کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان گیلان

Checklist of the birds of Gilan province

 

تهیه و تنظیم: عباس عاشوری و فردین نظیری

By: Abbas Ashoori & Fardin Naziri

 

آخرین به روزرسانی: 21 مرداد 1397

Last updated: 12 August 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 305 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 342 گونه از پرندگان استان گیلان می باشد.

List of 342 bird species of Gilan province

 

1.    Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد

2.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

3.    Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

4.    Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

5.    Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

6.    Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

7.    Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک

8.    Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

9.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

10.      Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

11.      Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

12.      Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

13.      Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

14.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

15.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

16.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

17.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

18.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

19.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

20.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

21.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

22.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

23.      Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه

24.      Velvet Scoter Melanitta fusca اسکوتر (اردک سیاه) بال‌سفید

25.      Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز

26.      Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

27.      Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

28.      Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ

29.      Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

30.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

31.      Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

32.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

33.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

34.      Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

35.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

36.      Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)

37.      Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه

38.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

39.      Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ

40.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

41.      Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

42.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

43.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

44.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

45.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

46.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

47.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

48.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

49.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

50.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

51.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

52.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

53.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

54.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

55.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

56.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

57.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

58.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

59.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

60.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

61.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

62.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

63.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

64.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

65.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

66.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

67.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

68.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

69.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

70.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

71.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

72.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

73.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

74.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

75.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

76.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

77.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

78.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

79.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

80.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

81.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

82.      Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی

83.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

84.      Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

85.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

86.      Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا

87.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

88.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

89.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

90.      Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

91.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

92.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

93.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

94.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

95.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

96.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

97.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

98.      Siberian Crane Grus leucogeranus درنای سیبری (سفید)

99.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

100.  Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

101.  Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

102.  Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

103.  Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

104.  Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

105.  Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

106.  White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

107.  European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

108.  Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

109.  Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

110.  Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

111.  Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

112.  Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

113.  Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

114.  Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی

115.  Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

116.  Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

117.  Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

118.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

119.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

120.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

121.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

122.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

123.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

124.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

125.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

126.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

127.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

128.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

129.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

130.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

131.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

132.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

133.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

134.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

135.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

136.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

137.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

138.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

139.  Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی

140.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

141.  Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

142.  Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه

143.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

144.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

145.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

146.  Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای

147.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

148.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

149.  Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ

150.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

151.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

152.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

153.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

154.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

155.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

156.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

157.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

158.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

159.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

160.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

161.  Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

162.  Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی

163.  Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌دراز

164.  Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

165.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

166.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

167.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

168.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

169.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

170.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

171.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

172.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

173.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

174.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

175.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

176.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

177.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

178.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

179.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

180.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

181.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

182.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

183.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

184.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

185.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

186.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

187.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

188.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

189.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

190.  Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

191.  Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

192.  Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه

193.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

194.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

195.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

196.  Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ

197.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

198.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

199.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

200.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

201.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

202.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

203.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

204.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

205.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

206.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

207.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

208.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

209.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

210.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

211.  Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes زاغ خالدار

212.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

213.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

214.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

215.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

216.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

217.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

218.  Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی (خزری)

219.  Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

220.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

221.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

222.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

223.  Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار

224.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

225.  White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید

226.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

227.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

228.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

229.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

230.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

231.  Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه

232.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

233.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

234.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

235.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

236.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

237.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

238.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

239.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

240.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

241.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

242.  Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus سسک تیره

243.  Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد

244.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

245.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

246.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

247.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

248.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

249.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

250.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

251.  Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

252.  Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک راه‌راه (ملخی)

253.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

254.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

255.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

256.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

257.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

258.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

259.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

260.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

261.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

262.  Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی

263.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

264.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

265.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

266.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

267.  Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک

268.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

269.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

270.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

271.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

272.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

273.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

274.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

275.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

276.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

277.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

278.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

279.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

280.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

281.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

282.  Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

283.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

284.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

285.  European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق (ابلق باختری)

286.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

287.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

288.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

289.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

290.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

291.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

292.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

293.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

294.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

295.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

296.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

297.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

298.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

299.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

300.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

301.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

302.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

303.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

304.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

305.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

306.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

307.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

308.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

309.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

310.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

311.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

312.  Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه

313.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

314.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

315.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

316.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

317.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

318.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

319.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

320.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

321.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

322.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

323.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

324.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

325.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

326.  Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه

327.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

328.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

329.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

330.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

331.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

332.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

333.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

334.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

335.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

336.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

337.  Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید

338.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

339.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

340.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

341.  Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

342.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------