کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان البرز

Checklist of the birds of Alborz province

 

تهیه و تنظیم: فرهاد حسینی طایفه و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Farhad H. Tayefeh & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 فروردین 1398

Last updated: 20 April 2019

 

براساس Khaleghizadeh et al. (2010) ابتدا 170 گونه و بر اساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395) 189 گونه ثبت شد. سپس با تلفیق مشاهدات صحرایی (ف. ح. طایفه، اطلاعات منتشرنشده) لیست پرندگان استان البرز به 290 گونه رسید.

According to Khaleghizadeh et al. (2010) 170 species, and then with information based on field observations (F.H. Tayefeh, unpublished data) a list of 290 species is revealed.

 

1.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.    Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

3.    Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

4.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

5.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

6.    Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

7.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

8.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

9.    Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

10.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

11.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

12.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

13.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

14.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

15.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

16.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

17.      Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

18.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

19.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

20.      Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

21.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

22.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

23.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

24.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

25.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

26.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

27.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

28.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

29.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

30.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

31.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

32.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

33.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

34.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

35.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

36.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

37.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

38.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

39.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

40.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

41.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

42.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

43.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

44.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

45.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

46.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

47.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

48.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

49.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

50.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

51.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

52.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

53.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

54.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

55.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

56.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

57.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

58.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

59.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

60.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

61.      Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

62.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

63.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

64.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

65.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

66.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

67.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

68.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

69.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

70.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

71.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

72.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

73.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

74.      Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

75.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

76.      European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

77.      Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری

78.      Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

79.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

80.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

81.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

82.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

83.      Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

84.      Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

85.      Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

86.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

87.      Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

88.      Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

89.      Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

90.      Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

91.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

92.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

93.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

94.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

95.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

96.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

97.      Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

98.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

99.      Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

100.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

101.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

102.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

103.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

104.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

105.  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

106.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

107.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

108.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

109.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

110.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

111.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

112.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

113.  Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای

114.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

115.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

116.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

117.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

118.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

119.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

120.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

121.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

122.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

123.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

124.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

125.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

126.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

127.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

128.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

129.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

130.  Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)

131.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

132.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

133.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

134.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

135.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

136.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

137.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

138.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

139.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

140.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

141.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

142.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

143.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

144.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

145.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

146.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

147.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

148.  Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

149.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

150.  Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

151.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

152.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

153.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

154.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

155.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

156.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

157.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

158.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

159.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

160.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

161.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

162.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

163.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

164.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

165.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

166.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

167.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

168.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

169.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

170.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

171.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

172.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

173.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

174.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

175.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

176.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

177.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

178.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

179.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

180.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

181.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

182.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

183.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

184.  White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید

185.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

186.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

187.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

188.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

189.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

190.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

191.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

192.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

193.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

194.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

195.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

196.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

197.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

198.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

199.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

200.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

201.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

202.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

203.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

204.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

205.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

206.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

207.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

208.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

209.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

210.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

211.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

212.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

213.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

214.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

215.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

216.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

217.  Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک

218.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

219.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

220.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

221.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

222.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

223.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

224.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

225.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

226.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

227.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

228.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

229.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

230.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

231.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

232.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

233.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

234.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

235.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

236.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

237.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

238.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

239.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

240.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

241.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

242.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

243.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

244.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

245.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

246.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

247.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

248.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

249.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

250.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

251.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

252.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

253.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

254.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

255.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

256.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

257.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

258.  Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه

259.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

260.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

261.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

262.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

263.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

264.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

265.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

266.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

267.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

268.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

269.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

270.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

271.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

272.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

273.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

274.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

275.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

276.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

277.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

278.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

279.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

280.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

281.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

282.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

283.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

284.  Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید

285.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

286.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

287.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

288.  Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی

289.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

290.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

----------

 

References

Ferguson D.A. 1970. Improvement of Gharpuzabad Marsh. Internal Report, Iran Game and Fish Department, Tehran. 9 pp.

Khaleghizadeh A., Scott D.A., Tohidifar M., Sehhatisabet M.E., Bakhtiari P., Hashemi A.R., & Cheraghi S. 2010. Checklist of the birds of Tehran Province during the past half century. Balaban 2: 4–40. [In Persian with English summary and tables]

Meiklejohn M.F.M. 1948. Summer notes on birds of Teheran and the Elburz Mountain. Ibis 90: 76–86.

Nielsen B.P. 1969. Further spring observations on the birds of Gilan, northern Iran. Danks Orn. Foren. Tidsskar 63: 50–73.

Osaei A. & Jamadi M. 2008. The first and second records of Namaqua Dove Oena capensis in Iran. Podoces 3(1/2): 103–104.

Passburg R.E. 1959. Bird notes from Northern Iran. Ibis 101: 153–169.

Scott D.A. 2007. A review of the status of the breeding waterbirds in Iran in the 1970s. Podoces 2(1): 1–21.

---------

نظرات  (۱)

این لیست بسیار کاستی دارد بسیاری از گونه هایی که در طالقان موجود است در این لیست نیامده است.
پاسخ:
با سلام، 
لطفا اطلاعات ارزشمندتون رو ارسال بفرمایید تا کاملنر بشه.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی