کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان کرمانشاه

Checklist of the birds of Kermanshah province

 

تهیه و تنظیم: محمدجواد رستمی احمدوندی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 27 اسفند 1398

Last updated: 17 March 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 169 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (م.ج. رستمی احمدوندی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 251 گونه از پرندگان استان کرمانشاه می باشد.

List of 251 bird species of Kermanshah province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 3. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 4. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 5. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 6. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 7. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 8. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 9. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 10. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 11. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 12. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)
 13. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 14. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 15. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 16. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 17. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 18. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 19. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 20. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 21. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 22. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 23. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 24. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 25. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 26. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 27. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 28. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 29. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 30. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 31. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 32. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 33. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 34. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 35. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 36. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 37. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 38. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 39. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 40. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 41. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 42. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 43. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 44. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 45. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 46. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 47. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 48. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 49. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 50. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 51. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 52. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 53. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 54. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 55. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 56. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 57. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 58. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 59. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 60. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 61. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 62. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 63. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 64. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 65. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 66. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 67. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 68. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 69. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 70. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 71. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 72. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 73. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 74. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 75. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 76. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 77. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 78. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 79. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 80. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 81. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 82. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 83. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 84. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 85. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 86. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 87. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 88. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 89. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 90. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 91. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 92. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 93. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 94. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 95. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 96. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 97. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 98. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 99. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 100. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 101. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 102. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 103. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 104. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 105. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 106. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 107. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 108. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 109. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 110. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 111. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 112. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 113. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 114. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 115. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 116. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 117. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 118. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 119. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 120. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 121. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 122. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 123. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 124. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 125. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 126. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 127. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 128. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 129. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 130. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 131. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 132. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 133. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 134. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 135. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 136. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 137. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 138. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 139. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 140. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 141. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 142. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 143. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 144. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 145. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 146. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 147. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 148. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 149. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 150. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 151. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 152. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 153. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 154. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 155. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 156. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 157. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 158. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 159. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 160. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 161. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 162. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)
 163. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 164. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 165. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 166. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی (راه‌راه)
 167. Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری
 168. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 169. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی
 170. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 171. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید (نقابدار معمولی)
 172. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 173. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 174. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 175. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 176. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 177. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 178. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 179. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 180. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 181. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 182. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 183. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 184. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 185. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 186. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 187. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 188. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 189. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 190. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 191. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 192. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 193. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 194. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 195. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)
 196. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 197. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 198. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 199. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 200. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 201. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 202. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 203. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 204. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 205. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی
 206. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 207. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 208. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 209. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 210. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 211. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 212. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 213. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 214. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 215. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 216. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 217. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 218. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 219. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 220. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 221. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 222. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 223. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 224. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 225. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 226. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 227. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی
 228. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 229. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 230. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 231. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 232. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 233. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 234. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 235. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 236. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 237. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 238. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 239. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 240. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 241. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 242. European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد
 243. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 244. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 245. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 246. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 247. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 248. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 249. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 250. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 251. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

-----

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی