کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان کرمانشاه

Checklist of the birds of Kermanshah province

 

تهیه و تنظیم: محمدجواد رستمی احمدوندی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 30 شهریور 1397

Last updated: 21 September 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 169 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (م.ج. رستمی احمدوندی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 222 گونه از پرندگان استان کرمانشاه می باشد.

List of 222 bird species of Kermanshah province

 

1.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.    Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

3.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

4.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

5.    Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

6.    Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

7.    Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

8.    Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

9.    Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

10.Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

11.Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

12.Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

13.Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

14.See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

15.Black Francolin Francolinus francolinus دراج

16.Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

17.Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

18.Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

19.White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

20.Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

21.Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

22.Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

23.Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

24.Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

25.Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

26.Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

27.Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

28.Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

29.Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

30.Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

31.Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

32.Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

33.European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی

34.Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

35.Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

36.Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

37.Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

38.Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

39.Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

40.Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

41.Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

42.Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

43.Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

44.Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

45.Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

46.Great Bustard Otis tarda میش مرغ

47.Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

48.Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

49.Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

50.Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

51.Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

52.Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

53.Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

54.Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

55.Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

56.Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

57.Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

58.Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

59.Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

60.Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

61.Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

62.Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

63.Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

64.Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

65.Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

66.Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

67.Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

68.White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

69.Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

70.Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

71.Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

72.Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

73.Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

74.European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

75.Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

76.Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

77.Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

78.Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

79.Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

80.Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

81.Little Owl Athene noctua جغد کوچک

82.Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

83.European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

84.Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

85.Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

86.European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

87.White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

88.Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

89.Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

90.Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

91.European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

92.Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

93.Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

94.Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

95.Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

96.Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

97.European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

98.Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

99.Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

100.   Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

101.   Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

102.   Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

103.   Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

104.   Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

105.   Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

106.   Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

107.   Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

108.   Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

109.   Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

110.   Eurasian Magpie Pica pica زاغی

111.   Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

112.   Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

113.   Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

114.   Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

115.   Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

116.   Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

117.   Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

118.   Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

119.   Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

120.   Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

121.   Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

122.   Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

123.   Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

124.   Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

125.   Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

126.   Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

127.   Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

128.   White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

129.   Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

130.   Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

131.   Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

132.   Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

133.   Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

134.   Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

135.   Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

136.   Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

137.   Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

138.   Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

139.   Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

140.   Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

141.   Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

142.   Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

143.   Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

144.   Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

145.   Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

146.   Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری

147.   Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

148.   Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

149.   Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید (نقابدار معمولی)

150.   Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

151.   Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

152.   Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

153.   Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

154.   Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

155.   Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

156.   Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

157.   Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

158.   Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

159.   Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

160.   Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

161.   Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

162.   Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

163.   Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

164.   Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

165.   Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

166.   European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

167.   Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

168.   Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

169.   Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

170.   White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

171.   Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

172.   Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

173.   Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

174.   Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

175.   Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

176.   European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

177.   Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

178.   Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

179.   Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

180.   Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی

181.   Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

182.   Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

183.   Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

184.   Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

185.   Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

186.   White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

187.   House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

188.   Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

189.   Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

190.   Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

191.   Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

192.   Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

193.   White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

194.   Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

195.   Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

196.   Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

197.   Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

198.   Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

199.   White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

200.   Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

201.   Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

202.   Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

203.   Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

204.   Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

205.   Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

206.   Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

207.   Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

208.   Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

209.   European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

210.   Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

211.   Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

212.   European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

213.   European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد

214.   Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

215.   Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

216.   Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

217.   Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

218.   Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

219.   Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

220.   Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

221.   Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

222.   Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

----------