کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان البرز

Checklist of the wild birds of Alborz province

 

گردآوری: فرهاد حسینی طایفه و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Farhad H. Tayefeh & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 31 تیر 1400

Last updated: 23 July 2021

 

برپایه Khaleghizadeh et al. (2010) ابتدا 170 گونه و بر اساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395) 189 گونه ثبت شد. سپس با یافته های بازدیدهای میدانی (ف. ح. طایفه، داده های چاپ نشده)، فهرست پرندگان استان البرز به 303 گونه رسید.

According to Khaleghizadeh et al. (2010) 170 species, and then with information based on field observations (F.H. Tayefeh, unpublished data) a list of 303 species is revealed.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 3. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 4. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 5. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 6. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 7. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 8. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 9. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 10. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 11. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 12. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 13. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 14. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 15. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 16. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 17. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 18. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 19. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 20. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 21. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 22. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 23. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 24. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم سفید)
 25. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 26. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 27. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 28. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 29. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 30. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 31. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 32. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 33. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 34. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 35. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 36. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 37. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 38. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 39. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 40. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 41. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 42. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 43. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 44. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 45. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 46. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 47. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 48. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 49. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 50. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 51. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 52. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید
 53. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 54. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 55. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 56. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 57. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 58. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 59. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 60. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 61. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 62. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 63. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 64. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 65. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی (معمولی)
 66. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس‌کُلی سینه‌سیاه
 67. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس‌کُلی دم‌سفید
 68. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 69. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 70. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 71. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 72. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 73. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 74. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 75. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 76. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 77. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 78. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 79. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 80. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 81. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 82. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 83. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 84. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 85. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 86. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبزمعمولی
 87. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 88. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک پاسبز خالدار
 89. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 90. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 91. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 92. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 93. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 94. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 95. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 96. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 97. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 98. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 99. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 100. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 101. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 102. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 103. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 104. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 105. Little Gull Hydrocoloeus minutus کاکایی کوچک
 106. Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 107. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 108. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 109. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 110. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 111. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت سیاه کوچک
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus کاکایی {پشت‌سیاه} بالتیک
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 3. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 4. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 5. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 6. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال سیاه
 7. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 8. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 9. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 10. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 11. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 12. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 13. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 14. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 15. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 16. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 17. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 18. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 19. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 20. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 21. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 22. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 23. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 24. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 25. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 26. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 27. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی
 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 2. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 3. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 4. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف اوراسیایی
 5. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 6. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 7. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 8. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 9. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 10. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 11. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 12. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 13. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 14. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 15. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 16. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 17. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 18. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 19. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 20. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 21. Merlin Falco columbarius ترم‌تای (شاهین کوچک)
 22. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 23. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 24. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 • !!! Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی {اسکندر}

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 3. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 6. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 7. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 10. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 11. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 12. Sombre Tit Poecile lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 13. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 14. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 15. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 16. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 17. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 18. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 19. White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید
 20. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 21. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 22. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 23. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 24. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 25. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 26. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 27. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 28. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 29. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 30. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 31. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 32. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 33. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 34. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 35. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 36. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 37. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 38. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 39. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 40. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 41. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 42. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 43. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 44. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 45. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 46. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 47. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 48. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 49. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 50. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 51. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 52. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 53. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 54. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 55. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 56. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 57. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 58. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 59. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 60. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 61. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 62. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 63. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 64. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 65. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 66. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 67. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 68. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 69. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 70. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 71. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 72. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 73. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 74. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 75. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 76. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 77. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 78. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 79. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 80. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 81. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 82. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 83. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 84. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 85. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 86. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 87. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 88. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 89. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 90. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 91. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید
 92. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 93. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 94. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 95. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 96. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 97. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 98. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 99. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 100. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 101. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 102. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 103. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 104. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 105. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 106. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 107. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 108. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 109. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 110. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 111. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 112. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 113. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 114. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 115. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 116. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 117. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 118. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 119. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 120. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 121. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 122. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 123. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 124. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد سرسیاه
 125. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 126. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 127. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 128. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 129. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 130. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 131. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 132. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 133. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 134. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

----------

 

منابع

 

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

 

Ferguson D.A. 1970. Improvement of Gharpuzabad Marsh. Internal Report, Iran Game and Fish Department, Tehran. 9 pp.

Khaleghizadeh A., Scott D.A., Tohidifar M., Sehhatisabet M.E., Bakhtiari P., Hashemi A.R., & Cheraghi S. 2010. Checklist of the birds of Tehran Province during the past half century. Balaban 2: 4–40. [In Persian with English summary and tables]

Meiklejohn M.F.M. 1948. Summer notes on birds of Teheran and the Elburz Mountain. Ibis 90: 76–86.

Nielsen B.P. 1969. Further spring observations on the birds of Gilan, northern Iran. Danks Orn. Foren. Tidsskar 63: 50–73.

Osaei A. & Jamadi M. 2008. The first and second records of Namaqua Dove Oena capensis in Iran. Podoces 3(1/2): 103–104.

Passburg R.E. 1959. Bird notes from Northern Iran. Ibis 101: 153–169.

Scott D.A. 2007. A review of the status of the breeding waterbirds in Iran in the 1970s. Podoces 2(1): 1–21.

*****

نظرات  (۱)

این لیست بسیار کاستی دارد بسیاری از گونه هایی که در طالقان موجود است در این لیست نیامده است.
پاسخ:
با سلام، 
لطفا اطلاعات ارزشمندتون رو ارسال بفرمایید تا کاملنر بشه.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی