کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان قزوین

Checklist of the birds of Qazvin

 

تهیه و تنظیم: صادق خسروی و علی اکبر رشوندآوه

By: Sadegh Khosravi & Ali-Akbar Rashvand-Aveh

 

آخرین به روزرسانی: 11 تیر 1398

Last updated: 2 July 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 162 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (ص. خسروی و ع.ا. رشوندآوه، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 230 گونه از پرندگان استان قزوین می باشد.

List of 230 bird species of Qazvin province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 6. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 7. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 8. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 9. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 10. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 11. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 12. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 13. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 14. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)
 15. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 16. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 17. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 18. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 19. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 20. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 21. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 22. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 23. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 24. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 25. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 26. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 27. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 28. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 29. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 30. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 31. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 32. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 33. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 34. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 35. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 36. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 37. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 38. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 39. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 40. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 41. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 42. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 43. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 44. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 45. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 46. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 47. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 48. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 49. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 50. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 51. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 52. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 53. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 54. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 55. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 56. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 57. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 58. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 59. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 60. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 61. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 62. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 63. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 64. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 65. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 66. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 67. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 68. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 69. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 70. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 71. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 72. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 73. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 74. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 75. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 76. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 77. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 78. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 79. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 80. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 81. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 82. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 83. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 84. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 85. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 86. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 87. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 88. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 89. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 90. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 91. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 92. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 93. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 94. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 95. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 96. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 97. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 98. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 99. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 100. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 101. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 102. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 103. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 104. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 105. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 106. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 107. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 108. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 109. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 110. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 111. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 112. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز
 113. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 114. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 115. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 116. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 117. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 118. Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری
 119. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 120. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 121. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 122. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 123. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 124. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 125. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 126. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 127. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 128. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 129. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 130. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 131. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 132. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 133. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 134. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 135. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 136. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 137. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 138. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 139. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 140. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 141. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 142. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه
 143. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 144. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک کوچک (سینه‌خط‌دار)
 145. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 146. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 147. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 148. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 149. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 150. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 151. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 152. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 153. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 154. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 155. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 156. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 157. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد
 158. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 159. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 160. Western Orphean Warbler Sylvia hortensis سسک چشم‌سفید غربی
 161. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 162. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 163. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 164. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 165. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 166. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 167. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 168. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 169. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 170. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 171. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 172. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 173. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 174. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 175. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 176. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 177. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 178. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 179. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 180. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 181. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 182. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 183. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 184. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 185. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 186. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 187. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 188. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 189. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 190. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 191. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 192. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 193. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 194. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 195. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 196. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 197. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 198. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 199. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 200. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 201. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 202. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 203. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 204. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 205. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 206. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 207. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 208. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 209. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 210. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 211. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 212. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 213. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 214. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 215. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 216. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 217. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 218. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 219. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 220. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 221. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 222. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 223. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 224. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 225. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 226. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 227. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 228. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 229. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 230. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

-----

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی