کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان خراسان جنوبی

Checklist of the birds of South Khorasan province

 

تهیه و تنظیم: حامد استواری و محمدرضا بسملی

By: Hamed Ostovari & Mohammad-Reza Besmeli

 

آخرین به روزرسانی: 12 مرداد 1398

Last updated: 3 August 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 154 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (ح. استواری و م.ر. بسملی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 224 گونه از پرندگان استان خراسان جنوبی می باشد.

List of 224 bird species of South Khorasan province

 

1.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

3.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

4.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

5.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

6.    Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

7.    Northern Pintail Anas acuta فیلوش

8.    Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

9.    Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

10.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

11.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

12.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

13.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

14.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

15.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

16.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

17.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

18.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

19.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

20.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

21.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

22.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

23.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

24.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

25.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

26.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

27.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

28.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

29.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

30.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

31.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

32.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

33.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

34.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

35.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

36.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

37.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

38.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

39.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

40.      Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا

41.      Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی

42.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

43.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

44.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

45.      Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

46.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

47.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

48.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

49.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

50.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

51.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

52.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

53.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

54.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

55.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

56.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

57.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

58.      Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی

59.      Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی

60.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

61.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

62.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

63.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

64.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

65.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

66.      Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

67.      Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

68.      Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

69.      Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

70.      Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

71.      Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

72.      Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

73.      Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

74.      Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

75.      Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

76.      Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

77.      Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

78.      European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

79.      Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

80.      Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

81.      Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

82.      Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

83.      Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

84.      Little Owl Athene noctua جغد کوچک

85.      Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

86.      Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

87.      Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

88.      Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

89.      European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

90.      Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

91.      European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

92.      Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

93.      Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

94.      Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

95.      Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

96.      Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی

97.      Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

98.      Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

99.      Laggar Falcon Falco jugger شاهین بلوچی

100.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

101.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

102.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

103.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

104.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

105.  Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی

106.  Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ‌چشم دمگاه‌حنایی (دم‌دراز)

107.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

108.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

109.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

110.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

111.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

112.  Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه

113.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

114.  Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

115.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

116.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

117.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

118.  Carrion Crow Corvus corone کلاغ شرقی

119.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

120.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

121.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

122.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

123.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

124.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

125.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

126.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

127.  Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

128.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

129.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

130.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

131.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

132.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

133.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

134.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

135.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

136.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

137.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

138.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

139.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

140.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

141.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

142.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

143.  Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم

144.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

145.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

146.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

147.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

148.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

149.  Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی

150.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

151.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

152.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

153.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

154.  Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

155.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

156.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

157.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

158.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

159.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

160.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

161.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

162.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

163.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

164.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

165.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

166.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

167.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

168.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

169.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

170.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

171.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

172.  Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

173.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

174.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

175.  Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus طرقه آبی آوازخوان

176.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

177.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

178.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

179.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

180.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

181.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

182.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

183.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

184.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

185.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

186.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

187.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

188.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

189.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

190.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

191.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

192.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

193.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

194.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

195.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

196.  Desert Sparrow Passer simplex گنجشک بیابانی

197.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

198.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

199.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

200.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

201.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

202.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

203.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

204.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

205.  Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز

206.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

207.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

208.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

209.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

210.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

211.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

212.  Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی

213.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

214.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

215.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

216.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

217.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

218.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

219.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

220.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

221.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

222.  Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی

223.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

224.  Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

---------