کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان کرمان

Checklist of the birds of Kerman province

 

تهیه و تنظیم: محمدابراهیم صحتی ثابت و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad Ebrahim Sehhatisabet & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 2 اردیبهشت 1399

Last updated: 21 April 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 197 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (م.ا. صحتی ثابت، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 304 گونه از پرندگان استان کرمان می باشد.

List of 304 bird species of Kerman province

 

 1. Greylag Goose Anser anserغاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifronsغاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Mute Swan Cygnus olorقوی گنگ
 4. Whooper Swan Cygnus cygnusقوی فریادکش
 5. Common Shelduck Tadorna tadornaتنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferrugineaآنقوت
 7. Gadwall Anas streperaاردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelopeگیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acutaفیلوش
 12. Garganey Anas querquedulaخوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas creccaخوتکای معمولی
 14. Red-crested Pochard Netta rufinaاردک تاجدار
 15. Common Pochard Aythya ferinaاردک سرحنایی
 16. Ferruginous Duck Aythya nyrocaاردک بلوطی
 17. Tufted Duck Aythya fuligulaاردک سیاه‌کاکل
 18. Greater Scaup Aythya marilaاردک سرسیاه
 19. Smew Mergellus albellusمرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 20. Red-breasted Merganser Mergus serratorمرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 21. Chukar Partridge Alectoris chukarکبک معمولی
 22. See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو
 23. Black Francolin Francolinus francolinusدراج
 24. Grey Francolin Francolinus pondicerianusجیرفتی
 25. Common Quail Coturnix coturnixبلدرچین
 26. Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک
 27. Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ
 28. Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه
 29. Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 30. Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه
 31. White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 32. Glossy Ibis Plegadis falcinellusاکراس (ناز) سیاه
 33. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodiaکفچه نوک
 34. Eurasian Bittern Botaurus stellarisبوتیمار بزرگ
 35. Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک
 36. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticoraxحواصیل شب
 37. Squacco Heron Ardeola ralloidesحواصیل زرد
 38. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 39. Grey Heron Ardea cinereaحواصیل خاکستری
 40. Purple Heron Ardea purpureaحواصیل ارغوانی
 41. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 42. Little Egret Egretta garzettaاگرت (حواصیل) کوچک
 43. Great White Pelican Pelecanus onocrotalusپلیکان (مرغ سقای) سفید
 44. Dalmatian Pelican Pelecanus crispusپلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 45. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeusباکلان (قره قار) کوچک
 46. Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره قار) بزرگ
 47. Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر
 48. Black-winged Kite Elanus caeruleusکورکور بال‌سیاه
 49. Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما
 50. Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس کوچک (مصری)
 51. European Honey Buzzard Pernis apivorusسارگپه جنگلی معمولی
 52. Crested Honey Buzzard Pernisptilorhynchusسارگپه جنگلی تاجدار
 53. Griffon Vulture Gyps fulvusدال (کرکس) معمولی
 54. Cinereous Vulture Aegypius monachusدال (کرکس) سیاه
 55. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخور
 56. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 57. Booted Eagle Hieraaetus pennatusعقاب پرپا
 58. Tawny Eagle Aquila rapaxعقاب خاکی
 59. Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی
 60. Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی (شاه باز)
 61. Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی
 62. Bonelli's Eagle Aquila fasciataعقاب دوبرادر
 63. Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک
 64. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 65. Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان
 66. Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی معمولی
 67. Hen Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری
 68. Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید
 69. Black Kite Milvus migransکورکور سیاه
 70. White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید
 71. Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند
 72. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 73. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueeniiهوبره
 74. Little Bustard Tetrax tetraxزنگوله‌بال
 75. Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی
 76. Corn Crake Crex crexیلوه حنایی
 77. Little Crake Porzana parvaیلوه کوچک
 78. Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار
 79. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalusطاووسک
 80. Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ
 81. Eurasian Coot Fulica atraچنگر معمولی
 82. Common Crane Grus grusدرنای معمولی
 83. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemusچاخ‌لق معمولی
 84. Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا
 85. Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کولی معمولی
 86. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosusخروس کولی سینه‌سیاه
 87. Red-wattled Lapwing Vanellu sindicusدیدومک
 88. Sociable Lapwing Vanellus gregariusخروس کولی اجتماعی (ابروسفید)
 89. White-tailed Lapwing Vanellus leucurusخروس کولی دم‌سفید
 90. Pacific Golden Plover Pluvialis fulvaسلیم طلایی خاوری
 91. Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 92. Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک
 93. Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم پاسیاه (کوچک)
 94. Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا
 95. Jack Snipe Lymnocryptes minimusپاشلک کوچک
 96. Pin-tailed Snipe Gallinago stenuraپاشلک دم‌مویی
 97. Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی
 98. Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه
 99. Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ
 100. Spotted Redshank Tringa erythropusآبچلیک خالدار پاسرخ
 101. Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ
 102. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilisآبچلیک تالابی
 103. Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز
 104. Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی
 105. Wood Sandpiper Tringa glareolaآبچلیک خالدار پاسبز
 106. Terek Sandpiper Xenus cinereusآبچلیک نوک سربالا
 107. Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان
 108. Little Stint Calidris minutaتلیله کوچک
 109. Temminck's Stint Calidris temminckiiتلیله دم‌سفید
 110. Curlew Sandpiper Calidris ferrugineaتلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 111. Dunlin Calidris alpinaتلیله شکم‌سیاه
 112. Ruff Philomachus pugnaxتلیله (آبچلیک) شکیل
 113. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatusفالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 114. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 115. Collared Pratincole Glareola pratincolaگلاریول بال‌سرخ
 116. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی
 117. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک
 118. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutusکاکایی کوچک
 119. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetusکاکایی سرسیاه بزرگ
 120. Gull-billed Tern Gelochelidon niloticaپرستودریایی نوک‌کاکایی
 121. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensisپرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 122. Little Tern Sternula albifronsپرستودریایی کوچک
 123. Whiskered Tern Chlidonias hybridaپرستودریایی تیره
 124. White-winged Tern Chlidonias leucopterusپرستودریایی بال‌سفید
 125. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchataباقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 126. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallusباقرقره (کوکر) خالدار
 127. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalisباقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 128. Crowned SandgrousePteroclescoronatusباقرقره (کوکر) گندمی
 129. Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی
 130. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری
 131. Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی
 132. European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی
 133. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalisقمری خاوری
 134. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaoctoیاکریم معمولی
 135. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی
 136. Namaqua Dove Oena capensisقمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 137. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوی سیاه آسیایی
 138. Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی
 139. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 140. Pallid Scops Owl Otus bruceiمرغ حق جنوبی
 141. Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق معمولی
 142. Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف
 143. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensisجغد ماهی‌خوار
 144. Little Owl Athene noctuaجغد کوچک
 145. Spotted Owlet Athene bramaجغد کوچک خالدار (جنوبی)
 146. Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز
 147. Short-eared Owl Asio flammeusجغد تالابی
 148. European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی
 149. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 150. Common Swift Apus apusبادخورک معمولی
 151. Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک
 152. Indian Roller Coracias benghalensisسبزقبای هندی
 153. European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی
 154. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensisماهی‌خورک سینه‌سفید
 155. Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک
 156. Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق
 157. Green Bee-eater Merops orientalisزنبورخوار سبز (کوچک)
 158. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicusزنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 159. European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی
 160. Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه به سر)
 161. Eurasian Wryneck Jynx torquillaدارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 162. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب باغی (سوری)
 163. Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجه کوچک
 164. Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجه معمولی
 165. Merlin Falco columbariusترم‌تای معمولی
 166. Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل
 167. Saker Falcon Falco cherrugبالابان (چرخ)
 168. Peregrine Falcon Falco peregrinusشاهین بحری
 169. Barbary Falcon Falco pelegrinoidesشاهین معمولی
 170. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameriطوطی طوق‌صورتی
 171. Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ
 172. Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ
 173. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی
 174. Bay-backed Shrike Lanius vittatusسنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 175. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 176. [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheriسنگ‌چشم خاکستری عربی
 177. [Mauryan] Grey Shrike Lanius excubitor lahtoraسنگ‌چشم خاکستری هندی (موریایی)
 178. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostrisسنگ‌چشم خاکستری دشتی
 179. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 180. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ
 181. Eurasian Magpie Pica picaزاغی
 182. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskeiزاغ بور ایرانی
 183. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 184. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 185. Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه
 186. Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق
 187. Brown-necked Raven Corvus ruficollisغراب گردن‌قهوه‌ای
 188. Northern Raven Corvus coraxغراب معمولی
 189. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulusبال لاکی
 190. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinusمیوه‌خوار
 191. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه
 192. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 193. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatusچرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسفید
 194. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipesچکاوک هدهدی
 195. Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی
 196. Bar-tailed Lark Ammomanes cincturaچکاوک سردم سیاه
 197. Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ
 198. Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی
 199. Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار
 200. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 201. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی
 202. Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 203. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 204. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotisبلبل خرما
 205. Sand Martin Riparia ripariaچلچله رودخانه‌ای
 206. Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی معمولی
 207. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی
 208. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoletaچلچله بیابانی
 209. Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید
 210. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی
 211. Cetti's Warbler Cettia cettiسسک دم‌پهن
 212. Scrub Warbler Scotocercainquietaسسک جنبان
 213. Willow Warbler Phylloscopustrochilusسسک بیدی معمولی
 214. Common Chiffchaff Phylloscopuscollybitaسسک چیف‌چاف معمولی
 215. Plain Leaf Warbler Phylloscopusneglectusسسک بیدی کوچک
 216. Wood Warbler Phylloscopussibilatrixسسک جنگلی
 217. Pallas's Leaf Warbler Phylloscopusproregulusسسک گل (پالاس)
 218. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 219. Hume's Leaf Warbler Phylloscopushumeiسسک ابروزرد هیوم
 220. Green Warbler Phylloscopusnitidusسسک سبزبیدی
 221. Clamorous Reed Warbler Acrocephalusstentoreusسسک نیزار (تالابی) پرصدا
 222. Blyth's Reed Warbler Acrocephalusdumetorumسسک تالابی خاوری
 223. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) ramaسسک درختی هندی
 224. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی شرقی
 225. Upcher's Warbler Hippolaislanguidaسسک درختی بزرگ
 226. Graceful PriniaPriniagracilisسسک شکیل (دم‌دراز)
 227. Afghan Babbler Turdoideshuttoniلیکوی معمولی
 228. Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه
 229. Garden Warbler Sylvia borinسسک باغی
 230. Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه
 231. Desert Whitethroat Sylvia minulaسسک گلوسفید کوچک (نقابدار کوچک)
 232. Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 233. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی
 234. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 235. Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید معمولی
 236. Menetries's Warbler Sylvia mystaceaسسک سردودی
 237. Western Rock Nuthatch Sittaneumayerکمرکُلی کوچک
 238. Eastern Rock Nuthatch Sittatephronotaکمرکُلی بزرگ
 239. Common Myna Acridotherestristisمینای معمولی
 240. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseusسار صورتی
 241. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 242. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 243. Common Blackbird Turdusmerulaتوکای سیاه
 244. Black-throated Thrush Turdusatrogularisتوکای گلوسیاه
 245. Song Thrush Turdusphilomelosتوکای باغی
 246. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotesدم‌چتری
 247. Spotted Flycatcher Muscicapastriataمگس‌گیر خالدار
 248. European Robin Erithacusrubeculaسینه‌سرخ اروپایی
 249. BluethroatLusciniasvecicaگلوآبی
 250. Common Nightingale Lusciniamegarhynchosبلبل معمولی (هزاردستان)
 251. White-throated Robin Iraniagutturalisسینه‌سرخ ایرانی
 252. Semicollared Flycatcher Ficedulasemitorquataمگس‌گیر نیم‌طوق
 253. Eversmann's Redstart Phoenicuruserythronotusدم‌سرخ پشت‌بلوطی
 254. Black Redstart Phoenicurusochrurosدم‌سرخ سیاه
 255. Common Redstart Phoenicurusphoenicurusدم‌سرخ معمولی
 256. Rufous-tailed Rock Thrush Monticolasaxatilisطرقه کوهی
 257. Blue Rock Thrush Monticolasolitariusطرقه کبود (بنفش)
 258. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 259. Pied Bush Chat Saxicolacaprataچک ابلق
 260. Isabelline Wheatear Oenantheisabellinaچکچک دشتی
 261. Northern Wheatear Oenantheoenantheچکچک کوهی
 262. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthechrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 263. Pied Wheatear Oenanthepleschankaچکچک ابلق معمولی
 264. Black-eared Wheatear Oenanthehispanicaچکچک گوش‌سیاه
 265. Desert Wheatear Oenanthedesertiچکچک بیابانی
 266. Mourning Wheatear Oenanthelugensچکچک ابلق جنوبی
 267. Finsch's Wheatear Oenanthefinschiiچکچک پشت‌سفید
 268. Variable Wheatear Oenanthepicataچکچک ابلق خاوری
 269. Hume's Wheatear Oenanthealbonigraچکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 270. Hooded Wheatear Oenanthemonachaچکچک ابلق دم‌سفید
 271. White-throated Dipper Cincluscinclusزیرآبروک
 272. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticusشهدخوار
 273. House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی
 274. Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه
 275. Pale RockfinchCarpospizabrachydactylaگنجشک خاکی
 276. Rock Sparrow Petroniapetroniaگنجشک کوهی
 277. Yellow-throated Sparrow Gymnorisxanthocollisگنجشک گلوزرد
 278. White-winged SnowfinchMontifringillanivalisگنجشک برفی
 279. Indian SilverbillEuodicemalabaricaسهره ریز هندی
 280. Alpine Accentor Prunellacollarisصعوه کوهی
 281. Radde's Accentor Prunellaocularisصعوه ابروسفید
 282. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 283. Citrine Wagtail Motacillacitreolaدم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 284. Grey Wagtail Motacillacinereaدم‌جنبانک خاکستری
 285. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 286. Richard's Pipit Anthusrichardiپیپت پادراز
 287. Tawny Pipit Anthuscampestrisپیپت خاکی
 288. Long-billed Pipit Anthussimilisپیپت نوک‌دراز
 289. Red-throated Pipit Anthuscervinusپیپت گلوسرخ
 290. Water Pipit Anthusspinolettaپیپت تالابی
 291. Common Chaffinch Fringillacoelebsسهره جنگلی
 292. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechyssanguineusسهره بال‌سرخ
 293. Trumpeter Finch Bucanetesgithagineusسهره صورتی
 294. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز
 295. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی
 296. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ
 297. European Goldfinch Cardueliscarduelisسهره طلایی
 298. Red-fronted SerinSerinuspusillusسهره پیشانی‌سرخ
 299. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinusسهره زرد (زرد سرسیاه)
 300. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه
 301. Rock Bunting Emberizaciaزردپره کوهی
 302. Grey-necked Bunting Emberizabuchananiزردپره سرخاکستری
 303. Cinereous Bunting Emberizacineraceaزردپره رخ‌زرد
 304. Striolated Bunting Emberizastriolataزردپره راه‌راه
 305. Little Bunting Emberizapusillaزردپره کوچک
 306. Black-headed Bunting Emberizamelanocephalaزردپره سرسیاه
 307. Common Reed Bunting Emberizaschoeniclusزردپره تالابی

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی