کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان خراسان جنوبی

Checklist of the birds of South Khorasan province

 

تهیه و تنظیم: حامد استواری و محمدرضا بسملی

By: Hamed Ostovari & Mohammad-Reza Besmeli

 

آخرین به روزرسانی: 12 مرداد 1398

Last updated: 3 August 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 154 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (ح. استواری و م.ر. بسملی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 224 گونه از پرندگان استان خراسان جنوبی می باشد.

List of 224 bird species of South Khorasan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 3. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 4. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 5. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 6. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 7. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 8. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 9. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 10. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 11. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 12. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 13. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 14. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 15. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 16. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 17. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 18. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 19. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 20. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 21. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 22. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 23. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 24. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 25. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 26. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 27. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 28. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 29. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 30. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 31. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 32. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 33. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 34. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 35. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 36. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 37. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 38. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 39. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 40. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 41. Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی
 42. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 43. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 44. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 45. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 46. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 47. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 48. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 49. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 50. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 51. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 52. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 53. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 54. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 55. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 56. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 57. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 58. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی
 59. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی
 60. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 61. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 62. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 63. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 64. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 65. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 66. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 67. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 68. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 69. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 70. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 71. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 72. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 73. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 74. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 75. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 76. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 77. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 78. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 79. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 80. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 81. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 82. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 83. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 84. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 85. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 86. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 87. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 88. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 89. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 90. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 91. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 92. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 93. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 94. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 95. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 96. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 97. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 98. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 99. Laggar Falcon Falco jugger شاهین بلوچی
 100. Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری
 101. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 102. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 103. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 104. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 105. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 106. Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ‌چشم دمگاه‌حنایی (دم‌دراز)
 107. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 108. Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی
 109. Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 110. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 111. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 112. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 113. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 114. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 115. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 116. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 117. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 118. Carrion Crow Corvus corone کلاغ شرقی
 119. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 120. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 121. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 122. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 123. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 124. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 125. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 126. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 127. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 128. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 129. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 130. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 131. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 132. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 133. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)
 134. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 135. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 136. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 137. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 138. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 139. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 140. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 141. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 142. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 143. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 144. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 145. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 146. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 147. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 148. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 149. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 150. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 151. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 152. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 153. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 154. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 155. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 156. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 157. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)
 158. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 159. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 160. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 161. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 162. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 163. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 164. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 165. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 166. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 167. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 168. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 169. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 170. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 171. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 172. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 173. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 174. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 175. Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus طرقه آبی آوازخوان
 176. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 177. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 178. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 179. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 180. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 181. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 182. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 183. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 184. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 185. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 186. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 187. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 188. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 189. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 190. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 191. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 192. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 193. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 194. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 195. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 196. Desert Sparrow Passer simplex گنجشک بیابانی
 197. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 198. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 199. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 200. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 201. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 202. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 203. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 204. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 205. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 206. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 207. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 208. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 209. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 210. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 211. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 212. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 213. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 214. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 215. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 216. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 217. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 218. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 219. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 220. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 221. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 222. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 223. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 224. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

-----

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی