کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

معیارهای گزینش افراد در کمیته ثبت پرندگان ایران

 

به منظور شفاف سازی و یکسان سازی روند فعالیت­ها در کمیته ثبت پرندگان ایران، برای عضویت افراد در بخش­های مختلف این کمیته، بر اساس معیارهای زیر عمل می شود.

 

الف- نمایندگان استانی

نمایندگان استانی افرادی هستند که:

 1. دارا بودن حداقل 20 سال سن.
 2. دارای حداقل سه سال تجربه فعالیتهای پرنده نگری در استان مورد نظر.
 3. مشاهده حدود 50 درصد از گونه های پرندگان آن استان.
 4. ارتباط مناسب با افراد فعال در زمینه پرنده نگری در استان مورد نظر برای نمایندگی.
 5. ارسال رکوردهای جدید از آن استان.
 6. جمع آوری اطلاعات در زمینه تکمیل لیست گونه ها، وضعیت و پراکنش گونه ها در آن استان.

 

 

ب- گروه داوران باتجربه در شناسایی پرندگان ایران

اعضای تیم داوری شناسایی پرندگان افرادی هستند که:

 1. دارای حداقل 30 سال سن.
 2. دارای حداقل 10 سال تجربه مفید پرنده نگری در کشور.
 3. اجرای سفرهای زیاد پرنده نگری و پرنده شناسی در سراسر کشور.
 4. مشاهده میدانی حداقل 60 درصد (حدود 333 گونه) از گونه های پرندگان ایران.
 5. مستقل به رای در شناسایی پرندگان.
 6. پاسخهای به موقع در مورد شناسایی پرندگان مشکوک.
 7. ارائه دلایل و کلیدهای شناسایی در زمان شناسایی عکسها و گزارشهای مشکوک.
 8. پاسخ درست به شناسایی در حداقل 75 درصد موارد.
 9. داشتن دانش و تجربه کافی در زمینه شناسایی پرندگان ایران.
 10. ارتباط مناسب با افراد فعال در زمینه پرنده نگری در ایران.
 11. مقبولیت عمومی و داشتن نقش پرنده نگر باتجربه در میان بقیه پرنده نگران ایران (ارجاع به آن افراد برای شناسایی).
 12. ارتباط مناسب با بقیه افراد گروه داوری شناسایی در کمیته ثبت پرندگان ایران.

 

ج- اعضای اصلی کمیته ثبت پرندگان

اعضای اصلی کمیته ثبت پرندگان افرادی هستند که:

 1. دارای حداقل سن 35 سال.
 2. دارای حداقل 15 سال تجربه در زمینه فعالیتهای پرنده نگری و پرنده شناسی.
 3. مشاهده میدانی حداقل 60 درصد (حدود 333 گونه) از گونه های پرندگان ایران.
 4. دارای دانش مناسب در زمینه ریخت شناسی، زیست شناسی، بومشناسی و حفاظت پرندگان ایران.
 5. ارتباط مناسب با افراد فعال در زمینه پرنده نگری در ایران.
 6. مقبولیت عمومی در میان پرنده نگران ایران.
 7. هماهنگی و ارتباط دائمی با دبیر و هماهنگ کننده کمیته ثبت پرندگان ایران.
 8. جمع آوری رکوردهای جدید و جالب در مورد پرندگان ایران از سطح کشور در زمینه تکمیل لیست گونه ها، وضعیت و پراکنش گونه ها در ایران.

 

 

د- گروه مشاوران

پرنده شناسان با تجربه داخلی و خارجی که در زمینه های مختلف پرندگان ایران (اعم از رده بندی، نامگذاری، شناسایی، پراکنش، جمعیت، بومشناسی و حفاظت) دارای تجربیات مناسب هستند، به عنوان مشاوران کمیته ثبت پرندگان ایران انتخاب خواهند شد و به علت کمبود وقت، در زمان لازم با کمیته ثبت پرندگان ایران همکاری می نمایند.

 

---------

 

اعضای اصلی کمیته ثبت پرندگان ایران

Main of members of IBRC

 

 

ابوالقاسم خالقی زاده (هماهنگ کننده و دبیر کمیته، عضو اصلی)

Abolghasem Khaleghizadeh (Coordinator, secretariat, member of IBRC)

از خرداد 1387- May 2008

محمد توحیدی فر (معاون کمیته، عضو اصلی)

Mohammad Tohidifar (Deputy, member of IBRC)

از خرداد 1387- May 2008

 

 

علی ادهمی (عضو اصلی)

Ali Adhami-Mirhosseini (member of IBRC)

از خرداد 1387- Since May 2008

 

سید بابک موسوی (عضو اصلی)

Seyed Babak Musavi (member of IBRC)

از خرداد 1387- May 2008

 

 

پرویز بختیاری (عضو اصلی)

Parviz Bakhtiari (member of IBRC)

از خرداد 1387- May 2008

 

عباس عاشوری (عضو اصلی)

Abbas Ashoori (member of IBRC)

از خرداد 1387- Since May 2008

 

محمدابراهیم صحتی ثابت (عضو اصلی)

Mohammad Ebrahim Sehhatisabet (member of IBRC)

از خرداد 1387 تا خرداد 1399- Since May 2008-June 2020

 

احمد براتی (عضو اصلی)

Ahmad Barati (member of IBRC)

از خرداد 1387 تا دی 1398- Since May 2008-December 2019

 

میثم قاسمی (عضو اصلی)

Meysam Ghasemi (member of IBRC)

از مهر 1389- Since October 2010

 

علی خانی (عضو اصلی)

Ali Khani (member of IBRC)

از مهر 1389 تا شهریور 1396- Since October 2010-September 2017

 

رمضانعلی قائمی (عضو اصلی)

Ramezanali Ghaemi (member of IBRC)

از دی 1394- Since January 2015

علی سنگچولی (عضو اصلی)

Ali Sangchooli (member of IBRC)

از دی 1394- Since January 2015

 

علیرضا هاشمی (عضو اصلی)

Alireza Hashemi (member of IBRC)

از دی 1394 تا شهریور 1399- Since January 2015- September 2020

 

محمد سفرنگ (عضو اصلی)

Mohammad Safrang (member of IBRC)

از اسفند 1395- Since March 2016

 

آرش حبیبی آزاد (عضو اصلی)

Arash Habibi-Azad (member of IBRC)

از مهر 1398- Since October 2019

 

محسن ملاح (عضو اصلی)

Mohsen Mallah (member of IBRC)

از شهریور 1399- Since September 2020

 

محمدجواد پرستگاری (عضو اصلی)

Mohammad-Javad Parastegari (member of IBRC)

از دی 1399- Since January 2021

 

حمید جباری (عضو اصلی)

Hamid Jabbari (member of IBRC)

از دی 1399- Since January 2021

 

احسان طالبی (عضو اصلی)

Ehsan Talebi (member of IBRC)

از دی 1399- Since January 2021

 

----------------------------

 

گروه جمع آوری رکوردهای پرندگان

Group of bird records collection

 

ابوالقاسم خالقی زاده Abolghasem Khaleghizadeh

الهام شنیتی Elham Shaniti

کرامت حافظی Keramat Hafezi

 

----------

گروه مشاوران خارجی

Group of advisors abroad

 

درک اسکات (مشاور خارجی)

Derek Scott (foreign advisor to IBRC)

مگنوس اولمان (همکار خارجی)

Magnus Ullman (foreign advisor to IBRC)

رافائل آی (همکار خارجی)

Raffael Ayé (foreign advisor to IBRC)

یان هریسون (مشاور خارجی)

Ian Harrison (foreign advisor to IBRC)

مایکل بلر (مشاور خارجی)

Michael Blair (foreign advisor to IBRC)

ریچارد پورتر (مشاور خارجی)

Richard Porter (foreign advisor to IBRC)

-----------------------------

 

گروه داوری شناسایی پرندگان

Group of Bird identification reviewers

 

ابوالقاسم خالقی زاده (همه پرندگان ایران)

Abolghasem Khaleghizadeh (All Iranian birds)

 

محمد توحیدی فر (همه پرندگان ایران)

Mohammad Tohidifar (All Iranian birds)

 

سید بابک موسوی (همه پرندگان ایران)

Seyed Babak Musavi (All Iranian birds)

 

پرویز بختیاری (همه پرندگان ایران)

Parviz Bakhtiari (All Iranian birds)

 

میثم قاسمی (همه پرندگان ایران)

Meysam Ghasemi (All Iranian birds)

 

محمد سفرنگ (همه پرندگان ایران)

Mohammad Safrang (All Iranian birds)

 

علی سنگچولی (همه پرندگان ایران)

Ali Sangchooli (All Iranian birds)

 

آرش حبیبی آزاد (همه پرندگان ایران)

Arash Habibi-Azad (All Iranian birds)

 

محمد جواد پرستگاری (همه پرندگان ایران)

Mohammad-Javad Parastegari (All Iranian birds)

 

احسان طالبی (همه پرندگان ایران)

Ehsan Talebi (All Iranian birds)

 

درنا مجاب (همه پرندگان ایران)

Dorna Mojab (All Iranian birds)

 

حمید جباری (همه پرندگان ایران)

Hamid Jabbari (All Iranian birds)

 

محسن ملاح (همه پرندگان ایران)

Mohsen Mallah (All Iranian birds)

 

میرحسین حسینی (همه پرندگان ایران)

MirHossein Hosseini Mallah (All Iranian birds)

 

رضا علی اصل (همه پرندگان ایران)

Reza AliAsl (All Iranian birds)

 

درک اسکات (همه پرندگان)

Derek Scott (All Iranian birds)

 

مگنوس اولمان (همه پرندگان)

Magnus Ullman (All Iranian birds)

 

رافائل آی  (همه پرندگان)

Raffael Ayé (All Iranian birds)

 

بوریس نیکولوف (سنگ چشمها)

Boris Nikolov (Shrikes)

 

دیک نول (کاکاییها و پرستوهای دریایی)

Dick Newell (Gulls & terns)

 

تونی پراتر (پرندگان کنارآبزی)

Tony Prater (Waders)

 

اندرو استودارت (سسکها)

Andrew Stoddart (Warblers)

 

اسکار کمپل  (همه پرندگان)

Oscar Campbell (All Iranian birds)

 

عبدالرحمن السرحان  (همه پرندگان)

Abdulrahman Al-Sirhan (All Iranian birds)

 

فارس الخوری  (همه پرندگان)

Fares Al-Khoury (All Iranian birds)

 

پر آلستروم (سسکها، پیپتها و چکاوکها)

Per Alstrom (Warblers, pipits and larks)

 

دیک فورسمن (پرندگان شکاری)

Dick Forsman (Birds of prey)

 

-----------

 

 

 

نمایندگان استانی کمیته ثبت پرندگان ایران

Representatives of IBRC in Iranian provinces

 

1-آذربایجان شرقی East Azarbaijan

محمدرضا مسعود MohammadReza Masoud

بهزاد نبی قدیم Behzad Nabighadim

علی اصغر رحیم زاده پوربناب Ali-Asghar Rahimzadeh Pourbonab

 

2-آذربایجان غربی West Azarbaijan

عزیز عذار Aziz Ozar

امیرمهدی ابراهیمی AmirMahdi Ebrahimi

امید یوسفی Omid Yusefi

 

3-اردبیل  Ardabil

اصغر محمدی نصرآبادی Asghar Mohammdi Nasrabadi

فاضل عبدی Fazel Abdi

 

4-اصفهان Esfahan

مریم امیدی Maryam Omidi

محمدجواد پرستگاری Mohammad-Javad Parastegari

مجید پورهمدانی Majid Pourhamedani

 

5-البرز Alborz

ابوالقاسم خالقی زاده Abolghasem Khaleghizadeh

فرهاد حسینی طایفه Farhad Hosseini Tayefeh

قربانعلی حاجی آبادی Ghorban-Ali Hajiabadi

امید یکه فلاح Omid Yekke-Fallah

 

6-ایلام Ilam

مهدی نورمحمدی Mehdi Nourmohammadi

مهدی مامی Mahdi Mami

 

7-بوشهر Bushehr

محمد پاپری زارعی Mohammad Papri-Zarei

کوروش خلیلی Korosh Khalili

محسن ملاح Mohsen Mallah

 

8-تهران Tehran

ابوالقاسم خالقی زاده Abolghasem Khaleghizadeh

محمد توحیدی فر Mohammad Tohidifar

پرویز بختیاری Parviz Bakhtiari

علیرضا هاشمی Alireza Hashemi

 

9-چهارمحال و بختیاری Chahar-Mahal & Bakhtiari

کرامت حافظی Keramat Hafezi

روح اله عسگری Ruhollah Asgari

هوشنگ پورزال Hooshang Poorzal

 

10- خراسان شمالی North Khorasan

سیدبابک موسوی Seyed Babak Musavi

بابک قویدل نامانلو Babak Ghavidel-Namanlu

 

11- خراسان رضوی Khorasan-e Razavi

علی خانی Ali Khani

سیدبابک موسوی Seyed Babak Musavi

حسین محمودیان Hossein Mahmoudian

 

12- خراسان جنوبی South Khorasan

حامد استواری Hamed Ostovari

محمدرضا بسملی Mohammad-Reza Besmeli

 

13- خوزستان Khuzestan

کرامت حافظی Keramat Hafezi

فرشاد اسکندری Farshad Eskandari

رضا نیک فلک Reza Nikfalak

مهدی پورعابدی Mehdi Pourabedi

 

14- زنجان Zanjan

سیدبابک موسوی Seyed Babak Musavi

؟؟

 

15- سمنان Semnan

موسی مزینانیان Musa Mazinanian

احسان طالبی Ehsan Talebi

کاوه پیوندی Kaveh Peyvandi

 

16- سیستان و بلوچستان Sistan & Baluchestan

اشرف علی حسینی (ناحیه چابهار) Ashraf Ali Hosseini (Chabahar area)

؟؟

 

17- فارس Fars

الهام شنیتی Elham Shaniti

لیلا جولایی Leila Joolaee

عادل شمسی زادگان Adel Shamsizadegan

 

18- قزوین Qazvin

صادق خسروی Sadegh Khosravi

علی اکبر رشوندآوه Ali-Akbar Rashvand-Aveh

 

19- قم Qom

احمد بحری Ahmad Bahri

رضا علی اصل Reza Aliasl

مجید رضوانی Majid Rezvani

 

20- کردستان Kordestan

محمد سفرنگ Mohammad Safrang

سید ناصح حسینی Seyed Naseh Hosseini

شورش وهابی Shoresh Vahabi

شاهو دربندی Shahoo Darbandi

جعفر غلامی Jafar Gholami

 

21- کرمان Kerman

محمدابراهیم صحتی ثابت Mohammad Ebrahim Sehhatisabet

سعید گله داری Saeed Galledari

سیدبابک موسوی Seyed Babak Musavi

 

22- کرمانشاه Kermanshah

محمدجواد رستمی احمدوندی Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

23- کهگیلویه و بویراحمد Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

آریا شفائی پور Arya Shafaeipour

 

24- گلستان Golestan

رمضانعلی قائمی Ramezanali Ghaemi

بهراد گالشی Behrad Galeshi

محمود شکیبا Mahmood Shakiba

محمدقربان کنعانی Mohammad-Ghorban Kanani

 

25- گیلان Gilan

عباس عاشوری Abbas Ashoori

فردین نظیری Fardin Naziri

ماهان مهرو Mahan Mahroo

 

26- لرستان Lorestan

محسن امیری Mohsen Amiri

 

27- مازندران Mazandaran

آرش حبیبی آزاد Arash Habibi-Azad

کوروس ربیعی Koros Rabiei

بشیر شریف نیا Bashir Sharifnia

ابوالقاسم خالقی زاده Abolghasem Khaleghizadeh

 

28- مرکزی Markazi

محمود کل نگری Mahmood Kolnegari

ماندانا حضرتی فرید Mandana Hazrati-Farid

 

29- هرمزگان Homozgan

میثم قاسمی Meysam Ghasemi

سیدعدنان هاشمی Seyed Adnan Hashemi

سید علی جبلی (جزیره کیش) Seyed Ali Jebeli (Kish Island)

سیدبابک موسوی Seyed Babak Musavi

 

30- همدان Hamedan

امیر جعفری Amir Jafari

جعفر غلامی Jafar Gholami

علی ثقفی Ali Saghafi

 

31- یزد Yazd

مسلم اکبری Moslem Akbari

محمدحسین اکرمی Mohammad-Hossein Akrami

حمید بیگی Hamid Beygi

-----