کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان گیلان

Checklist of the birds of Gilan province

 

تهیه و تنظیم: عباس عاشوری و فردین نظیری

By: Abbas Ashoori & Fardin Naziri

 

آخرین به روزرسانی: 26 بهمن 1399

Last updated: 14 February 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 305 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 346 گونه از پرندگان استان گیلان می باشد.

List of 346 bird species of Gilan province

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 6. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 7. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 8. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 9. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 10. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 11. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 12. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 13. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 14. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 15. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 16. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 17. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 18. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 19. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 20. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 21. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 22. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 23. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 24. Velvet Scoter Melanitta fusca سیاه‌اردک (اسکوتر) مخملی
 25. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 26. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)
 27. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 28. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 29. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 30. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 31. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 32. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 33. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 34. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 35. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 36. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 37. Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه
 38. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 39. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 40. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 41. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 42. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 43. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 44. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 45. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 46. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 47. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 48. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 49. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 50. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 51. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 52. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 53. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 54. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 55. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 56. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 57. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 58. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 59. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 60. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 61. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 62. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 63. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 64. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 65. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 66. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 67. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 68. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 69. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 70. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 71. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 72. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 73. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 74. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 75. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 76. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 77. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 78. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 79. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 80. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 81. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 82. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی
 83. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 84. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 85. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 86. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 87. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 88. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Hyrcanian (Common) Buzzard Buteo buteo menetriesi سارگپه (معمولی) هیرکانی

Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی

 1. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 2. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 3. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 4. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 5. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 6. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 7. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 8. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 9. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 10. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 11. Siberian Crane Grus leucogeranus درنای سیبری (سفید)
 12. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 13. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 14. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 15. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 16. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 17. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی
 18. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 19. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 20. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 21. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 22. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 23. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 24. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 25. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 26. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 27. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 28. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 29. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 30. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 31. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 32. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 33. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 34. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 35. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 36. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 37. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 38. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 39. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 40. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 41. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 42. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 43. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 44. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 45. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 46. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 47. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 48. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 49. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 50. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 51. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 52. Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی
 53. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 54. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 55. Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه
 56. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 57. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 58. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 59. Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 60. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 61. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 62. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 63. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 64. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 65. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک

Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک

 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 4. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 5. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 6. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 7. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 8. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 9. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 10. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 11. Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌دراز
 12. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 13. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 14. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 15. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 16. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 17. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 18. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 19. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 20. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 21. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 22. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 23. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 24. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 25. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 26. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 27. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 28. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 29. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 30. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 31. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 32. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 33. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 34. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 35. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 36. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 37. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 38. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 39. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 40. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه
 41. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 42. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 43. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 44. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ
 45. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 46. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 47. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 48. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری

!!! Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری

!!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه ای

Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

 [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری

 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes فندق‌شکن (زاغ) خالدار
 7. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 8. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 9. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 11. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 12. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 13. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی
 14. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 15. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 16. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 17. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی معمولی
 18. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 19. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 20. White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید
 21. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 22. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 23. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 24. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 25. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 26. Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه
 27. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 28. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 29. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 30. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 31. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 32. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 33. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 34. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 35. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 36. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 37. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 38. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی
 39. Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus سسک تیره
 40. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 41. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 42. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 43. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 44. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 45. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 46. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 47. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 48. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 49. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 50. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 51. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 52. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 53. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 54. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 55. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 56. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 57. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 58. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 59. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 60. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 61. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 62. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 63. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 64. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 65. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 66. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 67. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 68. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 69. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 70. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 71. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 72. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 73. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 74. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 75. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 76. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 77. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 78. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 79. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 80. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 81. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 82. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی
 83. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 84. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 85. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 86. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 87. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 88. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 89. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 90. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 91. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 92. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 93. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 94. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 95. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 96. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 97. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 98. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 99. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 100. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 101. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 102. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 103. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 104. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 105. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 106. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 107. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 108. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 109. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 110. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 111. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 112. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 113. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 114. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 115. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 116. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار (صحرایی)
 117. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 118. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 119. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 120. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 121. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 122. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 123. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 124. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 125. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 126. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 127. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 128. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 129. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 130. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 131. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 132. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 133. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 134. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 135. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 136. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 137. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 138. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 139. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی