کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان قزوین

Checklist of the wild birds of Qazvin

 

گردآوری: صادق خسروی و علی اکبر رشوندآوه

By: Sadegh Khosravi & Ali-Akbar Rashvand-Aveh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 21 تیر 1401

Last updated: 12 July 2022

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 162 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (ص. خسروی و ع.ا. رشوندآوه، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 271 گونه از پرندگان استان قزوین آمده است.

List of 271 bird species of Qazvin province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 3. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 4. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 5. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 6. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 7. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 8. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 9. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 10. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 11. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 12. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 13. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 14. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 15. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 16. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه کاکل
 17. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی
 18. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 19. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 20. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 21. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 22. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 23. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 24. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 25. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 26. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 27. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 28. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 29. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 30. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 31. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 32. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 33. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 34. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 35. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 36. Water Crake Rallus aquaticus یلوه آبی
 37. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 38. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 39. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 40. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 41. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 42. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 43. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 44. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 45. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 46. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 47. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 48. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 49. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 50. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 51. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 52. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 53. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 54. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 55. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 56. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 57. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 58. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 59. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 60. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 61. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 62. Spotted Redshank Tringa eruthropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 63. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 64. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 65. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 66. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 67. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 68. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 69. Terek Sandpiper Xeneus cinereus آبچلیک نوکسربالا
 70. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 71. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 72. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 73. Temminck’s Calidris temminckii تلیله دمسفید
 74. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 75. Dunlin Calidris alpina تلیله شکمسیاه
 76. Broad-billed Stint Calidris falcinellus تلیلۀ نوک‌پهن
 77. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 78. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردنسرخ
 79. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 80. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 81. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 82. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 83. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 84. Caspian Gull Larus cachinans کاکایی خزری (کاسپی)
 85. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت سیاه کوچک
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus کاکایی {پشت سیاه} بالتیک
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 3. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 4. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 5. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 6. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 7. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 8. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 9. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 10. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 11. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 12. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 13. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 14. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 15. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 16. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 17. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 18. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 19. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 20. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 21. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 22. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 23. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 24. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 25. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 26. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 27. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 28. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 29. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 30. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 31. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 32. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 33. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 34. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 35. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 36. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 37. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 38. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 39. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 40. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 41. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 42. Montagu’s Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 43. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 44. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 45. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 46. !!! Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 47. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 48. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 49. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 50. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 51. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 52. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 53. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 54. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 55. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 56. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 57. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 58. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 59. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 60. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای
 61. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 62. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 63. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه‌طوطی اسکندر

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirosris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 3. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 4. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 5. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 6. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 7. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 8. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 9. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 10. Coal Tit Periparus ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید
 11. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 12. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 13. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 14. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 15. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 16. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 17. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 18. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 19. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 20. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 21. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 22. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 23. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 24. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 25. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 26. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 27. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 28. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 29. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 30. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 31. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 32. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceous سسک نیزار اوراسیایی
 33. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 34. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 35. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 36. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 37. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 38. Western Orphean Warbler Sylvia hortensis سسک چشم‌سفید غربی
 39. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 40. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 41. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 42. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 43. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 44. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 45. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 46. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 47. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 48. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 49. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 50. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 51. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 52. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 53. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 54. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 55. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 56. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 57. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 58. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 59. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 60. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 61. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیمطوق
 62. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 63. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 64. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 65. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 66. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 67. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 68. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 69. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 70. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 71. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 72. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 73. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 74. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 75. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 76. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 77. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 78. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 79. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 80. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 81. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 82. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 83. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 84. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 85. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 86. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 87. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 88. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 89. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 90. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 91. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 92. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 • Masked Wagtail Motacilla alba personata دم‌جنبانک نقابدار
 1. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 2. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 3. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 4. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 5. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 6. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 7. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 8. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 9. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 10. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 11. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 12. Common Rosefinch Carpudacus erythrinus سهره گلی
 13. Twite Linaria flavorostris سهره کوهی
 14. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 15. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 16. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 17. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 18. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 19. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 20. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 21. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 22. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 23. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 24. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 25. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی