کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان گلستان

Checklist of the birds of Golestan province

 

تهیه و تنظیم: رمضانعلی قائمی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: RamezanAli Ghaemi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 30 اردیبهشت 1397

Last updated: 20 May 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 309 گونه در استان گلستان ثبت شد. سپس نتایج بررسیها، مشاهدات صحرایی و گزارشات منتشرشده جناب آقای مهندس ر. قائمی طی بیش از 30 فعالیت در مورد پرندگان این استان در مورد 384 گونه مورد استفاده قرار گرفت. لیست حاضر شامل 373 گونه از پرندگان استان گلستان می باشد. بقیه گزارشات در حال بررسی و تایید هستند که به تدریج اضافه خواهند شد.

List of 373 bird species of Golestan province.

 

1.    Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد

2.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

3.    Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

4.    Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

5.    Barnacle Goose Branta leucopsis غاز گونه‌سفید

6.    Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

7.    Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

8.    Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک

9.    Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

10.      Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

11.      Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

12.      Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

13.      Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

14.      Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

15.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

16.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

17.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

18.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

19.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

20.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

21.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

22.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

23.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

24.      Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه

25.      Common Scoter Melanitta nigra اسکوتر سیاه (اردک سیاه)

26.      Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز

27.      Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

28.      Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

29.      Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ

30.      Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

31.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

32.      Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

33.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

34.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

35.      Black Francolin Francolinus francolinus دراج

36.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

37.      Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)

38.      Red-throated Loon Gavia stellata غواص گلوسرخ

39.      Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه

40.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

41.      Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ

42.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

43.      Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

44.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

45.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

46.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

47.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

48.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

49.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

50.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

51.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

52.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

53.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

54.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

55.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

56.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

57.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

58.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

59.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

60.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

61.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

62.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

63.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

64.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

65.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

66.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

67.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

68.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

69.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

70.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

71.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

72.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

73.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

74.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

75.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

76.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

77.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

78.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

79.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

80.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

81.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

82.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

83.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

84.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

85.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

86.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

87.      Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

88.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

89.      Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا

90.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

91.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

92.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

93.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

94.      Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

95.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

96.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

97.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

98.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

99.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

100.  Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

101.  Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

102.  Common Crane Grus grus درنای معمولی

103.  Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

104.  Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

105.  Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

106.  Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

107.  Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

108.  Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

109.  White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

110.  European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

111.  Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

112.  Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

113.  Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

114.  Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

115.  Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

116.  Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

117.  Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

118.  Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی

119.  Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

120.  Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

121.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

122.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

123.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

124.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

125.  Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار

126.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

127.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

128.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

129.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

130.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

131.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

132.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

133.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

134.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

135.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

136.  Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری

137.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

138.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

139.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

140.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

141.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

142.  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

143.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

144.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

145.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

146.  Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

147.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

148.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

149.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

150.  Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای

151.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

152.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

153.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

154.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

155.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

156.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

157.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

158.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

159.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

160.  River Tern Sterna aurantia پرستودریایی رودخانه‌زی

161.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

162.  White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید

163.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

164.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

165.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

166.  Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

167.  Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی

168.  Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم‌دراز

169.  Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

170.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

171.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

172.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

173.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

174.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

175.  Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری

176.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

177.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

178.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

179.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

180.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

181.  Snowy Owl Bubo scandiacus جغد (بوف) برفی

182.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

183.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

184.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

185.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

186.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

187.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

188.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

189.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

190.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

191.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

192.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

193.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

194.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

195.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

196.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

197.  Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

198.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

199.  Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

200.  Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه

201.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

202.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

203.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

204.  Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ

205.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

206.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

207.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

208.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

209.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

210.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

211.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

212.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

213.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

214.  Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی

215.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

216.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

217.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

218.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

219.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

220.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

221.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

222.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

223.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

224.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

225.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

226.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

227.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

228.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

229.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

230.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

231.  Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی (خزری)

232.  Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

233.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

234.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

235.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

236.  Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه

237.  Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار

238.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

239.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

240.  White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید

241.  Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

242.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

243.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

244.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

245.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

246.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

247.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

248.  Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه

249.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

250.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

251.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

252.  Wire-tailed Swallow Hirundo smithii پرستوی سرسرخ

253.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

254.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

255.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

256.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

257.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

258.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

259.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

260.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

261.  Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد

262.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

263.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

264.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

265.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

266.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

267.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

268.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

269.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

270.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

271.  Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

272.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

273.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

274.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

275.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

276.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

277.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

278.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

279.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

280.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

281.  Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی

282.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

283.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

284.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

285.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

286.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

287.  Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک

288.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

289.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

290.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

291.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

292.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

293.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

294.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

295.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

296.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

297.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

298.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

299.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

300.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

301.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

302.  Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

303.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

304.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

305.  European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق (ابلق باختری)

306.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

307.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

308.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

309.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

310.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

311.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

312.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

313.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

314.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

315.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

316.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

317.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

318.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

319.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

320.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

321.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

322.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

323.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

324.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

325.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

326.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

327.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

328.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

329.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

330.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

331.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

332.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

333.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

334.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

335.  Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه

336.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

337.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

338.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

339.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

340.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

341.  Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز

342.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

343.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

344.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

345.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

346.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

347.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

348.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

349.  White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه

350.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

351.  Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه

352.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

353.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

354.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

355.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

356.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

357.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

358.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

359.  Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی

360.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

361.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

362.  European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد

363.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

364.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

365.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

366.  Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید

367.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

368.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

369.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

370.  Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد

371.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

372.  Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

373.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

----------