کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان کردستان

Checklist of the birds of Kordestan province

 

تهیه کننده: جعفر غلامی، محمد سفرنگ و سید ناصح حسینی

By: Jafar Gholami, Mohammad Safrang & Seyed Naseh Hosseini

 

آخرین به روزرسانی: 31 فروردین 1398

Last updated: 20 April 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 185 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (ج. غلامی، م. سفرنگ و س.ن. حسینی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 291 گونه از پرندگان استان کردستان می باشد.

List of 291 bird species of Kordestan province

 

1.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.    Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.    Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

4.    Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

5.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

6.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

7.    Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

8.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

9.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

10.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

11.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

12.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

13.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

14.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

15.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

16.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

17.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

18.      Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

19.      Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ

20.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

21.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

22.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

23.      Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

24.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

25.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

26.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

27.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

28.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

29.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

30.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

31.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

32.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

33.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

34.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

35.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

36.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

37.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

38.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

39.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

40.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

41.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

42.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

43.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

44.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

45.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

46.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

47.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

48.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

49.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

50.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

51.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

52.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

53.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

54.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

55.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

56.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

57.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

58.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

59.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

60.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

61.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

62.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

63.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

64.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

65.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

66.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

67.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

68.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

69.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

70.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

71.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

72.      Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)

73.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

74.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

75.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

76.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

77.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

78.      Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

79.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

80.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

81.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

82.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

83.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

84.      Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

85.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

86.      Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

87.      Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

88.      Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

89.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

90.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

91.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

92.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

93.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

94.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

95.      Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

96.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

97.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

98.      Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

99.      Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

100.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

101.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

102.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

103.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

104.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

105.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

106.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

107.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

108.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

109.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

110.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

111.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

112.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

113.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

114.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

115.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

116.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

117.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

118.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

119.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

120.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

121.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

122.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

123.  Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

124.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

125.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

126.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

127.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

128.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

129.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

130.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

131.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

132.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

133.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

134.  Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

135.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

136.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

137.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

138.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

139.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

140.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

141.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

142.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

143.  Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

144.  Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

145.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

146.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

147.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

148.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

149.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

150.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

151.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

152.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

153.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

154.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

155.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

156.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

157.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

158.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

159.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

160.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

161.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

162.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

163.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

164.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

165.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

166.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

167.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

168.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

169.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

170.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

171.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

172.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

173.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

174.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

175.  Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه

176.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

177.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

178.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

179.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

180.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

181.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

182.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

183.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

184.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

185.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

186.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

187.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

188.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

189.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

190.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

191.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

192.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

193.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

194.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

195.  Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه‌زیتونی شرقی

196.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

197.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

198.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

199.  Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار

200.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

201.  Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی

202.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

203.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

204.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

205.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

206.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

207.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

208.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

209.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

210.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

211.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

212.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

213.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

214.  Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی

215.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

216.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

217.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

218.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

219.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

220.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

221.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

222.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

223.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

224.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

225.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

226.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

227.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

228.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

229.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

230.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

231.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

232.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

233.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

234.  Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

235.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

236.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

237.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

238.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

239.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

240.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

241.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

242.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

243.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

244.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

245.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

246.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

247.  Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی

248.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

249.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

250.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

251.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

252.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

253.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

254.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

255.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

256.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

257.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

258.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

259.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

260.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

261.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

262.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

263.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

264.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

265.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

266.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

267.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

268.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

269.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

270.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

271.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

272.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

273.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

274.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

275.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

276.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

277.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

278.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

279.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

280.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

281.  European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد

282.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

283.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

284.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

285.  Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید

286.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

287.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

288.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

289.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

290.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

291.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------