کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان کرمانشاه

Checklist of the birds of Kermanshah province

 

تهیه و تنظیم: محمدجواد رستمی احمدوندی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 23 آبان 1398

Last updated: 14 November 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 169 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (م.ج. رستمی احمدوندی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 246 گونه از پرندگان استان کرمانشاه می باشد.

List of 246 bird species of Kermanshah province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 3. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 4. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 5. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 6. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 7. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 8. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 9. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 10. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 11. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)
 12. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 13. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 14. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 15. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 16. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 17. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 18. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 19. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 20. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 21. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 22. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 23. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 24. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 25. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 26. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 27. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 28. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 29. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 30. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 31. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 32. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 33. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 34. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 35. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 36. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 37. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 38. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 39. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 40. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 41. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 42. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 43. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 44. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 45. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 46. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 47. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 48. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 49. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 50. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 51. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 52. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 53. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 54. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 55. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 56. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 57. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 58. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 59. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 60. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 61. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 62. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 63. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 64. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 65. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 66. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 67. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 68. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 69. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 70. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 71. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 72. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 73. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 74. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 75. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 76. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 77. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 78. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 79. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 80. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 81. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 82. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 83. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 84. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 85. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 86. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 87. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 88. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 89. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 90. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 91. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 92. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 93. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 94. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 95. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 96. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 97. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 98. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 99. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 100. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 101. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 102. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 103. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 104. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 105. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 106. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 107. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 108. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 109. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 110. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 111. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 112. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 113. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز
 114. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 115. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 116. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 117. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 118. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 119. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 120. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 121. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 122. Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 123. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 124. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 125. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 126. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 127. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 128. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 129. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 130. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 131. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 132. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 133. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 134. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 135. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 136. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 137. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 138. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 139. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 140. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 141. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 142. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 143. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 144. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 145. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 146. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 147. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 148. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 149. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 150. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 151. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 152. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 153. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 154. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 155. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 156. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 157. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 158. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 159. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)
 160. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 161. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 162. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 163. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی (راه‌راه)
 164. Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری
 165. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 166. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی
 167. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 168. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید (نقابدار معمولی)
 169. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 170. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 171. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 172. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 173. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 174. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 175. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 176. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 177. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 178. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 179. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 180. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 181. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 182. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 183. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 184. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 185. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 186. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 187. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 188. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 189. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 190. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)
 191. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 192. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 193. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 194. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 195. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 196. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 197. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 198. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 199. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 200. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی
 201. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 202. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 203. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 204. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 205. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 206. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 207. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 208. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 209. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 210. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 211. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 212. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 213. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 214. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 215. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 216. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 217. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 218. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 219. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 220. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 221. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 222. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی
 223. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 224. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 225. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 226. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 227. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 228. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 229. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 230. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 231. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 232. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 233. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 234. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 235. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 236. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 237. European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد
 238. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 239. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 240. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 241. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 242. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 243. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 244. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 245. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 246. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

-----

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی