کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان کردستان

Checklist of the birds of Kordestan province

 

تهیه کننده: جعفر غلامی، محمد سفرنگ و سید ناصح حسینی

By: Jafar Gholami, Mohammad Safrang & Seyed Naseh Hosseini

 

آخرین به روزرسانی: 23 بهمن 1397

Last updated: 12 February 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 185 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (ج. غلامی، م. سفرنگ و س.ن. حسینی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 290 گونه از پرندگان استان کردستان می باشد.

List of 290 bird species of Kordestan province

 

1.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.    Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.    Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

4.    Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

5.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

6.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

7.    Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

8.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

9.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

10.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

11.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

12.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

13.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

14.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

15.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

16.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

17.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

18.      Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

19.      Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ

20.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

21.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

22.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

23.      Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

24.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

25.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

26.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

27.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

28.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

29.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

30.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

31.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

32.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

33.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

34.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

35.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

36.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

37.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

38.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

39.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

40.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

41.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

42.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

43.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

44.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

45.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

46.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

47.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

48.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

49.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

50.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

51.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

52.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

53.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

54.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

55.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

56.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

57.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

58.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

59.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

60.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

61.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

62.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

63.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

64.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

65.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

66.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

67.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

68.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

69.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

70.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

71.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

72.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

73.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

74.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

75.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

76.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

77.      Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

78.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

79.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

80.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

81.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

82.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

83.      Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

84.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

85.      Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

86.      Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

87.      Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

88.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

89.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

90.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

91.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

92.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

93.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

94.      Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

95.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

96.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

97.      Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

98.      Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

99.      Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

100.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

101.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

102.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

103.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

104.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

105.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

106.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

107.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

108.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

109.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

110.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

111.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

112.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

113.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

114.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

115.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

116.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

117.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

118.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

119.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

120.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

121.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

122.  Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

123.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

124.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

125.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

126.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

127.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

128.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

129.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

130.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

131.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

132.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

133.  Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

134.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

135.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

136.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

137.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

138.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

139.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

140.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

141.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

142.  Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

143.  Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

144.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

145.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

146.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

147.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

148.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

149.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

150.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

151.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

152.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

153.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

154.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

155.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

156.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

157.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

158.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

159.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

160.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

161.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

162.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

163.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

164.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

165.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

166.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

167.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

168.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

169.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

170.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

171.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

172.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

173.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

174.  Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه

175.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

176.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

177.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

178.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

179.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

180.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

181.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

182.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

183.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

184.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

185.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

186.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

187.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

188.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

189.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

190.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

191.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

192.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

193.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

194.  Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه‌زیتونی شرقی

195.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

196.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

197.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

198.  Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار

199.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

200.  Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی

201.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

202.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

203.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

204.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

205.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

206.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

207.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

208.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

209.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

210.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

211.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

212.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

213.  Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی

214.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

215.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

216.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

217.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

218.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

219.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

220.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

221.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

222.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

223.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

224.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

225.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

226.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

227.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

228.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

229.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

230.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

231.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

232.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

233.  Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

234.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

235.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

236.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

237.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

238.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

239.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

240.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

241.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

242.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

243.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

244.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

245.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

246.  Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی

247.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

248.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

249.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

250.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

251.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

252.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

253.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

254.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

255.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

256.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

257.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

258.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

259.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

260.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

261.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

262.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

263.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

264.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

265.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

266.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

267.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

268.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

269.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

270.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

271.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

272.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

273.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

274.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

275.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

276.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

277.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

278.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

279.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

280.  European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد

281.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

282.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

283.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

284.  Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید

285.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

286.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

287.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

288.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

289.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

290.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------