کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان کرمان

Checklist of the birds of Kerman province

 

تهیه و تنظیم: محمدابراهیم صحتی ثابت و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad Ebrahim Sehhatisabet & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 30 دی 1399

Last updated: 19 January 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 197 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (م.ا. صحتی ثابت، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 311 گونه از پرندگان استان کرمان می باشد.

List of 311 bird species of Kerman province

 

 1. Greylag Goose Anser anserغاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifronsغاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Mute Swan Cygnus olorقوی گنگ
 4. Whooper Swan Cygnus cygnusقوی فریادکش
 5. Common Shelduck Tadorna tadornaتنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferrugineaآنقوت
 7. Gadwall Anas streperaاردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelopeگیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acutaفیلوش
 12. Garganey Anas querquedulaخوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas creccaخوتکای معمولی
 14. Red-crested Pochard Netta rufinaاردک تاجدار
 15. Common Pochard Aythya ferinaاردک سرحنایی
 16. Ferruginous Duck Aythya nyrocaاردک بلوطی
 17. Tufted Duck Aythya fuligulaاردک سیاه‌کاکل
 18. Greater Scaup Aythya marilaاردک سرسیاه
 19. Smew Mergellus albellusمرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 20. Red-breasted Merganser Mergus serratorمرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 21. Chukar Partridge Alectoris chukarکبک معمولی
 22. See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو
 23. Black Francolin Francolinus francolinusدراج
 24. Grey Francolin Francolinus pondicerianusجیرفتی
 25. Common Quail Coturnix coturnixبلدرچین
 26. Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک
 27. Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ
 28. Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه
 29. Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 30. Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه
 31. White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 32. Glossy Ibis Plegadis falcinellusاکراس (ناز) سیاه
 33. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodiaکفچه نوک
 34. Eurasian Bittern Botaurus stellarisبوتیمار بزرگ
 35. Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک
 36. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticoraxحواصیل شب
 37. Squacco Heron Ardeola ralloidesحواصیل زرد
 38. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 39. Grey Heron Ardea cinereaحواصیل خاکستری
 40. Purple Heron Ardea purpureaحواصیل ارغوانی
 41. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 42. Little Egret Egretta garzettaاگرت (حواصیل) کوچک
 43. Great White Pelican Pelecanus onocrotalusپلیکان (مرغ سقای) سفید
 44. Dalmatian Pelican Pelecanus crispusپلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 45. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeusباکلان (قره قار) کوچک
 46. Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره قار) بزرگ
 47. Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر
 48. Black-winged Kite Elanus caeruleusکورکور بال‌سیاه
 49. Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما
 50. Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس کوچک (مصری)
 51. European Honey Buzzard Pernis apivorusسارگپه جنگلی معمولی
 52. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchusسارگپه جنگلی تاجدار
 53. Griffon Vulture Gyps fulvusدال (کرکس) معمولی
 54. Cinereous Vulture Aegypius monachusدال (کرکس) سیاه
 55. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخور
 56. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 57. Booted Eagle Hieraaetus pennatusعقاب پرپا
 58. Tawny Eagle Aquila rapaxعقاب خاکی
 59. Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی
 60. Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی (شاه باز)
 61. Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی
 62. Bonelli's Eagle Aquila fasciataعقاب دوبرادر
 63. Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک
 64. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 65. Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان
 66. Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی معمولی
 67. Hen Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری
 68. Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید
 69. Black Kite Milvus migransکورکور سیاه
 70. White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید
 71. Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند
 72. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueeniiهوبره
 2. Little Bustard Tetrax tetraxزنگوله‌بال
 3. Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی
 4. Corn Crake Crex crexیلوه حنایی
 5. Little Crake Porzana parvaیلوه کوچک
 6. Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار
 7. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalusطاووسک
 8. Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ
 9. Eurasian Coot Fulica atraچنگر معمولی
 10. Common Crane Grus grusدرنای معمولی
 11. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemusچاخ‌لق معمولی
 12. Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا
 13. Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کُلی معمولی
 14. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosusخروس کُلی سینه‌سیاه
 15. Red-wattled Lapwing Vanellu sindicusدیدومک
 16. Sociable Lapwing Vanellus gregariusخروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 17. White-tailed Lapwing Vanellus leucurusخروس کُلی دم‌سفید
 18. Pacific Golden Plover Pluvialis fulvaسلیم طلایی خاوری
 19. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 20. Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 21. Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک
 22. Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم پاسیاه (کوچک)
 23. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه بلوطی
 24. Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا
 25. Jack Snipe Lymnocryptes minimusپاشلک کوچک
 26. Pin-tailed Snipe Gallinago stenuraپاشلک دم‌سوزنی (دم‌مویی)
 27. Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی
 28. Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه
 29. Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ
 30. Spotted Redshank Tringa erythropusآبچلیک خالدار پاسرخ
 31. Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ
 32. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilisآبچلیک تالابی
 33. Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز
 34. Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی
 35. Wood Sandpiper Tringa glareolaآبچلیک خالدار پاسبز
 36. Terek Sandpiper Xenus cinereusآبچلیک نوک سربالا
 37. Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان
 38. Little Stint Calidris minutaتلیله کوچک
 39. Temminck's Stint Calidris temminckiiتلیله دم‌سفید
 40. Curlew Sandpiper Calidris ferrugineaتلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 41. Dunlin Calidris alpinaتلیله شکم‌سیاه
 42. Ruff Philomachus pugnaxتلیله (آبچلیک) شکیل
 43. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatusفالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 44. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 45. Collared Pratincole Glareola pratincolaگلاریول بال‌سرخ
 46. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی
 47. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک
 48. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutusکاکایی کوچک
 49. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetusکاکایی سرسیاه بزرگ
 50. Caspian Gull Larus cachinansکاکایی خزری (کاسپی)
 51. Lesser Black-backed Gull Larus fuscusکاکایی پشت سیاه کوچک
 52. Gull-billed Tern Gelochelidon niloticaپرستودریایی نوک‌کاکایی
 53. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensisپرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 54. Little Tern Sternula albifronsپرستودریایی کوچک
 55. Whiskered Tern Chlidonias hybridaپرستودریایی تیره
 56. White-winged Tern Chlidonias leucopterusپرستودریایی بال‌سفید
 57. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchataباقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 58. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallusباقرقره (کوکر) خالدار
 59. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalisباقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 60. Crowned SandgrousePteroclescoronatusباقرقره (کوکر) گندمی
 61. Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی
 62. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری
 63. Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی
 64. European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی
 65. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalisقمری خاوری
 66. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaoctoیاکریم معمولی
 67. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی
 68. Namaqua Dove Oena capensisقمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 69. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوسیاه آسیایی
 70. Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی
 71. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 72. Pallid Scops Owl Otus bruceiمرغ حق جنوبی
 73. Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق معمولی
 74. Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف
 75. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensisبوف (جغد) ماهی‌خوار
 76. Little Owl Athene noctuaجغد کوچک
 77. Spotted Owlet Athene bramaجغد کوچک خالدار (جنوبی)
 78. Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز
 79. Short-eared Owl Asio flammeusجغد تالابی
 80. European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی
 81. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 82. Common Swift Apus apusبادخورک معمولی
 83. Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک
 84. Indian Roller Coracias benghalensisسبزقبای هندی
 85. European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی
 86. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensisماهی‌خورک سینه‌سفید
 87. Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک
 88. Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق
 89. Green Bee-eater Merops orientalisزنبورخوار سبز (کوچک)
 90. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicusزنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 91. European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی
 92. Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه به سر)
 93. Eurasian Wryneck Jynx torquillaدارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 94. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب باغی (سوری)
 95. Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجه کوچک
 96. Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجه معمولی
 97. Merlin Falco columbariusترم‌تای معمولی
 98. Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل
 99. Saker Falcon Falco cherrugبالابان (چرخ)
 100. Peregrine Falcon Falco peregrinusشاهین
 • Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری (سینه سفید)
 • Central Asian Falcon (Red-naped Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoidesشاهین آسیای میانه
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameriطوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatusسنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitorسنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheriسنگ‌چشم خاکستری عربی
 • [Mauryan] Grey Shrike Lanius excubitor lahtoraسنگ‌چشم خاکستری هندی (موریایی)
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostrisسنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ
 3. Eurasian Magpie Pica picaزاغی
 4. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskeiزاغ بور ایرانی
 5. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 6. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 7. Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه
 8. Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق
 9. Brown-necked Raven Corvus ruficollisغراب گردن‌قهوه‌ای
 10. Northern Raven Corvus coraxغراب معمولی
 11. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulusبال لاکی
 12. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinusمیوه‌خوار
 13. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه
 14. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 15. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatusچرخ‌ریسک بلوطی سرسفید
 16. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipesچکاوک هدهدی
 17. Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی
 18. Bar-tailed Lark Ammomanes cincturaچکاوک سردم سیاه
 19. Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ
 20. Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی
 21. Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار
 22. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 23. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی
 24. Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 25. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 26. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotisبلبل خرما
 27. Sand Martin Riparia ripariaچلچله رودخانه‌ای
 28. Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی معمولی
 29. Wire-tailed Swallow Hirundo smithiiپرستوی سرسرخ
 30. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی
 31. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoletaچلچله بیابانی
 32. Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید
 33. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی
 34. Cetti's Warbler Cettia cettiسسک دم‌پهن
 35. Scrub Warbler Scotocercainquietaسسک جنبان
 36. Willow Warbler Phylloscopustrochilusسسک بیدی معمولی
 37. Common Chiffchaff Phylloscopuscollybitaسسک چیف‌چاف معمولی
 38. Plain Leaf Warbler Phylloscopusneglectusسسک بیدی کوچک
 39. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrixسسک جنگلی
 40. Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulusسسک گل (پالاس)
 41. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 42. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humeiسسک ابروزرد هیوم
 43. Green Warbler Phylloscopus nitidusسسک سبزبیدی
 44. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreusسسک نیزار (تالابی) پرصدا
 45. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorumسسک تالابی خاوری
 46. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) ramaسسک درختی هندی
 47. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی شرقی
 48. Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ
 49. Graceful Prinia Prinia gracilisسسک شکیل (دم‌دراز)
 50. Afghan Babbler Turdoides huttoniلیکوی معمولی
 51. Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه
 52. Garden Warbler Sylvia borinسسک باغی
 53. Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه
 54. Desert Whitethroat Sylvia minulaسسک گلوسفید کوچک (نقابدار کوچک)
 55. Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 56. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی
 57. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 58. Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید معمولی
 59. Menetries's Warbler Sylvia mystaceaسسک سردودی
 60. Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک
 • Kerman Rock Nuthatch Sitta neumayer plumbea کمرکُلی کوچک کرمانی
 1. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ
 2. Common Myna Acridotheres tristisمینای معمولی
 3. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseusسار صورتی
 4. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 5. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 6. Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه
 7. Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه
 8. Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی
 9. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotesدم‌چتری
 10. Spotted Flycatcher Muscicapa striataمگس‌گیر خالدار
 11. European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ اروپایی
 12. Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی
 13. Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل معمولی (هزاردستان)
 14. White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی
 15. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquataمگس‌گیر نیم‌طوق
 16. Red-breasted Flycatcher Ficedula parvaمگس‌گیر سینه سرخ
 17. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotusدم‌سرخ پشت‌بلوطی
 18. Black Redstart Phoenicurus ochrurosدم‌سرخ سیاه
 19. Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی
 20. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی
 21. Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)
 22. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 23. Pied Bush Chat Saxicola caprataچک ابلق
 24. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی
 25. Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی
 26. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 27. Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق معمولی
 28. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanicaچکچک گوش‌سیاه
 29. Desert Wheatear Oenanthe desertiچکچک بیابانی
 30. Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی
 31. Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید
 32. Variable Wheatear Oenanthe picataچکچک ابلق خاوری
 33. Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 34. Hooded Wheatear Oenanthe monachaچکچک ابلق دم‌سفید
 35. White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک
 36. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticusشهدخوار
 37. House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی
 38. Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه
 39. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی
 40. Rock Sparrow Petronia petroniaگنجشک کوهی
 41. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollisگنجشک گلوزرد
 42. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی
 43. Indian Silverbill Euodice malabaricaسهره ریز هندی
 44. Alpine Accentor Prunella collarisصعوه کوهی
 45. Radde's Accentor Prunella ocularisصعوه ابروسفید
 46. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 47. Citrine Wagtail Motacilla citreolaدم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 48. Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری
 49. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 50. Richard's Pipit Anthus richardiپیپت پادراز
 51. Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی
 52. Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز
 53. Meadow Pipit Anthus pratensisپیپت چمنزار (صحرایی)
 54. Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ
 55. Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی
 56. Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی
 57. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ
 58. Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی
 59. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز
 60. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی
 61. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ
 62. European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی
 63. Red-fronted Serin Serinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ
 64. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinusسهره زرد (زرد سرسیاه)
 65. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه
 66. Rock Bunting Emberiza ciaزردپره کوهی
 67. Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری
 68. Cinereous Bunting Emberiza cineraceaزردپره رخ‌زرد
 69. Striolated Bunting Emberiza striolataزردپره راه‌راه
 70. Little Bunting Emberiza pusillaزردپره کوچک
 71. Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه
 72. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره نیزار (تالابی)

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی