کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان خراسان جنوبی

Checklist of the birds of South Khorasan province

 

تهیه و تنظیم: حامد استواری و محمدرضا بسملی

By: Hamed Ostovari & Mohammad-Reza Besmeli

 

آخرین به روزرسانی: 30 دی 1399

Last updated: 19 January 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 154 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (ح. استواری و م.ر. بسملی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 227 گونه از پرندگان استان خراسان جنوبی می باشد.

List of 227 bird species of South Khorasan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 3. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 4. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 5. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 6. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 7. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 8. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 9. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 10. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 11. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 12. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 13. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 14. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 15. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 16. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 17. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 18. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 19. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 20. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 21. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 22. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 23. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 24. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 25. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 26. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 27. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 28. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 29. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 30. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 31. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 32. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 33. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 34. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 35. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 36. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 37. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 38. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 39. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 40. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم سفید
 41. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 42. Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی
 43. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 44. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی

 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 2. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 3. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 4. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 5. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 6. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 7. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 8. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 9. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 10. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی
 11. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 12. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 13. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 14. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 15. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 16. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی
 17. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌سوزنی (دم‌مویی)
 18. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 19. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 20. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 21. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 22. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 23. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 24. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 25. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 26. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 27. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 28. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 29. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 30. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 31. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 32. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 33. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 34. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 35. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 36. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 37. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 38. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 39. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 40. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 41. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 42. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 43. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 44. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 45. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 46. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 47. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 48. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 49. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 50. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 51. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 52. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 53. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 54. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 55. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 56. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 57. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 58. Laggar Falcon Falco jugger شاهین بلوچی
 59. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 • Central Asian Falcon (Red-naped Falcon) Falco peregrinus babylonicus شاهین آسیای میانه
 1. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 4. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 5. Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ‌چشم دم‌دراز (دمگاه‌حنایی)
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

 [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی

[Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

 1. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 2. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 3. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 7. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Carrion Crow Corvus corone کلاغ لاشه خوار (خاوری)
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 11. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 12. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 13. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 14. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی معمولی
 15. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 16. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 17. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 18. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 19. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 20. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 21. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 22. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 23. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 24. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 25. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 26. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 27. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 28. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 29. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 30. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 31. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 32. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 33. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 34. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 35. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 36. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 37. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 38. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 39. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 40. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 41. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 42. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 43. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 44. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 45. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 46. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 47. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 48. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 49. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 50. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 51. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 52. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 53. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 54. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 55. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 56. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 57. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 58. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 59. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 60. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 61. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 62. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 63. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 64. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 65. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 66. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 67. Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus طرقه آبی آوازخوان
 68. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 69. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 70. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 71. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 72. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 73. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 74. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 75. European Stonechat Saxicola rubecula چک اروپایی
 76. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 77. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 78. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 79. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 80. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 81. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 82. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 83. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 84. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 85. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 86. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 87. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 88. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 89. Desert Sparrow Passer simplex گنجشک بیابانی
 90. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 91. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 92. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 93. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 94. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 95. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 96. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 97. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 98. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 99. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 100. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 101. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 102. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 103. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 104. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 105. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 106. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 107. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 108. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 109. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 110. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 111. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 112. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 113. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 114. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 115. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 116. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 117. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی