کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان البرز

Checklist of the birds of Alborz province

 

تهیه و تنظیم: فرهاد حسینی طایفه و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Farhad H. Tayefeh & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 10 اردیبهشت 1399

Last updated: 29 April 2020

 

براساس Khaleghizadeh et al. (2010) ابتدا 170 گونه و بر اساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395) 189 گونه ثبت شد. سپس با تلفیق مشاهدات میدانی (ف. ح. طایفه، اطلاعات منتشرنشده) لیست پرندگان استان البرز به 295 گونه رسید.

According to Khaleghizadeh et al. (2010) 170 species, and then with information based on field observations (F.H. Tayefeh, unpublished data) a list of 295 species is revealed.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 3. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 4. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 5. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 6. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 7. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 8. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 9. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 10. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 11. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 12. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 13. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 14. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 15. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 16. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 17. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 18. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 19. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 20. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 21. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 22. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 23. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 24. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 25. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 26. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 27. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 28. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 29. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 30. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 31. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 32. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 33. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 34. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 35. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 36. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 37. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 38. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 39. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 40. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 41. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 42. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 43. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 44. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 45. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 46. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 47. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 48. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 49. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 50. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 51. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 52. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 53. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 54. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 55. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 56. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 57. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 58. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 59. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 60. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 61. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 62. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 63. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 64. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 65. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 66. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 67. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 68. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 69. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 70. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 71. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 72. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 73. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 74. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 75. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 76. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 77. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 78. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 79. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 80. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 81. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 82. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 83. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 84. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 85. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 86. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 87. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 88. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 89. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 90. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 91. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 92. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 93. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 94. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 95. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 96. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 97. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 98. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 99. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 100. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 101. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 102. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 103. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 104. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 105. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 106. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 107. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 108. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 109. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 110. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 111. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 112. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 113. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 114. Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 115. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 116. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 117. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 118. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 119. Baltic Gull Larus fuscus fuscus کاکایی {پشت‌سیاه} بالتیک
 120. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 121. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 122. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 123. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 124. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 125. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 126. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 127. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 128. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 129. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 130. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 131. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 132. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 133. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 134. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 135. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 136. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 137. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 138. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 139. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 140. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 141. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 142. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 143. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 144. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 145. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 146. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 147. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 148. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 149. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 150. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 151. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 152. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 153. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 154. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 155. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 156. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 157. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 158. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 159. Barbary Falcon Falco peregrinus pelegrinoides شاهین معمولی
 160. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 161. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 162. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 163. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 164. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 165. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 166. [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 167. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 168. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 169. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 170. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 171. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 172. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 173. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 174. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 175. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 176. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 177. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 178. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 179. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 180. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 181. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 182. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 183. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 184. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 185. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 186. White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید
 187. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 188. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 189. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 190. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 191. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 192. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)
 193. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 194. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 195. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 196. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 197. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 198. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 199. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 200. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 201. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 202. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)
 203. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 204. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 205. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 206. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 207. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 208. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 209. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 210. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 211. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 212. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 213. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 214. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 215. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 216. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 217. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 218. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 219. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 220. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 221. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 222. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 223. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 224. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 225. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 226. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 227. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 228. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 229. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 230. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 231. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 232. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 233. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 234. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 235. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 236. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 237. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 238. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 239. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 240. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 241. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 242. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 243. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 244. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 245. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 246. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 247. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 248. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 249. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 250. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 251. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 252. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید
 253. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 254. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 255. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 256. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 257. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 258. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 259. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 260. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 261. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 262. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 263. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 264. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 265. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 266. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 267. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 268. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 269. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)
 270. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 271. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 272. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 273. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 274. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 275. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 276. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 277. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 278. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 279. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 280. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 281. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 282. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 283. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 284. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 285. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 286. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 287. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 288. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 289. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 290. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 291. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 292. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 293. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 294. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 295. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

----------

 

References

Ferguson D.A. 1970. Improvement of Gharpuzabad Marsh. Internal Report, Iran Game and Fish Department, Tehran. 9 pp.

Khaleghizadeh A., Scott D.A., Tohidifar M., Sehhatisabet M.E., Bakhtiari P., Hashemi A.R., & Cheraghi S. 2010. Checklist of the birds of Tehran Province during the past half century. Balaban 2: 4–40. [In Persian with English summary and tables]

Meiklejohn M.F.M. 1948. Summer notes on birds of Teheran and the Elburz Mountain. Ibis 90: 76–86.

Nielsen B.P. 1969. Further spring observations on the birds of Gilan, northern Iran. Danks Orn. Foren. Tidsskar 63: 50–73.

Osaei A. & Jamadi M. 2008. The first and second records of Namaqua Dove Oena capensis in Iran. Podoces 3(1/2): 103–104.

Passburg R.E. 1959. Bird notes from Northern Iran. Ibis 101: 153–169.

Scott D.A. 2007. A review of the status of the breeding waterbirds in Iran in the 1970s. Podoces 2(1): 1–21.

-----

نظرات  (۱)

این لیست بسیار کاستی دارد بسیاری از گونه هایی که در طالقان موجود است در این لیست نیامده است.
پاسخ:
با سلام، 
لطفا اطلاعات ارزشمندتون رو ارسال بفرمایید تا کاملنر بشه.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی