کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان کرمان

Checklist of the wild birds of Kerman province

 

گردآوری: محمدابراهیم صحتی ثابت و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Mohammad Ebrahim Sehhatisabet & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 11 بهمن 1402

Last updated: 31 January 2024

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 197 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (م.ا. صحتی ثابت، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 323 گونه از پرندگان استان کرمان آمده است.

List of 323 bird species of Kerman province

 

 1. Greylag Goose Anser anserغاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifronsغاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Mute Swan Cygnus olorقوی گنگ
 4. Whooper Swan Cygnus cygnusقوی فریادکش
 5. Common Shelduck Tadorna tadornaتنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferrugineaآنقوت
 7. Gadwall Anas streperaاردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchosاردک (مرغابی) سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acutaفیلوش
 12. Garganey Anas querquedulaخوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas creccaخوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 14. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 15. Red-crested Pochard Netta rufinaاردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferinaاردک سرحنایی
 17. Ferruginous Duck Aythya nyrocaاردک بلوطی
 18. Tufted Duck Aythya fuligulaاردک سیاه‌کاکل
 19. Greater Scaup Aythya marilaاردک سرسیاه
 20. Smew Mergellus albellusمرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 21. Red-breasted Merganser Mergus serratorمرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 22. Chukar Partridge Alectoris chukarکبک کوهپایه
 23. See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو
 24. Black Francolin Francolinus francolinusدراج سیاه
 25. Grey Francolin Francolinus pondicerianusجیرفتی
 26. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 27. European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد اروپایی (معمولی)
 28. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 29. Common Swift Apus apusبادخورک معمولی
 30. Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک
 31. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueeniiهوبرۀ آسیایی
 32. Little Bustard Tetrax tetraxزنگوله‌بال
 33. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوسیاه آسیایی
 34. Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی
 35. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchataباقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 36. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallusباقرقره (کوکر) خالدار
 37. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalisباقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 38. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatusباقرقره (کوکر) گندمی
 39. Lichtenstein’s Sandgrouse Pterocles lichtensteiniiباقرقره (کوکر) گندمی
 40. Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی
 41. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 42. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشم‌زرد (خاوری)
 43. Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی
 44. European Turtle Dove Streptopelia turturقمری اروپایی (معمولی)
 45. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalisقمری خاوری
 46. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaoctoیاکریم اوراسیایی
 47. Red Collared Dove Streptopelia tranquebaricaیاکریم سرخ
 48. Laughing Dove Spilopelia senegalensisقمری خانگی
 49. Namaqua Dove Oena capensisقمری دم‌دراز
 50. Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی
 51. Corn Crake Crex crexیلوه حنایی
 52. Little Crake Porzana parvaیلوه کوچک
 53. Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار
 54. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalusطاووسک سرخاکستری
 55. Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ
 56. Eurasian Coot Fulica atraچنگر نوک‌سفید (معمولی)
 57. Common Crane Grus grusدرنای خاکستری
 58. Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک
 59. Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم کاکلی بزرگ
 60. Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه
 61. Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی بزرگ
 62. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemusچاخ‌لق اوراسیایی
 63. Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا
 64. Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کُلی شمالی (معمولی)
 65. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosusخروس کُلی سینه‌سیاه
 66. Red-wattled Lapwing Vanellu sindicusدیدومک
 67. Sociable Lapwing Vanellus gregariusخروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 68. White-tailed Lapwing Vanellus leucurusخروس کُلی دم‌سفید
 69. Pacific Golden Plover Pluvialis fulvaسلیم طلایی خاوری
 70. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 71. Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ
 72. Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک
 73. Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم پاسیاه کوچک
 74. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه بلوطی
 75. Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا
 76. Jack Snipe Lymnocryptes minimusپاشلک کوچک
 77. Pin-tailed Snipe Gallinago stenuraپاشلک دم‌سوزنی
 78. Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی
 79. Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه
 80. Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ
 81. Spotted Redshank Tringa erythropusآبچلیک پاسرخ خالدار
 82. Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ معمولی
 83. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilisآبچلیک تالابی
 84. Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز
 85. Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی (سبز)
 86. Wood Sandpiper Tringa glareolaآبچلیک خالدار پاسبز
 87. Terek Sandpiper Xenus cinereusآبچلیک نوک سربالا
 88. Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان
 89. Little Stint Calidris minutaتلیله کوچک
 90. Temminck's Stint Calidris temminckiiتلیله دم‌سفید
 91. Curlew Sandpiper Calidris ferrugineaتلیله بلوطی
 92. Dunlin Calidris alpinaتلیله شکم‌سیاه
 93. Broad-billed Stint Calidris falcinellus تلیله نوک‌پهن
 94. Ruff Philomachus pugnaxتلیلۀ شکیل
 95. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 96. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 97. Collared Pratincole Glareola pratincolaگلاریول بال‌سرخ
 98. Slender-billed Gull Chroicocephalus geneiکاکایی صورتی
 99. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک
 100. Little Gull Hydrocoloeus minutusکاکایی کوچک
 101. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetusکاکایی سرسیاه بزرگ
 102. Caspian Gull Larus cachinansکاکایی خزری (کاسپی)
 103. Lesser Black-backed Gull Larus fuscusکاکایی پشت سیاه کوچک
 104. Gull-billed Tern Gelochelidon niloticaپرستودریایی نوک‌کاکایی
 105. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensisپرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 106. Little Tern Sternula albifronsپرستودریایی کوچک
 107. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 108. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 109. Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه
 110. White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید
 111. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeusباکلان (قره‌قار) کوتوله (کوچک)
 112. Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره‌قار) بزرگ
 113. Glossy Ibis Plegadis falcinellusاکراس سیاه
 114. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodiaکفچه‌نوک
 115. Eurasian Bittern Botaurus stellarisبوتیمار بزرگ
 116. Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک
 117. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticoraxحواصیل (وِکای) شب
 118. Squacco Heron Ardeola ralloidesحواصیل (وِکای) زرد
 119. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 120. Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus گاوچرانک آسیایی
 121. Grey Heron Ardea cinereaحواصیل (وِکای) خاکستری
 122. Purple Heron Ardea purpureaحواصیل (وِکای) ارغوانی
 123. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 124. Little Egret Egretta garzettaاگرت (قار) کوچک
 125. Great White Pelican Pelecanus onocrotalusپلیکان (لمبر) سفید
 126. Dalmatian Pelican Pelecanus crispusپلیکان (لمبر) خاکستری
 127. Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهی‌گیر
 128. Black-winged Kite Elanus caeruleusکورکور بال‌سیاه
 129. Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما
 130. Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس کوچک (مصری)
 131. European Honey Buzzard Pernis apivorusسارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 132. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchusسارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) تاجدار
 133. Griffon Vulture Gyps fulvusدال قهوه‌ای (معمولی)
 134. Cinereous Vulture Aegypius monachusدال سیاه
 135. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخوار
 136. Greater Spotted Eagle Clanga clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 137. Booted Eagle Hieraaetus pennatusعقاب پرپا
 138. Tawny Eagle Aquila rapaxعقاب خاکی
 139. Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی (دشتی)
 140. Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی
 141. Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی
 142. Bonelli's Eagle Aquila fasciataعقاب دوبرادر
 143. Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک
 144. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 145. Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان  (شهباز)
 146. Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی غربی
 147. Hen Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری
 148. Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید
 149. Montagu’s Harrier Circus pygargusسنقر گندمزار
 150. Black Kite Milvus migransکورکور سیاه
 151. White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید
 152. Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند
 153. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Pallid Scops Owl Otus bruceiمرغ حق جنوبی
 3. Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق اوراسیایی
 4. Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه‌بوف اوراسیایی
 5. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensisبوف ماهی‌خوار
 6. Little Owl Athene noctuaجغد کوچک
 7. Spotted Owlet Athene bramaجغد خالدار جنوبی
 8. Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز
 9. Short-eared Owl Asio flammeusجغد تالابی
 10. Indian Roller Coracias benghalensisسبزقبای هندی
 11. European Roller Coracias garrulusسبزقبای اروپایی (معمولی)
 12. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensisماهی‌خورک گلوسفید (سینه‌سفید)
 13. Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 14. Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق
 15. Green Bee-eater Merops orientalisزنبورخوار سبز
 16. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 17. European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار اروپایی (معمولی)
 18. Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه‌به‌سر)
 19. Eurasian Wryneck Jynx torquillaدارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 20. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب باغی
 21. Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجۀ کوچک
 22. Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجۀ معمولی
 23. Merlin Falco columbariusتُرم‌تای
 24. Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل
 25. Saker Falcon Falco cherrugبالابان (چَرغ)
 26. Peregrine Falcon Falco peregrinusشاهین (بَحری)
 • Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری (سینه‌سفید)
 • Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoidesشاهین پس‌سرسرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameriطوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatusسنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitorسنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheriسنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • Indian (Mauryan) Grey Shrike Lanius excubitor lahtoraسنگ‌چشم خاکستری هندی (موریایی)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostrisسنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری‌شاهرخ اوراسیایی
 3. Eurasian Magpie Pica picaزاغی
 4. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskeiزاغ بور ایرانی

گونه بوم‌زاد (Endemic)

 1. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 2. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 3. Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه
 4. Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق
 5. Brown-necked Raven Corvus ruficollisغراب گردن‌قهوه‌ای
 6. Northern (Common) Raven Corvus coraxغراب سیاه (معمولی)
 7. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulusبال لاکی
 8. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinusمیوه‌خوار
 9. Sombre Tit Poecile lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه
 • چرخریسک سرسیاه کرمانی Kerman Sombre Tit Poecile lugubris kirmanensis

زیرگونه بومزاد (Endemic subspecies)

 1. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 2. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatusچرخ‌ریسک بلوطی سرسفید
 3. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipesچکاوک هدهدی
 4. Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی
 5. Bar-tailed Lark Ammomanes cincturaچکاوک سردم سیاه
 6. Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ
 7. Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی
 8. Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار
 9. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 10. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی
 11. Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 12. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 13. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotisبلبل خرما
 14. Sand Martin Riparia ripariaچلچله رودخانه‌ای
 15. Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی خانگی
 16. Wire-tailed Swallow Hirundo smithiiپرستوی سرسرخ
 17. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی
 18. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoletaچلچله بیابانی
 19. Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید
 20. Red-rumped Swallow Cecropis dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی
 21. Cetti's Warbler Cettia cettiسسک دم‌پهن
 22. Scrub Warbler Scotocercainquietaسسک جنبان
 23. Willow Warbler Phylloscopustrochilusسسک بیدی
 24. Common Chiffchaff Phylloscopuscollybitaسسک چیف‌چاف معمولی
 25. Plain Leaf Warbler Phylloscopusneglectusسسک برگی کوچک
 26. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrixسسک جنگلی
 27. Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulusسسک گل (پالاس)
 28. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 29. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humeiسسک ابروزرد هیوم
 30. Green Warbler Phylloscopus nitidusسسک سبزبیدی
 31. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreusسسک نیزار پرصدا
 32. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorumسسک نیزار خاوری
 33. Sykes's Warbler Iduna ramaسسک درختی هندی
 34. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallidaسسک درختی زیتونی {شرقی}
 35. Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ
 36. Delicate Prinia Prinia lepida سسک دلکش (شکیل)
 37. Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه
 38. Garden Warbler Sylvia borinسسک باغی
 39. Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 40. Desert Whitethroat Sylvia minulaسسک گلوسفید کوچک
 41. Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید هیوم
 42. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی
 43. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 44. Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید بزرگ
 45. Menetries's Warbler Sylvia mystaceaسسک سردودی
 46. Afghan Babbler Turdoides huttoniلیکوی افغان
 47. Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک
 • Kerman Rock Nuthatch Sitta neumayer plumbea کمرکُلی کوچک کرمانی

زیرگونه بومزاد (Endemic subspecies)

 1. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ
 2. Common Myna Acridotheres tristisمینای معمولی (هندی)
 3. Rosy Starling Pastor roseusسار صورتی
 4. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 5. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 6. Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه
 7. Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه
 8. Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی
 9. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotesدم‌چتری
 10. Spotted Flycatcher Muscicapa striataمگس‌گیر خالدار
 11. European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ اروپایی
 12. Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی
 13. Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل هزاردستان
 14. White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی
 15. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquataمگس‌گیر نیم‌طوق
 16. Red-breasted Flycatcher Ficedula parvaمگس‌گیر سینه‌سرخ
 17. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotusدم‌سرخ پشت‌بلوطی
 18. Black Redstart Phoenicurus ochrurosدم‌سرخ سیاه
 19. Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی
 20. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی
 21. Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)
 22. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 23. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 24. Pied Bush Chat Saxicola caprataچک ابلق
 25. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی
 26. Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی
 27. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 28. Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق {معمولی}
 29. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 30. Desert Wheatear Oenanthe desertiچکچک بیابانی
 31. Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی
 32. Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید
 33. Variable Wheatear Oenanthe picataچکچک ابلق خاوری
 34. Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید
 35. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopygaچکچک سیاه سرسفید
 36. Hooded Wheatear Oenanthe monachaچکچک ابلق دم‌سفید
 37. White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک
 38. Purple Sunbird Cinnyris asiaticusشهدخوار آسیایی
 39. House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی
 40. Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه
 41. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی
 42. Rock Sparrow Petronia petroniaگنجشک کوهی
 43. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollisگنجشک گلوزرد
 44. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی
 45. Indian Silverbill Euodice malabarica سیمین‌نوک (سهرۀ ریز) هندی
 46. Alpine Accentor Prunella collarisصعوه کوهی
 47. Radde's Accentor Prunella ocularisصعوه ابروسفید
 48. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 49. Citrine Wagtail Motacilla citreolaدم‌جنبانک لیمویی
 50. Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری
 51. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 52. Richard's Pipit Anthus richardiپیپت بزرگ (پادراز)
 53. Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی
 54. Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز
 55. Meadow Pipit Anthus pratensisپیپت چمنزار
 56. Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ
 57. Buff-bellied Pipit Anthus rubescensپیپت شکم‌نخودی
 58. Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی
 59. Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی
 60. Brambling Fringilla montifringillaسهره دمگاه‌سفید
 61. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ
 62. Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی
 63. European Greenfinch Chloris chlorisسهره سبز
 64. Desert Finch Rhodospiza obsoletaسهره خاکی
 65. Common Linnet Linaria cannabinaسهره سینه‌سرخ
 66. European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی
 67. Red-fronted Serin Serinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ
 68. Eurasian Siskin Spinus spinusسهره زرد اوراسیایی
 69. Corn Bunting Emberiza calandraزردپره مزرعه
 70. Rock Bunting Emberiza ciaزردپره کوهی
 71. Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری
 72. Cinereous Bunting Emberiza cineraceaزردپره رخ‌زرد
 73. Ortolan Bunting Emberiza hortulanaزردپره سرزیتونی
 74. Striolated Bunting Emberiza striolataزردپره راه‌راه
 75. Little Bunting Emberiza pusillaزردپره کوچک
 76. Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه
 77. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی