کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان گلستان

Checklist of the birds of Golestan province

 

تهیه و تنظیم: رمضانعلی قائمی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: RamezanAli Ghaemi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 2 اردیبهشت 1399

Last updated: 21 April 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 309 گونه در استان گلستان ثبت شد. سپس نتایج بررسیها، مشاهدات میدانی و گزارشهای منتشرشده جناب آقای مهندس ر. قائمی طی بیش از 30 فعالیت در مورد پرندگان این استان در مورد 384 گونه مورد استفاده قرار گرفت. فهرست کنونی شامل 373 گونه از پرندگان استان گلستان می باشد.

List of 373 bird species of Golestan province.

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Barnacle Goose Branta leucopsis غاز گونه‌سفید
 6. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 7. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 8. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 9. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 10. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 11. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 12. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 13. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 14. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 15. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 16. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 17. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 18. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 19. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 20. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 21. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 22. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 23. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 24. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 25. Common Scoter Melanitta nigra سیاه اردک (اسکوتر) معمولی
 26. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 27. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)
 28. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 29. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 30. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 31. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 32. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 33. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 34. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 35. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 36. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 37. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 38. Red-throated Loon Gavia stellata غواص گلوسرخ
 39. Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه
 40. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 41. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 42. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 43. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 44. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 45. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 46. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 47. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 48. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 49. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 50. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 51. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 52. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 53. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 54. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 55. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 56. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 57. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 58. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 59. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 60. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 61. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 62. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 63. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 64. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 65. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 66. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 67. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 68. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 69. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 70. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 71. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 72. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 73. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 74. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 75. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 76. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 77. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 78. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 79. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 80. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 81. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 82. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 83. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 84. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 85. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 86. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 87. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 88. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 89. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 90. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 91. !!! Hyrcanian (Common) Buzzard Buteo buteo menetriesi سارگپه (معمولی) هیرکانی
 92. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 93. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 94. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 95. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 96. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 97. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 98. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 99. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 100. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 101. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 102. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 103. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 104. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 105. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 106. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 107. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 108. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 109. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی اجتماعی (ابروسفید)
 110. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 111. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 112. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 113. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 114. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 115. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 116. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 117. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 118. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 119. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 120. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 121. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 122. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 123. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 124. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 125. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 126. Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار
 127. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 128. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 129. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 130. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 131. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 132. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 133. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 134. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 135. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 136. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 137. Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 138. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 139. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 140. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 141. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 142. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 143. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 144. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 145. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 146. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 147. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 148. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 149. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 150. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 151. Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 152. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 153. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 154. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 155. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 156. Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک
 157. Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 158. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 159. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 160. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 161. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 162. River Tern Sterna aurantia پرستودریایی رودخانه‌ای
 163. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 164. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 165. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 166. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 167. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 168. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 169. Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم‌دراز
 170. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 171. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 172. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 173. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 174. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 175. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 176. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 177. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 178. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 179. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 180. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 181. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 182. Snowy Owl Bubo scandiacus بوف (جغد) برفی
 183. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 184. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 185. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 186. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 187. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 188. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 189. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 190. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 191. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 192. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 193. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 194. Blue-cheeked )Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 195. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 196. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 197. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 198. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 199. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 200. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 201. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه
 202. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 203. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 204. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 205. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ
 206. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 207. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 208. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 209. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 210. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 211. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 212. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 213. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 214. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 215. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 216. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 217. [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 218. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 219. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 220. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 221. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 222. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 223. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 224. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 225. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 226. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 227. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 228. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 229. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 230. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 231. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 232. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی
 233. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 234. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 235. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 236. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 237. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه
 238. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسفید
 239. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 240. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 241. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 242. White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید
 243. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 244. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 245. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 246. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 247. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 248. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 249. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 250. Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه
 251. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 252. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 253. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 254. Wire-tailed Swallow Hirundo smithii پرستوی سرسرخ
 255. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 256. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 257. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 258. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 259. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 260. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 261. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 262. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک
 263. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 264. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 265. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 266. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 267. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 268. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 269. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 270. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 271. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 272. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 273. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 274. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 275. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 276. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 277. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 278. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 279. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 280. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 281. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 282. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 283. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 284. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 285. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 286. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 287. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 288. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 289. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 290. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 291. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 292. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 293. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 294. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 295. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 296. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 297. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 298. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 299. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 300. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 301. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 302. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 303. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 304. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 305. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 306. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 307. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق (ابلق باختری)
 308. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 309. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 310. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 311. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 312. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 313. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 314. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 315. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 316. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 317. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 318. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 319. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 320. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 321. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 322. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 323. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 324. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 325. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 326. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 327. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 328. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 329. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 330. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 331. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 332. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 333. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 334. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 335. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 336. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 337. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 338. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 339. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 340. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 341. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 342. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 343. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 344. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 345. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)
 346. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 347. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 348. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 349. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 350. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 351. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه
 352. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 353. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 354. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 355. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 356. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 357. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 358. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 359. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 360. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 361. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 362. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 363. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 364. European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد
 365. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 366. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 367. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 368. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 369. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 370. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 371. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 372. Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد
 373. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 374. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 375. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی