کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان کرمانشاه

Checklist of the birds of Kermanshah province

 

تهیه و تنظیم: محمدجواد رستمی احمدوندی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 تیر 1397

Last updated: 22 July 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 169 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (م.ج. رستمی احمدوندی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 220 گونه از پرندگان استان کرمانشاه می باشد.

List of 220 bird species of Kermanshah province

 

1.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.    Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

3.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

4.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

5.    Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

6.    Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

7.    Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

8.    Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

9.    Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

10.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

11.      Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

12.      Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

13.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

14.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

15.      Black Francolin Francolinus francolinus دراج

16.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

17.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

18.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک ساه

19.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

20.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

21.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

22.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

23.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

24.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

25.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

26.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

27.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

28.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

29.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

30.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

31.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

32.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

33.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی

34.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

35.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

36.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

37.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

38.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

39.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

40.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

41.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

42.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

43.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

44.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

45.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

46.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

47.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

48.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

49.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

50.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

51.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

52.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

53.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

54.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

55.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

56.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

57.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

58.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

59.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

60.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

61.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

62.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

63.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

64.      Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

65.      Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

66.      Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

67.      White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

68.      Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

69.      Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

70.      Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

71.      Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

72.      Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

73.      European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

74.      Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

75.      Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

76.      Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

77.      Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

78.      Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

79.      Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

80.      Little Owl Athene noctua جغد کوچک

81.      Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

82.      European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

83.      Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

84.      Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

85.      European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

86.      White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

87.      Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

88.      Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

89.      Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

90.      European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

91.      Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

92.      Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

93.      Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

94.      Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

95.      Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

96.      European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

97.      Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

98.      Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

99.      Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

100.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

101.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

102.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

103.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

104.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

105.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

106.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

107.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

108.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

109.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

110.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

111.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

112.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

113.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

114.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

115.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

116.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

117.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

118.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

119.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

120.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

121.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

122.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

123.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

124.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

125.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

126.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

127.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

128.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

129.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

130.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

131.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

132.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

133.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

134.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

135.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

136.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

137.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

138.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

139.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

140.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

141.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

142.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

143.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

144.  Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری

145.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

146.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

147.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید (نقابدار معمولی)

148.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

149.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

150.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

151.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

152.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

153.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

154.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

155.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

156.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

157.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

158.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

159.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

160.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

161.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

162.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

163.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

164.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

165.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

166.  Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

167.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

168.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

169.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

170.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

171.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

172.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

173.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

174.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

175.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

176.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

177.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

178.  Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی

179.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

180.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

181.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

182.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

183.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

184.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

185.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

186.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

187.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

188.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

189.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

190.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

191.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

192.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

193.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

194.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

195.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

196.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

197.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

198.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

199.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

200.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

201.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

202.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

203.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

204.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

205.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

206.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

207.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

208.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

209.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

210.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

211.  European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد

212.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

213.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

214.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

215.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

216.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

217.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

218.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

219.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

220.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

----------