کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان خراسان جنوبی

Checklist of the birds of South Khorasan province

 

تهیه و تنظیم: حامد استواری و محمدرضا بسملی

By: Hamed Ostovari & Mohammad-Reza Besmeli

 

آخرین به روزرسانی: 4 تیر 1399

Last updated: 24 June 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 154 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (ح. استواری و م.ر. بسملی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 225 گونه از پرندگان استان خراسان جنوبی می باشد.

List of 225 bird species of South Khorasan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 3. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 4. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 5. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 6. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 7. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 8. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 9. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 10. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 11. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 12. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 13. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 14. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 15. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 16. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 17. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 18. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 19. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 20. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 21. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 22. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 23. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 24. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 25. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 26. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 27. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 28. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 29. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 30. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 31. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 32. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 33. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 34. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 35. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 36. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 37. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 38. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 39. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 40. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 41. Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی
 42. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 43. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 44. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 45. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 46. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 47. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 48. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 49. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 50. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 51. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 52. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 53. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 54. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 55. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 56. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 57. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 58. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 59. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی
 60. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی
 61. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 62. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 63. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 64. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 65. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 66. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 67. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 68. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 69. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 70. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 71. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 72. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 73. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 74. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 75. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 76. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 77. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 78. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 79. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 80. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 81. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 82. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 83. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 84. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 85. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 86. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 87. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 88. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 89. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 90. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 91. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 92. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 93. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 94. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 95. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 96. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 97. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 98. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 99. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 100. Laggar Falcon Falco jugger شاهین بلوچی
 101. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 102. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 103. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 104. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 105. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 106. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 107. Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ‌چشم دم‌دراز (دمگاه‌حنایی)
 108. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 109. [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی
 110. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 111. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 112. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 113. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 114. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 115. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 116. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 117. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 118. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 119. Carrion Crow Corvus corone کلاغ شرقی
 120. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 121. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 122. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 123. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 124. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 125. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 126. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 127. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 128. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 129. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 130. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 131. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 132. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 133. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 134. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 135. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 136. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 137. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 138. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 139. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 140. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 141. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 142. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 143. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 144. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 145. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 146. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 147. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 148. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 149. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 150. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 151. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 152. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 153. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 154. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 155. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 156. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 157. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 158. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 159. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 160. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 161. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 162. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 163. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 164. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 165. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 166. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 167. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 168. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 169. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 170. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 171. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 172. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 173. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 174. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 175. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 176. Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus طرقه آبی آوازخوان
 177. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 178. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 179. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 180. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 181. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 182. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 183. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 184. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 185. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 186. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 187. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 188. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 189. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 190. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 191. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 192. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 193. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 194. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 195. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 196. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 197. Desert Sparrow Passer simplex گنجشک بیابانی
 198. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 199. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 200. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 201. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 202. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 203. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 204. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 205. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 206. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 207. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 208. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 209. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 210. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 211. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 212. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 213. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 214. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 215. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 216. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 217. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 218. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 219. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 220. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 221. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 222. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 223. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 224. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 225. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی