کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان قزوین

Checklist of the birds of Qazvin

 

تهیه و تنظیم: صادق خسروی و علی اکبر رشوندآوه

By: Sadegh Khosravi & Ali-Akbar Rashvand-Aveh

 

آخرین به روزرسانی: 24 شهریور 1399

Last updated: 14 September 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 162 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (ص. خسروی و ع.ا. رشوندآوه، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 240 گونه از پرندگان استان قزوین می باشد.

List of 240 bird species of Qazvin province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 6. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 7. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 8. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 9. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 10. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 11. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 12. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 13. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 14. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه کاکل
 15. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)
 16. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 17. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 18. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 19. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 20. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 21. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 22. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 23. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 24. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 25. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 26. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 27. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 28. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 29. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 30. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 31. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 32. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 33. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 34. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 35. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 36. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 37. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 38. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 39. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 40. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 41. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 42. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 43. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 44. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 45. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 46. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 47. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 48. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 49. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 50. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 51. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 52. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 53. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 54. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 55. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 56. Montagu’s Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 57. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 58. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 59. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 60. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 61. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 62. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 63. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 64. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 65. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ لق معمولی
 66. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 67. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 68. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 69. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 70. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 71. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 72. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 73. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 74. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 75. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 76. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 77. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 78. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 79. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 80. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 81. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 82. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 83. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 84. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 85. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 86. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 87. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم سیاه
 88. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 89. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 90. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 91. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 92. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 93. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 94. Caspian Gull Larus cachinans کاکایی خزری
 95. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 96. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 97. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 98. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 99. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 100. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 101. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 102. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 103. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 104. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 105. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 106. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 107. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 108. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 109. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 110. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 111. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 112. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 113. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 114. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 115. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 116. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 117. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 118. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 119. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 120. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 121. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 122. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 123. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 124. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 125. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین

!!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری

 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 7. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 8. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 9. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 10. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 11. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 12. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 13. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 14. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 15. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 16. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 17. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 18. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 19. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 20. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 21. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 22. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 23. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 24. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 25. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 26. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک
 27. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 28. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 29. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 30. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 31. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 32. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 33. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 34. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 35. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 36. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 37. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceous سسک نیزار (تالابی) معمولی
 38. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 39. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 40. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 41. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 42. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 43. Western Orphean Warbler Sylvia hortensis سسک چشم‌سفید غربی
 44. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 45. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 46. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 47. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 48. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 49. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 50. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 51. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 52. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 53. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 54. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 55. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 56. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 57. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 58. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 59. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 60. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 61. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 62. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 63. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 64. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 65. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 66. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 67. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 68. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 69. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 70. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 71. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 72. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 73. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 74. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 75. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 76. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 77. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 78. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 79. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 80. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 81. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 82. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 83. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 84. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 85. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 86. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 87. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 88. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 89. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 90. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 91. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 92. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 93. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 94. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 95. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 96. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 97. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 98. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 99. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 100. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 101. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 102. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 103. Common Rosefinch Carpudacus erythrinus سهره گلی
 104. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 105. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 106. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 107. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 108. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 109. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 110. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 111. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 112. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 113. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 114. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 115. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی