کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان گلستان

Checklist of the birds of Golestan province

 

تهیه و تنظیم: رمضانعلی قائمی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: RamezanAli Ghaemi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 30 دی 1399

Last updated: 19 January 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 309 گونه در استان گلستان ثبت شد. سپس نتایج بررسیها، مشاهدات میدانی و گزارشهای منتشرشده جناب آقای مهندس ر. قائمی طی بیش از 30 فعالیت در مورد پرندگان این استان در مورد 384 گونه مورد استفاده قرار گرفت. فهرست کنونی شامل 371 گونه از پرندگان استان گلستان می باشد.

List of 371 bird species of Golestan province.

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Barnacle Goose Branta leucopsis غاز گونه‌سفید
 6. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 7. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 8. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 9. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 10. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 11. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 12. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 13. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 14. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 15. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 16. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 17. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 18. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 19. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 20. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 21. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 22. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 23. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 24. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 25. Common Scoter Melanitta nigra سیاه اردک (اسکوتر) معمولی
 26. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 27. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)
 28. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 29. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 30. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 31. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 32. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 33. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 34. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 35. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 36. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 37. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 38. Red-throated Loon Gavia stellata غواص گلوسرخ
 39. Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه
 40. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 41. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 42. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 43. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 44. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 45. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 46. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 47. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 48. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 49. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 50. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 51. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 52. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 53. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 54. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 55. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 56. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 57. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 58. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 59. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 60. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 61. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 62. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 63. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 64. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 65. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 66. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 67. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 68. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 69. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 70. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 71. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 72. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 73. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 74. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 75. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 76. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 77. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 78. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 79. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 80. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 81. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 82. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 83. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 84. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 85. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 86. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 87. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 88. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 89. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 90. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 91. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

!!! Hyrcanian (Common) Buzzard Buteo buteo menetriesi سارگپه (معمولی) هیرکانی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی

 1. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 2. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 3. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 4. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 5. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 6. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 7. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 8. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 9. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 10. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 11. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 12. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 13. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 14. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 15. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 16. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی
 17. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 18. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 19. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 20. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 21. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 22. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 23. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 24. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 25. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 26. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 27. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 28. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 29. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 30. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 31. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 32. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 33. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 34. Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار
 35. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 36. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 37. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 38. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 39. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 40. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 41. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 42. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 43. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 44. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 45. Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 46. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 47. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 48. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 49. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 50. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 51. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 52. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 53. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 54. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 55. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 56. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 57. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 58. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 59. Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 60. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 61. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 62. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 63. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 64. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک

Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک

Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری

 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 4. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 5. River Tern Sterna aurantia پرستودریایی رودخانه‌ای
 6. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 7. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 8. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 9. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 10. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 11. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 12. Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم‌دراز
 13. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 14. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 15. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 16. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 17. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 18. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 19. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 20. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 21. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 22. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 23. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 24. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 25. Snowy Owl Bubo scandiacus بوف (جغد) برفی
 26. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 27. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 28. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 29. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 30. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 31. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 32. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 33. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 34. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 35. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 36. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 37. Blue-cheeked )Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 38. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 39. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 40. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 41. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 42. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 43. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 44. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه
 45. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 46. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 47. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 48. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ
 49. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 50. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 51. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 52. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین

!!! Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری

!!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه ای

Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco peregrinus pelegrinoides شاهین عربی

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

 [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری

[Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 8. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 9. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 11. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 12. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 13. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 14. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی
 15. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید
 16. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 17. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 18. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی معمولی
 19. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه
 20. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک بلوطی سرسفید
 21. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 22. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 23. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 24. White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید
 25. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 26. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 27. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 28. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 29. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 30. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 31. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 32. Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه
 33. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 34. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 35. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 36. Wire-tailed Swallow Hirundo smithii پرستوی سرسرخ
 37. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 38. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 39. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 40. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 41. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 42. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 43. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 44. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک
 45. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 46. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 47. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 48. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 49. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 50. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 51. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 52. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 53. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 54. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 55. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 56. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 57. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 58. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 59. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 60. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 61. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 62. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 63. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 64. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 65. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 66. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 67. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 68. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 69. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 70. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 71. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 72. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 73. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 74. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 75. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 76. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 77. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 78. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 79. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 80. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 81. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 82. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 83. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 84. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 85. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 86. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 87. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 88. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 89. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی
 90. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 91. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 92. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 93. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 94. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 95. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 96. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 97. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 98. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 99. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 100. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 101. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 102. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 103. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 104. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 105. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 106. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 107. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 108. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 109. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 110. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 111. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 112. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 113. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 114. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 115. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 116. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 117. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 118. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 119. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 120. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 121. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 122. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 123. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 124. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 125. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 126. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 127. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار (صحرایی)
 128. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 129. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 130. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 131. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 132. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 133. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه بال‌سفید
 134. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 135. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 136. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 137. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 138. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 139. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 140. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 141. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 142. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 143. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 144. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 145. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 146. European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد
 147. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 148. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 149. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 150. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 151. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 152. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 153. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 154. Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد
 155. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 156. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 157. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی