کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان قزوین

Checklist of the wild birds of Qazvin

 

گردآوری: صادق خسروی و علی اکبر رشوندآوه

By: Sadegh Khosravi & Ali-Akbar Rashvand-Aveh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 20 مرداد 1400

Last updated: 10 August 2021

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 162 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (ص. خسروی و ع.ا. رشوندآوه، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 263 گونه از پرندگان استان قزوین آمده است.

List of 263 bird species of Qazvin province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 3. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 4. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 5. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 6. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 7. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 8. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 9. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 10. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 11. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 12. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 13. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 14. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 15. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه کاکل
 16. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی
 17. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 18. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 19. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 20. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 21. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 22. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 23. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 24. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 25. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 26. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 27. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 28. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 29. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 30. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 31. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 32. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 33. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 34. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم دراز
 35. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 36. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 37. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 38. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 39. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 40. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 41. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 42. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 43. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 44. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 45. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 46. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 47. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 48. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 49. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 50. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 51. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 52. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 53. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 54. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 55. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 56. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 57. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 58. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 59. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 60. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 61. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 62. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 63. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 64. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 65. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 66. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 67. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 68. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 69. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 70. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 71. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 72. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم سیاه
 73. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 74. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 75. Spotted Redshank Tringa eruthropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 76. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 77. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 78. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 79. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 80. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 81. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 82. Terek Sandpiper Xeneus cinereus آبچلیک نوکسربالا
 83. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 84. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 85. Temminck’s Calidris temminckii تلیله دمسفید
 86. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 87. Dunlin Calidris alpina تلیله شکمسیاه
 88. Broad-billed Stint Calidris (Limicola) falcinellus تلیلۀ نوک‌پهن
 89. Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیلۀ شکیل
 90. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردنسرخ
 91. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 92. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 93. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 94. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 95. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 96. Caspian Gull Larus cachinans کاکایی خزری (کاسپی)
 97. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت سیاه کوچک
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus کاکایی {پشت سیاه} بالتیک
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 3. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 4. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 5. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 6. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 7. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 8. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 9. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 10. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 11. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 12. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 13. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 14. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 15. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 16. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 17. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 18. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 19. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 20. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 21. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 22. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 23. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 24. Montagu’s Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 25. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 26. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 27. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 28. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف اوراسیایی
 29. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 30. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 31. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 32. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 33. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 34. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 35. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 36. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 37. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 38. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 39. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 40. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 41. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای (شاهین کوچک)
 42. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 43. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 44. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی {اسکندر}

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirosris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 3. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 4. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 5. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 6. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 7. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 8. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 9. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 10. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید
 11. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 12. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 13. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 14. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 15. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 16. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 17. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 18. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 19. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 20. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 21. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک
 22. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 23. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 24. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 25. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 26. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 27. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 28. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 29. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 30. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 31. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 32. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceous سسک نیزار اوراسیایی
 33. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 34. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 35. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 36. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 37. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 38. Western Orphean Warbler Sylvia hortensis سسک چشم‌سفید غربی
 39. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 40. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 41. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 42. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 43. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 44. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 45. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 46. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 47. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 48. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 49. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 50. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 51. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 52. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 53. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 54. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 55. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 56. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 57. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 58. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 59. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 60. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 61. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیمطوق
 62. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 63. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 64. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 65. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 66. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 67. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 68. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 69. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 70. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 71. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 72. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 73. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 74. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 75. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 76. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 77. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 78. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 79. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 80. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 81. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 82. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 83. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 84. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 85. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 86. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 87. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 88. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 89. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 90. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 91. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 92. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 93. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 94. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 95. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 96. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 97. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 98. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 99. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 100. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 101. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 102. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 103. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 104. Common Rosefinch Carpudacus erythrinus سهره گلی
 105. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 106. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 107. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 108. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 109. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 110. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 111. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 112. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 113. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 114. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 115. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 116. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی