کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

اعضای مشاوران اصلی کمیته ثبت پرندگان ایران

Main advisors of IBRC

 

 

ابوالقاسم خالقی زاده (هماهنگ کننده و دبیر کمیته)

Abolghasem Khaleghizadeh (Coordinator, secretariat)

از خرداد 1387 تاکنون

Since May 2008 to now

محمد توحیدی‌فر

Mohammad Tohidifar

از خرداد 1387 تاکنون

Since May 2008 to now

 

 

علی ادهمی

Ali Adhami-Mirhosseini

از خرداد 1387 تاکنون

Since May 2008 to now

 

سید بابک موسوی

Seyed Babak Musavi

از خرداد 1387 تاکنون

Since May 2008 to now

 

 

پرویز بختیاری

Parviz Bakhtiari

از خرداد 1387 تاکنون

Since May 2008 to now

 

عباس عاشوری

Abbas Ashoori

از خرداد 1387 تاکنون

Since May 2008 to now

 

محمدابراهیم صحتی ثابت

Mohammad Ebrahim Sehhatisabet

از خرداد 1387 تا خرداد 1399

Since May 2008-June 2020

 

احمد براتی

Ahmad Barati

از خرداد 1387 تا دی 1398

Since May 2008-December 2019

 

میثم قاسمی

Meysam Ghasemi

از مهر 1389 تاکنون

Since October 2010 to now

 

علی خانی

Ali Khani

از مهر 1389 تا شهریور 1396

Since October 2010-September 2017

 

رمضانعلی قائمی

Ramezanali Ghaemi

از دی 1394 تاکنون

Since January 2015 to now

 

علی سنگچولی

Ali Sangchooli

از دی 1394 تاکنون

Since January 2015 to now

 

علیرضا هاشمی

Alireza Hashemi

از دی 1394 تا شهریور 1399

Since January 2015 to September 2020

 

 

محمد سفرنگ

Mohammad Safrang

از اسفند 1395 تا اسفند 1401

Since March 2016 to March 2023

 

آرش حبیبی آزاد

Arash Habibi-Azad

از مهر 1398 تاکنون

Since October 2019 to now

 

محسن ملاح

Mohsen Mallah

از شهریور 1399 تاکنون

Since September 2020 to now

 

محمدجواد پرستگاری

Mohammad-Javad Parastegari

از دی 1399 تاکنون

Since January 2021 to now

 

حمید جباری

Hamid Jabbari

از دی 1399 تا اسفند 1401

Since January 2021 to March 2023

 

احسان طالبی

Ehsan Talebi

از دی 1399 تاکنون

Since January 2021 to now

 

 

فرهاد حسینی طایفه

Farhad Hossein Tayefeh

از فروردین 1402 تاکنون

Since April 2023 to now

بهروز بهروزی‌راد

Behrouz BehrouziRad

از اردیبهشت 1402 تاکنون

Since May 2023 to now

----------------------------

 

گروه مشاوران خارجی

Group of advisors abroad

 

درک اسکات (مشاور خارجی)

Derek Scott (foreign advisor to IBRC)

مگنوس اولمن (همکار خارجی)

Magnus Ullman (foreign advisor to IBRC)

رافائل آی (همکار خارجی)

Raffael Ayé (foreign advisor to IBRC)

یان هریسون (مشاور خارجی)

Ian Harrison (foreign advisor to IBRC)

مایکل بلر (مشاور خارجی)

Michael Blair (foreign advisor to IBRC)

ریچارد پورتر (مشاور خارجی)

Richard Porter (foreign advisor to IBRC)

-----------------------------

 

کارگروه دریافت گزارش‌های پرندگان

Working Group on Bird Reports Collection

 

ابوالقاسم خالقی‌زاده (از خرداد 1387)

Abolghasem Khaleghizadeh (since June 2008)

 

محمد توحیدی‌فر (از تیر 1387 تا آذر 1396)

Mohammad Tohidifar (since July 2008)

 

کرامت حافظی (از خرداد 1396 تاکنون)

Keramat Hafezi (since June 2017)

 

الهام شنیتی (از تیر 1396 تا اسفند 1401)

Elham Shaniti (since June 2017)

 

محسن ملاح (از مهر 1396 تاکنون)

Mohsen Mallah (since October 2017)

 

حمید جباری (از آذر 1396 تا اسفند 1401)

Hamid Jabbari (since November 2017)

 

محمد سفرنگ (از تیر 1400 تا اسفند 1401)

Mohammad Safrang (Final decision; since late June 2021)

 

شاهو دربندی (از پایان تیر 1400 تاکنون)

Shahoo Darbandi (since mid-July 2021)

 

پگاه میرزایی (از پایان شهریور 1400 تا اسفند 1401)

Pegah Mirzaei (since mid-September 2021 to March 2023)

 

پدرام خلیلی (از آغاز اردیبهشت 1401 تاکنون)

Pedram Khalili (since late-April 2021)

 

 

ثبت گزارش‌ها و اعلام رکوردها

ابوالقاسم خالقی‌زاده (از خرداد 1387)

Abolghasem Khaleghizadeh (since June 2008)

 

----------

 

کارگروه داوران کشوری برای شناسایی پرندگان

National Working Group on Bird identification

 

ابوالقاسم خالقی‌زاده

Abolghasem Khaleghizadeh

از اردیبهشت 1387 تاکنون

Since May 2008 to now

 

محمد توحیدی‌فر

Mohammad Tohidifar

از اردیبهشت 1387 تاکنون

Since May 2008 to now

 

سید بابک موسوی

Seyed Babak Musavi

از اردیبهشت 1387 تاکنون

Since May 2008 to now

 

پرویز بختیاری

Parviz Bakhtiari

از اردیبهشت 1387 تاکنون

Since May 2008 to now

 

عباس عاشوری

Abbas Ashoori

از خرداد 1387 تاکنون

Since June 2008 to now

 

میثم قاسمی

Meysam Ghasemi

از سال 1389 تاکنون

Since 2010 to now

 

محمد سفرنگ

Mohammad Safrang

از اسفند 1395 تا اسفند 1401

Since March 2017 to March 2023

 

علی سنگچولی

Ali Sangchooli

از اسفند 1395 تاکنون

Since March 2017 to now

 

محمد جواد پرستگاری

Mohammad-Javad Parastegari

از اسفند 1395 تاکنون

Since March 2017 to now

 

درنا مجاب

Dorna Mojab

از اسفند 1395 تاکنون

Since March 2017 to now

 

احسان طالبی

Ehsan Talebi

از فروردین 1396 تاکنون

Since April 2017 to now

 

آرش حبیبی آزاد

Arash Habibi-Azad

از سال 1397 تاکنون

Since 2018 to now

 

حمید جباری

Hamid Jabbari

از بهمن 1397 تا اسفند 1401

Since February 2019 to March 2023

 

محسن ملاح

Mohsen Mallah

از اسفند 1397 تاکنون

Since March 2019 to now

 

کرامت حافظی

Keramat Hafezi

از فروردین 1398 تاکنون

Since April 2019

 

میرحسین حسینی

MirHossein Hosseini

از آذر 1398 تا آبان 1400

Since December 2019 to October 2021

 

سیدحامد موسوی

Seyed Hamed Moosavi

از بهمن 1398 تاکنون

Since February 2020 to now

 

رضا علی‌اصل

Reza AliAsl

از اردیبهشت 1399 تاکنون

Since May 2020 to now

 

محمدرضا کشفی (همه پرندگان ایران)

MohammadReza Kashfi (All Iranian birds)

از فروردین 1402 تاکنون

Since April 2023 to now

 

-----------

 

 

کارگروه داوران فرامرزی برای شناسایی پرندگان

Foreign Working Group on Bird identification

 

درک اسکات

از خرداد 1387 تا آبان 1401

Derek Scott

Since May 2008 to November 2022

 

یان هریسون

از خرداد 1387 تاکنون

Ian Harrison

Since May 2008 to now

 

ریچارد پورتر

از خرداد 1387 تا سال 1395

Richard Porter

Since May 2008 to 2016

 

مگنوس اولمن

از سال 1394 تاکنون

Magnus Ullman

Since 2016 to now

 

مگنوس راب (برای جغدها)

از دی 1394 تاکنون

Magnus Robb (for owls)

Since January 2016 to now

 

رافائل آی

از سال 1395 تا مهر 1402

Raffael Ayé

Since 2016 to October 2023

 

دیک نول (کاکایی‌ها و پرستودریایی‌ها)

از سال 1395 تاکنون

Dick Newell (for Gulls & terns)

Since 2016 to now

 

تونی پراتر (پرندگان کنارآبزی)

از سال 1395 تاکنون

Tony Prater (for Waders)

Since 2016 to now

 

اندرو استودارت (سسک‌ها)

از سال 1395

Andrew Stoddart (for Warblers)

Since 2016 to now

 

بوریس نیکولوف (سنگ‌چشم‌ها)

از فروردین 1396 تاکنون

Boris Nikolov (for Shrikes)

Since April 2017 to now

 

اسکار کمپل

از شهریور 1398 تاکنون

Oscar Campbell

Since September 2019 to now

 

پر آلستروم (سسک‌ها، پیپت‌ها و چکاوک‌ها)

از شهریور 1398 تاکنون

Per Alstrom (for Warblers, pipits and larks)

Since September 2019 to now

 

دیک فورسمن (پرندگان شکاری)

از شهریور 1398 تاکنون

Dick Forsman (for Birds of prey)

Since August 2019 to now

 

عبدالرحمن السرحان

از مهر 1398 تاکنون

Abdulrahman Al-Sirhan

Since September 2019 to now

 

فارس الخوری

از مهر 1398 تاکنون

Fares Al-Khoury

Since September 2019 to now

 

پیتر کنرلی (برای سسک‌ها)

از اسفند 1399 تاکنون

Peter Kennerley (for warblers)

Since March 2021 to now

 

برایان اسمال (برای سسک‌ها)

از اسفند 1399 تاکنون

Brian Small (for warblers)

Since March 2021 to now

 

آلان دین (برای سسک‌ها)

از اسفند 1399 تاکنون

Alan Dean (for warblers)

Since March 2021 to now

 

پراساد گنپول (برای پرندگان هند)

از خرداد 1400 تاکنون

Prasad Ganpule (for Indian birds)

Since June 2021 to now

 

-----------

 

اعضای کارگروه آرایه شناسی پرندگان (از خرداد 1400)

Working Group on Avian Taxonomy (Since June 2021)

 

احسان طالبی (دبیر کارگروه)

آرش حبیبی آزاد

محمد توحیدی فر

میرحسین حسینی

ابوالقاسم خالقی زاده

مرتضی کشاورز (مشاور)

درنا مجاب

محسن ملاح

سیدحامد موسوی


----------

 

اعضای کارگروه زبان‌شناسی و واژه‌گزینی فارسی از تیر 1400

Working Group on Persian Linguistics (Since July 2021)

(به ترتیب حروف الفبا)

 

علی ادهمی (واژه‌پژوه پرندگان، پرنده‌شناس)

ابوالقاسم خالقی‌زاده (دبیر کارگروه، واژه‌پژوه پرندگان، پرنده‌شناس)

رامین محمدی زره‌ناسی (ایران‌شناسی، واژه‌شناسی، پرنده‌نگر)

زاگرس زند (تاریخ ایران باستان، شاهنامه‌پژوه)

عبدالنبی سلامی (گویش‌های ایرانی)

سروش شهبازی  (زبان‌های باستان، واژه‌شناسی)

رمضانعلی قائمی (گویش‌های ایرانی، پرنده‌شناس)

*****

 

اعضای کارگروه نام‌گذاری گونه‌ها (از تیر 1400)

Working Group on Species Nomenclature (Since June 2021)

(به ترتیب حروف الفبا)

 

علی ادهمی میرحسینی

محمد توحیدی‌فر

ابوالقاسم خالقی‌زاده

رضا علی‌اصل

رمضانعلی قائمی

رامین محمدی زره‌ناسی

محسن ملاح

سیدحامد موسوی

*****

هسته نامگذاری فارسی برای گونه های جدید ایران

(از تابستان 1387 تا پاییز 1394)

ابوالقاسم خالقی زاده، محمد توحیدی فر و علی ادهمی میرحسینی

*****

گروه بازنگری کلان در فصل زمستان 1394

ابوالقاسم خالقی زاده، محمد توحیدی فر، رمضانعلی قائمی، پرویز بختیاری، علیرضا هاشمی، فرید مبصر، امیرمهدی ابراهیمی، جعفر غلامی و علی ادهمی میرحسینی

* همراه با نامهای به کار رفته در دو کتاب مهم ادهمی (1384) و منصوری (1393)

*****

هسته نامگذاری فارسی برای ویرایش نامها

(از بهار 1395 تا تابستان 1397)

ابوالقاسم خالقی زاده، محمد توحیدی فر و علی ادهمی میرحسینی

*****

گروه نامگذاری فارسی پرندگان از پاییز 1398 تا بهار 1400

اعضای اصلی کمیته ثبت پرندگان ایران

*****

گروه بازنگری خرد برای جایگزینی واژه معمولی در خرداد 1400

ابوالقاسم خالقی زاده، پرویز بختیاری، آرش حبیبی آزاد، محسن ملاح، حمید جباری، سیدحامد موسوی، رضا علی اصل، علی سنگچولی و احسان طالبی

و برای برخی نامها همراه با کرامت حافظی و الهام شنیتی

----------

 

کارگروه نمایندگان استانی در کمیته ثبت پرندگان ایران

Working group of Provincial Representatives in IBRC

 

1-آذربایجان شرقی East Azarbaijan

محمدرضا مسعود (از شهریور 1395) MohammadReza Masoud

بهزاد نبی قدیم (از اردیبهشت 1396) Behzad Nabighadim

علی اصغر رحیم زاده پوربناب (از شهریور 1398) Ali-Asghar Rahimzadeh Pourbonab

 

2-آذربایجان غربی West Azarbaijan

عزیز عذار (از مرداد 1397) Aziz Ozar

امیرمهدی ابراهیمی (از شهریور 1395) AmirMahdi Ebrahimi

امید یوسفی (از فروردین 1396) Omid Yusefi

 

3-اردبیل  Ardabil

اصغر محمدی نصرآبادی (از اسفند 1395) Asghar Mohammdi Nasrabadi

فاضل عبدی (از مرداد 1395) Fazel Abdi

 

4-اصفهان Esfahan

مریم امیدی (از مهر 1395) Maryam Omidi

محمدجواد پرستگاری (از مهر 1395) Mohammad-Javad Parastegari

مجید پورهمدانی (از شهریور 1398) Majid Pourhamedani

 

5-البرز Alborz

ابوالقاسم خالقی زاده (از فروردین 1395) Abolghasem Khaleghizadeh

فرهاد حسینی طایفه (از فروردین 1395) Farhad Hosseini Tayefeh

قربانعلی حاجی آبادی (از اردیبهشت 1395) Ghorban-Ali Hajiabadi

امید یکه فلاح (از مهر 1398) Omid Yekke-Fallah

پگاه میرزایی (از مرداد 1400 تا اسفند 1401) Pegah Mirzaei

 

6-ایلام Ilam

مهدی نورمحمدی (از خرداد 1395) Mehdi Nourmohammadi

مهدی مامی (از دی 1396) Mahdi Mami

 

7-بوشهر Bushehr

محمد پاپری زارعی (از اسفند 1395) Mohammad Papari-Zarei

کوروش خلیلی (از اسفند 1395) Korosh Khalili

محسن ملاح (از فروردین 1396) Mohsen Mallah

 

8-تهران Tehran

ابوالقاسم خالقی زاده (از اردیبهشت 1395) Abolghasem Khaleghizadeh

محمد توحیدی فر (از اردیبهشت 1395) Mohammad Tohidifar

پرویز بختیاری (از اردیبهشت 1395) Parviz Bakhtiari

 

9-چهارمحال و بختیاری Chahar-Mahal & Bakhtiari

شادروان هوشنگ پورزال (از اسفند 1395 تا خرداد 1400) Hooshang Poorzal

روح اله عسگری (مرداد 1397) Ruhollah Asgari

کرامت حافظی (اردیبهشت 1398) Keramat Hafezi

 

10- خراسان شمالی North Khorasan

سیدبابک موسوی (از مهر 1395) Seyed Babak Musavi

بابک قویدل نامانلو (از اردیبهشت 1396) Babak Ghavidel-Namanlu

 

11- خراسان رضوی Khorasan-e Razavi

علی خانی (از آبان 1395 تا اسفند 1401) Ali Khani

سیدبابک موسوی (از آبان 1395) Seyed Babak Musavi

حسین محمودیان (از آبان 1398) Hossein Mahmoudian

مرتضی کشاورز (از اردیبهشت 1401) Morteza Keshavarz

علی مهدوی (از اردیبهشت 1401) Ali Mahdavi

 

12- خراسان جنوبی South Khorasan

حامد استواری (از اسفند 1395) Hamed Ostovari

محمدرضا بسملی (از اردیبهشت 1396) Mohammad-Reza Besmeli

 

13- خوزستان Khuzestan

فرشاد اسکندری (از آبان 1395) Farshad Eskandari

رضا نیک فلک (از فروردین 1396) Reza Nikfalak

مهدی پورعابدی (از مهر 1398) Mehdi Pourabedi

کرامت حافظی (از مرداد 1397) Keramat Hafezi

 

14- زنجان Zanjan

سیدبابک موسوی (از شهریور 1395) Seyed Babak Musavi

؟؟

 

15- سمنان Semnan

موسی مزینانیان (از اسفند 1395) Musa Mazinanian

احسان طالبی (از اردیبهشت 1396) Ehsan Talebi

شادروان کاوه پیوندی (از اسفند 1395 تا اردیبهشت 1401) The late Kaveh Peyvandi

 

16- سیستان و بلوچستان Sistan & Baluchestan

اشرف‌علی حسینی (ناحیه چابهار) (از مرداد 1395) Ashraf Ali Hosseini (Chabahar area)

؟؟

 

17- فارس Fars

الهام شنیتی (از مرداد 1397 تا اسفند 1401) Elham Shaniti

لیلا جولایی (از تیر 1395) Leila Joolaee

عادل شمسی‌زادگان (از مهر 1398) Adel Shamsizadegan

 

18- قزوین Qazvin

صادق خسروی (از شهریور 1395) Sadegh Khosravi

علی اکبر رشوندآوه (از فروردین 1396) Ali-Akbar Rashvand-Aveh

بابک رنجبر (از تیر 1400) Babak Ranjbar

 

19- قم Qom

احمد بحری (از مرداد 1395) Ahmad Bahri

رضا علی اصل (از مرداد 1395) Reza Aliasl

مجید رضوانی (از مهر 1398) Majid Rezvani

سعید نصرتی (از فروردین 1402) Saeed Nosrati

 

20- کردستان Kordestan

محمد سفرنگ (از مهر 1395 تا اسفند 1401) Mohammad Safrang

سید ناصح حسینی (از دی 1395) Seyed Naseh Hosseini

شورش وهابی (از مهر 1398) Shoresh Vahabi

شاهو دربندی (از مهر 1398) Shahoo Darbandi

جعفر غلامی (از مهر 1395) Jafar Gholami

 

21- کرمان Kerman

محمدابراهیم صحتی ثابت (از آذر 1395) Mohammad Ebrahim Sehhatisabet

سعید گله‌داری (از مهر 1398) Saeed Galledari

سیدبابک موسوی (از آذر 1398) Seyed Babak Musavi

 

22- کرمانشاه Kermanshah

محمدجواد رستمی احمدوندی (از اسفند 1395) Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

23- کهگیلویه و بویراحمد Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

آریا شفائی‌پور (از مهر 1395) Arya Shafaeipour

صادق رودشتی (از خرداد 1399) Sadegh Roodashti

 

24- گلستان Golestan

رمضانعلی قائمی (از شهریور 1395) Ramezanali Ghaemi

محمود شکیبا (از شهریور 1395) Mahmood Shakiba

بهراد گالشی (از اردیبهشت 1396) Behrad Galeshi

محمدقربان کنعانی (از مهر 1398) Mohammad-Ghorban Kanani

 

25- گیلان Gilan

عباس عاشوری (از آذر 1395) Abbas Ashoori

فردین نظیری (از اسفند 1395) Fardin Naziri

ماهان مهرو (از مهر 1398) Mahan Mahroo

 

26- لرستان Lorestan

محسن امیری (از شهریور 1395) Mohsen Amiri

 

27- مازندران Mazandaran

آرش حبیبی آزاد (از تیر 1395) Arash Habibi-Azad

کوروس ربیعی (از تیر 1395) Koros Rabiei

ابوالقاسم خالقی‌زاده (از تیر 1395) Abolghasem Khaleghizadeh

بشیر شریف‌نیا (از مهر 1398) Bashir Sharifnia

 

28- مرکزی Markazi

محمود کل نگری (از مرداد 1395) Mahmood Kolnegari

ماندانا حضرتی فرید (از فروردین 1396) Mandana Hazrati-Farid

امیر انصاری (از خرداد 1399) Amir Ansari

 

29- هرمزگان Homozgan

میثم قاسمی (از تیر 1395) Meysam Ghasemi

سید علی جبلی (جزیره کیش) (از تیر 1395) Seyed Ali Jebeli (Kish Island)

سیدبابک موسوی (از تیر 1395) Seyed Babak Musavi

سیدعدنان هاشمی (از مهر 1398) Seyed Adnan Hashemi

 

30- همدان Hamedan

امیر جعفری (از آبان 1395) Amir Jafari

جعفر غلامی (از آبان 1395) Jafar Gholami

علی ثقفی (از دی 1399) Ali Saghafi

 

31- یزد Yazd

مسلم اکبری (از اسفند 1395) Moslem Akbari

محمدحسین اکرمی (از اسفند 1395) Mohammad-Hossein Akrami

حمید بیگی (از اردیبهشت 1396) Hamid Beygi

 

----------