کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست آرایهشناختی پرندگان آزاد ایران- پرندگان گنجشکسان: بخش دوم

Taxonomic checklist of the wild birds of Iran- Passerines- Part II

 

 

Superfamily MUSCICAPOIDEA بالاتیرۀ مگسگیرواران

 

* Family TROGLODYTIDAE تیرۀ الیکاییان

Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی اوراسیایی

 • الیکایی هیرکانی Hyrcanian Wren Troglodytes troglodytes hyrcanus Zarudny & Loudon, 1905
 • الیکایی زاگرسیZagros Wren Troglodytes troglodytes zagrossiensis Zarudny & Loudon, 1908
 • الیکایی نیمهروشنPalish Wren Troglodytes troglodytes subpallidus Zarudny & Loudon, 1905

 

* Family SITTIDAE تیرۀ کَمَرکُلیان

Eurasian Nuthatch Sitta europaea کَمَرکُلی جنگلی (درختی)

 • The caesia group گروه زیرگونهای کَمَرکُلی جنگلی شکمقهوهای
 • کمرکلی جنگلی ایرانی [Persian] Nuthatch Sitta europaea persica Witherby, 1903
 • کمرکلی جنگلی هیرکانی [Hyrcanian] Nuthatch Sitta europaea rubiginosa Tschusi & Zarudny, 1905

Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کَمَرکُلی کوچک

 • کمرکلی کوچک مرکز اوراسیا [Central Eurasian] Rock Nuthatch Sitta neumayer rupicola Blanford, 1873
 • کمرکلی کوچک زاگرسی Zagros Rock Nuthatch Sitta neumayer tschitscherini Zarudny, 1904
 • کمرکلی کوچک کرمانیKerman Rock Nuthatch Sitta neumayer plumbea Koelz, 1950

Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کَمَرکُلی بزرگ

 • کمرکلی بزرگ کردی [Kurdish] Rock Nuthatch Sitta tephronota dresseri Zarudny & Buturlin, 1906
 • کمرکلی بزرگ قفقازی Caucasian Rock Nuthatch Sitta tephronota obscura Zarudny & Loudon, 1905
 • کمرکلی بزرگ بلخی[Bactrian] Rock Nuthatch Sitta tephronota tephronota Sharpe, 1872
 • کمرکلی بزرگ خراسانی[Khorasan] Rock Nuthatch Sitta tephronota iranica (Buturlin, 1916)

 

* Family TICHODROMIDAE تیرۀ دیوارخَزکان

Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخَزک

 • دیوارخزک غربی Western Wallcreeper Tichodroma muraria muraria (Linnaeus, 1766)
 • دیوارخزک شرقیEastern Wallcreeper Tichodroma muraria nepalensis Bonaparte, 1850

 

* Family CERTHIIDAE تیرۀ دارخَزکان

Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک اوراسیایی

 • Isolated races of Iran and Tian-Shan نژادهای جداگانه ایران و تیانشان
 • دارخزک هیرکانی (ایرانی) [Hyrcanian (or Persian)] Treecreeper Certhia familiaris persica Zarudny & Loudon, 1905

 

Family STURNIDAE تیرۀ ساران

Clade Afrotropical-Palearctic Starlings

 نیاک سارنیان آفریقایی گرمسیری- دیرین شمالگان

 

Acridotheres سردۀ میناها

Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری

Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)

 • مینای معمولی (هندی) Common Myna Acridotheres tristis tristis (Linnaeus, 1766)

 

Sturnia سردۀ سارمیناها

Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار کاکل‌سیاه

 

Pastor سردۀ سار صورتی

Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

 

Sturnus (Typical Starlings) سردۀ سارهای نمادین

Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه

 • سار سیاه قفقازی Caucasian Common Starling Sturnus vulgaris caucasicus Lorenz, T, 1887
 • سار سیاه سیبری Siberian Common Starling Sturnus vulgaris poltaratskyi Finsch, 1878
 • سار سیاه ارمنیArmenian Common Starling Sturnus vulgaris purpurascens Gould, 1868
 • سار سیاه افغانAfghan (or Hume’s) Starling Sturnus vulgaris nobilior Hume, 1879

 

Family TURDIDAE تیرۀ توکایان

 • بسیاری از پرندگانی که در گذشته در تیره توکا Turdidae قرار داشتند، به تیره مگسگیران Muscicapidae منتقل شدند.

 

Zoothera سردۀ توکاهای آسیایی

White’s Thrush Zoothera aurea توکای طلایی

 • توکای طلایی شرقی Eastern White’s Thrush Zoothera aurea aurea (Holandre, 1825)

 

Turdus سردۀ توکاهای راستین

Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

 • توکای طوقی قفقازی Caucasian Ring Ouzel Turdus torquatus amicorum Hartert, 1923

Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

 • توکای سیاه قفقازی [Caucasian] Blackbird Turdus merula aterrimus (Madarász, 1903)
 • توکای سیاه خاورمیانه [Middle Eastern] Blackbird Turdus merula syriacus Hemprich & Ehrenberg, 1833
 • توکای سیاه آسیای میانهCentral Asian Blackbird Turdus merula intermedius (Richmond, 1896)

Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ

Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

 • توکای پهلوسرخ اوراسیایی Eurasian Redwing Turdus iliacus iliacus Linnaeus, 1758

Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

 • توکای باغی مرکز اوراسیا [Central Eurasian] Song Thrush Turdus philomelos philomelos Brehm, CL, 1831

Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

 • توکای بزرگ غربی Western Mistle Thrush Turdus viscivorus viscivorus Linnaeus, 1758
 • توکای بزرگ هیمالیاییHimalayan Mistle Thrush Turdus viscivorus bonapartei Cabanis, 1860

 

Family MUSCICAPIDAE (Old World Flycatchers) تیرۀ مگسگیران جهان کهن

Subfamily MUSCICAPINAE (Typical Flycatchers) زیرتیرۀ مگسگیریان نمادین

Cercotichas سردۀ دُمچتریهای بوتهای

Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دُم‌چتری

 • دمچتری آسیایی [Asian] Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes familiaris (Ménétries, 1832)

 

Muscicapa سردۀ مگسگیرهای نمادین

Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار

 • مگسگیر خالدار غربیWestern Spotted Flycatcher Muscicapa striata striata (Pallas, 1764)
 • مگسگیر خالدار شرقی Eastern Spotted Flycatcher Muscicapa striata neumanni Poche, 1904
 • مگسگیر خالدار آسیای میانهCentral Asian Spotted Flycatcher Muscicapa striata sarudnyi Snigirewski, 1928

 

Eumyias سردۀ مگسگیرهای فیروزهای

Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس‌گیر فیروزه‌ای

 • مگسگیر فیروزهای غربی Western Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus thalassinus (Swainson, 1838)

 

Subfamily ERITHACINAE زیرتیرۀ سینهسرخیان

European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

 • سینهسرخ اروپاییEuropean Robin Erithacus rubecula rubecula (Linnaeus, 1758)
 • سینهسرخ قفقازی Caucasian Robin Erithacus rubecula caucasicus Buturlin, 1907
 • سینهسرخ هیرکانی Hyrcanian Robin Erithacus rubecula hyrcanus Blanford, 1874
 • سینهسرخ تاتاری [Tatar] Robin Erithacus rubecula tataricus Grote, 1928

 

Subfamily SAXICOLINAE زیرتیرۀ طُرقهایان

 

Luscinia سردۀ هزاردستانها

Bluethroat Luscinia svecica گَلوآبی

 • گلوآبی {طوقسیاه} خالسرخ [Black-collared] Red-spotted Bluethroat Luscinia svecica svecica (Linnaeus, 1758)
 • گلوآبی {طوقسیاه} خالسفید [Black-collared White-spotted] Bluethroat Luscinia svecica cyanecula (Meisner, 1804)
 • گلوآبی ولگایی (خطروشن) Volga (Pallid-lined) Bluethroat Luscinia svecica volgae (Kleinschmidt, O, 1907)
 • گلوآبی قفقازی (ترکیهای) Caucasus (or Turkish) Bluethroat Luscinia svecica magna (Zarudny & Loudon, 1904)
 • گلوآبی لکهسرخ کمرنگ [Pallid Red-patched] Bluethroat Luscinia svecica pallidogularis (Zarudny, 1897)

Thrush Nightingale Luscinia luscinia بُلبل خالدار

Common Nightingale Luscinia megarhynchos بُلبل هزاردستان

 • بلبل هزاردستان قفقازی Caucasus Nightingale Luscinia megarhynchos africana (Fischer & Reichenow, 1884)
 • بلبل هزاردستان شرقیEastern Nightingale Luscinia megarhynchos golzii (hafizi) Cabanis, 1873

 

Irania سردۀ سینهسرخ ایرانی

White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

 

Myophonus (Whistling thrushes) سردۀ طُرقههای سوتزن

Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus طُرقۀ آوازخوان آبی

 • طرقۀ آوازخوان آبی تِمینکی[Temminck’s] Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus temminckii Vigors, 1832

 

Ficedula سردۀ مگسگیرها

European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی

 • مگسگیر ابلق سیبری Siberian Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca sibirica (Khakhlov, 1915)

Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق

Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris مگس‌گیر ابروسفید هیمالیایی

 • مگسگیر ابروسفید غربی Western Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris superciliaris (Jerdon, 1840)

 

Phoenicurus سردۀ دُمسرخها

Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دُم‌سرخ پشت‌بلوطی

Black Redstart Phoenicurus ochruros دُم‌سرخ سیاه

 • The ochruros group گروه زیرگونهای دمسرخ سیاه غرب آسیا
 • دمسرخ سیاه قفقازی Caucasian Black Redstart Phoenicurus ochruros ochruros (Gmelin, SG, 1774)
 • The phoenicuroides group گروه زیرگونهای دمسرخ سیاه شرق آسیا
 • دمسرخ سیاه آسیای میانه [Central Asian] Black Redstart Phoenicurus ochruros phoenicuroides (Moore, 1854)

Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دُم‌سرخ معمولی

 • دمسرخ معمولی غربی [Western] Common Redstart Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)
 • دمسرخ معمولی شرقی [Eastern] Common Redstart Phoenicurus phoenicurus samamisicus (Hablizl, 1783)

 

Monticola سردۀ طُرقههای کوهی

Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طُرقۀ کوهی

Blue Rock Thrush Monticola solitarius طُرقۀ کبود (بنفش)

 • طرقۀ کبود (بنفش) نوکدراز Long-billed Blue Rock Thrush Monticola solitarius longirostris (Blyth, 1847)

 

Saxicola سردۀ چَکها

 • گونۀ پیشین Saxicola torquatus به سه گونه تقسیم شده است که دو گونۀSaxicola rubicola و Saxicola maurus در ایران حضور دارند.

 

Whinchat Saxicola rubetra چَک بوته‌ای

European Stonechat Saxicola rubicola چَک اروپایی

 • چَک اروپایی شرقی [East] Euroean Stonechat Saxicola rubicola rubicola (Linnaeus, 1766)

Siberian Stonechat Saxicola maurus چَک سیبری

 • چَک خزری (کاسپی)Caspian Stonechat Saxicola maurus hemprichi Ehrenberg, 1833
 • چَک قفقازی Caucasian Stonechat Saxicola maurus variegatus Stegmann, 1935
 • چَک سیبری Siberian Stonechat Saxicola maurus maurus (Pallas, 1773)

Pied Bush Chat Saxicola caprata چَک ابلق

 • چَک ابلق سیبری Western Pied Bush Chat Saxicola caprata rossorum (Hartert, 1910)
 • چَک ابلق شمال هندNorth Indian Pied Bush Chat Saxicola caprata bicolor Sykes, 1832

 

Oenanthe سردۀ چَکچَکها

 • اکنون زیرگونه Oenanthe deserti atrogularis (Blyth, 1847) بخشی از زیرگونه Oenanthe deserti deserti است.

 

Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چَکچَک دشتی

Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چَکچَک کوهی

 • چَکچک کوهی اروپایی European Wheatear Oenanthe oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)
 • چَکچک کوهی آسیاییAsian Wheatear Oenanthe oenanthe libanotica (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چَکچَک کُردی

Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چَکچَک ایرانی (دُم‌سرخ)

Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چَکچَک ابلق {معمولی}

Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چَکچَک گوش‌سیاه شرقی

Desert Wheatear Oenanthe deserti چَکچَک بیابانی

 • چَکچک بیابانی هیمالیاییHimalayan Desert Wheatear Oenanthe deserti oreophila (Oberholser, 1900) (includes
 • چَکچک بیابانی گلوسیاه * [Black-throated] Desert Wheatear Oenanthe deserti atrogularis (Blyth, 1847)

Mourning Wheatear Oenanthe lugens چَکچَک ابلق جنوبی

 • چَکچک ابلق شرقی (عربی) Eastern (Arabian) Mourning Wheatear Oenanthe lugens lugens (Lichtenstein, 1823)
 • چَکچک ابلق ایرانی Persian (or Iranian) Wheatear Oenanthe lugens persica (Seebohm, 1881)

Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چَکچَک پشت‌سفید

 • چَکچک پشتسفید غربی Western Finsch's Wheatear Oenanthe finschii finschii (Heuglin, 1869)
 • چَکچک پشتسفید شرقی Eastern Finsch's Wheatear Oenanthe finschii barnesi (Oates, 1890)

Variable (Eastern Pied) Wheatear Oenanthe picata چَکچَک ابلق خاوری

 • چَکچک ابلق خاوری Variable (Eastern Pied) Wheatear  Oenanthe picata (Blyth, 1847) [includes three races]
 • نژاد چَکچک ابلق خاوری سرسیاه O. p. picata (Blyth, 1847)
 • نژاد چَکچک ابلق خاوری سرسفید  O. p. capistrata (Gould, 1865)
 • نژاد چَکچک ابلق خاوری شکمسیاه O. p. opistholeuca (Strickland, 1849)

Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چَکچَک سیاه شکم‌سفید

White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چَکچَک سیاه سرسفید

 • چَکچک سیاه سرسفید آسیایی Asian White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga ernesti Meinertzhagen, 1930

Hooded Wheatear Oenanthe monacha چَکچَک ابلق دم‌سفید

 

Family CINCLIDAE تیرۀ زیرآبروکان

White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک گلوسفید

 • زیرآبرُوَک قفقازی Caucasian Dipper Cinclus cinclus caucasicus Madarász, 1903
 • زیرآبرُوَک زاگرسی Zagros Dipper Cinclus cinclus persicus Witherby, 1906

 

* Family NECTARINIIDAE تیرۀ شَهدخواران

Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شَهدخوار آسیایی

 • شهدخوار آسیایی غربی Western Purple Sunbird Cinnyris asiaticus brevirostris (Blanford, 1873)

 

Superfamily PASSEROIDEA بالاتیرۀ گُنجشکواران

 

Family PASSERIDAE (Old World Sparrows) تیرۀ گُنجشکان جهان کهن

 

Passer (True sparrows) سردۀ گُنجشکهای راستین

Saxaul Sparrow Passer ammodendri گنجشک تاغی

 • گنجشک تاغی تورانی [Turan] Saxaul Sparrow Passer ammodendri ammodendri Gould, 1872

House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

 • The nominate domestics group گروه زیرگونهای گنجشک خانگی نمادین
 • گنجشک خانگی بابِلی[Babylon’s] House Sparrow Passer domesticus biblicus Hartert, 1904
 • گنجشک خانگی هیرکانی Hyrcanian House Sparrow Passer domesticus hyrcanus Zarudny & Kudashev, 1916
 • گنجشک خانگی ایرانی Persian House Sparrow Passer domesticus persicus Zarudny & Kudashev, 1916
 • The indicus group گروه زیرگونهای گنجشک خانگی هندی
 • گنجشک خانگی هندیIndian House Sparrow Passer domesticus indicus Jardine & Selby, 1831
 • گنجشک خانگی بلخی Bactrian House Sparrow Passer domesticus bactrianus Zarudny & Kudashev, 1916

Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

 • گنجشک سینهسیاه شرقی Eastern Spanish Sparrow Passer hispaniolensis transcaspicus Tschusi, 1902

Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی

Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای

 • گنجشک رودخانهای میانرودان Mesopotamian Sparrow Passer moabiticus mesopotamicus Zarudny, 1904
 • گنجشک رودخانهای سیستانیSistan (or Afghan or Yate’s) Scrub Sparrow Passer moabiticus yatii Sharpe, 1888

Zarudny’s [(Desert)] Sparrow Passer [(simplex)] zarudnyi Pleske, 1896 گنجشک بیابانی زارودنی

Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

 • گنجشک درختی قفقازی Caucasian Tree Sparrow Passer montanus transcaucasicus Buturlin, 1906
 • گنجشک درختی آسیای میانه [Central Asian] Tree Sparrow Passer montanus dilutus Richmond, 1896

 

Carpospiza سردۀ گُنجشک خاکی

Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

 

Petronia سردۀ گُنجشک کوهی

Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

 • گنجشک کوهی قفقازی Caucasus Rock Sparrow Petronia petronia exigua (Hellmayr, 1902)
 • گنجشک کوهی کوچک Little Rock Sparrow Petronia petronia intermedia Hartert, 1901

 

Gymnoris سردۀ گُنجشکهای بوتهای

 • نام سردۀ گنجشک گلوزرد از Petronia به Gymnoris تغییر کرده است.

Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

 • گنجشک گلوزرد غربی Western Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis transfuga Hartert, 1904

 

Montifringilla (Snowfinches) سردۀ گُنجشکهای (سهرههای) برفی

White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

 • گنجشک برفی قفقازی Caucasian White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis alpicola (Pallas, 1811)
 • گنجشک برفی زاگرسی [Zagros] White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis gaddi Zarudny & Loudon, 1904

 

Family ESTRILDIDAE تیرۀ سِهرگان ریز

 

Amandava سردۀ سهره‌های نوکلاکی

Red Avadavat Amandava amandava سهرۀ نوکلاکی

 • سهرۀ نوکلاکی هندی [Indian] Red Avadavat Amandava amandava amandava (Linnaeus, 1758)

Eudice سردۀ سهره‌های نوکسیمین

Indian Silverbill Euodice malabarica سیمین‌نوک (سهرۀ ریز) هندی

 

Family PRUNELLIDAE تیرۀ صَعوگان

Alpine Accentor Prunella collaris صَعوۀ کوهی

 • صعوۀ کوهی قفقازی [Caucasus] Alpine Accentor Prunella collaris montana (Hablizl, 1783)

Radde's Accentor Prunella ocularis صَعوۀ ابروسفید

Black-throated Accentor Prunella atrogularis صَعوۀ گلوسیاه

 • صعوۀ گلوسیاه اورالی[Ural] Black-throated Accentor Prunella atrogularis atrogularis (Brandt, 1843)

Dunnock Prunella modularis صَعوۀ جنگلی (باغی)

 • صعوۀ جنگلی قفقازی Caucasian Dunnock Prunella modularis obscura (Hablizl, 1783)

 

Family MOTACILLIDAE تیرۀ دم جنبانکان

 

Genus Dendronanthus سردۀ دمجنبانک جنگلی

Forest Wagtail Dendronanthus indicus دم‌جنبانک جنگلی

 

Genus Motacilla سردۀ دمجنبانکها

 • اکنون زیرگونه Motacilla citreola werae (Buturlin, 1907) بخشی ازMotacilla citreola citreola Pallas, 1776است (Alström & Mild, 2003).

 

Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

 • دمجنبانک شکمزرد سرزردYellow-headed Yellow Wagtail Motacilla flava lutea (Gmelin, SG, 1774)
 • دمجنبانک شکمزرد گونهسفید Sykes’s Yellow Wagtail Motacilla flava beema (Sykes, 1832)
 • دمجنبانک شکمزرد سرسفیدWhite-headed Yellow Wagtail Motacilla flava leucocephala (Przewalski, 1887)
 • دمجنبانک شکمزرد سرسیاه Black-headed Yellow Wagtail Motacilla flava feldegg Michahelles, 1830
 • دمجنبانک شکمزرد سرخاکستری Grey-headed Yellow Wagtail Motacilla flava thunbergi Billberg, 1828

Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی

 • دمجنبانک لیمویی شمالیNorthern Citrine Wagtail Motacilla citreola citreola Pallas, 1776 (includes Motacilla citreola werae (Buturlin, 1907))
 • دمجنبانک لیمویی پشتسیاهBlack-backed (or Southern) Citrine Wagtail Motacilla citreola calcarata Hodgson, 1836

Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

 • دمجنبانک خاکستری اوراسیایی Eurasian Grey Wagtail Motacilla cinerea cinerea Tunstall, 1771

White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

 • The nominate alba group گروه زیرگونهای دمجنبانک ابلق نمادین
 • دمجنبانک ابلق اوراسیایی Eurasian White Wagtail Motacilla alba alba Linnaeus, 1758
 • دمجنبانک {ابلق} نقابدار Masked Wagtail Motacilla alba personata Gould, 1861
 • دمجنبانک {ابلق} بایکالBaikal Wagtail Motacilla alba baicalensis Swinhoe, 1871

 

Genus Anthus سردۀ پیپتها

 • تاکنون برای پیپت نام فارسی مناسبی گزینش نشده است.

Richard's Pipit Anthus richardi پیپت بزرگ (پادراز)

Paddyfield Pipit Anthus rufulus پیپت شالیزار

 • پیپت شالیزار جنوب آسیا [South Asian] Paddyfield Pipit Anthus rufulus rufulus Vieillot, 1818

Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی

Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

 • پیپت نوکدراز ایرانی Persian Long-billed Pipit Anthus similis decaptus Meinertzhagen, 1920

Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار

Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

 • پیپت درختی اوراسیایی Eurasian Tree Pipit Anthus trivialis trivialis (Linnaeus, 1758)

Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی

 • پیپت پشتزیتونی غربی Western Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni hodgsoni Richmond, 1907

Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

Buff-bellied Pipit Anthus rubescens پیپت شکم‌نخودی

 • پیپت شکمنخودی سیبری Siberian Buff-bellied Pipit Anthus rubescens japonicus Temminck & Schlegel, 1847

Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

 • پیپت تالابی گسترۀ میانی [Central] Water Pipit Anthus spinoletta coutellii Audouin, 1826

 

Family FRINGILLIDAE (True Finches) تیرۀ سِهرگان راستین

 

Subfamily FRINGILLINAE زیرتیرۀ سِهرهایان جنگلی

Fringilla سردۀ سِهرههای جنگلی

Common Chaffinch Fringilla coelebs سهرۀ جنگلی

 • سهرۀ جنگلی اوراسیایی Eurasian Chaffinch Fringilla coelebs coelebs Linnaeus, 1758
 • سهرۀ جنگلی شمالیNorthern Iran Chaffinch Fringilla coelebs alexandrovi Zarudny, 1916
 • سهرۀ جنگلی شمال شرق ایرانNortheastern Iran Chaffinch Fringilla coelebs transcaspia Zarudny, 1916

Brambling Fringilla montifringilla سهرۀ دمگاه‌سفید

 

Subfamily CARDUELINAE زیرتیرۀ سِهرهایان دانهخوار

 

Mycerobas سردۀ سِهرههای سیاه و زرد

White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهرۀ سیاه بال‌سفید

 • سهرۀ سیاه بال‌سفید غربی [Western] White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes speculigerus (Brandt, 1841)

 

Coccothraustes (Hawfinches) سردۀ سِهرههای نوکبزرگ

Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهرۀ نوک‌بزرگ

 • سهرۀ نوکبزرگ اوراسیاییEurasian Hawfinch Coccothraustes coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
 • سهرۀ نوکبزرگ قفقازی Caucasus Hawfinch Coccothraustes coccothraustes nigricans Buturlin, 1908

 

Pyrrhula (Bullfinches) سردۀ سِهرههای بزرگ

Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهرۀ سرسیاه

 • سهرۀ سرسیاه قفقازیCaucasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula rossikowi Derjugin & Bianchi, 1900
 • سهرۀ سرسیاه خزری (کاسپی)Caspian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula caspica Witherby, 1908

 

Rhodopechys سردۀ سِهرههای بالسرخ

Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهرۀ بال‌سرخ

 

Bucanetes سردۀ سِهرههای صورتی

 • نام سردۀ سهرههای صورتی، خاکی و مغولی از Rhodopechys به Bucanetes تغییر کرده است.

 

Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهرۀ صورتی

 • سهرۀ صورتی آسیایی [Asian] Trumpeter Finch Bucanetes githagineus crassirostris (Blyth, 1847)

Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهرۀ مغولی

 

Carpodacus (Rosefinches) سردۀ سِهرههای گُلی

Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهرۀ گُلی

 • سهرۀ گُلی اروپایی European Rosefinch Carpodacus erythrinus erythrinus (Pallas, 1770)
 • سهرۀ گُلی قفقازیCaucasian Rosefinch Carpodacus erythrinus kubanensis Laubmann, 1915
 • سهرۀ گُلی تورانیTurkestan Rosefinch Carpodacus erythrinus ferghanensis (Kozlova, 1939)

 

Chloris (Greenfinches) سردۀ سِهرههای سبز

European Greenfinch Chloris chloris سهرۀ سبز

 • سهرۀ سبز بیلکِویچی [Bilkevitch’s] Greenfinch Chloris chloris bilkevitchi (Zarudny, 1911)

 

Rhodospiza سردۀ سِهرۀ خاکی

Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهرۀ خاکی

 

Linaria سردۀ سِهرههای راهراه

 • نام سردۀ سهرههای کوهی و سینه سرخ از Carduelis به Linaria تغییر کرده است.

 

Twite Linaria flavirostris سهرۀ کوهی

 • سهرۀ کوهی ترکیهای Turkish Twite Linaria flavirostris brevirostris (Bonaparte, 1855)
 • سهرۀ کوهی کورِجِفKorejev’s Twite Linaria flavirostris korejevi (Zarudny & Härms, 1914)

Common Linnet Linaria cannabina سهرۀ سینه‌سرخ

 • سهرۀ سینهسرخ آسیایی (شرقی) [Asian or Eastern] Linnet Linaria cannabina bella (Brehm, CL, 1845)

 

Loxia سردۀ سِهرههای نوکقیچی

Red Crossbill Loxia curvirostra سهرۀ نوک‌قیچی

 • سهرۀ نوکقیچی شمالی [Northern] Red Crossbill Loxia curvirostra curvirostra Linnaeus, 1758

 

Carduelis سردۀ سِهرههای طلایی

European Goldfinch Carduelis carduelis سهرۀ طلایی

 • The nominate carduelis group گروه زیرگونهای سهرۀ طلایی نمادین
 • سهرۀ طلایی خاورمیانه [Middle Eastern] Goldfinch Carduelis carduelis niediecki Reichenow, 1907
 • سهرۀ طلایی جنوب قفقاز [South Caucasus] Goldfinch Carduelis carduelis brevirostris Zarudny, 1889
 • سهرۀ طلایی غرب سیبریWest Siberian Goldfinch Carduelis carduelis frigoris Wolters, 1953
 • The caniceps group گروه زیرگونهای سهرۀ طلایی سرخاکستری
 • سهرۀ طلایی پروپامیسی [Paropamisus] Goldfinch Carduelis carduelis paropanisi Kollibay, 1910
 • سهرۀ طلایی جنوب ایرانSouthern Iran Goldfinch Carduelis carduelis ultima Koelz, 1949

 

Serinus سردۀ سِهرههای زرد قناری

Red-fronted Serin Serinus pusillus سهرۀ پیشانی‌سرخ

European Serin Serinus serinus سهرۀ دمگاه‌زرد

 

Spinus سردۀ سِهرههای زرد سرسیاه

 • نام سردۀ سهره زرد از Carduelis به Spinus تغییر کرده است.

Eurasian Siskin Spinus spinus سهرۀ زرد سرسیاه

 

Family EMBERIZIDAE (Old World Buntings) تیرۀ زردپرگان جهان کهن

Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپرۀ مزرعه

 • زردپرۀ مزرعه غربی [Western] Corn Bunting Emberiza calandra calandra Linnaeus, 1758
 • زردپرۀ مزرعه شرقی [Eastern] Corn Bunting Emberiza calandra buturlini Johansen, HE, 1907

Yellowhammer Emberiza citrinella زردپرۀ لیمویی

 • زردپرۀ لیمویی شرقی [Eastern] Yellowhammer Emberiza citrinella erythrogenys Brehm, CL, 1855

Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپرۀ گونه‌سفید

 • زردپرۀ گونهسفید اوراسیایی Eurasian Pine Bunting Emberiza leucocephalos leucocephalos Gmelin, SG, 1771

Rock Bunting Emberiza cia زردپرۀ کوهی

 • The nominate cia group گروه زیرگونهای زردپرۀ کوهی نمادین
 • زردپرۀ کوهی قفقازی Caucasian Rock Bunting Emberiza cia prageri Laubmann, 1915
 • زردپرۀ کوهی آسیای میانه[Central Asian] Rock Bunting Emberiza cia par Hartert, 1904

White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپرۀ سرسفید

Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپرۀ سرخاکستری

 • زردپرۀ سرخاکستری غربی [Western] Grey-necked Bunting Emberiza buchanani cerrutii de Filippi, 1863
 • زردپرۀ سرخاکستری بلخیBactrian Grey-necked Bunting Emberiza buchanani buchanani Blyth, 1845

Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپرۀ رُخ‌زرد

 • زردپرۀ رُخزرد شرقی Eastern Cinereous Bunting Emberiza cineracea semenowi Zarudny, 1904

Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپرۀ سرزیتونی

Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia زردپرۀ سرآبی

Striolated Bunting Emberiza striolata زردپرۀ راه‌راه

 • زردپرۀ راهراه شرقی [Eastern] Striolated Bunting Emberiza striolata striolata (Lichtenstein, 1823)

Little Bunting Emberiza pusilla زردپرۀ کوچک

Rustic Bunting Emberiza rustica زردپرۀ حنایی

Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپرۀ سینه‌زرد

 • زردپرۀ سینهزرد غربی [Western] Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola aureola Pallas, 1773

Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپرۀ سرسیاه

Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپرۀ سرسرخ

Black-faced Bunting Emberiza spodocephala زردپرۀ رخ‌سیاه

 • زردپرۀ رخ‌سیاهBlack-faced Bunting Emberiza spodocephala spodocephala Pallas, 1776 or Emberiza spodocephala sordida Blyth, 1845

Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپرۀ نیزار (تالابی)

 • The nominate schoeniclus group گروه زیرگونهای زردپرۀ نیزار پُرخَطدار (نمادین)
 • زردپرۀ نیزار اروپاییEuropean Reed Bunting Emberiza schoeniclus schoeniclus (Linnaeus, 1758)
 • زردپرۀ نیزار گنجشکی (شمال غرب سیبری) [Sparrow or Northwest Siberian] Reed Bunting Emberiza schoeniclus passerina Pallas, 1771
 • زردپرۀ نیزار شمال قزاقستان [North Kazakhstan] Reed Bunting Emberiza schoeniclus pallidior Hartert, 1904
 • The pyrrhuloides group گروه زیرگونهای زردپرۀ نیزار کَمخطدار
 • زردپرۀ نیزار جنوب قزاقستان[South Kazakhstan] Reed Bunting Emberiza schoeniclus pyrrhuloides Pallas, 1811
 • The intermedia group گروه زیرگونهای زردپرۀ نیزار میانی
 • زردپرۀ نیزار خزری (کاسپی) Caspian Reed Bunting Emberiza schoeniclus caspia Ménétries, 1832
 • زردپرۀ نیزار ایرانی (کورِجِف) [Persian or Korejew’s] Reed Bunting Emberiza schoeniclus korejewi (Zarudny, 1907)

*****

 

 

منابع

Avibase. (2020). Avibase - The World Bird Database. https://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?lang=EN.

Birds of Kazakhstan. 2020. Birds of Kazakhstan. https://birds.kz/index.php?l=en.

 

Fotolulu (2018). Taxonomy of the birds of the world: The complete checklist of all bird species and subspecies of the world. Books on Demand.

 

Gill F. & Donsker D. (Eds). (2019). IOC World Bird List (v 9.2). Doi 10.14344/IOC.ML.9.2.  http://www.worldbirdnames.org/

 

HBW and BirdLife International (2018). Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 3. Available at: http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_v3_Nov18.zip [.xls zipped 1 MB].

 

HBW. (2020). Handbook of the Birds of the World. https://www.hbw.com/

 

Khaleghizadeh A., Roselaar C., Scott D.A. Tohidifar M., Mlikovsky J., Blair M. & Kvartalnov P. (2017). Annotated Checklist of the bird species and subspecies of Iran. Iran-Shenasi Institute, 474 pp.

 

Porter R. & Aspinall S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

 

OTS

 

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی