کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان کردستان

Checklist of the birds of Kordestan province

 

گردآوری: جعفر غلامی، محمد سفرنگ و سید ناصح حسینی

By: Jafar Gholami, Mohammad Safrang & Seyed Naseh Hosseini

 

تازه ترین به روزرسانی: 18 اردیبهشت 1400

Last updated: 8 May 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 185 گونه ثبت شد. سپس یافته های بازدیدهای میدانی (ج. غلامی، م. سفرنگ و س.ن. حسینی، داده های چاپ نشده) افزوده شد. در لیست کنونی 296 گونه از پرندگان استان کردستان آمده است.

List of 296 bird species of Kordestan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 5. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 7. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 12. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 14. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 15. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 16. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 17. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 18. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 19. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 20. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 21. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 22. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 23. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 24. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 25. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 26. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 27. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 28. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 29. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 30. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 31. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 32. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 33. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 34. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 35. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 36. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 37. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 38. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 39. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 40. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 41. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید
 42. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 43. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 44. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 45. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 46. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 47. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 48. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 49. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 50. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 51. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 52. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 53. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 54. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 55. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 56. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 57. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 58. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 59. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 60. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 61. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 62. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 63. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 64. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی

 1. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 2. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 3. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 4. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 5. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 6. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 7. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 8. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 9. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 10. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 11. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 12. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 13. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 14. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی
 15. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 16. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 17. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 18. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 19. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 20. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 21. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 22. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 23. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 24. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 25. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 26. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 27. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 28. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 29. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 30. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 31. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز معمولی
 32. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 33. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک پاسبز خالدار
 34. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 35. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 36. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 37. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 38. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 39. Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیلۀ شکیل
 40. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 41. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 42. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 43. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 44. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 45. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 46. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 47. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 48. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 49. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 50. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 51. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 52. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 53. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 54. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 55. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 56. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 57. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 58. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 59. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 60. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 61. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 62. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 63. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 64. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 65. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 66. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 67. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 68. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 69. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 70. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 71. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 72. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 73. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 74. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 75. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 76. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 77. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 78. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 79. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 80. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 81. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 82. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 83. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 84. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 85. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 86. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ (واشۀ) کوچک
 87. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ (واشۀ) معمولی
 88. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 89. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 90. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 91. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری جنوبی (عربی)
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 8. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 9. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 11. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 12. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 13. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 14. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 15. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی معمولی
 16. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه
 17. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 18. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 19. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 20. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 21. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 22. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 23. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 24. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 25. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 26. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 27. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 28. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 29. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 30. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 31. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 32. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 33. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 34. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 35. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی (قفقازی)
 36. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک
 37. Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه‌زیتونی شرقی
 38. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 39. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 40. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 41. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 42. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار معمولی
 43. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 44. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 45. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 46. Common Grasshopper Locustella naevia سسک ملخی
 47. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 48. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل
 49. Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی خوزی (تالابی)
 50. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 51. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 52. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 53. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 54. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 55. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 56. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 57. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 58. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 59. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 60. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 61. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 62. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 63. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 64. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 65. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 66. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 67. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 68. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 69. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 70. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 71. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 72. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 73. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 74. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 75. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 76. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 77. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 78. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 79. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 80. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 81. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 82. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 83. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 84. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 85. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 86. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 87. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 88. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 89. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 90. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 91. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 92. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی
 93. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 94. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 95. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 96. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 97. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 98. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 99. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 100. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 101. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 102. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 103. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 104. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 105. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 106. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 107. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 108. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 109. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 110. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 111. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 112. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 113. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 114. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 115. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 116. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 117. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 118. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 119. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 120. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 121. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 122. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 123. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 124. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 125. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 126. European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد
 127. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد سرسیاه
 128. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 129. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 130. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 131. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 132. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 133. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 134. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 135. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 136. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

 

نظرات  (۱)

۳۰ خرداد ۹۹ ، ۱۱:۳۹ محمد شریف شریفی

چگونه عکس ها را برایتان بفرستم

پاسخ:
عرض سلام جناب آقای شریفی
لطفا به آدرس akhaleghizadeh@gmail.com برای من بفرستید.
خالقی زاده

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی