کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان کرمان

Checklist of the wild birds of Kerman province

 

گردآوری: محمدابراهیم صحتی ثابت و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad Ebrahim Sehhatisabet & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 31 تیر 1400

Last updated: 23 July 2021

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 197 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (م.ا. صحتی ثابت، داده های چاپ نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 318 گونه از پرندگان استان کرمان آمده است.

List of 318 bird species of Kerman province

 

 1. Greylag Goose Anser anserغاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifronsغاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Mute Swan Cygnus olorقوی گنگ
 4. Whooper Swan Cygnus cygnusقوی فریادکش
 5. Common Shelduck Tadorna tadornaتنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferrugineaآنقوت
 7. Gadwall Anas streperaاردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acutaفیلوش
 12. Garganey Anas querquedulaخوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas creccaخوتکای جُرّه (معمولی)
 14. Red-crested Pochard Netta rufinaاردک تاجدار
 15. Common Pochard Aythya ferinaاردک سرحنایی
 16. Ferruginous Duck Aythya nyrocaاردک بلوطی
 17. Tufted Duck Aythya fuligulaاردک سیاه‌کاکل
 18. Greater Scaup Aythya marilaاردک سرسیاه
 19. Smew Mergellus albellusمرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 20. Red-breasted Merganser Mergus serratorمرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 21. Chukar Partridge Alectoris chukarکبک کوهپایه
 22. See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو
 23. Black Francolin Francolinus francolinusدراج
 24. Grey Francolin Francolinus pondicerianusجیرفتی
 25. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 26. European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی
 27. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 28. Common Swift Apus apusبادخورک معمولی
 29. Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک
 30. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueeniiهوبره
 31. Little Bustard Tetrax tetraxزنگوله‌بال
 32. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوسیاه آسیایی
 33. Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی
 34. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchataباقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 35. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallusباقرقره (کوکر) خالدار
 36. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalisباقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 37. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatusباقرقره (کوکر) گندمی
 38. Lichtenstein’s Sandgrouse Pterocles lichtensteiniiباقرقره (کوکر) گندمی
 39. Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی
 40. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشم‌زرد
 41. Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی
 42. European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی
 43. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalisقمری خاوری
 44. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaoctoیاکریم اوراسیایی
 45. Red Collared Dove Streptopelia tranquebaricaیاکریم سرخ
 46. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی
 47. Namaqua Dove Oena capensisقمری دم‌دراز
 48. Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک
 49. Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ
 50. Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه
 51. Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 52. Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه
 53. White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید
 54. Glossy Ibis Plegadis falcinellusاکراس سیاه
 55. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodiaکفچه نوک
 56. Eurasian Bittern Botaurus stellarisبوتیمار بزرگ
 57. Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک
 58. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticoraxحواصیل (وِکای) شب
 59. Squacco Heron Ardeola ralloidesحواصیل (وِکای) زرد
 60. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 61. Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus گاوچرانک آسیایی
 62. Grey Heron Ardea cinereaحواصیل (وِکای) خاکستری
 63. Purple Heron Ardea purpureaحواصیل (وِکای) ارغوانی
 64. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 65. Little Egret Egretta garzettaاگرت (قار) کوچک
 66. Great White Pelican Pelecanus onocrotalusپلیکان (مرغ سقای) سفید
 67. Dalmatian Pelican Pelecanus crispusپلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 68. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeusباکلان (قره قار) کوچک
 69. Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره قار) بزرگ
 70. Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی
 71. Corn Crake Crex crexیلوه حنایی
 72. Little Crake Porzana parvaیلوه کوچک
 73. Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار
 74. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalusطاووسک
 75. Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ
 76. Eurasian Coot Fulica atraچنگر نوک‌سفید (معمولی)
 77. Common Crane Grus grusدرنای خاکستری
 78. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemusچاخ‌لق اوراسیایی
 79. Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا
 80. Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کُلی شمالی (معمولی)
 81. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosusخروس کُلی سینه‌سیاه
 82. Red-wattled Lapwing Vanellu sindicusدیدومک
 83. Sociable Lapwing Vanellus gregariusخروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 84. White-tailed Lapwing Vanellus leucurusخروس کُلی دم‌سفید
 85. Pacific Golden Plover Pluvialis fulvaسلیم طلایی خاوری
 86. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 87. Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ
 88. Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک
 89. Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم پاسیاه کوچک
 90. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه بلوطی
 91. Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا
 92. Jack Snipe Lymnocryptes minimusپاشلک کوچک
 93. Pin-tailed Snipe Gallinago stenuraپاشلک دم‌سوزنی
 94. Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی
 95. Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه
 96. Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ
 97. Spotted Redshank Tringa erythropusآبچلیک پاسرخ خالدار
 98. Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ معمولی
 99. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilisآبچلیک تالابی
 100. Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز
 101. Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی (سبز)
 102. Wood Sandpiper Tringa glareolaآبچلیک خالدار پاسبز
 103. Terek Sandpiper Xenus cinereusآبچلیک نوک سربالا
 104. Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان
 105. Little Stint Calidris minutaتلیله کوچک
 106. Temminck's Stint Calidris temminckiiتلیله دم‌سفید
 107. Curlew Sandpiper Calidris ferrugineaتلیله بلوطی
 108. Dunlin Calidris alpinaتلیله شکم‌سیاه
 109. Broad-billed Stint Calidris falcinellus تلیله نوک‌پهن
 110. Ruff Philomachus pugnaxتلیلۀ شکیل
 111. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 112. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 113. Collared Pratincole Glareola pratincolaگلاریول بال‌سرخ
 114. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی
 115. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک
 116. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutusکاکایی کوچک
 117. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetusکاکایی سرسیاه بزرگ
 118. Caspian Gull Larus cachinansکاکایی خزری (کاسپی)
 119. Lesser Black-backed Gull Larus fuscusکاکایی پشت سیاه کوچک
 120. Gull-billed Tern Gelochelidon niloticaپرستودریایی نوک‌کاکایی
 121. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensisپرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 122. Little Tern Sternula albifronsپرستودریایی کوچک
 123. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 124. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 125. Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر
 126. Black-winged Kite Elanus caeruleusکورکور بال‌سیاه
 127. Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما
 128. Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس کوچک (مصری)
 129. European Honey Buzzard Pernis apivorusسارگپه جنگلی معمولی
 130. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchusسارگپه جنگلی تاجدار
 131. Griffon Vulture Gyps fulvusدال قهوه‌ای (معمولی)
 132. Cinereous Vulture Aegypius monachusدال سیاه
 133. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخوار
 134. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 135. Booted Eagle Hieraaetus pennatusعقاب پرپا
 136. Tawny Eagle Aquila rapaxعقاب خاکی
 137. Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی
 138. Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی
 139. Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی
 140. Bonelli's Eagle Aquila fasciataعقاب دوبرادر
 141. Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک
 142. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 143. Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان  (شهباز)
 144. Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی معمولی
 145. Hen Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری
 146. Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید
 147. Montagu’s Harrier Circus pygargusسنقر گندمزار
 148. Black Kite Milvus migransکورکور سیاه
 149. White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید
 150. Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند
 151. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Pallid Scops Owl Otus bruceiمرغ حق جنوبی
 3. Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق اوراسیایی
 4. Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف اوراسیایی
 5. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensisبوف ماهی‌خوار
 6. Little Owl Athene noctuaجغد کوچک
 7. Spotted Owlet Athene bramaجغد خالدار جنوبی
 8. Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز
 9. Short-eared Owl Asio flammeusجغد تالابی
 10. Indian Roller Coracias benghalensisسبزقبای هندی
 11. European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی
 12. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensisماهی‌خورک سینه‌سفید
 13. Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک
 14. Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق
 15. Green Bee-eater Merops orientalisزنبورخوار سبز
 16. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicusزنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 17. European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی
 18. Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه‌به‌سر)
 19. Eurasian Wryneck Jynx torquillaدارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 20. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب باغی
 21. Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجۀ کوچک
 22. Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجۀ معمولی
 23. Merlin Falco columbariusتُرم‌تای (شاهین کوچک)
 24. Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل (شاهین زیبا)
 25. Saker Falcon Falco cherrugبالابان (چَرغ)
 26. Peregrine Falcon Falco peregrinusشاهین (بَحری)
 • Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری (سینه سفید)
 • Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoidesشاهین پس سرسرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameriطوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatusسنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitorسنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheriسنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • Indian (Mauryan) Grey Shrike Lanius excubitor lahtoraسنگ‌چشم خاکستری هندی (موریایی)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostrisسنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ
 3. Eurasian Magpie Pica picaزاغی
 4. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskeiزاغ بور ایرانی

گونه بومزاد (Endemic)

 1. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 2. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 3. Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه
 4. Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق
 5. Brown-necked Raven Corvus ruficollisغراب گردن‌قهوه‌ای
 6. Northern (Common) Raven Corvus coraxغراب سیاه (معمولی)
 7. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulusبال لاکی
 8. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinusمیوه‌خوار
 9. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه
 • چرخریسک سرسیاه کرمانیKerman Sombre Tit Poecile lugubris kirmanensis

زیرگونه بومزاد (Endemic subspecies)

 1. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 2. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatusچرخ‌ریسک بلوطی سرسفید
 3. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipesچکاوک هدهدی
 4. Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی
 5. Bar-tailed Lark Ammomanes cincturaچکاوک سردم سیاه
 6. Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ
 7. Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی
 8. Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار
 9. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 10. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی
 11. Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 12. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 13. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotisبلبل خرما
 14. Sand Martin Riparia ripariaچلچله رودخانه‌ای
 15. Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی خانگی
 16. Wire-tailed Swallow Hirundo smithiiپرستوی سرسرخ
 17. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی
 18. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoletaچلچله بیابانی
 19. Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید
 20. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی
 21. Cetti's Warbler Cettia cettiسسک دم‌پهن
 22. Scrub Warbler Scotocercainquietaسسک جنبان
 23. Willow Warbler Phylloscopustrochilusسسک بیدی
 24. Common Chiffchaff Phylloscopuscollybitaسسک چیف‌چاف معمولی
 25. Plain Leaf Warbler Phylloscopusneglectusسسک برگی کوچک
 26. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrixسسک جنگلی
 27. Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulusسسک گل (پالاس)
 28. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 29. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humeiسسک ابروزرد هیوم
 30. Green Warbler Phylloscopus nitidusسسک سبزبیدی
 31. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreusسسک نیزار پرصدا
 32. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorumسسک تالابی خاوری
 33. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) ramaسسک درختی هندی
 34. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی {شرقی}
 35. Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ
 36. Graceful Prinia Prinia gracilisسسک شکیل (دم‌دراز)
 37. Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه
 38. Garden Warbler Sylvia borinسسک باغی
 39. Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه
 40. Desert Whitethroat Sylvia minulaسسک گلوسفید کوچک
 41. Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید هیوم
 42. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی
 43. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 44. Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید بزرگ
 45. Menetries's Warbler Sylvia mystaceaسسک سردودی
 46. Afghan Babbler Turdoides huttoniلیکوی افغان
 47. Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک
 • Kerman Rock Nuthatch Sitta neumayer plumbea کمرکُلی کوچک کرمانی

زیرگونه بومزاد (Endemic subspecies)

 1. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ
 2. Common Myna Acridotheres tristisمینای معمولی (هندی)
 3. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseusسار صورتی
 4. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 5. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 6. Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه
 7. Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه
 8. Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی
 9. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotesدم‌چتری
 10. Spotted Flycatcher Muscicapa striataمگس‌گیر خالدار
 11. European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ اروپایی
 12. Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی
 13. Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل هزاردستان
 14. White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی
 15. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquataمگس‌گیر نیم‌طوق
 16. Red-breasted Flycatcher Ficedula parvaمگس‌گیر سینه سرخ
 17. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotusدم‌سرخ پشت‌بلوطی
 18. Black Redstart Phoenicurus ochrurosدم‌سرخ سیاه
 19. Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی
 20. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی
 21. Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)
 22. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 23. Pied Bush Chat Saxicola caprataچک ابلق
 24. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی
 25. Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی
 26. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 27. Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق {معمولی}
 28. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanicaچکچک گوش‌سیاه
 29. Desert Wheatear Oenanthe desertiچکچک بیابانی
 30. Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی
 31. Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید
 32. Variable Wheatear Oenanthe picataچکچک ابلق خاوری
 33. Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید
 34. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopygaچکچک سیاه سرسفید
 35. Hooded Wheatear Oenanthe monachaچکچک ابلق دم‌سفید
 36. White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک
 37. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticusشهدخوار
 38. House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی
 39. Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه
 40. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی
 41. Rock Sparrow Petronia petroniaگنجشک کوهی
 42. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollisگنجشک گلوزرد
 43. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی
 44. Indian Silverbill Euodice malabaricaسهره ریز هندی
 45. Alpine Accentor Prunella collarisصعوه کوهی
 46. Radde's Accentor Prunella ocularisصعوه ابروسفید
 47. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 48. Citrine Wagtail Motacilla citreolaدم‌جنبانک لیمویی
 49. Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری
 50. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 51. Richard's Pipit Anthus richardiپیپت پادراز
 52. Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی
 53. Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز
 54. Meadow Pipit Anthus pratensisپیپت چمنزار
 55. Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ
 56. Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی
 57. Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی
 58. Brambling Fringilla montifringillaسهره دمگاه‌سفید
 59. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ
 60. Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی
 61. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز
 62. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی
 63. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ
 64. European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی
 65. Red-fronted Serin Serinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ
 66. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinusسهره زرد سرسیاه
 67. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه
 68. Rock Bunting Emberiza ciaزردپره کوهی
 69. Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری
 70. Cinereous Bunting Emberiza cineraceaزردپره رخ‌زرد
 71. Striolated Bunting Emberiza striolataزردپره راه‌راه
 72. Little Bunting Emberiza pusillaزردپره کوچک
 73. Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه
 74. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی