کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان کرمانشاه

Checklist of the birds of Kermanshah province

 

تهیه و تنظیم: محمدجواد رستمی احمدوندی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 25 بهمن 1399

Last updated: 13 February 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 169 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (م.ج. رستمی احمدوندی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 266 گونه از پرندگان استان کرمانشاه می باشد.

List of 266 bird species of Kermanshah province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 3. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 4. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 5. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 6. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 7. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 8. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 9. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 10. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 11. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 12. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 13. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)
 14. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 15. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 16. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 17. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 18. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 19. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 20. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 21. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 22. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 23. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 24. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 25. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 26. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 27. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 28. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 29. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 30. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 31. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 32. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 33. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 34. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 35. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 36. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 37. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 38. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 39. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 40. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 41. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 42. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 43. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 44. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 45. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 46. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 47. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 48. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 49. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 50. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 51. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 52. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 53. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 54. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 55. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی

 1. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 2. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 3. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 4. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 5. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 6. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 7. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 8. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 9. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 10. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی
 11. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 12. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 13. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دمسفید
 14. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 15. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 16. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 17. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 18. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 19. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 20. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 21. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 22. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 23. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 24. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 25. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 26. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 27. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 28. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 29. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 30. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال سرخ
 31. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 32. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 33. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 34. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 35. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 36. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 37. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 38. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 39. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 40. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 41. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 42. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 43. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 44. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 45. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 46. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 47. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 48. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 49. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 50. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 51. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 52. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 53. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 54. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 55. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 56. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 57. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 58. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 59. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 60. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 61. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 62. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 63. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 64. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 65. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 66. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 67. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 68. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 69. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 70. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 71. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 72. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 73. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین

Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

 [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 10. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 11. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 12. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 13. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 14. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی معمولی
 15. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 16. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 17. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 18. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 19. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 20. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 21. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 22. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 23. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 24. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 25. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 26. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 27. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 28. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 29. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 30. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 31. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 32. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 33. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 34. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 35. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 36. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 37. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 38. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 39. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 40. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 41. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 42. Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری
 43. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 44. Iraq Babbler Argya (Turdoides) altirostris لیکوی خوزی (تالابی)
 45. Afghan Babbler Argya (Turdoides) huttoni لیکوی افغان (معمولی)
 46. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 47. Garden Warber Sylvia borin سسک باغی
 48. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید (نقابدار معمولی)
 49. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 50. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 51. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 52. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 53. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 54. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 55. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 56. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 57. Wallcreeper Tichodroma mauraria دیوارخزک
 58. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 59. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 60. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 61. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 62. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 63. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 64. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 65. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 66. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 67. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 68. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 69. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 70. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 71. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 72. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 73. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 74. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 75. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 76. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 77. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 78. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 79. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 80. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 81. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 82. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 83. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 84. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی
 85. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 86. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 87. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 88. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 89. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 90. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 91. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 92. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 93. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 94. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 95. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 96. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 97. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 98. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 99. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 100. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 101. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 102. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 103. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 104. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 105. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 106. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 107. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 108. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار (صحرایی)
 109. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 110. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 111. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 112. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 113. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 114. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 115. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 116. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 117. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 118. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 119. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 120. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 121. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 122. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 123. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 124. European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد
 125. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 126. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 127. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 128. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 129. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 130. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 131. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 132. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 133. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی