کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان کردستان

Checklist of the birds of Kordestan province

 

تهیه کننده: جعفر غلامی، محمد سفرنگ و سید ناصح حسینی

By: Jafar Gholami, Mohammad Safrang & Seyed Naseh Hosseini

 

آخرین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1398

Last updated: 21 May 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 185 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (ج. غلامی، م. سفرنگ و س.ن. حسینی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 294 گونه از پرندگان استان کردستان می باشد.

List of 294 bird species of Kordestan province

 

1.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.    Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.    Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

4.    Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

5.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

6.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

7.    Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

8.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

9.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

10.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

11.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

12.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

13.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

14.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

15.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

16.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

17.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

18.      Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

19.      Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ

20.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

21.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

22.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

23.      Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

24.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

25.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

26.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

27.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

28.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

29.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

30.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

31.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

32.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

33.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

34.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

35.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

36.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

37.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

38.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

39.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

40.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

41.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

42.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

43.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

44.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

45.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

46.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

47.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

48.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

49.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

50.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

51.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

52.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

53.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

54.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

55.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

56.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

57.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

58.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

59.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

60.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

61.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

62.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

63.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

64.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

65.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

66.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

67.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

68.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

69.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

70.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

71.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

72.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

73.      Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)

74.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

75.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

76.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

77.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

78.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

79.      Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

80.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

81.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

82.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

83.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

84.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

85.      Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

86.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

87.      Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

88.      Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

89.      Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

90.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

91.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

92.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

93.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

94.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

95.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

96.      Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

97.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

98.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

99.      Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

100.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

101.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

102.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

103.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

104.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

105.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

106.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

107.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

108.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

109.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

110.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

111.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

112.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

113.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

114.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

115.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

116.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

117.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

118.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

119.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

120.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

121.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

122.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

123.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

124.  Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

125.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

126.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

127.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

128.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

129.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

130.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

131.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

132.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

133.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

134.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

135.  Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

136.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

137.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

138.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

139.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

140.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

141.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

142.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

143.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

144.  Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

145.  Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

146.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

147.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

148.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

149.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

150.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

151.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

152.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

153.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

154.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

155.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

156.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

157.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

158.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

159.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

160.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

161.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

162.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

163.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

164.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

165.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

166.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

167.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

168.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

169.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

170.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

171.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

172.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

173.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

174.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

175.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

176.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

177.  Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه

178.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

179.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

180.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

181.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

182.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

183.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

184.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

185.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

186.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

187.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

188.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

189.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

190.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

191.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

192.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

193.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

194.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

195.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

196.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

197.  Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه‌زیتونی شرقی

198.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

199.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

200.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

201.  Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار

202.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

203.  Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی

204.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

205.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

206.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

207.  Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی تالابی (خوزی)

208.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

209.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

210.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

211.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

212.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

213.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

214.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

215.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

216.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

217.  Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی

218.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

219.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

220.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

221.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

222.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

223.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

224.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

225.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

226.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

227.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

228.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

229.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

230.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

231.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

232.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

233.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

234.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

235.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

236.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

237.  Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

238.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

239.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

240.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

241.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

242.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

243.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

244.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

245.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

246.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

247.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

248.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

249.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

250.  Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی

251.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

252.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

253.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

254.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

255.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

256.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

257.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

258.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

259.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

260.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

261.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

262.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

263.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

264.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

265.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

266.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

267.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

268.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

269.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

270.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

271.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

272.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

273.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

274.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

275.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

276.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

277.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

278.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

279.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

280.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

281.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

282.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

283.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

284.  European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد

285.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

286.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

287.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

288.  Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید

289.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

290.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

291.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

292.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

293.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

294.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------