کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان کرمانشاه

Checklist of the birds of Kermanshah province

 

تهیه و تنظیم: محمدجواد رستمی احمدوندی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 20 دی 1398

Last updated: 10 January 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 169 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (م.ج. رستمی احمدوندی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 249 گونه از پرندگان استان کرمانشاه می باشد.

List of 249 bird species of Kermanshah province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 3. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 4. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 5. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 6. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 7. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 8. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 9. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 10. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 11. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 12. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)
 13. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 14. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 15. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 16. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 17. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 18. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 19. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 20. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 21. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 22. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 23. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 24. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 25. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 26. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 27. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 28. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 29. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 30. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 31. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 32. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 33. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 34. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 35. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 36. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 37. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 38. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 39. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 40. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 41. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 42. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 43. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 44. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 45. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 46. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 47. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 48. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 49. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 50. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 51. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 52. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 53. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 54. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 55. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 56. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 57. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 58. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 59. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 60. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 61. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 62. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 63. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 64. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 65. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 66. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 67. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 68. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 69. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 70. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 71. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 72. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 73. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 74. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 75. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 76. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 77. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 78. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 79. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 80. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 81. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 82. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 83. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 84. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 85. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 86. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 87. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 88. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 89. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 90. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 91. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 92. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 93. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 94. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 95. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 96. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 97. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 98. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 99. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 100. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 101. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 102. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 103. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 104. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 105. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 106. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 107. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 108. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 109. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 110. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 111. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 112. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 113. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 114. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز
 115. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 116. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 117. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 118. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 119. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 120. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 121. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 122. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 123. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 124. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 125. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 126. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 127. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 128. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 129. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 130. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 131. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 132. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 133. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 134. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 135. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 136. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 137. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 138. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 139. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 140. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 141. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 142. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 143. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 144. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 145. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 146. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 147. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 148. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 149. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 150. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 151. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 152. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 153. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 154. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 155. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 156. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 157. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 158. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 159. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 160. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)
 161. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 162. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 163. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 164. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی (راه‌راه)
 165. Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری
 166. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 167. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی
 168. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 169. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید (نقابدار معمولی)
 170. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 171. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 172. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 173. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 174. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 175. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 176. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 177. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 178. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 179. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 180. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 181. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 182. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 183. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 184. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 185. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 186. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 187. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 188. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 189. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 190. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 191. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 192. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 193. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)
 194. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 195. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 196. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 197. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 198. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 199. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 200. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 201. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 202. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 203. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی
 204. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 205. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 206. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 207. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 208. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 209. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 210. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 211. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 212. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 213. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 214. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 215. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 216. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 217. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 218. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 219. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 220. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 221. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 222. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 223. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 224. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 225. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی
 226. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 227. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 228. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 229. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 230. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 231. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 232. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 233. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 234. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 235. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 236. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 237. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 238. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 239. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 240. European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد
 241. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 242. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 243. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 244. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 245. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 246. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 247. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 248. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 249. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

-----

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی