کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۹۲ مطلب با موضوع «Unusual plumage» ثبت شده است

ثبت ریخت کرنگ فام از عقاب خالدار بزرگ در زرآباد در آذر 1400

Record of ‘fulvescens’ morph of Greater Spotted Eagle in Zarabad in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نوع اهمیت: ریخت کمیاب

نام: عقاب خالدار بزرگ، کُرنگ فام Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: زرآباد

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 22 آذر 1400

پایشگران: آقای مهدی پورعابدی

Type of important: Rare morph

Name: Greater Spotted Eagle Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zarabad

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observation: 13 December 2021

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۰۲ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در قم در آذر 1402

Record of House Sparrow with leucism in Qom in November 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهر قم

استان: قم

زمان پایش: 5 آذر 1402

پایشگران: آقای موسی مزینانیان

یادداشت: این پرنده از حدود دو سال پیش دیده شد.

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qom city

Province: Qom

Date of observation: 26 November 2023

Observers: Musa Mazinanian

Remarks: This bird was observed since two years ago.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۰۲ ، ۱۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت سسک نیزار بزرگ با سفیدگرایی در سنندج در مرداد 1402

Record of Great Reed Warbler with leucism in Sanandaj in August 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک نیزار بزرگ Acrocephalus arundinaceus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 30 مرداد 1402

پایشگران: آقای شورش وهابی

شناسایی کنندگان: شورش وهابی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، کرامت حافظی، اسکار کمبل و درنا مجاب

Species: Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 21 August 2023

Observers: Shoresh Vahabi

Identified by: Shoresh Vahabi, Abolghasem Khaleghizadeh, Keramat Hafezi, Oscar Capmbell & Dorna Mojab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۰۲ ، ۰۷:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در داراب در دی 1401

Record of House Sparrow with leucism in Darab in January 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: داراب

استان: فارس

زمان پایش: 20 دی 1401

پایشگران: آقای پوریا پورشهید

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Darab

Province: Khuzestan

Date of observation: 10 January 2023

Observers: Poorya Poorshahid

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۲ ، ۰۷:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در رامهرمز در اردیبهشت 1402

Record of House Sparrow with leucism in Ramhormoz in April 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: رامهرمز

استان: خوزستان

زمان پایش: 6 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقای ساسان ابوالعباسی

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ramhormoz

Province: Khuzestan

Date of observation: 26 April 2023

Observers: Sasan AbolAbbasi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۰۲ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت سنگ چشم پیشانی سفید با سفیدگرایی در سنندج در اردیبهشت 1402

Record of Masked Shrike with leucism in Sanandaj in March 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم پیشانی‌سفید Lanius nubicus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 11 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Masked Shrike Lanius nubicus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 31 March 2023

Observers: Shoresh Vahabi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در جم در بهمن 1401

Record of House Sparrow with leucism in Jam in February 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خورشیدسرخان، جم

استان: بوشهر

زمان پایش: بهمن 1401

پایشگران: بانو ندا کوهی

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khorshid-Sorkhan, Jam

Province: Bushehr

Date of observation: February 2023

Observers: Neda Kuhi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۲ ، ۱۱:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در هندیجان در فروردین 1401

Record of House Sparrow with leucism in Hendijan in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 28-29 فروردین 1401

پایشگران: آقای احمد محمدی

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Date of observation: 17-18 April 2022

Observers: Ahmad Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت (مورف) تیره از جغد کوچک در شازند در دی 1394

Record of dark morph of Little Owl in Shazand in December 2015

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: جغد کوچک Athene noctua

نوع پوشش: ریخت تیره

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شازند

استان: مرکزی

زمان پایش: 8 دی 1394

پایشگران: بانو ماندانا حضرتی فرید

Species: Little Owl Athene noctua

Type of aberration: Dark morph

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shazand

Province: Markazi

Date of observation: 29 December 2015

Observers: Mandana Hazrati-Farid

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت چک سیبری با پوشپرهای بالی سفید در قزوین در اردیبهشت 1400

Record of Siberian Stonechat with whitish wing coverts in Qazvin in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چک سیبری Saxicola maurus

نوع ناهنجاری: پوشپرهای بالی سفید

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کوههای قزوین

استان: قزوین

زمان پایش: 3 اردیبهشت 1400

پایشگران: آقای بابک رنجبر

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

Type of aberration: Whitish wing coverts

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qazvin heights

Province: Qazvin

Date of observation: 23 April 2021

Observers: Babak Ranjbar

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت  کلاغ سیاه با سرخگرایی در ازنا در سال 1396

Record of Rook with erythrism in Azena in year 2017

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کلاغ سیاه Corvus frugilegus

نوع ناهنجاری: سرخگرایی

شمار پرنده: یک فرد

زمان پایش: سال 1396

محل پایش: ازنا

استان: لرستان

پایشگران: بانو زهره استرکی

Species: Rook Corvus frugilegus

Type of aberration: Erythrism

No. of individuals: One Individual

Date of observation: 2017

Place of observation: Azena

Province: Lorestan

Observers: Zohreh Estaraki

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در کرمان در اسفند 1400

Record of House Sparrow with leucism in Kerman in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهر کرمان

استان: کرمان

زمان پایش: 21 اسفند 1400

پایشگران: آقای سعید گله‌داری

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kerman city

Province: Kerman

Date of observation: 12 March 2022

Observers: Saeed Galledari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت سسک تاج‌طلایی با تارک سرخ فام در تالش در آبان 1398

Record of Goldcrest with reddish crest in Talesh in October 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج‌طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: تارک سرخ‌فام

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

زمان پایش: آبان 1398

پایشگران: آقای فردین نظیری

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: one individual

Abnormality: Unusual reddish crest

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت تیره از سنقر تالابی معمولی در صالحیه در بهمن 1400

Record of dark morph of Western Marsh Harrier in Salehieh in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنقر تالابی معمولی Circus aeruginosus

نوع پوشش: ریخت تیره

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: البرز

زمان پایش: 24 بهمن 1400

پایشگران: آقای حمید مهرپرور

Species: Western Marsh Harrier Circus aeruginosus

Type of aberration: Dark morph

No. of individuals: One Individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Date of observation: 13 February 2022

Observers: Hamid Mehrparvar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت کرنگ فام از عقاب خالدار بزرگ در شیراز در مهر 1400

Record of ‘fulvescens’ morph of Greater Spotted Eagle in Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نوع اهمیت: ریخت کمیاب

نام: عقاب خالدار بزرگ، کُرنگ فام Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 28 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Type of important: Rare morph

Name: Greater Spotted Eagle Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

No. of individuals: two individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observation: 19 December 2021

Observers: Elham Shaniti & Qasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرسبز قهوه ای در زریبار در آبان 1400

Record of Brown Mallard in Zaribar in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اردک سرسبز قهوه ای Anas platyrhynchos

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 23 آبان 1400

پایشگران: آقایان سیدناصح حسینی و محمد سفرنگ

Species: Brown Mallard Anas platyrhynchos

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 14 November 2021

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Mohammad Safrang

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۰۰ ، ۱۴:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت تیره از سنقر تالابی معمولی در سراب نیلوفر در اردیبهشت 1400

Record of dark morph of Western Marsh Harrier in Sarab-e Niloufar in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنقر تالابی معمولی Circus aeruginosus

نوع پوشش: ریخت تیره

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سراب نیلوفر

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 17 اردیبهشت 1400

پایشگران: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Western Marsh Harrier Circus aeruginosus

Type of aberration: Dark morph

No. of individuals: One Individual

Place of observation: Sarab-e Niloufar

Province: Kermanshah

Date of observation: 7 May 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۰۰ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت کرنگ فام از عقاب خالدار بزرگ در تیاب در مهر 1400

Record of ‘fulvescens’ morph of Greater Spotted Eagle in Tiab in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نوع اهمیت: ریخت کمیاب

نام: عقاب خالدار بزرگ، ریخت کُرنگ فام Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خور تیاب، میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: 23 مهر 1400

پرنده نگران: آقایان محمد ذاکری، مرتضی حسینی و پدرام خلیلی

Type of important: Rare morph

Name: Greater Spotted Eagle Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour-e Tiab, Minab

Province: Hormozgan

Period of observation: 15 October 2021

Birdwatchers: Mohamad Zakeri, Morteza Hosseini & Pedram Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۱۳:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت کاکایی سرسیاه کوچک با نوک شکسته در بندر گز در شهریور 1400

Record of Black-headed Gull with broken bill in Bandar-e Gaz in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Hydrocoleus minutus

شمار پرنده: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: شکستگی در نوک

مکان پایش: بندر گز

استان: گلستان

زمان پایش: 16 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Black-headed Gull Hydrocoleus minutus

No. of individuals: one individual

Abnormality: broken bill

Place of observation: Bandar-e Gaz

Province: Golestan

Date of observation: 7 September 2021

Observers: MohammadGhorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت چنگر نوک سفید با سفیدگرایی در یاسوج در مهر 1398

Record of Eurasian Coot with leucism in Yasuj in October 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چنگر نوک‌سفید Fulica atra

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: مهر 1398

پرنده نگر: آقای صادق رودشتی

Species: Eurasian Coot Fulica atra

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: October 2019

Observers: Sadegh Roodashti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۰۰ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت پرستودریایی کاکلی تک زرد با نوک شکسته در انزلی در مهر 1399

Record of Sandwich Tern with broken bill in Anzali in September 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد Thalasseus sandvicensis

شمار پرنده: 2 فرد

ویژگی ناهنجاری: نوک شکسته

مکان پایش: انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 4 مهر 1399

پرنده نگر: آقای بابک رنجبر

Species: Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis

No. of individuals: 2 individuals

Abnormality: broken bill

Place of observation: Anzali

Province: Gilan

Date of observation: 25 September 2020

Observers: Babak Ranjbar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۰۰ ، ۰۸:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت کاکایی کوچک با نوک شکسته بین انزلی و رضوانشهر در شهریور 1400

Record of Little Gull with broken bill between Anzali and Rezvanshahr in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی کوچک Hydrocoleus minutus

شمار پرنده: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: نوک شکسته

مکان پایش: بین انزلی و رضوانشهر

استان: گیلان

زمان پایش: 28 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای محمود نوربخش

Species: Little Gull Hydrocoleus minutus

No. of individuals: one individual

Abnormality: broken bill

Place of observation: Between Anzali and Rezvanshahr

Province: Gilan

Date of observation: 19 September 2021

Observers: Mahmoud Nourbakhsh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۰۰ ، ۰۸:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت کاکایی کوچک با نوک شکسته در بوجاق در اردیبهشت 1398

Record of Little Gull with broken bill in Bujagh in May 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی کوچک Hydrocoleus minutus

شمار پرنده: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: نوک شکسته

مکان پایش: بوجاق

استان: گیلان

زمان پایش: 19 اردیبهشت 1398

پرنده نگر: آقای ماهان مهرو

Species: Mediterranean Gull Hydrocoleus minutus

No. of individuals: one individual

Abnormality: broken bill

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Date of observation: 9 May 2019

Observers: Mahan Mahroo

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۰۰ ، ۰۸:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت پرستودریایی کاکلی تک زرد با نوک شکسته در بوجاق در آذر 1393

Record of Sandwich Tern with broken bill in Bujagh in December 2014

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستودریایی کاکلی تک زرد Thalasseus sandvicensis

شمار پرنده: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: نوک شکسته

مکان پایش: بوجاق

استان: گیلان

زمان پایش: 29 آذر 1393

پرنده نگر: آقای همایون بازرگان

Species: Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis

No. of individuals: one individual

Abnormality: broken bill

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Date of observation: 20 December 2014

Observers: Homayun Bazargan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۰۰ ، ۰۷:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت کاکایی کوچک با نوک شکسته در شیرود در شهریور 1399

Record of Little Gull with broken bill in Shirud in September 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی کوچک Hydrocoleus minutus

شمار پرنده: 7 فرد (چهار فرد شکستگی در نیمه پایینی منقار، سه فرد شکستگی در هر دونیمه منقار)

ویژگی ناهنجاری: دارای شکستگی در نوک

مکان پایش: شیرود

استان: مازندران

زمان پایش: شهریور1399

پرنده نگر: آقای مجید پورهمدانی

Species: Mediterranean Gull Hydrocoleus minutus

No. of individuals: 7 individuals (4 with broken lower mandible and 3 with broken both mandibles)

Abnormality: broken bill

Place of observation: Shirud

Province: Mazandaran

Date of observation: September 2020

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۰۰ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت کاکایی کوچک با نوک شکسته در سنگاچین در شهریور 1400

Record of Little Gull with broken bill in Sangachin in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی کوچک Hydrocoleus minutus

شمار پرنده: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: هر دو نیم نوک شکسته

مکان پایش: سنگاچین، انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 25 شهریور1400

پرنده نگران: بانوان پانته آ گلزاری و پارمیدا خسروی

Species: Little Gull Hydrocoleus minutus

No. of individuals: one individual

Abnormality: broken bill

Place of observation: Sangachin, Anzali

Province: Gilan

Date of observation: 16 September 2021

Observers: Pantea Golzari & Parmida Khosravi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در حال پرریزی در بوشهر در دی 1399

Record of Crested Honey Buzzard in molting in Bushehr in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 30 دی 1399

پرنده نگران: آقای مجید پورهمدانی و خانم محبوبه مرادعلیزاده

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Dates of observation: 19 January 2021

Birdwatchers: Majid Pourhamedani & Mahbubeh MoradAlizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۰۰ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت غراب گردن قهوه ای با فرانوک بلند در دزفول در خرداد 1400

Record of Brown-necked Raven with long bill in Dezful in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غراب گردن قهوه ای Corvus ruficollis

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: فرانوک بلند و خمیده

مکان پایش: قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 23 خرداد 1400

پرنده نگران: آقایان حسن بهداروندی، هادی قربانی کهنکی و حجت اله غفاری مقدم

Species: Brown-necked Raven Corvus ruficollis

No. of individuals: one individual

Abnormality: long curved bill

Place of observation: Ghaleh-Shadab, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation:

Birdwatchers: Hasan Behdarvandi, Hadi Ghorbani Kahnaki & Hojajtollah Ghaffari-Moghaddam

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۰۰ ، ۱۲:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت یک جفت اگرت ساحلی با دو ریخت ناهمسان در جزیره ام الگرم

Record of a pair of Western Reef Heron with unsimilar morphs on Omal-Golm Island

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اگرت ساحلی Egretta gularis

ناهمسانی: یک جفت جوجه آور با ریخت ناهمسان (تیره و روشن)

شمار جوجه ها: 3 جوجه پروازی

مکان پایش: پیرامون جزیره ام الگرم، نخیلو

استان: بوشهر

زمان پایش: 23 اردیبهشت 1395

پرنده نگران: آقایان پرهام بیهقی، امیر معمارزاده کیانی و مصطفی فولادی و بانوان نازنین محسنیان، شادی کربلایی و هاله رازقیان

Species: Western Reef Heron Egretta gularis

Type of aberration: one pair with different colour morphs (dark and light

No. of nestlings: 3 fledglings

Place of observation: Omal-Gom Island, Nakhilu

Province: Bushehr province

Date of observation: 12 May 2021

Observers: Parham Beyhaghi, Amir Memarzadeh Kiani, Mostafa Fuladi, Nazanin Mohsenian, Shadi Karbalaei & Haleh Razeghian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت کرنگ فام از عقاب خالدار بزرگ در گندمان در دی 1398

Record of ‘fulvescens’ morph of Greater Spotted Eagle in Gandoman in January 2020

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت: ریخت کمیاب

نام: عقاب خالدار بزرگ، ریخت کُرنگ فام Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 25 دی 1398

پرنده نگران: آقای کرامت حافظی

Type of important: Rare morph

Name: Greater Spotted Eagle Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observation: 15 January 2020

Birdwatchers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت توکای سیاه با سپیدگرایی بخشی در جمشیدیه، تهران در اسفند 1399

Record of Common Blackbird with partial lecism in Jamshidieh, Tehran in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: توکای سیاه Turdus merula

تعداد: یک فرد

نوع ناهنجاری: سپیدگرایی بخشی

مکان پایش: پارک جمشیدیه، تهران

استان: تهران

روز پایش: 7 اسفند 1399

پرنده نگر: آقای پرهام بیهقی

Species: Common Blackbird Turdus merula

No. of individuals: one individual

Abnormality: Partial leucism

Place of observation: Jamshidieh park, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: 25 February 2021

Observers: Parham Beyhaghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک سینه سیاه با سپیدگرایی بخشی در کرج در بهمن 1399

Record of Spanish Sparrow with partial leucism in Karaj in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: گنجشک سینه سیاه Passer hispaniolensis

نوع ناهنجاری: سپیدگرایی بخشی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغستان، کرج

استان: البرز

روز مشاهده: 20 بهمن 1399

پرنده نگران: آقای حمید مهرپرور

Species: Spanish Sparrow Passer hispaniolensis

Type of aberration: Partial leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Baghestan, Karaj

Province: Alborz

Date of observation: 8 February 2021

Observers: Hamid Mehrparvar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۹ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت تیره از سنقر تالابی معمولی در گندمان در مهر 1399

Record of dark morph of Western Marsh Harrier in Gandoman in October 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: سنقر تالابی معمولی Circus aeruginosus

نوع پوشش: ریخت تیره

تعداد پرنده: یک فرد

دوره مشاهده: 28 مهر 1399

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

مشاهده کنندگان: آقای سعید حیدری

شناسایی کنندگان: دیک فورسمن

Species: Western Marsh Harrier Circus aeruginosus

Type of aberration: Dark morph

No. of individuals: One Individual

Date of observation: 19 October 2020

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Observers: Seed Heydari

Identified by: Dick Forsman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۹ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت کُرنگ فام از عقاب خالدار بزرگ در گندمان در دی 1398

Record of ‘fulvescens’ morph of Greater Spotted Eagle in Gandoman in January 2020

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت: ریخت کمیاب

نام: عقاب خالدار بزرگ، ریخت کُرنگ فام Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهده: 25 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important: Rare morph

Name: Greater Spotted Eagle Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observation: 15 January 2020

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت غاز خاکستری با لکه سفید در بوجاق در آذر 1399

Record of Greylag Goose with white patch in Bujagh

 

چکیده این ثبت:

گونه: غاز خاکستری Anser anser

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی بخشی

تعداد پرنده: یک فرد در میان 32 فرد

روز مشاهده: 12 آذر 1399

محل مشاهده: پارک ملی بوجاق

استان: گیلان

مشاهده کننده: آقای ماهان مه رو

Species: Greylag Goose Anser anser

Type of aberration: partial leucism

No. of individuals: One Individual among 32 individuals

Date of observation: 2 December 2020

Place of observation: Bujagh National Park

Province: Gilan

Observers: Mahan Mahroo

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۰:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت  کلاغ ابلق با سرخگرایی در شهر تهران

Record of Hooded Crow with erythrism in Tehran

 

چکیده این ثبت:

گونه: کلاغ ابلق Corvus corone

نوع ناهنجاری: سرخگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

دوره مشاهده: دو سال تا دی 1399

محل مشاهده: شهر تهران

استان: تهران

مشاهده کنندگان: بانوان سیما علیمردانی و سیمین علیمردانی

Species: Hooded Crow Corvus corone

Type of aberration: Erythrism

No. of individuals: One Individual

Date of observation: Two years of 2019 and 2020

Place of observation: Tehran city

Province: Tehran

Observers: Sima Alimardani & Simin Alimardani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سپیدگرایی در اهواز در آبان 1398

Record of House Sparrow with leucism in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سپیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 6 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: Leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 28 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۹ ، ۰۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت سسک نیزار بزرگ با سپیدگرایی در تالش در اردیبهشت 1399

Record of Great Reed Warbler with leucism in Talesh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک نیزار بزرگ Acrocephalus arundinaceus

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: سپیدگرایی- سفیدی بخش از بدن

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus

No. of individuals: One individual

Abnormality: Leucism

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 25 April 2020

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت عقاب مارخور با سفیدگرایی در اهواز در اسفند 1398

Record of Short-toed Snake Eagle with leucism in Ahwaz in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: سفیدگرایی- سفیدی بدن

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 29 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: One individual

Abnormality: Leucism

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 19 March 2020

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت بلبل خرما با سفیدگرایی در بندر لنگه در آبان 1397

Record of White-eared Bulbul with leucism in Bandar-e Lengeh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندرلنگه

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

Type of aberration: Leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: November 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت ابیا با سفیدگرایی در تالش در آذر 1398

Record of Eurasian Woodcock with leucism in Talesh in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: ابیا Scolopax rusticola

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجری: سفیدگرایی- سفیدی بدن

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Eurasian Woodcock Scolopax rusticola

No. of individuals: One individual

Abnormality: Leucism

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: December 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۰۹:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در اندیمشک در آذر 1398

Record of House Sparrow with leucism in Andimeshk in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 November 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۸ ، ۱۴:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت (مورف) تیره از سارگپه پابلند در کشف رود در آبان 1398

Record of dark morph of Long-legged Buzzard in Kashaf-Rud in October 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه پابلند Buteo rufinous

نوع پوشش: ریخت تیره

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کشف رود، مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 3 آبان 1398

پایشگران: آقای حسین محمودیان

Species: Long-legged Buzzard Buteo rufinus

Type of aberration: Dark morph

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kashaf-Rud, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 25 October 2019

Observers: Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۱۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با پهلوهای نارنجی در قصر شیرین

Record of House Sparrow with rufous flanks in Qasr-e Shirin

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سرخگرایی- رنگ نارنجی در پهلوها

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: قصر شیرین

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with rufous flanks

No of individuals: 4 individuals

Place of observation: Qasr-e Shirin

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 March 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۸ ، ۱۵:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت دم جنبانک شکم زرد با سفیدگرایی در نقده در شهریور 1398

Record of Yellow Wagtail with leucism in Naghadeh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دم جنبانک شکم زرد  Motacilla flava

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 28 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Yellow Wagtail Motacilla flava

Type of Aberration: leucism

No of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 19 September 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۸ ، ۱۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت یاکریم زال در اندیمشک در شهریور 1398

Record of Collared Dove with albinism in Andimesh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یاکریم Streptopelia decaocto

نوع ناهنجاری: زالی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 20 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، محمدرضا شیرخورشیدی، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Species: Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto

Type of aberration: Albinism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Date of observation: 11 September 2019

Observers: Abdolhosseim Bahramipour, Mohamm-Reza Shirkhorshidi, Ali & Amin Bahramipour

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت چرخ ریسک نیزار با لکه نارنجی در پس گردن در سولدوز در خرداد 1398

Record of Bearded Reedling with orange patch at nape in Solduz in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار Panurus biarmicus

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: لکه نارنجی در پس گردن

مکان مشاهده: تالاب سولدوز

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 7 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No. of individuals: one individual

Abnormality: Orange patch at nape

Place of observation: Solduz wetland

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 28 May 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت کاکایی مدیترانه ای با ناهنجاری در چشمها و نوک در نقده در اردیبهشت 1398

Record of Mediterranean Gull with unusual eayes and bill in Naghadeh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: بالا و پایین چشمها لکه سفید دیده نمی شود، چشمها قرمزتر از بقیه و تُک منقار بدون لکه تیره و زرد

مکان مشاهده: روستای عظیم خانلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 7 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: one individual

Abnormality: Around eyes without white spot, red eyes, beak without dark and yellow spots

Place of observation: Azim-Khanlu village, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 28 April 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت نوک خنجری (آووست) با قهوه ای گرایی در بناب

Record of Pied Avocet with phaeomelanism in Bonab

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: نوک خنجری (آووست) Recurvirostra avosetta

نوع ناهنجاری: قهوه ای گرایی- پهلوها و شکم قهوه ای

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب آنقوت، بناب

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Species: Pied Avocet Recurvirostra avosetta

Type of aberration: Phaeomelanism- flanks and belly brown

No. of individuals: One individual

Place of observation: Anghut wetland, Bonab

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 29 June 2017

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت سار معمولی با قهوه ای گرایی در قره قشلاق

Record of Common Starling with phaeomelanism in Qara-Qeshlaq

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سار معمولی Sturnus vulgaris

نوع ناهنجاری: قهوه ای گرایی- کل بدن قهوه ای

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1397

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Species: Common Starling Sturnus vulgaris

Type of aberration: Phaeomelanism- brown body parts

No. of individuals: One individual

Date of observation: 6 April 2018

Place of observation: Qara-Qeshlaq

Province: East Azarbaijan

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی