myna Acridotherestristisمینای معمولی

237.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseusسار صورتی

238.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

239.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

240.  Common Blackbird Turdusmerulaتوکای سیاه

241.  Black-throated Thrush Turdusatrogularisتوکای گلوسیاه

242.  Song Thrush Turdusphilomelosتوکای باغی

243.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotesدم‌چتری

244.  Spotted Flycatcher Muscicapastriataمگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

245.  European Robin Erithacusrubeculaسینه‌سرخ اروپایی

246.  BluethroatLusciniasvecicaگلوآبی

247.  Common Nightingale Lusciniamegarhynchosبلبل معمولی (هزاردستان)

248.  White-throated Robin Iraniagutturalisسینه‌سرخ ایرانی

249.  Semicollared Flycatcher Ficedulasemitorquataمگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

250.  Eversmann's Redstart Phoenicuruserythronotusدم‌سرخ پشت‌بلوطی

251.  Black Redstart Phoenicurusochrurosدم‌سرخ سیاه

252.  Common Redstart Phoenicurusphoenicurusدم‌سرخ معمولی

253.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticolasaxatilisطرقه کوهی

254.  Blue Rock Thrush Monticolasolitariusطرقه کبود (بنفش)

255.  Pied Bush Chat Saxicolacaprataچک ابلق

256.  Isabelline Wheatear Oenantheisabellinaچکچک دشتی

257.  Northern Wheatear Oenantheoenantheچکچک کوهی

258.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthechrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)

259.  Pied Wheatear Oenanthepleschankaچکچک ابلق معمولی

260.  Black-eared Wheatear Oenanthehispanicaچکچک گوش‌سیاه

261.  Desert Wheatear Oenanthedesertiچکچک بیابانی

262.  Mourning Wheatear Oenanthelugensچکچک ابلق جنوبی

263.  Finsch's Wheatear Oenanthefinschiiچکچک پشت‌سفید

264.  Variable Wheatear Oenanthepicataچکچک ابلق خاوری

265.  Hume's Wheatear Oenanthealbonigraچکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

266.  Hooded Wheatear Oenanthemonachaچکچک ابلق دم‌سفید

267.  White-throated Dipper Cincluscinclusزیرآبروک

268.  Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticusشهدخوار

269.  House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی

270.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه

271.  Pale RockfinchCarpospizabrachydactylaگنجشک خاکی

272.  Rock Sparrow Petroniapetroniaگنجشک کوهی

273.  Yellow-throated Sparrow Gymnorisxanthocollisگنجشک گلوزرد

274.  White-winged SnowfinchMontifringillanivalisگنجشک برفی

275.  Indian SilverbillEuodicemalabaricaسهره ریز هندی

276.  Alpine Accentor Prunellacollarisصعوه کوهی

277.  Radde's Accentor Prunellaocularisصعوه ابروسفید

278.  Citrine Wagtail Motacillacitreolaدم‌جنبانک سرزرد

279.  Grey Wagtail Motacillacinereaدم‌جنبانک خاکستری

280.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

281.  Richard's Pipit Anthusrichardiپیپت پادراز

282.  Tawny Pipit Anthuscampestrisپیپت خاکی (دشتی)

283.  Long-billed Pipit Anthussimilisپیپت نوک‌دراز

284.  Red-throated Pipit Anthuscervinusپیپت گلوسرخ

285.  Water Pipit Anthusspinolettaپیپت تالابی

286.  Common Chaffinch Fringillacoelebsسهره جنگلی

287.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechyssanguineusسهره بال‌سرخ

288.  Trumpeter Finch Bucanetesgithagineusسهره صورتی

289.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز

290.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی

291.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ

292.  European Goldfinch Cardueliscarduelisسهره طلایی

293.  Red-fronted SerinSerinuspusillusسهره پیشانی‌سرخ

294.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinusسهره زرد (زرد سرسیاه)

295.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه

296.  Rock Bunting Emberizaciaزردپره کوهی

297.  Grey-necked Bunting Emberizabuchananiزردپره سرخاکستری

298.  Cinereous Bunting Emberizacineraceaزردپره رخ‌زرد

299.  Striolated Bunting Emberizastriolataزردپره راه‌راه

300.  Little Bunting Emberizapusillaزردپره کوچک

301.  Black-headed Bunting Emberizamelanocephalaزردپره سرسیاه

302.  Common Reed Bunting Emberizaschoeniclusزردپره تالابی

---------