کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان البرز

Checklist of the birds of Alborz province

 

تهیه و تنظیم: فرهاد حسینی طایفه و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Farhad H. Tayefeh & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1398

Last updated: 21 May 2019

 

براساس Khaleghizadeh et al. (2010) ابتدا 170 گونه و بر اساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395) 189 گونه ثبت شد. سپس با تلفیق مشاهدات صحرایی (ف. ح. طایفه، اطلاعات منتشرنشده) لیست پرندگان استان البرز به 293 گونه رسید.

According to Khaleghizadeh et al. (2010) 170 species, and then with information based on field observations (F.H. Tayefeh, unpublished data) a list of 293 species is revealed.

 

1.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.    Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

3.    Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

4.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

5.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

6.    Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

7.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

8.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

9.    Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

10.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

11.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

12.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

13.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

14.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

15.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

16.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

17.      Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

18.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

19.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

20.      Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

21.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

22.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

23.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

24.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

25.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

26.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

27.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

28.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

29.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

30.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

31.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

32.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

33.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

34.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

35.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

36.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

37.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

38.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

39.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

40.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

41.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

42.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

43.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

44.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

45.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

46.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

47.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

48.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

49.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

50.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

51.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

52.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

53.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

54.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

55.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

56.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

57.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

58.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

59.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

60.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

61.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

62.      Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

63.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

64.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

65.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

66.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

67.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

68.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

69.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

70.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

71.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

72.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

73.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

74.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

75.      Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

76.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

77.      European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

78.      Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری

79.      Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

80.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

81.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

82.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

83.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

84.      Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

85.      Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

86.      Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

87.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

88.      Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

89.      Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

90.      Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

91.      Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

92.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

93.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

94.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

95.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

96.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

97.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

98.      Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

99.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

100.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

101.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

102.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

103.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

104.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

105.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

106.  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

107.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

108.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

109.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

110.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

111.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

112.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

113.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

114.  Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای

115.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

116.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

117.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

118.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

119.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

120.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

121.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

122.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

123.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

124.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

125.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

126.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

127.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

128.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

129.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

130.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

131.  Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)

132.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

133.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

134.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

135.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

136.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

137.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

138.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

139.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

140.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

141.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

142.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

143.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

144.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

145.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

146.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

147.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

148.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

149.  Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

150.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

151.  Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

152.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

153.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

154.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

155.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

156.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

157.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

158.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

159.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

160.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

161.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

162.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

163.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

164.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

165.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

166.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

167.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

168.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

169.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

170.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

171.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

172.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

173.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

174.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

175.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

176.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

177.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

178.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

179.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

180.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

181.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

182.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

183.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

184.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

185.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

186.  White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید

187.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

188.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

189.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

190.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

191.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

192.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

193.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

194.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

195.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

196.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

197.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

198.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

199.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

200.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

201.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

202.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

203.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

204.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

205.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

206.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

207.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

208.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

209.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

210.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

211.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

212.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

213.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

214.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

215.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

216.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

217.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

218.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

219.  Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک

220.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

221.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

222.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

223.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

224.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

225.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

226.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

227.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

228.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

229.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

230.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

231.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

232.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

233.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

234.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

235.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

236.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

237.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

238.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

239.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

240.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

241.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

242.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

243.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

244.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

245.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

246.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

247.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

248.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

249.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

250.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

251.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

252.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

253.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

254.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

255.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

256.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

257.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

258.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

259.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

260.  Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه

261.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

262.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

263.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

264.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

265.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

266.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

267.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

268.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

269.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

270.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

271.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

272.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

273.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

274.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

275.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

276.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

277.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

278.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

279.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

280.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

281.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

282.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

283.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

284.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

285.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

286.  Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید

287.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

288.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

289.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

290.  Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی

291.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

292.  Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

293.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

----------

 

References

Ferguson D.A. 1970. Improvement of Gharpuzabad Marsh. Internal Report, Iran Game and Fish Department, Tehran. 9 pp.

Khaleghizadeh A., Scott D.A., Tohidifar M., Sehhatisabet M.E., Bakhtiari P., Hashemi A.R., & Cheraghi S. 2010. Checklist of the birds of Tehran Province during the past half century. Balaban 2: 4–40. [In Persian with English summary and tables]

Meiklejohn M.F.M. 1948. Summer notes on birds of Teheran and the Elburz Mountain. Ibis 90: 76–86.

Nielsen B.P. 1969. Further spring observations on the birds of Gilan, northern Iran. Danks Orn. Foren. Tidsskar 63: 50–73.

Osaei A. & Jamadi M. 2008. The first and second records of Namaqua Dove Oena capensis in Iran. Podoces 3(1/2): 103–104.

Passburg R.E. 1959. Bird notes from Northern Iran. Ibis 101: 153–169.

Scott D.A. 2007. A review of the status of the breeding waterbirds in Iran in the 1970s. Podoces 2(1): 1–21.

---------

نظرات  (۱)

این لیست بسیار کاستی دارد بسیاری از گونه هایی که در طالقان موجود است در این لیست نیامده است.
پاسخ:
با سلام، 
لطفا اطلاعات ارزشمندتون رو ارسال بفرمایید تا کاملنر بشه.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی